2 - Studieadministrasjon - grunnlagsdata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2 - Studieadministrasjon - grunnlagsdata"

Transkript

1 2 - Studieadministrasjon - grunnlagsdata Studieprogram I enkelte tilfeller ønsker du kanskje ikke at en student skal knyttes opp mot et studieprogram, for eksempel privatister. Dette er fullt tillatt i M-STAS. Du registrerer alle studieprogram din institusjon tilbyr, med tilhørende informasjon om hvilken avdeling undervisningen foregår ved, samt opplysninger om perioder, koder m.m. Opplysninger om studieprogrammet må være på plass før du begynner å registrere studenter, da hver enkelt student bør knyttes opp mot ett eller flere studieprogram, enten via M-STAS studieadministrasjon, eller via import fra opptakssystemet. Før du registrerer nye studieprogram må du forsikre deg om at grunnleggende registreringer er gjort. Velg skillearket Studieadministrasjon. Fra utforskeren velger du Studieprogram. Opprett ny forekomst (Ctrl + N). Studieprogrammene defineres gjennom Institusjonen og en studieprogramkode. Figur 1: Registrering av studieprogram Skillearket Definisjon 1. M-STAS foreslår din egen Institusjon. (Dersom du skal registrere studieprogram fra en annen institusjon, søker du fram denne.) Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 2 - Studieadministrasjon - grunnlagsdata 25

2 2. M-STAS foreslår Intern avdeling, hvis studieprogrammet hører inn under en annen internavdeling enn hva M-STAS forslår, henter du fram denne. 3. Registrer en Studieprogramkode på inntil 5 tegn. Gi studieprogrammet et passende Navn. Hvis du ønsker å benytte engelske karakterutskrifter, gir du studieprogrammet et Engelsk navn i tillegg. 4. Registrer Studiumkode fra samordnet opptak. 5. Registrer hvor mange Vekttall studieprogrammet gir, samt eventuelt Antall vekttall (ECTS) for blant annet Diploma Supplement. 6. Registrer eventuelt Antall semestre studieprogrammet går over. 7. Hent fram Studieprogramtype. 8. Hent fram hvilken periode studieprogrammet er gyldig fra, Gyldig fra periode. Gyldig til periode registres når studieprogrammet fases ut. Skillearket NSD/SSB 1. Søk fram hvilken NSD-avdeling studieprogrammet hører inn under. 2. Hvis en annen institusjon eller internavdeling enn den studieprogrammet er knyttet til er Eksamensfagansvarlig, søker du fram denne. 3. Søk fram NSD-studienivå. Feltene SSB-organisasjonsnummer og SSB-kode legges inn på bakgrunn av opplysninger fra SSB. 4. Registrert hvorvidt dette er et Heltids- eller deltidsstudium. 5. I rammen NSD-eksport legger du inn verdier for emner som er helt eller delvis finansiert utenom høgskolens budsjett. Aktuelle rapportverdier som NSD krever vil du finne som standardverdier, prosentvis fordeling mellom de forskjellige instansene må registreres for hvert studieprogram. 6. Søk fram eventuell Kandidattittel fra NSD for dette studieprogrammet. 7. Hent fram NSD Studium for dette studieprogrammet. Skillearket Studieplan-sjekk Studieplansjekk er beskrevet i kapittelet "Vitnemålsadministrasjon", avsnitt "Gjennomføre studieplansjekk". Klasser, slik oppretter du nye klasser Klassen i M-STAS defineres gjennom startperiode, studieprogram og klassebokstav. Det vil si at alle studenter i en klasse har startet samme studieprogram samtidig og er plassert i én administrativ enhet. Velg skillearket Studieadministrasjon. Deretter Snarveier og Klasse i utforskeren. Opprett ny forekomst (Ctrl + N) Studieadministrasjon - grunnlagsdata Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

3 Figur 2: Registrering av klasse Skillearket Definisjon 1. Hent fram det aktuelt Studieprogram. M-STAS forslår Startperiode og Studiested. 2. Registrer Klassebokstav (1 bokstav), eventuelt Trinn (1-årstrinn, 2-årstrinn) og NSD-nivå. 3. Hent fram Status for klassen. 4. Gi klassen et beskrivende Klassenavn samt eventuelt et Kortnavn. 5. Hent eventuelt fram Klasseansvarlig og Praksisansvarlig, disse må på forhånd være registrert som personer i M-STAS. Skillearket Studenter Dette skillearket gir oversikt over hvilke studenter som er tilknyttet klassen. Studienivåer Studienivåer angir nivået i NSD sammenheng for et studieprogram. Legg merke til at du ikke har anledning til å registrere ny forekomst. ErgoEnet legger inn de verdiene NSD krever i rapportering til Database for høyere utdanning (DBH). Velg skillearket Studieadministrasjon. I utforskeren velger du Studienivåer og åpner underliggende elementer for å se hvilke studienivåer som er registrert i M-STAS. Studienivåkode DG MG P Beskrivelse av studieprogramnivå Doktorgrad Mastergrad Profesjonsstudium Tabell 1: Eksempler på studienivåer. Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 2 - Studieadministrasjon - grunnlagsdata 27

4 Hovedemner Et hovedemne kan være et hovedkurs, en prosjektoppgave eller en praksistype som kan gi grunnlag for vekttall og evaluering. Hovedemnet kan ha underliggende emner som igjen kan gi grunnlag for egne vekttall og egen evaluering. For hvert hovedemne som opprettes, vil M-STAS studieadministrasjon opprette et nytt emne med emnekode 000. Når du senere skal bruke hovedemnet til revisjoner, avviklinger, eksamener, påmelding etc., så er det "emnet" 000 du skal benytte. Les mer om hvordan du registrerer nye hovedemner i avsnittet "Registrering og endring av hovedemner" på side 28. Det samme hovedemnet vil gjentas over tid, det vil si at det arrangeres samme emne flere ganger over tid, eller samtidig (oppsplitting pga. flere lærere e.l.), eventuelt samtidig på forskjellige undervisningssteder. For å skille disse "emneforekomstene" etablerer du "emneavviklinger" i M-STAS. Det er til emneavviklinger du melder på studenter til undervisning. Se ellers kapittelet "Emneadministrasjon", avsnittet "Emneavviklinger, registrering av emneavviklinger". Over tid vil det gjerne skje små endringer i hovedemnet/emnet, slik som f. eks endring av navn o.l., mens hovedemnet/emnet sitt innhold og antall vekttall beholdes. For å ta var på disse endringene, samtidig som du skal ha mulighet for å gå tilbake å se på tidligere hovedemner/emner, opprettes revisjoner av hovedemnene/emnene. Les mer om dette i avsnittet "Emnerevisjon" på side 31. Registrering og endring av hovedemner Når du oppretter ett nytt hovedemne vil M-STAS automatisk opprette et emne med kode 000. Samtidig opprettes en emnerevisjon med nummer 1. Velg skillearket Studieadministrasjon. Fra utforskeren velger du Hovedemner og oppretter ny forekomst (Ctrl + N). Figur 3: Registrering av hovedemner. I feltet Institusjon vises din egen institusjon. Dette feltet er med på å identifisere hovedemnet, og kan ikke stå blankt Studieadministrasjon - grunnlagsdata Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

5 1. Registrer Hovedemnekode. Hovedemnekoden kan bestå av inntil 8 tegn (bokstaver og/eller tall). Koden bør være beskrivende for hovedemnet. Dette feltet er med på å identifisere hovedemnet, og kan ikke stå blankt. 2. Gi hovedemnet et Emnenavn. 3. Aktivitetsstatus. Ved registrering av nye hovedemner, vil M-STAS studieadministrasjon foreslå at status for hovedemnet settes til Aktiv. Velg eventuelt en annen aktivitetsstatus fra lista. 4. Gyldig fra periode er første gyldige startperiode for hovedemnet. Det vil som regel være mest hensiktsmessig å la feltet Gyldig til periode stå åpent, så sant du ikke er sikker på når hovedemnet vil utgå. 5. Hovedemnet må kobles til en Internavdeling. Hent fram den aktuelle internavdelingen ved institusjonen. 6. Hvis du benytter Institutt. Henter du fram instituttet som hovedemnet skal kobles til. 7. Registrer Vekttall for hovedemnet. Hvis det finnes emner under hovedemnet, som gir vekttall, er det summen av delenhetenes vekttall som skal registreres i dette feltet. Registrer ECTS-vekttall. 8. Hent eventuelt fram Emnekategori. 9. Hent fram hvilken NSD-avdeling ved egen høgskolen som hovedemnet skal knyttes til. 10. Hent eventuelt fram Ekstern fagansvarlig NSD-avdeling. 11. Hent fram NSD-nivå og NSD Studieprogram. Hvis et emne kan inngå i flere studieprogrammer, er det det mest vanlige studieprogrammet som skal legges inn her. 12. Lagre endinger/registreringer. 13. Gjenta til alle hovedemner er registrert. NB! Merk deg at for hovedemnet du har registrert, har M-STAS opprettet et emne 000 og en revisjon med nummer 1. Før du kan si deg ferdig med registrering av hovedemnet, må du gå igjennom registreringsbildene for emner og revisjoner for å registrere tilleggsopplysninger om hovedemnet Emner For hvert hovedemne du oppretter, vil M-STAS registrere et emne med delkode 000. Denne delkoden kan ikke endres og gjelder opplysninger for selve hovedemnet. I tillegg til delkoden 000, kan du registrere flere emner (kurs, prosjekter, praksis m.m.) innunder hvert hovedemne. Velg skillearket Studieadministrasjon. Fra utforskeren velger du Hovedemner. Hent fram aktuelt hovedemne som du skal registrere emner for og åpne elementene under hovedemnet i utforskeren. Velg Emner og opprett ny forekomst (Ctrl + N). Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 2 - Studieadministrasjon - grunnlagsdata 29

6 Figur 4: Registrering av emner Emner, skillearket Definisjon 1. Registrer Emnekode 3 siffer. Hvis emnekoden gjelder hovedemnet og har emnekode 000, skal denne ikke endres. 2. Hent fram Emnetype, se ellers avsnittet "Emnetyper" på side Ved registrering av nye emner, vil det stå Aktiv i feltet Status. Feltet Status endres i ettertid, når for eksempel emnet utgår. 4. Registrer et beskrivende Emnenavn. 5. Hent fram Gyldig fra periode og eventuell Gyldig til periode. Feltet Gyldig til periode kan stå tomt til du eventuelt vet når emnet utgår. 6. Vekttall: Registrer vekttall for emnet. Det kan være tilfeller der emnene i seg selv ikke gir vekttall. Da registreres vekttall kun på hovedemnenivå. Vekttall fra hovedemnenivå kopieres til emne 000, men dette feltet vil kun være synlig når det skal registreres flere emner under det samme hovedemnet. Summen av vekttall for de ulike delkursene under et hovedemne utgjør det totale antall vekttall for hovedemnet, såfremt det ikke kun registreres vekttall på studieenhetsnivå. 7. Registrer ECTS-vekttall for emnet. 8. Ut null vekt. Feltet markeres hvis emnet skal skrives ut på karakterutskrifter selv om vekttall er lik 0. Dette vil som regel gjelde for emner det ikke gis vekttall for. (Andre tilfeller der vekttall kan være lik 0, er ved ikke bestått, og da skal som regel emnet ikke skrives ut på karakterutskriften.) 9. Hvis hovedemnet/emnet er Lukket det vil si at det ikke er åpent for allmennheten å følge undervisningen, merker du av for dette. 10. Hvis det er Tillatt for privatister å gå opp til eksamen i hovedemnet, merker du av for dette. 11. Karakter vektprosent. Feltet benyttes der karakterene fra emnene skal slås sammen til en hovedkarakter for hovedemnet. Prosentsatsen angir da prosentandelen dette emnet utgjør i forhold til hovedemnet. Summen av karakter vektprosent for emnene skal alltid utgjøre 100%. 12. Merk eventuelt av i feltet Eksporter endelig karakter til karaktertelefonen Studieadministrasjon - grunnlagsdata Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

7 13. En del opplysninger om emnet registrer du under "Emnerevisjoner", dette kan du lese mer om i avsnittet "Emnerevisjon" på side 31. Emner, skillearket Fritekst Skillearket fritekst gir anledning til å registrere en fritekst knyttet til dette emnet. Emnerevisjon Hver gang du oppretter et nytt Hovedemne/emne, opprettes det samtidig en emnerevisjon med nummer 1. Emnerevisjoner vil i praksis alltid være revisjon av emnet, da det ved opprettelse av nye hovedemner også automatisk opprettes et nytt emne En revisjon av et hovedemne/emne er en mindre forandring av deler av informasjonen om emnet, som for eksempel navn. Større forandringer av hovedemnet eller emnet som endring av vekttall fører ikke til en ny emnerevisjon, men medfører at du må opprette et nytt hovedemne/emne. Hver ny emnerevisjon blir tildelt et nummer. Emnerevisjonen med høyest nummer vil være den gyldige. Velg skillearket Studieadministrasjon. Fra utforskeren velger du Hovedemner. Hent fram aktuelt hovedemne og åpne elementene under dette, fokuser på Emner og åpne elementene under emner. Velg aktuelt emne og åpne elementene under dette. Fokuser på Emnerevisjoner og opprett ny forekomst (Ctrl + N). Figur 5: Registrering av emnerevisjoner. Opplysningene fra forrige revisjon vises i feltene, men disse har du anledning til å endre. 1. I feltet Revisjon vises neste ledige revisjonsnummer ved førstegangs registrering vil dette alltid være 1, deretter økes revisjonen med 1. Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 2 - Studieadministrasjon - grunnlagsdata 31

8 2. Emnenavnet vises, ved revisjoner kan dette endres. Registrer, eventuelt endre Engelsk navn hvis du utfører en revisjon. 3. M-STAS foreslår Gyldig fra periode, dette kan du overstyre. Hvis du vet Gyldig til periode kan du registrere denne, ellers kan dette feltet gjerne stå tomt til du vet at revisjonen skal utgå. 4. Oppgi antall Timer undervisning pr. uke. 5. Merk av for om hovedemnet/emnet er Undervisningsrettet eller Eksamensrettet. De fleste hovedemner/emner er både undervisnings- og eksamensrettet, men det finnes for eksempel prosjekter e.l. der det kun er undervisning, men ikke eksamen, samtidig som det finnes hovedemner/emner der det ikke er undervisning, kun eksamen. 6. Feltene for Forberedelse og Romtype er kun nødvendige å fylle ut hvis du benytter M-STAS sine funksjoner for automatisk eksamensplanlegging. I feltet Antall dager forberedelse fyller du ut hvor mange lesedager/forberedelsesdager studenten har rett til før eksamen i hovedemnet/emnet. Registrer deretter Startklokkeslett for eksamen og Eksamensvarighet i dager, timer eller uker. Registrer hvilken type eksamen det skal være for emnet. Eksamenstyper må på forhånd være registrert i Eksamenstyper. Registrer Romtype. Romtype må på forhånd være registrert i Basisdata, Romtype. Vekttallsreduksjoner mellom emner Velg skillearket Studieadministrasjon. Fra utforskeren velger du Snarveier, deretter Vekttallsreduksjoner. Menyen gir tilgang til å registrere emner med faglig overlapping, som gir utslag i vekttallsreduksjoner Med fokus på Vekttallsreduksjoner velges Ny forekomst (Ctrl + N ) Figur 6: Registrering av vekttallsreduksjoner. Skillearket Reduksjon 1. Hent fram Emnerevisjon A og Emnerevisjon B. 2. Angi Reduksjon i vekttall, og hvorvidt reduksjonen gjelder begge veier. Dersom revisjonen ikke gjelder begge veier, reduseres emnerevisjon B. 3. Lagre Skillearket Globale prioriteter Du har mulighet for å prioritere regler for hvilke emner som skal reduseres utover det som legges inn i skillearket Reduksjon Studieadministrasjon - grunnlagsdata Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

9 Figur 7: Endre prioritetsrekkefølgen ved hjelp av pilene. 1. Ved hjelp av pilene kan du endre prioriteringsrekkefølgen for reduksjonsreglene. Regel som ligger øverst i lista har høyest prioritet. Emnekategorier Begrepet emnekategori anvendes til å knytte forbindelse mellom en students praksis innen teoretiske emner og praksisveilederens faglige kompetanse. Det kan for eksempel være ønskelig å knytte en student på 20 vekttall Engelsk til en praksisveileder som har engelsk i sin fagkrets. Praksisemnet og den aktuelle praksisveileder må da knyttes til samme emnekategori. Dette er beskrevet nærmere i kapittelet "Praksisadministrasjon", avsnitt "Veiledere på et praksissted". Dersom institusjonen i sin praksisplanlegging ikke er avhengig av denne typen kobling, kan en velge om en vil gruppere sine praksisemner i kategorier eller la være å benytte registreringsfeltet. Velg skillearket Studieadministrasjon. Fra utforskeren velger du Emnekategorier. Opprett ny forekomst (Ctrl + N). Figur 8: Registrering av emnekategori. 1. Registrer Emnekategorikode på inntil tre tegn. 2. Registrer et Emnekategorinavn. 3. Lagre registreringen. Emnetyper Emnetypene gjør det mulig å skille mellom forskjellige faglige aktiviteter ved institusjonen, og gjør at en kan skille ut for eksempel praksisemner når du arbeider i praksismodulen. Legg merke til at du ikke har anledning til å foreta registrering av ny forekomst. Ved registrering av nye emner er det viktig å knytte emnet til en emnetype. Et prosjekt-emne må for eksempel registreres som et emne av typen prosjekt, dersom en vil ha emnets prosjektoppgavetittel skrevet ut på et vitnemål. Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 2 - Studieadministrasjon - grunnlagsdata 33

10 Velg skillearket Studieadministrasjon, deretter Emnetyper i utforskeren. Figur 9: ErgoEnet har registrert emnetyper som benyttes i M-STAS, du har derfor ikke anledning til å registrere nye emnetyper. Du kan velg mellom: Praksisemne Prosjekt Teoretisk emne Uspesifisert emne Fagtyper I en studieplan plasseres emnene i blokker. Begrepet fagtyper kan brukes til å definerer om en slik studieplanblokk er obligatorisk eller valgfri. Hvilken fagtype en studieplanblokk tilhører kan blant annet være viktig i forbindelse med systemets kontroll med hvorvidt en student fyller krav til vitnemål for et studieprogram. I Oppsett definerer du Standard fagtype for din institusjon. Skjermbilde for oppsett finner du på Verktøy-menyen. For å registrere ytterligere fagtyper, velger du skillearket Studieadministrasjon. I utforskeren fokuserer du på Fagtyper og oppretter ny forekomst (Ctrl + N). Perioder og semestre Figur 10: Registrering av fagtyper. 1. Registrer Fagtypekode på inntil tre tegn. 2. Registrer hvorvidt faget er et Absolutt krav. 3. Gi fagtypen en Beskrivelse. 4. Lagre registreringen. I motsetning til semester, som er den tradisjonelle måten å dele inn studieåret på, er perioder et avgrenset tidsrom som organisasjonen selv definerer. Perioder brukes for å gi en bedre findeling av studieåret enn det semesteret gir. For organisasjoner som ikke har perioder som avviker fra de tradisjonelle vår-, sommerog høstsemestre, vil perioder nærmest erstatte det gamle semesterbegrepet bortsett fra når det gjelder rapportering til eksterne instanser slik som NSD Studieadministrasjon - grunnlagsdata Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

11 En periode kan gå på tvers av flere semestre, eller det kan inngå flere perioder i ett semester. Du kan også registrere overlappende perioder. Registrering og endring av perioder Velg skillearket Studieadministrasjon. I utforskeren fokuserer du på Perioder og oppretter ny forekomst (Ctrl + N). Figur 11: Registrering av perioder 1. Periodekodene bestemmer sorteringsrekkefølge i utforskeren. Årstallet skal utgjøre de fire første sifrene, mens perioden innenfor året utgjør de neste ett eller to sifrene. Periodekoden identifiserer perioden, og må registreres. 2. Registrer Synlig periodekode (periodenavn). La periodenavnet utgjøre en kode som er lett å foreslå. Eksemplene nedenfor er godt utprøvde navn fra tidligere versjoner av M-STAS. 3. Skriv inn Periodebeskrivelse. 4. Skriv inn Startdato og Sluttdato for perioden. 5. Angi Status for perioden. 6. Hvis perioden er en praksisperiode, krysser du av for dette. 7. Angi hvilket semester perioden tilhører. Semesteret må være registrert på forhånd. Eksempel på perioder: Periodekode Periodenavn (synlig kode) Periodebeskrivelse V Vårperiode S Sommerperiode H Høstperiode 1998 Registrering og endring av semestre Inndeling i semestre, er den tradisjonelle måten å dele inn studieåret på. I M-STAS benyttes dette nå stort sett til rapportering. Det er perioder som er den operative enhet. Velg skillearket Studieadministrasjon. I utforskeren fokuserer du på Semestre og oppretter ny forekomst (Ctrl + N). Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 2 - Studieadministrasjon - grunnlagsdata 35

12 Figur 12: Registrering av semestre. 1. Registrer Semesterkoder i stigende rekkefølge. Semesterkoden kan ha inntil 6 tegn. Benytt de 4 første tegnene til årstallet, og de neste 2 tegnene for å skille semestrene innen det gjeldende året. For eksempel Gi semesteret et Semesternavn. For eksempel 00H (Høstsemesteret 2000). 3. Skriv inn en Semesterbeskrivelse. 4. Legg inn Startdato for semesteret, og eventuelt en Sluttdato. Eksamenstyper Eksamenstyper gjør det mulig for institusjonen å ha flere eksamener i samme emne på samme dag. Eksempelvis skriftlig eksamen tidlig på dagen og muntlig eksamen, i samme emne, senere på dagen. I dette tilfelle vil de to forskjellige eksamenene skilles fra hverandre på grunnlag av eksamenstypene skriftlig og muntlig. Velg skillearket Studieadministrasjon. Fokuser på Eksamenstyper i utforskeren og opprett ny forekomst (Ctrl + N). Figur 13: Eksempler på eksamenstyper. 1. Skriv inn kode for Eksamenstype, inntil 2 tegn. 2. Gi eksamenstypen en Beskrivelse. 3. Lagre registreringen. 4. Gjenta til du har registrert alle aktuelle eksamenstyper. Verktøymenyen I menylinjen øverst i skjermbildet finner du verktøymenyen. Verktøymenyen inneholder en del grunnlagsdata samt spesielle rutiner og prosedyrer som ikke naturlig faller inn under skillearkene i M-STAS Studieadministrasjon - grunnlagsdata Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

13 Figur 14: Verktøymenyen i M-STAS studieadministrasjon. Ny pålogging Det er aktuelt å benytte valget Ny pålogging når du skal logge deg inn som en annen bruker, eller som systemadministrator for å sette rettigheter m.m. Figur 15: Bekreft ny pålogging. Endre Passord Når du skal endre ditt passord i M-STAS studieadministrasjon, oppgir du først ditt gamle passord, skriver inn det nye og gjentar dette. Ved registrering av passord, anbefales det å kombinere tall, samt store og små bokstaver. Figur 16: Endre eget passord. Oppsett Under menyvalget "Oppsett" legger du inn verdier som blant annet er med på å redusere tastetrykk ved registrering i mange skjermbilder. Verdiene du registrerer her vises som foreslått verdi i mange felter i M-STAS. Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 2 - Studieadministrasjon - grunnlagsdata 37

14 Skillearket Standardverdier Figur 17: Oppsett, skillearket standardverdier. 1. I feltet Min egen institusjon skriver du det offisielle navnet på din egen institusjon. I feltet Mitt standard studie- og eksamenssted registrerer du normalt navnet på din egen institusjon. 2. Hent fram Standard internavdeling. Institusjonens internavdelinger må være registrert på forhånd. 3. Hent fram Gjeldende periode og Gjeldende semester. Disse må være registrert på forånd, se "Perioder og semestre" på side Hent fram Standard "aktiv" aktivitetstatus. (Dette vil normalt være A-aktiv). 5. Hent fram Standard fagtype. Se avsnittet "Fagtyper" på side Hent fram Standard karakterskala. Vanligste verdi i dette feltet er "Karakterskalaen regner laveste karakter som best. 7. Kryss eventuelt av, hvis du vil bruke standard-rapporter som standard. 8. Klikk "OK" for å avslutte og lagre. Eksamensoppsett Figur 18: Standard oppmeldingsfrist til eksamen" Fast tid før eksamen". 1. Ved å velge "Fast tid før eksamen" og skrive inn Antall dager, beregner M-STAS oppmeldingsfristen til x-antall dager før dato for eksamensavvikling Studieadministrasjon - grunnlagsdata Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

15 Figur 19: Standard oppmeldingsfrist til eksamen. "Fast dato i gitt intervall". 2. Ved å velge "Fast dato i gitt intervall" og skrive inn Datointervall og Oppmeldingsfrist, vil alle eksamensavviklinger innenfor dette datointervallet få samme oppmeldingsfrist. Kollektiv setting av felter Dette menyvalget gir deg mulighet for å endre verdier i felter for flere studenter samtidig, slik at du slipper å gjøre endringer i hver enkelt students data. Setting av felter i studieprogram-medlemskap Følgende verdier kan endres ved setting av felter i studieprogram-medlemskap: Studentenes aktivitetsstatus for dette studieprogrammet. Benyttes hovedsakelig til å sette aktivitetstatus "F-Ferdig (Fullført)" for ett kull som har fullført utdanningen. Hvis institusjonen benytter vitnemålsmodulen, blir F-Ferdig satt når vitnemål er utstedt. Startperiode for studentene, dvs. overføring til nytt kull Klassebokstav for studentene Kollektiv plassering av studenter i klasser. Klassegruppe for de valgte studentene Kollektiv plassering av studenter i grupper innenfor klasser. Spesialisering for studentene Studieplan for studentene Valget er omtalt i kapittelet "Vitnemålsadministrasjon", avsnittet "Gjennomføre studieplansjekk". Fra-dato for studentene for dette studieprogrammet Kollektiv endring ved feil fra-dato for et kull. Møtt-flagget for studentene for dette studieprogrammet Valget benyttes for å registrere studenter som har møtt ved studiestart. NSD-Kategori for studentene for dette studieprogrammet Kollektiv endring der det er registrert feil NSD-kategori for et kull. For å sette verdier i feltene nevnt ovenfor, må du først gjøre utvalg på studenter. Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 2 - Studieadministrasjon - grunnlagsdata 39

16 Figur 20: Setting av felter i studieprogram-medlemskap. 1. Hent fram korrekt Startperiode og Studieprogram. Velg eventuelt Klasse og Aktivitetsstatus. 2. Velg felt som skal settes (se oversikten ovenfor). 3. Du har mulighet til å selektere utvalget av studenter ytterligere ved å gjøre utvalg på; Generell studiekompetanse, Eksamensrett, Møtt, Studierett, Klassegruppe, NSD-kategori og Realkompetanse.. 4. Studentene du får fram på listen over mulige studenter kan sorteres på Navn, Klasse, Studentnummer og Aktivitetstatus. 5. Klikk på knappen "Hent mulige studenter". Flytt studentene du skal endre felt for over i kolonnen Valgte studenter. Når du har foretatt ønskede utvalg på studenter og emner, klikker du på knappen øverst til venstre i skjermbildet. Teksten på knappen angir hvilket felt du har valgt å sette. Setting av felter i studentens kobling til emneavvikling Følgende verdier kan endres ved setting av felter i studentens kobling til emneavviklinger: Aktivitetstatus for emneavvikling Planlagt eksamensperiode for emneavvikling Benyttes der det er registrert feil eksamensperiode Fagtype for emneavvikling Benyttes der det er registrert feil fagtype for emneavviklingen Synkroniser klassestartperiode for emneavvikling Ved forskjell på studentens startperiode for studieprogrammet i studieprogramkoblingen og emneavviklingskoblingen Studieadministrasjon - grunnlagsdata Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

17 Synkroniser klassebokstav for emneavvikling Ved forskjell på studentens klassebokstav for studieprogrammet i studieprogramkoblingen og emneavviklingskoblingen For å sette verdier i feltene nevnt ovenfor, må du først gjøre utvalg på studenter og emneavviklinger, henholdsvis skillearkene Studentutvalg og Emneavviklingsutvalg. Skillearket Studentutvalg Figur 21: Setting av felter i studentens kobling til emneavvikling, skillearket "Studentutvalg". Skillearket Studentutvalg 1. Hent fram korrekt Startperiode og Studieprogram. Velg eventuelt Klasse, Aktivitetsstatus, Spesialisering og Klassegruppe. 2. Velg felt som skal settes for emneavvikling tatt i valgt studieprogram (se oversikten ovenfor) og verdi for dette feltet. 3. Studentene du får fram på listen over mulige studenter kan sorteres på Navn, Klasse, Studentnummer og Aktivitetstatus. 4. Klikk på knappen "Hent mulige studenter". Flytt studentene du skal endre felt for over i kolonnen Valgte studenter. Åpne deretter skillearket Emneavviklingsutvalg. Skillearket Emneavviklingsutvalg 1. Tabellen over studenter som du fikk fram under skillearket Studentutvalg vises fortsatt nederst i skjermbildet. 2. Hent eventuelt fram Fra-periode og Studiested. Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 2 - Studieadministrasjon - grunnlagsdata 41

18 3. Søk fram emner ved å gjøre utvalg enten på Hovedemnekode, Emnekode eller Emnenavn ved skrive inn de første bokstavene i koden. Klikk deretter på knappen "Hent mulige emneavviklinger". Hent deretter fram aktuell Emneavvikling som du skal sette felter for. Du kan gjøre ytterligere utvalg på student ved å åpne skillearket Andre utvalgsmuligheter. Skillearket Andre utvalgsmuligheter 1. Under dette skillearket kan du ytterligere begrense studentutvalget, ved å velge studenter som har ikke bestått-karakter for valgt emne. Når du har foretatt ønskede utvalg på studenter og emner, klikker du på knappen øverst til venstre i skjermbildet. Teksten på knappen angir hvilket felt du har valgt å sette. Endring av aktivitetsstatus basert på "Møtt"-flagget Programmet gir deg mulighet til å sette aktivitetsstatus ved semesterstart ut fra hvorvidt studentene har møtt opp eller ikke. Figur 22: Endring av aktivitetsstatus basert på "Møtt-flagget". 1. Begrens studentutvalget ved eventuelt å selektere på Startperiode, Studieprogram, Klasse og Aktivitetsstatus. 2. Velg Ny aktivitetstatus for studentene og hvilken Dato aktivitetstatusen skal gjelde fra. 3. Velg hvorvidt du vil sette aktivitetstatus for studenter som har møtt eller ikke møtt. 4. Du kan gjøre ytterligere studentutvalg på Studierett, Generell studiekompetanse, Realkompetanse, Eksamensrett og Klassegruppe Studieadministrasjon - grunnlagsdata Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

19 5. Velg Sortering for studentene som skal vises og klikk på knappen "Hent mulige studenter". Flytt studentene du skal endre felt for over i kolonnen Valgte studenter og klikk på knappen Sett aktivitetstatuskode for de valgte studentene. Spesialprogrammer Endring av studentnummer Til tider kan det være nødvendig å endre studentnummer for en enkelt student. Figur 23: Endre studentnummer for en student. 1. For å hente fram den aktuelle studenten, skriver du enten inn nåværende Studentnummer og/eller Etternavn. Klikk deretter på knappen "Hent studenter". 2. Velg aktuell student fra listen og Angi nytt studentnummer. Skriv eventuelt inn en fritekst som forklaring på hvorfor studentnummeret endres. 3. Klikk på knappen "Endre studentnummer". Komplett sletting av student Enkelte ganger, for eksempel ved dødsfall, er det aktuelt å slette alle registreringer vedrørende en student. Dette programmet sletter studenten med alle underliggende registreringer fra M-STAS databasen. Merk deg at hvis studenten har avgifter eller lignende registrert i økonomimodulen, må disse behandles separat. Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 2 - Studieadministrasjon - grunnlagsdata 43

20 Figur 24: Komplett sletting av student. 1. For å hente fram den aktuelle studenten, skriver du enten inn nåværende Studentnummer og/eller Etternavn. Klikk deretter på knappen "Hent studenter". 2. Velg aktuell student fra listen og klikk på knappen Slett student. For endring av navn, se kapittel "1 Institusjonen grunnlagsdata" avsnittet "Tidligere navn". Søk etter tidligere navn I løpet av studietiden kan en student skifte navn, for eksempel ved ekteskapsinngåelse. Ved hjelp av dette programmet, kan du søke etter en students tidligere navn, eller rett og slett søke etter studenter som har endret navn. Figur 25: Søk etter tidligere navn. 1. Sett opp søkerkriterier enten ved navn eller endringsdato. 2. Velg eventuelt sortering for listen over studenter du får fram. 3. Klikk på knappen "Start søk" Studieadministrasjon - grunnlagsdata Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

3 - Studentadministrasjon

3 - Studentadministrasjon 3 - Studentadministrasjon Studenten i M-STAS Studentnummerserier De fleste institusjoner vil få personopplysningene om studenten importert fra M-STAS opptaksprogram (NOM/LOK). Beskrivelse av overføringsrutiner

Detaljer

12 - Karakterer. Karakterregistrering. Registrering av eksamenskarakter

12 - Karakterer. Karakterregistrering. Registrering av eksamenskarakter 12 - Karakterer Karakterregistrering Registrering av karakterer (evaluering) kan i M-STAS registreres i karaktertabell knyttet til eksamensavvikling, eller karaktertabell knyttet til emneavvikling. Den

Detaljer

10 - Automatisk eksamensplanlegging

10 - Automatisk eksamensplanlegging 10 - Automatisk eksamensplanlegging Planmodulen Planmodulen er laget for å kunne legge eksamensplan på det tidspunkt man vet hvilke studenter som ønsker å ta hvilke eksamener. Målsetting med bruk av automatisk

Detaljer

5 - Eksamensadministrasjon

5 - Eksamensadministrasjon 5 - Eksamensadministrasjon Generelt om eksamen og eksamensavvikling Gangen i eksamensarbeidet Automatisk eksamensplanlegging Grunnlag for eksamensavvikling er å fastsette eksamensdatoer. Dette kan du gjøre

Detaljer

1 - Institusjonen - grunnlagsdata

1 - Institusjonen - grunnlagsdata 1 - Institusjonen - grunnlagsdata Institusjoner Når du mottar nye studenter med hovedemner som er koblet opp mot andre institusjoner, må du registrere disse institusjonene. I første omgang registrer du

Detaljer

6 - Vitnemålsadministrasjon

6 - Vitnemålsadministrasjon 6 - Vitnemålsadministrasjon Vitnemål i M-STAS Med vitnemål i M-STAS menes det dokumentet som utstedes når et studieprogram er fullført dette er en definisjon som er videre enn KUF sin definisjon. Således

Detaljer

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole Pålogging / pinkode... 1 Tjenester på Studentwebben... 2 Godkjenne utdanningsplan / Semesterregistrering... 3 Trinn for trinn veiledning for godkjenning

Detaljer

Brukerveiledning til FS-rapportene

Brukerveiledning til FS-rapportene 1 Brukerveiledning til FS-rapportene 754.001 Gjennomføringsfakta emne Rapporten gir gjennomføringsfakta om studenter på et emne for gjeldende semester og studentenes studieprogramtihørighet. 755.001 Gjennomføringsfakta

Detaljer

>> StudentWeb på 1 2 3 Studenter

>> StudentWeb på 1 2 3 Studenter >> StudentWeb på 1 2 3 Studenter Høgskolen i Molde bruker StudentWeb for studieadministrativ informasjon til og fra den enkelte student. Denne korte veiledningen tar for seg hvilken informasjon du finner

Detaljer

7 - Praksisadministrasjon

7 - Praksisadministrasjon 7 - Praksisadministrasjon Organisering av praksis med M-STAS Studenten er hovedaktøren i praksisaktivitetene høgskolen tilrettelegger, hovedhensikten er å registrere i M-STAS hvilke praksistyper en student

Detaljer

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb Oppdatert 03.september 2010 Brukerveiledning StudentWeb Pålogging til StudentWeb skjer på: studentweb.ntnu.no StudentWeb - Innlogging Det er to måter å logge inn på: -Brukernavn og passord -Fødselsnr.

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 30.06.2010 Skjermbildet Registrer arbeidstid Kalender Ukeperspektiv/Dagsperspektiv Opprette og slette mal Registrere timer Slette timer For å komme til Registrer

Detaljer

Å jobbe med Utdanningsplaner i FS brukermanual til bildet Utdanningsplan

Å jobbe med Utdanningsplaner i FS brukermanual til bildet Utdanningsplan Å jobbe med Utdanningsplaner i FS brukermanual til bildet Utdanningsplan Bildet Utdanningsplan i FS er et stort bilde: Sist oppdatert den 16.5.2014 av Sara Mauland Side 1 Innhold Å jobbe med Utdanningsplaner

Detaljer

Steg-for-steg guide. Sjekkliste til gjennomgang før studiestart

Steg-for-steg guide. Sjekkliste til gjennomgang før studiestart Steg-for-steg guide Sjekkliste til gjennomgang før studiestart 1. Aktivering av datakonto 2. Semesterregistrering 3. Betal avgift 4. Få studentbevis Steg 1 Aktivering av datakonto Du må opprette datakonto

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

Mal for studieprogram og emner

Mal for studieprogram og emner Mal for studieprogram og emner Hvem leser emne og studieprogrambeskrivelser? Studentene Visninger på HiB sine nettsider i august: 820 361 sesjoner. Forberedelser 244 366 (29.79%) Klagesaker på studieprogramrelaterte

Detaljer

Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015

Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015 Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3 Kathy Haugen 15. april 2015 Hvordan teste i demobasen? Last inn felleskoder FS002.001 i Fssystem Sett i gang nattjobb for Webapplikasjon initier kopieringsjobb

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

Brukerveiledning Pensumliste

Brukerveiledning Pensumliste Brukerveiledning Pensumliste 1. Hvordan navigere deg til pensumlisten 2 2. Hvordan opprette en pensumliste 4 3. Hvordan endre/slette elementer på en eksisterende til pensumlisten 5 5. Hvordan legge til

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS Vår 2011 Innhold 1. Søke fram kandidat(-er)... 3 2. Spesialtilpasning for person... 4 3. Registrering av spesialtilpasning

Detaljer

Praksisadministrasjon i FS

Praksisadministrasjon i FS Praksisadministrasjon i FS Sist endret: 16.11.2015, gchr Denne brukerveiledningen tar for seg hvordan studier med praksis skal administreres i FS. Vurdering av praksis vil ikke bli omtalt her. Dette registreres

Detaljer

Emnekombinasjoner. Veiledning for registrering og vedlikehold av emnekombinasjoner ved NTNU Versjon 1.2 1

Emnekombinasjoner. Veiledning for registrering og vedlikehold av emnekombinasjoner ved NTNU Versjon 1.2 1 Emnekombinasjoner Veiledning for registrering og vedlikehold av emnekombinasjoner ved NTNU 25.01.2017 Versjon 1.2 1 Emnekombinasjoner - generelt Denne veiledningen er ment å supplere dokumentasjon fra

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Emnekombinasjoner FS ved UMB

Emnekombinasjoner FS ved UMB Emnekombinasjoner FS ved UMB Innholdsregister INNLEDNING... 2 STUDIEPROGRAM OG EMNEKOMBINASJONER... 2 EMNEKOMBINASJONER... 3 EMNEKOMBINASJON - EMNE... 6 EMNEKOMBINASJON - UTDANNINGSPLANELEMENT... 9 EMNEKOMBINASJON

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 02.12.09 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde.

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde. 26.01.2016 i Veiledning angående overgangsbestemmelser, jf. ny studieforskrift 8-2 For studenter tatt opp ved tidligere HiST - FAQ Kapittel 1 Jeg bestod ikke siste ordinære eksamen, men det står ingenting

Detaljer

8 - Rapporter i M-STAS

8 - Rapporter i M-STAS 8 - Rapporter i M-STAS Innledning Denne brukerveiledningen tar sikte på å gi deg en generell innføring i hvordan du henter ut rapporter fra M-STAS. Selv om rapportene er forskjellige med hensyn til innhold

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Vedlikehold av utdanningsplaner

Vedlikehold av utdanningsplaner Vedlikehold av utdanningsplaner Innhold 1. Hva er en utdanningsplan?... 2 2. Utdanningsplanens gyldighet... 2 3. Vedlikehold av utdanningsplanen kontrollrutiner... 3 4. Progresjonssamtale... 3 5. Studierettsperiode...

Detaljer

Ny prisstruktur. Guest Maker booking. Kontakt tellus GuestMaker Booking på tlf: 99 15 45 00 eller på epost: support@travel.no.

Ny prisstruktur. Guest Maker booking. Kontakt tellus GuestMaker Booking på tlf: 99 15 45 00 eller på epost: support@travel.no. Ny prisstruktur Guest Maker booking Kontakt tellus GuestMaker Booking på tlf: 99 15 45 00 eller på epost: support@travel.no. 1 Innhold Generelt... 3 Mva regler... 3 OBS: Måltider må legges inn som tillegg

Detaljer

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012 24082012 Innholdsfortegnelse: 1. Registrering som bruker 2. Opprette prosjekt og åpne prosjekt 3. Legge til brukere i et prosjekt 4. Brukerinnstillinger 5. Designe skjermbilde - Fjerne og legge til strukturer

Detaljer

Emnekombinasjoner. Veiledning for registrering og vedlikehold av emnekombinasjoner ved NTNU Versjon 1.0 1

Emnekombinasjoner. Veiledning for registrering og vedlikehold av emnekombinasjoner ved NTNU Versjon 1.0 1 Emnekombinasjoner Veiledning for registrering og vedlikehold av emnekombinasjoner ved NTNU 06.10.2016 Versjon 1.0 1 Emnekombinasjoner - generelt Denne veiledningen er ment å supplere dokumentasjon fra

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning)

Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning) Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning) 1. Søknadsbehandling utenfor FS a) Mottak og registrering Søknaden vil som regel komme gjennom arkivet. Da vil den ha blitt registrert og lagt inn

Detaljer

Nyttige FS-tips. Generelt om bilder

Nyttige FS-tips. Generelt om bilder Nyttige FS-tips Generelt om bilder Overgang mellom ulike bilder i FS skjer ved å klikke på relevant felt i et bilde eller gå inn via modulvalg i hovedmenyen. Dobbeltklikker man for eksempel i feltet Studieprogram

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

FS-seminar - Oscarsborg 24. mars 2011

FS-seminar - Oscarsborg 24. mars 2011 FS-seminar - Oscarsborg 24. mars 2011 Sak 1- Fag-/studieplaner & emner Kjartan & Myriam FS/Fronter-teamet Høgskolen i Oslo Innhold Problemstilling Hva er et emne? Definisjoner og regelverk Emnenavn Nytt

Detaljer

Brukerveiledning for StudentWeb

Brukerveiledning for StudentWeb Brukerveiledning for StudentWeb Innlogging Du kan logge deg inn med fødselsnummer og pinkode eller ved å bruke ditt vanlige brukernavn og passord ved Høgskolen (Feide). 1 Innlogging vha brukernavn og passord

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Studieplaner i NetEd brukerveiledning

Studieplaner i NetEd brukerveiledning Studieplaner i NetEd brukerveiledning Studie- og forskningsenheten januar 2012 Alle studieplaner og emnebeskrivelser ved HiØ skal legges inn og publiseres via NetEd: www.hiof.no/neted (husk kun små bokstaver!)

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015

Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015 Studentweb3 Kathy Haugen 15. april 2015 Hva er Studentweb? Studentweb er en webapplikasjon for studenter. StudentWeb lar studentene få tilgang til sine studiedata, utføre studieadministrative rutiner og

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER Høsten 2011 Side 2 av 22 INNHOLD INNLEDNING... 4 1 Bakgrunnsinformasjon som må ligge tilgrunn... 5 1.1 Emne samlebilde...

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11. Versjon 26.11.13 1 Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg

Detaljer

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015.

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Innhold 1. Registrere stevne... 2 Koordinater for skyte-anlegg.... 4 2. Sette opp påmelding på stevne.... 6 Opprette påmelding på 200m.... 10 Sette

Detaljer

Norsk ekstern utdanning

Norsk ekstern utdanning Norsk ekstern utdanning For å få tilgang til godkjenningssak samlebilde, hvor ekstern utdanning skal registreres, bruk rullegardinen i student samlebilde etter studenten som det skal registreres på, er

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe I kom godt i gang dokumentet Min første betaling ble det vist 2 forskjellige måter å opprette en betaling på. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Godkjennelsesprosedyren

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Fra. 1. juni 2012 håper vi flest mulig lag benytter seg av den nye løsningen når de skal sette opp påmelding.

Fra. 1. juni 2012 håper vi flest mulig lag benytter seg av den nye løsningen når de skal sette opp påmelding. Brukerveiledning; Versjon 1.0, oppdatert: 24.04.2012. Innhold 1. Registrere stevne... 2 2. Sette opp påmelding på stevne.... 4 Opprette påmelding på 200m.... 8 Sette opp ekstralag... 11 3. Fane 3. mer

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg studieplan b. Gi kurset

Detaljer

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML)

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Timeregistrering I Agresso Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Innholdsfortegngelse 1. Internett-link til timeregistrering side 3 2. Innlogging på Self Service side 3 Pålogging Brukernavn Klient Passord

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok 06.06.2003 ELEVFAKTURERING ARBEIDSGANG... 3 Lisenser Rettigheter...3 Faktureringsperiode...3 Registrering av faktureringsperiode...3 Betalingskoder...3

Detaljer

Prosedyre for godkjenningssaker og behandling av innpass/godkjenninger i utdanningsplaner

Prosedyre for godkjenningssaker og behandling av innpass/godkjenninger i utdanningsplaner Prosedyre for godkjenningssaker og behandling av innpass/godkjenninger i utdanningsplaner Lov om universiteter og høyskoler LOV-2005-04-01-15 3-5. Godskriving og faglig godkjenning Innhold Prosedyre...

Detaljer

9 - Økonomiadministrasjon

9 - Økonomiadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon Introduksjon ErgoEnet økonomimodul ErgoEnet sin økonomimodul er en integrert modul av henholdsvis M-STAS Studieadministrasjon og BAS Boligsystem. ErgoEnet økonomimodul har følgende

Detaljer

Vedlikehold av utdanningsplaner

Vedlikehold av utdanningsplaner Vedlikehold av utdanningsplaner Innhold 1. Hva er en utdanningsplan?... 2 2. Utdanningsplanens gyldighet... 2 3. Vedlikehold av utdanningsplanen kontrollrutiner... 3 4. Progresjonssamtale... 3 5. Utdanningsplan...

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.5 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

Felles mal for vitnemål og Diploma Supplement. FS-Brukerforum, Tromsø 30. oktober 2012 Tor-Erik Fossli, UiT

Felles mal for vitnemål og Diploma Supplement. FS-Brukerforum, Tromsø 30. oktober 2012 Tor-Erik Fossli, UiT Felles mal for vitnemål og Diploma Supplement FS-Brukerforum, Tromsø 30. oktober 2012 Tor-Erik Fossli, UiT Resultat Arbeidet med felles mal for vitnemål viste en rekke svært forskjellige tradisjoner ved

Detaljer

Kontrollere at studentopplysningar (navn, adresse, telefonnummer osv.) er korrekte.

Kontrollere at studentopplysningar (navn, adresse, telefonnummer osv.) er korrekte. Arena Høgskulen i Sogn og Fjordane brukar Arena for studieadministrativ informasjon frå HSF til den enkelte student, og frå den enkelte student til HSF. Denne rettleiinga tek for seg kva for informasjon

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER Vedtatt av Utdanningsutvalget den 28. juni 2005 med hjemmel i vedtak i Styret for

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 09.08.2012 13:18 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim

Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim 1. Personalia Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim Studentnr. (avd. fyller ut) Fødselsdato Dag Mnd År Personnr.

Detaljer

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål 1 av 5 Studieavdelingen Deres dato Deres referanse Fakultetene Studenttinget Høring forslag om endringer i NTNUs studieforskrift Vi sender på høring to saker angående endringer i NTNUs studieforskrift.

Detaljer

Administrasjon og vedlikehold av. Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom

Administrasjon og vedlikehold av. Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom Fenistra as Sandakervn. 138 N-0485 Oslo P.b. 4609 N-0405 Oslo Phone 22 02 08 30 Fax 22 02 08 31 Org.nr 967 82 2760 www.fenistra.no Arbeide med Administrasjon og vedlikehold av Omsetningsdatabasen i Fenistra

Detaljer

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 Side 2 av 16 INNHOLD Innhold INNHOLD... 1 Oppstart og logg inn... 3 Hovedmeny, menyer og brukeroppsett.... 3 Karrieremodulen... 3 Programdelene i VigoVoksen... 3 Sammenheng

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT)

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) INNHOLD FORUTSETNINGER ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Klargjøre Visma Enterprise

Detaljer

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende!

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Agio Forvaltning AS - Portal Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Innhold Innlogging... 3 Første gangs innlogging... 4 Åpningsside beboere... 6 Dokumenter... 7 Mitt borettslag/sameie... 10 E-post... 12

Detaljer

Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig

Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig Skolefrukt På nettet for 1-7 skoler i prosjekt Innhold 1. Slik starter du med Skolefrukt på nettet... 3 2. Slik starter du opp

Detaljer

Brukermanual. For studenter ved NLA Høgskolen

Brukermanual. For studenter ved NLA Høgskolen Brukermanual For studenter ved NLA Høgskolen Hva er itslearning? Itslearning er et elektronisk studiestøttesystem som er hovedmediet for kommunikasjon og informasjon mellom høgskolen og deg som student.

Detaljer

Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH

Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH Innledning Det er i årets versjon av dataleveringstjenesten lagt til rette for et nytt opplegg der institusjonene gjennomgår og godkjenner

Detaljer

Veiledning for vedlikehold av informasjon i RESH. Versjonskontroll. Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato

Veiledning for vedlikehold av informasjon i RESH. Versjonskontroll. Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato Versjonskontroll Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato 1.0 Godkjent for produksjon / Pål Arve Sollie 30.juni 2011 1.1 /revidert Pål Arve Sollie 12.okt 2011 1.2 /ikoner og tekster oppdatert Pål Arve Sollie

Detaljer

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 Pålogging 1. Start nettleseren (Internet Explorer) 2. Skriv kontor i URL feltet (alternativt kontor.smikt.local ) for å starte Citrix påloggingen. 3. Hvis

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN Fastsatt av Rektor 25.10.2016 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Ekstern utdanning fra utlandet

Ekstern utdanning fra utlandet Ekstern utdanning fra utlandet For å få tilgang til godkjenningssak samlebilde, hvor ekstern utdanning skal registreres, bruk rullegardinen i student samlebilde etter at studenten som det skal registreres

Detaljer

WISEflow brukerveiledning for deltaker

WISEflow brukerveiledning for deltaker WISEflow brukerveiledning for deltaker Version 2.9.0 1 Innholdsfortegnelse Deltaker: slik kommer du i gang... 2 Rediger din profil... 3 Flowoversikt... 5 Flowtyper... 6 Flowens tilstand... 6 Hvordan leverer

Detaljer

6. Prosjekter. 6.1.1. Generelt

6. Prosjekter. 6.1.1. Generelt 6. Prosjekter I prosjektmodulen kan informasjon om aktuelle prosjekter i forskningsmiljøet registreres. Prosjekter registrert er beregnet for intern synliggjøring og ekstern profilering. Det er anledning

Detaljer

PRISLISTER. Opus Dental MAKING IT SIMPLE

PRISLISTER. Opus Dental MAKING IT SIMPLE PRISLISTER Opus Dental MAKING IT SIMPLE Innhold Innhold... 2 Prislister... 3 Ny prisliste... 5 Lag ny prislinje... 7 Slette/endre prislinje... 8 Sida 2 av 9 Prislister For å koble en pris til en forhåndslagret

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Praktisk bruk

Huldt & Lillevik Ansattportal. Praktisk bruk Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal attesteringen foregå?...

Detaljer

Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig

Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig Skolefrukt - På nettet for 1-10 og 8-10 skoler Innhold 1. Slik starter du med Skolefrukt på nettet... 3 2. Slik starter du opp

Detaljer