SUKSIT digitalisering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SUKSIT digitalisering"

Transkript

1 Referat SUKSIT digitalisering Krona møterom Breistul I kl Deltakere: Merknad: Kongsberg Hilde Enget Tinn Gry Anja Gundersborg Notodden Vigdis Bergestig Rollag Hans Henrik Thune Flesberg Jon Gjæver Pedersen Forfall Hjartdal Stine Nyheim Folserås Forfall Nore og Uvdal Anne Rudi K-IKT Oddvar Kaasa Kongsbergregionen Britt Inger Kolset Halvor Rostad Anne Rygaard Invitasjon sendes også: Toril Staxrud Sigdal kommune Anne Magnus Krødsherad kommune (fram til kl )

2 AGENDA SAK 033/19: GODKJENNING AV MØTEREFERAT AV SAK 034/19: STATUS FRA K-IKT... 2 SAK 035/19: STATUS AKTIVITETER/PROSJEKTER I TILTAKSPLANEN FOR SAK 036/19: ANSVARSFORDELING MELLOM SUKSIT OG RESPONSSENTERET... 3 SAK 037/19: DIGITALISERINGSSAMARBEID I VIKEN (2 VEDLEGG)... 4 SAK 038/19: ROBOTOSERING AV SYKFRAVÆR PRESENTASJON AV LØSNING (VEDLEGG)... 5 SAK 039/19: TILTAKSPLAN DIGITALISERING (2 VEDLEGG)... 5 SAK 040/19: EVENTUELT... 6 RUNDE RUNDT BORDET... 7 SAK 033/19: GODKJENNING AV MØTEREFERAT AV Møtereferat FORSLAG TIL Møtereferatet godkjennes SAK 034/19: STATUS FRA K-IKT Daglig leder i K-IKT orienterer om de viktigste aktivitetene i K-IKT for tiden. Noen stikkord herfra: Det jobbes fortsatt med migrering av fagsystemer for Sigdal og Krødsherad (skole, teknisk, helse/sikker sone). Målsetning om å være fullmigrert i løpet av 2019 Det jobbes med å bytte brannmurer ift sikkerhetsnivå /total restrukturering av nettverkene - dette skal sluttføres i løpet av seinhøsten 2019 Det jobbes kontinuerlig med oppgradering av datasenterplattformen dette går i faser gjennom hele året Det jobbes med å gjøre klart til utrulling av Elements Har begynt å se på mulig re-design av plattformen for å håndtere framtidige løsninger (i et perspektiv på 5 år).

3 Har begynt å se på hvordan sluttbrukere (ansatte) skal få presentert applikasjoner framover (VDI/PC?) Her skjer det mye på teknologisiden, ulike brukergrupper vil ha ulike behov slik at det er utfordrende å ha kun en plattform. Dette må antakeligvis differensieres, og det tvinger seg fram en endring for brukerpålogging slik at brukergrensesnittet for den enkelte gruppe blir optimalt. Dette er et omfattende arbeid. Oddvar har invitert kommunene v/ rådmennene til å gå gjennom status i hver kommune (som innspill til budsjettarbeidet for K-IKT). FORSLAG TIL SAK 035/19: STATUS AKTIVITETER/PROSJEKTER I TILTAKSPLANEN FOR 2019 Det gis en kort orientering om status i pågående aktiviteter/prosjekter. Det vil bli utarbeidet en presentasjon som gjennomgås i møtet og som kan gjenbrukes i lokalt informasjonsarbeid. SAK 036/19: ANSVARSFORDELING MELLOM SUKSIT OG RESPONSSENTERET SuksIT skal legge fram forslag til en 4-årig tiltaksplan for digitalisering i september I forbindelse med dette arbeidet ser vi at det er behov for å tydeliggjøre ansvarsfordelingen mellom SuksIT og Responssenteret. SuksIT ble etablert i 2010 som kommunenes felles digitaliseringsorgan. SuksIT har ansvar for å operasjonalisere kommunenes felles digitaliseringsstrategi gjennom utarbeidelse av årlige tiltaksplaner, og iverksettelse og oppfølging av prosjekter og tiltak. Det vises til følgende dokumenter som beskriver SuksIT s mandat og oppgaver: Samarbeidsavtale SuksIT (vedtatt i RMU ) Beskrivelse av oppgaver for SuksIT (sist revidert i RMU ) Felles rutine for anskaffelse av digitale løsninger (sist revidert i RMU ) Responssenteret ble etablert av kommunene i regionen som et eget $27 samarbeid i Responssenteret er både et alarmmottak og et kompetansesenter for velferdsteknologi og skal støtte kommunene i implementeringen av velferdsteknologi i helsetjenesten. Man erfarer at det er noe ulike forventninger til hva Resopnssenteret rolle skal være når det gjelder digitalisering i helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

4 For å sikre en helhetlig satsning på digitalisering i kommunene er det viktig at SuksIT fortsatt skal være det koordinerende leddet for digitalisering i helse- og omsorgstjenestene. Dette for å sikre en best mulig helhetlig og tverrsektoriell digital satsning og gjennomføring. Dette vil innebære: 1. Det regionale helse- og omsorgsnettverket vil fortsatt ha i oppgave å identifisere felles behov foreslå felles digitaliseringstiltak i helse- og omsorgstjenestene i regionen. 2. Tiltaksplanen forelegges Responssenteret for avstemming av innhold og ansvar 3. Tiltakene beskrives og budsjetteres i SuksIT s årlige tiltaksplaner for digitalisering 4. SuksIT s tiltaksplan vedtas av Rådmannsutvalget og SuksIT gjennomfører og følger opp vedtatte tiltak/prosjekter Innholdet i punktene over er i tråd med tidligere inngåtte samarbeidsavtaler for SuksIT og er avklart og avstemt med daglig leder for Responssenteret. Når det gjelder gjennomføring av tiltak vil det være hensiktsmessig at SuksIT og Responssenteret har god dialog for å utnytte kompetanse og ressurser på en hensiktsmessig måte. Dette for å sikre best mulig gevinstrealisering ute i kommunene når det gjelder digitaliserings generelt og velferdsteknologi spesielt. og det anmodes om at daglig leder for Responssenteret orienterer eget styre om innholdet i saken. Britt Inger orienterer HO-nettverket om innholdet i saken på neste møte i HO-nettverket 23. august SAK 037/19: DIGITALISERINGSSAMARBEID I VIKEN (2 VEDLEGG) Halvor og Britt Inger deltok på digitaliseringssamling for alle kommunene i Viken i juni. RMU fikk en orienteringssak om dette i juni. Kopi av saken sendes med dette til SuksIT til orientering (se vedlegg). Rådmennene fra Buskerud-kommunene skal delta på en høst-samling hvor digitalisering er et av temaene. Der er det ønskelig at kommunene/kommunesamarbeidene presenterer status for sitt digitaliseringssamarbeid. Britt Inger har derfor i dialog med Jon avtalt å lage en presentasjon som beskriver vårt samarbeid. Forslag til presentasjon følger vedlagt og gjennomgås i dagens møte i SuksIT for avklaring av innhold. Presentasjonen bør også benyttes av Telemarkskommunene på tilsvarende møtearenaer der. Presentasjonen som er utarbeidet benyttes for å presentere Kongsbergregionens digitaliseringssamarbeid for andre aktører (Viken, Vestfold og Telemark regioner, Rådmannssamling Buskerud o.l). Det suppleres med en foil som viser resultater i tillegg til erfaringer.

5 SAK 038/19: ROBOTOSERING AV SYKFRAVÆR PRESENTASJON AV LØSNING (VEDLEGG) Narvik kommune har robotisert sykefraværsprosessen. Flere av våre kommuner fikk presentert løsningen på en HR-samling i regi av BTV i juni (se vedlegg) og har ønsket at SuksIT ser nærmere på den. Løsningen bidrar til betydelig forenkling av oppfølging av sykefravær. Vegard Skoglund fra Narvik kommune deltar i dagens møte via Skype og presenterer løsningen. I diskusjonen etterpå var det tydelig at dersom kommunene i regionen skal kunne nyttiggjøre seg denne type verktøy/automatisering av prosesser, så forutsetter det at arbeidsprosessene/rutinene er like i våre kommuner. Det ble også pekt på at pågående arbeid med innføring av felles sak/arkivsystem i regionen viser at dette er veldig utfordrende å få til. Det skal legges fram en sak for RMU i september hvor arkivlederne legger fram forslag til samarbeidsavtale om arkiv i regionen. For å kunne automatisere er det helt sentralt at avtalen beskriver krav til felles arbeidsprosesser/rutiner. SuksIT ønsker å få innsyn i samarbeidsavtalen som skal legges fram for rådmannsutvalget i september. Dette for å kunne komme med råd/kommentarer til innholdet ut fra et digitaliseringsperspektiv dvs knyttet til fremtidig digitaliseringsarbeid og realisering av gevinster. SAK 039/19: TILTAKSPLAN DIGITALISERING (2 VEDLEGG) SuksIT gjennomførte en workshop som innledning til arbeidet med tiltaksplan for Det vises til eget oppsummeringsnotat i Teams. I dagens møte behandles et første utkast til tiltaksplan for de neste 4 årene (se vedlegg). Det har foreløpig kun vært fokus på innhold i planen og ikke layout/form. Tiltakene er foreslått av følgende regionale nettverk og pågående prosjekter: Helse- og omsorgsnettverket strategisamling for digitalisering for ledere 7. juni Teknisk nettverk - møte 13. juni Oppvekstnettverket møte 14. juni Arkitekturprosjektet div. møter Prosjekt Digital Dialog div møter Regionalt barnevernledernettverk workshop digitalisering 26/29.august Innspillene som foreligger pr. nå er foreløpige. De samme nettverkene vil på sine respektive møter i august jobbe fram endelige forslag. Disse vil bli innarbeidet i versjon 2 av tiltaksplanen som behandles i SuksIT i september.

6 SuksIT bør «ta ansvar» for sektorovergripende/generelle behov og identifisere ønskede tiltak for å løse disse. Foreløpige innspill er beskrevet nederst i tiltaksplanen. SuksIT går gjennom disse i dagens møte. Vedlagt saken er også et eget notat som inneholder svarene fra gruppearbeidene/refleksjonsøkta på digitaliseringskonferansen vår i april. Svarene peker på noen faktorer som lederne i våre kommuner mener bør legges til grunn for å kunne lykkes gjennomføringen av digitaliseringstiltak. Innspill framkommet i dagens møte legges til grunn for videre arbeid med planen SuksIT orienterer egen kommune om foreløpige innspill til tiltaksplan for område «Administrative/generelle tiltak» og melder tilbake tiltak som ønskes inn i tillegg til Britt Inger innen Versjon 2 av planen distribueres SuksIT innen 6. september og ferdigstilles i neste møte 13. september (Teams-møte) SAK 040/19: EVENTUELT SPØRSMÅL FRA SIGDAL KOMMUNE VEDR. KOMPETANSEKARTLEGGINGSVERKTØY Toril beskriver Sigdals behov for løsning for å kartlegge ansattes kompetanse, og ønsker å høre om noen av kommunene i regionen bruker slike løsninger, eventuelt har behov for å anskaffe slik løsning. Ingen av kommunene i Kongsbergregionen har hatt/eller har behov for å anskaffe slik kartleggingsløsning. SPØRSMÅL OM NY MODUL I COMPILO Kommunene i Kongsbergregionen har anskaffet kvalitetssystemet Compilo. Leverandøren har utviklet en ny modul for oppfølging av politiske vedtak og ønsker å demonstrere denne modulen. Det anses at behovene som modulen skal dekke også kan løses i den nye Elementsløsningen. Det er ønskelig at SuksIT drøfter kommunenes behov for slik funksjonalitet og avklarer veien videre. Det er behov for å kunne ha en løsning for oppfølging av politiske vedtak. Vi ser nærmere på hvordan denne funksjonaliteten kan utvikles i Elements i tiltaksplanen for

7 ANSKAFFELSE AV NY MODUL I GAT (UKEPLANMODUL) Britt Inger orientert om Kongsberg kommunes behov for å anskaffe ny modul i GAT for å kunne planlegge årsturnus i Helse- og omsorgstjenesten. Dette er en ny måte å lage turnus på og kalles «kalenderplan». Modulen muliggjør at ansatte selv kan registrere egne ønsker til årsturnus/kalenderplan. Den forenkler dermed dialogen mellom leder og ansatte i turnusplanleggingen. Modulen er enkel og rimelig og forutsetter kun nedlasting av en lisens. Den vil bli implementert for Kongsberg tidlig i september. HO-nettverket får informasjon om dette i sitt neste møte 23. august. De øvrige kommunene i regionen vil få mulighet til å delta på webopplæringen som Kongsberg skal ha KORT OPPSUMMERING AV RAPPORTEN «IT I PRAKSIS 2019» IT i praksis er en årlig rapport som IKT Norge gir ut i samarbeid med Visma og Rambøll. Rapporten beskriver status for digitalisering i Norge (både for privat og offentlig sektor inkl. kommuner). Rapporten er på 158 sider og Britt Inger viste kort til noen av hovedpunktene i rapporten (vedlegges referatet). RUNDE RUNDT BORDET Vi tar en uformell rundt for å dele aktuell informasjon vedr. digitalisering i egen kommune. Hensikten er å få litt mer oversikt over hva som er status i den enkelte kommune akkurat nå. Dette kan f.eks. være status knyttet til gjennomføringen av regionale/lokale tiltak. Kongsberg, Britt Inger Kolset Koordinator SuksIT

REFERAT MØTE I SUKSIT

REFERAT MØTE I SUKSIT 1 REFERAT MØTE I SUKSIT Sted: Kongsberg, Krona møterom Styggemann Dato: 18.08.17 Tidsramme: 0900 1500 Deltagere: Merknad Kongsberg Hilde Enget Tinn Finn-Arild Bystrøm Via Skype fram til kl. 11.30 Notodden

Detaljer

SUKSIT digitalisering

SUKSIT digitalisering Møtereferat 16.11.18 SUKSIT digitalisering Deltakere: Merknad: Kongsberg Hilde Enget Tinn Gry Anja Gundersborg Notodden Vigdis Bergestig Rollag Hans Henrik Thune Flesberg Jon Gjæver Pedersen Hjartdal Oddvar

Detaljer

SUKSIT digitalisering

SUKSIT digitalisering MØTEREFERAT 17.08.18 SUKSIT digitalisering Deltakere: Merknad: Kongsberg Hilde Enget Tinn Ann Kristin Marumsrud Forfall Notodden Vigdis Bergestig Rollag Hans Henrik Thune Flesberg Jon Gjæver Pedersen Hjartdal

Detaljer

SUKSIT digitalisering

SUKSIT digitalisering REFERAT 14.09.18 SUKSIT digitalisering Deltakere: Merknad: Kongsberg Hilde Enget Tinn Ann Kristin Marumsrud Notodden Vigdis Bergestig Rollag Hans Henrik Thune Flesberg Jon Gjæver Pedersen Meldt forfall

Detaljer

Referat møte i SuksIT

Referat møte i SuksIT 1 Referat møte i SuksIT Sted: Kongsberg, Krona møterom Styggemann Dato: 18.01.17 Tidsramme: 0900 1300 Deltagere: Merknad Kongsberg Hilde Enget Forfall Tinn Finn-Arild Bystrøm Notodden Vigdis Bergestig

Detaljer

Innkalling til møte i SuksIT

Innkalling til møte i SuksIT 1 Innkalling til møte i SuksIT Sted: Kongsberg, Krona møterom Styggemann Dato: 09.11.16 Tidsramme: 0900 1400 Deltagere: Merknad Kongsberg Tore Sand-Hanssen Forfall Tinn Finn-Arild Bystrøm Notodden Vigdis

Detaljer

SUKSIT digitalisering

SUKSIT digitalisering Møtereferat 18.01.19 SUKSIT digitalisering Krona møterom Breistul II kl. 09.00 15.00 Deltakere: Merknad: Kongsberg Hilde Enget Tinn Gry Anja Gundersborg Notodden Vigdis Bergestig Rollag Hans Henrik Thune

Detaljer

REFERAT MØTE I SUKSIT

REFERAT MØTE I SUKSIT 1 REFERAT MØTE I SUKSIT Sted: SKYPE-møte Dato: 20.09.17 Tidsramme: 0900 1200 Deltagere: Merknad Kongsberg Tinn Notodden Rollag Flesberg Hjartdal Nore og Uvdal K-IKT Kongsbergregionen Finn-Arild Bystrøm

Detaljer

Rådmannsutvalget 26. februar 2016

Rådmannsutvalget 26. februar 2016 Møtereferat Rådmannsutvalget 26. februar 2016 Sted: Krona, Kongsberg Tid: 10:00 12:30 Kongsbergregionen 26.02.16 Håvard Fossbakken Daglig leder mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 007/16: Godkjenning av møtereferat...

Detaljer

SUKSIT digitalisering

SUKSIT digitalisering Referat 15.03.19 SUKSIT digitalisering Krona møterom Breistul II kl. 09.00 15.00 Deltakere: Merknad: Kongsberg Hilde Enget Tinn Gry Anja Gundersborg Notodden Vigdis Bergestig Rollag Hans Henrik Thune Flesberg

Detaljer

SUKSIT digitalisering

SUKSIT digitalisering Møtereferat 09.03.18 SUKSIT digitalisering Deltakere: Merknad: Kongsberg Hilde Enget Tinn Ann-Kristin Marumsrud Notodden Vigdis Bergestig Rollag Hans Henrik Thune Flesberg Jon Gjæver Pedersen Meldt forfall

Detaljer

Referat fra møte i SuksIT

Referat fra møte i SuksIT 1 Referat fra møte i SuksIT Sted: Kongsberg, Krona møterom Styggemann Dato: 12.05.17 Tidsramme: 0900 1500 Deltagere: Merknad Kongsberg Hilde Enget Tinn Finn-Arild Bystrøm Notodden Vigdis Bergestig Rollag

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET QUALITY GRAND HOTEL - KONGSBERG. Tid: kl 14:15-15:00

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET QUALITY GRAND HOTEL - KONGSBERG. Tid: kl 14:15-15:00 Møtereferat Rådmannsutvalget QUALITY GRAND HOTEL - KONGSBERG Tid: kl 14:15-15:00 Møtet begynner umiddelbart etter styremøtet i Responssenteret Håvard Fossbakken - Daglig leder Kongsbergregionen havard@kongergregionen

Detaljer

Referat møte i SUKSIT

Referat møte i SUKSIT Referat møte i SUKSIT 17.02.16 kl. 09.00 15.00 Møterom «Styggemann» i Krona (Hasbergsvei 36 Kongsberg) 6. etasje Tilstede: Vigdis Bergestig (Notodden) Torleif Nordskog (Hjartdal), Anne Rudi (Nore og Uvdal),

Detaljer

SUKSIT digitalisering

SUKSIT digitalisering MØTEREFERAT 04.05.18 SUKSIT digitalisering Deltakere: Merknad: Kongsberg Hilde Enget Tinn Ann Kristin Marumsrud Notodden Vigdis Bergestig Rollag Hans Henrik Thune Flesberg Jon Gjæver Pedersen Hjartdal

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET KRONA 6. ETG. - STYGGEMANN. Tid: kl 10:00

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET KRONA 6. ETG. - STYGGEMANN. Tid: kl 10:00 Møtereferat Rådmannsutvalget KRONA 6. ETG. - STYGGEMANN Tid: 19.01.2018 kl 10:00 Møtet begynner umiddelbart etter styremøtet i K-IKT Håvard Fossbakken - Daglig leder Kongsbergregionen havard@kongergregionen

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. februar 2015

Rådmannsutvalget 27. februar 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 27. februar 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 11:00 Kongsbergregionen 27.02.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Skypemøte. Tid: kl 09:

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Skypemøte. Tid: kl 09: Møtereferat Rådmannsutvalget Skypemøte Tid: 27.11.2017 kl 09:00-10.30 Håvard Fossbakken - Daglig leder Kongsbergregionen havard@kongergregionen Mob 97154331 INNHOLD Til stede:... 2 Sak 060 /17: Godkjenning

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. august 2015

Rådmannsutvalget 28. august 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 28. august 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 10:00 12:00 Kongsbergregionen 28.08.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET september 2018 MØTEROM STYGGEMANN, KRONA, KONGSBERG. Tid: kl 12:00 14:00

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET september 2018 MØTEROM STYGGEMANN, KRONA, KONGSBERG. Tid: kl 12:00 14:00 Møtereferat Rådmannsutvalget 28. september 2018 MØTEROM STYGGEMANN, KRONA, KONGSBERG Tid: kl 12:00 14:00 Til stede Rådmannsutvalget Jon G. Pedersen, Rune Engehult, Wenche Grinderud, Rune Antonsen, Hans

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul. Tid: 26. august kl 10:00-13:30

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul. Tid: 26. august kl 10:00-13:30 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul Tid: 26. august kl 10:00-13:30 Kongsberg 26. august 2016 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no 1 Til stede:

Detaljer

Regionrådet 14. april 2015

Regionrådet 14. april 2015 Møtereferat Regionrådet 14. april 2015 Sted: Kommunehuset i Rollag Tidspunkt: kl 10:00 14:00 Kongsbergregionen 14.04.2015 Sven Tore Løkslid rådsleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

REFERAT MØTE I SUKSIT

REFERAT MØTE I SUKSIT 1 REFERAT MØTE I SUKSIT Sted: Kongsberg, Krona møterom Styggemann Dato: 17.11.17 Tidsramme: 0900 1500 Deltagere: Merknad Kongsberg Hilde Enget Tinn Ann-Kristin Marumsrud Notodden Vigdis Bergestig Rollag

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. mars 2015

Rådmannsutvalget 27. mars 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 27. mars 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 08:30 12:00 Kongsbergregionen 27.03.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15 43

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Tid: 25. november kl 10:00-12:00 Kongsberg 25. november 2016 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no 1 Til

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1. Tid: 2. juni kl 09:00-12:00

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1. Tid: 2. juni kl 09:00-12:00 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1 Tid: 2. juni kl 09:00-12:00 Kongsberg 2. juni 2017 Håvard Fossbakken Daglig leder Kongsbergregionen Til stede: Hilde Enget Kongsberg kommune

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann. Tid: 27. januar kl 10:00-12:00

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann. Tid: 27. januar kl 10:00-12:00 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Tid: 27. januar kl 10:00-12:00 Kongsberg 27. januar 2017 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no Til stede:

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET januar 2019 MØTEROM STYGGEMANN, KRONA, KONGSBERG

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET januar 2019 MØTEROM STYGGEMANN, KRONA, KONGSBERG Møtereferat Rådmannsutvalget 25. januar 2019 MØTEROM STYGGEMANN, KRONA, KONGSBERG Tid: kl 10:00-13:00 Møterom Styggemann, 6. etg. Krona, Kongsberg Styremøte K-IKT kl. 09:00-10:00 Til: Jon G. Pedersen,

Detaljer

Regionrådet 17. februar 2015

Regionrådet 17. februar 2015 MØTEREFERAT! Regionrådet 17. februar 2015 Sted: Lampeland Hotell, Flesberg Tidspunkt: kl 10:00 13:30 Møteleder Sven Tore Løkslid Regionleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1. Tid: 25. august kl 10:00-12:30

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1. Tid: 25. august kl 10:00-12:30 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1 Tid: 25. august kl 10:00-12:30 Kongsberg 25. august 2017 Håvard Fossbakken Daglig leder Kongsbergregionen Til stede: Wenche Grinderud Kongsberg

Detaljer

Møtereferat Regionråd

Møtereferat Regionråd Møtereferat Regionråd KONGSBERG KOMMUNE Quality Grand Hotel Tid: 11.03.2019 kl 15:00-15:30 Annette Finnerud Daglig leder Mail: annette.finnerud@kongsbergregionen.no Mob: 481 66 416 Regionrådets medlemmer:

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET MØTEROM STYGGEMANN, KRONA, KONGSBERG. Tid: kl 10:00

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET MØTEROM STYGGEMANN, KRONA, KONGSBERG. Tid: kl 10:00 Møtereferat Rådmannsutvalget MØTEROM STYGGEMANN, KRONA, KONGSBERG Tid: kl 10:00 Håvard Fossbakken - Daglig leder Kongsbergregionen havard@kongergregionen Mob 97154331 INNHOLD Sak 031/18: Godkjenning av

Detaljer

Rådmannsutvalget 1. april 2016

Rådmannsutvalget 1. april 2016 Møtereferat Rådmannsutvalget 1. april 2016 Sted: Krona, Kongsberg Tid: 09:00 12:30 Kongsbergregionen 01.04.16 Håvard Fossbakken Daglig leder mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 013/16: Godkjenning av møtereferat...

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. januar 2011

Rådmannsutvalget 28. januar 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. januar 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:00 Møteleder: Jon Gjæver Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Tid: 30. september kl 11:00-14:30 Kongsberg 26. august 2016 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no 1 Til

Detaljer

Rådmannsutvalget 24. april 2015

Rådmannsutvalget 24. april 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 24. april 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 13:00 Kongsbergregionen 24.04.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

DIGITALISERING I KONGSBERGREGIONEN. 7 kommuner innbyggere ansatte

DIGITALISERING I KONGSBERGREGIONEN. 7 kommuner innbyggere ansatte DIGITALISERING I KONGSBERGREGIONEN 7 kommuner 55 000 innbyggere 5.000 ansatte Hva er digitale tjenester? Hva er digitalisering? Forenkle, fornye og forbedre! Brukeren i sentrum! Digitaliseringen går ikke

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET SKYPEMØTE. Tid: kl 10:00-10:45

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET SKYPEMØTE. Tid: kl 10:00-10:45 Møtereferat Rådmannsutvalget SKYPEMØTE Tid: 27.10.2017 kl 10:00-10:45 Håvard Fossbakken - Daglig leder Kongsbergregionen havard@kongergregionen Mob 97154331 INNHOLD Til stede:... 2 Sak 056/17: Godkjenning

Detaljer

Rådmannsutvalget 6. juni 2014

Rådmannsutvalget 6. juni 2014 MØTEREFERAT Rådmannsutvalget 6. juni 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 11:30 Møteleder: Rune Engehult referent: Britt Inger Kolset Konstituert daglig leder britt-inger@kongsbergregionen.no

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET KRONA KONGSBERG - 6. ETG - STYGGEMANN. Sted: Krona, Breistul 1 6. etg, Kongsberg

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET KRONA KONGSBERG - 6. ETG - STYGGEMANN. Sted: Krona, Breistul 1 6. etg, Kongsberg Møtereferat Rådmannsutvalget KRONA KONGSBERG - 6. ETG - STYGGEMANN Sted: Krona, Breistul 1 6. etg, Kongsberg Tid: 29.09.2017 kl 10:00 Møtet starter umiddelbart etter styremøtet i K-IKT som har oppstart

Detaljer

Tiltaksplan digitalisering 2019

Tiltaksplan digitalisering 2019 Tiltaksplan digitalisering 2019 Kommunene i Kongsbergregionen etablerte våren 2015 en felles strategi for sitt digitaliseringssamarbeid for perioden 2015 2018. SuksIT som er kommunenes felles digitaliseringsorgan

Detaljer

Regionrådet 07. juli 2016

Regionrådet 07. juli 2016 Referat Regionrådet 07. juli 2016 Sted: Quality Hotel Grand, Kongsberg Tidspunkt: kl 10:00 14:00 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 012/16:

Detaljer

Møtereferat Regionråd

Møtereferat Regionråd Møtereferat Regionråd NOTODDEN KOMMUNE Teatergata 3, 3674 Notodden Tid: 13.11.2018 kl 10:00-14:00 Regionrådets medlemmer: Bjørn Sverre Birkeland, Tinn kommune Bengt Halvard Odden, Hjartdal kommune Dag

Detaljer

Rådmannsutvalget 29. april 2016

Rådmannsutvalget 29. april 2016 Møtereferat Rådmannsutvalget 29. april 2016 Sted: Krona, Kongsberg Tid: 10:00 12:30 Kongsbergregionen 29.04.16 Håvard Fossbakken Daglig leder mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 020/16: Godkjenning av møtereferat...

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET - 27.05.2016. Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann. Tid: 27. mai kl 09:00-12:00

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET - 27.05.2016. Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann. Tid: 27. mai kl 09:00-12:00 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Tid: 27. mai kl 09:00-12:00 Kongsberg 27. mai 2016 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no 1 Til stede:

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1. Tid: 28. april kl 10:00-12:20

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1. Tid: 28. april kl 10:00-12:20 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1 Tid: 28. april kl 10:00-12:20 Kongsberg 28. april 2017 Håvard Fossbakken Daglig leder Kongsbergregionen Til stede: Hilde Enget Kongsberg

Detaljer

PLOM nettverket 19. august 2011

PLOM nettverket 19. august 2011 MØTEREFERAT! PLOM nettverket 19. august 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Lis Berit Nerli / Nore og Uvdal: 90766124 Lis.Berit.Nerli@nore-og-uvdal.kommune.no Helen Cuenoud / Flesberg:

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET BREISTUL I - KRONA. Tid: kl 12:30-14:45

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET BREISTUL I - KRONA. Tid: kl 12:30-14:45 Møtereferat Rådmannsutvalget 27.09.2019 BREISTUL I - KRONA Tid: kl 12:30-14:45 Tilstede: Hans Henrik Thune, Rune Antonsen, Rune Engehult, Per Sturla Wærnes, Widar Stoltz, Stine Nyheim Folserås, Wenche

Detaljer

Nettverk oppvekst 15. juni 2012

Nettverk oppvekst 15. juni 2012 MØTEREFERAT! Nettverk oppvekst 15. juni 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler Kirkegt 4, 2. etg Kongsberg Tid: 09:00 12:00 Møteleder: Kai Erik Lund referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Rådmannsutvalget 22. august 2014

Rådmannsutvalget 22. august 2014 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 22. august 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Rune Lødøen Referent Britt Inger Kolset Konstituert daglig leder britt-inger@kongsbergregionen.no

Detaljer

HVORDAN FORANKRE ARBEIDET MED «ORDEN I EGET HUS» OG HVORDAN I PRAKSIS GJENNOMFØRE DET I KOMMUNENE?

HVORDAN FORANKRE ARBEIDET MED «ORDEN I EGET HUS» OG HVORDAN I PRAKSIS GJENNOMFØRE DET I KOMMUNENE? HVORDAN FORANKRE ARBEIDET MED «ORDEN I EGET HUS» OG HVORDAN I PRAKSIS GJENNOMFØRE DET I KOMMUNENE? 7 kommuner 55 000 innbyggere 5000 ansatte «Vi er sterke nok sammen» «Innbyggerne og næringslivet i Kongsbergregionen

Detaljer

Rådmannsutvalget 26. september 2014

Rådmannsutvalget 26. september 2014 MØTEREFERAT Rådmannsutvalget 26. september 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:15 Møteleder: Rune Engehult Kongsbergregionen 26.09.14 Håvard Fossbakken Daglig leder

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET BREISTUL I - KRONA. Tid: kl 09:00-14:00

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET BREISTUL I - KRONA. Tid: kl 09:00-14:00 Møteinnkalling Rådmannsutvalget 25.10.2019 BREISTUL I - KRONA Tid: kl 09:00-14:00 TIL: Jon G. Pedersen, Hans Henrik Thune, Rune Antonsen, Rune Engehult, Per Sturla Wærnes, Stine Nyheim Folserås og Wenche

Detaljer

Innkalt: Kommune Deltatt: Anne Grete Rønningsdalen Notodden kommune. (nettverksleder) (sekretær)

Innkalt: Kommune Deltatt: Anne Grete Rønningsdalen Notodden kommune. (nettverksleder) (sekretær) Dagsorden - MØTEREFERAT Helse- og omsorgsnettverket 15.02.2019 kl. 09.00-13.00 Sted: Kongsberg, Krona 6. egt møterom Styggemann Innkalt: Kommune Deltatt: Anne Grete Rønningsdalen Notodden kommune Gro Kristin

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - OPPVEKSTNETTVERKET SKYPE / KRONA KONGSBERG 6. ETG STYGGEMANN. Sted: Skype. Tid:

KONGSBERGREGIONEN - OPPVEKSTNETTVERKET SKYPE / KRONA KONGSBERG 6. ETG STYGGEMANN. Sted: Skype. Tid: Møtereferat Oppvekstnettverket SKYPE / KRONA KONGSBERG 6. ETG STYGGEMANN Sted: Skype Tid: 06.10.2017 kl 10:00 Berit S. Slagnes Sekretær Oppvekstnettverket berit@kongsbergregionen.no Mob 9754 5514 DELTAGERE

Detaljer

PLOM nettverket 18. nov 2011

PLOM nettverket 18. nov 2011 MØTEREFERAT! PLOM nettverket 18. nov 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Lis Berit Nerli / Nore og Uvdal: 90766124 Lis.Berit.Nerli@nore-og-uvdal.kommune.no Helen Cuenoud / Flesberg:

Detaljer

Regionrådet 9. september 2014

Regionrådet 9. september 2014 MØTEREFERAT! Regionrådet 9. september 2014 Sted: Tinn kommune Gaustatoppen Tidspunkt: kl 10:00 13:00 Møteleder Sven Tore Løkslid rådsleder Referent: Britt Inger Kolset Konst. regional koordinator / daglig

Detaljer

Regionrådet 14. oktober 2014

Regionrådet 14. oktober 2014 MØTEREFERAT! Regionrådet 14. oktober 2014 Sted: Hjartdal kommune Kommunehuset Tidspunkt: kl 09:00 15:00 Møteleder Eli Hovd Prestegården nestleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET RJUKAN ADMENI. Tid: kl 11:00-13:00. Møtet begynner umiddelbart etter styremøtet i K-IKT

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET RJUKAN ADMENI. Tid: kl 11:00-13:00. Møtet begynner umiddelbart etter styremøtet i K-IKT Møtereferat Rådmannsutvalget RJUKAN ADMENI Tid: kl 11:00-13:00 Møtet begynner umiddelbart etter styremøtet i K-IKT Håvard Fossbakken - Daglig leder Kongsbergregionen havard@kongergregionen Mob 97154331

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET BREISTUL I - KRONA. Tid: kl 11:00-14:00

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET BREISTUL I - KRONA. Tid: kl 11:00-14:00 Møteinnkalling Rådmannsutvalget 30.08.2019 BREISTUL I - KRONA Tid: kl 11:00-14:00 Styremøte K-IKT kl. 09:00-10:00 (egen innkalling fra Oddvar Kaasa) Styremøte i Responssenteret 10:00-11:00 (egen innkalling

Detaljer

Regionråd. Referat KOMMUNEHUSET HJARTDAL KOMMUNE. Tid: kl 10:00-13:30. Håvard Fossbakken daglig leder. Mail:

Regionråd. Referat KOMMUNEHUSET HJARTDAL KOMMUNE. Tid: kl 10:00-13:30. Håvard Fossbakken daglig leder. Mail: Referat Regionråd KOMMUNEHUSET HJARTDAL KOMMUNE Tid: 13-03.2018 kl 10:00-13:30 Håvard Fossbakken daglig leder Mail: havard@kongsbergregionen.no Mob: 97154331 INNHOLD Til stede... 2 Sak 005/18: Godkjenning

Detaljer

Referat fra møte i Regionalt Oppvekstnettverk

Referat fra møte i Regionalt Oppvekstnettverk 1 Referat fra møte i Regionalt Oppvekstnettverk Sted: Skype Dato: 14.06.17 Tidsramme: 1200 1400 Deltagere: Merknad Tilstede Kongsberg Håvard Ulfsnes May Kristin Skauby stilte x Tinn Gjertrud N. Lien x

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET MØTEROM STYGGEMANN, KRONA, KONGSBERG. Tid: kl 10:00-13:00. Tilstede:

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET MØTEROM STYGGEMANN, KRONA, KONGSBERG. Tid: kl 10:00-13:00. Tilstede: Referat Rådmannsutvalget 22.02.2019 MØTEROM STYGGEMANN, KRONA, KONGSBERG Tid: kl 10:00-13:00 Tilstede: Til: Jon G. Pedersen, Hans Henrik Thune, Ann Kathrin Bjørnsrud Aaasen, Rune Enghult, Jan Erik Søhol

Detaljer

Rådmannsutvalget 29. april 2011

Rådmannsutvalget 29. april 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 29. april 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:15 Møteleder: Jon Gjæver Pedersen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Rådmannsutvalget 25. april 2014

Rådmannsutvalget 25. april 2014 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 25. april 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 12:30 14:30 Møteleder: Rune Lødøen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Regionrådet 6. juli 2017

Regionrådet 6. juli 2017 Referat Regionrådet 6. juli 2017 Sted: Magazinet Grand Hotell Kongsberg Tidspunkt: kl 09:00-11:00 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 011/17

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

Referat møte i Regionalt Oppvekstnettverk

Referat møte i Regionalt Oppvekstnettverk 1 Referat møte i Regionalt Oppvekstnettverk Sted: Skype Dato: 17.03.17 Tidsramme: 0900 1100 Deltagere: Merknad Kongsberg Håvard Ulfsnes Tinn Gjertrud N. Lien Notodden Jan Erik Søhol Leder Rollag/Flesberg

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET BREISTUL I - KRONA. Tid: kl 11:00-13:00

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET BREISTUL I - KRONA. Tid: kl 11:00-13:00 Møtereferat Rådmannsutvalget 30.08.2019 BREISTUL I - KRONA Tid: kl 11:00-13:00 Tilstede: Jon G. Pedersen, Hans Henrik Thune, Rune Antonsen, Rune Engehult, Per Sturla Wærnes, Stine Nyheim Folserås og Wenche

Detaljer

RFI (request for information)

RFI (request for information) RFI (request for information) Forespørsel om informasjon vedrørende responssenterløsning for trygghetsskapende teknologi for kommunene i Værnesregionen og Kongsbergregionen Værnesregionen og Kongsbergregionen

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET KRONA 6. ETG. - STYGGEMANN. Tid: kl 13:00-14:30

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET KRONA 6. ETG. - STYGGEMANN. Tid: kl 13:00-14:30 Møtereferat Rådmannsutvalget KRONA 6. ETG. - STYGGEMANN Tid: 16.02.2018 kl 13:00-14:30 Møtet begynner umiddelbart etter styremøtet i K-IKT Håvard Fossbakken - Daglig leder Kongsbergregionen havard@kongergregionen

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Helse og omsorgs nettverket 20. sept 2013

Helse og omsorgs nettverket 20. sept 2013 MØTEREFERAT! Helse og omsorgs nettverket 20. sept 2013 Sted: Kongsbergregionens møterom Kirkegt 4 Kongsberg referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf:

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET MØTEROM STYGGEMANN, KRONA, KONGSBERG. Tid: kl 10:00 (like etter styremøte i K-IKT)

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET MØTEROM STYGGEMANN, KRONA, KONGSBERG. Tid: kl 10:00 (like etter styremøte i K-IKT) Møtereferat Rådmannsutvalget MØTEROM STYGGEMANN, KRONA, KONGSBERG Tid: kl 10:00 (like etter styremøte i K-IKT) Håvard Fossbakken - Daglig leder Kongsbergregionen havard@kongergregionen Mob 97154331 INNHOLD

Detaljer

Store - nok sammen! Jon Gjæver Pedersen, rådmann Flesberg kommune

Store - nok sammen! Jon Gjæver Pedersen, rådmann Flesberg kommune post@kongsbergregionen.no? Store - nok sammen! Jon Gjæver Pedersen, rådmann Flesberg kommune Det handler om digitalisering Forenkle og effektivisere prosesser ved bruk av elektroniske hjelpemidler Digitalisering

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse Fremtidens helhetlige digitale løsninger for barnehager og skoler

Invitasjon til dialogkonferanse Fremtidens helhetlige digitale løsninger for barnehager og skoler Invitasjon til dialogkonferanse Fremtidens helhetlige digitale løsninger for barnehager og skoler 0 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Målsetting... 2 3 Behovet for digitale løsninger i oppvekstsektoren... 3 4

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. oktober 2015

Rådmannsutvalget 30. oktober 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 30. oktober 2015 Sted: Lampeland Hotell - Flesberg Tid: 10:00 13:00 Kongsbergregionen 30.10.15 Håvard Fossbakken Daglig leder mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 065/15: Godkjenning

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital kompetanse 2016-2018 (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital kompetanse 2016 2018» side 2 av 6 Innhold

Detaljer

PLOM nettverket 20. januar 2012

PLOM nettverket 20. januar 2012 MØTEREFERAT! PLOM nettverket 20. januar 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Lis Berit Nerli / Nore og Uvdal: 90766124 Lis.Berit.Nerli@nore-og-uvdal.kommune.no Helen Cuenoud / Flesberg:

Detaljer

IKT-samarbeidet i Kongsbergregionen

IKT-samarbeidet i Kongsbergregionen IKT-samarbeidet i Kongsbergregionen Hvorfor fokus på IKT? Kommunene skal produsere stadig flere tjenester med samme eller mindre ressurser IKT spiller en kjernerolle Digitalt førstevalg en utfordring!

Detaljer

Velkommen til Kongsbergregionens Digitaliseringskonferanse

Velkommen til Kongsbergregionens Digitaliseringskonferanse Velkommen til Kongsbergregionens Digitaliseringskonferanse Magazinet Grand Hotell Kongsberg 25.04.2019 Kongsbergregionen Stiftet 8. februar 2005 Eies av sju kommuner: Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg,

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. november 2012

Rådmannsutvalget 30. november 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. november 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:38 Møteleder: Rune Engehult referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Regionrådet 06. desember 2016

Regionrådet 06. desember 2016 Referat Regionrådet 06. desember 2016 Sted: Skype Tidspunkt: kl 10:00 10:45 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 030/16: Godkjenning av møtebok/-referat...

Detaljer

Rådmannsutvalget 25. november 2011

Rådmannsutvalget 25. november 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 25. november 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Referat fra møte i Regionalt Oppvekstnettverk

Referat fra møte i Regionalt Oppvekstnettverk 1 Referat fra møte i Regionalt Oppvekstnettverk Sted: Styggemann/6. et. Krona - Kongsberg Dato: 28.04.17 Tidsramme: 0900 1200 Deltagere: Merknad Tilstede Kongsberg Håvard Ulfsnes X Tinn Gjertrud N. Lien

Detaljer

Rådmannsutvalget 05. juni 2015

Rådmannsutvalget 05. juni 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 05. juni 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 10:00 15:00 Kongsbergregionen 05.06.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15 43

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt

Prosjektmandat Hovedprosjekt Prosjektmandat Hovedprosjekt Implementering regional sak/arkivløsning og etablering av digitale arkiver 01.04.16 Side 2 av 5 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen har tidligere gjennomført

Detaljer

Referat fra møte i regionalt oppvekstnettverk

Referat fra møte i regionalt oppvekstnettverk Margrethe Taxt-Lamolle Vedlegg: Deltagere i kommunekartleggingsworkshop.pdf; Mandat for Oppvekstnettverket i Kongsbergregionen_2016.pdf; Endelig rapport fra studenen_ Echo - Gras 3.pdf; Kongsbergregionen_Avtale

Detaljer

Referat fra møte i Kompetanseforum

Referat fra møte i Kompetanseforum 1 Referat fra møte i Kompetanseforum Sted: KRONA, Møterom Breistul Dato: 24. sept 2015 Tidsramme: 0900 1500 Deltagere: Merknad Kongsberg Hanne Krokrud Tinn Ingebjørg Skavlebø Ikke til stede Notodden Ingrid

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. februar 2014

Rådmannsutvalget 28. februar 2014 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. februar 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 13:00 Møteleder: Magnus Mathisen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Møtereferat Regionråd

Møtereferat Regionråd Møtereferat Regionråd HJARTDAL KOMMUNE Kommunehuset Tid: 18.06.2019 kl 10:00-14:00 Tilstede: Regionråd: Sanja Pasovic (for Bjørn Sverre Birkeland), Bengt Halvard Odden, Dag Lislien, Kari Anne Sand, Oddvar

Detaljer

Regionalt program for velferdsteknologi i Kongsbergregionen

Regionalt program for velferdsteknologi i Kongsbergregionen Regionalt program for velferdsteknologi i Kongsbergregionen Velferdsteknologi i Vest-Telemark 16. september 2016 Håvard Fossbakken, Daglig leder Kongsbergregionen Kjersti Linneberg, Programleder velferdsteknologi

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. mars 2012

Rådmannsutvalget 30. mars 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. mars 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:00 Møteleder: Rune Engehult referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Regionrådet 20. mars 2017

Regionrådet 20. mars 2017 Referat Regionrådet 20. mars 2017 Sted: Kommunehuset i Rollag Tidspunkt: kl 10:00 14:30 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 008/17 Godkjenning

Detaljer

Regionrådet 25. september 2017

Regionrådet 25. september 2017 Referat Regionrådet 25. september 2017 Sted: Magazinet Grand Hotell Kongsberg Tidspunkt: kl 10:00-14:00 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital Dialog 2016-2018 (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital Dialog 2016 2018» Side 2 av 6 Innhold 1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jostein Harm Arkiv: 056 &01 Arkivsaksnr.: 18/4029. Interkommunalt samarbeid med Kongsbergregionen om IKT drift

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jostein Harm Arkiv: 056 &01 Arkivsaksnr.: 18/4029. Interkommunalt samarbeid med Kongsbergregionen om IKT drift SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jostein Harm Arkiv: 056 &01 Arkivsaksnr.: 18/4029 Saken behandles av Formannskapet Kommunestyret Saken avgjøres av Kommunestyret Interkommunalt samarbeid med

Detaljer

Implementering Kvalitetslosen

Implementering Kvalitetslosen Implementering Kvalitetslosen Detaljert prosjektplan 15.02.2013 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Mål og rammer... 3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 3 2.3 Omfang og avgrensinger... 3 3. Organisering... 4 4. Risikoanalyse

Detaljer

Møteinnkalling Regionråd

Møteinnkalling Regionråd Møteinnkalling Regionråd HJARTDAL KOMMUNE Kommunehuset Tid: 18.06.2019 kl 10:00-14:00 Lunch ca : 11.40 Annette Finnerud daglig leder Mail: annette.finnerud@kongsbergregionen.no Regionrådets medlemmer:

Detaljer

Oppvekstnettverket. Referat Sted: Magazinet - Korn QUALITY GRAND HOTELL - KONGSBERG

Oppvekstnettverket. Referat Sted: Magazinet - Korn QUALITY GRAND HOTELL - KONGSBERG Kongsberg Tinn Nore & Uvdal Rollag Hjartdal Flesberg Øvre Eiker Notodden ALLE MED Med hjerte for alle og blikk for den enkelte i et sosialt, faglig og inkluderende fellesskap Referat 04.02.-19 Oppvekstnettverket

Detaljer