Rådmannsutvalget 28. november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannsutvalget 28. november 2014"

Transkript

1 MØTREFERAT Rådmannsutvalget 28. november 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: mob:

2 Sakliste Sak 075/14: Godkjenning av møtereferat... Sak 076/14: Kontrakt i anbudskonkurransen HØYKON Sak 077/14: Digital infrastruktur... Sak 078/14: Plan for informasjon, medvirkning og medbestemmelse... Sak 079/14: Mandat for tjenestesamarbeid... Sak 080/14: Søknad fra Numedal - digitalisering av reguleringsplaner... Sak 081/14: Søknad om støtte til gjennomføring av yrkesmesse... Sak 082/14: TDC oppfølging av telefoniavtale... Sak 083/14: Advokatsamarbeid... Sak 084/14: Opprettelse av regionalt fagnettverk for plan, bygg og geodata... Sak 085/14: FoU-prosjekt: rapportering til staten helse/omsorg og plan/areal/miljø... Sak 086/14: Ingåelse av avtale med KS Læring... Sak 087/14: Kommunereformen... Felles bord... Til stede: Rune Lødøen / Tinn Rune Engehult / Hjartdal Svein Aannestad / Notodden Alexander Ytteborg / Nore og Uvdal Jon G. Pedersen / Flesberg Hans Henrik Thune / Rollag Håvard Fossbakken / Kongsbergregionen Forfall: Wenche Grinderud / Kongsberg Også til stede: Halvor Rostad Britt- Inger Kolset Kjetil Lundemoen Vedlegg til innkalling/sakliste: Referat fra rådmannsutvalgsmøtet Hovedavtale HØYKON Plan for informasjon, medvirkning og medbestemmelse Invitasjon til workshop, Forenkling av rapporterings-, dokumentasjons- og rutinekrav Søknad fra Numedal Søknad fra Numedal, budsjett Søknad om støtte til gjennomføring av yrkesmesse 2

3 Hovedavtale med KS Læring + billag Sak 075/14: Godkjenning av møtereferat Referat fra møtet i rådmannsutvalget 24. oktober Referatet fra møtet 24. oktober er sendt ut til rådmannsutvalgets medlemmer, samt lagt ut på Kongsbergregionens nettside. Rådmannsutvalget godkjenner møtereferatet fra 24. oktober Rådmannsutvalget godkjenner møtereferatet fra 24. oktober Sak 076/14: Kontrakt i anbudskonkurransen HØYKON 2014 Dokumenter i saken Saksbehandler Halvor Rostad Rapport fra tilbudsevaluering unntatt offentlighet iht. offentleglova 13-14, jfr. også forvaltningsloven 13. Rådmannsutvalget 24. oktober 2014 sak 071/14 Kontraktsforslag Opplysninger i saken HØYKON-kontrakten gjelder felles høyhastighets bredbåndsnett mellom kommunehusene/ rådhusene i regionen, samt felles Internettaksess for kommunene. Kontrakten er nå gjenstand for fornying og etter utlysing av en åpen anbudskonkurranse, «HØYKON 2014», besluttet rådmannsutvalget i møtet (sak 071/14) at det skulle innledes kontraktsforhandlinger med Numedal Fiber AS. Kontraktforhandlingene er nå gjennomført, med to representanter fra de kommunale IKTavdelingene som deltakere sammen med tre fra regionens sekretariat på oppdragsgivers side. Kontraktsforslaget ble behandlet i SuksIT SuksIT anbefaler overfor rådmannsutvalget at det inngås kontrakt med Numedal Fiber AS iht. framlagt kontraktforslag. Som en del av dette, anbefales det å gjøre avrop på opsjonen på felles Internettaksess med en båndbredde på 500 Mbit/s. Kontraktsdokumentene følger vedlagt. Kontraktsforslaget bygger videre på den eksisterende 3

4 kontrakten, med de justeringer som har vært nødvendige i kjølvannet av den nye konkurransen. Dette er omfattende og til dels teknisk preget dokumentasjon. Det forventes ikke at rådmannsutvalget setter seg inn i detaljene i dette. Eventuelle spørsmål kan rettes til de lokale IKT-ansvarlige, eller til prosjektleder i tilknytning til møtet. Avtaleperioden for kapasitet er foreslått til 4 år, med opsjon på 2+2 år forlengelse. Avtaleperioden for felles Internettaksess er foreslått til 2 år med opsjon på år forlengelse. Prisene for de aktuelle tjenestene kan reforhandles en gang årlig. Når det gjelder kostnadsfordelingen kommunene i mellom, anbefales det å videreføre dagens fordelingsnøkkel med utgangspunkt i de 5 faktiske tilknytningspunktene. Dersom kontraktsforslaget godkjennes, kan sekretariatet legge til rette for kontraktsundertegning i møtet. Daglig leders forslag til konklusjon Kontraktsforslaget for ny HØYKON-kontrakt, inkl. avrop på opsjonen på felles Internettaksess, godkjennes og undertegnes. Kostnadene fordeles kommunene i mellom iht. gjeldende fordelingsnøkkel. Kontraktsforslaget for ny HØYKON-kontrakt, inkl. avrop på opsjonen på felles Internettaksess, godkjennes og undertegnes. Kostnadene fordeles kommunene i mellom iht. gjeldende fordelingsnøkkel. Sak 077/14: Digital infrastruktur Saksbehandler Halvor Rostad Dokumenter i saken Rådet for Kongsbergregionen 3. september 2013 sak 046/13 Handlingsplan 2014, Kongsbergregionen Opplysninger i saken/vurderinger Digital infrastruktur er et prioritert tiltak i Kongsbergregionens handlingsplan for 2014 og foreslås også fulgt opp gjennom tiltak i Formålet er å hindre at mangelfull digital infrastruktur blir en begrensning for virksomhetenes, innbyggernes og fritidsbeboernes tilgang til digitale tjenester. Med digital infrastruktur menes i denne sammenhengen fast (via kabel) og mobilt bredbånd, med fokus både på dekning og kvalitet. Når det gjelder den nasjonale bredbåndspolitikken, må det tolkes slik at det foreligger høye ambisjoner. I plattformen for nåværende regjering heter det: «Regjeringen vil sikre tilgang til høyhastighetsbredbånd i hele landet, med mål om hastighet på 100 Mbps». I september 2009 avga en interdepartemental arbeidsgruppe rapporten «Mål og virkemidler for bredere bredbånd». Her ble det anbefalt at minimumskravet bør være 8/1 Mbit/s for mobilt bredbånd og 50/10 Mbit/s for fast bredbånd. Det pekes på tre roller som det offentlige har og kan 4

5 utnytte bedre for å fremme bredbåndsutbygging: Tilrettelegger, regulatør og finansiell bidragsyter. I KS sin digitaliseringsstrategi for perioden for kommuner og fylkeskommuner er arkitektur og standardisering et av de tverrgående satsingsområdene. Et av målene her er formulert slik: «Kommuner og fylkeskommuner har bredbåndsinfrastruktur lokalt og regionalt som gir alle innbyggere og næringsliv tilstrekkelig kapasitet». Både i Buskerud og Telemark ble det høsten 2013 på oppdrag fra fylkeskommunene gjennomført en kartlegging av digital infrastruktur i regi av Nexia DA. Rapporten inneholder kommunevise oversikter, med utgangspunkt i den nasjonale dekningskartleggingen for Nexia sier: «Bredbånd over fiber og kabel TV nett ansees som de mest «fremtidssikre» teknologiene for økte hastighetsbehov. Skal man ha tilbud om 100 mbit/s må det bygges fibernett». Kartleggingen viser at vi har flere områder innenfor Kongsbergregionen hvor det er mangelfull dekning og/eller kvalitet når det gjelder mobilt og fast bredbånd. Behovet for kapasitet er sterkt økende. Post- og Teletilsynet har i rapporten «Bredt nok? Kapasitetsbehov og utviklingstrender innen bredbåndskommunikasjon» trukket fram karttjenester, utdanningstjenester, telemedisin, smarthuskontroll, overvåking, skytjenester, videokommunikasjon samt utviklingen innen for TV- og innholdsproduksjon blant viktige kapasitetsdrivere. I den utviklingen som blant annet vår region nå står foran når det gjelder bruk av velferdsteknologi, vil det være en nødvendig forutsetning at det er tilfredsstillende utbygd digital infrastruktur. Her har Helsedirektoratet nylig kommet med en veileder med bl.a. følgende anbefaling overfor kommunene: «Helsedirektoratet anbefaler at kommunene igangsetter arbeidet med overgang til full-digitale løsninger. Dette omfatter også alarmmottaksfunksjonen for trygghetsalarmer». Videre anbefales det at: «Overgangen fra analoge til full-digitale løsninger anbefales å være sluttført innen utgangen av 2018». Dette stiller krav til den digitale infrastrukturen og i dette tilfellet særlig mobilt bredbånd. I regionrådets møte sak 046/13, ble det som en del av vedtaket besluttet følgende: «Etter at resultatene fra kartleggingen av digital infrastruktur i Buskerud og Telemark er gjort tilgjengelig, legges disse fram for Regionrådet til orientering. På det tidspunkt kan også forslaget om en mulig regional bredbåndsplan tas opp til drøfting». Oppfølgingen ble lagt på vent i samband med skifte av daglig leder i regionen, men fremmes nå for videre behandling. Det foreslås å iverksette en prosess med sikte på å utvikle en felles regional strategi for digital infrastruktur i Kongsbergregionen. Strategien skal bidra til å: Gi kommunene et bedre grunnlag for å utvikle egne planer for tiltak som fremmer bredbåndsutbygging. Herunder en bedre strategisk forankring for nye søknader om statlig finansiering til bredbåndsutbygging. Det anses å være en fordel dersom det ligger en langsiktig og strategisk tenking bak prosjektforslagene det skal søkes om støtte til. Strukturere arbeidet med å dekke kommende behov for digital infrastruktur i alle deler av regionen, for eksempel for kunne ta i bruk en full-digital plattform for velferdsteknologi. Øke regionens attraktivitet både for næringsliv, innbyggere og fritidsbeboere. Forutsetningen for å kunne delta i en digital hverdag er tilgang til digital infrastruktur med tilfredsstillende dekning og kvalitet. Det foreslås som et mål at første versjon av en regional strategi for digital infrastruktur foreligger innen fristen for å søke om statlig finansiering til bredbåndsutbygging våren Daglig leders forslag til konklusjon Rådmannsutvalget anbefaler overfor Rådet for Kongsbergregionen at det iverksettes 5

6 en prosess for å etablere en regional strategi for digital infrastruktur, slik at en første versjon av strategien kan legges fram til behandling våren Det gis fullmakt til å iverksette forberedende aktiviteter. Arbeidet gjennomføres innenfor vedtatte budsjettrammer. Rådmannsutvalget anbefaler overfor Rådet for Kongsbergregionen at det iverksettes en prosess for å etablere en regional strategi for digital infrastruktur, slik at en første versjon av strategien kan legges fram til behandling våren Det gis fullmakt til å iverksette forberedende aktiviteter. Arbeidet gjennomføres innenfor vedtatte budsjettrammer. Sak 078/14: Plan for informasjon, medvirkning og medbestemmelse Saksbehandler Halvor Rostad Dokumenter i saken Prosjektmandat etableringsprosjekt (godkjent i RMU , sak 046/14) Plan for informasjon, medvirkning og medbestemmelse Opplysninger i saken/vurderinger Rådmannsutvalget godkjente i møtet 6. juni 2014 prosjektmandatet for etableringsprosjektet for ny felles IKT driftsenhet. Oppstartsmøtet fant sted og det har fram til nå vært hovedfokus på personalrelaterte temaer, som forberedelse til den kommende virksomhetsoverdragelsen. Flere av de øvrige aktivitetene avventes til daglig leder for virksomheten har tiltrådt i stillingen. I prosjektmandatet påpekes følgende: «Som flere har uttalt underveis i prosessen fram til i dag, må det legges til rette for at etableringen av det nye IKT driftssamarbeidet skal oppleves positivt blant de involverte. Et av suksesskriteriene for dette også i etableringsprosjektet, er at det gis god informasjon og skapes rom for medvirkning. Her må hver kommune sørge for nødvendig deltakelse og medvirkning lokalt». Informasjon og medvirkning er på dette grunnlaget trukket fram som en av flere kritiske suksessfaktorer for prosjektet. Det generelt en utfordring å nå ut med tilstrekkelig informasjon, samt sikre tilstrekkelig grad av medvirkning, ute i kommuneorganisasjonene i pågående regionale prosjekter. Her er en avhengig av at kommunale ledere bidrar. Prosjektgruppa for etableringsprosjektet ferdigstilte i møtet et forslag til plan for informasjon, medvirkning og medbestemmelse i prosjektet, som er vedlagt saken. Planen er bl.a. basert på en interessentanalyse. Rådmennene bes ta et overordnet ansvar for at planens intensjoner kan bli fulgt opp i den enkelte kommune. De kommunale IKT-lederne deltar i prosjektgruppa og er tildelt ansvaret for den løpende oppfølgingen overfor IKT-ansatte. Videre er det fra prosjektledelsens side en jevnlig oppfølging av kommunale personalavdelinger gjennom møtene i Kompetanseforum. Daglig leders forslag til konklusjon 6

