Verden sett fra SKAGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verden sett fra SKAGEN"

Transkript

1 Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. desember Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus

2 Hovedpunkter Den amerikanske sentralbanken (Fed) har kuttet sin styringsrente til,%. Finansmarkedet priser inn et nytt kutt til % i januar og stor sannsynlighet for ytterligere kutt utover våren. Bank og England har redusert sin styringsrente til,%. Det ventes flere rentekutt i. Den europeiske sentralbanken har besluttet å holde styringsrenten fast på % inntil videre. Sammen med andre sentralbanker har Fed annonsert et nytt låneprogram til bankene for å få ned interbankrentene. For tiden ligger disse svært høyt i forhold til styringsrentene. Fed vil auksjonere ut -måneders lån mot den type pant som vanligvis kun aksepters for diskontolån. Den første auksjonen er. desember. De lange statsrententene i USA og Europa har krabbet litt opp igjen etter det kraftige fallet i november. Statsrentene i vekstmarkedene har kommet litt ned, og valutaene har styrket seg litt mot euro og dollar. Veksten i sysselsettingen holder seg oppe i OECD-området, men de fleste analytikerne venter lavere BNP-vekst fra inneværende kvartal av, spesielt i USA. Det er ikke tegn til svakere økonomisk utvikling i vekstmarkedene. Norges Bank har økt sin styringsrente ytterligere, til, prosent. -måneders interbankrente (NIBOR) har steget til,%. Normalt er denne renten ca., prosentpoeng høyere enn styringsrenten. Det er usikkert når interbankmarkedet normaliserer seg. Mye vil avhenge av hva som skjer med interbankrentene ute.

3 Oversikt Globalt s. - USA s. - Eurosonen s. - Storbritannia s. - Japan s. - Kina s. - Sverige s. -9 Norge s. - Sveits s. - Island s. - Russland s. - Tsjekkia s. - Slovakia s. 9- Ungarn s. - Polen s. - Tyrkia s. - Israel s. - Canada s. 9- Australia s. - New Zealand s. - India s. - Sør-Afrika s. - Taiwan s. 9- Sør-Korea s. - Thailand s. - Indonesia s. - Filippinene s. - Mexico s. 9-9 Brasil s. 9-9 Chile s. 9-9 Colombia s. 9-9 Peru s. 9-9

4 Globalt OECDs indikator har falt siden juli; også globale aktivitetsindikatorer trender litt lavere Aktiviteten i OECD-området Globale aktivitetsindikatorer,, Månedsendring i aktivitetsindikatoren,, Tjenesteproduksjon,,,, månedsvekst,, -, -, -,,, -, -, -, månedsvekst Diffusjonsindeks Industriproduksjon "" markerer skille mellom ekspansjon og resesjon Diffusjonsindeks -, -, -, -, -, -, -, -, jan mar mai jul sep nov jan mar mai jul sep jan mar mai jul sep nov jan mar mai jul sep Kilde: J.P.Morgan

5 Globalt Generelt høyere råvarepriser igjen Råvarepriser Frakterater USD per fat 9 Råvareindeks (h.s.) Nordsjøolje (v.s.) Tørrlast USD per bushel 9 Mais Hvete 9 USD per bushel Oljelast USD per tonn Gull (h.s.) Kopper (v.s.) USD per unse 9 Oljeprodukter 9 jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt

6 Globalt Statsrentene i OECD litt opp i desember; noe lavere inflasjonsforventningene i USA Nominelle renter Realrente og inflasjonsforventning,,,,,,,,, USA Frankrike,,,,,,,,,,,,,,,,,, Realrenter Frankrike Inflasjonsforventninger USA Frankrike USA Sverige,,,,,,,,,,, Sverige,,,9, Sverige,9, jan apr jul okt jan apr jul okt jan mar mai jul sep nov jan mar mai jul sep nov

7 USA,9% BNP-vekst i.kv; investeringsandelen på ca. 9%;,% produktivitetsvekst Tilbake Vekst og investering Produktivitet og lønnskostnader av BNP,,,,,, 9, 9,,,, BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) - - annnualisert kvartalsvekst annualisert kvartalsvekst ,,,,,,,, -, -, -, Produktivitetsvekst (h.s.) Timeverk (v.s.) Vekst i lønnsenhetskostnadene (v.s.) Timelønnsveksten (h.s.) - annualisert kvartalsvekst,,,,,,,, -, -, -, årsvekst

8 USA Aktivitetsindikatorene tyder på lavere vekst i.kv enn i.kv., men indikerer ikke resesjon Nasjonale aktivitetsindikatorerer Lokale industriaktivitetsindikatoerer Diffusjonsindeks ISM tjenesteproduksjon ISM industri Diffusjonsindeks Philadelphia Fed (v.s.) Chicago PMI (h.s.) New York Fed (v.s.) Richmond Fed (h.s.)

9 USA Lavere konsumenttillit; svakere vekst i privat konsum målt i faste priser Konsumentillit Detaljhandel og privat konsum Detaljhandel årsvekst, løpende priser (v.s.) 9 Michigan Conference Board Detaljhandel månedsvekst, løpende priser (h.s.) Privat konsum, årsvekst, fast priser (v.s.) Privat konsum, månedsvekst, faste priser (h.s.) - -,,,,,,, -, -, 999

10 USA Ordretilgang i industrien har flatet ut; svakere vekst i industriproduksjonen Ordrer av varige goder Produksjon og kapasitet Milliarder USD 9 Industrien Industrien ex. transport 9 Milliarder USD Kapasitetsutnyttelse (v.s.) Produksjon (h.s.) - - årsvekst - Månedsvekst industrien utenom transport Månedsvekst industrien,,, Månedvekst i produksjonen,,,, -,, -, - - -, -, - - -, -, - - -, -,

11 USA Boliginvesteringene synker fortsatt; prisnivået har falt,9% det siste året Boligmarkedet Boligprisene Millioner boliger, annualisert Millioner boliger, annualisert,,,9,,,,,,,,,,,,9,,, Igangsetting av nye boliger (v.s.) Nye huslån (h.s.) Salg av brukte boliger (h.s.) Salg av nye boliger (v.s.),,,,,,,,,,, Millioner boliger, annualisert Median pris Median pris 9 Nominelt prisnivå, brukte boliger (v.s.) Årsvekst, brukte boliger (h.s.) Nominelt prisnivå, nye boliger (v.s.) 9 Årsvekst, nye boliger (h.s.) Årsvekst Case-Shiller prisindeks (h.s.) Boligbransjens forventninger (v.s.),,,, -, -, - Årsvekst -,,,, -, Årsvekst Årsvekst 999 Kilde: Reuters EcoWin

12 USA Sysselsettingsveksten holdt seg oppe også i november; ledigheten er,% Tilbake Arbeidsmarkedet Sysselsettingsindikatorerer Millioner personer 9 Nye ledige (h.s.) Sysselsetting (v.s.) Personer Diffusjonsindeks ISM tjenesteproduksjon ISM industriproduksjon Diffusjonsindeks Tusen personer Sysselsettingsvekst per måned (v.s.) Ledighet (h.s.),,,,,,, av arbeidsstyrken Million sysselsatte,,,,,,,, ADP sysselsettingsindikator - månedsvekst (h.s.) Sysselsetting ifølge utvalgsundersøkelse (v.s.),,,, -, -, -, -, Million sysselsatte

