Rådmannsutvalget 28. november 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannsutvalget 28. november 2014"

Transkript

1 MØTREFERAT Rådmannsutvalget 28. november 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: mob:

2 Sakliste Sak 075/14: Godkjenning av møtereferat... Sak 076/14: Kontrakt i anbudskonkurransen HØYKON Sak 077/14: Digital infrastruktur... Sak 078/14: Plan for informasjon, medvirkning og medbestemmelse... Sak 079/14: Mandat for tjenestesamarbeid... Sak 080/14: Søknad fra Numedal - digitalisering av reguleringsplaner... Sak 081/14: Søknad om støtte til gjennomføring av yrkesmesse... Sak 082/14: TDC oppfølging av telefoniavtale... Sak 083/14: Advokatsamarbeid... Sak 084/14: Opprettelse av regionalt fagnettverk for plan, bygg og geodata... Sak 085/14: FoU-prosjekt: rapportering til staten helse/omsorg og plan/areal/miljø... Sak 086/14: Ingåelse av avtale med KS Læring... Sak 087/14: Kommunereformen... Felles bord... Til stede: Rune Lødøen / Tinn Rune Engehult / Hjartdal Svein Aannestad / Notodden Alexander Ytteborg / Nore og Uvdal Jon G. Pedersen / Flesberg Hans Henrik Thune / Rollag Håvard Fossbakken / Kongsbergregionen Forfall: Wenche Grinderud / Kongsberg Også til stede: Halvor Rostad Britt- Inger Kolset Kjetil Lundemoen Vedlegg til innkalling/sakliste: Referat fra rådmannsutvalgsmøtet Hovedavtale HØYKON Plan for informasjon, medvirkning og medbestemmelse Invitasjon til workshop, Forenkling av rapporterings-, dokumentasjons- og rutinekrav Søknad fra Numedal Søknad fra Numedal, budsjett Søknad om støtte til gjennomføring av yrkesmesse 2

3 Hovedavtale med KS Læring + billag Sak 075/14: Godkjenning av møtereferat Referat fra møtet i rådmannsutvalget 24. oktober Referatet fra møtet 24. oktober er sendt ut til rådmannsutvalgets medlemmer, samt lagt ut på Kongsbergregionens nettside. Rådmannsutvalget godkjenner møtereferatet fra 24. oktober Rådmannsutvalget godkjenner møtereferatet fra 24. oktober Sak 076/14: Kontrakt i anbudskonkurransen HØYKON 2014 Dokumenter i saken Saksbehandler Halvor Rostad Rapport fra tilbudsevaluering unntatt offentlighet iht. offentleglova 13-14, jfr. også forvaltningsloven 13. Rådmannsutvalget 24. oktober 2014 sak 071/14 Kontraktsforslag Opplysninger i saken HØYKON-kontrakten gjelder felles høyhastighets bredbåndsnett mellom kommunehusene/ rådhusene i regionen, samt felles Internettaksess for kommunene. Kontrakten er nå gjenstand for fornying og etter utlysing av en åpen anbudskonkurranse, «HØYKON 2014», besluttet rådmannsutvalget i møtet (sak 071/14) at det skulle innledes kontraktsforhandlinger med Numedal Fiber AS. Kontraktforhandlingene er nå gjennomført, med to representanter fra de kommunale IKTavdelingene som deltakere sammen med tre fra regionens sekretariat på oppdragsgivers side. Kontraktsforslaget ble behandlet i SuksIT SuksIT anbefaler overfor rådmannsutvalget at det inngås kontrakt med Numedal Fiber AS iht. framlagt kontraktforslag. Som en del av dette, anbefales det å gjøre avrop på opsjonen på felles Internettaksess med en båndbredde på 500 Mbit/s. Kontraktsdokumentene følger vedlagt. Kontraktsforslaget bygger videre på den eksisterende 3

4 kontrakten, med de justeringer som har vært nødvendige i kjølvannet av den nye konkurransen. Dette er omfattende og til dels teknisk preget dokumentasjon. Det forventes ikke at rådmannsutvalget setter seg inn i detaljene i dette. Eventuelle spørsmål kan rettes til de lokale IKT-ansvarlige, eller til prosjektleder i tilknytning til møtet. Avtaleperioden for kapasitet er foreslått til 4 år, med opsjon på 2+2 år forlengelse. Avtaleperioden for felles Internettaksess er foreslått til 2 år med opsjon på år forlengelse. Prisene for de aktuelle tjenestene kan reforhandles en gang årlig. Når det gjelder kostnadsfordelingen kommunene i mellom, anbefales det å videreføre dagens fordelingsnøkkel med utgangspunkt i de 5 faktiske tilknytningspunktene. Dersom kontraktsforslaget godkjennes, kan sekretariatet legge til rette for kontraktsundertegning i møtet. Daglig leders forslag til konklusjon Kontraktsforslaget for ny HØYKON-kontrakt, inkl. avrop på opsjonen på felles Internettaksess, godkjennes og undertegnes. Kostnadene fordeles kommunene i mellom iht. gjeldende fordelingsnøkkel. Kontraktsforslaget for ny HØYKON-kontrakt, inkl. avrop på opsjonen på felles Internettaksess, godkjennes og undertegnes. Kostnadene fordeles kommunene i mellom iht. gjeldende fordelingsnøkkel. Sak 077/14: Digital infrastruktur Saksbehandler Halvor Rostad Dokumenter i saken Rådet for Kongsbergregionen 3. september 2013 sak 046/13 Handlingsplan 2014, Kongsbergregionen Opplysninger i saken/vurderinger Digital infrastruktur er et prioritert tiltak i Kongsbergregionens handlingsplan for 2014 og foreslås også fulgt opp gjennom tiltak i Formålet er å hindre at mangelfull digital infrastruktur blir en begrensning for virksomhetenes, innbyggernes og fritidsbeboernes tilgang til digitale tjenester. Med digital infrastruktur menes i denne sammenhengen fast (via kabel) og mobilt bredbånd, med fokus både på dekning og kvalitet. Når det gjelder den nasjonale bredbåndspolitikken, må det tolkes slik at det foreligger høye ambisjoner. I plattformen for nåværende regjering heter det: «Regjeringen vil sikre tilgang til høyhastighetsbredbånd i hele landet, med mål om hastighet på 100 Mbps». I september 2009 avga en interdepartemental arbeidsgruppe rapporten «Mål og virkemidler for bredere bredbånd». Her ble det anbefalt at minimumskravet bør være 8/1 Mbit/s for mobilt bredbånd og 50/10 Mbit/s for fast bredbånd. Det pekes på tre roller som det offentlige har og kan 4

5 utnytte bedre for å fremme bredbåndsutbygging: Tilrettelegger, regulatør og finansiell bidragsyter. I KS sin digitaliseringsstrategi for perioden for kommuner og fylkeskommuner er arkitektur og standardisering et av de tverrgående satsingsområdene. Et av målene her er formulert slik: «Kommuner og fylkeskommuner har bredbåndsinfrastruktur lokalt og regionalt som gir alle innbyggere og næringsliv tilstrekkelig kapasitet». Både i Buskerud og Telemark ble det høsten 2013 på oppdrag fra fylkeskommunene gjennomført en kartlegging av digital infrastruktur i regi av Nexia DA. Rapporten inneholder kommunevise oversikter, med utgangspunkt i den nasjonale dekningskartleggingen for Nexia sier: «Bredbånd over fiber og kabel TV nett ansees som de mest «fremtidssikre» teknologiene for økte hastighetsbehov. Skal man ha tilbud om 100 mbit/s må det bygges fibernett». Kartleggingen viser at vi har flere områder innenfor Kongsbergregionen hvor det er mangelfull dekning og/eller kvalitet når det gjelder mobilt og fast bredbånd. Behovet for kapasitet er sterkt økende. Post- og Teletilsynet har i rapporten «Bredt nok? Kapasitetsbehov og utviklingstrender innen bredbåndskommunikasjon» trukket fram karttjenester, utdanningstjenester, telemedisin, smarthuskontroll, overvåking, skytjenester, videokommunikasjon samt utviklingen innen for TV- og innholdsproduksjon blant viktige kapasitetsdrivere. I den utviklingen som blant annet vår region nå står foran når det gjelder bruk av velferdsteknologi, vil det være en nødvendig forutsetning at det er tilfredsstillende utbygd digital infrastruktur. Her har Helsedirektoratet nylig kommet med en veileder med bl.a. følgende anbefaling overfor kommunene: «Helsedirektoratet anbefaler at kommunene igangsetter arbeidet med overgang til full-digitale løsninger. Dette omfatter også alarmmottaksfunksjonen for trygghetsalarmer». Videre anbefales det at: «Overgangen fra analoge til full-digitale løsninger anbefales å være sluttført innen utgangen av 2018». Dette stiller krav til den digitale infrastrukturen og i dette tilfellet særlig mobilt bredbånd. I regionrådets møte sak 046/13, ble det som en del av vedtaket besluttet følgende: «Etter at resultatene fra kartleggingen av digital infrastruktur i Buskerud og Telemark er gjort tilgjengelig, legges disse fram for Regionrådet til orientering. På det tidspunkt kan også forslaget om en mulig regional bredbåndsplan tas opp til drøfting». Oppfølgingen ble lagt på vent i samband med skifte av daglig leder i regionen, men fremmes nå for videre behandling. Det foreslås å iverksette en prosess med sikte på å utvikle en felles regional strategi for digital infrastruktur i Kongsbergregionen. Strategien skal bidra til å: Gi kommunene et bedre grunnlag for å utvikle egne planer for tiltak som fremmer bredbåndsutbygging. Herunder en bedre strategisk forankring for nye søknader om statlig finansiering til bredbåndsutbygging. Det anses å være en fordel dersom det ligger en langsiktig og strategisk tenking bak prosjektforslagene det skal søkes om støtte til. Strukturere arbeidet med å dekke kommende behov for digital infrastruktur i alle deler av regionen, for eksempel for kunne ta i bruk en full-digital plattform for velferdsteknologi. Øke regionens attraktivitet både for næringsliv, innbyggere og fritidsbeboere. Forutsetningen for å kunne delta i en digital hverdag er tilgang til digital infrastruktur med tilfredsstillende dekning og kvalitet. Det foreslås som et mål at første versjon av en regional strategi for digital infrastruktur foreligger innen fristen for å søke om statlig finansiering til bredbåndsutbygging våren Daglig leders forslag til konklusjon Rådmannsutvalget anbefaler overfor Rådet for Kongsbergregionen at det iverksettes 5

6 en prosess for å etablere en regional strategi for digital infrastruktur, slik at en første versjon av strategien kan legges fram til behandling våren Det gis fullmakt til å iverksette forberedende aktiviteter. Arbeidet gjennomføres innenfor vedtatte budsjettrammer. Rådmannsutvalget anbefaler overfor Rådet for Kongsbergregionen at det iverksettes en prosess for å etablere en regional strategi for digital infrastruktur, slik at en første versjon av strategien kan legges fram til behandling våren Det gis fullmakt til å iverksette forberedende aktiviteter. Arbeidet gjennomføres innenfor vedtatte budsjettrammer. Sak 078/14: Plan for informasjon, medvirkning og medbestemmelse Saksbehandler Halvor Rostad Dokumenter i saken Prosjektmandat etableringsprosjekt (godkjent i RMU , sak 046/14) Plan for informasjon, medvirkning og medbestemmelse Opplysninger i saken/vurderinger Rådmannsutvalget godkjente i møtet 6. juni 2014 prosjektmandatet for etableringsprosjektet for ny felles IKT driftsenhet. Oppstartsmøtet fant sted og det har fram til nå vært hovedfokus på personalrelaterte temaer, som forberedelse til den kommende virksomhetsoverdragelsen. Flere av de øvrige aktivitetene avventes til daglig leder for virksomheten har tiltrådt i stillingen. I prosjektmandatet påpekes følgende: «Som flere har uttalt underveis i prosessen fram til i dag, må det legges til rette for at etableringen av det nye IKT driftssamarbeidet skal oppleves positivt blant de involverte. Et av suksesskriteriene for dette også i etableringsprosjektet, er at det gis god informasjon og skapes rom for medvirkning. Her må hver kommune sørge for nødvendig deltakelse og medvirkning lokalt». Informasjon og medvirkning er på dette grunnlaget trukket fram som en av flere kritiske suksessfaktorer for prosjektet. Det generelt en utfordring å nå ut med tilstrekkelig informasjon, samt sikre tilstrekkelig grad av medvirkning, ute i kommuneorganisasjonene i pågående regionale prosjekter. Her er en avhengig av at kommunale ledere bidrar. Prosjektgruppa for etableringsprosjektet ferdigstilte i møtet et forslag til plan for informasjon, medvirkning og medbestemmelse i prosjektet, som er vedlagt saken. Planen er bl.a. basert på en interessentanalyse. Rådmennene bes ta et overordnet ansvar for at planens intensjoner kan bli fulgt opp i den enkelte kommune. De kommunale IKT-lederne deltar i prosjektgruppa og er tildelt ansvaret for den løpende oppfølgingen overfor IKT-ansatte. Videre er det fra prosjektledelsens side en jevnlig oppfølging av kommunale personalavdelinger gjennom møtene i Kompetanseforum. Daglig leders forslag til konklusjon 6

7 Planen for informasjon, medvirkning og medbestemmelse i prosjekt Kompetanseregionen tas til orientering. Rådmennene tar et overordnet ansvar for at planens intensjoner kan bli fulgt opp, for de aktiviteter hvor det ligger et ansvar på ledernivå i den enkelte kommune. Planen for informasjon, medvirkning og medbestemmelse i prosjekt Kompetanseregionen tas til orientering. Rådmennene tar et overordnet ansvar for at planens intensjoner kan bli fulgt opp, for de aktiviteter hvor det ligger et ansvar på ledernivå i den enkelte kommune. Sak 079/14: Mandat for tjenestesamarbeid Mandat ettersendes Referat Rådmannsutvalgets møte I rådmannsutvalgets behandling av sluttrapporten fra ERP- prosjektet ble følgende konkludert: Rådmannsutvalgets konklusjon sak 024/14: Sluttrapporten tas til orientering Arbeidet i de eksisterende økonomi og HRM nettverk videreføres Det etableres et "ERP nettverk" for de neste 6-12 månedene for å sikre fokus og kontinuitet av det arbeidet som er startet i forhold til gevinstrealisering. Hjartdal kommune tar ansvar for ERP nettverket. Nettverket bør bestå av beslutningstakere fra de fire kommunene. Det etableres et prosjekt som kan kartlegge og vurdere videre tjenestesamarbeid innenfor de nevnte områder innen økonomi og HRM. Inntil dette kommer på plass bør ERP nettverket ivareta kontinuiteten Det gjøres en konkret vurdering mht å etablere et eget prosjekt for utrulling av ehandel i alle de 7 kommunene i regionen Restmidler i prosjektet bør overføres til det nye ERP nettverket og benyttes til felles opplæringstiltak, og til frikjøp av ressurs til å lede nettverksarbeidet for HRM og økonominettverkene ut Daglig leder ønsker å følge opp dette vedtaket og legger frem forslag til mandat for et slikt tjenestesamarbeid. Rådmannsutvalget støtter forslag til mandat for tjenestesamarbeid. Rådmannsutvalget støtter forslag til mandat for tjenestesamarbeid 7

8 Prosjektmandatet endres slik at det fremgår at Numedalskommunene v/fønk vil ha en observatørrolle i prosjektet, og at de øvrige kommunene bidrar med dedikerte ressurspersoner inn i prosjektgruppa. Sak 080/14: Søknad fra Numedal - digitalisering av reguleringsplaner Søknad om støtte til digitalisering av reguleringsplaner. Numedalskommunene har søkt om støtte til digitalisering av reguleringsplaner. Dette er et prosjekt ledet av kartverket. Numedalskommunene er de eneste kommunene i Buskerud som ikke har en heldekkende digital base over reguleringsplaner. Prosjektet er å regne som positivt for tilrettelegging av ny næringsvirksomhet i Numedal da en slik database vil gi næringsdrivende og privatpersoner en rask og god tilgang til til planer og planprosesser. Det er søkt om kr ,-, halvparten av de budsjetterte kostnadene. Det er daglig leders vurdering av prosjektet kan støttes med noen midler, men at det ikke finnes rom for å innfri hele søknadsbeløpet. Rådmannsutvalget innstiller for regionrådet at det bevilges kr ,- til numedalkommunenes prosjekt for digitalisering av reguleringsplaner. Det forutsettes at prosjektet er ferdigstilt innen utgangen av Rådmannsutvalget innstiller for regionrådet at det bevilges kr ,- til Numedalkommunenes prosjekt for digitalisering av reguleringsplaner. Det forutsettes at prosjektet er ferdigstilt innen utgangen av Sak 081/14: Søknad om støtte til gjennomføring av yrkesmesse Søknad fra Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune søker om støtte til gjennomføring av Yrkesmesse i Numedal. Dette er tidligere gjennomført i Inklusive kommunene deltok 38 bedrifter. Messen ble besøkt av 400 elever fra ungdomsskolen på Rødberg, Veggli og Flesberg samt alle elevene ved Numedal Videregående Skole. 8

9 Nore og Uvdal kommune ber som støtte en støtte på kr ,-. Dette utgjør halve budsjettet for gjennomføringen av yrkesmessen Rådmannsutvalget innstiller for regionrådet at Nore og Uvdal kommune gis kr ,- fra regionalt næringsfond. Rådmannsutvalget innstiller for regionrådet at Nore og Uvdal kommune gis kr ,- fra regionalt næringsfond. Sak 082/14: TDC oppfølging av telefoniavtale Saksbehandler: Britt- Inger Kolset Rådmannsutvalget sak 048/14 Rådmannsutvalget sak 053/14 Rådmannsutvalget ga i juni oppdrag til sekretariatet/suksit om å kontakte kommunenes felles leverandør av telefonitjenester for å formidle de problemer som kommunene erfarte med mobiltjenestene og etterspørre hvordan disse skulle løses. Det ble i rådmannsutvalgets møte 22. august gitt en orientering om status i dette arbeidet. Rådmannsutvalget besluttet på bakgrunn av dette at SuksIT skulle legge fram forslag til tiltak/videre prosess på et senere rådmannsutvalgsmøte. SuksIT/sekretariatet har siden forrige orientering vært i dialog både med leverandør av tjenesten og BTV. SuksIT behandlet saken på nytt Basert på en status gitt fra hver kommune synes det fortsatt å være problemer med tjenestene. I dagens møte deltar koordinator for SuksIT og redegjør kort om dette og om dialogen med leverandør og BTV. Det er ønskelig at rådmannsutvalget diskuterer saken og kommer med innspill/signaler til videre prosess. Daglig lederes forslag til konklusjon: Saken tas til orientering Saken tas til orientering Sak 083/14: Advokatsamarbeid 9

10 Notat blir ettersendt Rådmannsutvalget behandlet saken i møte 22. august og besluttet da at rådmannen i Kongsberg legger fram forslag til organisering av regionalt arkivsamarbeid i neste møte saken ble behandlet i møtet der det ble besluttet å utarbeide et forslag til budsjett og fordelingsnøkkel for et slikt samarbeid. Rådmannsutvalget slutter seg til rådmannen i Kongsbergs forslag til organisering og utgiftsfordeling ved et advokatsamarbeid. Notatet utvides med kostnadsbilde, fordelingsnøkkel, hva som er inkludert i samarbeidet, samt et utkast til samarbeidsavtale. I samarbeidsavtalen konkretiseres avgrensinger for oppgaver som ligger naturlig inne i samarbeidet. Sak 084/14: Opprettelse av regionalt fagnettverk for plan, bygg og geodata SuksIT arrangerte regional digitaliseringssamling 21. oktober for rådmenn og SuksIT. Hensikten med samlingen var å starte arbeidet med etablering av ny regional estrategi. Det var på samlingen enighet om det synes fornuftig å benytte KS Digitaliseringsstrategi som mal for regional strategi. Det var også enighet om at de regionale nettverkene må involveres i arbeidet med å definere felles mål for «sine» strategiområder. Ett av strategiområdene i KS digitaliseringsstrategi er «Plan, bygg og geodata». Det er pr. i dag ikke etablert noe regionalt fagnettverk for dette området. Signaler fra deltakerne på samlingen 21. oktober var derfor at det er ønskelig at det opprettes et regionalt fagnettverk for plan, bygg og geodata. Siden ikke alle rådmenn var tilstede på samlingen legges dette fram som egen sak for rådmannsutvalget. Det bemerkes at et slikt fagnettverk også vil være nyttig i andre sammenhenger som f.eks. I forhold til erfaringsutveksling og kompetansedeling, men også i forhold til å identifisere og realisere andre typer samarbeidsgevinster. Av hensyn til prosess med etablering av regional estrategi bør det nye fagnettverket gjennomføre et møte i løpet av januar. Nettverket bemannes med en fagperson fra hver kommune fra området «Plan, bygg og geodata». 10

11 Sekretariatet vil om ønskelig følge opp nettverket i en oppstartsfase. Daglig lederes forslag til konklusjon: Det etableres et regionalt fagnettverk for «Plan, bygg og geodata» Hver kommune melder tilbake navn på representant til sekretariet v/ daglig leder innen 15. desember Det etableres et regionalt fagnettverk for «Plan, bygg og geodata» Hver kommune melder tilbake navn på representant til sekretariet v/ daglig leder innen 15. desember. Sak 085/14: Inngåelse av kontrakt om KS læring Rådmannsutvalget sak 68/14: Strategiplan prosjekt Kompetanseregionen Avtale KS Læring hovedavtale v2 Avtale KS Læring hovedavtale v2 - bilag Prosjekt Kompetanseregionen skal koordinere det regionale samarbeidet om kompetansetiltak, men skal også være en pådriver og tilrettelegger for mer strategisk og enklere kompetanseutvikling i kommunene. Prosjektet er involvert i utviklingen av læringsportalen KS Læring, og innhold og funksjonalitet på denne portalen utvikles og utvides stadig. Tilgang til portalen vil være essensiell for å kunne drive kompetanseutvikling i kommunene på en enklere og mer fleksibel måte og flere av prosjektets aktiviteter er knyttet opp til bruk av denne nettløsningen. Blant annet utvikling av nyansattkurs, kurs i Forvaltningsloven og kurs i legemiddelhåndtering. Det er KS Kommit som har ansvaret for utvikling av KS Læring og er avtalens leverandør. Kommunene bidrar i dag allerede til KS Kommit med én krone pr. innbygger og bruk av KS Lærings standardoppsett er dekket av denne kontingenten. Det vil si at det ikke kan påregnes kostnader for kommunene i denne omgang. Dette vil i så fall komme på et senere tidspunkt og gjelde for ekstra funksjoner som integrasjon med øvrig HR-verktøy, kursadministrasjon og lignende funksjoner. Kontrakten er basert på statens egen mal for innkjøp av digitale verktøy og er gjennomgått og kvalitetssikret av sekretariatet. 11

12 Kongsbergregionen er for øvrig godt plassert for å påvirke videre utvikling av KS Læring. Leder for SuksIT Britt-Inger Kolset er forespurt å sitte i områdets Koordinerings- og prioriteringsråd og prosjektleder Kjetil Gulsrud Lundemoen sitter i arbeidsgruppen. Daglig leders forslag til vedtak: Rådmannsutvalget gir daglig leder fullmakt til å på vegne av kommunene inngå avtale om bruk av KS Læring. Rådmannsutvalget gir daglig leder fullmakt til å på vegne av kommunene inngå avtale om bruk av KS Læring. Sak 086/14: FoU-prosjekt: rapportering til staten helse/omsorg og plan/areal/miljø Saksbehandler: Håvard Fossbakken Invitasjon til workshop, Forenkling av rapporterings-, dokumentasjons- og rutinekrav Rambøll Management Consulting og Vista Analyse har fått i oppdrag av KS å gjennomføre FoU-prosjektet forenkling av rapporterings-, dokumentasjons- og rutinekrav innenfor områdene helse og omsorg, og fysisk planlegging/areal/miljø. Rune Engehult vil presentere funnene som er gjort så langt i analysen. Saken tas til orientering. Saken tas til orientering Sak 087/14: Kommunereformen Saksbehandler Håvard Fossbakken Rådmannsutvalget sak 056/14 12

13 Regionrådet sak 033/14 Opplysninger i saken/vurderinger: Rådmannsutvalget behandlet saken i forrige møte 24. oktober. I saken ga rådmennene en kort status om pågående aktiviteter i de enkelte kommunene. Det ble også besluttet at saken settes opp som en fast orienteringssak på rådmannsutvalgsmøtene framover for å utveksle informasjon. Regionrådet hadde også saken oppe på forrige regionrådsmøte 9. september hvor det ble gitt en orientering om pågående prosesser fra ordførerne. Det ble også besluttet at saken settes opp som en fast sak i regionrådsmøtene framover. I dagens møte gir rådmennene en oppdatert status fra de enkelte kommunene. Saken tas til orientering Saken tas til orientering Eventuelt: Etablerveiledningen Kontrakten med øst- Telemark Etablerersenter går ut i år. Kontrakten ble på et år da man skulle finne en mer langsiktig organisering av dette arbeidet. Dette arbeidet er forsinket, det samme var etableringen av Kongsbergkontoret. Av den grunn er det ønskelig å forlenge eksisterende kontrakt og så gjennomføre organiserngsprosessen i Rådmannsutvalg og regionråd orienteres når dette er gjort. Renovasjonssamarbeid Arbeidet har stoppet opp etter vedtakene i Kongsbergregionen. Kommunene Rollag og Flesberg, Hjartdal har behandlet saken politisk og er positive, Nore og Uvdal har sagt nei, mens øvrige kommuner avventer sin behandling. Kongsberg kommune er i sluttfasen av et internt prosjekt som må bli ferdig før man kan tenke på videre samarbeidet. Nå har det gått lang tid, nåværende lokale kontrakter går ut og må evt forlenges/ legges ut på anbud. Saken tas opp som egen sak i neste møte. Felles bord! Et fast punkt på agendaen for deling utenom formell sakliste. Saker og spørsmål erfaringer og kunnskap, fra rådmannens hverdag og roller, som kan deles i kollegiet utenom protokoll. Det avsettes tid til slikt felles bord i møtet. 13

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. januar 2012

Rådmannsutvalget 27. januar 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 27. januar 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 Side 1 av 14 Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 revidert 06.10.14 Kongsbergregionen 06.10.14 Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 971 54 331 Side 2 av 14 Bakgrunn: Regionrådets

Detaljer

Sekretariatets budsjettinnspill for 2014

Sekretariatets budsjettinnspill for 2014 Sekretariatets budsjettinnspill for 2014 Kongsbergregionen 18.09.13 Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf: 32 86 63 27 mob: 48 16 63 27 Bakgrunn: I forbindelse

Detaljer

Regionrådet 14. april 2015

Regionrådet 14. april 2015 Møtereferat Regionrådet 14. april 2015 Sted: Kommunehuset i Rollag Tidspunkt: kl 10:00 14:00 Kongsbergregionen 14.04.2015 Sven Tore Løkslid rådsleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

Regionrådet 4. desember 2012

Regionrådet 4. desember 2012 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. desember 2012 Sted: Rollag kommune Kommunestyresalen - Rollag Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 26.11.12 Thomas Fosen rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune NUmEDAL fflidelaldep.dalen. Utvalg: Administrasjonsutvalget. Saksnr: 1/2014

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune NUmEDAL fflidelaldep.dalen. Utvalg: Administrasjonsutvalget. Saksnr: 1/2014 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL fflidelaldep.dalen Møteinnkalling Saksnr: 1/2014 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 13.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

RAPPORT. FORPROSJEKT Permanent IKT Driftssamarbeid i Kongsbergregionen. Versjon: 1.52

RAPPORT. FORPROSJEKT Permanent IKT Driftssamarbeid i Kongsbergregionen. Versjon: 1.52 RAPPORT FORPROSJEKT Permanent IKT Driftssamarbeid i Kongsbergregionen Versjon: 1.52 Utarbeidet dato : 23.2.2012 med tilføyelse av 20.3.2012 Utarbeidet av : Prosjektgruppe IKT Drift, inkl. uttalelser fra

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Hovedprosjekt Telefoni. Sluttrapport

Hovedprosjekt Telefoni. Sluttrapport Hovedprosjekt Telefoni Sluttrapport 12.04.2012 KONGSBERGREGIONEN Odd J Resser (PL) Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål og rammer... 4 2.1 Mål... 4 2.2 Rammer... 5 2.3 Ressursbruk... 5 3 Omfang og avgrensning...

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Tittel: Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Side 1 av 48 Side 2 av 48 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 6 2 BAKGRUNN... 8 3 PROSJEKTMANDAT... 8 3.1 FORPROSJEKTETS HOVEDMÅL

Detaljer

Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: 20.02.2014 kl. 17:00 Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere. Delrapport 1: Bredbånd i Telemark

Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere. Delrapport 1: Bredbånd i Telemark Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere Delrapport 1: Bredbånd i Telemark - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 700023 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...6

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 NB! Møtesekretær for dette møte vil være Sigvard Thy. Eventuelt forfall

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013 Til Husbanken Dokumenttype Rapport Dato Juni 2013 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013 2 Dato Juni 2013 Utarbeidet av Rambøll Beskrivelse Følgeevaluering av satsning på boligetablering

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.08.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 02.06.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde. Møterom 111.

FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 02.06.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde. Møterom 111. FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 02.06.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde. Møterom 111. Medlemmer som kalles inn til møtet: Knut Støbakk styreleder Eva Vinje Aurdal nestleder Geir Inge Lien

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer