Rådmannsutvalget 26. september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannsutvalget 26. september 2014"

Transkript

1 MØTEREFERAT Rådmannsutvalget 26. september 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:15 Møteleder: Rune Engehult Kongsbergregionen Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: mob:

2 Sakliste Sak 058/14: Godkjenning av møtereferat...2 Sak 059/14: Sluttrapport forprosjekt sak/arkiv...2 Sak 060/14: Felles kommunikasjons- og samhandlingsplattform...4 Sak 061/14: Advokatsamarbeid...5 Sak 062/14: Høringsrunde strategiplan «Kompetanseregionen»...5 Sak 063/14: Handlingsplan Sak 064/14: Sekretariatets budsjettinnspill Sak 065/14: Representantskapssamling 2. desember...7 Sak 066/14: Kommunereformen...8 Felles bord!...8 Mulig flere saker Vedlegg til innkalling/sakliste: 1. Vedl 1 Sluttrapport forprosjekt sak/arkiv - til sak 059/14 2. Vedl 2 Handlingsplan 2015 Kongsbergregionen - til sak 063/14 3. Vedl 3 Sekretariatets budsjettinnspill til sak 064/14 Til stede: Rune Engehult / Hjartdal Svein Aannestad / Notodden Alexander Ytteborg / Nore og Uvdal Ingebjørg Skavlebø / Tinn Jon G. Pedersen / Flesberg Hans Henrik Thune / Rollag Wenche Grinderud / Kongsberg Håvard Fossbakken / Kongsbergregionen I tillegg deltok: Britt Inger Kolset / Ann-Kristin Marumsrud / prosjektleder sak/arkiv (sak 059/14) 2

3 Sak 058/14: Godkjenning av møtereferat Møtereferat rådmannsutvalgets møte den Opplysninger i saken: Referat fra rådmannsutvalgets møte den er sendt ut til utvalgets medlemmer tidligere, og lagt ut på Konst. regional koordinators forslag til konklusjon: Referat fra møtet den godkjennes Rådmannsutvalgets konklusjon sak 058/14: Referat fra møtet godkjennes Sak 059/14: Sluttrapport forprosjekt sak/arkiv Rådmannsutvalget sak 013/13 Sluttrapport forstudie sak/arkiv-samarbeid Rådmannsutvalget sak 066/13 Sluttrapport forprosjekt sak/arkiv-samarbeid vedlegg 1 Opplysninger i saken: I rådmannsutvalgets møte ble det i forbindelse med behandlingen av sluttrapport fra forstudie sak/arkiv-samarbeid vedtatt å videreføre samarbeidet gjennom et forprosjekt i Hovedmålsetningen med forprosjektet var definert slik: «Utrede kost/nytte for eventuell anskaffelse av felles sak-/arkivløsning for kommunene i Kongsbergregionen slik at kommunene på bakgrunn av utredningen kan beslutte om man skal anskaffe en felles sak-/arkivløsning». Handlingsmålene for prosjektet var definert slik: 1. Beskrive og vurdere hvilke samarbeidsgevinster etablering av en felles sak-/ arkivløsning vil kunne gi 2. Beskrive og vurdere eventuelle særskilte utfordringer ved etablering av felles sak-/arkivløsning 3. Utarbeide kostnadsoversikt over forventede kostnader ved lokale oppgradering i 2015/ Implementere felles løsning for utsendelse av digital post fra dagens sak-/ arkivløsninger 5. Vurdere løsning for sikker digital kommunikasjon mellom offentlige instanser (EDU) 6. Utrede nærmere eventuelt behov for etablering av felles arkivkjerne(r) på sikker sone på regional IKT-plattform 7. Utarbeide forslag til prosjektmandat for mulig hovedprosjekt og beskrive eventuelt budsjettbehov for Utrede mulighet og behov for digitalisering av kommunenes eiendomsarkiver 3

4 Forprosjektet legger med dette fram sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging. I sluttrapporten vises til hva som er utført for hvert av 8 handlingsmålene overfor. Som sluttrapporten viser har prosjektet utført de oppgaver som var definert i mandatet og i henhold til definerte rammer og ressurser. Kost-nytteberegningene som er utført viser at kommunene i Kongsbergregionen vil kunne oppnå store gevinster ved å anskaffe felles sak/arkiv-løsninger og etablere digitale arkiver. Noen av gevinstene omhandler reduserte kostnader til lisenser, vedlikehold, spart arkivplass papir, print, porto og trykking. De største gevinstene ligger imidlertid i mulighetene for mer effektive arbeidsprosesser. Dette pga mer hensiktsmessige integrasjoner og digitalisering av arkiver. I tillegg vil man kunne oppnå kvalitative gevinster i form av økt datakvalitet, økt dokumentsikkerhet, økt dokumentfangst, og redusert saksbehandlingstid. Man vil også kunne oppnå gevinster knyttet til drift og applikasjonsvedlikehold av en felles løsning og kunne utnytte kompetanse om bruk av løsning på tvers av kommunegrensene. I tillegg vil nytt sak/arkivsystem og digitale arkiver legge grunnlag for å kunne implementere bedre digitale tjenester for innbyggerne og full tilgang til arkivene 24/7. Sluttrapporten anbefaler på bakgrunn av kost/nytteanalysen at kommunene i Kongsbergregionen anskaffer felles sak/arkivløsning og digitaliserer sine arkiver. Dersom man skal anskaffe felles sak/arkivløsning vil dette medføre at alle kommunene må avvikle dagens løsninger, og sette såkalt skarpt skille i arkivet. Dette arbeidet er ressurskrevende og vil måtte gå over noe tid. Sett i lys av dagens situasjon i leverandørmarkedet og i lys av pågående prosjekter nasjonalt og regionalt knyttet til IKT-arkitektur og standarder anbefaler forprosjekt sak-arkiv at man bruker noe tid i til å planlegge en god prosess videre. Konkret innebærer dette at man anbefaler å gjennomføre et prosjekt i 2015 for å planlegge og forberede en felles anskaffelse av sak/arkiv-løsning som kan implementeres i KS Kommit er kjent med vårt arbeid og er svært interessert i å innlede et samarbeide med prosjektet. Man kan f.eks. se for seg en dialog med markedet tidlig i 2015 for å avklare aktuelle løsningsalternativer for moderne sak- og arkivløsninger. Kostnadene til er forprosjekt er beskrevet i kost/nytte-analysen og synliggjort i sekretariatets budsjettinnspill for Prosjektleder for forprosjektet vil delta i rådmannsutvalgets møte og presentere mer detaljer fra kost/nytteanalysen. Konst. regional koordinators forslag til konklusjon: Sluttrapport tas til orientering Det iverksettes et prosjekt i 2015 for å forberede en anskaffelse av felles/sak-arkivløsning i Prosjektet skal legge til grunn de anbefalinger som beskrives i sluttrapporten. Rådmannsutvalget holdes orientert om framdrift i prosjektet Rådmannsutvalgets konklusjon sak 059/14: Sluttrapport tas til orientering Det iverksettes et prosjekt i 2015 for å forberede en anskaffelse av felles/sak-arkivløsning i Prosjektet skal avklare valg av scenarie 1, 2 eller 3 og fremlegge dette for Rådmannsutvalget første halvår av Rådmannsutvalget holdes orientert om framdrift i prosjektet 4

5 Sak 060/14: Felles kommunikasjons- og samhandlingsplattform Saksbehandler Halvor Rostad Opplysninger i saken/vurderinger: Regionen har i dag to forskjellige plattformer for epost- og kalender (gruppevare). 5 kommuner bruker MS Exchange og 2 kommuner (Notodden og Kongsberg) bruker IBM Lotus Notes. Regionen leier i dag en Cisco Webexløsning for bruk til webmøter. Det brukes en blanding av IPtelefoni, mobil og faste telefoner for talekommunikasjon med Trio som felles telefonistøttesystem for 6 av kommunene. Våren 2014 meldte Kongsberg kommune et behov for å gjøre noe med egen gruppevareløsning. Det ble da iverksatt en prosess regionalt for å vurdere muligheten for en felles regional gruppevareløsning, enten i regionalt datasenter eller som en leid tjeneste (sky-løsning). Det ble raskt avklart at også Notodden kommune ønsker å vurdere tilsvarende endringer. I videre prosess ble det etablert dialog med KS Kommit for å avklare sikkerhetsmessige spørsmål og kvalitetssikre ift KommIT's anbefalinger vedr. arkitektur for IKT-løsninger i kommunesektoren. Sett fra det regionale IKT-samarbeidets ståsted bør det være et mål å implementere en enhetlig kommunikasjons- og samhandlingsplattform som integrerer de forskjellige behovene for kommunikasjon og samhandling mellom ansatte, kunder (kommunenes brukere) og systemer på en strømlinjeformet og enhetlig måte uansett lokasjon og type digital enhet. En enhetlig kommunikasjons- og samhandlingsplattform vil muliggjøre økt samarbeid mellom ansatte i kommunene f.eks ved hjelp av felles kalenderløsning og felles chatløsning m/ mulighet for både lyd og bilde. Løsningen vil integrere kommunikasjon via tale, bilde, video og tekst i ett felles og intuitivt brukergrensesnitt. Videre vil en slik løsning kunne legge tilrette for integrasjon fra ulike dialogbaserte løsninger for innbyggerne til kommunale fagsystemer med kobling mot KS Svar-UT, ID-porten og div. nasjonale registre. Dette vil kunne gi kommunene helt nye muligheter til å kommunisere elektronisk med innbyggere, næringsliv og fritidsbeboere. KS KommIT vurderer Kongsbergregionens prosess som interessant for resten av kommune- Norge og ønsker å bidra med kompetanse i videre prosess. Det er anbefalt å gå i dialog med leverandørmarkedet for å få innspill til konkrete løsningsforslag som ivaretar den brede tilnærmingen til kommunikasjon og samhandling. Dialogen anbefales gjennomført i henhold til anbefalingene i NHO og KS sitt regionale program for leverandørutvikling (LuHo). Med utgangspunkt i dette har en regional arbeidsgruppe i samarbeid med KS KommIT utarbeidet forslag til en behovsspesifikasjon som er tilsluttet i SuksIT Behovsspesifikasjonen er tenkt brukt som grunnlag for dialogen med markedet. Dersom dialogen frambringer gode løsningsalternativer, må det vurderes å gjennomføre en konkurranse. SuksIT anbefaler at Kongsbergregionen i samarbeid med KS KommIT iverksetter den foreslåtte dialogen med leverandørmarkedet og at det settes av midler på budsjettet for 2015 for å kunne anskaffe og implementere en anbefalt løsning. Tiltaket er innarbeidet i sekretariatets budsjettinnspill for Konst. Regional koordinator forslag til konklusjon:. Kongsbergregionen iverksetter dialog med leverandørmarkedet om felles kommunikasjons- og samhandlingsplattform for kommunene i regionen SuksIT gis fullmakt til å beslutte eventuell gjennomføring av en konkurranse senere høsten Konkurransen vil i i så fall bli gjennomført med forbehold om finansiell godkjenning. 5

6 Rådmannsutvalgets konklusjon sak 060/14: Saken ses i sammenheng med kommunenes budsjetter for Videre prosess behandles i rådmannsutvalget som egen sak januar Sak 061/14: Advokatsamarbeid Rådmannsutvalget sak 015/14 Rådmannsutvalget sak 018/14 Notat av fra sekretariatet vedr. advokatsamarbeid Rådmannsutvalget sak 023/14 Rådmannsutvalget sak 054/14 Opplysninger i saken/vurderinger: Rådmannsutvalget behandlet saken i forrige møte 22. august og besluttet da at rådmannen i Kongsberg legger fram forslag til organisering av regionalt advokatsamarbeid i neste møte Kongsberg kommune ber om at dette utsettes til neste møte. Rådmannsutvalgets konklusjon sak 061/14: Saken utsettes til neste Rådmannsutvalgsmøte Sak 062/14: Høringsrunde strategiplan «Kompetanseregionen» Saksbehandler Kjetil Gulsrud Lundemoen Prosjektmandat forprosjekt (godkjent i RMU , sak 037/13) Sluttrapport forprosjekt (godkjent i RMU , sak 009/14) Prosjektmandat hovedprosjekt (godkjent i RMU , sak 009/14) Plan for informasjon, medvirkning og medbestemmelse Samarbeidsavtale Rådmannsutvalget sak 047/14 Regionrådet sak 024/14 Rådmannsutvalget sak 024/14 Regionrådet sak 031/14 Opplysninger i saken/vurderinger: Prosjekt kompetanseregionen har utarbeidet strategiplan for prosjektperioden. Strategiplanen er kompetanseforums anbefaling, men det er enighet om å sende denne til kommunene for yttterligere innspill. Det henvises til kommunenes egen representant i Kompetanseforum for mer 6

7 info om dette. Frist for innspill er satt til 5. oktober Innspillene vil bli behandlet i Kompetanseforum 14. oktober. Ettersom rådmannsutvalget er styringsgruppe orienteres herved om dette. Det er ønskelig at rådmennene bidrar til at strategiplanen blir gjenstand for gjennomgang i egen kommune. Prosjektleder er tilgjengelig for ytterligere informasjon og for eventuell bistand knyttet til dette. Konst. regional koordinators forslag til konklusjon: Saken tas til orientering Rådmannsutvalgets konklusjon sak 059/14: Saken tas til orientering. Presentasjon av prosjektet sendes ut til rådmennene. Legger også ved strategiplanen. Sak 063/14: Handlingsplan 2015 Handlingsplan Kongsbergregionen 2015 vedlegg 2 Opplysninger i saken/vurderinger: For samarbeidet i Kongsbergregionen er det vedtatt flere styringsdokumenter. Kommunestyrene har vedtatt et overordnet styrings- og strategidokument og rådet har vedtatt en strategiplan med nærmere beskrivelse av mål og tiltaksområder. Disse skal følges opp med en årlig handlingsplan som i første rekke fokuserer på nye tiltak. Forslag til handlingsplan 2015 legges med dette fram til behandling. I prosessen med å utarbeide planen har det vært god dialog med ulike regionale nettverk og prosjekter. Handlingsplanen må ikke forstås å være uttømmende. Kommunene i samarbeidet kan fremme andre saker til de regionale organ. Videreføring av vedtatte, igangsatte og/eller pågående tiltak og prosjekter fremkommer ikke direkte av handlingsplanen. Disse vil imidlertid være synliggjort i budsjettinnspillet for 2015 forutsatt at disse har en økonomisk konsekvens også neste år. Handlingsplanen er det konkrete utgangspunkt for årsrapport. Saken fremmes med dette til de regionale organ for vedtak. Konst. Regional koordinator forslag til konklusjon: Handlingsplan 2015 Kongsbergregionen vedtas Rådmannsutvalgets konklusjon sak 063/14: Handlingsplan 2015 Kongsbergregionen vedtas. 7

8 Handlingsplanen må sees i sammenheng med budsjettet. Sak 064/14: Sekretariatets budsjettinnspill 2015 Sekretariatets budsjettinnspill 2015 vedlegg 3 Opplysninger i saken/vurderinger: I tråd med vedtektene skal sekretariatet fremme budsjettinnspill hvert år innen september. Budsjettinnspillet fremmes i sammenheng med at handlingsplanen for kommende år legges fram til behandling. Budsjettinnspillet er først og fremst en oversikt over neste års kostnader knyttet til iverksatte tiltak og etablerte kostnader på den ene siden, og kostnadsmessige konsekvenser av nye tiltak i handlingsplanen. Gjennomføringen av tiltak og virksomhet i regionsamarbeidets regi forutsetter at kommunene hver for seg vedtar budsjett der disse kostnadene er hensyntatt og på denne måte gjøres tilgjengelig for regionssamarbeidet. De regionale organ vedtar derfor ikke et budsjett selv, men rådmennene har ansvar for å legge de kostnader som er etablert gjennom inngått forpliktelser mellom kommunene og eksterne parter inn i de forslag som fremmes til behandling i kommunene. Noen av kostnadene i budsjettinnspillet for neste år erstatter kommunenes tidligere egne kostnader. Noen tiltak vil ha helt eller delvis eksterne finansieringsbidrag. Budsjettinnspillet er denne gang satt opp slik at de budsjettposter som omhandler IKT-drift kommer etter hverandre i oversikten over etablerte kostnader (tiltak 11-25) og i oversikten over nye tiltak (tiltak 36-38). Dette fordi det er ønskelig å synliggjøre allerede nå at disse budsjettpostene fra 2016 vil bli innarbeidet i den nye virksomheten «Kongsbergregionen IKTdrift» og dermed utgå fra sekretariatets budsjett fra Rådmannsutvalget får saken til behandling og regionrådet til orientering. Konst. Regional koordinator forslag til konklusjon: Rådmannsutvalget tar saken til orientering, og tar forutsetningene med seg til budsjettbehandlingen i kommunene. Rådmannsutvalgets konklusjon sak 064/14: Rådmannsutvalget ber sekretariatet legge frem et nytt forslag til budsjett der de totale bidrag fra kommunene nedjusteres lik 3% av de etablerte kostnadene. Dette gjøres iht til signalene fra rådmannsutvalget for prioriterte tiltak for

9 Sak 065/14: Representantskapssamling 2. desember Regionrådsmøte sak 034/14 Opplysninger i saken/vurderinger: Regionrådet besluttet i forrige regionrådsmøte at det skal gjennomføres en samling for representanskapet 2. desember i Kongsberg. Hensikten med samlingen er å orientere om relevante pågående aktiviteter i Kongsbergregionen. Samlingen vil erstatte det planlagte regionrådsmøte samme dag. Regionrådet besluttet også at rådmannsutvalget bes komme med forslag til temaer for en slik orientering og at disse presenteres på neste rådsmøte 14. oktober. Konst. Regional koordinator forslag til konklusjon: Rådmannsutvalget drøfter saken og kommer med innspill til temaer for representantskapssamlingen Rådmannsutvalgets konklusjon sak 065/14: Temaer for representantskapsmøtet: Klima Kommunereform (kort om prosess) Høydepunkter fra arbeidet i regionen de siste fire år. (Rapportere til politikerne i sitt siste repskap) Osloregionen, ATP- strateien Sak 066/14: Kommunereformen Rådmannsutvalget sak 056/14 Regionrådet sak 033/14 Opplysninger i saken/vurderinger: Rådmannsutvalget behandlet saken i forrige møte 22. august. I saken ga rådmennene en kort status om pågående aktiviteter i de enkelte kommunene. Det ble også besluttet at saken settes opp som en fast orienteringssak på rådmannsutvalgsmøtene framover for å utveksle informasjon. 9

10 Regionrådet hadde også saken oppe på forrige regionrådsmøte 9. september hvor det ble gitt en orientering om pågående prosesser fra ordførerne. Det ble også besluttet at saken settes opp som en fast sak i regionrådsmøtene framover. I dagens møte gir rådmennene en oppdatert status fra de enkelte kommunene. Konst. Regional koordinator forslag til konklusjon: Saken tas til orientering Fra behandlingen i møtet: Rådmannsutvalgets konklusjon sak 066/14: Saken tas til orientering Sak 067/14: Eventuelt Innspill fra Rune Engehult: Brev fra Fagforbundet De ønsker å etablere et koordinerende ledd som samordner og drøfter sakene i rådmannsutvalget og regionsrådet. Konklusjon: Tas til orientering Irmat AS. Renovasjonssamarbeidet Eierne av IRMAT AS har motatt en forespørsel om lånegaranti til nytt administrasjonsbygg. Sett i lys av prosessen med felles renovasjonssamarbeid er dette å anse som uaktuelt. Konklusjon: Håndteres administrativt. Landbruk Hjartdal har tatt initiativ til et mer langsiktig samarbeid på landbruksområdet med Notodden. Dette er nå til vurdering i kommunene. Konklusjon: Tas til orientering 10

11 Felles bord! Et fast punkt på agendaen for deling utenom formell sakliste. Saker og spørsmål erfaringer og kunnskap, fra rådmannens hverdag og roller, som kan deles i kollegiet utenom protokoll. Det ble avsatt tid til slikt felles bord i møtet. 11

Rådmannsutvalget 27. februar 2015

Rådmannsutvalget 27. februar 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 27. februar 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 11:00 Kongsbergregionen 27.02.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Rådmannsutvalget 26. februar 2016

Rådmannsutvalget 26. februar 2016 Møtereferat Rådmannsutvalget 26. februar 2016 Sted: Krona, Kongsberg Tid: 10:00 12:30 Kongsbergregionen 26.02.16 Håvard Fossbakken Daglig leder mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 007/16: Godkjenning av møtereferat...

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. august 2015

Rådmannsutvalget 28. august 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 28. august 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 10:00 12:00 Kongsbergregionen 28.08.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Rådmannsutvalget 24. april 2015

Rådmannsutvalget 24. april 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 24. april 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 13:00 Kongsbergregionen 24.04.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. mars 2015

Rådmannsutvalget 27. mars 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 27. mars 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 08:30 12:00 Kongsbergregionen 27.03.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15 43

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul. Tid: 26. august kl 10:00-13:30

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul. Tid: 26. august kl 10:00-13:30 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul Tid: 26. august kl 10:00-13:30 Kongsberg 26. august 2016 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no 1 Til stede:

Detaljer

Rådmannsutvalget 25. september 2015

Rådmannsutvalget 25. september 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 25. september 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 11:00 15:00 Kongsbergregionen 25.09.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97

Detaljer

Rådmannsutvalget 6. juni 2014

Rådmannsutvalget 6. juni 2014 MØTEREFERAT Rådmannsutvalget 6. juni 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 11:30 Møteleder: Rune Engehult referent: Britt Inger Kolset Konstituert daglig leder britt-inger@kongsbergregionen.no

Detaljer

Regionrådet 14. april 2015

Regionrådet 14. april 2015 Møtereferat Regionrådet 14. april 2015 Sted: Kommunehuset i Rollag Tidspunkt: kl 10:00 14:00 Kongsbergregionen 14.04.2015 Sven Tore Løkslid rådsleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

Regionrådet 9. september 2014

Regionrådet 9. september 2014 MØTEREFERAT! Regionrådet 9. september 2014 Sted: Tinn kommune Gaustatoppen Tidspunkt: kl 10:00 13:00 Møteleder Sven Tore Løkslid rådsleder Referent: Britt Inger Kolset Konst. regional koordinator / daglig

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Tid: 25. november kl 10:00-12:00 Kongsberg 25. november 2016 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no 1 Til

Detaljer

Regionrådet 17. februar 2015

Regionrådet 17. februar 2015 MØTEREFERAT! Regionrådet 17. februar 2015 Sted: Lampeland Hotell, Flesberg Tidspunkt: kl 10:00 13:30 Møteleder Sven Tore Løkslid Regionleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

Rådmannsutvalget 25. april 2014

Rådmannsutvalget 25. april 2014 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 25. april 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 12:30 14:30 Møteleder: Rune Lødøen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann. Tid: 27. januar kl 10:00-12:00

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann. Tid: 27. januar kl 10:00-12:00 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Tid: 27. januar kl 10:00-12:00 Kongsberg 27. januar 2017 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no Til stede:

Detaljer

Rådmannsutvalget 05. juni 2015

Rådmannsutvalget 05. juni 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 05. juni 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 10:00 15:00 Kongsbergregionen 05.06.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15 43

Detaljer

Innkalling til møte i SuksIT

Innkalling til møte i SuksIT 1 Innkalling til møte i SuksIT Sted: Kongsberg, Krona møterom Styggemann Dato: 09.11.16 Tidsramme: 0900 1400 Deltagere: Merknad Kongsberg Tore Sand-Hanssen Forfall Tinn Finn-Arild Bystrøm Notodden Vigdis

Detaljer

Rådmannsutvalget 29. april 2016

Rådmannsutvalget 29. april 2016 Møtereferat Rådmannsutvalget 29. april 2016 Sted: Krona, Kongsberg Tid: 10:00 12:30 Kongsbergregionen 29.04.16 Håvard Fossbakken Daglig leder mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 020/16: Godkjenning av møtereferat...

Detaljer

Rådmannsutvalget 1. april 2016

Rådmannsutvalget 1. april 2016 Møtereferat Rådmannsutvalget 1. april 2016 Sted: Krona, Kongsberg Tid: 09:00 12:30 Kongsbergregionen 01.04.16 Håvard Fossbakken Daglig leder mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 013/16: Godkjenning av møtereferat...

Detaljer

Rådmannsutvalget 22. august 2014

Rådmannsutvalget 22. august 2014 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 22. august 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Rune Lødøen Referent Britt Inger Kolset Konstituert daglig leder britt-inger@kongsbergregionen.no

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1. Tid: 2. juni kl 09:00-12:00

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1. Tid: 2. juni kl 09:00-12:00 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1 Tid: 2. juni kl 09:00-12:00 Kongsberg 2. juni 2017 Håvard Fossbakken Daglig leder Kongsbergregionen Til stede: Hilde Enget Kongsberg kommune

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Tid: 30. september kl 11:00-14:30 Kongsberg 26. august 2016 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no 1 Til

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt

Prosjektmandat Hovedprosjekt Prosjektmandat Hovedprosjekt Implementering regional sak/arkivløsning og etablering av digitale arkiver 01.04.16 Side 2 av 5 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen har tidligere gjennomført

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. januar 2011

Rådmannsutvalget 28. januar 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. januar 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:00 Møteleder: Jon Gjæver Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Regionrådet 14. oktober 2014

Regionrådet 14. oktober 2014 MØTEREFERAT! Regionrådet 14. oktober 2014 Sted: Hjartdal kommune Kommunehuset Tidspunkt: kl 09:00 15:00 Møteleder Eli Hovd Prestegården nestleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. janaur 2015

Rådmannsutvalget 30. janaur 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 30. janaur 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 23.01.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET - 27.05.2016. Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann. Tid: 27. mai kl 09:00-12:00

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET - 27.05.2016. Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann. Tid: 27. mai kl 09:00-12:00 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Tid: 27. mai kl 09:00-12:00 Kongsberg 27. mai 2016 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no 1 Til stede:

Detaljer

Referat møte i SUKSIT

Referat møte i SUKSIT Referat møte i SUKSIT 17.02.16 kl. 09.00 15.00 Møterom «Styggemann» i Krona (Hasbergsvei 36 Kongsberg) 6. etasje Tilstede: Vigdis Bergestig (Notodden) Torleif Nordskog (Hjartdal), Anne Rudi (Nore og Uvdal),

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Rådmannsutvalget 24. oktober 2014

Rådmannsutvalget 24. oktober 2014 MØTEREFERAT Rådmannsutvalget 24. oktober 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 17.10.14 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. februar 2014

Rådmannsutvalget 28. februar 2014 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. februar 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 13:00 Møteleder: Magnus Mathisen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Regionrådet 10. november 2015

Regionrådet 10. november 2015 Møtereferat Regionrådet 10. november 2015 Sted: Kommunehuset i Hjartdal Tidspunkt: kl 10:00 14:00 Kongsbergregionen 10.11.2015 Eli Hovd Prestegården rådsleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1. Tid: 25. august kl 10:00-12:30

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1. Tid: 25. august kl 10:00-12:30 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1 Tid: 25. august kl 10:00-12:30 Kongsberg 25. august 2017 Håvard Fossbakken Daglig leder Kongsbergregionen Til stede: Wenche Grinderud Kongsberg

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005!

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! - et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! Samarbeidets formål i hht vedtektene: Være et samarbeids- og interesseorgan for de deltakende kommunene Arbeide for utvikling av regionen gjennom

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. november 2012

Rådmannsutvalget 30. november 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. november 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:38 Møteleder: Rune Engehult referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

IKT-samarbeidet i Kongsbergregionen

IKT-samarbeidet i Kongsbergregionen IKT-samarbeidet i Kongsbergregionen Hvorfor fokus på IKT? Kommunene skal produsere stadig flere tjenester med samme eller mindre ressurser IKT spiller en kjernerolle Digitalt førstevalg en utfordring!

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. november 2014

Rådmannsutvalget 28. november 2014 MØTREFERAT Rådmannsutvalget 28. november 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 21.11.14 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Referat møte i SuksIT

Referat møte i SuksIT 1 Referat møte i SuksIT Sted: Kongsberg, Krona møterom Styggemann Dato: 18.01.17 Tidsramme: 0900 1300 Deltagere: Merknad Kongsberg Hilde Enget Forfall Tinn Finn-Arild Bystrøm Notodden Vigdis Bergestig

Detaljer

Regionrådet 17.juni 2014

Regionrådet 17.juni 2014 MØTEREFERAT! Regionrådet 17.juni 2014 Sted: Nore og Uvdal kommune Norefjord stasjon Tidspunkt: kl 09:00 13:00 Møteleder Sven Tore Løkslid rådsleder Referent: Britt Inger Kolset Konstituert daglig leder

Detaljer

Nettverk oppvekst 15. juni 2012

Nettverk oppvekst 15. juni 2012 MØTEREFERAT! Nettverk oppvekst 15. juni 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler Kirkegt 4, 2. etg Kongsberg Tid: 09:00 12:00 Møteleder: Kai Erik Lund referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Rådmannsutvalget 29. november 2013

Rådmannsutvalget 29. november 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 29. november 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:15 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. september 2013

Rådmannsutvalget 27. september 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 27. september 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse Fremtidens helhetlige digitale løsninger for barnehager og skoler

Invitasjon til dialogkonferanse Fremtidens helhetlige digitale løsninger for barnehager og skoler Invitasjon til dialogkonferanse Fremtidens helhetlige digitale løsninger for barnehager og skoler 0 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Målsetting... 2 3 Behovet for digitale løsninger i oppvekstsektoren... 3 4

Detaljer

Regionrådet 07. juli 2016

Regionrådet 07. juli 2016 Referat Regionrådet 07. juli 2016 Sted: Quality Hotel Grand, Kongsberg Tidspunkt: kl 10:00 14:00 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 012/16:

Detaljer

Rådmannsutvalget 29. april 2011

Rådmannsutvalget 29. april 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 29. april 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:15 Møteleder: Jon Gjæver Pedersen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer

Rådmannsutvalget 25. november 2011

Rådmannsutvalget 25. november 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 25. november 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Regionrådet 20. mars 2017

Regionrådet 20. mars 2017 Referat Regionrådet 20. mars 2017 Sted: Kommunehuset i Rollag Tidspunkt: kl 10:00 14:30 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 008/17 Godkjenning

Detaljer

Regionrådet 06. desember 2016

Regionrådet 06. desember 2016 Referat Regionrådet 06. desember 2016 Sted: Skype Tidspunkt: kl 10:00 10:45 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 030/16: Godkjenning av møtebok/-referat...

Detaljer

Rådmannsutvalget 26. april 2013

Rådmannsutvalget 26. april 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 26. april 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 12:55 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Regionrådet 4. juni 2013

Regionrådet 4. juni 2013 MØTEREFERAT! Regionrådet 4. juni 2013 Sted: Nore og Uvdal kommune Numedal videregående skole Tid: 09:00-14:30 Møteleder: Thomas Fosen regionrådsleder referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

PLOM nettverket 18. nov 2011

PLOM nettverket 18. nov 2011 MØTEREFERAT! PLOM nettverket 18. nov 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Lis Berit Nerli / Nore og Uvdal: 90766124 Lis.Berit.Nerli@nore-og-uvdal.kommune.no Helen Cuenoud / Flesberg:

Detaljer

Rådmannsutvalget 31. mai 2013

Rådmannsutvalget 31. mai 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 31. mai 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:15 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. mars 2012

Rådmannsutvalget 30. mars 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. mars 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:00 Møteleder: Rune Engehult referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1. Tid: 28. april kl 10:00-12:20

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1. Tid: 28. april kl 10:00-12:20 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1 Tid: 28. april kl 10:00-12:20 Kongsberg 28. april 2017 Håvard Fossbakken Daglig leder Kongsbergregionen Til stede: Hilde Enget Kongsberg

Detaljer

RFI (request for information)

RFI (request for information) RFI (request for information) Forespørsel om informasjon vedrørende responssenterløsning for trygghetsskapende teknologi for kommunene i Værnesregionen og Kongsbergregionen Værnesregionen og Kongsbergregionen

Detaljer

Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15

Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15 Sted: Kongsberg Næringsforums selskap Tid: 09:30-12:00 Møteleder: Håvard Fossbakken Referent: Håvard Fossbakken 1 Sak 27/15: Referat Godkjenning av

Detaljer

Regionrådet 6. juli 2017

Regionrådet 6. juli 2017 Referat Regionrådet 6. juli 2017 Sted: Magazinet Grand Hotell Kongsberg Tidspunkt: kl 09:00-11:00 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 011/17

Detaljer

PLOM nettverket 20. januar 2012

PLOM nettverket 20. januar 2012 MØTEREFERAT! PLOM nettverket 20. januar 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Lis Berit Nerli / Nore og Uvdal: 90766124 Lis.Berit.Nerli@nore-og-uvdal.kommune.no Helen Cuenoud / Flesberg:

Detaljer

Samordnet næringsapparat 8. desember 2011

Samordnet næringsapparat 8. desember 2011 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 8. desember 2011 Sted: Storaas Gjestegård - Kongsberg Tid: 09:00 15:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf:

Detaljer

DIGITALISERING I KONGSBERGREGIONEN. 7 kommuner innbyggere ansatte

DIGITALISERING I KONGSBERGREGIONEN. 7 kommuner innbyggere ansatte DIGITALISERING I KONGSBERGREGIONEN 7 kommuner 55 000 innbyggere 5.000 ansatte Hva er digitale tjenester? Hva er digitalisering? Forenkle, fornye og forbedre! Brukeren i sentrum! Digitaliseringen går ikke

Detaljer

Rådmannsutvalget 26. august 2011

Rådmannsutvalget 26. august 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 26. august 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 Side 1 av 14 Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 revidert 06.10.14 Kongsbergregionen 06.10.14 Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 971 54 331 Side 2 av 14 Bakgrunn: Regionrådets

Detaljer

Regionrådet 25. september 2017

Regionrådet 25. september 2017 Referat Regionrådet 25. september 2017 Sted: Magazinet Grand Hotell Kongsberg Tidspunkt: kl 10:00-14:00 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak

Detaljer

Store - nok sammen! Jon Gjæver Pedersen, rådmann Flesberg kommune

Store - nok sammen! Jon Gjæver Pedersen, rådmann Flesberg kommune post@kongsbergregionen.no? Store - nok sammen! Jon Gjæver Pedersen, rådmann Flesberg kommune Det handler om digitalisering Forenkle og effektivisere prosesser ved bruk av elektroniske hjelpemidler Digitalisering

Detaljer

Regionalt program for velferdsteknologi i Kongsbergregionen

Regionalt program for velferdsteknologi i Kongsbergregionen Regionalt program for velferdsteknologi i Kongsbergregionen Velferdsteknologi i Vest-Telemark 16. september 2016 Håvard Fossbakken, Daglig leder Kongsbergregionen Kjersti Linneberg, Programleder velferdsteknologi

Detaljer

Regionrådet 14. juni 2011

Regionrådet 14. juni 2011 MØTEINNKALLING! Regionrådet 14. juni 2011 Sted: Rollag kommune kommunehuset Tid: 09:00 15:00 for Kongsbergregionen 07.06.11 Lise Wiik regionrådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest mulig

Detaljer

Sluttrapport Forprosjekt

Sluttrapport Forprosjekt Sluttrapport Forprosjekt Regionalt sak-/arkiv samarbeid 19.09.2014 KONGSBERGREGIONEN Ann Kristin Marumsrud (PL) Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisering... 3 3 Rammer og ressursbruk... 4 4 Beskrivelse

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital kompetanse 2016-2018 (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital kompetanse 2016 2018» side 2 av 6 Innhold

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Tid: 28. oktober kl 09:00-12:00 Kongsberg 28. oktober 2016 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no 1 Til

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Regionrådet 4. april 2014

Regionrådet 4. april 2014 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. april 2014 Sted: Flesberg kommune Lampeland hotell Tidspunkt: kl 09:00 15:00 Kongsbergregionen 28.03.14 Sven Tore Løkslid rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes

Detaljer

Rådmannsutvalget 26. oktober 2012

Rådmannsutvalget 26. oktober 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 26. oktober 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:50 Møteleder: Rune Engehult referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Tid: 17. februar kl 09:00-12:00 Kongsberg 17. februar 2017 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no Til stede:

Detaljer

Samordnet næringsapparat 10. mai 2011

Samordnet næringsapparat 10. mai 2011 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 10. mai 2011 Sted: NOPRO, Merdevegen 8 /Tuven på Notodden Tid: 09:00 13:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no

Detaljer

Rådmannsutvalget 29. oktober 2010

Rådmannsutvalget 29. oktober 2010 Rollag, Nore og Uvdal, Kongsberg, Flesberg, Hjartdal, Notodden og Tinn kommuner Rådmannsutvalget 29. oktober 2010 Møtereferat! Sted: Kongsberg Vandrerhjem Vinjesgate 1-3616 Kongsberg Tid: 09:00 15:20 Møteleder:

Detaljer

Referat fra møte i Kompetanseforum

Referat fra møte i Kompetanseforum 1 Referat fra møte i Kompetanseforum Sted: KRONA, Møterom Breistul Dato: 24. sept 2015 Tidsramme: 0900 1500 Deltagere: Merknad Kongsberg Hanne Krokrud Tinn Ingebjørg Skavlebø Ikke til stede Notodden Ingrid

Detaljer

Samordnet næringsapparat 8. juni 2011

Samordnet næringsapparat 8. juni 2011 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 8. juni 2011 Sted: Nore og Uvdal Næringspark - Uvdal Tid: 09:00 13:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf:

Detaljer

PLOM nettverket 19. august 2011

PLOM nettverket 19. august 2011 MØTEREFERAT! PLOM nettverket 19. august 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Lis Berit Nerli / Nore og Uvdal: 90766124 Lis.Berit.Nerli@nore-og-uvdal.kommune.no Helen Cuenoud / Flesberg:

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital Dialog 2016-2018 (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital Dialog 2016 2018» Side 2 av 6 Innhold 1

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

Implementering Kvalitetslosen

Implementering Kvalitetslosen Implementering Kvalitetslosen Detaljert prosjektplan 15.02.2013 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Mål og rammer... 3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 3 2.3 Omfang og avgrensinger... 3 3. Organisering... 4 4. Risikoanalyse

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Hvordan organisere en kommunesammenslåing på dokumentasjonsfeltet

Hvordan organisere en kommunesammenslåing på dokumentasjonsfeltet Hvordan organisere en kommunesammenslåing på dokumentasjonsfeltet v/eirin Farmen Ass.rådmann Andebu kommune Påtroppende leder av enhet «strategi og samfunn» i Nye Sandefjord kommune Litt bakgrunn Samtaler

Detaljer

Referat møte i Regionalt Oppvekstnettverk

Referat møte i Regionalt Oppvekstnettverk 1 Referat møte i Regionalt Oppvekstnettverk Sted: Skype Dato: 17.03.17 Tidsramme: 0900 1100 Deltagere: Merknad Kongsberg Håvard Ulfsnes Tinn Gjertrud N. Lien Notodden Jan Erik Søhol Leder Rollag/Flesberg

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. september 2011

Rådmannsutvalget 30. september 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. september 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digitale plan- og byggesaksprosesser (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digitale plan- og byggesaksprosesser (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digitale plan- og byggesaksprosesser 2016-2018 (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digitale plan- og byggesaksprosesser

Detaljer

Samordning av IKT i Kongsbergregionen Program IKT - Plan for prosjektperioden

Samordning av IKT i Kongsbergregionen Program IKT - Plan for prosjektperioden Tittel: Samordning av IKT i Kongsbergregionen Program IKT - Plan for prosjektperioden Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN... 4 2 HENSIKT... 4 3 PLAN FOR PROSJEKTPERIODEN... 4 3.1 PROSJEKT IKT S&U...

Detaljer

Samordnet regional digitalisering

Samordnet regional digitalisering Samordnet regional digitalisering 2. November 2018 Samordnet regional digitalisering Formål med samarbeidet regional digitalisering Betre tjenester til brukerne fordelt på tre hovedområder: - Raskere saksbehandlingstid

Detaljer

Rådmannsutvalget 22. mars 2013

Rådmannsutvalget 22. mars 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 22. mars 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Samordnet næringsapparat 31. mars 2011

Samordnet næringsapparat 31. mars 2011 MØTEREFERAT Samordnet næringsapparat 31. mars 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 12:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 KONGSBERGREGIONEN. Kongsbergregionsamarbeidets formål er å:

HANDLINGSPLAN 2015 KONGSBERGREGIONEN. Kongsbergregionsamarbeidets formål er å: HANDLINGSPLAN 2015 KONGSBERGREGIONEN Kongsbergregionsamarbeidets formål er å: Utløse større verdiskaping, utfylle hverandre - og utnytte de samlede ressurser bedre! Gjennom samarbeidet skal man gjennomføre

Detaljer

Årsrapport. Kongsbergregionen

Årsrapport. Kongsbergregionen Årsrapport 2015 Side 2 av 14 nådde viktige milepæler i 2015. 10 års samarbeid har gjort oss til en solid allianse der vi har stor tillit til hverandre og våger å gjennomføre store prosjekter sammen. Det

Detaljer

Samarbeidsavtale for interkommunalt samarbeid om IKT-drift i Kongsbergregionen «Kongsbergregionen IKT Drift»

Samarbeidsavtale for interkommunalt samarbeid om IKT-drift i Kongsbergregionen «Kongsbergregionen IKT Drift» Samarbeidsavtale for interkommunalt samarbeid om IKT-drift i Kongsbergregionen «Kongsbergregionen IKT Drift» 1. Samarbeidsavtalens formål Samarbeidsavtalen utgjør sammen med vedtektene og bestemmelsene

Detaljer

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/02314-004 Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK INNSTILLING TIL: Formannskapet/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. oktober 2011

Rådmannsutvalget 28. oktober 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. oktober 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:10 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Regionrådet 8. februar 2011

Regionrådet 8. februar 2011 MØTEBOK / -REFERAT! Regionrådet 8. februar 2011 Sted: Brattrein Hotell Notodden kommune Tid: 09:00 15:00 Møteleder(e): Lise Wiik / Thomas Fosen Referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Tiltaksplan 2016 2018

Tiltaksplan 2016 2018 Regional digitaliseringsstrategi 2015-2018 Tiltaksplan 2016 2018 Kommunene i Kongsbergregionen etablerte våren 2015 en ny felles strategi for sitt digitaliseringssamarbeid for perioden 2015 2018. Strategien

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 67/16 Orienteringssaker Vedlegg Helseplattformen orientering om status og kunngjøring av prekvalifisering Saksbehandler Mads E. Berg Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe

Detaljer

Referat fra møte i Regionalt Oppvekstnettverk

Referat fra møte i Regionalt Oppvekstnettverk 1 Referat fra møte i Regionalt Oppvekstnettverk Sted: Skype Dato: 14.06.17 Tidsramme: 1200 1400 Deltagere: Merknad Tilstede Kongsberg Håvard Ulfsnes May Kristin Skauby stilte x Tinn Gjertrud N. Lien x

Detaljer