7 Planen for informasjon, medvirkning og medbestemmelse i prosjekt Kompetanseregionen tas til orientering. Rådmennene tar et overordnet ansvar for at planens intensjoner kan bli fulgt opp, for de aktiviteter hvor det ligger et ansvar på ledernivå i den enkelte kommune. Planen for informasjon, medvirkning og medbestemmelse i prosjekt Kompetanseregionen tas til orientering. Rådmennene tar et overordnet ansvar for at planens intensjoner kan bli fulgt opp, for de aktiviteter hvor det ligger et ansvar på ledernivå i den enkelte kommune. Sak 079/14: Mandat for tjenestesamarbeid Mandat ettersendes Referat Rådmannsutvalgets møte I rådmannsutvalgets behandling av sluttrapporten fra ERP- prosjektet ble følgende konkludert: Rådmannsutvalgets konklusjon sak 024/14: Sluttrapporten tas til orientering Arbeidet i de eksisterende økonomi og HRM nettverk videreføres Det etableres et "ERP nettverk" for de neste 6-12 månedene for å sikre fokus og kontinuitet av det arbeidet som er startet i forhold til gevinstrealisering. Hjartdal kommune tar ansvar for ERP nettverket. Nettverket bør bestå av beslutningstakere fra de fire kommunene. Det etableres et prosjekt som kan kartlegge og vurdere videre tjenestesamarbeid innenfor de nevnte områder innen økonomi og HRM. Inntil dette kommer på plass bør ERP nettverket ivareta kontinuiteten Det gjøres en konkret vurdering mht å etablere et eget prosjekt for utrulling av ehandel i alle de 7 kommunene i regionen Restmidler i prosjektet bør overføres til det nye ERP nettverket og benyttes til felles opplæringstiltak, og til frikjøp av ressurs til å lede nettverksarbeidet for HRM og økonominettverkene ut Daglig leder ønsker å følge opp dette vedtaket og legger frem forslag til mandat for et slikt tjenestesamarbeid. Rådmannsutvalget støtter forslag til mandat for tjenestesamarbeid. Rådmannsutvalget støtter forslag til mandat for tjenestesamarbeid 7

8 Prosjektmandatet endres slik at det fremgår at Numedalskommunene v/fønk vil ha en observatørrolle i prosjektet, og at de øvrige kommunene bidrar med dedikerte ressurspersoner inn i prosjektgruppa. Sak 080/14: Søknad fra Numedal - digitalisering av reguleringsplaner Søknad om støtte til digitalisering av reguleringsplaner. Numedalskommunene har søkt om støtte til digitalisering av reguleringsplaner. Dette er et prosjekt ledet av kartverket. Numedalskommunene er de eneste kommunene i Buskerud som ikke har en heldekkende digital base over reguleringsplaner. Prosjektet er å regne som positivt for tilrettelegging av ny næringsvirksomhet i Numedal da en slik database vil gi næringsdrivende og privatpersoner en rask og god tilgang til til planer og planprosesser. Det er søkt om kr ,-, halvparten av de budsjetterte kostnadene. Det er daglig leders vurdering av prosjektet kan støttes med noen midler, men at det ikke finnes rom for å innfri hele søknadsbeløpet. Rådmannsutvalget innstiller for regionrådet at det bevilges kr ,- til numedalkommunenes prosjekt for digitalisering av reguleringsplaner. Det forutsettes at prosjektet er ferdigstilt innen utgangen av Rådmannsutvalget innstiller for regionrådet at det bevilges kr ,- til Numedalkommunenes prosjekt for digitalisering av reguleringsplaner. Det forutsettes at prosjektet er ferdigstilt innen utgangen av Sak 081/14: Søknad om støtte til gjennomføring av yrkesmesse Søknad fra Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune søker om støtte til gjennomføring av Yrkesmesse i Numedal. Dette er tidligere gjennomført i Inklusive kommunene deltok 38 bedrifter. Messen ble besøkt av 400 elever fra ungdomsskolen på Rødberg, Veggli og Flesberg samt alle elevene ved Numedal Videregående Skole. 8

9 Nore og Uvdal kommune ber som støtte en støtte på kr ,-. Dette utgjør halve budsjettet for gjennomføringen av yrkesmessen Rådmannsutvalget innstiller for regionrådet at Nore og Uvdal kommune gis kr ,- fra regionalt næringsfond. Rådmannsutvalget innstiller for regionrådet at Nore og Uvdal kommune gis kr ,- fra regionalt næringsfond. Sak 082/14: TDC oppfølging av telefoniavtale Saksbehandler: Britt- Inger Kolset Rådmannsutvalget sak 048/14 Rådmannsutvalget sak 053/14 Rådmannsutvalget ga i juni oppdrag til sekretariatet/suksit om å kontakte kommunenes felles leverandør av telefonitjenester for å formidle de problemer som kommunene erfarte med mobiltjenestene og etterspørre hvordan disse skulle løses. Det ble i rådmannsutvalgets møte 22. august gitt en orientering om status i dette arbeidet. Rådmannsutvalget besluttet på bakgrunn av dette at SuksIT skulle legge fram forslag til tiltak/videre prosess på et senere rådmannsutvalgsmøte. SuksIT/sekretariatet har siden forrige orientering vært i dialog både med leverandør av tjenesten og BTV. SuksIT behandlet saken på nytt Basert på en status gitt fra hver kommune synes det fortsatt å være problemer med tjenestene. I dagens møte deltar koordinator for SuksIT og redegjør kort om dette og om dialogen med leverandør og BTV. Det er ønskelig at rådmannsutvalget diskuterer saken og kommer med innspill/signaler til videre prosess. Daglig lederes forslag til konklusjon: Saken tas til orientering Saken tas til orientering Sak 083/14: Advokatsamarbeid 9

10 Notat blir ettersendt Rådmannsutvalget behandlet saken i møte 22. august og besluttet da at rådmannen i Kongsberg legger fram forslag til organisering av regionalt arkivsamarbeid i neste møte saken ble behandlet i møtet der det ble besluttet å utarbeide et forslag til budsjett og fordelingsnøkkel for et slikt samarbeid. Rådmannsutvalget slutter seg til rådmannen i Kongsbergs forslag til organisering og utgiftsfordeling ved et advokatsamarbeid. Notatet utvides med kostnadsbilde, fordelingsnøkkel, hva som er inkludert i samarbeidet, samt et utkast til samarbeidsavtale. I samarbeidsavtalen konkretiseres avgrensinger for oppgaver som ligger naturlig inne i samarbeidet. Sak 084/14: Opprettelse av regionalt fagnettverk for plan, bygg og geodata SuksIT arrangerte regional digitaliseringssamling 21. oktober for rådmenn og SuksIT. Hensikten med samlingen var å starte arbeidet med etablering av ny regional estrategi. Det var på samlingen enighet om det synes fornuftig å benytte KS Digitaliseringsstrategi som mal for regional strategi. Det var også enighet om at de regionale nettverkene må involveres i arbeidet med å definere felles mål for «sine» strategiområder. Ett av strategiområdene i KS digitaliseringsstrategi er «Plan, bygg og geodata». Det er pr. i dag ikke etablert noe regionalt fagnettverk for dette området. Signaler fra deltakerne på samlingen 21. oktober var derfor at det er ønskelig at det opprettes et regionalt fagnettverk for plan, bygg og geodata. Siden ikke alle rådmenn var tilstede på samlingen legges dette fram som egen sak for rådmannsutvalget. Det bemerkes at et slikt fagnettverk også vil være nyttig i andre sammenhenger som f.eks. I forhold til erfaringsutveksling og kompetansedeling, men også i forhold til å identifisere og realisere andre typer samarbeidsgevinster. Av hensyn til prosess med etablering av regional estrategi bør det nye fagnettverket gjennomføre et møte i løpet av januar. Nettverket bemannes med en fagperson fra hver kommune fra området «Plan, bygg og geodata». 10

11 Sekretariatet vil om ønskelig følge opp nettverket i en oppstartsfase. Daglig lederes forslag til konklusjon: Det etableres et regionalt fagnettverk for «Plan, bygg og geodata» Hver kommune melder tilbake navn på representant til sekretariet v/ daglig leder innen 15. desember Det etableres et regionalt fagnettverk for «Plan, bygg og geodata» Hver kommune melder tilbake navn på representant til sekretariet v/ daglig leder innen 15. desember. Sak 085/14: Inngåelse av kontrakt om KS læring Rådmannsutvalget sak 68/14: Strategiplan prosjekt Kompetanseregionen Avtale KS Læring hovedavtale v2 Avtale KS Læring hovedavtale v2 - bilag Prosjekt Kompetanseregionen skal koordinere det regionale samarbeidet om kompetansetiltak, men skal også være en pådriver og tilrettelegger for mer strategisk og enklere kompetanseutvikling i kommunene. Prosjektet er involvert i utviklingen av læringsportalen KS Læring, og innhold og funksjonalitet på denne portalen utvikles og utvides stadig. Tilgang til portalen vil være essensiell for å kunne drive kompetanseutvikling i kommunene på en enklere og mer fleksibel måte og flere av prosjektets aktiviteter er knyttet opp til bruk av denne nettløsningen. Blant annet utvikling av nyansattkurs, kurs i Forvaltningsloven og kurs i legemiddelhåndtering. Det er KS Kommit som har ansvaret for utvikling av KS Læring og er avtalens leverandør. Kommunene bidrar i dag allerede til KS Kommit med én krone pr. innbygger og bruk av KS Lærings standardoppsett er dekket av denne kontingenten. Det vil si at det ikke kan påregnes kostnader for kommunene i denne omgang. Dette vil i så fall komme på et senere tidspunkt og gjelde for ekstra funksjoner som integrasjon med øvrig HR-verktøy, kursadministrasjon og lignende funksjoner. Kontrakten er basert på statens egen mal for innkjøp av digitale verktøy og er gjennomgått og kvalitetssikret av sekretariatet. 11

12 Kongsbergregionen er for øvrig godt plassert for å påvirke videre utvikling av KS Læring. Leder for SuksIT Britt-Inger Kolset er forespurt å sitte i områdets Koordinerings- og prioriteringsråd og prosjektleder Kjetil Gulsrud Lundemoen sitter i arbeidsgruppen. Daglig leders forslag til vedtak: Rådmannsutvalget gir daglig leder fullmakt til å på vegne av kommunene inngå avtale om bruk av KS Læring. Rådmannsutvalget gir daglig leder fullmakt til å på vegne av kommunene inngå avtale om bruk av KS Læring. Sak 086/14: FoU-prosjekt: rapportering til staten helse/omsorg og plan/areal/miljø Saksbehandler: Håvard Fossbakken Invitasjon til workshop, Forenkling av rapporterings-, dokumentasjons- og rutinekrav Rambøll Management Consulting og Vista Analyse har fått i oppdrag av KS å gjennomføre FoU-prosjektet forenkling av rapporterings-, dokumentasjons- og rutinekrav innenfor områdene helse og omsorg, og fysisk planlegging/areal/miljø. Rune Engehult vil presentere funnene som er gjort så langt i analysen. Saken tas til orientering. Saken tas til orientering Sak 087/14: Kommunereformen Saksbehandler Håvard Fossbakken Rådmannsutvalget sak 056/14 12

13 Regionrådet sak 033/14 Opplysninger i saken/vurderinger: Rådmannsutvalget behandlet saken i forrige møte 24. oktober. I saken ga rådmennene en kort status om pågående aktiviteter i de enkelte kommunene. Det ble også besluttet at saken settes opp som en fast orienteringssak på rådmannsutvalgsmøtene framover for å utveksle informasjon. Regionrådet hadde også saken oppe på forrige regionrådsmøte 9. september hvor det ble gitt en orientering om pågående prosesser fra ordførerne. Det ble også besluttet at saken settes opp som en fast sak i regionrådsmøtene framover. I dagens møte gir rådmennene en oppdatert status fra de enkelte kommunene. Saken tas til orientering Saken tas til orientering Eventuelt: Etablerveiledningen Kontrakten med øst- Telemark Etablerersenter går ut i år. Kontrakten ble på et år da man skulle finne en mer langsiktig organisering av dette arbeidet. Dette arbeidet er forsinket, det samme var etableringen av Kongsbergkontoret. Av den grunn er det ønskelig å forlenge eksisterende kontrakt og så gjennomføre organiserngsprosessen i Rådmannsutvalg og regionråd orienteres når dette er gjort. Renovasjonssamarbeid Arbeidet har stoppet opp etter vedtakene i Kongsbergregionen. Kommunene Rollag og Flesberg, Hjartdal har behandlet saken politisk og er positive, Nore og Uvdal har sagt nei, mens øvrige kommuner avventer sin behandling. Kongsberg kommune er i sluttfasen av et internt prosjekt som må bli ferdig før man kan tenke på videre samarbeidet. Nå har det gått lang tid, nåværende lokale kontrakter går ut og må evt forlenges/ legges ut på anbud. Saken tas opp som egen sak i neste møte. Felles bord! Et fast punkt på agendaen for deling utenom formell sakliste. Saker og spørsmål erfaringer og kunnskap, fra rådmannens hverdag og roller, som kan deles i kollegiet utenom protokoll. Det avsettes tid til slikt felles bord i møtet. 13

Rådmannsutvalget 24. april 2015

Rådmannsutvalget 24. april 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 24. april 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 13:00 Kongsbergregionen 24.04.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Rådmannsutvalget 24. oktober 2014

Rådmannsutvalget 24. oktober 2014 MØTEREFERAT Rådmannsutvalget 24. oktober 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 17.10.14 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Regionrådet 14. april 2015

Regionrådet 14. april 2015 Møtereferat Regionrådet 14. april 2015 Sted: Kommunehuset i Rollag Tidspunkt: kl 10:00 14:00 Kongsbergregionen 14.04.2015 Sven Tore Løkslid rådsleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

Rådmannsutvalget 26. september 2014

Rådmannsutvalget 26. september 2014 MØTEREFERAT Rådmannsutvalget 26. september 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:15 Møteleder: Rune Engehult Kongsbergregionen 26.09.14 Håvard Fossbakken Daglig leder

Detaljer

Rådmannsutvalget 22. august 2014

Rådmannsutvalget 22. august 2014 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 22. august 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Rune Lødøen Referent Britt Inger Kolset Konstituert daglig leder britt-inger@kongsbergregionen.no

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. janaur 2015

Rådmannsutvalget 30. janaur 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 30. janaur 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 23.01.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET - 27.05.2016. Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann. Tid: 27. mai kl 09:00-12:00

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET - 27.05.2016. Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann. Tid: 27. mai kl 09:00-12:00 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Tid: 27. mai kl 09:00-12:00 Kongsberg 27. mai 2016 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no 1 Til stede:

Detaljer

Referat møte i SUKSIT

Referat møte i SUKSIT Referat møte i SUKSIT 17.02.16 kl. 09.00 15.00 Møterom «Styggemann» i Krona (Hasbergsvei 36 Kongsberg) 6. etasje Tilstede: Vigdis Bergestig (Notodden) Torleif Nordskog (Hjartdal), Anne Rudi (Nore og Uvdal),

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. januar 2011

Rådmannsutvalget 28. januar 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. januar 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:00 Møteleder: Jon Gjæver Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. mars 2014

Rådmannsutvalget 28. mars 2014 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. mars 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 12:00 Møteleder: Magnus Mathisen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Regionrådet 17.juni 2014

Regionrådet 17.juni 2014 MØTEREFERAT! Regionrådet 17.juni 2014 Sted: Nore og Uvdal kommune Norefjord stasjon Tidspunkt: kl 09:00 13:00 Møteleder Sven Tore Løkslid rådsleder Referent: Britt Inger Kolset Konstituert daglig leder

Detaljer

Rådmannsutvalget 29. november 2013

Rådmannsutvalget 29. november 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 29. november 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:15 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

!"# " Underlag for søknad om interkommunale næringsfondsmidler. Versjon 2.0 pr. 17.9.2010

!#  Underlag for søknad om interkommunale næringsfondsmidler. Versjon 2.0 pr. 17.9.2010 !"# " Underlag for søknad om interkommunale næringsfondsmidler Versjon 2.0 pr. 17.9.2010 NUMEDAL SEPTEMBER 2010 Innhold 1. BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING...3 1.1 BAKGRUNN...3 Nasjonal bredbåndspolitikk...3

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Bredbåndsinfrastruktur og gevinstrealisering

Bredbåndsinfrastruktur og gevinstrealisering Bredbåndsinfrastruktur og gevinstrealisering i Kongsbergregionen! " # $ St.meld. nr. 25 (2008-2009) To hovedutfordringer vedr. bredbånd: At folk og bedrifter tar bredbåndet i bruk Høyere kapasitet i nettet

Detaljer

IKT-samarbeidet i Kongsbergregionen

IKT-samarbeidet i Kongsbergregionen IKT-samarbeidet i Kongsbergregionen Hvorfor fokus på IKT? Kommunene skal produsere stadig flere tjenester med samme eller mindre ressurser IKT spiller en kjernerolle Digitalt førstevalg en utfordring!

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. oktober 2011

Rådmannsutvalget 28. oktober 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. oktober 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:10 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Samordnet næringsapparat 13. januar 2011

Samordnet næringsapparat 13. januar 2011 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 13. januar 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 13:00 Referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15

Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15 Sted: Kongsberg Næringsforums selskap Tid: 09:30-12:00 Møteleder: Håvard Fossbakken Referent: Håvard Fossbakken 1 Sak 27/15: Referat Godkjenning av

Detaljer

Samordnet næringsapparat 8. desember 2011

Samordnet næringsapparat 8. desember 2011 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 8. desember 2011 Sted: Storaas Gjestegård - Kongsberg Tid: 09:00 15:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf:

Detaljer

Regionrådet 4. juni 2013

Regionrådet 4. juni 2013 MØTEREFERAT! Regionrådet 4. juni 2013 Sted: Nore og Uvdal kommune Numedal videregående skole Tid: 09:00-14:30 Møteleder: Thomas Fosen regionrådsleder referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Implementering Kvalitetslosen

Implementering Kvalitetslosen Implementering Kvalitetslosen Detaljert prosjektplan 15.02.2013 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Mål og rammer... 3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 3 2.3 Omfang og avgrensinger... 3 3. Organisering... 4 4. Risikoanalyse

Detaljer

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 Side 1 av 14 Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 revidert 06.10.14 Kongsbergregionen 06.10.14 Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 971 54 331 Side 2 av 14 Bakgrunn: Regionrådets

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

Kongsbergregionen satser på fri programvare

Kongsbergregionen satser på fri programvare Kongsbergregionen satser på fri programvare «Fri programvare er et viktig strategisk element når Kongsbergregionen satser på utvikling av løsninger som dekker regionens utviklingsbehov» av Britt Inger

Detaljer

Rådmannsutvalget 22. mars 2013

Rådmannsutvalget 22. mars 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 22. mars 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Gevinster av høykapasitets bredbåndsnett i Numedal og Kongsbergregionen. Prosjektbeskrivelse utvidet prosjektramme

Gevinster av høykapasitets bredbåndsnett i Numedal og Kongsbergregionen. Prosjektbeskrivelse utvidet prosjektramme Gevinster av høykapasitets bredbåndsnett i Numedal og Kongsbergregionen Prosjektbeskrivelse utvidet prosjektramme 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn HØYKON Gevinst Rådmannsutvalget for Kongsbergregionen ga

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Rådmannsutvalget 26. oktober 2012

Rådmannsutvalget 26. oktober 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 26. oktober 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:50 Møteleder: Rune Engehult referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed, Gunn-Hege Laugen

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed, Gunn-Hege Laugen Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2, Rollag kommunehus Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed,

Detaljer

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet. Solrunn Hårstad Medlem KSave

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet. Solrunn Hårstad Medlem KSave DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet Solrunn Hårstad Medlem KSave AGENDA KommIT på 1 2 3 Velferdsteknologi - Hva skjer nå KS KommIT er et KS-program for IKT-samordning

Detaljer

REFERAT - Programråd skoleutvikling -

REFERAT - Programråd skoleutvikling - Rollag, Nore og Uvdal, Kongsberg, Flesberg, Hjartdal, Notodden og Tinn kommuner REFERAT - Programråd skoleutvikling - Sted: Dag Tidspkt Referent Møtet avtalt/ innkalt Kongsberg - fredag - fra 0900 - Jan

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Oslo 28.05.15 Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 500+ foretak) Samordning stat/kommune

Detaljer

Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen TILBUDSINNBYDELSE FORPROSJEKT Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Tilbudsfrist 05.10.2011 kl. 12.00 Kongsbergregionen inviterer til å delta i konkurranse om anskaffelse av konsulenttjenester/prosjektledelse

Detaljer

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune SAKSPROTOKOLL Sak nr. 11/91 Høringsuttalelse - Tildeling av 800 MHz båndet for bruk til mobilt bredbånd Behandlet/Behandles av Møtedato Sak nr.

Detaljer

KommITs lederkurs i gevinstrealisering

KommITs lederkurs i gevinstrealisering KommITs lederkurs i gevinstrealisering Økonomiforum i Skien 4. juni 2015 Grete Kvernland-Berg, PA Consulting Group Liza Nienova, PA Consulting Group Plan for dagen 13:30 Introduksjon 13:50 14:20 14:30

Detaljer

Seminar FUNNKe Tromsø 13.september

Seminar FUNNKe Tromsø 13.september Seminar FUNNKe Tromsø 13.september Bakgrunn (2002/2003) Behov for å få bredbånd til distriktene (i tråd med EFTAs retningslinjer) Kravene til høykapasitets elektronisk kommunikasjon har økt og øker dramatisk

Detaljer

Regionalt samarbeid om strategisk kompetanseutvikling i kommunene

Regionalt samarbeid om strategisk kompetanseutvikling i kommunene Side 1 av 7 Strategiplan for prosjekt Kompetanseregionen Regionalt samarbeid om strategisk kompetanseutvikling i kommunene Side 2 av 7 1. Innledning 1.1 Dokumentets formål Strategiplan for prosjekt Kompetanseregionen

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: N60 Arkivsaksnr: 2013/487-3 Saksbehandler: Bill Sørensen. Utbygging av digital og mobilkommunikasjon i Tana

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: N60 Arkivsaksnr: 2013/487-3 Saksbehandler: Bill Sørensen. Utbygging av digital og mobilkommunikasjon i Tana Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: N60 Arkivsaksnr: 2013/487-3 Saksbehandler: Bill Sørensen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 04.04.2013 Kommunestyret 18.04.2013 Utbygging av digital

Detaljer

Bredt Bredbånd. Fremtidens muligheter bruk de i dag! 25. februar 2011. Olaf Steff-Pedersen osp@numedalfiber.no Mobil: 928 03 165

Bredt Bredbånd. Fremtidens muligheter bruk de i dag! 25. februar 2011. Olaf Steff-Pedersen osp@numedalfiber.no Mobil: 928 03 165 Bredt Bredbånd Fremtidens muligheter bruk de i dag! 25. februar 2011 Olaf Steff-Pedersen osp@numedalfiber.no Mobil: 928 03 165 Bredbåndtilbudet i Numedal Basert på fiberoptikk lysets hastighet Nær ubegrenset

Detaljer

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C.

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Tømmer Telenor Internett og mobilitet er den viktigste driveren for endring Den

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 13.02.2013 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen 223 (2.etg), Malvik rådhus Tidspunkt: 09:00-12:00 Fra sak: 1/2013 Til sak: 6/2013 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Velferdsteknologi «Trygg sammen»

Velferdsteknologi «Trygg sammen» Velferdsteknologi «Trygg sammen» Et felles prosjekt mellom Gran kommune og Lunner kommune Prosjektbeskrivelse Gran kommune og Lunner kommune Foreløpig utgave, mai 2015 Bakgrunn Velferdsteknologi (VFT)

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 Side 2 Sak 24/12 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 BEHANDLING: Enhetsleder Elisabeth Høyem og h.adv. John Olav Engelsen orienterte om de ulike sakene som angår Saltnessand. Nye meldinger:

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER Dato: 10.11.2014 Sted: Quality Olavsgaard hotell, møterom Njord, Skjetten Tid: Kl. 1230-1600 Til stede: Thore Vestby, ordfører Frogn kommune Nina Sandberg, ordfører

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 07.12.2009 Møtested: Steinkjer rådhus, møterom Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: Kl. 09.00 Deltakere Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 05. november 2010

Referat fra styremøte i ØRU 05. november 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 9. november 2010 Referat fra styremøte i ØRU 05. november

Detaljer

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5 5 Organisering...5 6 Ressursbruk...5

Detaljer

Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020

Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020 Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020 Vedtatt av Lillesand bystyre 10.02.2016 Innhold 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 3 2.1 Bredbånd... 3 2.2 Høyhastighetsbredbånd... 3 2.3 xdsl... 3 2.4

Detaljer

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT - KommIT Rune Sandland, Sjefsarkitekt Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg til innbyggere og næringsliv på bakgrunn av deres behov http://www.ks.no/kommune2020 Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Kommunesektorens felles satsning på IKT. NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Kommunesektorens felles satsning på IKT. NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering Kommunesektorens felles satsning på IKT NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering Hvorfor en samordnet IKT-utvikling? Fordi det handler om å levere gode

Detaljer

Kongsberg/Numedalsregionen

Kongsberg/Numedalsregionen Kongsberg/Numedalsregionen BLINK / REGIONAL DEKNING Kommunene i Numedal gjenomfører i perioden 2005-2006 prosjektet "ny BrebåndsLøsning i NumedalsKommunene (BLiNK)". Dette har utløst utbygging av et nytt

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Faseplan for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Versjon 1.0 11.11.2015 Behandlet dato: Behandlet

Detaljer

http://kurs.kommit.no november 2014 http://kurs.kommit.no KUNNSKAPSDELING + KOMPETANSEUTVIKLING I praksis

http://kurs.kommit.no november 2014 http://kurs.kommit.no KUNNSKAPSDELING + KOMPETANSEUTVIKLING I praksis Jobbe digitalt Tenke nasjonalt Gjennomføre lokalt http://kurs.kommit.no KUNNSKAPSDELING + KOMPETANSEUTVIKLING I praksis Agenda http://kurs.kommit.no november 2014 Pilot: Vår 2013 Vår 2014 Mål: Felles

Detaljer

SAKSFREMSTILLING MEDLEMSKAP I OSLOREGIONEN - SØKNADER FRA FIRE KOMMUNER I KONGSBERGREGIONEN SAMT STOKKE KOMMUNE I VESTFOLD.

SAKSFREMSTILLING MEDLEMSKAP I OSLOREGIONEN - SØKNADER FRA FIRE KOMMUNER I KONGSBERGREGIONEN SAMT STOKKE KOMMUNE I VESTFOLD. 1 SAKSFREMSTILLING Styret i Osloregionen 24.4.2012 Sak nr 15/12 Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Osloregionens sekretariat MEDLEMSKAP I OSLOREGIONEN - SØKNADER FRA FIRE KOMMUNER I KONGSBERGREGIONEN

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal Møtedato: 30.04.2015

Styre/råd/utvalg: Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal Møtedato: 30.04.2015 SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal Møtedato: 30.04.2015 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for

Detaljer

Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 25. september 2014

Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 25. september 2014 INNKALLING Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 25. september 2014 Tid: Torsdag 25.09.2014 kl. 09.00 11.00 Sted: Dagsorden: Saker til behandling: Asker rådhus Godkjenning av innkalling og dagsorden Ordinære

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Hadeland videregående skole, Auditoriet Torsdag 30.10.2014 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no PORTEFØLJESTYRING og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT Det skjer ikke av seg selv NOEN må ville Skal vi lykkes! I TFK strategirådgiver og stabssjef Forankring Forankring i egne styringsdokumenter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende fra administrasjonen møtte: Hans Henrik Thune, Dag Åsmund Bilstad, Gjermund Otterholt, Ragnhild Kallestad og Else Berit Grette

HOVEDUTSKRIFT. Følgende fra administrasjonen møtte: Hans Henrik Thune, Dag Åsmund Bilstad, Gjermund Otterholt, Ragnhild Kallestad og Else Berit Grette Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rollag kommunehus Dato: 16.04.2015 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Einar Engebrethsen, Dag Lislien, Haldis

Detaljer

Ny ERP løsning for 4 kommuner. Detaljert prosjektplan

Ny ERP løsning for 4 kommuner. Detaljert prosjektplan Ny ERP løsning for 4 kommuner Detaljert prosjektplan 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Organisering... 3 3. Risikoanalyse og kvalitetssikring... 4 4. Detaljert prosjektplan - oversikt over alle aktiviteter

Detaljer

saknr Saker Sak Ansvar/frist 9/12 Referat fra forrige møte Godkjenning av møteagenda Sendt ut 6.1.12

saknr Saker Sak Ansvar/frist 9/12 Referat fra forrige møte Godkjenning av møteagenda Sendt ut 6.1.12 Referat fra møte i Regionalt samarbeidsutvalg, Lindesnesregionen Møte nr 2/2012 Sted Audnedal kommune, rådhuset Dato / tid 26/1-12 kl 11.00 15.00 Faste medlemmer Tom Valand, Norman Udland, Kjell Rune Olsen,

Detaljer

ENHETSRÅDET I HEDMARK

ENHETSRÅDET I HEDMARK FYLKESMANNEN I HEDMARK Møte 4.oktober 2004 kl. 1200 Statens Hus, Hamar ENHETSRÅDET I HEDMARK Medlemmer tilstede: Fylkesmannen: Tormod W. Karlstrøm Anne Kathrine Fossum Ragni Grude Amb Fylkeskommunen: Reidar

Detaljer

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 01.02.2010 Tidspunkt: 13:00 Agenda til informasjon/drøfting: MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Samordnet næringsapparat 8. juni 2011

Samordnet næringsapparat 8. juni 2011 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 8. juni 2011 Sted: Nore og Uvdal Næringspark - Uvdal Tid: 09:00 13:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf:

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunehuset Møtedato: TORSDAG 01.12.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 31/11 Meldinger 1.12.11 PS 32/11 Ubrukte bevilgninger 2011 - overføring til

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: 25.04.2012 kl. 13:00

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: 25.04.2012 kl. 13:00 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: 25.04.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet foregår på Flesbergtunet. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 5/12

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 04/12

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 04/12 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 04/12 Organ: Samarbeid-LHR 2012-2015 Møtested: Fylkeshuset, Drammen (møterom Biskopsrud) Møtedato: 26.11.2012 Tid: 08.30 Vararepresentantene vil få beskjed dersom de skal

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-A49, TI-&40 12/174 12/6196 Anne-Margrethe Simonsen 10.09.2012 Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden

Detaljer

Tiltaksplan 2016 2018

Tiltaksplan 2016 2018 Regional digitaliseringsstrategi 2015-2018 Tiltaksplan 2016 2018 Kommunene i Kongsbergregionen etablerte våren 2015 en ny felles strategi for sitt digitaliseringssamarbeid for perioden 2015 2018. Strategien

Detaljer

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Bakgrunn Planen er en videreføring av Strategiplan pedagogisk bruk av IKT 2008 2011 og bygger på den samme forståelse av hva pedagogisk IKT-kompetanse er, og hvordan

Detaljer

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Administrativ sluttrapport Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Sluttrapport for hovedprosjekt Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Prosjektleder:

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger

Detaljer

Kommunereformen i Grenland Mandat og prosess. Fellesmøte formannskapene 1.12.2014

Kommunereformen i Grenland Mandat og prosess. Fellesmøte formannskapene 1.12.2014 Kommunereformen i Grenland Mandat og prosess Fellesmøte formannskapene 1.12.2014 Oppstart 8.-9. sept. 2014 Seks formannskap ett møte! Mål: god og felles orientering om kommunereformen og enighet om oppstart

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 26.06.13 Møtested: Steinkjer Rådhus Olve 3. etg Tidspunkt: Kl. 10.00 11.00 Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Jacob Br.

Detaljer

FELLES KOMPETANSELØFT I STATEN

FELLES KOMPETANSELØFT I STATEN Direktoratet for forvaltning og IKT tilbyr et felles digitalt opplæringstilbud der vi skal utvikle, dele og gjenbruke de beste digitale læringsressursene. FELLES KOMPETANSELØFT I STATEN Difi skal i samarbeid

Detaljer

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Difi skal aktivt bidra til realisering av og til en samordnet utvikling og tilrettelegging

Detaljer

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 1. INNLEDNING Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Innbyggere og næringsliv har høye forventninger til gode

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 22. mars 2013 Sted: Tunet Kl: 0900-1200

Referat fra rådmannsmøte 22. mars 2013 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Sør-Gardermoen 3. april 2013 Referat fra rådmannsmøte 22. mars 2013 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Dagsorden : Sak nr.: 36/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN...2 Sak nr.: 37/13 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 08.02.13...2

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 28.september 2015 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Følgende møtte: Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune, Ordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det vil bli et temamøte etter kommunestyremøtet 21.05.12 om eierskapsstrategi.

HOVEDUTSKRIFT. Det vil bli et temamøte etter kommunestyremøtet 21.05.12 om eierskapsstrategi. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 31 40 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.05.2012 Tidspunkt: 13:00 18:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Del 1 og 2 Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 15.mai 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Vidar Roseth (Helse Førde), Steinar Søgaard (Aurland kommune), Odd Arve

Detaljer

Regionrådsmøte 15. mai 2007

Regionrådsmøte 15. mai 2007 Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg Notodden, Øvre Eiker og Tinn kommuner Regionrådsmøte 15. mai 2007 Møtebok/-referat! Sted: Nore og Uvdal kommune, Sevletunet Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Vidar

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 4. juni 2015 Sted: Tunet Kl: 1200-1500

Referat fra rådmannsmøte 4. juni 2015 Sted: Tunet Kl: 1200-1500 Sør-Gardermoen 9. juni 2015 Referat fra rådmannsmøte 4. juni 2015 Sted: Tunet Kl: 1200-1500 Dagsorden : Sak nr.: 38/15 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 39/15 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 10.04.15...

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 03.03.14 Tid: Kl. 09.00-11.30 Møtested: Kommunehuset, Osedalen, 3. etg. Evt. forfall meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00

Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00 Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00 Dagsorden: Sak nr. 47/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 48/09 Referat fra siste styremøte 15. april 2009 Sak nr. 49/09 Referat siste rådmannsmøte 23.

Detaljer