Verden sett fra SKAGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verden sett fra SKAGEN"

Transkript

1 Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. desember Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus

2 Hovedpunkter Mange banker rundt om i verden har problemer på grunn av økt mislighold av verdipapiriserte amerikanske boliglån. Interbankrentene har gått kraftig opp på tross av forventede lavere styringsrenter og økt tilførsel av sentralbankpenger. Bankene må også betale mer for å låne penger i det åpne markedet. Statsrentene i de rikeste landene har falt kraftig i det siste på flukt til sikkerhet. Spesielt har rentefallet vært stort i USA, hvor de lange statsrentene nå er under %. Markedet forventer at USAs sentralbank kutter styringsrenten i desember og at den følger opp med ytterligere kutt på nyåret, ned til,% i mars. Veksten i produksjon og sysselsetting har holdt seg godt oppe, men ventes av de fleste økonomer å avta i tiden fremover. De fremoverskuende indikatorene tyder ikke på et brått omslag i den økonomiske aktiviteten i USA. Det ventes ikke noen renteøkning i eurosonen med det første. Et kutt i styringsrenten kan komme også her, selv om inflasjonen har tatt seg opp til %. Markedet forventer et kutt i styringsrenten i Storbritannia og uendret lav styringsrente i Japan. Det blir trolig ikke noen økning i styringsrenten i Norge. desember, på tross av at Norges Bank mener at veksten er for høy og arbeidsledigheten for lav. Underliggende inflasjon er kun,%, og måneders interbankrente har steget til,9%, nesten prosentpoeng høyere enn styringsrenten. -års statsrente har falt til, prosent. Norges Bank vi sannsynligvis senke styringsrenten i.

3 Oversikt Globalt s. - USA s. - Eurosonen s. - Storbritannia s. - Japan s. - Kina s. - Sverige s. -9 Norge s. - Sveits s. - Island s. - Russland s. - Tsjekkia s. - Slovakia s. 9- Ungarn s. - Polen s. - Tyrkia s. - Israel s. - Canada s. 9- Australia s. - New Zealand s. - India s. - Sør-Afrika s. - Taiwan s. 9- Sør-Korea s. - Thailand s. - Indonesia s. - Filippinene s. - Mexico s. 9-9 Brasil s. 9-9 Chile s. 9-9 Colombia s. 9-9

4 Globalt OECDs indikator falt i september; globale aktivitetsindikatorer trender litt lavere Tilbake Aktiviteten i OECD-området Globale aktivitetsindikatorer,, Månedsendring i aktivitetsindikatoren,, Tjenesteproduksjon,,,, månedsvekst,, -, -, -,,, -, -, -, månedsvekst Diffusjonsindeks Industriproduksjon "" markerer skille mellom ekspansjon og resesjon Diffusjonsindeks -, -, -, -, -, -, -, -, jan mar mai jul sep nov jan mar mai jul jan mar mai jul sep nov jan mar mai jul sep Kilde: J.P.Morgan

5 Globalt Oljeprisen har korrigert litt ned igjen den siste uken Råvarepriser Frakterater USD per fat 9 Råvareindeks (h.s.) Nordsjøolje (v.s.) Tørrlast USD per bushel 9 Mais Hvete 9 USD per bushel 9 Oljelast 9 USD per tonn Gull (h.s.) Kopper (v.s.) USD per unse 9 Oljeprodukter 9 jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt

6 Globalt Global lang realrente har falt til ca.,%; inflasjonsforventningene sank litt i USA Tilbake Nominelle renter Realrente og inflasjonsforventning,,,,,,,,, USA Frankrike,,,,,,,,,,,,,,,,,, Realrenter Frankrike Inflasjonsforventninger USA Frankrike USA Sverige,,,,,,,,,,, Sverige,,,9, Sverige,9, jan apr jul okt jan apr jul okt jan mar mai jul sep nov jan mar mai jul sep nov

7 USA,9% BNP-vekst i.kv; investeringsandelen på ca. 9%;,9% produktivitetsvekst Tilbake Vekst og investering Produktivitet og lønnskostnader av BNP,,,,,, 9, 9,,,, BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) - - annnualisert kvartalsvekst annualisert kvartalsvekst ,,,,,,,, -, -, -, Produktivitetsvekst (h.s.) Timeverk (v.s.) Vekst i lønnsenhetskostnadene (v.s.) Timelønnsveksten (h.s.) - annualisert kvartalsvekst,,,,,,,, -, -, -, årsvekst

8 USA Aktivitetsindikatorene tyder på lavere vekst i.kv enn i.kv., men indikerer ikke resesjon Nasjonale aktivitetsindikatorerer Lokale industriaktivitetsindikatoerer Diffusjonsindeks ISM tjenesteproduksjon ISM industri Diffusjonsindeks Philadelphia Fed (v.s.) Chicago PMI (h.s.) New York Fed (v.s.) Richmond Fed (h.s.)

9 USA Lavere konsumenttillit; svakere vekst i privat konsum målt i faste priser Konsumentillit Detaljhandel og privat konsum Detaljhandel årsvekst, løpende priser (v.s.) 9 Michigan Conference Board Detaljhandel månedsvekst, løpende priser (h.s.) Privat konsum, årsvekst, fast priser (v.s.) Privat konsum, månedsvekst, faste priser (h.s.) - -,,,,,,, -, -, 999

10 USA Ordretilgang i industrien har flatet ut; svakere vekst i industriproduksjonen Ordrer av varige goder Produksjon og kapasitet Milliarder USD 9 Industrien Industrien ex. transport 9 Milliarder USD Kapasitetsutnyttelse (v.s.) Produksjon (h.s.) - - årsvekst - Månedsvekst industrien utenom transport Månedsvekst industrien,,, Månedvekst i produksjonen,,,, -,, -, - - -, -, - - -, -, - - -, -,

11 USA Boliginvesteringene synker fortsatt; prisnivået har falt,9% det siste året Boligmarkedet Boligprisene Millioner boliger, annualisert Millioner boliger, annualisert,,,9,,,,,,,,,,,,9,,, Igangsetting av nye boliger (v.s.) Nye huslån (h.s.) Salg av brukte boliger (h.s.) Salg av nye boliger (v.s.),,,,,,,,,,, Millioner boliger, annualisert Median pris Median pris 9 Nominelt prisnivå, brukte boliger (v.s.) Årsvekst, brukte boliger (h.s.) Nominelt prisnivå, nye boliger (v.s.) 9 Årsvekst, nye boliger (h.s.) Årsvekst Case-Shiller prisindeks (h.s.) Boligbransjens forventninger (v.s.),,,, -, -, - Årsvekst -,,,, -, Årsvekst Årsvekst 999 Kilde: Reuters EcoWin

12 USA Sysselsettingsveksten holdt seg oppe i oktober; ledigheten er,% Arbeidsmarkedet Sysselsettingsindikatorerer Millioner personer 9 Nye ledige (h.s.) Sysselsetting (v.s.) Personer Diffusjonsindeks ISM tjenesteproduksjon ISM industriproduksjon Diffusjonsindeks Tusen personer Sysselsettingsvekst per måned (v.s.) Ledighet (h.s.),,,,,,, av arbeidsstyrken Million sysselsatte,,,,,,,, ADP sysselsettingsindikator - månedsvekst (h.s.) Sysselsetting ifølge utvalgsundersøkelse (v.s.),,,, -, -, -, -, Million sysselsatte

13 USA Statsfinansene bedrer seg, handels- og driftsunderskuddene reduseres Statsbudsjettets balanse Annualisert -mnd. glidende gjennomsnitt (h.s.) Sesongjustert månedlig (v.s.) av BNP Milliarder USD per måned Milliarder USD - - Milliarder USD av BNP av BNP 999 Kilder: EcoWin og Skagen

14 USA Kjerneinflasjonen (målt med PCE) er,9%, i overkant av de uformelle målet til Fed Inflasjon Produsentpriser årsvekst,,,,,,,,, PCE KPI,,,,,,,,, årsvekst årsvekst Produsentprisene (PPI) PPI-kjerne årsvekst årsvekst,,,,,,,,, PCE-kjerne KPI-kjerne,,,,,,,,, årsvekst Diffusjonsindeks 9 Innkjøpsprisindikator, industri Innkjøpsprisindikator, tjenester 9 Diffusjonsindeks

15 USA Styringsrenten er,%, sterkt fall i lange renter, kraftig dollarsvekkelse -års statsrente Renter -års statsrente -måneders statsrente Styringsrente årsvekst Pengemengdevekst Nominell pengemengde (M) Realpengemengde (M) Handelsvektet dollar Handelsvektet dollar årsvekst

16 Eurosonen,% vekst i.kv; produktiviteten sank med en annualisert rate på,% i.kv. Tilbake Vekst og investeringer Produktivitet og lønnskostnader av BNP,,,,,,,,, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst årsvekst årsvekst,,,,,,, -, -,,,,,,,,,, Produktivitetsvekst Lønnsenhetskostnadene Timelønnsvekst 999,,,,,,, -, -,,,,,,,,,, årsvekst annualisert kvartalsvekst

17 Eurosonen Indikatorer tyder på dempet vekst i. kvartal Aktivitetsindikatorer Nasjonale aktivitetsindikatorer Diffusjonsindeks,,,,,,,,, PMI tjenesteproduksjon PMI vareproduksjon,,,,,,,,, Diffusjonsindeks Tyskland (Ifo, h.s.) Frankrike (v.s.) Italia (h.s.) Belgia (v.s.),,,,, 9, 9, 9, 9,,,,, 9, 9, 9, 9,,,,,

18 Eurosonen Pengemengdevekst på,%; ledighet har sunket til, prosent Penger og kreditt Sysselsetting og ledighet, 9, 9 Pengemengdevekst (M) Kredittvekst 9 Millioner personer,,,,,,,, Sysselsetting (v.s.) Ledighet (h.s.) 9, 9, 9,,,,,, av arbeidsstyrken,,,, 999

19 Eurosonen Inflasjonen hoppet opp i %; kjerneinflasjon er,9%; styringsrenten er % Tilbake Inflasjon Renter,,,,,,, Inflasjon,,,,, -års tysk statsrente,,,,,,,,,,,,,,,,, Kjerneinflasjon Inflasjonsmål,,,,, Styringsrente,,,,,,

20 Eurosonen Omtrent balanse i utenrikshandelen; sterkere handelsvektet euro Utenriksøkonomi Euroens internasjonale verdi,,,,,,,, Milliarder EUR,, -, -, -, Handelsbalanse Driftsbalanse,, -, -, -, Milliarder EUR Handelsvektet euro -, -, 9 9 -, -, 9 9

21 Eurosonen Siden 999: Lavest vekst i Italia, høyest vekst i Irland Tilbake BNP i Eurosonen BNP i Eurosonen,,,,, Q 999 =,,,,,,,, Belgia Portugal Eurosonen Frankrike Østerrike Nederland Italia Tyskland,,,,,,,,, Q 999 =, Q 999 = Finland Irland Hellas Slovenia Spania Eurosonen, Q 999 = 9, 9,

22 Eurosonen Inflasjonen varierer fra,% i Nederland til,% i Slovenia Inflasjon Inflasjon,,,, Frankrike,, 9 Slovenia 9,,, Italia Belgia,,, Irland Hellas Spania,,,,,, Tyskland Østerrrike Nederland,, Portugal Finland, 999, 999 (nasjonal KPI) (nasjonal KPI)

23 Noen kontinentale EU-land utenom Eurosonen Fortsatt høy vekst i Baltikum; inflasjon fra,% i Slovakia til,% i Latvia Tilbake BNP-vekst Inflasjon,, 9 Estland 9, Slovakia,, Q 999 = Litauen Latvia Slovakia, Q 999 =,,,, Estland Latvia,,,,,, 9 Eurosonen Tsjekkia 9, -, Litauen Tsjekkia, -,

24 Storbritannia BNP-vekst på,9% i.kv; produktiviteten sank,% i.kv. BNP og investeringer Produktivitet og timeverk av BNP 9,,,,, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst Millioner timer per uke Produktivitetsvekst (h.s.) Timeverk (v.s.) 9 annualisert kvartalsvekst, 9 -,

25 Storbritannia Indikatorene tyder på svakere vekst i.kv; avtagende vekst i boligprisene Aktivitetsindikatorer Boligpriser og arbeidsledighet,, Diffusjonsindeks,,,,,,,, PMI tjenestebedrifter PMI industribedrifter,,,,,,,, Diffusjonsindeks av arbeidsstyrken årsvekst,,,,,,,,, Halifax AKU-ledighet Registert ledighet Nationwide,,,,,,,,, årsvekst av arbeidsstyrken

26 Storbritannia Inflasjon %; kjerneinflasjon,%; styringsrenten er,%, fall i lange renter Tilbake Inflasjon Renter,,,, Inflasjon,, Lang nominell rente,,,,,, Lang realrente Styringsrente,,, Kjerneinflasjon, -, -, 999

27 Storbritannia Økende handelsunderskudd; svakere pund Utenriksøkonomi Pundets internasjonale verdi,, Driftsbalanse, Handelsvektet pund, - -,, Milliarder GBP Milliarder GDP,,,, - - 9, 9, - Handelsbalanse - 9, 9, - - 9, 9, 999 Kilder: EcoWin og Skagen

28 Japan BNP steg,% i.kv, investeringsandel på ca. %; ledigheten er % Tilbake Vekst og investeringer Arbeidsmarkedet,,,,, BNP-vekst (h.s.), Arbeidsledighet (h.s.), av BNP,,,,,,,, - - annualisert kvartalsvekst Millioner personer,,,,,,,,,, av arbeidsstyrken,,, Investeringsandel (v.s.) - - -,, Sysselsetting (v.s.),, 999

29 Japan Aktivitetsindikatorene er stabilt høye; industriproduksjon har en årsvekst på,% Tilbake Tankan-indeksen Produksjon Industribedrifter, nåsituasjon Tjenestebedrifter, nåsituasjonen Industribedrifter, utsikter Tjenestebedrifter, utsikter årsvekst,,,,, -, -, -, -, -, -, Industriproduksjon Tjenesteproduksjon,,,,, -, -, -, -, -, -, årsvekst 999

30 Japan Lavere konsumenttillit; -,% kjerneinflasjon Konsumenttillit og detaljhandel Inflasjon,,,,,,,,, Konsumenttillit,,,,,,, Kjerneinflasjon Inflasjon,,,,, Detaljhandel, løpende priser, , -, -, -, -, -, -, -,

31 Japan Nullvekst i pengemengden; det forventes ingen økning i styringsrenten Pengemengde Renter,,,,, Lang nominell rente, Billioner yen Billioner yen,, - Årsvekst i pengemengden (M) -, Lang realrente, - Årsvekst i basispengemengden -,, , Styringsrente,

32 Japan Høyt driftsoverskudd; sterkere yen Utenriksøkonomi Valutakurs,,,,, Driftsbalanse,,, 9 Handelsvektet yen 9 Billioner JPY,,,, Billioner JPY 9 9,,,,,,, Handelsbalanse, 999

33 Kina,% vekst i.kv; investeringsandelen er %; industriproduksjonen vokser med % Vekst og investeringer Handel, industriproduksjon og inve Andel av BNP,,,,,,,,,,,, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.),,, 9,,,,,,,,,, årsvekst årsvekst årsvekst - -,,,,,,,,,,, Importvekst Eksportvekst Årsvekst i industriproduksjon (v.s.) Årsvekst i urbane investeringer (h.s.) - - årsvekst årsvekst

34 Kina Høy pengemengdevekst, inflasjon,%, kjerneinflasjon,%, Pengemengdevekst, Inflasjon og renter y, Årsvekst i M, Ett-års utlånsrente,, årsvekst,,,, årsvekst,, Årsvekst i M,, - - Inflasjon Kjerneinflasjon - -,, - - Kilder: EcoWin og Skagen

35 Kina Økt handelsbalanseoverskudd; svakere handelsvektet renminbi Utenriksøkonomi Renminbiens internasjonale verdi,, Milliarder USD - Driftsbalanse (v.s.) Handelsbalanse (v.s.) - Milliarder USD,,,,, 9, 9, 9, Handelsvektet renminbi (v.s.) CNY per USD (h.s.),,,,,,9,,, CNY per USD - - 9,, 999

36 Sverige,% vekst i.kv; høyere investeringsandel; svært svak produktivitetsvekst Tilbake Vekst og investeringer Produktivitet og utførte timeverk av BNP,,, 9, 9,,,,,, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) 9 annualisert kvartalsvekst Milliarder timer,,,,,,9,,,, Produktivitetsvekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst,, - -,, Timeverk (v.s.)

37 Sverige Ledigheten trender lavere; boligprisene har steget % siste året Arbeidsmarkedet Pengemengde og boligpriser av arbeidsstyrken 9 Ledighet (SCB) Ledighet (AMS) 9 av arbeidsstyrken årsvekst årsvekst,,,,,,,,, -, -, 9 M Årsvekst i boligprisene M,,,,,,,,, -, -, 9 årsvekst årsvekst

38 Sverige Inflasjonen,%; kjerneinflasjon,%; styringsrenten er % Tilbake Inflasjon Renter,,,,,,, Lang nominell rente Styringsrente,,,,,,,,,,,,, Inflasjon,,,,,,,,,, Kjerneinflasjon,,,,, Lang realrente,,, -, -,,, 999

39 Sverige Lavere driftsoverskudd; sterkere krone Tilbake Utenriksøkonomi Kronens internasjonale verdi,, Driftsbalanse,,,, Handelsvektet krone,,, Handelsbalanse,,,,,,, Milliarder SEK,,,, Miliarder SEK, 9, 9,, 9, 9,,, 9, 9,,, 9, 9,,,,,,,,, 999

40 Norge,% vekst på fastlandet i.kv; høy investeringsandel; % produktivitetsvekst Tilbake Vekst og investeringer på fastlandet Produktivitet og timer på fastlandet av BNP,,, 9, 9,,,,,,,,, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst Millioner timer 9 Timeverk (v.s.) Produktivitetsvekst (h.s.),,,,,, -, -, annualisert kvartalsvekst, - -,

41 Norge Produktivitetsveksten på fastlandet var svak i, men tok seg opp gjennom Produktivitet i næringslivet Produktivitet i hele økonomien,,,, Fastlands-Norge, 999: =,,,,,, Fastlands-Norge Sverige USA,,,,,,, 999: =, 99: = Finland Sverige Storbritannia, 99: =,, Eurosonen,,,, 9 Danmark Tyskland 9 Kilder: EcoWin, SSB og Skagen 999 Kilder: EcoWin, Statistics Finland og Skagen

42 Norge Bytteforholdet har svekket seg siden midten av Bytteforholdet Bytteforholdsjustert BNP i Norden Totalt Finland Fastlands-Norge 9 9, 999= Sverige, 999= Uten olje- og gasspriser Danmark Kilde: Reuters EcoWin Kilder: SSB, Statistics Sweden, Statistics Denmark, Statistics Finland og Skagen

43 Norge Fortsatt vekst i arbeidsstyrke og sysselsetting;,% AKU-ledighet,,% NAV-ledighet Arbeidsstyrke og sysselsetting Ledigheten,,,,,,,, AKU-ledighet Millioner personer,,,, Arbeidsstyrke (v.s.),,,, Millioner personer av arbeidsstyrken,,,, NAV-ledighet,,,, av arbeidsstyrken,,,, Sysselsetting,,,, 999 Kilde: Reuters EcoWin 999

44 Norge Avtagende lønnsvekst, lønnskostnadene per produsert enhet økte,% siste år Tilbake Årsvekst i lønningene Lønnskostnader per produsert enhet Varehandel Bygg og anlegg Fastlandsøkonomien Fastlandet utenom offentlig sektor årsvekst årsvekst årsvekst årsvekst Industri Hotell og restauranter Fastlandet Kilder: EcoWin og SSB Kilder: EcoWin og SKAGEN

45 Norge Detaljhandelen med årsvekst på,%, % årsvekst i industriproduksjonen Detaljhandel og varekonsum Industriell aktivitet,,, Konjunkturindikator (v.s.) Industriproduksjonen (h.s.),,, Varekonsum,,,,,,, -, årsvekst, -, Detaljomsetning -, -, -, -, , 999 -, Kilde: Reuters EcoWin

46 Norge Avtagende vekst i kredittvolumet, fortsatt høy pengemengdevekst Kredittvekst Pengemengdevekst,,,, Kredittvekst fastlandet (K),,, Husholdningene, årsvekst,,,,,, årsvekst årsvekst M årsvekst,,, Kredittvekst (K) Bedriftene,,, M -, -, Kilder: EcoWin og SSB 999 Kilde: Norges Bank

47 Norge Økt handelsoverskudd; lavere eksport- og importpriser; litt svakere krone Utenriksøkonomi Kronens internasjonale verdi Milliarder NOK Driftsbalanse Handelsbalanse Milliarder NOK, Reell krone (h.s.), 9, 9, 9, 9,,,,, Handelsvektet nominell krone (I) (v.s., inv.) 9 9 Eksportpriser Eksportpriser fastlandet Importpriser Importpriser konsumgoder 9 USD/NOK invetrert,,,,,,,, 9, 9,, EUR/NOK inverteret (h.s.) USD/NOK (invertert, v.s.),,,,,,,, 9, EUR/NOK invertert 999

48 Norge,% deflasjon,,% kjerneinflasjon, sesongjustert KPI-JAE stod stille Årsvekst i konsumprisene Sesongjustert KPI-JAE,, Inflasjon, Annualisert seksmånedersvekst Annualisert tremånedersvekst,,,,,,,,, Kjerneinflasjon - -,, - - -, Månedsvekst -,

49 Norge Andre målene på underliggende inflasjonen ligger på,%,% Vektet median og trimmet snitt Delindeksene i KPI-JAE,,,, Norskproduserte varer med liten utenlandsk konkurranse Tjenester med lønn som dominerende kostnad, Vektet median i KPI, årsvekst,,,,,, årsvekst årsvekst Mat Husleie årsvekst,, - -, Trimmet snitt av KPI, - - Import - -,, Kilder: EcoWin og SSB - - jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai

50 Norge Styringsrenten er %; lange renter er ca.,% Pengemarkedsrenter Statsrenter mnd statssertifikat 9 mnd. Nibor -års statsobligasjon Styringsrente -års statsobligasjon

51 Sveits,% vekst i.kv;,% kjerneinflasjon; styringsrente på,% Tilbake Vekst og investeringer Inflasjon og renter,,,, av BNP,,,,,,, 9, BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.),,,, -, -, annualisert kvartalsvekst,,,,,,,,, -, Kjerneinflasjon Lang rente Styringsrente Inflasjon,,,,,,,,, -, 999

52 Sveits Stort driftsoverskudd på høye kapitalinntekter; sterkere franc Utenriksøkonomi Francens internasjonale verdi,,,, Driftsbalanse,,,, Milliarder CHF Milliarder CHF,,,,,, Handelsvektet franc,,,, 9, 9, 999

53 Island,% vekst i.kv;,% inflasjon;,9% kjerneinflasjon; styringsrenten er,% Tilbake Vekst og investering Inflasjon, lønnsvekst og renter,,, BNP-vekst (h.s.),, Lang rente, Investeringsnivå (v.s.),,, Styringsrente, Milliarder ISK 9,,, årsvekst,,,,,,, -,, Inflasjon Kjerneinflasjon, -, -, -,

54 Island Handelsunderskuddet trender nedover; sterkere krone Utenriksøkonomi Kronens internasjonale verdi Handelsbalanse av BNP - - Driftsbalanse - - av BNP Handelsvektet krone Kilder: EcoWin og Sedlabanki

55 Russland,% vekst i.kv; 9,% inflasjon; styringsrenten er % Vekst og investering Inflasjon og renter,,, BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) 9,,,,,,,,,, av BNP,,,,,,,,,,,,,,, årsvekst,,,,,, Inflasjon Styringsrente Lang rente,,,,,,

56 Russland Høyt handelsoverskudd; stabil handelsvektet rubel Utenriksøkonomi Rubelens internasjonale verdi,,,,, Handelsbalanse, Milliarder USD,, Milliarder USD 9 Handelsvektet rubel 9,, 9 9, Driftsbalanse,, 999,

57 Tsjekkia,% vekst i.kv;,% kjerneinflasjon; styringsrente,% Vekst og investering Inflasjon og renter av BNP,,,,,, 9, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) 9 prosent annualisert kvartalsvekst Lang rente Inflasjon 9, Styringsrente, - Kjerneinflasjon -

58 Tsjekkia Balanse i utenrikshandelen; stadig sterkere koruna Utenriksøkonomi Korunaens internasjonale verdi Handelsbalanse Driftsbalanse Milliarder CZK Milliarder CZK Handelsvektet koruna

59 Slovakia,% vekst i.kv; kjerneinflasjon,%; styringsrenten er,% Vekst og investeringer Inflasjon og renter,, Investeringsandel (v.s.) 9, Inflasjon, av BNP 9 BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst,,,, Styringsrente Lang rente,,,,, Kjerneinflasjon, 999 -,,

60 Slovakia Balanse i utenrikshandelen; sterkere koruna Tilbake Utenriksøkonomi Korunaens internasjonale verdi Milliarder SKK Milliarder SKK Handelsvektet koruna - Handelsbalansen

61 Ungarn,% vekst i.kv;,% kjerneinflasjon; styringsrenten,% Vekst og investering Inflasjon og renter av BNP 9 BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) 9 annualisert kvartalsvekst,,,,,, Lang rente Inflasjon Kjerneinflasjon Styringsrente,,,,,,,, 999 -,,

62 Ungarn Omtrent balanse i utenrikshandelen; svakere forint Utenriksøkonomi Forintens internasjonale verdi,,,,,, -, -, Handelsbalanse,, -, -,,,,,,, Milliarder EUR -, -, -, -, -, -, Milliarder EUR,,,,,, -, -, -, Driftsbalanse -, -, -,,, Handelsvektet forint,, -,9 -,9 9, 9, -, -, 9, 9, 999

63 Polen,% vekst i.kv;,% kjerneinflasjon; styringsrente % Vekst og investeringer Inflasjon og renter 9,, av BNP Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) årsvekst,,,,, Styringsrente Lang rente,,,,, 9, Inflasjon, 999 -,, Kjerneinflasjon,,

64 Polen Svekket handelsbalanse; sterkere zloty Utenriksøkonomi Zlotyens internasjonale verdi,, -, -, Handelsvektet zloty -, -, Milliarder PLN -, -, -, Handelsbalansen -, -, -, Milliarder PLN 9 9 -, -, 9 9 -, -, 999 Kilder: EcoWin og SKAGEN

65 Tyrkia,% vekst i.kv; kjerneinflasjon %; styringsrenten er,% av BNP 9 9 Vekst og investeringer Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) 9 årsvekst,,,,,,,,,, Inflasjon og renter Styringsrente Lang rente Inflasjon Kjerneinflasjon,,,,,,,,,,

66 Tyrkia Lavere underskudd på driftsbalansen; litt svakere lire i november Utenriksøkonomi Lirens internasjonale verdi 9 9 Milliarder USD Driftsbalanse Handelsbalanse Milliarder USD Handelsvektet lire jan apr jul okt jan apr jul okt

67 Israel,% vekst i.kv; % kjerneinflasjon; styringsrente % Vekst og investering Inflasjon og renter Investeringsandel (v.s.),,, av BNP 9 BNP-vekst (h.s.),,,,,, -, annualisert kvartalsvekst,,,,,, Styringsrente Lang rente,,,,,, -, -, -, -, Inflasjon Kjerneinflasjon -, -, 999

68 Israel Økende driftsoverskudd; sterkere shekel Utenriksøkonomi Shekelens internasjonale verdi,, Handelsbalanse -, -, Milliarder USD -, -, -, -, Milliarder USD 9 9 Handelsvektet shekel 9 9 -, -, -, -, -, -,

69 Canada,9% vekst i.kv; kjerneinflasjon,%; styringsrenten er,% Vekst og investeringer Inflasjon og renter av BNP 9 Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (v.s.) annualisert kvartalsvekst Lang rente Styringsrente Inflasjon Kjerneinflasjon

70 Canada Positiv handelsbalanse; svekket dollar i november Utenriksøkonomi Dollarens internasjonale verdi 9 Handelsbalanse Milliarder CAD Handelsvektet dollar - Driftsbalanse

71 Australia,% vekst i.kv;,9% inflasjon; styringsrente,% Vekst og investeringer Inflasjon og renter av BNP 9 BNP-vekst (h.s.) - annualisert kvartalsvekst Lang rente Styringsrente Inflasjon 9 Investeringsandel (v.s.) Inflasjonsindikator 999

72 Australia Større underskudd på handelsbalansen; litt svakere dollar Utenriksøkonomi Dollarens internasjonale verdi Handelsbalanse Milliarder AUD Milliarder AUD - - Driftsbalanse Handelvektet dollar Kilder: EcoWin og SKAGEN

73 New Zealand,% vekst i.kv;,% kjerneinflasjon; styringsrenten er,% Vekst og investeringer Inflasjon og renter 9 Investeringsandel (v.s.) 9 Lang nominell rente 9 av BNP BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst Inflasjon Styringsrente Kjerneinflasjon Kilder: EcoWin og Reserve Bank of New Zealand

74 New Zealand Driftsunderskudd; volatil dollar Utenriksøkonomi Dollarens internasjonale verdi,,,, Handelsbalanse,, Miliarder NZD, -, -, -,, -, -, -, Milliarder NZD -, -, Driftsbalanse -, -, 9 Handelsvektet dollar 9 -, -,

75 India,9% vekst i.kv;,% inflasjon; styringsrenten er,% Vekst og investeringer Inflasjon og renter,,,,, Investeringsandel (v.s.), Styringsrente, av BNP,,,,,, BNP-vekst (h.s.) 9 årsvekst,,, Lang rente Inflasjon - produsentpriser,,,,,,,, Inflasjon - konsumpriser,,

76 India Avtagende handelsunderskudd; svakere rupi Utenriksøkonomi Rupiens internasjonale verdi,,,, Milliarder USD Handelsbalanse Driftsbalanse Milliarder USD, 9, 9, 9, Handelsvektet rupi, 9, 9, 9, , 9, - -,, - -,, 999

77 Sør-Afrika,% vekst i.kv; kjerneinflasjon,%; styringsrenten,% Vekst og investering Inflasjon og renter,, Investeringsandel (v.s.) av BNP 9 BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst,,,, Inflasjon Lang rente Styringsrente,,,,,,, Kjerneinflasjon, 999

78 Sør-Afrika Økende handelsunderskudd; sterkere rand Utenriksøkonomi Randens internasjonale verdi,,,, - Milliarder ZAR, -, -, -, -, -, Handelsbalanse (v.s.) Driftsbalanse (h.s.) av BNP 9 Handelsvektet rand 9 -, - 999

79 Taiwan,9% vekst i.kv; kjerneinflasjon,%; styringsrente,% Tilbake Vekst og investeringer Inflasjon og renter av BNP 9 BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.),,,,, -, -, -, årsvekst - - Kjerneinflasjon Lang rente Styringsrente Inflasjon

80 Taiwan Handelsoverskudd; høy utenlandsformue; svakere dollar Utenriksøkonomi Dollarens internasjonale verdi,,,,, Driftsbalansen,,,,,,,,, 9, Handelsvektet dollar 9, Milliarder USD,,,,,, Milliarder USD 9, 9, 9, 9,,, 9, 9,,,,, -, -,,, -, Handelsbalansen -,,, 999 Kilder: EcoWin og SKAGEN

81 Sør-Korea,% vekst i.kv;,% kjerneinflasjon; styringsrente % Vekst og investeringer Inflasjon og renter, Investeringsandel (v.s.), Lang rente,, av BNP,,, 9, 9,,, BNP-vekst (h.s.),,,,,, -, annualisert kvartalsvekst Inflasjon Styringsrente Kjerneinflasjon, -,

82 Sør-Korea Omtrent balanse i utenriksøkonomien; svakere won Utenriksøkonomi Wonens internasjonale verdi Driftsbalanse Handelsvektet won Milliarder USD Milliarder USD Handelsbalanse

83 Thailand,% vekst i.kv;,% kjerneinflasjon; styringsrenten er,% Tilbake Vekst og investering Inflasjon og renter av BNP,,,,,,,,, BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.),,,,,,,,, annualisert kvartalsvekst 9 Lang rente Styringsrente Inflasjon 9 9, -, 9, -, - Kjerneinflasjon -, -,

84 Thailand Et lite overskudd i utenriksøkonomien; stabil bath i november Utenriksøkonomi Bathens internasjonale verdi,,,,, Handelsbalanse, Milliarder USD,,, -, -, Driftsbalanse,,, -, -, Milliarder USD Handelsvektet bath -, -, 9 9 -, -,

85 Indonesia,% vekst i.kv;,% kjerneinflasjon; styringsrenten er,% Vekst og investeringer Inflasjon og renter Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.),, Lang rente,, Styringsrente,, av BNP årsvekst,,,,,, Inflasjon 9,,, Kjerneinflasjon,

86 Indonesia Stabilt handelsoverskudd; svakere rupiah Utenriksøkonomi Rupiahens internasjonale verdi Handelsbalanse Handelvektet rupiah Milliarder USD Milliarder USD 9 9 Driftsbalanse

87 Filippinene,% vekst i.kv;,% inflasjon; styringsrenten er,% Vekst og investeringer Inflasjon og renter Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) 9,, Lang rente,, av BNP 9 annualisert kvartalsvekst,,,,, Styringsrente Inflasjon,,,,,,, 999 -,,

88 Filippinene Balanse i utenrikshandelen; litt sterkere peso Utenriksøkonomi Pesoens internasjonale verdi,,,,, Driftsbalanse,,, Handelsvektet peso Milliarder USD,, -,,, -, Milliarder USD , -, -, -, -, -, -, Handelsbalanse -,

89 Mexico % vekst i.kv; kjerneinflasjon,9%; styringsrenten er,% Vekst og investering Inflasjon og renter av BNP,,,,,,,,, 9, 9,,, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst 9 Lang rente Inflasjon Styringsrente Kjerneinflasjon 9, -

90 Mexico Svakt driftsunderskudd; litt svakere peso Utenriksøkonomi Pesoens internasjonale verdi,,, Driftsbalanse,,, Miliarder USD -, -, -, -, Milliarder USD 9 9 Handelsvektet peso 9 9 -, -, -, Handelsbalanse -, -, -,

91 Brasil,% vekst i.kv;,% inflasjon;,% styringsrente Vekst og investeringer Inflasjon og renter,, 9 BNP-vekst (h.s.),, Styringsrente,,,, av BNP årsvekst,,, Lang rente,,,, Inflasjon,,, Investeringsandel (v.s.) - -,,,, 999

92 Brasil Svakt overskudd på driftsbalansen; sterkere real Utenriksøkonomi Realens internasjonale verdi Handelsbalanse Handelsvektet real 9 9 Milliarder USD Milliarder USD - - Driftsbalanse

93 Chile,9% vekst i.kv;,% kjerneinflasjon; styringsrenten,% Vekst og investering Inflasjon og renter, av BNP Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.),,,,,, -, -, prosent annualisert kvartalsvekst Kjerneinflasjon Lang rente Styringsrente Inflasjon -, 9 -, - -

94 Chile Stigende handelsoverskudd; svakere peso Utenriksøkonomi Pesoens internasjonale verdi,,,, Milliarder USD,,,, Driftsbalansen Handelsbalanse,,,, Milliarder USD 9 9 Handelsvektet peso 9 9,,,, -, -, 999

95 Colombia,9% vekst i.kv;,% kjerneinflasjon; styringsrenten er 9,% Vekst og investeringer Inflasjon og renter,,,,, Investeringsandel (v.s.),,,,, av BNP,,,,,,, -, annualisert kvartalsvekst,,,,, Styringsrente Inflasjon Lang rente Kjerneinflasjon,,,,,, BNP-vekst (h.s.) -,,,,,, -,,, 999

96 Colombia Økende underskudd i utenrikshandelen; volatil peso Utenriksøkonomi Pesoens internasjonale verdi Handelsbalanse Driftsbalanse Handelsvektet peso Millioner USD

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Den globale økonomien falt kraftig i første kvartal i år, og fallet fortsatte

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN. mars Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedbildet Utenom Eurosonen, Storbritannia og Sverige er det nå sterk vekst i den globale økonomien, ledet av

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter, 30. januar 2006 Torgeir Høien, porteføljeforvalter Innledning og hovedtrekk Presentasjonen gir en kort gjennomgang av de viktigste utviklingstrekkene i

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i mars mot 0,3 prosent for SKAGEN Høyrente og 0,0 prosent for referanseindeksen (norsk stat

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 De globale l tillitstallene t er høye Global PMI falt noe tilbake igjen, men er fremdeles sprek. 55 er langt over snittet,

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport m a r s Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie. Rapporten er

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012 Markedssyn: april 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer Mars 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Makrogjennomgang. allegrokapital.no

Makrogjennomgang. allegrokapital.no Makrogjennomgang allegrokapital.no Verden er da ikke så ille Global vekst først tiår i dette århundret 3,7% Både på 1980- og 1990-tallet var snittveksten 3,3% De siste fire årene har veksten vært på 3,4%

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3 10. oktober

Pengepolitisk rapport 3 10. oktober Pengepolitisk rapport oktober Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 9 Sentrum, Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport desember 2006

SKAGEN Avkastning Månedsrapport desember 2006 SKAGEN Avkastning Månedsrapport desember 2006 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,7 prosent i desember mot 0,2 prosent for SKAGEN Høyrente og en negativ avkastning på 0,4 prosent

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012 Markedssyn: august 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode

Detaljer

Pengepolitisk rapport. oktober. Norges Banks rapportserie nr. 4-2009

Pengepolitisk rapport. oktober. Norges Banks rapportserie nr. 4-2009 Pengepolitisk rapport 9 oktober Norges Banks rapportserie nr. -9 Pengepolitisk rapport /9 Norges Bank Oslo 9 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 9 Sentrum, Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014 ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 214 Globalt: Endelig oppe i normal marsjfart USA: Sterkere og mer solid oppsving Eurosonen: Tenner på flere sylindre Storbritannia: Overrasket positivt i fjor kan skuffe i år

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport januar 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport januar 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport januar 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 1,2 prosent i januar mot 0,3 prosent for SKAGEN Høyrente og en negativ avkastning på 0,4 prosent for

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015

Økonomisk overblikk 1/2015 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser /8. Internasjonal økonomi Internasjonal økonomi er for tiden preget av store kontraster. På samme tid har vi sett akselererende prisstigning i råvaremarkedene og

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen 4 // 2011 Arbeid og velferd Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen:

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Makropresentasjon Februar 2011. Veksten er tilbake

Makropresentasjon Februar 2011. Veksten er tilbake Makropresentasjon Februar 211 Veksten er tilbake Inflasjon igjen på agendaen De fleste vestlige myndigheter har fortsatt å gi gass lenge etter utløpet av denne resesjonen, og trøstet seg med at inflasjonen

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3 07

Pengepolitisk rapport 3 07 Norges Banks rapportserie Nr. -7 Pengepolitisk rapport 7 oktober Pengepolitisk rapport /7 Pengepolitisk rapport Rapporten blir lagt fram tre ganger i året, i mars, juni og oktober/november. Rapporten vurderer

Detaljer