6 - Vitnemålsadministrasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6 - Vitnemålsadministrasjon"

Transkript

1 6 - Vitnemålsadministrasjon Vitnemål i M-STAS Med vitnemål i M-STAS menes det dokumentet som utstedes når et studieprogram er fullført dette er en definisjon som er videre enn KUF sin definisjon. Således vil et Vitnemål i M-STAS kunne omfatte både Karakterutskrifter og Vitnemål i KUF sin definisjon. Med Karakterutskrift i M-STAS menes et ad-hoc dokument som utstedes underveis i studentens studier. Vitnemålsprosessen - oversikt 1. Etabler en studieplan (standard/individuell) som ved hjelp av studieplanblokker og emner i disse, beskriver innholdet i et studieprogram. 2. Etabler en vitnemålsdefinisjon med tilhørende Word-mal med fast tekst og flettefelt. 3. Kjør en studieplansjekk. Hvis studenten er godkjent, så overføres det data til hjelpetabellen 4. student-vitnemål-detaljer Det hentes data fra denne tabellen til 5. Vitnemålsproduksjon, hvor de aktuelle studenters vitnemålsdetaljer flettes inn i Word-malen som er knyttet til en Vitnemålsdefinisjon. Det ferdigflettede dokument utgjør vitnemålet. 6. Vitnemålet lagres i M-STAS med loggføring, og mulighet for repetert utskrift ved en senere anledning Vitnemål oversikt over grunnlagsdata Vitnemålet er kronen på verket. Følgende grunnlagsdata må være av god kvalitet. Arbeidet med å registrere data er beskrevet forekjellige steder i denne manualen. Studieprogram Det sett av aktiviteter som studenten tas opp til. Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 6 - Vitnemålsadministrasjon 93

2 Studieplan Beskriver i detalj de aktiviteter som studenten må bestå for å fullføre et studieprogram. Studieplan er enten: Standard (Kull + Studieprogram) Individuell (Student + Studieprogram) Blokker Beskrivelse av hvilke grupperinger av emner som skal inngå i studieplanen; obligatoriske, valgfrie med videre. Til en blokk knyttes og de aktuelle emner. Fagtype Felles merkelapp på emnene i en blokk; obligatorisk, praksis, valgfag og så videre. Alternative emner Emner som kan erstatte et emne i en studieplan blokk Vekttallsreduksjon Emner som delvis overlapper hverandre, og som gir reduksjon i studentens antall vekttall. Studieplansjekk Kontrollrutine, der programmet gjennomgår studentens status i forhold til de krav studieplanen stiller til fullført studieprogram. All sensur bør være registrert og godkjent før du kjører kollektiv studieplansjekk Testing av en students vitnemåls - status foregår i to trinn. 1. Studenten kobles til riktig studieplan, enten; Kollektivt: Verktøy + kollektiv setting av felter Enkeltvis: student + studieprogram. 2. Selve studieplan sjekken Kollektivt: Fra studieprogram. Enkeltvis: Fra student. Hovedemne Den aktivitet du vil ha skrevet ut på et vitnemål. Et hovedemne kan bestå av flere emner. Evaluering knyttes til det enkelte emne. Emne Minste enhet for å ta vare på evaluering. Evaluering knyttes enten til aktivitetene emneavvikling eller til eksamensavvikling. Evaluering Sensur for aktuelle eksamensavviklinger og emneavviklinger må være registrert og godkjent før studieplansjekk. Student/karakter/emne/studieprogram Alle emner for en student må være koblet til rett studieprogram. I studieplansjekken er det kontroll på dette. Manglende eller feil kobling her er ofte en vanlig årsak til at en student ikke går gjennom studieplansjekken Vitnemålsadministrasjon Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

3 Bruk oppslagtavle, skillearket "Karakterer" eller student og velg "Se på karakterer" for å sjekke koblingene. Dersom du må gjøre endringer eller opprette nye rader, gjøres dette under "Endelige karakterer/innpasninger Prosjektoppgave må knyttes til et hovedemne av type Prosjekt, dersom en ønsker oppgavetittel skrevet ut på et vitnemål Prosjektoppgaver Merk at hvis spørring for prosjektoppgaver er knyttet opp til den aktuelle blokk, så MÅ de emnene som knyttes til blokken virkelig være en prosjektoppgave. I dette ligger det at det MÅ være registrert minst en tittel, og studentene må være koblet til denne tittelen. Tittelen behøves ikke skrives ut i malen. 1. Det må registreres en emneavvikling i emnet. Studentene knyttes til emneavviklingen. 2. Prosjektoppgaven registreres en gang og en eller flere studenter knyttes til. Karaktersammenslåing Karaktersgammenslåinger må være gjennomført før en kan starte vitnemålsproduksjonen. Student vitnemål detaljer Sjekk at vitnemålsdetaljer er korrekt for den enkelte student. Hent fram den aktuelle studenten og velg skillearket Vitnemålsdetaljer. Tabellen i skjermbildet viser detaljer for oppbygging av studentens vitnemål. Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 6 - Vitnemålsadministrasjon 95

4 Studieplan/ vitnemål En studieplan er et sett av definisjoner som beskriver hvilke (hoved)emner som er obligatoriske og hvilke (hoved)emner som er valgfrie. Planen inneholder også en overskikt over når det skal undervises i de enkelte (hoved)emner og når det skal avlegges eksamen. Alle studenter kan kobles til en studieplan, enten en standard studieplan via det studieprogram studenten følger eller til en individuell studieplan spesialsydd for den enkelte student. Via studieplankoblingen kjenner således M-STAS til hvilken undervisning en gitt student skal ha og til hvilken tid denne undervisningen skal gis, og hvilke eksamener en student skal ta og når disse eksamenene skal avlegges. Definere studieplan Normalt opprettes en ny studieplan hver gang en starter undervisning for et nytt kull studenter, benytt kopieringsfunksjonen. Merk deg at hver studieplan alltid knyttes opp mot et studieprogram. Dette har betydning for studieplansjekken. Det kan være aktuelt å opprette flere standard studieplaner for samme kull/studieprogram, hvis det er flere varianter, spesialiseringer eller lignende. For studenter som avviker fra standard studieplan, kan det opprettes individuelle studieplaner. Kopier da fra den planen som ligger nærmest og gjør de nødvendige endringer i blokker og emner. For å opprette en ny studieplan (eventuelt kopiere en eksisterende), velger du skillearket Studieadministrasjon. Velg deretter Studieprogram i utforskeren og hente fram aktuelt studieprogram. Åpne aktuelt studieprogram, gå deretter ned på Studieplaner og opprett ny forekomst (Ctrl +N). Figur 1: Til vanlig oppretter du en ny studieplan ved å kopiere fra en tidligere studieplan. Deretter må du gjøre de nødvendige endringer i blokker, emner og alternative emner. En studieplan består av et visst antall blokker. For hver blokk kan du sette bestemte krav som må oppfylles i studieplansjekken. Vitnemålsproduksjonen er helt avhengig av disse blokkene. En slik blokk tilsvarer et "avsnitt" på vitnemålet, og må knyttes til en "spørring" eller blokktype, som brukes ved vitnemålsproduksjonen. En studieplanblokk inneholder detaljer om hvilke emner som inngår i blokken og informasjon om når det skal undervises i et emne og når eksamen skal avlegges. Studieplanblokken inneholder også antall vekttall som blokken totalt består av. Hvis blokken beskriver valgfag kan summen av antall vettall som er definert for hvert hovedemne i blokken overskride det antall vekttall som er definert for blokken. M-STAS vil i så fall kontrollere at en student som følger en gitt studieplan har tilstrekkelig antall vekttall av de definerte valgfag til å nå det antall vekttall som er definert for blokken. En studieplanblokk må vær knyttet til en spørring/blokktype, og kan være tilknyttet en fagtype. Et vitnemål kan ha flere avsnitt/blokker av samme fagtype, men kun ett avsnitt/blokk av samme blokktype. Typiske studieplan-blokker vil være; Obligatoriske fag Valgfag Innpasninsfag Praksis Overskytende fag Vitnemålsadministrasjon Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

5 For hver blokk definerer du de emner som er ønskelige. Det kan også settes krav til hvor mange vekttall som må være bestått innen hver blokk. For en studieplan kan det defineres alternative emner. Det betyr at det for ett emne, kan defineres et aller flere sett av alternativer, som er likeverdige i vitnemålssammenheng. Figur 2: Denne studieplanen inneholder de vanligste blokkene. Her er det satt krav til minimum sum vekttall i blokken og at alle emner i blokken må være bestått. For å legge til eller fjerne emner i blokken, velger du skillearket emner, se Figur 3. Figur 3: Mulighet for å legge til eller fjerne emner i en valgt blokk. Merk deg også muligheten for å flytte blokker etter at de er definert, og mulighet for å flytte emnene etter at de er definert. Se Figur 4. Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 6 - Vitnemålsadministrasjon 97

6 Figur 4: Merk deg muligheten for å endre blokk-rekkefølge. Individuell studieplan Du kan også opprette en individuell studieplan. Altså en studieplan for en enkelt student. Dette er aktuelt hvis studenten har fått godkjent et større avvik fra standard studieplan. Framgangsmåten er lik den for standard studieplan, men skjermbildet nås her fra skillearket Student. Husk da å kontrollere kravene til antall vekttall og om alle emnene skal være bestått. Koble studenter til studieplan Dette foregår enten kollektivt (Fra Verktøy-menyen velger du Kollektiv setting av felter, deretter Setting av felter i studieprogram-medlemskap se Figur 5.) eller enkeltvis (Velg skillearket Student, åpne den aktuelle studenten og velg Studieprogram). Figur 5: Kollektiv kobling av studenter til studieplan. Gjennomføre studieplansjekk Dette foregår enten kollektivt (Velg skillearket Studieadministrasjon i utforskeren velger du Studieprogram, åpne aktuelt studieprogram og velg skillearket Studieplan-sjekk) eller enkeltvis (Velg skillearket Student i utforskeren velger du Studenter, åpne aktuell student og velg skillearket Studieplan-sjekk). Her er det to fallgruver; Vitnemålsadministrasjon Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

7 a. Studenten står med "blank" eller "grå hake" i feltet studiekompetanse for det aktuelle studieprogram, da blir vedkommende ikke kontrollert i det hele tatt! b. Studenten har fått godkjent samme studieplan tidligere, men skal nå sjekkes igjen (ny karakter eller lignende), men haken er svart i feltet Sjekk kun studenter som ikke har godkjent status på vitnemålet, da vil heller ikke vedkommende bli kontrollert i det hele tatt. Studentens studieplan-status har følgende verdier I K U T G Ikke klar for produksjon (studenten har ikke passert testen og har mangler) Klar for produksjon (studenten har passert testen og er klar for fletting) Under produksjon (M-STAS oppfatter at fletteprosessen ikke har gått igjennom, dette kan være reelt eller ikke) Til godkjenning (fletteprosessen har gått igjennom, men studenten er ikke satt til Godkjent, denne opptrer nesten ikke i praktisk bruk) Godkjent (fletteprosessen har gått igjennom og studenten er satt til Godkjent) Vi gjør oppmerksom på at du nå har muligheten til å manipulere med verdien på studentens studieplan-status manuelt. Dette kan blant annet benyttes til å sette studenten til K, selv om M-STAS av en eller annen grunn mener at studentens status skal være I, men saksbehandleren vet at studenten er kvalifisert. Dette gjøres på følgende måte; Velg skillearket Studieadministrasjon, i utforskeren velger du Studieprogram og henter opp aktuelt studieprogram velger du Studieplaner deretter aktuell Studieplan og åpner aktuell student under denne studieplanen, se Figur 6. Figur 6: Endring av status for en student. Hvis studenten har de aktuelle emner, men er koblet til feil studieprogram-kode, vil det også bli feil i studieplan-sjekken. Du kan flytte emner mellom studieprogrammer på følgende måte; Velg skillearket Student. Hent fram den aktuelle studenten og velg skillearket Studieprogram for emner, se Figur 7. Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 6 - Vitnemålsadministrasjon 99

8 Figur 7: Endre studieprogram for emner. Data er lagt i en hjelpetabell Resultatet av punkt 3, Studieplansjekken, er lagt i en hjelpetabell som heter "student_vitnemål_detaljer". Denne tabellen kan du avlese på følgende måte; Velg skillearket Student, hent fram den aktuelle studenten og velg skillearket Vitnemålsdetaljer, se Figur 8. Figur 8: Vitnemålsdetaljer. Vitnemålsdefinisjon Vitnemålsdefinisjonen bestemmer hvordan vitnemålet skal formateres. Vanligvis er det hensiktsmessig med en vitnemålsdefinisjon for hvert studieprogram. Den kan brukes fra år til år, så sant det ikke er endringer i antall blokker etc. som benyttes i studieplanen Vitnemålsadministrasjon Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

9 Til hver vitnemålsdefinisjon hører det en Word-mal. Malen inneholder fast og variabel tekst. En definisjon med tilhørende mal skal kunne kopieres til en ny mal. Ny vitnemålsdefinisjon Velg skillearket Vitnemål. Velg deretter Vitnemålsdefinisjon i utforskeren og opprett ny forekomst (Ctrl + N). Vitnemålsdefinisjonen bør få navn som inneholder studieprogramkoden + forklarende tekst f.eks. GRH Sykepleierutdanning 99 -, hvor 99 tilkjennegir første gang denne definisjonen ble benyttet etter streken fyller man så ut det året den ble benyttet siste gang når den tid kommer. På denne måten holder du rede på de forskjellige definisjoner. Figur 9: Vitnemålsdefinisjon Figur 9 viser en vitnemålsdefinisjon. Legg merke til de nederste feltene i vitnemålsdefinisjonen som dreier seg om eventuell beregning av Hovedkarakter som for øvrig utføres i studieplansjekken, og antall desimaler på eventuell hovedkarakter og vekttall. Vitnemålsmal Utforming i Word 1. Når du er ferdig med å legge inn basisdataene i din vitnemålsdefinisjon klikker du på Word-knappen, som henter fram Word. Legg merke til vinduet med flettefelt til høyre i Wordbildet. 2. Her bestemmer du hvordan vitnemålet skal se ut, dvs. du lager din egen mal. Du kan skrive inn din egen tekst og legge inn bilder, logoer eller lignende. For å legge inn databasefelt fra flettevinduet Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 6 - Vitnemålsadministrasjon 101

10 plasserer du markøren i dokumentet der du vil ha feltet, og dobbeltklikker på det ønskede databasefeltet i flettevinduet. 3. Flettevinduet består av en hovedmappe "Vitnemål", som omfatter hele vitnemålet og en undermappe for hver blokktype i databasen. For å definere en blokk / avsnitt av emner på vitnemålet, velger du Tabell + Sett inn tabell i Word. Velg det antall kolonner (f. eks 4) du vil ha, og f. eks 2 linjer, som er nok selv om det skal ut 100 emner i denne blokken. Blokkoverskriften skriver du inn i første linje i tabellen. Et lite tips for overskriften er å markere linje 1 i tabellen og deretter velge Slå sammen celler fra Tabell-menyen. Da får du en sammenhengende linje til å skrive blokkoverskrift på. 4. Selve emnene legger du inn på linje 2 i tabellen (sett markøren på ønsket celle på linje 2 i tabellen og dobbeltklikk felter fra undermappene ( studieplanblokkene ) i flettevinduet ). 5. For å unngå rutenettet i tabellen, kan du markere hele tabellen (klikk inne i tabellen, velg Tabell + Merk tabell), og så velge Ytre kantlinje + Ingen kantlinje. 6. Definer alle studieplanblokker på denne måten. Husk å ta med en Overskytende fag -blokk til slutt, som kan samle opp ymse emner som studenten har tatt. 7. Hvis det er 4 blokker i studieplanen, skal det også være 4 tabeller i Word-malen. Det er verdt å merke seg at de spørringene som benyttes i den enkelte tabell i Word-malen må stemme med de spørringene som den tilsvarende blokk i studieplanen er knyttet opp til 8. OBS: For at en slik blokk skal komme ut på vitnemålet, må blokken også være definert på studieplanen! Ellers vil det ikke bli generert nok data inn til vitnemålsmodulen. 9. Når du har fått malen slik du vil, kan du lagre malen inne i Word på vanlig Word-vis, (selv om dette strengt tatt ikke er nødvendig). Du skal gå ut av Word ved å klikke på X øverst til høyre i flettevinduet. Når du er tilbake til M-STAS igjen, må du huske å lagre der, ellers får du ikke fram igjen de endringer du har gjort! Nedenfor er det vist en Word-mal som inneholder det aller meste av eksempler på forskjellige tabeller i malen, og bør kunne gi en ide om hvordan tilsvarende tabeller kan bygges opp i den mal som man har bruk for. Flettefeltene vises omsluttet av << >> Legg spesielt merke til Bestått praksis her er det #MergeCells# som er noe spesielt. Denne kommer når du benytter flettekoden <Slå sammen>. Flettekoden <Slå sammen> finnes nederst på listen over felt for de forskjellige detaljspørringene i feltpaletten. Denne koden medfører at tabellen for praksis vil oppføre seg slik at Emnenavnet skrives som en slags overskrift over de andre feltene, for gjentagende praksis-forekomster Vitnemålsadministrasjon Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

11 Figur 10: Eksempel på Word-mal. Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 6 - Vitnemålsadministrasjon 103

12 Vitnemålsproduksjon Velg skillearket Vitnemål. Du starter vitnemålsproduksjonen enten ved å opprette en ny vitnemålsdefinisjon eller velge en allerede definert vitnemålsdefinisjon. I begge tilfellene ovenfor, fokuserer du på Vitnemålsproduksjon under den aktuelle vitnemålsdefinisjonen i utforskeren og oppretter ny forekomst (Ctrl + N). 1. Gi en tittel og en beskrivelse. Utstedt-dato kan endres, hvis ønskelig. Se Figur 11. Figur 11: Registrer tittel og gi eventuelt en beskrivelse av produksjonen. 2. Fra skillearket Studenter velger du hvilke studenter som det skal produseres vitnemål for. Bruk Studieprogramvis utvalg. I listen over tilgjengelige vises de studenter som er koblet på den studieplan som du velger og som står klar for produksjon (K). Velg studieplan, eventuelt startperiode og eventuell klasse. Se Figur 12. Velg studenter på høyre side, og flytt dem over til venstre. Klikk på Start produksjon Vitnemålsadministrasjon Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

13 Figur 12: Fra høyre side (Tilgjengelige) velger du de studenter som skal ha utstedt vitnemål. 3. Når prosessen starter får du opp Word i bakgrunnen. Du kan nå se på vitnemålene, og bestemme deg for om du vil godkjenne dem. Du kan godkjenne eller forkaste de vitnemål du vil. De studenter som du flytter til venstre i shuffelen, blir godkjent, mens de til høyre blir forkastet. Figur 13: Vitnemålsproduksjon - enkelt student. Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 6 - Vitnemålsadministrasjon 105

14 Figur 14: Før du godkjenner eller forkaster vitnemål, bør du sjekke resultatet i Word. 4. Før du godkjenner eller forkaster vitnemål bør du sjekke resultatet i Word. Skift til Word. I Word velg "Vis/sideoppsett" fra hovedmenylinja. Sjekk at vitnemålet er korrekt. 5. Hvis du vil lagre det som et Word-dokument, velger du "lagre som" og lagrer på rett katalog og med rett filnavn. Skift deretter til M-STAS. Svar "Ja", da får du opp et bilde hvor du kan godkjenne eller forkaste hele eller deler av produksjonen. Aktivitetstatus settes til F (ferdig) for koblingen mellom student og studieprogram i godkjenningsprosessen. Resultatet kan du se på skillearket "Vitnemål" på oppslagtavla. Ny utskrift av et vitnemål På skillearket "Vitnemål" kan du åpne tidligere produksjoner og se hvilke studenter som er koblet til. Vitnemålet kan deretter skrives ut på nytt ved å trykke Word-ikonet. NB! Denne metoden skriver ut vitnemålet eksakt likt det var ved første gangs produksjon. Hvis vitnemålet skal produseres på nytt på grunn av forbedrede karakterer, endringer i studieplanen e.l., må studieplansjekk kjøres på nytt. Studieplansjekken produserer de data som brukes i fletteprosessen i Word Vitnemålsadministrasjon Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

15 Figur 15: Vitnemålsproduksjon Ny utskrift Loggført utskrift All vitnemålsproduksjon loggføres i M-STAS. Velg skilleark Vitnemål. Fokuser på Utskrevne vitnemål, og åpne utvalgsdialogen, for å søke fram en student eller en vitnemålsproduksjon. Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 6 - Vitnemålsadministrasjon 107

16 Norsk Diploma Supplement Dette vitnemålstillegget er utarbeidet etter modell utviklet av Europakommisjonen, Europarådet og UNESCO/CEPES. Formålet med tillegget er å gi tilstrekkelig uavhengig informasjon for å forbedre den internasjonale forståelsen, og sikre en rettferdig akademisk og yrkesmessig godkjenning av kvalifikasjonen (eksamensbevis, grader, vitnemål osv.). Vitnemålstillegget er utformet for å gi en utfyllende/kontekstuell beskrivelse av studiene som kandidaten har deltatt i og avsluttet på godkjent måte. For alle tekster som utgjør innholdet av et Diploma Supplement ligger det mulighet for å skrive inn tekst på norsk og engelsk. Merk deg at for å få et korrekt Diploma Supplement, må det alltid foreligge en engelsk oversettelse av tekstene! Grunnlagsdata for Diploma Supplement I de neste avsnittene finner du beskrivelse av hvilke grunnlagsdata du må registrere for Diploma Supplement. Profesjon Rammeplan Opptakskrav Kvalifikasjon/Grad Standardfelter for Diploma Supplement Profesjon Profesjon er den yrkesmessige status for utdanningen. Her registrerer du også hvorvidt profesjonen er regulert (profesjoner med krav til autorisasjon) eller ikke. Ved regulerte profesjoner/yrker, bør det også registreres hvilket EUdirektiv som i tilfelle gjelder for det aktuelle profesjonen. ErgoEnet har på forhånd lagt inn en rekke profesjoner som følger med M-STAS, for din institusjon kan det allikevel være nødvendig å registrere nye. Velg skillearket Vitnemål, velg deretter Diploma Supplement og Grunnlagsdata i utforskeren. Fokuser på Profesjon og opprett ny forekomst (Ctrl + N). Figur 16: Registrering av ny profesjon. 1. Skriv inn norsk Profesjonsnavn. Klikk deretter på feltet for Engelsk og skriv den engelske tittelen for yrket. 2. Hvis profesjonen er regulert, krysser du av for dette og skriver deretter inn EU-Direktiv nr for den aktuelle profesjonen Vitnemålsadministrasjon Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

17 3. I feltet Kommentar skriver du inn eventuelle begrensninger eller forutsetninger for profesjonen, slik som at tittelen ikke er internasjonal, men begrenset innenfor Norge. 4. Lagre opplysningene. Rammeplan Rammeplanen utgjør de krav som må oppfylles i løpet av studiet. Her registrerer du et kort sammendrag av hva hvert studie inneholder. M-STAS gir mulighet for å registrere rammeplanen direkte inn i skjermbildet som fritekst, men ErgoEnet anbefaler deg å laste ned rammeplanene fra Norgesnettrådet og redigere (sammenfatte) disse til et dokument som du laster inn i M-STAS sin database. Dette er beskrevet nedenfor. 1. Gå til Norgesnettrådet hjemmeside 2. Velg RAMMEPLANER og klikk på den aktuelle rammeplanen, velg Word-dokumentet. (Dersom du ønsker å laste ned hele rammeplanen, høyreklikk, og velg Lagre som). 3. Åpne rammeplanen (enten direkte i web-utforsker ved å klikke på den, eller hvis du har lastet ned en versjon, åpner du denne). Åpne deretter et tomt Word-dokument og kopier det du ønsker å ta med fra den komplette rammeplanen inn i det nye Word-dokumentet. Det som kan være naturlig å ta med er en sammenfatning av punktene; Innhold og vektfordeling, formål og mål. Når det nye dokumentet er ferdig, lagrer du det. 4. For å lagre det ferdige dokumentet i M-STAS, gjør du følgende: Velg skillearket Vitnemål, deretter Diploma Supplement, velg Grunnlagsdata og Rammeplan. Opprett ny forekomst (Ctrl + N) eller hent fram en rammeplan du vil redigere. Skriv inn et Navn for rammeplanen. Se etter at feltet Lagret dokument er merket av. Oppgi gyldig filbane både for norsk og engelsk versjon. Klikk eventuelt på mappesymbolet for å finne filbanen. OBS! Filen må lagres i RTF-format. 5. I feltet filbane vil det bli lagret fra hvor denne filen sist ble lastet inn i databasen. 6. Dersom du vil bevare de originale dokumentene også i sitt originale filformat, kan det være lurt å flytte dem til et egnet sted. (Aktivisere gjerne skrivebeskyttelse på dem.) 7. Lagre registreringen. Fritekst for rammeplan 1. Hvis du ønsker å benytte fritekst for beskrivelse av rammeplanen, i stedet for å laste ned en fil, sjekker du at feltet Fritekst i registreringsbildet er merket av. Skriv deretter den ønskede teksten for rammeplan direkte inn i feltet, både på norsk og engelsk. 2. Lagre registreringen. Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 6 - Vitnemålsadministrasjon 109

18 Opptakskrav Opptakskrav er krav for å oppnå en kvalifikasjon/grad, slik som for eksempel generell studiekompetanse og/eller en lavere grad. Generelle opptakskrav til høyere utdanning er oppgitt i nasjonal standard (ref. Diploma Supplement punkt 8) og det vil som regel være nok med en referanse til denne. Normalt vil du derfor selv kun registrere særkrav, slik som for eksempel krav til faglig fordypning, karakterkrav og krav til språk. Velg skillearket Vitnemål, deretter Diploma Supplement og Grunnlagsdata i utforskeren. Fokuser på Opptakskrav og opprett ny forekomst (Ctrl + N). Figur 17: Opptakskrav, her vil det normalt kun være aktuelt å registrere særkrav. 1. Registrer Navn og Beskrivelse for opptakskravet. Klikk deretter på feltet for Engelsk og skriv inn engelsk oversettelse av opptakskravet. 2. Hent fram hvilken Type krav dette er (Særkrav eller Generell studiekompetanse). M-STAS foreslår "Særkrav". 3. Lagre opplysningene. Kvalifikasjon/Grad For å sammenfatte en Kvalifikasjon/Grad henter du opplysninger som du på forhånd har registrert, slik som profesjon, rammeplan og opptakskrav. Velg skillearket Vitnemål, velg deretter Diploma Supplement og Grunnlagsdata i utforskeren. Fokuser på Kvalifikasjon/Grad og opprett ny forekomst (Ctrl + N). Skillearket Definisjon Figur 18: Kvalifikasjon/Grad - skillearket Definisjon Vitnemålsadministrasjon Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

19 1. Registrer Norsk og Engelsk gradsnavn. For eksempel Cand. Mag, Høgskoleingeniør. 2. Som regel tilsvarer tittelnavn gradsnavnet, men hvis tittel er ulik gradsnavnet fjerner du avkryssingen i feltet Tilsvarende tittelnavn som kvalifikasjonen/graden og skriver inn tittelnavn. (Eksempel; gradsnavn: kommunalkandidatutdanning med tittel kommunalkandidat). Kryss av i feltet Lovbeskyttet tittel hvis tittelen er beskyttet av norsk lov. 3. I rammen Type/nivå henter du fram Type utdanningsprogram, samt Gradsnivå (plassering i utdanningsstrukturen, slik som lavere grad, høyre grad og doktorgrad). 4. I feltet Hovedområder skriver du på Norsk og Engelsk enten studieretning eller en til tre hovedområder/fordypninger i kvalifikasjonen. Eksempel: Sykepleierutdanning, Historie etc. Skillearket Detaljer Figur 19: Kvalifikasjon/Grad - skillearket Detaljer. 1. I rammen Normert studietid skriver du på Norsk og Engelsk den studiebelastningen som fører fram til kvalifikasjonen. 2. I rammen Yrkesmessig status henter du fram Eventuell profesjon og krysser av om den er Endelig/Avsluttende. 3. I rammen Adgang til videre studier angir du om kvalifikasjonene gir adgang til videre studier på høyere nivå. Hvis kvalifikasjonen gir adgang til studier av grad, krysser du av i feltet Studier av grad og henter fram den aktuelle graden. Hvis adgangen til denne graden igjen er betinget av visse forutsetninger/særkrav, krysser du av i feltet Betingelser. Dette gir deg mulighet til å skrive inn betingelsene på Norsk og Engelsk i feltet Forutsetninger. Du har mulighet til å legge inn andre opplysninger om adgang til videre studier som fritekst. Kryss da av i feltet Fritekst og skriv inn ønsket tekst på Engelsk og Norsk. Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 6 - Vitnemålsadministrasjon 111

20 Skillearket Opptakskrav Figur 20: Kvalifikasjon/Grad - skillearket Opptakskrav. 1. Generell studiekompetanse er beskrevet i standard opplysninger om nasjonalt system. Hvis denne boksen ikke er krysset av, vil dine egendefinerte krav av typen "generell studiekompetanse" vises i shuffelen "Særkrav". 2. I shuffelen Særkrav har du mulighet for å legge til særkrav som kvalifikasjonen krever eller dine egendefinerte krav av typen "generell studiekompetanse", dersom det er avvik fra det som er gitt i standard opplysninger. (Særskilte krav må på forhånd være registrert under "Opptakskrav", se avsnittet "Opptakskrav" på side Hvis kvalifikasjonen Bygger på en lavere grad henter du fram denne graden. Du krysser av i feltet Betinget hvis du skal registrere forutsetninger for den lavere graden, som for eksempel karakterkrav, faglig fordypning m.m. Skillearket Innhold Figur 21: Kvalifikasjon/Grad - skillearket Innhold. 1. Hent fram hvilken Rammeplan som gjelder for studiet. Rammeplaner må være registrert på forhånd, se avsnittet "Rammeplan" på side Vitnemålsadministrasjon Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

21 2. I shuffelen Studieprogram henter du fram aktuelt/aktuelle studieprogram for kvalifikasjonen. Standardfelter for Diploma Supplement Velg skillearket Vitnemål, deretter Diploma Supplement og Grunnlagsdata i utforskeren. Fokuser på Standardfelter for Diploma Supplement og se på underliggende elementer i utforskeren, her ligger i utgangspunktet en norsk og en engelsk versjon av standardfelter. Figur 22: Standardfelter for Diploma Supplement. Standardfeltene er felles for alle Diploma Supplements fra din institusjon. Det er kun unntaksvis nødvendig å gjøre endringer i standardfeltene. Eventuelle endringer blir logget, se skillearket Endringslogg. 1. Feltet Innledning/Heading er utfylt når du mottar systemet, dette er en standardtekst som normalt ikke skal endres. 2. Særskilt beskrivelse av karaktersystemet. Dette feltet bør fylles ut dersom din institusjon har et karaktersystem som avviker fra standard, for eksempel omvendt karakterskala. 3. Feltet Annen info kan for eksempel benyttes til å registrere institusjonens web-adresse. Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 6 - Vitnemålsadministrasjon 113

22 Skillearkene Ledetekster (i) og (ii) Figur 23: Standard ledetekster for Diploma Supplement. Under skillearket "Ledetekster (ii)" finner du fortsettelsen på ledetakstene. 1. Under skillearkene "Ledetekster (i) og (ii)" finner du standard ledetekster for Diploma Supplement. Disse ledetekstene er faste og skal ikke endres! Skillearket Filplassering 4. Ved å klikke på knappen til venstre for feltet Plassering av standard-maler til kap. 8, "opplysninger om nasjonalt system", kan du angi hvor filen er lagret. Dersom du vil bevare de originale dokumentene også i filformat, kan det være lurt å flytte dem til et egnet sted og gjerne aktivisere skrivebeskyttelse på dem. Definisjon av Diploma Supplement Definisjonen er en mal som inneholder blant annet informasjon om innholdet i Diploma Supplement. En definisjon kan benyttes til flere ulike utkjøringer. Merk deg at det vil være nødvendig å benytte ulik definisjon av Diploma Supplement for hel- og deltidsstudie, selv om kvalifikasjon/grad er den samme Vitnemålsadministrasjon Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

12 - Karakterer. Karakterregistrering. Registrering av eksamenskarakter

12 - Karakterer. Karakterregistrering. Registrering av eksamenskarakter 12 - Karakterer Karakterregistrering Registrering av karakterer (evaluering) kan i M-STAS registreres i karaktertabell knyttet til eksamensavvikling, eller karaktertabell knyttet til emneavvikling. Den

Detaljer

3 - Studentadministrasjon

3 - Studentadministrasjon 3 - Studentadministrasjon Studenten i M-STAS Studentnummerserier De fleste institusjoner vil få personopplysningene om studenten importert fra M-STAS opptaksprogram (NOM/LOK). Beskrivelse av overføringsrutiner

Detaljer

2 - Studieadministrasjon - grunnlagsdata

2 - Studieadministrasjon - grunnlagsdata 2 - Studieadministrasjon - grunnlagsdata Studieprogram I enkelte tilfeller ønsker du kanskje ikke at en student skal knyttes opp mot et studieprogram, for eksempel privatister. Dette er fullt tillatt i

Detaljer

10 - Automatisk eksamensplanlegging

10 - Automatisk eksamensplanlegging 10 - Automatisk eksamensplanlegging Planmodulen Planmodulen er laget for å kunne legge eksamensplan på det tidspunkt man vet hvilke studenter som ønsker å ta hvilke eksamener. Målsetting med bruk av automatisk

Detaljer

1 - Institusjonen - grunnlagsdata

1 - Institusjonen - grunnlagsdata 1 - Institusjonen - grunnlagsdata Institusjoner Når du mottar nye studenter med hovedemner som er koblet opp mot andre institusjoner, må du registrere disse institusjonene. I første omgang registrer du

Detaljer

8 - Rapporter i M-STAS

8 - Rapporter i M-STAS 8 - Rapporter i M-STAS Innledning Denne brukerveiledningen tar sikte på å gi deg en generell innføring i hvordan du henter ut rapporter fra M-STAS. Selv om rapportene er forskjellige med hensyn til innhold

Detaljer

5 - Eksamensadministrasjon

5 - Eksamensadministrasjon 5 - Eksamensadministrasjon Generelt om eksamen og eksamensavvikling Gangen i eksamensarbeidet Automatisk eksamensplanlegging Grunnlag for eksamensavvikling er å fastsette eksamensdatoer. Dette kan du gjøre

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

Superbrukerkurs i Kvalifikasjoner og vitnemål

Superbrukerkurs i Kvalifikasjoner og vitnemål Felles studentsystem Superbrukerkurs i Kvalifikasjoner og vitnemål Høst 2014 1 Mål for kurset Etter fullført kurs skal deltakerne kunne beregne oppnådd kvalifikasjon og produsere vitnemål og Diploma Supplement.

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole Pålogging / pinkode... 1 Tjenester på Studentwebben... 2 Godkjenne utdanningsplan / Semesterregistrering... 3 Trinn for trinn veiledning for godkjenning

Detaljer

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

Felles mal for vitnemål og Diploma Supplement. FS-Brukerforum, Tromsø 30. oktober 2012 Tor-Erik Fossli, UiT

Felles mal for vitnemål og Diploma Supplement. FS-Brukerforum, Tromsø 30. oktober 2012 Tor-Erik Fossli, UiT Felles mal for vitnemål og Diploma Supplement FS-Brukerforum, Tromsø 30. oktober 2012 Tor-Erik Fossli, UiT Resultat Arbeidet med felles mal for vitnemål viste en rekke svært forskjellige tradisjoner ved

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR UTSTEDELSE AV VITNEMÅL

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR UTSTEDELSE AV VITNEMÅL UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR UTSTEDELSE AV VITNEMÅL Våren 2013 Innhold 1. Søke fram kandidat(-er)... 4 1.1 Ekstern vurdering... 5 2. Registrering av sensur for masteravhandling... 7 2.1

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning Registrering / login Fraværsføring Karakterføring Dokumenter Profil side 2 side 5 side 7 side 8 side 9 For administrasjon Legge til dokumenter

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Hurtigveiledning Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Dette dokumentet er laget for å hjelpe deg med å administrere evalueringer på

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT)

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) INNHOLD FORUTSETNINGER ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Klargjøre Visma Enterprise

Detaljer

Fletting en rask manual. Velg masseutsendelse i topmenyen/båndet. Klikk på velg veiviseren i bunnen

Fletting en rask manual. Velg masseutsendelse i topmenyen/båndet. Klikk på velg veiviseren i bunnen Fletting en rask manual Velg masseutsendelse i topmenyen/båndet Klikk på velg veiviseren i bunnen På høyre side har du nå denne menyen Velg øverst hva slags dokument, trykk deretter på neste nederst- I

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

Vår rutine for å finne fram til, informere og følge opp studenter som kvalifiserer til grad er som følger:

Vår rutine for å finne fram til, informere og følge opp studenter som kvalifiserer til grad er som følger: Gradfangst Fra 1. august 2014 begynner vi med gradfangst av bachelorstudenter ved NTNU, men store deler av denne dokumentasjonen gjelder generelt for alle studieprogram hvor studentens utdanningsplan vedlikeholdes.

Detaljer

Bruk av oppgaver og grupper i

Bruk av oppgaver og grupper i Bruk av oppgaver og grupper i Versjon 02.07.2007 Ansvarlig for dokumentet Multimedisenteret/NTNU Innhold Innhold...1 Komme i gang med oppgaver...2 Legge til en oppgave...2 En oppgaves egenskaper...2 For

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgave 1 Synkronisere dokumentbibliotek med lokal PC (IKKE MAC)... 2 Oppgave 2 Opprette nytt dokument direkte fra SharePoint... 4 Oppgave 3 Opprette nytt dokument fra

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen Brukerveiledning for student hjemmeeksamen Oppdatert 27. mars 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Gjennomføre eksamen Navigere i eksamensoppgaven

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

Hva må på plass for ny vitnemålsmal

Hva må på plass for ny vitnemålsmal Hva må på plass for ny vitnemålsmal Fra og med våren 2015 skal alle vitnemål (bortsett fra avviklede studieprogram), skrives ut etter «Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg», utgitt av UHR. Sjekk

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

GODKJENNING AV OBLIGATORISKE AKTIVITETER I FS VURDERINGSMODUL

GODKJENNING AV OBLIGATORISKE AKTIVITETER I FS VURDERINGSMODUL GODKJENNING AV OBLIGATORISKE AKTIVITETER I FS VURDERINGSMODUL Oppdatering til FS6.2 medfører endringer i forbindelse med administrering av obligatorisk aktivitet. Hovedendringen til FS6.2 er innføringen

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

WISEflow brukerveiledning for deltaker

WISEflow brukerveiledning for deltaker WISEflow brukerveiledning for deltaker Version 2.9.0 1 Innholdsfortegnelse Deltaker: slik kommer du i gang... 2 Rediger din profil... 3 Flowoversikt... 5 Flowtyper... 6 Flowens tilstand... 6 Hvordan leverer

Detaljer

Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning)

Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning) Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning) 1. Søknadsbehandling utenfor FS a) Mottak og registrering Søknaden vil som regel komme gjennom arkivet. Da vil den ha blitt registrert og lagt inn

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja 5 Mappene 6 Lage en mappe

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Versjon 05 11.09.2017 Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja

Detaljer

Rutine for registrering av sensur

Rutine for registrering av sensur Rutine for registrering av sensur Før sensuren registreres bør en kontrollere at kravene til vurderingsprotokoll er oppfylt. Se eget dokument. Før sensurregistrering velger man å vise kun fremmøtte og

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Importer epost via Outlook-klienten drag&drop Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Outlook Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 06.10.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

Bruk av it s learning

Bruk av it s learning Bruk av it s learning Hva er it s learning? It's learning er en brukervennlig og kraftig nettbasert læringsplattform for undervisning i skolen. It s learning støtter læringsprosesser, nye læringsformer

Detaljer

Hva er TegnBehandler?

Hva er TegnBehandler? Hva er TegnBehandler? TegnBehandler er et program som er utviklet for tegnspråkanalyse, men det kan også brukes til annen type arbeid hvor man vil analysere video og knytte kommentarer til videoen (MarteMeo,

Detaljer

Eksamen levert i Fronter 22.11.2012

Eksamen levert i Fronter 22.11.2012 Eksamen levert i Fronter Rutinebeskrivelse og brukerveiledning STUDENTER 22.11.2012 Innhold 1. Hva er digital eksamen?... 2 2. Wordmal basert på oppgavetekniske retningslinjer... 3 3. Hvordan navngi besvarelse

Detaljer

Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014

Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014 Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014 1 Innhold Innledning Pålogging Din oversikt over prøver og eksamener Valg av språk og skriftstørrelse m.m Besvare eksamen med sikker

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene.

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene. KS Læring Slik kommer du i gang LES DETTE FØRST FOR GENERELL FORSTÅELSE: Innledning: Hvordan fungerer nettkursformatet? I nettkursformatet vil brukerne se en blokk/meny til venstre med kursinnholdet (når

Detaljer

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål 1 av 5 Studieavdelingen Deres dato Deres referanse Fakultetene Studenttinget Høring forslag om endringer i NTNUs studieforskrift Vi sender på høring to saker angående endringer i NTNUs studieforskrift.

Detaljer

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasene til Lønn 5.0 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

Prosedyre for godkjenningssaker og behandling av innpass/godkjenninger i utdanningsplaner

Prosedyre for godkjenningssaker og behandling av innpass/godkjenninger i utdanningsplaner Prosedyre for godkjenningssaker og behandling av innpass/godkjenninger i utdanningsplaner Lov om universiteter og høyskoler LOV-2005-04-01-15 3-5. Godskriving og faglig godkjenning Innhold Prosedyre...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Nytt brev/dokument ut Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Nytt brev/dokument ut Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Nytt brev/dokument ut Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Narum Dato: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 Side 2 av 16 INNHOLD Innhold INNHOLD... 1 Oppstart og logg inn... 3 Hovedmeny, menyer og brukeroppsett.... 3 Karrieremodulen... 3 Programdelene i VigoVoksen... 3 Sammenheng

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister SVV

Brukermanual. System for oversiktslister SVV Brukermanual System for oversiktslister SVV Endringslogg: Versjon Nytt i versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 Versjonnr i bunntekst, registrer kontrakt ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11. Versjon 26.11.13 1 Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg studieplan b. Gi kurset

Detaljer

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde.

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde. 26.01.2016 i Veiledning angående overgangsbestemmelser, jf. ny studieforskrift 8-2 For studenter tatt opp ved tidligere HiST - FAQ Kapittel 1 Jeg bestod ikke siste ordinære eksamen, men det står ingenting

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER Høsten 2011 Side 2 av 22 INNHOLD INNLEDNING... 4 1 Bakgrunnsinformasjon som må ligge tilgrunn... 5 1.1 Emne samlebilde...

Detaljer

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett 07.05.2012 Troms fylkeskommune Innhold 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra

Detaljer

Å jobbe med Utdanningsplaner i FS brukermanual til bildet Utdanningsplan

Å jobbe med Utdanningsplaner i FS brukermanual til bildet Utdanningsplan Å jobbe med Utdanningsplaner i FS brukermanual til bildet Utdanningsplan Bildet Utdanningsplan i FS er et stort bilde: Sist oppdatert den 16.5.2014 av Sara Mauland Side 1 Innhold Å jobbe med Utdanningsplaner

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok 06.06.2003 ELEVFAKTURERING ARBEIDSGANG... 3 Lisenser Rettigheter...3 Faktureringsperiode...3 Registrering av faktureringsperiode...3 Betalingskoder...3

Detaljer

Hjelp til tjenesten Dagsreise innenlands

Hjelp til tjenesten Dagsreise innenlands Hjelp til tjenesten Dagsreise innenlands Regelverk Innsending av bilag Registrere dagsreise innenlands Vedlegg Fradrag for måltider Registrere kilometer Registrere utgiftsbilag Lagre og sende til godkjenning

Detaljer

VisBook 6.0. Manual for oppsett av online booking. Hvordan lage linker for booking på bedriftens internettsider.

VisBook 6.0. Manual for oppsett av online booking. Hvordan lage linker for booking på bedriftens internettsider. VisBook 6.0 Manual for oppsett av online booking Hvordan lage linker for booking på bedriftens internettsider. Emne Side Generelt om WEB linker Side 2 Logge inn Side 3 Tillat produkter for booket på web

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER VEDLIKEHOLD OG KONTROLL AV UTDANNINGSPLANER

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER VEDLIKEHOLD OG KONTROLL AV UTDANNINGSPLANER RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER VEDLIKEHOLD OG KONTROLL AV UTDANNINGSPLANER Våren 2012 Side 2 av 20 INNHOLD INNLEDNING 4 KOBLINGER SOM MÅ GJØRES FØR UTDANNINGSPLANKONTROLL 5 1.1 STUDIEPROGRAM

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig

Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig Velkommen som søker på Enovas tilbud til boligeiere! Denne veilederen beskriver framgangsmåten for å søke om

Detaljer

FS - Brev. Kurs i Brevmodulen USIT 2013

FS - Brev. Kurs i Brevmodulen USIT 2013 FS - Brev Kurs i Brevmodulen USIT 2013 Brevmodulen Hva brukes FS Brevmodulen til? Meldinger til søkere og studenter basert på FS-rapporter Brev til enkeltpersoner Egendefinerte brev Kursbevis Sensoroppdrag

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Godkjenning av utdanning fra Nord-Amerika

Godkjenning av utdanning fra Nord-Amerika U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Godkjenning av utdanning fra Nord-Amerika Toril Ivarsøy, rådgiver Godkjenning av utenlandsk utdanning i Norge: Hvem gjør hva? NOKUT vs

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Vitnemålsdokumenter. FS Vitnemålsdokumenter. Samlet beskrivelse av funksjonalitet for vitnemålsdokumenter.

Vitnemålsdokumenter. FS Vitnemålsdokumenter. Samlet beskrivelse av funksjonalitet for vitnemålsdokumenter. Vitnemålsdokumenter Samlet beskrivelse av funksjonalitet for vitnemålsdokumenter. Nettstedet http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/felles-mal-for-vitnemal/ vil oppdateres med denne informasjonen,

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Ekstern utdanning fra utlandet

Ekstern utdanning fra utlandet Ekstern utdanning fra utlandet For å få tilgang til godkjenningssak samlebilde, hvor ekstern utdanning skal registreres, bruk rullegardinen i student samlebilde etter at studenten som det skal registreres

Detaljer

ID Tilpasse skjermbilder, endre kolonner og redigere profiler

ID Tilpasse skjermbilder, endre kolonner og redigere profiler ID 19950 Tilpasse skjermbilder, endre kolonner og redigere profiler Endringskontroll Rev./Dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 22.10.12 Hele Konvertere til ny mal Bakgrunn/referanser I DIPS kan

Detaljer

Brukermanual for Questback

Brukermanual for Questback Brukermanual for Questback http://www.questback.no KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Bruksområder for Questback Det nettbaserte dataverktøyet Questback har flere bruksområder som er interessante

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden.

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden. 1. Logg deg inn i portalen: Klikk på Min side og oppgi medlemsnummer og passord: Inntil du endrer passord, er det NJFF + ditt postnummeret, som er passord, f.eks. NJFF1378. Velg fylkeslag fra dropdown-menyen

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer