Verden sett fra SKAGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verden sett fra SKAGEN"

Transkript

1 Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. august Torgeir Høien, renteforvalter

2 Hovedpunkter Den globale økonomien vil vokse i underkant av prosent i år. Veksten var, prosent i. Veksten forventes å bli i underkant av prosent i Kina og ca. 8 prosent i India, omtrent som i fjor. Det blir også høy vekst i mange andre fremvoksende økonomier, selv om økt oljepris demper veksten i noen land. Amerikansk økonomi vil vokse like mye i som i, litt lavere enn prosent. Det er klare tegn til økende aktivitet i Japan, hvor veksten antas å bli ca., prosent. Veksten antas å ta seg opp i Eurosonen, spesielt i de største økonomiene, hvor det er tegn til økt sysselsetting. Noen av de mindre økonomiene, som har vokst svært bra i det siste, vil derimot få litt lavere vekst i. Samlet vekst i Eurosonen antas å bli, prosent i. Den høye oljeprisen er i all hovedsak en konsekvens av kraftig økonomisk vekst som driver opp etterspørselen etter oljen og andre råvarer. Global realrente har steget de siste månedene og ligger nå på ca prosent. Realrenten dras opp av økte realinvesteringer. Norsk fastlandsøkonomi vil vokse med, prosent i, drevet av høy produktivitetsvekst og økt sysselsetting. Nasjonens inntekt vil vokse enda høyere på grunn av en forventet oppgang i oljeproduksjonen og bedret bytteforhold ekportprisene stiger mer enn importprisene. Norsk inflasjon er svakt tiltagende, men Norges Bank vil være forsiktige i sin videre renteheving. Sannsynligvis øker styringsrenten til, prosent i løpet av andre halvår. Det forventes en ytterligere økning i renten til, prosent i løpet av. P.t. ligger nøytral styringsrente på ca., prosent. Det ventes ikke noen signifikant økning i de lange norske rentene i løpet av høsten. Kronekursen ventes å ligge omtrent på dagens nivå i siste halvdel av. Kronekursen holdes oppe av et sterkt bytteforhold og god vekst i norsk økonomi. Forventet stigning i relativ styringsrente bidrar også til å holde oppe kronekursen.

3 Globalt BNP vokste, prosent i. IMF antar at veksten blir over prosent fremover, godt over gjennomsnittet på, prosent i perioden 98 til. Billioner NOK Globalt BNP - økte med,% til over billioner kroner i Årlig vekst (h.s.) Globalt BNP (v.s.) ,,,,,,,,,,,, Årlig vekst i prosent Kilder: IMF, CIA og SKAGEN Fondene Kvratalsvekst i prosent,,,,,,,,,,,, Global kvartalsvekst - forventes å være mellom og, prosent fremover Vekst i kvartalsvis globalt BNP,,,,,,,,,,, Kvartalsvekst i prosent, Q Q Q Q Q Q Q Q Kilder: IMF og SKAGEN Fondene

4 Mye av veksten kommer fra Kina, India og andre fremvoksende økonomier, som fremdeles har svært mye å gå på før BNP per capita konvergerer mot nivået i de rike land. Fordelingen av kjøpekraftskorrigert globalt BNP i prosent () Kjøpekraftskorrigert BNP per innbygger i NOK () Andre fattige land, USA,9 EU 8 Kina USA India,9 Kina, Norge, Japan,9 Andre rike land, Eurosonen, Japan 98 India 89 Norge 9

5 Den høye globale veksten trekker opp råvareprisene generelt og oljeprisen spesielt, men det brukes stadig mindre olje per enhet BNP. Indeks Oljeprisen har gått kraftig opp de siste to årene Råvarer generelt er i en trend med økte priser Brent futures (h.s.) CRB råvareindeks (v.s.) Indeks Kilder: EcoWin SKAGEN Fondene Kg olje per USD globalt BNP,,,,,,,,9,8, Men oljeintensiteten synker - det brukes mindre olje per produsert enhet Kg olje per USD globalt BNP ,,,,,,,,9,8, Kg olje per USD globalt BNP Kilde: IMF og SKAGEN Fondene

6 Økonomisk vekst drar også opp etterspørselen etter kapital, men høy sparing holder nede den globale realrenten. Global realrente ligger nå på ca prosent.,,, Global realrente har falt markert det siste tiåret - og lå under prosent i Global realrente ifølge IMF,,,,,,, Renten på inflasjonsbeskyttede obligasjoner - ligger fortsatt svært lavt i Europa men har steget litt i juli i USA Storbritannia - tiårsrente Frankrike - tyvefemårsrente,,,,,,,,,,,,,, ,,,,, USA - tiårsrente ,,, Kilder: IMF og SKAGEN Fondene

7 Overskuddssparingen i eurosonen og Asia kanaliseres i stor grad til USA, som dermed får et stort driftsunderskudd, Japan sparer langt mer enn de investerer,, Det gjør også de andre asiatiske landene, avglobalt BNP,,,,,,,,,, av globalt BNP av globalt BNP,,,,,,,,,,,,,,,, av globalt BNP,,,, Kilder: IMF og SKAGEN Fondene Kilder: IMF og SKAGEN Fondene, Eurosonen sparer litt mer enn de investerer,, USA sparer mindre enn de investerer, av globalt BNP,,,, -, -, -, -,,,,, -, -, -, -, avglobalt BNP av globalt BNP -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, av globalt BNP -, -, -, -, Kilder: IMF og SKAGEN Fondene Kilder: IMF og SKAGEN Fondene

8 Amerikansk økonomi er fortsatt i god vekst, drevet av høy produktivitetsvekst og økt sysselsetting annualisert vekst BNP-veksten har vært positiv i kvartaler Vekstraten var,% i andre kvartal 8 Annualisert kvartalsvekst i BNP annualisert vekst 8 annulaisert vekst Produktivitetsveksten ligger høyt - men veksten har avtatt siden Gjennomsnitt i de lange løp prosent annualisert vekst 9 8

9 Tjenesteproduksjonen ekspanderer sterkt i USA, og ny statistikk viser også økt aktivitet i industrien. Sysselsettingen vokser i et jevnt tempo. Tjenesteproduksjonen vokser mest - men nå tiltar også aktiviteten i industrien igjen, Sysselsettingen har økt siden - og ISM-tallene indikerer fortsatt sysselsettingsvekst ISM tjenester,, Sysselsetting (v.s.) Diffusjonsindeks Diffusjonsindeks Millioner personer,, 9, 9, ISM-tjenester (h.s.) Indeks ISM varer , 8,, ISM-industri (h.s.) 999 Source: EcoWin

10 Inflasjonen synes å ha stabilisert seg på prosent, etter å ha falt de siste månedene. Men Federal Reserve vil trolig heve styringsrenten vil prosent i løpet av. årsvekst,,,,,,,,,, Stabiliserer inflasjonen seg på ca. prosent? To mål på kjerneinflasjonen Konsumdeflatoren KPI,,,,,,,,,, årsvekst 8 Rentekurven flater ut - men de lange rentene har gått litt opp i løpet av sommeren Styringsrenten Tiårs statsrente 8,,

11 Det føderale budsjettet har et stort underskudd, og høyere nasjonal investering enn sparing gir et driftsunderskudd. Underskuddet på statsbudsjettet vil synke i pga økte skatteinntekter, men det ventes ikke noen reduksjon i driftsunderskuddet., Budsjettunderdkudd i prosent av BNP - bidrar negativt til den nasjonale sparingen,, "Driftsundersuddet" har vokst til prosent av BNP - men det skyldes først og fremst høy global sparing,,,, -, -, -, -, -,,,, -, -, -, -, -, av BNP (hundredths), -, -, -, -, -, -,, -, -, -, -, -, -, av BNP (hundredths) -, , -, ,

12 Eurosonen har lavere BNP-vekst enn USA, og produktivitetsveksten har avtatt i forhold til USA Veksten avtok gjennom - omen tok seg kraftig opp i Q og ventes å bli høyere Annualisert kvartalsvekst Produktivitetsveksten har sunket i Eurosonen - mens den har tiltatt i USA og ligger høyt i Storbritannia Kilde: The Conference Board

13 Indikatorene for den økonomiske aktiviteten i Eurosonen peker nå oppover igjen Produksjonsindikatorer peker oppover igjen - mogså i Tyskland og Frankrike Frankrike (v.s.) Belgia (h.s.),,, Innkjøpssjefindeksene tyder på økt aktivitet - både i tjeneste- og industrisektoren PMI tjenesteproduksjon,,,,, Indeks - - Indeks Indeks,,,, Indeks Tyskland - - -,,, PMI vareproduksjon,,,

14 Ledigheten er høy men har nå begynt å falle. Også detaljomsetningen har tatt seg litt opp i sommer.,,,,,, 9, 9, 8, 8,, Ledigheten begynner å synke under 9 prosent - gjennomsnittet dras opp av Tyskland og Frankrike Frankriket Eurosonen Frankrike Tyskland ,,,,,, 9, 9, 8, 8,, Indeks,,,, 9, 9, 9, 9, Detaljomsetningen har ligget flatt i år - men PMI for tjenestesektoren indikerer nå økt aktivitet Detaljomsetningsindeks PMI detaljhandel (h.s.) Indeks Kilder: EcoWin, Bloomberg og SKAGEN Fondene

15 Noen av de små landene i EU som har hatt svært høy vekst inntil nylig har nå mindre aktivitetsvekst. Noe av dette kan skyldes høyere oljepris. Billioner EUR Irsk og finsk økonomi har hatt sterk og stabil vekst - med en viss avdempning siden høsten Irsk kvartalsvis BNP (h.s.) Finsk kvartalsvis BNP (v.s.),,,,,,, Billioner EUR 99 Milliarder EEK Estland og Latvias BNP har vokst % per år - men også her avtok veksten markert de siste kvartalene Kvartalsvis BNP i Estland (v.s.),,,,,, Milliarder LTL, Kvartalsvis BNP i Latvia (h.s.), 9, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Kilde: EcoWin og SKAGEN Fondene ,

16 Inflasjonen i Eurosonen ligger i overkant av inflasjonsmålet på prosent. Den europeiske sentralbanken vil trolig holde renten stabilt gjennom. De lange rentene er lave, men har tatt seg litt opp i sommer.,, Inflasjonen er litt i overkant av inflasjonsmålet - med et visst avvik mellom de ulike landene Spania,,,, ECB har holdt renten på prosent i år - obligasjonsrentene ligger på, prosent i Tyskland Tiårsrente tyske statspapir,,,,,,,, EMU,,,,,,,,,, Tyskland,,,, ECBs styringsrente,,,, mai aug nov feb mai aug nov feb mai, 999,

17 Etter en periode med sterkere euro, har eurosonens valuta i det siste svekket seg igjen, Euroen har gått svakere mot dollar i - med en viss reversering av trenden de siste to månedene, Euroen har også gått svakere mot yen i - men euroen har styrket seg de siste ukene USD/EUR,,,, EUR/USD,,,, USD/EUR JPY per EUR JPY/EUR JPY per EUR,9,9 9 9,8, Kilde: EcoWin og SKAGEN Fondene

18 Japansk økonomi har slitt med å komme ut av en langvarig stagnasjonsperiode, men det var sterk vekst i Q, og indikatorene viser tegn til voksende aktivitet Annualisert vekst i Japans kvartalsvise BNP Den kraftige veksten i Q var trolig mer enn et blaff Tankan indeksen snudde oppover igjen i juni - og er som regel en god indikator på BNP-veksten Annualisert kvartalsvekst Annulisert kvartalsvekst Indeks Indeks

19 Inflasjonen har ikke stabilisert seg i positivt territorium, og de korte rentene vil ligge nær null prosent ut. Også i Japan har de lange rentene gått litt opp i løpet av sommeren. Indeks Japan har hatt deflasjon i år - og prisnivået er prosent lavere enn i 998 Prisnivåvet (v.s.) Årsveksten i KPI (h.s.) årsvekst,,,,,,, Nullrentepolitikken vedvarer på. året - men også japanske lange renter har gått litt opp i sommer Rente på tiårs statsobligasjoner Styringsrenten 999,,,,,,,

20 Kinesisk økonomi vokser i et svært høyt tempo, med vareproduksjon som den mest ekspansive sektoren årsvekst, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 8,,, Kinesisk BNP vokser over 9 prosent per år - og ingen tegn til avmatning av veksten Kvartalsvis BNP år over år, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 8,,, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q årsvekst Industriproduksjonen sitter i forsetet - med vekstrate på ca. prosent per år

21 Kina gikk bort fra den gamle fastkurspolitikken i juli, men foreløpig har yuanen kun appresiert med litt over prosent. En viss styrking av valutaen vil holde inflasjonen nede etter hvert som kinesisk økonomi fortsetter å vokse., Inflasjonen har falt tilbake til,8 prosent - etter å ha vært oppom prosent i fjor, 8, Initielt økte yuanen fra 8, til 8, per dollar - det er rom for en appresiering på, prosent per dag 8, Indeks - bevegelig basisår,,,,, 9, 9, 9, Årsvekst i produsentprisene,8% Årsvekst i konsumprisene,,,,, 9, 9, 9, Indeks - bevegelig basisår USD/CNY 8, 8, 8, 8, 8, 8,,9 USD/CHY kursen USD/CHY. mnd "forward rate" 8, 8, 8, 8, 8, 8,,9 USD/CNY des jan feb mar apr mai jun jul

22 Også Indias økonomi vokser raskt, og industriveksten tiltar 9 8 Kvartalsveksten i India - ligger høyt, men er signifikant lavere enn i Kina Kvartalsvis BNP år over år Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 9 8 år over år 9 8 Industriproduksjonen dominerer ikke som i Kina - men trenden i vekstraten er sterkt stigende år over år Kildre: EcoWin og SKAGEN Fondene 9 8

23 Inflasjonen i India er relativt høy men avtagende. Styringsrenten forventes å bli holdt på prosent ut,,,,,,,,, Indisk inflasjon er ustabil og relativt høy - men engroprisene indikerer lavere inflasjon Årsvekst i KPI Årsvekst i engrospriser 9 8,8,,,,,,,,,9,8,,,, Rentene er lave, justert for faktisk inflasjon - og det prises inn en viss tilstraming jan måneders interbankrente apr jul okt jan Styringsrenten,8,,,,,,,,,9,8,,,, apr jul okt jan apr jul

24 Britisk økonomi er inne i det. året med uavbrutt ekspansjon, og ledigheten er rekordlav. Men veksten er nå avtagende, og ledigheten er svakt stigende. Men BNP-veksten har stagnert litt i det siste - og ligger nå i underkant av prosent Årsvekst kvartalsvis BNP (v.s.) Ledigheten har falt til under prosent - og kan synes å ha stabilisert seg på dette nivået Kvartalsvis BNP (h.s.)

25 Også aktivitetsindikatorene tilsier dempet vekst i Storbritannia, og boligprisene har begynt å synke, Innkjøpssjefindeksene synker - men kun industrien rapporterer om resesjon, Britiske boligpriser stabiliseres - flere melder om synkende enn stigende priser,, PMI tjenester,, Indeks,,,,, PMI industri,,,,, Indeks Diffusjonsindeks Diffusjonsindeks,,

26 Inflasjonen i Storbritannia ligger tett opp mot inflasjonsmålet, men det forventes kutt i styringsrenten 8 Inflasjonen er på vei oppover mot prosent - som er Bank of Englands inflasjonsmål 8 Rentekurven har blitt invertert - med styringsrente over tiårs statsrente 9 Tiårsrente på statsobligasjoner Styringsrenten

27 Farten i svensk økonomi har avtatt, og ledigheten synes å ha bitt seg fast på et relativt høyt nivå Kvartalsveksten har avtatt - annualisert kvartalsvekst på ca. % de to siste kvartalene Ledigheten ligger på et høyt nivå - og synes å stabilisere seg på litt over % 9 9 Annualisert kvartalsvekst

28 Indikatorer var svake tidligere i år, men signalene i løpet av sommeren har vært bedre. Aktivitetsindikatorene har avtatt inn i - men aktiviteten i industrien har tatt seg opp i det siste, Husholdningenes optimisme er avtagende - og ligger på et moderat nivå PMI industri (h.s.),,, Indeks Sentimentsundersøkelse (v.s.),,,,,,,, Diffusjonsindeks Indeks Indeks

29 Inflasjonen er svært lav i Sverige, men tok seg litt opp i juni. Riksbanken tror inflasjonen blir lav fremover og har kuttet renten til,%.,,,,,,,, -, -, -, Inflasjonen ligger lavere enn inflasjonsmålet - men den gjorde et hopp i juni UNDX - kjerneinflasjonen Årsvekst i KPI ,,,,,,,, -, -, -, 9 8 Styringsrenten har blitt redusert til,% Tiårsrenten er, prosent Tiårs statsobligasjonsrente Styringsrenten Kilder: EcoWin og SKAGEN Fondeene

30 Norsk fastlandsøkonomi vokser med ca., prosent, men bruttoproduktet i oljevirksomheten falt de tre siste kvartalene endring k/k BNP Fastlands-Norge - har hatt god vekst siden Q BNP Fastlands-Norge, h.s. Kvartalsvekst, annualisert, v.s. Q Q Q Q Q Q Q Q Milliarder NOK endring k/k,,,,,,, -, -, -, Offshore-BNP trekker ned totalveksten i BNP - men veksten ventes å ta seg opp senere i Annualisert vekst offshore-bnp ,,,,,,, -, -, -, endring k/k

31 Produktivitetsveksten i næringslivet på fastlandet har vært omtrent på linje med den høye veksten i USA og Sverige Produktiviteten Norge og USA - vokser i nesten samme tempo Produktiviteten i Norge og Sverige - vokser også i nesten samme tempo Indeks, Q 99 = 9 USA, næringslivet Snittvekst,9% Norge, næringslivet på fastlandet Snittvekst,% Indeks, Q 99 = Kilde: EcoWin, SKAGEN Fondene Indeks, Q 99 = Sverige, næringslivet Snittvekst,8% Norge, næringslivet på fastlandet Snittvekst,% Indeks, Q 99 =

32 Korrigert for kjøpekraftsutviklingen har norsk produktivitet vokst klart mest i Norden, med en snittvekst på, prosent med olje og ca.,9 prosent uten olje siden 99. Indeks, 99 Q = Norsk produktivitet målt i kjøpekraft BNP korrigert for bytteforholdet, per arbeidstime Totaløkonomien, snittvekst,% Fastlandsøkonomien, snittvekst,9% Indeks, 99 Q = Indeks, Q 99 = 9 Nordisk produktivitet målt i kjøpekraft BNP korrigert for bytteforholdet, per arbeidstime Finland Sverige Fastlands-Norge Danmark Indeks, Q 99 = Kilde: SKAGEN Fondene

33 Det norske arbeidsmarkedet er i klar bedring. Ledigheten synker og timeverkene øker Millioner personer,,,,,,,,,,,, Ledigheten er klart avtagende - og sysselsettingen er svakt stigende Sysselsetting ifølge SSB (v.s.) Ledige eller på tiltak (h.s) Tusen personer Millioner timer Timeverkene i fastlandsøkonomien - er inne i en positiv trend, men tilbakegang i Q Millioner timer Kilde: EcoWin, SKAGEN Fondene

34 Investeringene er på vei oppover igjen, med svært høye boliginvesteringer. Kredittveksten er tiltakende. Milliarder -kroner 9 8 Investeringer på fastlandet økte i - en trend som antas å fortsette, men negativ vekst i Q Gjennomførte investeringer i næringslivet (v.s.) Planlagte investeringer i industrien (h.s.) Milliarder -kroner Percent,,,,,,,, Kredittveksten fra innenlandske kilder er økende - med en annualisert månedsvekst på 9% i mai Annualisert månedsvekst, K Årsvekst, K,,,,,,,,

35 Industrien utgjør nå en liten del av verdiskapningen på fastlandet, men på grunn av gode eksportpriser vokser inntjeningen mer enn bruttoproduktet Bytteforholdet,,,,,,,,,9,8,,,, Tradisjonell industri produserer mindre enn i - men inntjening og aktiviten stimuleres av bytteforholdet Bytteforhold tradisjonelle varer (v.s) Industriproduksjonen (h.s.) Industriproduksjon, nivå Milliarder NOK Industrien bruttoprodukt utgjør prosent av BNP Andel var prosent i 99 Kvartalsvis BNP, fastlandet Kvartalsvis bruttoproduktet i industrien Milliarder NOK

36 Bruttoproduktet i offshore-norge hadde en svak utvikling i. Men investeringene tok seg opp i og ventes å øke enda mer i. Milliarder NOK 8, 8,,,,,,,,,, Bruttoproduktet i offshore-sektoren har sunket - og ligger på samme nivå som i 99 Kvartalsvis offshore-bnp , 8,,,,,,,,,, Milliarder NOK Milliarder NOK,,,,,,,,, Investeringene i Offshore-Norge økte i fjor Vil være rekordhøye i ifølge SSB, men falt i Q ,,,,,,,,, Milliarder NOK

37 Volatile indikatorer for varekonsum og detaljhandel sier trolig ikke så mye om aktiviteten i Fastlands-Norge Indeks 9 8 Varekonsum og detaljhandel -har vært volatilite i det siste, med kraftig oppgang i april Varekonsum Detaljhandel Indeks Milliarder NOK 9 8 Den negative utviklingen i første kvartal - slo ikke ut i lavere BNP-vekst i Q Kvartalsvis detaljomsetningsindeks (h.s.) Kvartalsvis BNP, Fastlands-Norge (v.s.) Indeks Kilder: SSB og SKAGEN Ffondene

38 Etter å ha ligget under målet siden, ventes inflasjonen av Norges Bank nå å tilta sakte mot, prosent i 8 årsvekst i KPI-JAE,,,,,,, -, Inflasjonen har kommet opp i, prosent - og ventes av Norges Bank å stige jevnt fremover Faktisk inflasjon Forventet av Norges Bank. juni,,,,,,, -, årsvekst i KPI-JAE Percent Annualisert månedsvekst i prisnivået - falt tilbake til prosent i juni Sesongjustert vekst i KPI-JAE Percent 8 Kilder: EcoWin, Norges Bank og SKAGEN Fondene Kilder: SSB og SKAGEN Fondene

39 Inflasjonen har vært lav i hele Norden, men er nå tiltakende. Andre lavinflasjonsland strever med å få opp prisstigningen mot inflasjonsmålet. årsvekst,,,,,,,, -, Nordisk kjerneinflasjon er sammenfallende - på tross av ulike pengepolitiske regimer Danmark Finland Norge Sverige,,,,,,,, -, årsvekst årsvekst,,,, -, -, -, -, -, -, Andre lavinflasjonsland - Både Sveits og Israel er nær deflasjon Sveits Israel -, -, -, -, -, -, jan mar mai jul sep nov jan mar mai,,,, årsvekst

40 Norges Bank økte styringsrenten. juni og gav signaler om ytterligere renteøkningen,,,,,,,,,9,8,,,, FRA-rentene har steget i løpet av juli FRA-renter er rente på fremtidige pengemarkedslån FRA. pos, måneder jan FRA. posisjon, måneder,,,,,,,,,9,8,,,, feb mar apr mai jun jul,,,,,,,,,,,, Norges Bank tror. mnd Nibor vil stige til,% Fra og utover er dette er over markedets forventninger Anslått. mnd. Nibor. juni Markedets forventninger. juni,,,,,,,,,,,, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 8 Kilde: Norges Bank, Bloomberg og SKAGEN Fondene

41 Med ca. % global realrente og maksimalt,% inflasjonspåslag, er trolig,% for tiden et tak på langsiktig styringsrente,,,,,,,,,,, Lange renter er svært lave - med en moderat oppgang i juli jun års statsrente sep des -års statsrente,,,,,,,,,,, mar jun sep des mar jun Global realrenter ligger på ca. prosent Nøytral stryingsrente ligger nå opp mot, prosent Styringsrenten Norsk inflasjon pluss amerikansk realrente Forventet inflasjon pluss realrente på prosent 8

42 Kronen har styrket seg i det siste. Norges Bank antar nå at den vil ligge på et relativt sterkt nivå fremover. 8, 8, 9, Effektiv kronekurs har styrket seg siden Her målt med den valutakursindeksen I- Effektiv kronekurs (I-), invertert 8, 8, 9, Indeks I- 9, 9, 9, 9, Indeks I- 9, 9,,, Norges Banks forventning. juni 8,, Kilder: EcoWin, Norges Bank og SKAGEN Fondene

43 Men kronestyrkingen skyldes ikke bare økt forventet rentedifferanse. Også oljeprisen drar opp kronen. USD per fat Høyere oljepris har styrket kronen - selv om det meste av oljeinntektene går til oljefondet Brent Blend,. pos. (v.s.) Effektiv kronekurs, invertert (h.s.) 8, 9, 9, 9, 9,,,,,,, TWI - konkurransekursindeksen poeng,,,,,,,,, -, -, Rentedifferanse mnd. frem i tid mot mot euro - har økt, og forklarer en del av styrkingen Effektiv kronekurs, invertert (h.s.) Forventet rentedifferanse, NOK mot EUR (v.s.) 9, 9, 9, 9,,,,,,,, TWI - konkurransekursindeksen

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter, juli Torgeir Høien, renteforvalter Hovedpunkter Den globale økonomien vil trolig vokse litt i overkant av % i år og neste år. Veksten forventes å bli høy

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makro økonomiske utsikter, 1. august 200 Torgeir Høien, renteforvalter Hovedpunkter Den globale økonomien vil trolig vokse ca. prosent i år. Veksten var,1 prosent i 200. Amerikansk

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,19. oktober 00 Torgeir Høien, porteføljeforvalter Hovedpunkter om internasjonal økonomi (I) Den globale økonomien vil vokse litt lavere i 00 enn i 00, da

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter, 30. januar 2006 Torgeir Høien, porteføljeforvalter Innledning og hovedtrekk Presentasjonen gir en kort gjennomgang av de viktigste utviklingstrekkene i

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. mai Torgeir Høien, porteføljeforvalter Globalt Global vekst på,8% i ; økende andel av BNP er investeringer Vekst og investeringsandel Lavere inflasjon,

Detaljer

SKAGEN Høyrente august 2005

SKAGEN Høyrente august 2005 SKAGEN Høyrente august 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente skal gi bedre avkastning enn de beste høyrentetilbudene i bank, og samtidig være like trygt som bankinnskudd. Over tid skal

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. mai Torgeir Høien, porteføljeforvalter Globalt Global vekst på,8% i ; økende andel av BNP er investeringer Vekst og investeringsandel Lavere inflasjon,

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. januar Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Ved inngangen til er det store usikkerhetsmomentet om amerikansk økonomi får en kraftig

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2005

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2005 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2005 Innhold 1. Kort om SKAGEN Fondenes rentesyn 2. Om SKAGEN Avkastning og fondets mandat 3. SKAGEN Avkastnings investeringer Makro- og renteutvikling Hovedpunkter

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. desember Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Mange banker rundt om i verden har problemer på grunn av økt mislighold av verdipapiriserte

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. desember Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Den amerikanske sentralbanken (Fed) har kuttet sin styringsrente til,%. Finansmarkedet

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente Institusjon Av lavrisiko norske pengemarkedsfond skal SKAGEN Høyrente Institusjon gi den høyeste avkastningen. Avkastningen måles

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 USA Tyskland Storbritannia Italia Spania

Detaljer

Hovedstyremøte 17. desember 2003

Hovedstyremøte 17. desember 2003 Hovedstyremøte 7. desember 3 Hovedstyremøte 7. desember 3 Tolvmånedersveksten i KPI-JAE ble i Inflasjonsrapport 3/3 anslått å øke til rundt ¼ prosent neste sommer og stabiliseres på målet fra høsten 5

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia Spania

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

Island en jaget nordatlantisk tiger. Porteføljeforvalter Torgeir Høien, 23. mars 2006

Island en jaget nordatlantisk tiger. Porteføljeforvalter Torgeir Høien, 23. mars 2006 Island en jaget nordatlantisk tiger Porteføljeforvalter Torgeir Høien, 2. mars 2 Generelt om den økonomiske politikken og konjunkturene Island innførte inflasjonsmål i 21. Valutakursen flyter fritt. Sentralbanken

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER. DESEMBER Vekstanslagene ute er lite endret BNP globalt og handelspartnere. Årsvekst. Prosent ),,,,, Globalt Handelspartnere Anslag PPR / Anslag

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Strukturelle forhold Finanskrisen Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mai. Kvartalsvis endring i BNP i. Bidrag til volumvekst i prosent i årlig rate. Sesongjustert 8 Privat forbruk Lager Offentlig konsum og investering Private investeringer

Detaljer

Hovedstyremøte. 25. mai BNP-vekst blant handelspartnerne. Volumvekst i prosent fra året før. Faktisk og anslag. Kina 1) 8

Hovedstyremøte. 25. mai BNP-vekst blant handelspartnerne. Volumvekst i prosent fra året før. Faktisk og anslag. Kina 1) 8 Hovedstyremøte. mai BNP-vekst blant handelspartnerne Volumvekst i prosent fra året før. Faktisk og anslag Kina ) Verden ) handelspartnere ) 999 ) Kilde: IMF ) Kilde: Kvartalsvis endring i BNP USA, euroområdet

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi. Hovedpunkter fra OECDs Economic Outlook En bredere oppgang har fått feste Asia, og UK leder an, kontinental-europa vil følge Investeringene i ferd med å overta som drivkraft

Detaljer

Hovedstyremøte 26. mai 2004

Hovedstyremøte 26. mai 2004 Hovedstyremøte. mai Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent 8 9 9

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Hovedstyremøte. 30. juni Anslag for BNP-vekst i 2005 hos Norges handelspartnere. Prosent. USA Japan Euroomr. Sverige HP 25 IR 1/05 IR 2/05

Hovedstyremøte. 30. juni Anslag for BNP-vekst i 2005 hos Norges handelspartnere. Prosent. USA Japan Euroomr. Sverige HP 25 IR 1/05 IR 2/05 Hovedstyremøte. juni Anslag for BNP-vekst i hos Norges handelspartnere. Prosent IR / IR / USA Japan Euroomr. Sverige HP Kilde: KPI/HICP-kjerne i USA, euroområdet, Japan og Kina ) Prosentvis vekst fra samme

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret april. Indikator for verdenshandelen Summen av eksport og import i USA, Japan og Tyskland i USD. Månedstall. Årlig prosentvis endring - - - - 99 997 998 999 Hovedstyret

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo. april Tegn til bedring i realøkonomien Industriproduksjon. Volum. Prosentvis vekst siste tre måneder over foregående

Detaljer

Hovedstyremøte 1. juli 2004

Hovedstyremøte 1. juli 2004 Hovedstyremøte. juli Foliorenten ) 7 7 jan apr jul okt jan apr ) Tidspunktet for rentemøter er markert med kryss. Kilde: BNP i USA, euroområdet, Japan og UK. Endring fra samme kvartal året før. Prosent..

Detaljer

Hovedstyremøte 3. november 2004

Hovedstyremøte 3. november 2004 Hovedstyremøte. november Den økonomiske utviklingen Industriproduksjon i USA, Japan og euroområdet Tremåneders glidende gjennomsnitt. Sesongjustert. Volum USA Euroområdet - - - - - Japan - - - - 7 - Kilde:

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Sparebank, Svalbard. april SG, Sparebank, Svalbard Mandatet. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,6 prosent i april mot 0,4 prosent for SKAGEN Høyrente og 0,0 prosent for referanseindeksen (norsk

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret desember. BNP-anslag for og spredning i anslagene Prosentvis vekst fra foregående år. Spredning i CF-anslag skravert ) Consensus Forecasts Norges Bank Consensus

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016 Makroøkonomiske utsikter Kari Due-Andresen August 2016 Kina: BNP Industriproduksjon 10,0 12,5 15,0 Prosent, 1011 17 18 19 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Macrobond BNP år/år 0,0

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mars. BNP - vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før Storbritannia Japan, 8 Handelspartnere ),,, -, -, - ). kvartal = handelspartnere.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Figurer

Økonomiske perspektiver. Figurer Økonomiske perspektiver Figurer Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på s representantskapsmøte torsdag. februar 8 Boligmarkedet i USA Prisvekst i prosent 8 8-8 8 8 8 8 7 - Kilde: Reuters (EcoWin)

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret april. BNP-vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før,5,5,5,5 -,5 -,5 Euroområdet Japan Spania Tyskland Handelspartnerne -.kv..kv..kv..kv..kv..

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret august. BNP-anslag for og spredning i anslagene Prosentvis vekst fra foregående år. Spredning i CF-anslag skravert ) Consensus Forecasts Norges Bank Consensus

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Hovedstyremøte 11. august 2004

Hovedstyremøte 11. august 2004 Hovedstyremøte. august Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent 8

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Hovedstyret. 23. oktober 2013

Hovedstyret. 23. oktober 2013 Hovedstyret. oktober IMFs anslag på BNP-vekst USA,6,6 Euroområdet -,, Storbritannia,,9 Sverige,9, Kina 7,6 7, Fremvoksende økonomier uten Kina,9,6 Handelspartnerne samlet,, Kilde: IMF IMFs anslag på BNP-vekst

Detaljer

HOVEDSTYRET 7. MAI 2014

HOVEDSTYRET 7. MAI 2014 HOVEDSTYRET 7. MAI PMI for industrien Eksportvekter. Januar april 6 6 Industriland Fremvoksende økonomier 55 55 5 5 5 5 jan. jul. jan. jul. jan. Kilde: Thomson Reuters USA Sysselsetting ) og detaljhandel

Detaljer

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008 MÅNEDENS HOLBERgRAF Mars 28 Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n So ur c e : R e u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 6. april Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedbildet Det er nå sterk vekst i den globale økonomien, ledet av generelt kraftig vekst i Kina og India

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret september. BNP-vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før,,,, -, - Sverige Storbritannia 8 Handelspartnere.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv -, - Hovedstyret

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Gardermoen, 23. mai 217 Agenda Internasjonal økonomi Lysere utsikter på kort sikt Men økt usikkerhet Oljemarkedet 5$ nytt prisleie?

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Lav inflasjon. Sterk økonomisk vekst

Lav inflasjon. Sterk økonomisk vekst Renter, valutakurs og utsikter for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringsforeningen i Trondheim. november Inflasjon Glidende års gjennomsnitt og variasjon i KPI. Prosent KPI Variasjon i KPI

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mars. BNP-vekst. Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før,5,5,5,5 -,5 -,5 - Handelspartnerne Japan Anslag EU-kom) - -,5 -,5 kv. kv. kv. kv. kv. kv.

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 24. OKTOBER Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 24. OKTOBER Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 24. OKTOBER 2013 Figurer og bakgrunn Hovedpunkter 24. oktober: Styringsrenten uendret på 1,5 prosent Ingen ny pengepolitisk rapport eller rentebane på dette møtet. Neste rapport blir offentliggjort

Detaljer

Hovedstyremøte 16. mars 2005

Hovedstyremøte 16. mars 2005 Hovedstyremøte. mars Den økonomiske utviklingen Euroområdet BNP-vekst fra samme kvartal året før Euroområdet Tyskland Frankrike Italia Spania - - okt. apr. okt. apr. okt. apr. okt. Kilde: EcoWin / Nasjonale

Detaljer

Hovedstyremøte 29. oktober 2003

Hovedstyremøte 29. oktober 2003 Hovedstyremøte 9. oktober Hovedstyret oktober. Foliorenten og importvektet valutakurs (I-) ) Dagstall.. jan. okt. 8 8 Foliorenten (venstre akse) I- (høyre akse) 9 9 ) Stigende kurve betyr styrking av kronekursen

Detaljer

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Boligkonferansen 19. mars 2015 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse Roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no BNP-vekst 2014 (IMF) Investeringer

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015 UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD,. MAI 5 Pengepolitikkens rolle i en omstilling Fleksibel inflasjonsstyring Lav og stabil inflasjon,5% Stabil utvikling i produksjon

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Region Nord. mai SG 5, Region Nord, Bodø Mandatet. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale og internasjonale

Detaljer

Hovedstyremøte. 27. september BNP for Fastlands-Norge. Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent.