13 USA Statsunderskuddet er ikke redusert i høst, handels- og driftsunderskuddene krymper Statsbudsjettets balanse Annualisert -mnd. glidende gjennomsnitt (h.s.) Sesongjustert månedlig (v.s.) av BNP Milliarder USD per måned Milliarder USD - - Milliarder USD av BNP av BNP Kilder: EcoWin og Skagen

14 USA KPI-inflasjon på, prosent; KPI-kjerneinflasjon har økt til, prosent Inflasjon Produsentpriser årsvekst,,,,,,,,, PCE KPI,,,,,,,,, årsvekst årsvekst - - Produsentprisene (PPI) PPI-kjerne - - årsvekst årsvekst,,,,,,,,, PCE-kjerne KPI-kjerne,,,,,,,,, årsvekst Diffusjonsindeks 9 Innkjøpsprisindikator, industri Innkjøpsprisindikator, tjenester 9 Diffusjonsindeks 999

15 USA Styringsrenten er,%, lange renter litt høyere, dollaren har ikke falt videre i des. Renter -års statsrente -års statsrente -måneders statsrente Styringsrente årsvekst 9 9 Pengemengdevekst Nominell pengemengde (M) Realpengemengde (M) Handelsvektet dollar Handelsvektet dollar 9 9 årsvekst

16 Eurosonen,% vekst i.kv;,% produktivitetsvekst Vekst og investeringer Produktivitet og lønnskostnader av BNP,,,,,,,,, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) - annualisert kvartalsvekst årsvekst årsvekst,,,,,,, -, -, -,,,,,,,,,, -, Produktivitetsvekst Lønnsenhetskostnadene Timelønnsvekst,,,,,,, -, -, -,,,,,,,,,, -, årsvekst annualisert kvartalsvekst

17 Eurosonen Indikatorer tyder på dempet vekst i. kvartal Aktivitetsindikatorer Nasjonale aktivitetsindikatorer Diffusjonsindeks,,,,,,,,, PMI tjenesteproduksjon PMI vareproduksjon,,,,,,,,, Diffusjonsindeks Tyskland (Ifo, h.s.) Frankrike (v.s.) Italia (h.s.) Belgia (v.s.),,,,, 9, 9, 9, 9,,,,, 9, 9, 9, 9,,,,,

18 Eurosonen Pengemengdevekst på,%; ledighet har sunket til, prosent Penger og kreditt Sysselsetting og ledighet, 9, 9 Pengemengdevekst (M) Kredittvekst 9 Millioner personer,,,,,,,, Sysselsetting (v.s.) Ledighet (h.s.) 9, 9, 9,,,,,, av arbeidsstyrken,,,,,, 999

19 Eurosonen Inflasjonen hoppet opp i,%; kjerneinflasjon er,9%; styringsrenten er % Tilbake Inflasjon Renter,,,,,,, Inflasjon,,,,, -års tysk statsrente,,,,,,,,,,,,,,,,, Kjerneinflasjon Inflasjonsmål,,,,, Styringsrente,,,,,,

20 Eurosonen Omtrent balanse i utenrikshandelen; sterkere handelsvektet euro Utenriksøkonomi Euroens internasjonale verdi,,,,,,,, Milliarder EUR,, -, -, -, Handelsbalanse Driftsbalanse,, -, -, -, Milliarder EUR Handelsvektet euro -, -, 9 9 -, -, 9 9

21 Eurosonen Siden 999: Lavest vekst i Italia, høyest vekst i Irland Tilbake BNP i Eurosonen BNP i Eurosonen,,,,, Q 999 =,,,,,,,, Belgia Portugal Eurosonen Frankrike Østerrike Nederland Italia Tyskland,,,,,,,,, Q 999 =, Q 999 = Finland Irland Hellas Slovenia Spania Eurosonen, Q 999 = 9, 9,

22 Eurosonen Inflasjonen varierer fra,9% i Nederland til,% i Slovenia Inflasjon Inflasjon,,,, Frankrike,, 9 Slovenia 9,,, Italia Belgia,,, Irland Hellas Spania,,,,,, Tyskland Østerrrike Nederland,, Portugal Finland, 999, 999 (nasjonal KPI) (nasjonal KPI)

23 Noen kontinentale EU-land utenom Eurosonen Fortsatt høy vekst i Baltikum; inflasjon fra,% i Slovakia til,% i Latvia Tilbake BNP-vekst Inflasjon,, 9 Estland 9, Slovakia,, Q 999 = Litauen Latvia Slovakia, Q 999 =,,,, Estland Latvia,,,,,, 9 Eurosonen Tsjekkia 9, -, Litauen Tsjekkia, -, 999

24 Storbritannia BNP-vekst på,9% i.kv; produktiviteten sank,% i.kv. BNP og investeringer Produktivitet og timeverk av BNP 9,,,,, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst Millioner timer per uke Produktivitetsvekst (h.s.) Timeverk (v.s.) 9 annualisert kvartalsvekst, -,

25 Storbritannia Indikatorene tyder på svakere vekst i.kv; sterkt avtagende vekst i boligprisene Tilbake Aktivitetsindikatorer Boligpriser og arbeidsledighet,, Diffusjonsindeks,,,,,,,, PMI tjenestebedrifter PMI industribedrifter,,,,,,,, Diffusjonsindeks av arbeidsstyrken årsvekst,,,,,,,,, Halifax Nationwide AKU-ledighet Registert ledighet,,,,,,,,, årsvekst av arbeidsstyrken 999

26 Storbritannia Inflasjon %; kjerneinflasjon,%; styringsrenten er kuttet til,% Inflasjon Renter,,,, Inflasjon,, Lang nominell rente,,,,,, Lang realrente Styringsrente,,, Kjerneinflasjon, -, -, 999

27 Storbritannia Økende handelsunderskudd; svakere pund Utenriksøkonomi Pundets internasjonale verdi,, Driftsbalanse, Handelsvektet pund, - -,, Milliarder GBP Milliarder GDP,,,, - - 9, 9, - Handelsbalanse - 9, 9, - - 9, 9, 999 Kilder: EcoWin og Skagen

28 Japan BNP steg,% i.kv, investeringsandel på ca. %; ledigheten er % Tilbake Vekst og investeringer Arbeidsmarkedet,,,,, BNP-vekst (h.s.), Arbeidsledighet (h.s.), av BNP,,,,,,,, - - annualisert kvartalsvekst Millioner personer,,,,,,,,,, av arbeidsstyrken,,, Investeringsandel (v.s.) - - -,, Sysselsetting (v.s.),, 999

29 Japan Aktivitetsindikatorene har avtatt litt; industriproduksjon har en årsvekst på,% Tilbake Tankan-indeksen Produksjon Industribedrifter, nåsituasjon Tjenestebedrifter, nåsituasjonen Industribedrifter, utsikter Tjenestebedrifter, utsikter årsvekst,,,,, -, -, -, -, -, -, Industriproduksjon Tjenesteproduksjon,,,,, -, -, -, -, -, -, årsvekst 999

30 Japan Lavere konsumenttillit; -,% kjerneinflasjon Konsumenttillit og detaljhandel Inflasjon,,,,,,,,, Konsumenttillit,,,,,,, Kjerneinflasjon Inflasjon,,,,, Detaljhandel, løpende priser, , -, -, -, -, -, -, -,

31 Japan Nullvekst i pengemengden; det forventes ingen økning i styringsrenten Pengemengde Renter,,,,, Lang nominell rente, Billioner yen Billioner yen,, - Årsvekst i pengemengden (M) -, Lang realrente, - Årsvekst i basispengemengden -,, , Styringsrente,

32 Japan Høyt driftsoverskudd; yenen har svekket seg litt i desember Utenriksøkonomi Valutakurs,,,, Handelsvektet yen,, Billioner JPY,,,, Driftsbalanse,,,, Billioner JPY ,,,,,,, Handelsbalanse, 999

33 Kina,% vekst i.kv; investeringsandelen er %; industriproduksjonen vokser med % Vekst og investeringer Handel, industriproduksjon og inve Andel av BNP,,,,,,,,,,,, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.),,, 9,,,,,,,,,, årsvekst årsvekst årsvekst - -,,,,,,,,,,, Importvekst Eksportvekst Årsvekst i industriproduksjon (v.s.) Årsvekst i urbane investeringer (h.s.) - - årsvekst årsvekst

34 Kina Høy pengemengdevekst, inflasjon,9%, kjerneinflasjon,%, Pengemengdevekst, Inflasjon og renter y, Årsvekst i M, Ett-års utlånsrente,, årsvekst,,,, årsvekst,, Årsvekst i M,, - - Inflasjon Kjerneinflasjon - -,, - - Kilder: EcoWin og Skagen

35 Kina Økt handelsbalanseoverskudd; litt sterkere handelsvektet renminbi Utenriksøkonomi Renminbiens internasjonale verdi,, Milliarder USD - Driftsbalanse (v.s.) Handelsbalanse (v.s.) - Milliarder USD,,,,, 9, 9, 9, Handelsvektet renminbi (v.s.) CNY per USD (h.s.),,,,,,9,,, CNY per USD - - 9,, 999

36 Sverige,% vekst i.kv; høyere investeringsandel; svak produktivitetsvekst Vekst og investeringer Produktivitet og utførte timeverk av BNP,,, 9, 9,,,,,,,, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst Milliarder timer,,,,,,9,,,,,,, Produktivitetsvekst (h.s.) Timeverk (v.s.) - - annualisert kvartalsvekst

37 Sverige Ledigheten trender lavere; boligprisene har steget % siste året Arbeidsmarkedet Pengemengde og boligpriser av arbeidsstyrken 9 Ledighet (SCB) Ledighet (AMS) 9 av arbeidsstyrken årsvekst årsvekst,,,,,,,,, -, -, 9 M Årsvekst i boligprisene M,,,,,,,,, -, -, 9 årsvekst årsvekst

38 Sverige Inflasjonen hoppet opp i,%; kjerneinflasjon steg til,9%; styringsrenten er % Tilbake Inflasjon Renter,,,,,,, Lang nominell rente Styringsrente,,,,,,,,,,,,, Inflasjon,,,,,,,,,, Kjerneinflasjon,,,,, Lang realrente,,, -, -,,, 999

39 Sverige Lavere driftsoverskudd; sterkere krone Tilbake Utenriksøkonomi Kronens internasjonale verdi,, Driftsbalanse,,,, Handelsvektet krone,,, Handelsbalanse,,,,,,, Milliarder SEK,,,, Miliarder SEK, 9, 9,, 9, 9,,, 9, 9,,, 9, 9,,,,,,,,, 999

40 Norge,% vekst på fastlandet i.kv; høy investeringsandel; % produktivitetsvekst Tilbake Vekst og investeringer på fastlandet Produktivitet og timer på fastlandet av BNP,,, 9, 9,,,,,,,,, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst Millioner timer 9 Timeverk (v.s.) Produktivitetsvekst (h.s.),,,,,, -, -, annualisert kvartalsvekst, - -,

41 Norge Produktivitetsveksten på fastlandet var svak i, men tok seg opp gjennom Produktivitet i næringslivet Produktivitet i hele økonomien,,,, Fastlands-Norge, 999: =,,,,,, Fastlands-Norge Sverige USA,,,,,,, 999: =, 99: = Finland Sverige Storbritannia, 99: =,, Eurosonen,,,, 9 Danmark Tyskland 9 Kilder: EcoWin, SSB og Skagen 999 Kilder: EcoWin, Statistics Finland og Skagen

42 Norge Bytteforholdet har svekket seg siden midten av Bytteforholdet Bytteforholdsjustert BNP i Norden 9 Totalt 9, 999= Sverige Finland Fastlands-Norge, 999= Uten olje- og gasspriser Danmark Kilde: Reuters EcoWin Kilder: SSB, Statistics Sweden, Statistics Denmark, Statistics Finland og Skagen

43 Norge Fortsatt vekst i arbeidsstyrke og sysselsetting;,% AKU-ledighet,,% NAV-ledighet Arbeidsstyrke og sysselsetting Ledigheten,,,,,,,, AKU-ledighet Millioner personer,,,, Arbeidsstyrke (v.s.),,,, Millioner personer av arbeidsstyrken,,,, NAV-ledighet,,,, av arbeidsstyrken,,,, Sysselsetting,,,, 999 Kilde: Reuters EcoWin 999

44 Norge Avtagende lønnsvekst, lønnskostnadene per produsert enhet økte,% siste år Tilbake Årsvekst i lønningene Lønnskostnader per produsert enhet Varehandel Bygg og anlegg Fastlandsøkonomien Fastlandet utenom offentlig sektor årsvekst årsvekst årsvekst årsvekst Industri Hotell og restauranter Fastlandet Kilder: EcoWin og SSB Kilder: EcoWin og SKAGEN

45 Norge Detaljhandelen med årsvekst på,%,,% årsvekst i industriproduksjonen Tilbake Detaljhandel og varekonsum Industriell aktivitet, Konjunkturindikator (v.s.),,, Industriproduksjonen (h.s.),, Varekonsum,,,,,,, -, årsvekst, -, Detaljomsetning -, -, -, -, , 999 -, Kilde: Reuters EcoWin

46 Norge Avtagende vekst i kredittvolumet, fortsatt høy pengemengdevekst Kredittvekst Pengemengdevekst,,,, Kredittvekst fastlandet (K),,, Husholdningene, årsvekst,,,,,, årsvekst årsvekst M årsvekst,,, Kredittvekst (K) Bedriftene,,, M -, -, Kilder: EcoWin og SSB 999 Kilde: Norges Bank

47 Norge Økt handelsoverskudd; lavere eksport- og importpriser; litt svakere krone Utenriksøkonomi Kronens internasjonale verdi Milliarder NOK Driftsbalanse Handelsbalanse Milliarder NOK, Reell krone (h.s.), 9, 9, 9, 9,,,,, Handelsvektet nominell krone (I) (v.s., inv.) 9 9 Eksportpriser Eksportpriser fastlandet Importpriser Importpriser konsumgoder 9 USD/NOK invetrert,,,,,,,, 9, 9,, EUR/NOK inverteret (h.s.) USD/NOK (invertert, v.s.),,,,,,,, 9, EUR/NOK invertert 999

48 Norge,% kjerneinflasjon, sesongjustert KPI-JAE økte,% siste mnd. Årsvekst i konsumprisene Sesongjustert KPI-JAE,, Inflasjon, Annualisert seksmånedersvekst Annualisert tremånedersvekst,,,,,,,,, Kjerneinflasjon - -,, - - -, Månedsvekst -,

49 Norge Andre målene på underliggende inflasjonen ligger på,%,9% Vektet median og trimmet snitt Delindeksene i KPI-JAE,,,, Norskproduserte varer med liten utenlandsk konkurranse Tjenester med lønn som dominerende kostnad, Vektet median i KPI, årsvekst,,,,,, årsvekst årsvekst Mat Husleie årsvekst,, - -, Trimmet snitt av KPI, - - Import - -,, Kilder: EcoWin og SSB - - jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep

50 Norge Styringsrenten er satt opp til,%; lange renter er ca.,% Pengemarkedsrenter Statsrenter mnd statssertifikat 9 mnd. Nibor -års statsobligasjon Styringsrente -års statsobligasjon

51 Sveits,% vekst i.kv;,% kjerneinflasjon; styringsrente på,% Tilbake Vekst og investeringer Inflasjon og renter,,,, av BNP,,,,,,, 9, BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.),,,, -, -, annualisert kvartalsvekst,,,,,,,,, -, Kjerneinflasjon Lang rente Styringsrente Inflasjon,,,,,,,,, -, 999

52 Sveits Stort driftsoverskudd på høye kapitalinntekter; sterkere franc Utenriksøkonomi Francens internasjonale verdi,,,, Driftsbalanse,,,, Milliarder CHF Milliarder CHF,,,,,, Handelsvektet franc,,,, 9, 9, 999

53 Island,% vekst i.kv;,% inflasjon;,% kjerneinflasjon; styringsrenten er,% Tilbake Vekst og investering Inflasjon, lønnsvekst og renter,,, Milliarder ISK 9 Investeringsnivå (v.s.) BNP-vekst (h.s.),,,,,, årsvekst,,,, Lang rente Styringsrente,,,,,,,, -,, Inflasjon Kjerneinflasjon, -, -, -,

54 Island Kraftig reduksjon i handelsunderskuddet; sterkere krone Utenriksøkonomi Kronens internasjonale verdi Handelsbalanse av BNP - - Driftsbalanse - - av BNP Handelsvektet krone Kilder: EcoWin og Sedlabanki

55 Russland,% vekst i.kv; 9,% inflasjon; styringsrenten er % Vekst og investering Inflasjon og renter,,, BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) 9,,,,,,,,,, av BNP,,,,,,,,,,,,,,, årsvekst,,,,,, Inflasjon Styringsrente Lang rente,,,,,,

56 Russland Høyt handelsoverskudd; stabil handelsvektet rubel Utenriksøkonomi Rubelens internasjonale verdi,,,,, Handelsbalanse, Milliarder USD,, Milliarder USD 9 Handelsvektet rubel 9,, 9 9, Driftsbalanse,, 999,

57 Tsjekkia,% vekst i.kv;,% kjerneinflasjon; styringsrente,% Vekst og investering Inflasjon og renter 9 av BNP 9 Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) prosent annualisert kvartalsvekst Lang rente Inflasjon Styringsrente - Kjerneinflasjon -

58 Tsjekkia Balanse i utenrikshandelen; stadig sterkere koruna Utenriksøkonomi Korunaens internasjonale verdi Driftsbalanse Handelsbalanse Milliarder CZK Milliarder CZK Handelsvektet koruna

59 Slovakia,% vekst i.kv; kjerneinflasjon,%; styringsrenten er,% Vekst og investeringer Inflasjon og renter,, Investeringsandel (v.s.) 9, Inflasjon, av BNP 9 BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst,,,, Styringsrente Lang rente,,,,, Kjerneinflasjon, 999 -,,

60 Slovakia Balanse i utenrikshandelen; sterkere koruna Tilbake Utenriksøkonomi Korunaens internasjonale verdi Milliarder SKK Milliarder SKK Handelsvektet koruna - Handelsbalansen

61 Ungarn,% vekst i.kv;,% kjerneinflasjon; styringsrenten,% Vekst og investering Inflasjon og renter av BNP 9 BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) 9 annualisert kvartalsvekst,,,,,, Lang rente Inflasjon Kjerneinflasjon Styringsrente,,,,,,,, 999 -,,

62 Ungarn Omtrent balanse i utenrikshandelen; svakere forint Utenriksøkonomi Forintens internasjonale verdi,,,,,, -, -, Handelsbalanse,, -, -,,,,,,, Milliarder EUR -, -, -, -, -, -, Milliarder EUR,,,,,, -, -, -, Driftsbalanse -, -, -,,, Handelsvektet forint,, -,9 -,9 9, 9, -, -, 9, 9, 999

63 Polen,% vekst i.kv;,% kjerneinflasjon; styringsrente % Vekst og investeringer Inflasjon og renter 9,, av BNP Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) årsvekst,,,,, Styringsrente Lang rente,,,,, 9, Inflasjon, 999 -,, Kjerneinflasjon,,

64 Polen Svekket handelsbalanse; sterkere zloty Utenriksøkonomi Zlotyens internasjonale verdi,, -, -, Handelsvektet zloty -, -, Milliarder PLN -, -, -, Handelsbalansen -, -, -, Milliarder PLN 9 9 -, -, 9 9 -, -, 999 Kilder: EcoWin og SKAGEN

65 Tyrkia,% vekst i.kv; kjerneinflasjon,%; styringsrenten er,% av BNP 9 9 Vekst og investeringer Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) 9 årsvekst,,,,,,,,,, Inflasjon og renter Styringsrente Lang rente Inflasjon Kjerneinflasjon,,,,,,,,,,

66 Tyrkia Lavere underskudd på driftsbalansen; litt svakere lire i november Utenriksøkonomi Lirens internasjonale verdi 9 9 Milliarder USD Driftsbalanse Handelsbalanse Milliarder USD Handelsvektet lire jan apr jul okt jan apr jul okt

67 Israel,% vekst i.kv; % kjerneinflasjon; styringsrente % Vekst og investering Inflasjon og renter Investeringsandel (v.s.),,, av BNP 9 BNP-vekst (h.s.),,,,,, -, annualisert kvartalsvekst,,,,,, Styringsrente Lang rente,,,,,, -, -, -, -, Inflasjon Kjerneinflasjon -, -, 999

68 Israel Økende driftsoverskudd; sterkere shekel Utenriksøkonomi Shekelens internasjonale verdi,, Handelsbalanse -, -, Milliarder USD -, -, -, -, Milliarder USD 9 9 Handelsvektet shekel 9 9 -, -, -, -, -, -,

69 Canada,9% vekst i.kv; kjerneinflasjon,%; styringsrenten er kuttet til,% Vekst og investeringer Inflasjon og renter av BNP 9 Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (v.s.) annualisert kvartalsvekst Lang rente Styringsrente Inflasjon Kjerneinflasjon

70 Canada Positiv handelsbalanse; svekket dollar Utenriksøkonomi Dollarens internasjonale verdi 9 Handelsbalanse Milliarder CAD Handelsvektet dollar - Driftsbalanse

71 Australia,% vekst i.kv;,9% inflasjon; styringsrente er satt opp til,% Vekst og investeringer Inflasjon og renter av BNP 9 BNP-vekst (h.s.) - annualisert kvartalsvekst Lang rente Styringsrente Inflasjon 9 Investeringsandel (v.s.) - - Inflasjonsindikator - 999

72 Australia Større underskudd på handelsbalansen; dollaren har gått sterkere Utenriksøkonomi Dollarens internasjonale verdi Handelsbalanse Milliarder AUD Milliarder AUD - - Driftsbalanse Handelvektet dollar Kilder: EcoWin og SKAGEN

73 New Zealand,% vekst i.kv;,% kjerneinflasjon; styringsrenten er,% Vekst og investeringer Inflasjon og renter 9 Investeringsandel (v.s.) 9 Lang nominell rente 9 av BNP BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst Inflasjon Styringsrente Kjerneinflasjon Kilder: EcoWin og Reserve Bank of New Zealand

74 New Zealand Driftsunderskudd; volatil dollar Utenriksøkonomi Dollarens internasjonale verdi,,,, Handelsbalanse,, Miliarder NZD, -, -, -,, -, -, -, Milliarder NZD -, -, Driftsbalanse -, -, 9 Handelsvektet dollar 9 -, -,

75 India,9% vekst i.kv;,% inflasjon; styringsrenten er,% Vekst og investeringer Inflasjon og renter,,,,, Investeringsandel (v.s.), Styringsrente, av BNP,,,,,, BNP-vekst (h.s.) 9 årsvekst,,, Lang rente Inflasjon - produsentpriser,,,,,,,, Inflasjon - konsumpriser,,

76 India Avtagende handelsunderskudd; svakere rupi Utenriksøkonomi Rupiens internasjonale verdi,,,, Milliarder USD Handelsbalanse Driftsbalanse Milliarder USD, 9, 9, 9, Handelsvektet rupi, 9, 9, 9, , 9, - -,, - -,, 999

77 Sør-Afrika,% vekst i.kv; kjerneinflasjon,%; styringsrenten er % Vekst og investering Inflasjon og renter,, Investeringsandel (v.s.) av BNP 9 BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst,,,, Inflasjon Lang rente Styringsrente,,,,,,, Kjerneinflasjon, 999

78 Sør-Afrika Økende handelsunderskudd; stabil rand Utenriksøkonomi Randens internasjonale verdi,,,, - Milliarder ZAR,, -, -, -, -, -, Handelsbalanse (v.s.) Driftsbalanse (h.s.) av BNP 9 Handelsvektet rand 9 -,

79 Taiwan,9% vekst i.kv; kjerneinflasjon,%; styringsrente,% Tilbake Vekst og investeringer Inflasjon og renter av BNP 9 BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.),,,,, -, -, -, årsvekst - - Kjerneinflasjon Lang rente Styringsrente Inflasjon

80 Taiwan Handelsoverskudd; høy utenlandsformue; svakere dollar Utenriksøkonomi Dollarens internasjonale verdi,,,,,,,, Driftsbalansen,,,,,, 9, Handelsvektet dollar,, 9, Milliarder USD,,,,,, Milliarder USD 9, 9, 9, 9, 9, 9,,,,,,, -, -, Handelsbalansen -, -,,,,, 999 Kilder: EcoWin og SKAGEN

81 Sør-Korea,% vekst i.kv;,% kjerneinflasjon; styringsrente % Vekst og investeringer Inflasjon og renter, Investeringsandel (v.s.), Lang rente,, av BNP,,, 9, 9,,, BNP-vekst (h.s.),,,,,, -, annualisert kvartalsvekst Inflasjon Styringsrente Kjerneinflasjon, -,

82 Sør-Korea Omtrent balanse i utenriksøkonomien; svakere won Utenriksøkonomi Wonens internasjonale verdi Driftsbalanse Handelsvektet won Milliarder USD Milliarder USD Handelsbalanse

83 Thailand,% vekst i.kv;,% kjerneinflasjon; styringsrenten er,% Tilbake Vekst og investering Inflasjon og renter av BNP,,,,,,,,, BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.),,,,,,,,, annualisert kvartalsvekst 9 Lang rente Styringsrente Inflasjon 9 9, -, 9, -, - Kjerneinflasjon -, -,

84 Thailand Et lite overskudd i utenriksøkonomien; stabil bath i november Utenriksøkonomi Bathens internasjonale verdi,,,,, Handelsbalanse, Milliarder USD,,, -, -, Driftsbalanse,,, -, -, Milliarder USD Handelsvektet bath -, -, 9 9 -, -,

85 Indonesia,% vekst i.kv;,% kjerneinflasjon; styringsrenten er,% Vekst og investeringer Inflasjon og renter Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.),, Lang rente,, Styringsrente,, av BNP årsvekst,,,,,, Inflasjon 9,,, Kjerneinflasjon,

86 Indonesia Stabilt handelsoverskudd; svakere rupiah Utenriksøkonomi Rupiahens internasjonale verdi Handelsbalanse Handelvektet rupiah Milliarder USD Milliarder USD 9 9 Driftsbalanse

87 Filippinene,% vekst i.kv;,% inflasjon; styringsrenten er,% Vekst og investeringer Inflasjon og renter Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) 9,, Lang rente,, av BNP 9 annualisert kvartalsvekst,,,,, Styringsrente Inflasjon,,,,,,, 999 -,,

88 Filippinene Balanse i utenrikshandelen; litt sterkere peso Utenriksøkonomi Pesoens internasjonale verdi,,,,, Driftsbalanse,,, Handelsvektet peso Milliarder USD,, -,,, -, Milliarder USD , -, -, -, -, -, -, Handelsbalanse -,

89 Mexico % vekst i.kv; kjerneinflasjon %; styringsrenten er,% Vekst og investering Inflasjon og renter av BNP,,,,,,,,, 9, 9,,, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst 9 Lang rente Inflasjon Styringsrente Kjerneinflasjon 9, -

90 Mexico Svakt driftsunderskudd; litt svakere peso Utenriksøkonomi Pesoens internasjonale verdi,,, Driftsbalanse,,, Miliarder USD -, -, -, -, Milliarder USD 9 9 Handelsvektet peso 9 9 -, -, -, Handelsbalanse -, -, -,

91 Brasil,% vekst i.kv;,% inflasjon;,% styringsrente Vekst og investeringer Inflasjon og renter,, 9 BNP-vekst (h.s.),, Styringsrente,,,, av BNP årsvekst,,, Lang rente,,,, Inflasjon,,, Investeringsandel (v.s.) - -,,,, 999

92 Brasil Svakt overskudd på driftsbalansen; sterkere real Utenriksøkonomi Realens internasjonale verdi Handelsbalanse Handelsvektet real 9 9 Milliarder USD Milliarder USD - - Driftsbalanse

93 Chile,9% vekst i.kv;,% kjerneinflasjon; styringsrenten er,% Vekst og investering Inflasjon og renter, Investeringsandel (v.s.), av BNP BNP-vekst (h.s.),,,,, -, -, prosent annualisert kvartalsvekst Kjerneinflasjon Lang rente Styringsrente Inflasjon -, 9 -, - -

94 Chile Stigende handelsoverskudd; svakere peso Utenriksøkonomi Pesoens internasjonale verdi,,,, Milliarder USD,,,, Driftsbalansen Handelsbalanse,,,, Milliarder USD 9 9 Handelsvektet peso 9 9,,,, -, -, 999

95 Colombia,9% vekst i.kv;,% kjerneinflasjon; styringsrenten er 9,% Vekst og investeringer Inflasjon og renter,,,,, Investeringsandel (v.s.),,,,, av BNP,,,,,,, -, annualisert kvartalsvekst,,,,, Styringsrente Inflasjon Lang rente Kjerneinflasjon,,,,,, BNP-vekst (h.s.) -,,,,,, -,,, 999

96 Colombia Økende underskudd i utenrikshandelen; volatil peso Utenriksøkonomi Pesoens internasjonale verdi Handelsbalanse Driftsbalanse Handelsvektet peso Millioner USD

97 Peru,% vekst i Q,,% kjerneinflasjon, styringsrente % Inflasjon og renter Styringsrente av BNP årsvekst Inflasjon Kjerneinflasjon

98 Peru Voksende handelsoverskudd, sterkere sol Utenriksøkonomi Solens internasjonale verdi,,,,,,,,,,, Handelsbalanse (v.s.),,,,,,,, Driftsbalanse (v.s.),,,,,, 9, Handelsvektet sol, 9, -, -, 9, 9, 999

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. januar Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Ved inngangen til er det store usikkerhetsmomentet om amerikansk økonomi får en kraftig

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. desember Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Mange banker rundt om i verden har problemer på grunn av økt mislighold av verdipapiriserte

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. mai Torgeir Høien, porteføljeforvalter Globalt Global vekst på,8% i ; økende andel av BNP er investeringer Vekst og investeringsandel Lavere inflasjon,

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. mai Torgeir Høien, porteføljeforvalter Globalt Global vekst på,8% i ; økende andel av BNP er investeringer Vekst og investeringsandel Lavere inflasjon,

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene BNP krympet trolig kraftig i de fleste utviklede land i fjerde kvartal. Aktivitetsindikatorene

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Den globale økonomien er i resesjon. Blant de utviklede økonomiene var det

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Den globale økonomien var i resesjon i fjerde kvartal 8 og første kvartal

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 6. april Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedbildet Det er nå sterk vekst i den globale økonomien, ledet av generelt kraftig vekst i Kina og India

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN. mars Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedbildet Utenom Eurosonen, Storbritannia og Sverige er det nå sterk vekst i den globale økonomien, ledet av

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN. juni Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedbildet Aktivitetsindikatorene for april og mai viser at den globale økonomien vokste med et avdempet tempo

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Den globale økonomien falt kraftig i første kvartal i år, og fallet fortsatte

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter, 30. januar 2006 Torgeir Høien, porteføljeforvalter Innledning og hovedtrekk Presentasjonen gir en kort gjennomgang av de viktigste utviklingstrekkene i

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter, juli Torgeir Høien, renteforvalter Hovedpunkter Den globale økonomien vil trolig vokse litt i overkant av % i år og neste år. Veksten forventes å bli høy

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. august Torgeir Høien, renteforvalter Hovedpunkter Den globale økonomien vil vokse i underkant av prosent i år. Veksten var, prosent i. Veksten forventes

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Visesentralbanksjef Jarle Bergo Sparebanken Sogn og Fjordane, Førde,. oktober Land med inflasjonsmål Australia Canada Island Mexico New Zealand Norge Polen OECD-land

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

Oljepris, konjunkturer og pengepolitikk

Oljepris, konjunkturer og pengepolitikk Oljepris, konjunkturer og pengepolitikk Visesentralbanksjef Jarle Bergo Vest-Norsk Sparebanklag, Bergen,. november Land med inflasjonsmål Australia Canada Island Mexico New Zealand Norge Polen OECD-land

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,6 prosent i april mot 0,4 prosent for SKAGEN Høyrente og 0,0 prosent for referanseindeksen (norsk

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i mars mot 0,3 prosent for SKAGEN Høyrente og 0,0 prosent for referanseindeksen (norsk stat

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makro økonomiske utsikter, 1. august 200 Torgeir Høien, renteforvalter Hovedpunkter Den globale økonomien vil trolig vokse ca. prosent i år. Veksten var,1 prosent i 200. Amerikansk

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016 Makroøkonomiske utsikter Kari Due-Andresen August 2016 Kina: BNP Industriproduksjon 10,0 12,5 15,0 Prosent, 1011 17 18 19 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Macrobond BNP år/år 0,0

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,19. oktober 00 Torgeir Høien, porteføljeforvalter Hovedpunkter om internasjonal økonomi (I) Den globale økonomien vil vokse litt lavere i 00 enn i 00, da

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for september 3. oktober 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Hovedstyremøte 11. mars 2004

Hovedstyremøte 11. mars 2004 Hovedstyremøte. mars Hovedstyremøte. mars BNP-vekst i USA, Japan, euroområdet og hos handelspartnerne samlet. Kvartalsvekst. Prosent. -. Sesongjustert USA Japan Euroområdet Handelspartnere - - - - Hovedstyremøte.

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret august. BNP-anslag for og spredning i anslagene Prosentvis vekst fra foregående år. Spredning i CF-anslag skravert ) Consensus Forecasts Norges Bank Consensus

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 USA Tyskland Storbritannia Italia Spania

Detaljer

Hovedstyremøte. 23. januar 2008. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi

Hovedstyremøte. 23. januar 2008. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi Hovedstyremøte. januar 8 Pengepolitisk rapport /7 Konklusjoner Hovedstyrets strategi Styringsrenten bør ligge i intervallet ¾ - ¾ prosent i perioden fram til neste rapport legges fram. mars 8, med mindre

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Sparebank, Svalbard. april SG, Sparebank, Svalbard Mandatet. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mars. BNP-vekst. Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før,5,5,5,5 -,5 -,5 - Handelspartnerne Japan Anslag EU-kom) - -,5 -,5 kv. kv. kv. kv. kv. kv.

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia Spania

Detaljer

Om konjunkturene og pengepolitikken

Om konjunkturene og pengepolitikken Om konjunkturene og pengepolitikken Visesentralbanksjef Jarle Bergo Handelsbanken og Senter for Økonomisk Forskning AS ved NTNU. april Renter og inflasjon Prosent Markedsrente Realrente Nøytral realrente

Detaljer

Styringsrenten Prosent

Styringsrenten Prosent Gjennomføringen av pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Stortingets finanskomité. mai Styringsrenten Prosent jan. jan. jan. jan. jan. jan. jan. jan. Kilde: Inflasjon Glidende års gjennomsnitt

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for november 2. desember 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

HOVEDSTYRET 7. MAI 2014

HOVEDSTYRET 7. MAI 2014 HOVEDSTYRET 7. MAI PMI for industrien Eksportvekter. Januar april 6 6 Industriland Fremvoksende økonomier 55 55 5 5 5 5 jan. jul. jan. jul. jan. Kilde: Thomson Reuters USA Sysselsetting ) og detaljhandel

Detaljer

PPR 3/14 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 17. SEPTEMBER 2014

PPR 3/14 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 17. SEPTEMBER 2014 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 7. SEPTEMBER 8 98 9 9 9 BNP Sesongjustert volumindeks.. kv. 8 =.. kv. 8. kv. Euroområdet Sverige Storbritannia USA Japan 9 8 8 98 9 9 9 9 8 98 9 9

Detaljer

Hovedstyremøte. 31. mai 2006. Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent. Verden Nord- Vest- Amerika Europa

Hovedstyremøte. 31. mai 2006. Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent. Verden Nord- Vest- Amerika Europa Hovedstyremøte. mai Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent anslag februar anslag april anslag mai anslag februar anslag april anslag mai Asia uten Verden Nord-

Detaljer

Hovedstyremøte. 27. september BNP for Fastlands-Norge. Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent.

Hovedstyremøte. 27. september BNP for Fastlands-Norge. Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent. Hovedstyremøte 7. september BNP for Fastlands-Norge Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent. Med kraft Uten kraft - -. halvår. halvår. halvår. halvår Kilde: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 213 Statssekretær Hilde Singsaas 1 Kraftig velstandsøkning Indeks 197=1 3 3 25 25 2 2 15 15 1 BNP per innbygger

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

HOVEDSTYRET 6. MAI 2015

HOVEDSTYRET 6. MAI 2015 HOVEDSTYRET 6. MAI Vekstutsikter i fremvoksende økonomier Anslag for BNP-vekst i gitt på ulike tidspunkt. Prosent 8 6-8 6 - - -6 Russland Brasil India Indonesia - -6 Kilde: Consensus Economics Avtakende

Detaljer

Lav inflasjon. Sterk økonomisk vekst

Lav inflasjon. Sterk økonomisk vekst Renter, valutakurs og utsikter for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringsforeningen i Trondheim. november Inflasjon Glidende års gjennomsnitt og variasjon i KPI. Prosent KPI Variasjon i KPI

Detaljer

Norsk økonomi rammevilkårene og utsiktene på mellomlang sikt

Norsk økonomi rammevilkårene og utsiktene på mellomlang sikt Norsk økonomi rammevilkårene og utsiktene på mellomlang sikt Direktør Birger Vikøren Rådmannslandsmøtet, KS Kommunesektorens organisasjon. april Vekst i globalt BNP Vektet med landenes andel av global

Detaljer

Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft. 3. september 2013 Statssekretær Hilde Singsaas

Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft. 3. september 2013 Statssekretær Hilde Singsaas Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft 3. september 213 Statssekretær Hilde Singsaas 1 Den norske modellen virker Ulikhet målt ved Gini koeffisent, Chile Mexico,4,4 Israel USA,3,3,2 Polen Portugal

Detaljer

Hovedstyremøte 28. januar 2004

Hovedstyremøte 28. januar 2004 Hovedstyremøte. januar Hovedstyremøte. januar Foliorenten og importvektet valutakurs (I-) ) Dagstall.. jan. jan. Foliorenten (venstre akse) I- ) (høyre akse) 9 9 ) Stigende kurve betyr styrking av kronekursen

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015 UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD,. MAI 5 Pengepolitikkens rolle i en omstilling Fleksibel inflasjonsstyring Lav og stabil inflasjon,5% Stabil utvikling i produksjon

Detaljer

PPR 3/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 23. SEPTEMBER 2015

PPR 3/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 23. SEPTEMBER 2015 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET,. SEPTEMBER Prisvekst internasjonalt Konsumpriser. Tolvmånedersvekst. Prosent. Jan. aug. 6 6 USA Euroområdet Storbritannia Sverige - Kilde: Thomson

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport januar 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport januar 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport januar 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 1,2 prosent i januar mot 0,3 prosent for SKAGEN Høyrente og en negativ avkastning på 0,4 prosent for

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret januar. Aksjekurser og lange renter i, priser på råvarer til industrien, gullpris og oljepris Indeks, uke i =. Ukestall Oljepris (Brent Blend) Gullpriser 9 Lange

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 2015

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 2015 UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Oslo, 20. februar 2013

Økonomiske perspektiver. Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Oslo, 20. februar 2013 Økonomiske perspektiver Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Oslo,. februar 13 Fremvoksende økonomier driver oljeetterspørselen Akkumulert vekst siden 199. 1) Millioner fat daglig 5 5 15 Kina

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 2015

Økonomiske perspektiver. Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 2015 Økonomiske perspektiver Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 215 Figur 1 BNP per innbygger i 1971. Kjøpekraftskorrigert. Indeks. USA=1 Sveits USA Sverige Danmark

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008 MÅNEDENS HOLBERgRAF Mars 28 Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n So ur c e : R e u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet

Detaljer

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5 .. Hovedstyremøte. februar Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. -dagers glidende gjennomsnitt. juni. februar, mnd USA mndeuro mnd Storbritannia mnd Norge, mnd

Detaljer

HOVEDSTYRET 22. OKTOBER 2014

HOVEDSTYRET 22. OKTOBER 2014 HOVEDSTYRET. OKTOBER Anslag på BNP-vekst Norges handelspartnere (5 HP) 5 PPR / PMI industri Industriland og fremvoksende økonomier blant 5 HP. Jan. sep. 55 55 5 Kilder: IMF, Thomson Reuters og Norges Bank

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Hovedstyret. 19. juni 2013

Hovedstyret. 19. juni 2013 Hovedstyret 9. juni Krav til ren kjernekapitaldekning nye regler fra. juli Prosent Maksimal motsyklisk buffer Buffer for systemviktige banker Systemrisikobuffer Bevaringsbuffer Minstekrav,,,,, 8,,,, 8,,,,

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport desember 2006

SKAGEN Avkastning Månedsrapport desember 2006 SKAGEN Avkastning Månedsrapport desember 2006 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,7 prosent i desember mot 0,2 prosent for SKAGEN Høyrente og en negativ avkastning på 0,4 prosent

Detaljer

De økonomiske utsiktene og pengepolitikken

De økonomiske utsiktene og pengepolitikken De økonomiske utsiktene og pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-Bank, Stavanger. mars 5 Renter og inflasjon Prosent Markedsrente Realrente Nøytral realrente Inflasjon SR-Bank Stavanger. mars

Detaljer

Avveiinger i pengepolitikken

Avveiinger i pengepolitikken Avveiinger i pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Centre for Monetary Economics/BI,. juni Bytteforhold til utlandet med varer Indeks.99=, Norge, med olje,,,, Fastlands-Norge, Danmark Finland Sverige,

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 12. DESEMBER 2014

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 12. DESEMBER 2014 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO,. DESEMBER Fleksibel inflasjonsstyring Lav og stabil inflasjon,% Stabil utvikling i produksjon og sysselsetting Fleksibel inflasjonsstyring BNP

Detaljer

Gjennomføringen av pengepolitikken

Gjennomføringen av pengepolitikken Gjennomføringen av pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Norges Banks konferanse om pengepolitikken. mars Foliorenten og importvektet valutakurs (I-) 8 8 Foliorenten (venstre akse) I- (høyre akse)

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 13 Oversikt Internasjonal økonomi Norsk økonomi Kapitalkrav og samspill med pengepolitikken Internasjonal

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Sparebanken Hedmark 7. september 2011

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Sparebanken Hedmark 7. september 2011 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Sparebanken Hedmark 7. september BNP Indeks, = Euroområdet USA Brasil India Kina Kilder: IMF og Norges Bank BNP Indeks, = Euroområdet USA Brasil

Detaljer

Island en jaget nordatlantisk tiger. Porteføljeforvalter Torgeir Høien, 23. mars 2006

Island en jaget nordatlantisk tiger. Porteføljeforvalter Torgeir Høien, 23. mars 2006 Island en jaget nordatlantisk tiger Porteføljeforvalter Torgeir Høien, 2. mars 2 Generelt om den økonomiske politikken og konjunkturene Island innførte inflasjonsmål i 21. Valutakursen flyter fritt. Sentralbanken

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringseiendom. april Forventet konsumprisvekst om år Prosent. Kvartalstall.. kv. -. kv. Arbeidsgiverorganisasjoner

Detaljer

Hovedstyret. 22. juni 2011

Hovedstyret. 22. juni 2011 Hovedstyret. juni BNP Årlig volumvekst ). Prosent. ) Verden Euroområdet LatinAmerika Kina USA India - - 7 9 ) PPP-vekter ) Anslag fra IMF for Kilde: IMF Konsumpriser i G Industriland ) og fremvoksende

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte Sparebank SR-Bank, Stavanger,. april SR-Bank, Stavanger. april BNP-vekst i USA, euroområdet og Japan. Prosentvis

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, 23. MAI 2014

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, 23. MAI 2014 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN,. MAI Inflasjon og kapasitetsutnytting KPI. Glidende tiårs gjennomsnitt og variasjon. Årsvekst. Prosent 8 Variasjon Inflasjonsmål KPI 8 Anslag på kapasitetsutnytting

Detaljer

Ny informasjon siden Pengepolitisk rapport 3/11 1

Ny informasjon siden Pengepolitisk rapport 3/11 1 Rentemøte 14. desember 2011 Ny informasjon siden Pengepolitisk rapport 3/11 1 Internasjonal økonomi Uroen i finansmarkedene vedvarer og har spredd seg til flere land og markeder. Situasjonen har forverret

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo. april Tegn til bedring i realøkonomien Industriproduksjon. Volum. Prosentvis vekst siste tre måneder over foregående

Detaljer

Hovedstyremøte. 15. oktober 2008

Hovedstyremøte. 15. oktober 2008 Hovedstyremøte. oktober 8 Pris på sikring mot kredittrisiko Store internasjonale banker. -årige CDS-priser. Basispunkter.. juli. oktober 8 Morgan Stanley 8 UBS 8 DnB NOR Bank of America Goldman Sachs Europeisk

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Torgeir Høien Deflasjonsrenter

Torgeir Høien Deflasjonsrenter Torgeir Høien Deflasjonsrenter Deflasjonsrenter Oslo, 7. januar 2015 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Vi trodde på lave renter i 2014 og fikk rett 4 Skal rentene opp fra disse nivåene? Markedet tror det

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

NORGE I EN OMSTILLINGSTID - UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI

NORGE I EN OMSTILLINGSTID - UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI NORGE I EN OMSTILLINGSTID - UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 15. OKTOBER 15 Agenda Internasjonal økonomi Olje og norsk økonomi Pengepolitikken Agenda Internasjonal

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 19. NOVEMBER 2014

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 19. NOVEMBER 2014 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 19. NOVEMBER 1 Eidsvoll mai 181 «Ingen stat kan bestå uten et velfungerende pengevesen. En egen valuta ville være et symbol på landets suverenitet

Detaljer

Utviklingen i norsk økonomi

Utviklingen i norsk økonomi Utviklingen i norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bodø 8 6. september 8 Arbeidsdelingen i den økonomiske politikken Pengepolitikken Prisstabilitet Finanspolitikken Kronekurs Lønnsdannelsen, strukturer

Detaljer

Hovedstyremøte. 31. oktober 2007. Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 september 2007

Hovedstyremøte. 31. oktober 2007. Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 september 2007 Hovedstyremøte. oktober 7 Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst ) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar september 7 KPI Høyeste indikator Laveste indikator - 7 ) Høyeste og laveste indikator

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Bodø, 26. april 2013

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Bodø, 26. april 2013 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Bodø,. april Hovedpunkter Renteprognosen Utviklingen internasjonalt Global vekst Europa USA Norsk økonomi Aktiviteten holder seg

Detaljer

Hovedstyremøte. 26. april 2006. Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport 1/06

Hovedstyremøte. 26. april 2006. Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport 1/06 Hovedstyremøte. april Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport / Hovedstyrets vurdering er at foliorenten bør ligge i intervallet ¼ - ¼ prosent i perioden fram til neste inflasjonsrapport legges fram 9.

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedtrekkene

Detaljer

HOVEDSTYRET 4. NOVEMBER 2015

HOVEDSTYRET 4. NOVEMBER 2015 HOVEDSTYRET. NOVEMBER 5 Utviklingen ute: BNP hos handelspartnerne Volum. Eksportvekter. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv.. kv. 5 8 6 - Fremvoksende økonomier 8 6 - - Industriland -6 6 9 5 Kilder: Thomson

Detaljer

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større.

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større. HANDELSHØYSKOLEN BI MAN 2832 2835 Anvendt økonomi og ledelse Navn: Stig Falling Student Id: 0899829 Seneste publiserings dato: 22.11.2009 Pengepolitikk Innledning Oppgaven forklarer ord og begreper brukt

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi i lys av den internasjonale uroen. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Regionalt Nettverk, Ålesund 15.

Utsiktene for norsk økonomi i lys av den internasjonale uroen. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Regionalt Nettverk, Ålesund 15. Utsiktene for norsk økonomi i lys av den internasjonale uroen Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Regionalt Nettverk, Ålesund. august Vekst i verdensøkonomien BNP-vekst. Firekvartalersvekst.. kv.. kv.

Detaljer