Rådmannsutvalget 28. november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannsutvalget 28. november 2014"

Transkript

1 MØTREFERAT Rådmannsutvalget 28. november 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: mob:

2 Sakliste Sak 075/14: Godkjenning av møtereferat... Sak 076/14: Kontrakt i anbudskonkurransen HØYKON Sak 077/14: Digital infrastruktur... Sak 078/14: Plan for informasjon, medvirkning og medbestemmelse... Sak 079/14: Mandat for tjenestesamarbeid... Sak 080/14: Søknad fra Numedal - digitalisering av reguleringsplaner... Sak 081/14: Søknad om støtte til gjennomføring av yrkesmesse... Sak 082/14: TDC oppfølging av telefoniavtale... Sak 083/14: Advokatsamarbeid... Sak 084/14: Opprettelse av regionalt fagnettverk for plan, bygg og geodata... Sak 085/14: FoU-prosjekt: rapportering til staten helse/omsorg og plan/areal/miljø... Sak 086/14: Ingåelse av avtale med KS Læring... Sak 087/14: Kommunereformen... Felles bord... Til stede: Rune Lødøen / Tinn Rune Engehult / Hjartdal Svein Aannestad / Notodden Alexander Ytteborg / Nore og Uvdal Jon G. Pedersen / Flesberg Hans Henrik Thune / Rollag Håvard Fossbakken / Kongsbergregionen Forfall: Wenche Grinderud / Kongsberg Også til stede: Halvor Rostad Britt- Inger Kolset Kjetil Lundemoen Vedlegg til innkalling/sakliste: Referat fra rådmannsutvalgsmøtet Hovedavtale HØYKON Plan for informasjon, medvirkning og medbestemmelse Invitasjon til workshop, Forenkling av rapporterings-, dokumentasjons- og rutinekrav Søknad fra Numedal Søknad fra Numedal, budsjett Søknad om støtte til gjennomføring av yrkesmesse 2

3 Hovedavtale med KS Læring + billag Sak 075/14: Godkjenning av møtereferat Referat fra møtet i rådmannsutvalget 24. oktober Referatet fra møtet 24. oktober er sendt ut til rådmannsutvalgets medlemmer, samt lagt ut på Kongsbergregionens nettside. Rådmannsutvalget godkjenner møtereferatet fra 24. oktober Rådmannsutvalget godkjenner møtereferatet fra 24. oktober Sak 076/14: Kontrakt i anbudskonkurransen HØYKON 2014 Dokumenter i saken Saksbehandler Halvor Rostad Rapport fra tilbudsevaluering unntatt offentlighet iht. offentleglova 13-14, jfr. også forvaltningsloven 13. Rådmannsutvalget 24. oktober 2014 sak 071/14 Kontraktsforslag Opplysninger i saken HØYKON-kontrakten gjelder felles høyhastighets bredbåndsnett mellom kommunehusene/ rådhusene i regionen, samt felles Internettaksess for kommunene. Kontrakten er nå gjenstand for fornying og etter utlysing av en åpen anbudskonkurranse, «HØYKON 2014», besluttet rådmannsutvalget i møtet (sak 071/14) at det skulle innledes kontraktsforhandlinger med Numedal Fiber AS. Kontraktforhandlingene er nå gjennomført, med to representanter fra de kommunale IKTavdelingene som deltakere sammen med tre fra regionens sekretariat på oppdragsgivers side. Kontraktsforslaget ble behandlet i SuksIT SuksIT anbefaler overfor rådmannsutvalget at det inngås kontrakt med Numedal Fiber AS iht. framlagt kontraktforslag. Som en del av dette, anbefales det å gjøre avrop på opsjonen på felles Internettaksess med en båndbredde på 500 Mbit/s. Kontraktsdokumentene følger vedlagt. Kontraktsforslaget bygger videre på den eksisterende 3

4 kontrakten, med de justeringer som har vært nødvendige i kjølvannet av den nye konkurransen. Dette er omfattende og til dels teknisk preget dokumentasjon. Det forventes ikke at rådmannsutvalget setter seg inn i detaljene i dette. Eventuelle spørsmål kan rettes til de lokale IKT-ansvarlige, eller til prosjektleder i tilknytning til møtet. Avtaleperioden for kapasitet er foreslått til 4 år, med opsjon på 2+2 år forlengelse. Avtaleperioden for felles Internettaksess er foreslått til 2 år med opsjon på år forlengelse. Prisene for de aktuelle tjenestene kan reforhandles en gang årlig. Når det gjelder kostnadsfordelingen kommunene i mellom, anbefales det å videreføre dagens fordelingsnøkkel med utgangspunkt i de 5 faktiske tilknytningspunktene. Dersom kontraktsforslaget godkjennes, kan sekretariatet legge til rette for kontraktsundertegning i møtet. Daglig leders forslag til konklusjon Kontraktsforslaget for ny HØYKON-kontrakt, inkl. avrop på opsjonen på felles Internettaksess, godkjennes og undertegnes. Kostnadene fordeles kommunene i mellom iht. gjeldende fordelingsnøkkel. Kontraktsforslaget for ny HØYKON-kontrakt, inkl. avrop på opsjonen på felles Internettaksess, godkjennes og undertegnes. Kostnadene fordeles kommunene i mellom iht. gjeldende fordelingsnøkkel. Sak 077/14: Digital infrastruktur Saksbehandler Halvor Rostad Dokumenter i saken Rådet for Kongsbergregionen 3. september 2013 sak 046/13 Handlingsplan 2014, Kongsbergregionen Opplysninger i saken/vurderinger Digital infrastruktur er et prioritert tiltak i Kongsbergregionens handlingsplan for 2014 og foreslås også fulgt opp gjennom tiltak i Formålet er å hindre at mangelfull digital infrastruktur blir en begrensning for virksomhetenes, innbyggernes og fritidsbeboernes tilgang til digitale tjenester. Med digital infrastruktur menes i denne sammenhengen fast (via kabel) og mobilt bredbånd, med fokus både på dekning og kvalitet. Når det gjelder den nasjonale bredbåndspolitikken, må det tolkes slik at det foreligger høye ambisjoner. I plattformen for nåværende regjering heter det: «Regjeringen vil sikre tilgang til høyhastighetsbredbånd i hele landet, med mål om hastighet på 100 Mbps». I september 2009 avga en interdepartemental arbeidsgruppe rapporten «Mål og virkemidler for bredere bredbånd». Her ble det anbefalt at minimumskravet bør være 8/1 Mbit/s for mobilt bredbånd og 50/10 Mbit/s for fast bredbånd. Det pekes på tre roller som det offentlige har og kan 4

5 utnytte bedre for å fremme bredbåndsutbygging: Tilrettelegger, regulatør og finansiell bidragsyter. I KS sin digitaliseringsstrategi for perioden for kommuner og fylkeskommuner er arkitektur og standardisering et av de tverrgående satsingsområdene. Et av målene her er formulert slik: «Kommuner og fylkeskommuner har bredbåndsinfrastruktur lokalt og regionalt som gir alle innbyggere og næringsliv tilstrekkelig kapasitet». Både i Buskerud og Telemark ble det høsten 2013 på oppdrag fra fylkeskommunene gjennomført en kartlegging av digital infrastruktur i regi av Nexia DA. Rapporten inneholder kommunevise oversikter, med utgangspunkt i den nasjonale dekningskartleggingen for Nexia sier: «Bredbånd over fiber og kabel TV nett ansees som de mest «fremtidssikre» teknologiene for økte hastighetsbehov. Skal man ha tilbud om 100 mbit/s må det bygges fibernett». Kartleggingen viser at vi har flere områder innenfor Kongsbergregionen hvor det er mangelfull dekning og/eller kvalitet når det gjelder mobilt og fast bredbånd. Behovet for kapasitet er sterkt økende. Post- og Teletilsynet har i rapporten «Bredt nok? Kapasitetsbehov og utviklingstrender innen bredbåndskommunikasjon» trukket fram karttjenester, utdanningstjenester, telemedisin, smarthuskontroll, overvåking, skytjenester, videokommunikasjon samt utviklingen innen for TV- og innholdsproduksjon blant viktige kapasitetsdrivere. I den utviklingen som blant annet vår region nå står foran når det gjelder bruk av velferdsteknologi, vil det være en nødvendig forutsetning at det er tilfredsstillende utbygd digital infrastruktur. Her har Helsedirektoratet nylig kommet med en veileder med bl.a. følgende anbefaling overfor kommunene: «Helsedirektoratet anbefaler at kommunene igangsetter arbeidet med overgang til full-digitale løsninger. Dette omfatter også alarmmottaksfunksjonen for trygghetsalarmer». Videre anbefales det at: «Overgangen fra analoge til full-digitale løsninger anbefales å være sluttført innen utgangen av 2018». Dette stiller krav til den digitale infrastrukturen og i dette tilfellet særlig mobilt bredbånd. I regionrådets møte sak 046/13, ble det som en del av vedtaket besluttet følgende: «Etter at resultatene fra kartleggingen av digital infrastruktur i Buskerud og Telemark er gjort tilgjengelig, legges disse fram for Regionrådet til orientering. På det tidspunkt kan også forslaget om en mulig regional bredbåndsplan tas opp til drøfting». Oppfølgingen ble lagt på vent i samband med skifte av daglig leder i regionen, men fremmes nå for videre behandling. Det foreslås å iverksette en prosess med sikte på å utvikle en felles regional strategi for digital infrastruktur i Kongsbergregionen. Strategien skal bidra til å: Gi kommunene et bedre grunnlag for å utvikle egne planer for tiltak som fremmer bredbåndsutbygging. Herunder en bedre strategisk forankring for nye søknader om statlig finansiering til bredbåndsutbygging. Det anses å være en fordel dersom det ligger en langsiktig og strategisk tenking bak prosjektforslagene det skal søkes om støtte til. Strukturere arbeidet med å dekke kommende behov for digital infrastruktur i alle deler av regionen, for eksempel for kunne ta i bruk en full-digital plattform for velferdsteknologi. Øke regionens attraktivitet både for næringsliv, innbyggere og fritidsbeboere. Forutsetningen for å kunne delta i en digital hverdag er tilgang til digital infrastruktur med tilfredsstillende dekning og kvalitet. Det foreslås som et mål at første versjon av en regional strategi for digital infrastruktur foreligger innen fristen for å søke om statlig finansiering til bredbåndsutbygging våren Daglig leders forslag til konklusjon Rådmannsutvalget anbefaler overfor Rådet for Kongsbergregionen at det iverksettes 5

6 en prosess for å etablere en regional strategi for digital infrastruktur, slik at en første versjon av strategien kan legges fram til behandling våren Det gis fullmakt til å iverksette forberedende aktiviteter. Arbeidet gjennomføres innenfor vedtatte budsjettrammer. Rådmannsutvalget anbefaler overfor Rådet for Kongsbergregionen at det iverksettes en prosess for å etablere en regional strategi for digital infrastruktur, slik at en første versjon av strategien kan legges fram til behandling våren Det gis fullmakt til å iverksette forberedende aktiviteter. Arbeidet gjennomføres innenfor vedtatte budsjettrammer. Sak 078/14: Plan for informasjon, medvirkning og medbestemmelse Saksbehandler Halvor Rostad Dokumenter i saken Prosjektmandat etableringsprosjekt (godkjent i RMU , sak 046/14) Plan for informasjon, medvirkning og medbestemmelse Opplysninger i saken/vurderinger Rådmannsutvalget godkjente i møtet 6. juni 2014 prosjektmandatet for etableringsprosjektet for ny felles IKT driftsenhet. Oppstartsmøtet fant sted og det har fram til nå vært hovedfokus på personalrelaterte temaer, som forberedelse til den kommende virksomhetsoverdragelsen. Flere av de øvrige aktivitetene avventes til daglig leder for virksomheten har tiltrådt i stillingen. I prosjektmandatet påpekes følgende: «Som flere har uttalt underveis i prosessen fram til i dag, må det legges til rette for at etableringen av det nye IKT driftssamarbeidet skal oppleves positivt blant de involverte. Et av suksesskriteriene for dette også i etableringsprosjektet, er at det gis god informasjon og skapes rom for medvirkning. Her må hver kommune sørge for nødvendig deltakelse og medvirkning lokalt». Informasjon og medvirkning er på dette grunnlaget trukket fram som en av flere kritiske suksessfaktorer for prosjektet. Det generelt en utfordring å nå ut med tilstrekkelig informasjon, samt sikre tilstrekkelig grad av medvirkning, ute i kommuneorganisasjonene i pågående regionale prosjekter. Her er en avhengig av at kommunale ledere bidrar. Prosjektgruppa for etableringsprosjektet ferdigstilte i møtet et forslag til plan for informasjon, medvirkning og medbestemmelse i prosjektet, som er vedlagt saken. Planen er bl.a. basert på en interessentanalyse. Rådmennene bes ta et overordnet ansvar for at planens intensjoner kan bli fulgt opp i den enkelte kommune. De kommunale IKT-lederne deltar i prosjektgruppa og er tildelt ansvaret for den løpende oppfølgingen overfor IKT-ansatte. Videre er det fra prosjektledelsens side en jevnlig oppfølging av kommunale personalavdelinger gjennom møtene i Kompetanseforum. Daglig leders forslag til konklusjon 6

7 Planen for informasjon, medvirkning og medbestemmelse i prosjekt Kompetanseregionen tas til orientering. Rådmennene tar et overordnet ansvar for at planens intensjoner kan bli fulgt opp, for de aktiviteter hvor det ligger et ansvar på ledernivå i den enkelte kommune. Planen for informasjon, medvirkning og medbestemmelse i prosjekt Kompetanseregionen tas til orientering. Rådmennene tar et overordnet ansvar for at planens intensjoner kan bli fulgt opp, for de aktiviteter hvor det ligger et ansvar på ledernivå i den enkelte kommune. Sak 079/14: Mandat for tjenestesamarbeid Mandat ettersendes Referat Rådmannsutvalgets møte I rådmannsutvalgets behandling av sluttrapporten fra ERP- prosjektet ble følgende konkludert: Rådmannsutvalgets konklusjon sak 024/14: Sluttrapporten tas til orientering Arbeidet i de eksisterende økonomi og HRM nettverk videreføres Det etableres et "ERP nettverk" for de neste 6-12 månedene for å sikre fokus og kontinuitet av det arbeidet som er startet i forhold til gevinstrealisering. Hjartdal kommune tar ansvar for ERP nettverket. Nettverket bør bestå av beslutningstakere fra de fire kommunene. Det etableres et prosjekt som kan kartlegge og vurdere videre tjenestesamarbeid innenfor de nevnte områder innen økonomi og HRM. Inntil dette kommer på plass bør ERP nettverket ivareta kontinuiteten Det gjøres en konkret vurdering mht å etablere et eget prosjekt for utrulling av ehandel i alle de 7 kommunene i regionen Restmidler i prosjektet bør overføres til det nye ERP nettverket og benyttes til felles opplæringstiltak, og til frikjøp av ressurs til å lede nettverksarbeidet for HRM og økonominettverkene ut Daglig leder ønsker å følge opp dette vedtaket og legger frem forslag til mandat for et slikt tjenestesamarbeid. Rådmannsutvalget støtter forslag til mandat for tjenestesamarbeid. Rådmannsutvalget støtter forslag til mandat for tjenestesamarbeid 7

8 Prosjektmandatet endres slik at det fremgår at Numedalskommunene v/fønk vil ha en observatørrolle i prosjektet, og at de øvrige kommunene bidrar med dedikerte ressurspersoner inn i prosjektgruppa. Sak 080/14: Søknad fra Numedal - digitalisering av reguleringsplaner Søknad om støtte til digitalisering av reguleringsplaner. Numedalskommunene har søkt om støtte til digitalisering av reguleringsplaner. Dette er et prosjekt ledet av kartverket. Numedalskommunene er de eneste kommunene i Buskerud som ikke har en heldekkende digital base over reguleringsplaner. Prosjektet er å regne som positivt for tilrettelegging av ny næringsvirksomhet i Numedal da en slik database vil gi næringsdrivende og privatpersoner en rask og god tilgang til til planer og planprosesser. Det er søkt om kr ,-, halvparten av de budsjetterte kostnadene. Det er daglig leders vurdering av prosjektet kan støttes med noen midler, men at det ikke finnes rom for å innfri hele søknadsbeløpet. Rådmannsutvalget innstiller for regionrådet at det bevilges kr ,- til numedalkommunenes prosjekt for digitalisering av reguleringsplaner. Det forutsettes at prosjektet er ferdigstilt innen utgangen av Rådmannsutvalget innstiller for regionrådet at det bevilges kr ,- til Numedalkommunenes prosjekt for digitalisering av reguleringsplaner. Det forutsettes at prosjektet er ferdigstilt innen utgangen av Sak 081/14: Søknad om støtte til gjennomføring av yrkesmesse Søknad fra Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune søker om støtte til gjennomføring av Yrkesmesse i Numedal. Dette er tidligere gjennomført i Inklusive kommunene deltok 38 bedrifter. Messen ble besøkt av 400 elever fra ungdomsskolen på Rødberg, Veggli og Flesberg samt alle elevene ved Numedal Videregående Skole. 8

9 Nore og Uvdal kommune ber som støtte en støtte på kr ,-. Dette utgjør halve budsjettet for gjennomføringen av yrkesmessen Rådmannsutvalget innstiller for regionrådet at Nore og Uvdal kommune gis kr ,- fra regionalt næringsfond. Rådmannsutvalget innstiller for regionrådet at Nore og Uvdal kommune gis kr ,- fra regionalt næringsfond. Sak 082/14: TDC oppfølging av telefoniavtale Saksbehandler: Britt- Inger Kolset Rådmannsutvalget sak 048/14 Rådmannsutvalget sak 053/14 Rådmannsutvalget ga i juni oppdrag til sekretariatet/suksit om å kontakte kommunenes felles leverandør av telefonitjenester for å formidle de problemer som kommunene erfarte med mobiltjenestene og etterspørre hvordan disse skulle løses. Det ble i rådmannsutvalgets møte 22. august gitt en orientering om status i dette arbeidet. Rådmannsutvalget besluttet på bakgrunn av dette at SuksIT skulle legge fram forslag til tiltak/videre prosess på et senere rådmannsutvalgsmøte. SuksIT/sekretariatet har siden forrige orientering vært i dialog både med leverandør av tjenesten og BTV. SuksIT behandlet saken på nytt Basert på en status gitt fra hver kommune synes det fortsatt å være problemer med tjenestene. I dagens møte deltar koordinator for SuksIT og redegjør kort om dette og om dialogen med leverandør og BTV. Det er ønskelig at rådmannsutvalget diskuterer saken og kommer med innspill/signaler til videre prosess. Daglig lederes forslag til konklusjon: Saken tas til orientering Saken tas til orientering Sak 083/14: Advokatsamarbeid 9

10 Notat blir ettersendt Rådmannsutvalget behandlet saken i møte 22. august og besluttet da at rådmannen i Kongsberg legger fram forslag til organisering av regionalt arkivsamarbeid i neste møte saken ble behandlet i møtet der det ble besluttet å utarbeide et forslag til budsjett og fordelingsnøkkel for et slikt samarbeid. Rådmannsutvalget slutter seg til rådmannen i Kongsbergs forslag til organisering og utgiftsfordeling ved et advokatsamarbeid. Notatet utvides med kostnadsbilde, fordelingsnøkkel, hva som er inkludert i samarbeidet, samt et utkast til samarbeidsavtale. I samarbeidsavtalen konkretiseres avgrensinger for oppgaver som ligger naturlig inne i samarbeidet. Sak 084/14: Opprettelse av regionalt fagnettverk for plan, bygg og geodata SuksIT arrangerte regional digitaliseringssamling 21. oktober for rådmenn og SuksIT. Hensikten med samlingen var å starte arbeidet med etablering av ny regional estrategi. Det var på samlingen enighet om det synes fornuftig å benytte KS Digitaliseringsstrategi som mal for regional strategi. Det var også enighet om at de regionale nettverkene må involveres i arbeidet med å definere felles mål for «sine» strategiområder. Ett av strategiområdene i KS digitaliseringsstrategi er «Plan, bygg og geodata». Det er pr. i dag ikke etablert noe regionalt fagnettverk for dette området. Signaler fra deltakerne på samlingen 21. oktober var derfor at det er ønskelig at det opprettes et regionalt fagnettverk for plan, bygg og geodata. Siden ikke alle rådmenn var tilstede på samlingen legges dette fram som egen sak for rådmannsutvalget. Det bemerkes at et slikt fagnettverk også vil være nyttig i andre sammenhenger som f.eks. I forhold til erfaringsutveksling og kompetansedeling, men også i forhold til å identifisere og realisere andre typer samarbeidsgevinster. Av hensyn til prosess med etablering av regional estrategi bør det nye fagnettverket gjennomføre et møte i løpet av januar. Nettverket bemannes med en fagperson fra hver kommune fra området «Plan, bygg og geodata». 10

11 Sekretariatet vil om ønskelig følge opp nettverket i en oppstartsfase. Daglig lederes forslag til konklusjon: Det etableres et regionalt fagnettverk for «Plan, bygg og geodata» Hver kommune melder tilbake navn på representant til sekretariet v/ daglig leder innen 15. desember Det etableres et regionalt fagnettverk for «Plan, bygg og geodata» Hver kommune melder tilbake navn på representant til sekretariet v/ daglig leder innen 15. desember. Sak 085/14: Inngåelse av kontrakt om KS læring Rådmannsutvalget sak 68/14: Strategiplan prosjekt Kompetanseregionen Avtale KS Læring hovedavtale v2 Avtale KS Læring hovedavtale v2 - bilag Prosjekt Kompetanseregionen skal koordinere det regionale samarbeidet om kompetansetiltak, men skal også være en pådriver og tilrettelegger for mer strategisk og enklere kompetanseutvikling i kommunene. Prosjektet er involvert i utviklingen av læringsportalen KS Læring, og innhold og funksjonalitet på denne portalen utvikles og utvides stadig. Tilgang til portalen vil være essensiell for å kunne drive kompetanseutvikling i kommunene på en enklere og mer fleksibel måte og flere av prosjektets aktiviteter er knyttet opp til bruk av denne nettløsningen. Blant annet utvikling av nyansattkurs, kurs i Forvaltningsloven og kurs i legemiddelhåndtering. Det er KS Kommit som har ansvaret for utvikling av KS Læring og er avtalens leverandør. Kommunene bidrar i dag allerede til KS Kommit med én krone pr. innbygger og bruk av KS Lærings standardoppsett er dekket av denne kontingenten. Det vil si at det ikke kan påregnes kostnader for kommunene i denne omgang. Dette vil i så fall komme på et senere tidspunkt og gjelde for ekstra funksjoner som integrasjon med øvrig HR-verktøy, kursadministrasjon og lignende funksjoner. Kontrakten er basert på statens egen mal for innkjøp av digitale verktøy og er gjennomgått og kvalitetssikret av sekretariatet. 11

12 Kongsbergregionen er for øvrig godt plassert for å påvirke videre utvikling av KS Læring. Leder for SuksIT Britt-Inger Kolset er forespurt å sitte i områdets Koordinerings- og prioriteringsråd og prosjektleder Kjetil Gulsrud Lundemoen sitter i arbeidsgruppen. Daglig leders forslag til vedtak: Rådmannsutvalget gir daglig leder fullmakt til å på vegne av kommunene inngå avtale om bruk av KS Læring. Rådmannsutvalget gir daglig leder fullmakt til å på vegne av kommunene inngå avtale om bruk av KS Læring. Sak 086/14: FoU-prosjekt: rapportering til staten helse/omsorg og plan/areal/miljø Saksbehandler: Håvard Fossbakken Invitasjon til workshop, Forenkling av rapporterings-, dokumentasjons- og rutinekrav Rambøll Management Consulting og Vista Analyse har fått i oppdrag av KS å gjennomføre FoU-prosjektet forenkling av rapporterings-, dokumentasjons- og rutinekrav innenfor områdene helse og omsorg, og fysisk planlegging/areal/miljø. Rune Engehult vil presentere funnene som er gjort så langt i analysen. Saken tas til orientering. Saken tas til orientering Sak 087/14: Kommunereformen Saksbehandler Håvard Fossbakken Rådmannsutvalget sak 056/14 12

13 Regionrådet sak 033/14 Opplysninger i saken/vurderinger: Rådmannsutvalget behandlet saken i forrige møte 24. oktober. I saken ga rådmennene en kort status om pågående aktiviteter i de enkelte kommunene. Det ble også besluttet at saken settes opp som en fast orienteringssak på rådmannsutvalgsmøtene framover for å utveksle informasjon. Regionrådet hadde også saken oppe på forrige regionrådsmøte 9. september hvor det ble gitt en orientering om pågående prosesser fra ordførerne. Det ble også besluttet at saken settes opp som en fast sak i regionrådsmøtene framover. I dagens møte gir rådmennene en oppdatert status fra de enkelte kommunene. Saken tas til orientering Saken tas til orientering Eventuelt: Etablerveiledningen Kontrakten med øst- Telemark Etablerersenter går ut i år. Kontrakten ble på et år da man skulle finne en mer langsiktig organisering av dette arbeidet. Dette arbeidet er forsinket, det samme var etableringen av Kongsbergkontoret. Av den grunn er det ønskelig å forlenge eksisterende kontrakt og så gjennomføre organiserngsprosessen i Rådmannsutvalg og regionråd orienteres når dette er gjort. Renovasjonssamarbeid Arbeidet har stoppet opp etter vedtakene i Kongsbergregionen. Kommunene Rollag og Flesberg, Hjartdal har behandlet saken politisk og er positive, Nore og Uvdal har sagt nei, mens øvrige kommuner avventer sin behandling. Kongsberg kommune er i sluttfasen av et internt prosjekt som må bli ferdig før man kan tenke på videre samarbeidet. Nå har det gått lang tid, nåværende lokale kontrakter går ut og må evt forlenges/ legges ut på anbud. Saken tas opp som egen sak i neste møte. Felles bord! Et fast punkt på agendaen for deling utenom formell sakliste. Saker og spørsmål erfaringer og kunnskap, fra rådmannens hverdag og roller, som kan deles i kollegiet utenom protokoll. Det avsettes tid til slikt felles bord i møtet. 13

Rådmannsutvalget 27. februar 2015

Rådmannsutvalget 27. februar 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 27. februar 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 11:00 Kongsbergregionen 27.02.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Rådmannsutvalget 26. februar 2016

Rådmannsutvalget 26. februar 2016 Møtereferat Rådmannsutvalget 26. februar 2016 Sted: Krona, Kongsberg Tid: 10:00 12:30 Kongsbergregionen 26.02.16 Håvard Fossbakken Daglig leder mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 007/16: Godkjenning av møtereferat...

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. august 2015

Rådmannsutvalget 28. august 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 28. august 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 10:00 12:00 Kongsbergregionen 28.08.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Rådmannsutvalget 24. april 2015

Rådmannsutvalget 24. april 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 24. april 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 13:00 Kongsbergregionen 24.04.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. mars 2015

Rådmannsutvalget 27. mars 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 27. mars 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 08:30 12:00 Kongsbergregionen 27.03.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15 43

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Tid: 25. november kl 10:00-12:00 Kongsberg 25. november 2016 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no 1 Til

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul. Tid: 26. august kl 10:00-13:30

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul. Tid: 26. august kl 10:00-13:30 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul Tid: 26. august kl 10:00-13:30 Kongsberg 26. august 2016 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no 1 Til stede:

Detaljer

Rådmannsutvalget 6. juni 2014

Rådmannsutvalget 6. juni 2014 MØTEREFERAT Rådmannsutvalget 6. juni 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 11:30 Møteleder: Rune Engehult referent: Britt Inger Kolset Konstituert daglig leder britt-inger@kongsbergregionen.no

Detaljer

Rådmannsutvalget 24. oktober 2014

Rådmannsutvalget 24. oktober 2014 MØTEREFERAT Rådmannsutvalget 24. oktober 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 17.10.14 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Rådmannsutvalget 29. april 2016

Rådmannsutvalget 29. april 2016 Møtereferat Rådmannsutvalget 29. april 2016 Sted: Krona, Kongsberg Tid: 10:00 12:30 Kongsbergregionen 29.04.16 Håvard Fossbakken Daglig leder mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 020/16: Godkjenning av møtereferat...

Detaljer

Regionrådet 14. april 2015

Regionrådet 14. april 2015 Møtereferat Regionrådet 14. april 2015 Sted: Kommunehuset i Rollag Tidspunkt: kl 10:00 14:00 Kongsbergregionen 14.04.2015 Sven Tore Løkslid rådsleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann. Tid: 27. januar kl 10:00-12:00

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann. Tid: 27. januar kl 10:00-12:00 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Tid: 27. januar kl 10:00-12:00 Kongsberg 27. januar 2017 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no Til stede:

Detaljer

Rådmannsutvalget 05. juni 2015

Rådmannsutvalget 05. juni 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 05. juni 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 10:00 15:00 Kongsbergregionen 05.06.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15 43

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1. Tid: 2. juni kl 09:00-12:00

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1. Tid: 2. juni kl 09:00-12:00 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1 Tid: 2. juni kl 09:00-12:00 Kongsberg 2. juni 2017 Håvard Fossbakken Daglig leder Kongsbergregionen Til stede: Hilde Enget Kongsberg kommune

Detaljer

Regionrådet 17. februar 2015

Regionrådet 17. februar 2015 MØTEREFERAT! Regionrådet 17. februar 2015 Sted: Lampeland Hotell, Flesberg Tidspunkt: kl 10:00 13:30 Møteleder Sven Tore Løkslid Regionleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

Rådmannsutvalget 25. april 2014

Rådmannsutvalget 25. april 2014 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 25. april 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 12:30 14:30 Møteleder: Rune Lødøen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Innkalling til møte i SuksIT

Innkalling til møte i SuksIT 1 Innkalling til møte i SuksIT Sted: Kongsberg, Krona møterom Styggemann Dato: 09.11.16 Tidsramme: 0900 1400 Deltagere: Merknad Kongsberg Tore Sand-Hanssen Forfall Tinn Finn-Arild Bystrøm Notodden Vigdis

Detaljer

Rådmannsutvalget 25. september 2015

Rådmannsutvalget 25. september 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 25. september 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 11:00 15:00 Kongsbergregionen 25.09.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97

Detaljer

Rådmannsutvalget 22. august 2014

Rådmannsutvalget 22. august 2014 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 22. august 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Rune Lødøen Referent Britt Inger Kolset Konstituert daglig leder britt-inger@kongsbergregionen.no

Detaljer

Rådmannsutvalget 26. september 2014

Rådmannsutvalget 26. september 2014 MØTEREFERAT Rådmannsutvalget 26. september 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:15 Møteleder: Rune Engehult Kongsbergregionen 26.09.14 Håvard Fossbakken Daglig leder

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET - 27.05.2016. Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann. Tid: 27. mai kl 09:00-12:00

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET - 27.05.2016. Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann. Tid: 27. mai kl 09:00-12:00 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Tid: 27. mai kl 09:00-12:00 Kongsberg 27. mai 2016 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no 1 Til stede:

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. janaur 2015

Rådmannsutvalget 30. janaur 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 30. janaur 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 23.01.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Rådmannsutvalget 1. april 2016

Rådmannsutvalget 1. april 2016 Møtereferat Rådmannsutvalget 1. april 2016 Sted: Krona, Kongsberg Tid: 09:00 12:30 Kongsbergregionen 01.04.16 Håvard Fossbakken Daglig leder mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 013/16: Godkjenning av møtereferat...

Detaljer

Regionrådet 9. september 2014

Regionrådet 9. september 2014 MØTEREFERAT! Regionrådet 9. september 2014 Sted: Tinn kommune Gaustatoppen Tidspunkt: kl 10:00 13:00 Møteleder Sven Tore Løkslid rådsleder Referent: Britt Inger Kolset Konst. regional koordinator / daglig

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1. Tid: 25. august kl 10:00-12:30

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1. Tid: 25. august kl 10:00-12:30 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1 Tid: 25. august kl 10:00-12:30 Kongsberg 25. august 2017 Håvard Fossbakken Daglig leder Kongsbergregionen Til stede: Wenche Grinderud Kongsberg

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. februar 2014

Rådmannsutvalget 28. februar 2014 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. februar 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 13:00 Møteleder: Magnus Mathisen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Referat møte i SUKSIT

Referat møte i SUKSIT Referat møte i SUKSIT 17.02.16 kl. 09.00 15.00 Møterom «Styggemann» i Krona (Hasbergsvei 36 Kongsberg) 6. etasje Tilstede: Vigdis Bergestig (Notodden) Torleif Nordskog (Hjartdal), Anne Rudi (Nore og Uvdal),

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. januar 2011

Rådmannsutvalget 28. januar 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. januar 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:00 Møteleder: Jon Gjæver Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Regionrådet 07. juli 2016

Regionrådet 07. juli 2016 Referat Regionrådet 07. juli 2016 Sted: Quality Hotel Grand, Kongsberg Tidspunkt: kl 10:00 14:00 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 012/16:

Detaljer

Referat møte i SuksIT

Referat møte i SuksIT 1 Referat møte i SuksIT Sted: Kongsberg, Krona møterom Styggemann Dato: 18.01.17 Tidsramme: 0900 1300 Deltagere: Merknad Kongsberg Hilde Enget Forfall Tinn Finn-Arild Bystrøm Notodden Vigdis Bergestig

Detaljer

Regionrådet 14. oktober 2014

Regionrådet 14. oktober 2014 MØTEREFERAT! Regionrådet 14. oktober 2014 Sted: Hjartdal kommune Kommunehuset Tidspunkt: kl 09:00 15:00 Møteleder Eli Hovd Prestegården nestleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

Regionrådet 20. mars 2017

Regionrådet 20. mars 2017 Referat Regionrådet 20. mars 2017 Sted: Kommunehuset i Rollag Tidspunkt: kl 10:00 14:30 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 008/17 Godkjenning

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Tid: 30. september kl 11:00-14:30 Kongsberg 26. august 2016 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no 1 Til

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. mars 2014

Rådmannsutvalget 28. mars 2014 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. mars 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 12:00 Møteleder: Magnus Mathisen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital kompetanse 2016-2018 (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital kompetanse 2016 2018» side 2 av 6 Innhold

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digitale plan- og byggesaksprosesser (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digitale plan- og byggesaksprosesser (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digitale plan- og byggesaksprosesser 2016-2018 (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digitale plan- og byggesaksprosesser

Detaljer

Regionrådet 6. juli 2017

Regionrådet 6. juli 2017 Referat Regionrådet 6. juli 2017 Sted: Magazinet Grand Hotell Kongsberg Tidspunkt: kl 09:00-11:00 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 011/17

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. november 2012

Rådmannsutvalget 30. november 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. november 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:38 Møteleder: Rune Engehult referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Rådmannsutvalget 25. november 2011

Rådmannsutvalget 25. november 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 25. november 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Rådmannsutvalget 29. april 2011

Rådmannsutvalget 29. april 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 29. april 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:15 Møteleder: Jon Gjæver Pedersen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital Dialog 2016-2018 (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital Dialog 2016 2018» Side 2 av 6 Innhold 1

Detaljer

Regionrådet 14. juni 2011

Regionrådet 14. juni 2011 MØTEINNKALLING! Regionrådet 14. juni 2011 Sted: Rollag kommune kommunehuset Tid: 09:00 15:00 for Kongsbergregionen 07.06.11 Lise Wiik regionrådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest mulig

Detaljer

Regionrådet 25. september 2017

Regionrådet 25. september 2017 Referat Regionrådet 25. september 2017 Sted: Magazinet Grand Hotell Kongsberg Tidspunkt: kl 10:00-14:00 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak

Detaljer

Referat fra møte i Regionalt Oppvekstnettverk

Referat fra møte i Regionalt Oppvekstnettverk 1 Referat fra møte i Regionalt Oppvekstnettverk Sted: Skype Dato: 14.06.17 Tidsramme: 1200 1400 Deltagere: Merknad Tilstede Kongsberg Håvard Ulfsnes May Kristin Skauby stilte x Tinn Gjertrud N. Lien x

Detaljer

Rådmannsutvalget 29. november 2013

Rådmannsutvalget 29. november 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 29. november 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:15 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Rådmannsutvalget 31. mai 2013

Rådmannsutvalget 31. mai 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 31. mai 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:15 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Regionrådet 17.juni 2014

Regionrådet 17.juni 2014 MØTEREFERAT! Regionrådet 17.juni 2014 Sted: Nore og Uvdal kommune Norefjord stasjon Tidspunkt: kl 09:00 13:00 Møteleder Sven Tore Løkslid rådsleder Referent: Britt Inger Kolset Konstituert daglig leder

Detaljer

Nettverk oppvekst 15. juni 2012

Nettverk oppvekst 15. juni 2012 MØTEREFERAT! Nettverk oppvekst 15. juni 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler Kirkegt 4, 2. etg Kongsberg Tid: 09:00 12:00 Møteleder: Kai Erik Lund referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt

Prosjektmandat Hovedprosjekt Prosjektmandat Hovedprosjekt Implementering regional sak/arkivløsning og etablering av digitale arkiver 01.04.16 Side 2 av 5 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen har tidligere gjennomført

Detaljer

!"# " Underlag for søknad om interkommunale næringsfondsmidler. Versjon 2.0 pr. 17.9.2010

!#  Underlag for søknad om interkommunale næringsfondsmidler. Versjon 2.0 pr. 17.9.2010 !"# " Underlag for søknad om interkommunale næringsfondsmidler Versjon 2.0 pr. 17.9.2010 NUMEDAL SEPTEMBER 2010 Innhold 1. BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING...3 1.1 BAKGRUNN...3 Nasjonal bredbåndspolitikk...3

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1. Tid: 28. april kl 10:00-12:20

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1. Tid: 28. april kl 10:00-12:20 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1 Tid: 28. april kl 10:00-12:20 Kongsberg 28. april 2017 Håvard Fossbakken Daglig leder Kongsbergregionen Til stede: Hilde Enget Kongsberg

Detaljer

Rådmannsutvalget 26. april 2013

Rådmannsutvalget 26. april 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 26. april 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 12:55 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag Digitalisering i en endringstid for Trøndelag DiguT - felles satsing på digital tjenesteutvikling i Trøndelag Felles rådmannssamling Stokkøya 30.05.17 St. 27 (2015 2016) Digital agenda for Norge Digitalt

Detaljer

Referat fra møte i Kompetanseforum

Referat fra møte i Kompetanseforum 1 Referat fra møte i Kompetanseforum Sted: KRONA, Møterom Breistul Dato: 24. sept 2015 Tidsramme: 0900 1500 Deltagere: Merknad Kongsberg Hanne Krokrud Tinn Ingebjørg Skavlebø Ikke til stede Notodden Ingrid

Detaljer

Regionalt program for velferdsteknologi i Kongsbergregionen

Regionalt program for velferdsteknologi i Kongsbergregionen Regionalt program for velferdsteknologi i Kongsbergregionen Velferdsteknologi i Vest-Telemark 16. september 2016 Håvard Fossbakken, Daglig leder Kongsbergregionen Kjersti Linneberg, Programleder velferdsteknologi

Detaljer

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005!

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! - et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! Samarbeidets formål i hht vedtektene: Være et samarbeids- og interesseorgan for de deltakende kommunene Arbeide for utvikling av regionen gjennom

Detaljer

IKT-samarbeidet i Kongsbergregionen

IKT-samarbeidet i Kongsbergregionen IKT-samarbeidet i Kongsbergregionen Hvorfor fokus på IKT? Kommunene skal produsere stadig flere tjenester med samme eller mindre ressurser IKT spiller en kjernerolle Digitalt førstevalg en utfordring!

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Bredbåndsinfrastruktur og gevinstrealisering

Bredbåndsinfrastruktur og gevinstrealisering Bredbåndsinfrastruktur og gevinstrealisering i Kongsbergregionen! " # $ St.meld. nr. 25 (2008-2009) To hovedutfordringer vedr. bredbånd: At folk og bedrifter tar bredbåndet i bruk Høyere kapasitet i nettet

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. mars 2012

Rådmannsutvalget 30. mars 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. mars 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:00 Møteleder: Rune Engehult referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

DIGITALISERING I KONGSBERGREGIONEN. 7 kommuner innbyggere ansatte

DIGITALISERING I KONGSBERGREGIONEN. 7 kommuner innbyggere ansatte DIGITALISERING I KONGSBERGREGIONEN 7 kommuner 55 000 innbyggere 5.000 ansatte Hva er digitale tjenester? Hva er digitalisering? Forenkle, fornye og forbedre! Brukeren i sentrum! Digitaliseringen går ikke

Detaljer

Samordnet næringsapparat 8. desember 2011

Samordnet næringsapparat 8. desember 2011 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 8. desember 2011 Sted: Storaas Gjestegård - Kongsberg Tid: 09:00 15:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf:

Detaljer

Rådmannsutvalget 26. august 2011

Rådmannsutvalget 26. august 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 26. august 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Regionrådet 10. november 2015

Regionrådet 10. november 2015 Møtereferat Regionrådet 10. november 2015 Sted: Kommunehuset i Hjartdal Tidspunkt: kl 10:00 14:00 Kongsbergregionen 10.11.2015 Eli Hovd Prestegården rådsleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Tid: 28. oktober kl 09:00-12:00 Kongsberg 28. oktober 2016 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no 1 Til

Detaljer

PLOM nettverket 20. januar 2012

PLOM nettverket 20. januar 2012 MØTEREFERAT! PLOM nettverket 20. januar 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Lis Berit Nerli / Nore og Uvdal: 90766124 Lis.Berit.Nerli@nore-og-uvdal.kommune.no Helen Cuenoud / Flesberg:

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

RFI (request for information)

RFI (request for information) RFI (request for information) Forespørsel om informasjon vedrørende responssenterløsning for trygghetsskapende teknologi for kommunene i Værnesregionen og Kongsbergregionen Værnesregionen og Kongsbergregionen

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 29.09.2016 2009/5719-34114/2016 / 601 Saksbehandler: Kjell Pedersen-Rise Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget VIDERE ARBEID MED DET DIGITALE AGDER 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Tid: 17. februar kl 09:00-12:00 Kongsberg 17. februar 2017 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no Til stede:

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. oktober 2011

Rådmannsutvalget 28. oktober 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. oktober 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:10 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

PLOM nettverket 18. nov 2011

PLOM nettverket 18. nov 2011 MØTEREFERAT! PLOM nettverket 18. nov 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Lis Berit Nerli / Nore og Uvdal: 90766124 Lis.Berit.Nerli@nore-og-uvdal.kommune.no Helen Cuenoud / Flesberg:

Detaljer

Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15

Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15 Sted: Kongsberg Næringsforums selskap Tid: 09:30-12:00 Møteleder: Håvard Fossbakken Referent: Håvard Fossbakken 1 Sak 27/15: Referat Godkjenning av

Detaljer

Økt digitalisering i kommunal sektor

Økt digitalisering i kommunal sektor Økt digitalisering i kommunal sektor Ordning for finansiering av felles digitaliseringsprosjekter for kommuner og fylkeskommuner PRINSIPPNOTAT Dette dokumentet beskriver prinsipper for finansiering og

Detaljer

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 Side 1 av 14 Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 revidert 06.10.14 Kongsbergregionen 06.10.14 Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 971 54 331 Side 2 av 14 Bakgrunn: Regionrådets

Detaljer

PLOM nettverket 19. august 2011

PLOM nettverket 19. august 2011 MØTEREFERAT! PLOM nettverket 19. august 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Lis Berit Nerli / Nore og Uvdal: 90766124 Lis.Berit.Nerli@nore-og-uvdal.kommune.no Helen Cuenoud / Flesberg:

Detaljer

Samordnet næringsapparat 13. januar 2011

Samordnet næringsapparat 13. januar 2011 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 13. januar 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 13:00 Referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no

Detaljer

Rådmannsutvalget 29. oktober 2010

Rådmannsutvalget 29. oktober 2010 Rollag, Nore og Uvdal, Kongsberg, Flesberg, Hjartdal, Notodden og Tinn kommuner Rådmannsutvalget 29. oktober 2010 Møtereferat! Sted: Kongsberg Vandrerhjem Vinjesgate 1-3616 Kongsberg Tid: 09:00 15:20 Møteleder:

Detaljer

Implementering Kvalitetslosen

Implementering Kvalitetslosen Implementering Kvalitetslosen Detaljert prosjektplan 15.02.2013 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Mål og rammer... 3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 3 2.3 Omfang og avgrensinger... 3 3. Organisering... 4 4. Risikoanalyse

Detaljer

Prosjektmandat. Barnekonvensjonen. - Hvordan barnekonvensjonen oppfylles i Kongsbergregionen

Prosjektmandat. Barnekonvensjonen. - Hvordan barnekonvensjonen oppfylles i Kongsbergregionen Prosjektmandat Barnekonvensjonen - Hvordan barnekonvensjonen oppfylles i Kongsbergregionen Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5

Detaljer

Regionrådet 06. september 2016

Regionrådet 06. september 2016 Referat Regionrådet 06. september 2016 Sted: Rjukanhuset, Tinn Tidspunkt: kl 10:00 14:00 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 021/16: Godkjenning

Detaljer

Regionrådet 4. juni 2013

Regionrådet 4. juni 2013 MØTEREFERAT! Regionrådet 4. juni 2013 Sted: Nore og Uvdal kommune Numedal videregående skole Tid: 09:00-14:30 Møteleder: Thomas Fosen regionrådsleder referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

Gevinster av høykapasitets bredbåndsnett i Numedal og Kongsbergregionen. Prosjektbeskrivelse utvidet prosjektramme

Gevinster av høykapasitets bredbåndsnett i Numedal og Kongsbergregionen. Prosjektbeskrivelse utvidet prosjektramme Gevinster av høykapasitets bredbåndsnett i Numedal og Kongsbergregionen Prosjektbeskrivelse utvidet prosjektramme 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn HØYKON Gevinst Rådmannsutvalget for Kongsbergregionen ga

Detaljer

Samarbeidsavtale for interkommunalt samarbeid om IKT-drift i Kongsbergregionen «Kongsbergregionen IKT Drift»

Samarbeidsavtale for interkommunalt samarbeid om IKT-drift i Kongsbergregionen «Kongsbergregionen IKT Drift» Samarbeidsavtale for interkommunalt samarbeid om IKT-drift i Kongsbergregionen «Kongsbergregionen IKT Drift» 1. Samarbeidsavtalens formål Samarbeidsavtalen utgjør sammen med vedtektene og bestemmelsene

Detaljer

Kongsbergregionen satser på fri programvare

Kongsbergregionen satser på fri programvare Kongsbergregionen satser på fri programvare «Fri programvare er et viktig strategisk element når Kongsbergregionen satser på utvikling av løsninger som dekker regionens utviklingsbehov» av Britt Inger

Detaljer

Helse og omsorgs nettverket 20. sept 2013

Helse og omsorgs nettverket 20. sept 2013 MØTEREFERAT! Helse og omsorgs nettverket 20. sept 2013 Sted: Kongsbergregionens møterom Kirkegt 4 Kongsberg referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf:

Detaljer

Referat fra møte i Regionalt Oppvekstnettverk

Referat fra møte i Regionalt Oppvekstnettverk 1 Referat fra møte i Regionalt Oppvekstnettverk Sted: Styggemann/6. et. Krona - Kongsberg Dato: 28.04.17 Tidsramme: 0900 1200 Deltagere: Merknad Tilstede Kongsberg Håvard Ulfsnes X Tinn Gjertrud N. Lien

Detaljer

Referat møte i Regionalt Oppvekstnettverk

Referat møte i Regionalt Oppvekstnettverk 1 Referat møte i Regionalt Oppvekstnettverk Sted: Skype Dato: 17.03.17 Tidsramme: 0900 1100 Deltagere: Merknad Kongsberg Håvard Ulfsnes Tinn Gjertrud N. Lien Notodden Jan Erik Søhol Leder Rollag/Flesberg

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD. Nærhet gjennom digital samhandling. ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN

FOSEN REGIONRÅD. Nærhet gjennom digital samhandling. ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN Vedtatt av styret for Fosen Regionråd 20. april 2012 sak 08/12 FOSEN REGIONRÅD Nærhet gjennom digital samhandling ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN 2012-2013 1 ekommunestrategi for kommunene på

Detaljer

Referat fra møte i regionalt oppvekstnettverk

Referat fra møte i regionalt oppvekstnettverk Margrethe Taxt-Lamolle Vedlegg: Deltagere i kommunekartleggingsworkshop.pdf; Mandat for Oppvekstnettverket i Kongsbergregionen_2016.pdf; Endelig rapport fra studenen_ Echo - Gras 3.pdf; Kongsbergregionen_Avtale

Detaljer

Rådmannsutvalget 22. mars 2013

Rådmannsutvalget 22. mars 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 22. mars 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli møte i Valgstyret samme dag kl. 13:00. Se vedlagte innkalling.

Møteinnkalling. Det vil bli møte i Valgstyret samme dag kl. 13:00. Se vedlagte innkalling. Møteinnkalling Saksnr: 20-24 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:30 Orienteringer: Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 12.04.2011 OBS: Merk dato. Tunhovd oppvekstsenter, Leif Ågesen orienterer. Geilo

Detaljer

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møtedato/sted: 23.11.11 kl. 14.00 21.00 på Selbutunet Golf- og familiepark i Selbu Tilstede: Forfall: Andre: Referent: Arne Ketil Auran, Kristian Rolstad, Henrik

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse Fremtidens helhetlige digitale løsninger for barnehager og skoler

Invitasjon til dialogkonferanse Fremtidens helhetlige digitale løsninger for barnehager og skoler Invitasjon til dialogkonferanse Fremtidens helhetlige digitale løsninger for barnehager og skoler 0 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Målsetting... 2 3 Behovet for digitale løsninger i oppvekstsektoren... 3 4

Detaljer

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester Prosjektplan Utarbeidet av John Ånon Jonassen Dato 01.09.09 Versjon 3 Behandling Arbeidsgivernettverket 07.09.09 Økonominettverket 09.09.09 Rådmannsutvalget

Detaljer