Hovedstyremøte. 27. september BNP for Fastlands-Norge. Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent. Hovedstyremøte 7. september BNP for Fastlands-Norge Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent. Med kraft Uten kraft - -. halvår. halvår. halvår. halvår Kilde: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Region Sør. mai SG 5, Region Sør, Kristiansand Mandatet. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale og

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Sogndal,. mars 17 Oljeprisfallet bremser veksten BNP Fastlands-Norge. Volum. Årsvekst. Prosent 4 3 1 11 1 13 14 15 16 Kilder: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i mars mot 0,3 prosent for SKAGEN Høyrente og 0,0 prosent for referanseindeksen (norsk stat

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Den globale økonomien var i resesjon i fjerde kvartal 8 og første kvartal

Detaljer

USA

USA Hovedstyremøte. desember BNP. Volumvekst fra forrige kvartal Prosent. Sesongjustert.. kv. -. kv., USA,, UK, -, Japan Euroområdet -, - - Kilder: EcoWin, Statistics Japan, National Statistics (UK), EUR-OP/Eurostat,

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret januar,,,,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall,,,,, JPY per USD, venstre akse,, USD per euro, høyre akse,, jan. jul. jan. jul. jan. jul. jan. Kilde: EcoWin

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Hovedstyremøte. 25. april Vekstanslag Consensus Forecasts. BNP. Prosentvis vekst fra året før. anslag april 6. Verden Nord- Vest- Amerika Europa

Hovedstyremøte. 25. april Vekstanslag Consensus Forecasts. BNP. Prosentvis vekst fra året før. anslag april 6. Verden Nord- Vest- Amerika Europa Hovedstyremøte. april 7 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 8 7 7 8 anslag mars anslag april 7 anslag mars anslag april 8 Japan Asia uten Japan Japan Asia uten Japan Verden

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret desember,,,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall,,,,, JPY per USD, venstre akse,, USD per euro, høyre akse, jan. jul. jan. jul. jan. jul., Kilde: EcoWin Hovedstyret

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Trondheim 3. november 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Hovedstyremøte 2. februar 2005

Hovedstyremøte 2. februar 2005 Hovedstyremøte. februar BNP. Volumvekst fra forrige kvartal Prosent. Sesongjustert.. kv. -. kv.,, Storbritannia USA,, Euroområdet Japan -, -, - - Kilder: EcoWin, Statistics Japan, National Statistics (UK),

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN,. NOVEMBER 5 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Avtakende vekst Ettervirkninger av finanskrisen Fallet i oljeprisen Fra særstilling

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Stavanger, 8. november 17 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mai 2009

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mai 2009 .. Hovedstyret. mai BNP-vekst for Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før - - Anslag oktober Anslag november Anslag januar Anslag mars ) Anslag april - - - Verden Industriland

Detaljer

Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. 3-års glidende gjennomsnitt

Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. 3-års glidende gjennomsnitt Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. -års glidende gjennomsnitt Pengemengde Konsumpriser - - 9 9 9 96 98 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank JB Terra Kapitalmarkedsdager, Gardermoen.

Detaljer

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5 .. Hovedstyremøte. februar Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. -dagers glidende gjennomsnitt. juni. februar, mnd USA mndeuro mnd Storbritannia mnd Norge, mnd

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN. mars Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedbildet Utenom Eurosonen, Storbritannia og Sverige er det nå sterk vekst i den globale økonomien, ledet av

Detaljer

Hovedstyremøte. 30. mai Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. anslag april 7. anslag mai 6

Hovedstyremøte. 30. mai Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. anslag april 7. anslag mai 6 Hovedstyremøte. mai Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 9 anslag april anslag april anslag mai anslag mai Japan Asia uten Japan Japan Asia uten Japan Verden Nord- Vest- Amerika

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret oktober,. BNP-vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før ),,, -, - Sverige Storbritannia 8 Handelspartnere.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv -, - ) Anslagene

Detaljer

Hovedstyret. 22. juni 2011

Hovedstyret. 22. juni 2011 Hovedstyret. juni BNP Årlig volumvekst ). Prosent. ) Verden Euroområdet LatinAmerika Kina USA India - - 7 9 ) PPP-vekter ) Anslag fra IMF for Kilde: IMF Konsumpriser i G Industriland ) og fremvoksende

Detaljer

Hovedstyremøte. 26. april 2006. Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport 1/06

Hovedstyremøte. 26. april 2006. Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport 1/06 Hovedstyremøte. april Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport / Hovedstyrets vurdering er at foliorenten bør ligge i intervallet ¼ - ¼ prosent i perioden fram til neste inflasjonsrapport legges fram 9.

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer