SUKSIT digitalisering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SUKSIT digitalisering"

Transkript

1 MØTEREFERAT SUKSIT digitalisering Deltakere: Merknad: Kongsberg Hilde Enget Tinn Ann Kristin Marumsrud Notodden Vigdis Bergestig Rollag Hans Henrik Thune Flesberg Jon Gjæver Pedersen Hjartdal Oddvar Nygård Forfall Nore og Uvdal Anne Rudi K-IKT Oddvar Kaasa Kongsbergregionen Britt Inger Kolset INNHOLD SAK 026/18: GODKJENNING AV MØTEREFERAT AV SAK 027/18: STATUS FRA K-IKT... 2 SAK 028/18: INFO OM DIGITALISERINGSARBEIDET I KS... 2 SAK 029/18: ANSKAFFELSE AV REKRUTTERINGSLØSNING... 3 SAK 030/18: REKRUTTERING AV FELLES PERSONVERNOMBUD... 3 SAK 031/18: STRATEGI- OG TILTAKSPLAN FOR TELEFONI (VEDLEGG)... 3 SAK 032/18: UTRULLING AV IDM... 4 SAK 033/18: DIGITALISERING AV SOSIALE TJENESTER I NAV - DIGISOS (VEDLEGG)... 4 SAK 034/18: TILTAKSPLAN DIGITALISERING 2019 (VEDLEGG)... 5 SAK 035/18: REGIONAL BREDBÅNDSSTRATEGI (VEDLEGG)... 5 SAK 036/18: ANSKAFFELSE AV LAGERSTYRINGSSYSTEM (VEDLEGG)... 5 SAK 037/18: EVENTUELT... 6

2 SAK 026/18: GODKJENNING AV MØTEREFERAT AV Møtereferatet finner du her SAK 027/18: STATUS FRA K-IKT Daglig leder i K-IKT orienterer om de viktigste aktivitetene i K-IKT for tiden: Ny Windows-10 løsning testes og konfigureres - blir viktig for å lykkes med utrullingen av VDI Harmonisering og optimalisering av teknisk nettverk Deltar i de regionale digitaliseringsprosjektene/anskaffelsene Office-365 tilrettelegger for skoler og administrasjonen Bemanning av ledige stillingshjemler av lærlingsstilling Innsamling av gammelt IT-utstyr mer info til kommunene kommer snart SAK 028/18: INFO OM DIGITALISERINGSARBEIDET I KS Alle kommunene i Kongsbergregionen har vedtatt å delta i KS finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter for I dagens møte deltar Line Richardsen som er avdelingsdirektør for digitalisering i KS for å orientere om ordningen herunder hvilke prosjekter/løsninger som er igangsatt og som kan være relevant for oss å koble oss på / gjenbruke. Line vil også gi en orientering om hvordan KS arbeider med digitalisering generelt. Vi bidrar med informasjon om de viktigste aktivitetene som SuksIT har igangsatt/planlegger for å vurdere om det kan være hensiktsmessig å samarbeide med KS/andre kommuner.

3 SAK 029/18: ANSKAFFELSE AV REKRUTTERINGSLØSNING SuksIT vedtok i møte at Kongsberg og Notodden gjennomfører felles anbudsrunde for innkjøp av ny rekrutteringsmodul, og at det skal være mulig for de andre kommunene i regionen å gjøre avrop på avtalen via opsjon. Konkurransen er lyst ut og frist for tilbud gikk ut I dagens møte orienterer innkjøper Petter om status for anskaffelsen. Det legges opp til at anbefaling fra anskaffelsesgruppa vil være klar ca 8. mai. Anskaffelsen ligger ikke inne i SuksIT s tiltaksplan for 2018, men dekkes over Kongsberg og Notoddens egne budsjetter. Anskaffelsen legges fram for RMU til orientering når anbefaling foreligger fra anskaffelsesgruppa SAK 030/18: REKRUTTERING AV FELLES PERSONVERNOMBUD Som SuksIT ble orientert om i forrige møte ble stillingen som personvernombud lyst ut på nytt tidlig i april. Det har kommet inn 15 søknader. Det gis en kort orientering om status og videre prosess. FORSLAG TIL SAK 031/18: STRATEGI- OG TILTAKSPLAN FOR TELEFONI Den regionale faggruppa for telefoni har utarbeidet en strategi- og tiltaksplan for telefonisamarbeidet i regionen for perioden Tiltaksdelen, om enn i en litt annen form, har vært grunnlag for oppfølgingen i faggruppa/samhandlingen med K-IKT helt siden oppstartsmøtet i november. Tiltaksdelen skal etter planen bli revidert årlig, i forbindelse med utarbeiding av tiltaksplaner og budsjetter for kommende år. Tiltaksplanen for 2018 er beskrevet i kapittel 6 i vedlagte dokument. Planen anses ikke nødvendig å legge fram for RMU siden tiltakene er de samme som lå i rapporten de godkjente i 2017, men planen legges fram for SuksIT til orientering. Det er igangsatt arbeid for å utrede fremtidig telefoniplattform. SuksIT får rapporten til behandling i augustmøte.

4 SAK 032/18: UTRULLING AV IDM K-IKT har i implementert IDM fase 1. IDM-løsningen gir muligheter for avansert identitetsog tilgangsstyring og kvalitetssikring av tilganger til IT-systemer for de ansatte. I første fase av IDM ble en del basistilganger dekket. Fase 2 vil ha fokus på å «koble» på fagapplikasjonene som er i bruk og på denne måte unngå at ansatte må manuelt registreres som brukere inne i hver enkelt fagapplikasjon. K-IKT har dialog med personalavdelingene i kommunene for å sikre at kommunenes HRM-systemer kan være «master» for optimal dataflyt av ansattopplysninger. For å sikre gevinstrealisering ved påkobling av nye fagapplikasjoner er det viktig at kommunene selv ved SuksIT holder i denne prosessen både i 2018 og Dette innebærer også oppsett og planlegging av opplæring av ledere ifb med bruk av lederportalen i IDM-løsningen. K-IKT lager en vurdering av hvilke systemer som kan være fornuftige å koble på i Q4 og i SuksIT får denne til behandling i augustmøtet SAK 033/18: DIGITALISERING AV SOSIALE TJENESTER I NAV - DIGISOS Arbeids- og velferdsdirektoratet samarbeider med KS og noen pilotkommuner om å digitalisere de sosiale tjenestene i NAV gjennom prosjekt «Digisos» (se vedlagte presentasjon fra NAV) og informasjon om prosjektet på KS hjemmesider. Prosjektet har fått finansiering til å utvikle en tjeneste på nav.no som skal gjøre det lettere for brukere å finne informasjon om sine rettigheter, plikter og muligheter. Denne tjenesten (Informert bruker) vil etter planen bli levert før sommeren. «Digisos» skal også utvikle en digital søknad for økonomisk sosialhjelp. Planen er å gjøre den digitale søknaden tilgjengelig i utvalgte pilotkommuner første halvår i Avhengig av finansering er det også planer om å lage tjenester for innsyn i egen sak og elektronisk dialog (spørsmål og svar) på Ditt NAV. Sosialtjenestene i Kongsbergregionen benytter fagsystemet Socio fra Tieto. Dersom kommunene ønsker å koble seg på «Digisos»-løsningen, vil være nødvendig å anskaffe ny modul/infrastruktur fra Tieto som må kobles mot KS FIKS plattform. Denne modulen er under utvikling hos Tieto og skal være klar for lansering 2. halvår SuksIT gis en orientering om dette som innspill tiltaksplan for 2019 (se neste sak).

5 SAK 034/18: TILTAKSPLAN DIGITALISERING 2019 Regionrådet har vedtatt at ny strategi for Kongsbergregionen skal være ferdigstilt i desember Dette betyr at vi ikke har noen ny strategi klar før vi skal vedta tiltaksplan for SuksIT besluttet i forrige møte å behandle et første forslag til tiltaksplan i møtet 4. mai. Forslaget tar utgangspunkt i allerede pågående og planlagte aktiviteter. Vedlagt følger et første utkast til budsjett/tiltaksplan 2019 som SuksIT jobber videre med i dagens møte. Innspill fra dagens møte innarbeides i versjon 2 som SuksIT jobber videre med i augustmøte. Forslag til tiltaksplan legges fram for RMU i september SAK 035/18: REGIONAL BREDBÅNDSSTRATEGI Forslaget til regional bredbåndsstrategi er sendt på høring til kommunene ved aktuelle fagenheter. Frist for tilbakemelding er satt til 30. april. Strategien ble sendt ut til SuksIT i mail og SuksIT gis anledning til å komme med innspill i dagens møte. Oppsummering av høringsuttalelsene oversendes SuksIT i forkant av augustmøte slik at ev. forslag til tiltak for 2019 kan innarbeides i tiltaksplan for digitalisering. SAK 036/18: ANSKAFFELSE AV LAGERSTYRINGSSYSTEM Hjelpemiddeltjenesten i Kongsberg kommune har meldt behov for raskt å anskaffe løsning for lagerstyring av hjelpemidler. Det vises til eget vedlegg hvor dette er beskrevet nærmere. Dersom det er andre kommuner i regionen som har samme behov bør det avklares om det er ønskelig å gjennomføre en felles anskaffelse. SuksIT bes sjekke opp om det er behov for å anskaffe et slikt system i egen kommune i forkant og melde dette tilbake i dagens møte. SuksIT går gjennom tilbudt løsning og blir enige om videre prosess. Det er pt ikke andre kommuner enn Kongsberg som har behov for anskaffelse av lagerstyringssystem for hjelpemiddeltjenesten. Kongsberg kommune kan derfor iverksette anskaffelse av tilbudt løsning.

6 SAK 037/18: EVENTUELT a) Grunnleggende opplæring i bruk av PC for ansatte i PO-tjenesten i Notodden v/ Vigdis Vigdis orienterer om behov og om hva Notodden tenker/gjør for å øke den grunnleggende IKT-kompetansen hos ansatte i PO-tjenesten. b) Digitaliseringskonferansen 2018 Vi tok en runde rundt bordet vedr. oppsummering av digitaliseringskonferansen. Alle var godt fornøyd med årets program og innhold og ønsker å utvide konferansen neste år til å gjelde flere ansatte i kommunene ikke bare ledere. Man ønsker også neste år et sterkt fokus på gevinstrealisering og bidrag fra kommunene og kanskje vie enda mer tid til dette. c) Implementering av løsninger for avtaleforvaltning og chatbot SuksIT legger fram forslag til RMU vedr. anskaffelse av løsning for avtaleforvaltning I samme møte legges også fram forslag til anskaffelse av chat-bot-løsning som SuksIT tilsluttet seg til tidligere i april. I dagens møte orienteres kort om videre fremdrift i begge anskaffelsene. Britt Inger følger opp vedr. avtaleforvaltning og innkaller kommunene til felles oppstartsmøte med leverandør. Innkallingen sendes SuksIT som sørger for å videresende til den som blir pekt ut som systemansvarlig i kommunen.

7 d) Signering av databehandleravtaler Kommunene får mange databehandleravtaler fra leverandører til signering ifb med GDPR. Kongsbergregionen har etablert en felles databehandleravtale som det er ønskelig at alle leverandører skal forholde seg til. Det er ønskelig med en avklaring av hvilke avtaler som skal benyttes og hvem som skal signere. Odd deltok i møtet og orienterte. Odd følger opp forslag til avtale med Evry Kommunen oppfordres til å avklare med lokal sikkerhetsansvarlig før kommunen signerer ny avtale med leverandør av fagsystemer Daglig leder i K-IKT kan signere på avtaler som omhandler teknisk infrastruktur (ikke fagsystemer) e) Helpdesk for vaktmestertjenesten i Notodden v/ Vigdis Notodden ønsker å sjekke hva de bør gjøre ang «helpdesk» for vaktmestertjenesten og om det er noen andre som har samme behov. Notodden har dialog videre med K-IKT for å tilrettelegge for en «vaktmesterhelpdesk» i K-IKT s eksisterende helpdeskløsning (Footprint) SuksIT holdes orientert om fremdrift slik at andre kommuner i regionen som eventuelt ønsker å koble seg på /gjenbruke samme løsning kan gjøre det f) Samarbeid om felles helpdesktjeneste for ansatte i pleie- og omsorgstjenestene? Kongsberg kommune har organisert en egen helpdesktjeneste for ansatte i pleie- og omsorg. Tjenesten er bemannet av ansatte i pleie- og omsorgstjenesten i Kongsberg kommune og besvarer brukerhenvendelser/spørsmål vedr. blant annet Profil, Gat, Mobil Omsorg mm. Alle kommunene i Kongsbergregionen benytter de samme løsningene. Det kan derfor være hensiktsmessig å vurdere

8 om de også kan benytte seg av Kongsberg kommune sin helpdesktjeneste f.eks. for å redusere sårbarhet ved ferier/fravær. Saken spilles over til det regionale helse- og omsorgsnettverket for oppfølging Kongsberg, Britt Inger Kolset Koordinator SuksIT

SUKSIT digitalisering

SUKSIT digitalisering Møtereferat 16.11.18 SUKSIT digitalisering Deltakere: Merknad: Kongsberg Hilde Enget Tinn Gry Anja Gundersborg Notodden Vigdis Bergestig Rollag Hans Henrik Thune Flesberg Jon Gjæver Pedersen Hjartdal Oddvar

Detaljer

SUKSIT digitalisering

SUKSIT digitalisering Møtereferat 09.03.18 SUKSIT digitalisering Deltakere: Merknad: Kongsberg Hilde Enget Tinn Ann-Kristin Marumsrud Notodden Vigdis Bergestig Rollag Hans Henrik Thune Flesberg Jon Gjæver Pedersen Meldt forfall

Detaljer

SUKSIT digitalisering

SUKSIT digitalisering REFERAT 14.09.18 SUKSIT digitalisering Deltakere: Merknad: Kongsberg Hilde Enget Tinn Ann Kristin Marumsrud Notodden Vigdis Bergestig Rollag Hans Henrik Thune Flesberg Jon Gjæver Pedersen Meldt forfall

Detaljer

SUKSIT digitalisering

SUKSIT digitalisering MØTEREFERAT 17.08.18 SUKSIT digitalisering Deltakere: Merknad: Kongsberg Hilde Enget Tinn Ann Kristin Marumsrud Forfall Notodden Vigdis Bergestig Rollag Hans Henrik Thune Flesberg Jon Gjæver Pedersen Hjartdal

Detaljer

REFERAT MØTE I SUKSIT

REFERAT MØTE I SUKSIT 1 REFERAT MØTE I SUKSIT Sted: SKYPE-møte Dato: 20.09.17 Tidsramme: 0900 1200 Deltagere: Merknad Kongsberg Tinn Notodden Rollag Flesberg Hjartdal Nore og Uvdal K-IKT Kongsbergregionen Finn-Arild Bystrøm

Detaljer

REFERAT MØTE I SUKSIT

REFERAT MØTE I SUKSIT 1 REFERAT MØTE I SUKSIT Sted: Kongsberg, Krona møterom Styggemann Dato: 18.08.17 Tidsramme: 0900 1500 Deltagere: Merknad Kongsberg Hilde Enget Tinn Finn-Arild Bystrøm Via Skype fram til kl. 11.30 Notodden

Detaljer

Referat møte i SuksIT

Referat møte i SuksIT 1 Referat møte i SuksIT Sted: Kongsberg, Krona møterom Styggemann Dato: 18.01.17 Tidsramme: 0900 1300 Deltagere: Merknad Kongsberg Hilde Enget Forfall Tinn Finn-Arild Bystrøm Notodden Vigdis Bergestig

Detaljer

Referat fra møte i SuksIT

Referat fra møte i SuksIT 1 Referat fra møte i SuksIT Sted: Kongsberg, Krona møterom Styggemann Dato: 12.05.17 Tidsramme: 0900 1500 Deltagere: Merknad Kongsberg Hilde Enget Tinn Finn-Arild Bystrøm Notodden Vigdis Bergestig Rollag

Detaljer

Innkalling til møte i SuksIT

Innkalling til møte i SuksIT 1 Innkalling til møte i SuksIT Sted: Kongsberg, Krona møterom Styggemann Dato: 09.11.16 Tidsramme: 0900 1400 Deltagere: Merknad Kongsberg Tore Sand-Hanssen Forfall Tinn Finn-Arild Bystrøm Notodden Vigdis

Detaljer

REFERAT MØTE I SUKSIT

REFERAT MØTE I SUKSIT 1 REFERAT MØTE I SUKSIT Sted: Kongsberg, Krona møterom Styggemann Dato: 17.11.17 Tidsramme: 0900 1500 Deltagere: Merknad Kongsberg Hilde Enget Tinn Ann-Kristin Marumsrud Notodden Vigdis Bergestig Rollag

Detaljer

Rådmannsutvalget 26. februar 2016

Rådmannsutvalget 26. februar 2016 Møtereferat Rådmannsutvalget 26. februar 2016 Sted: Krona, Kongsberg Tid: 10:00 12:30 Kongsbergregionen 26.02.16 Håvard Fossbakken Daglig leder mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 007/16: Godkjenning av møtereferat...

Detaljer

Referat møte i SUKSIT

Referat møte i SUKSIT Referat møte i SUKSIT 17.02.16 kl. 09.00 15.00 Møterom «Styggemann» i Krona (Hasbergsvei 36 Kongsberg) 6. etasje Tilstede: Vigdis Bergestig (Notodden) Torleif Nordskog (Hjartdal), Anne Rudi (Nore og Uvdal),

Detaljer

SUKSIT digitalisering

SUKSIT digitalisering Møtereferat 18.01.19 SUKSIT digitalisering Krona møterom Breistul II kl. 09.00 15.00 Deltakere: Merknad: Kongsberg Hilde Enget Tinn Gry Anja Gundersborg Notodden Vigdis Bergestig Rollag Hans Henrik Thune

Detaljer

SUKSIT digitalisering

SUKSIT digitalisering Referat 16.08.19 SUKSIT digitalisering Krona møterom Breistul I kl. 09.00 15.00 Deltakere: Merknad: Kongsberg Hilde Enget Tinn Gry Anja Gundersborg Notodden Vigdis Bergestig Rollag Hans Henrik Thune Flesberg

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET QUALITY GRAND HOTEL - KONGSBERG. Tid: kl 14:15-15:00

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET QUALITY GRAND HOTEL - KONGSBERG. Tid: kl 14:15-15:00 Møtereferat Rådmannsutvalget QUALITY GRAND HOTEL - KONGSBERG Tid: kl 14:15-15:00 Møtet begynner umiddelbart etter styremøtet i Responssenteret Håvard Fossbakken - Daglig leder Kongsbergregionen havard@kongergregionen

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. februar 2015

Rådmannsutvalget 27. februar 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 27. februar 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 11:00 Kongsbergregionen 27.02.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1. Tid: 2. juni kl 09:00-12:00

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1. Tid: 2. juni kl 09:00-12:00 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1 Tid: 2. juni kl 09:00-12:00 Kongsberg 2. juni 2017 Håvard Fossbakken Daglig leder Kongsbergregionen Til stede: Hilde Enget Kongsberg kommune

Detaljer

SUKSIT digitalisering

SUKSIT digitalisering Referat 15.03.19 SUKSIT digitalisering Krona møterom Breistul II kl. 09.00 15.00 Deltakere: Merknad: Kongsberg Hilde Enget Tinn Gry Anja Gundersborg Notodden Vigdis Bergestig Rollag Hans Henrik Thune Flesberg

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. august 2015

Rådmannsutvalget 28. august 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 28. august 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 10:00 12:00 Kongsbergregionen 28.08.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. mars 2015

Rådmannsutvalget 27. mars 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 27. mars 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 08:30 12:00 Kongsbergregionen 27.03.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15 43

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Skypemøte. Tid: kl 09:

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Skypemøte. Tid: kl 09: Møtereferat Rådmannsutvalget Skypemøte Tid: 27.11.2017 kl 09:00-10.30 Håvard Fossbakken - Daglig leder Kongsbergregionen havard@kongergregionen Mob 97154331 INNHOLD Til stede:... 2 Sak 060 /17: Godkjenning

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul. Tid: 26. august kl 10:00-13:30

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul. Tid: 26. august kl 10:00-13:30 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul Tid: 26. august kl 10:00-13:30 Kongsberg 26. august 2016 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no 1 Til stede:

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET KRONA 6. ETG. - STYGGEMANN. Tid: kl 10:00

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET KRONA 6. ETG. - STYGGEMANN. Tid: kl 10:00 Møtereferat Rådmannsutvalget KRONA 6. ETG. - STYGGEMANN Tid: 19.01.2018 kl 10:00 Møtet begynner umiddelbart etter styremøtet i K-IKT Håvard Fossbakken - Daglig leder Kongsbergregionen havard@kongergregionen

Detaljer

Rådmannsutvalget 6. juni 2014

Rådmannsutvalget 6. juni 2014 MØTEREFERAT Rådmannsutvalget 6. juni 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 11:30 Møteleder: Rune Engehult referent: Britt Inger Kolset Konstituert daglig leder britt-inger@kongsbergregionen.no

Detaljer

Tiltaksplan digitalisering 2019

Tiltaksplan digitalisering 2019 Tiltaksplan digitalisering 2019 Kommunene i Kongsbergregionen etablerte våren 2015 en felles strategi for sitt digitaliseringssamarbeid for perioden 2015 2018. SuksIT som er kommunenes felles digitaliseringsorgan

Detaljer

PLOM nettverket 18. nov 2011

PLOM nettverket 18. nov 2011 MØTEREFERAT! PLOM nettverket 18. nov 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Lis Berit Nerli / Nore og Uvdal: 90766124 Lis.Berit.Nerli@nore-og-uvdal.kommune.no Helen Cuenoud / Flesberg:

Detaljer

Regionrådet 14. april 2015

Regionrådet 14. april 2015 Møtereferat Regionrådet 14. april 2015 Sted: Kommunehuset i Rollag Tidspunkt: kl 10:00 14:00 Kongsbergregionen 14.04.2015 Sven Tore Løkslid rådsleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

Rådmannsutvalget 1. april 2016

Rådmannsutvalget 1. april 2016 Møtereferat Rådmannsutvalget 1. april 2016 Sted: Krona, Kongsberg Tid: 09:00 12:30 Kongsbergregionen 01.04.16 Håvard Fossbakken Daglig leder mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 013/16: Godkjenning av møtereferat...

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET KRONA KONGSBERG - 6. ETG - STYGGEMANN. Sted: Krona, Breistul 1 6. etg, Kongsberg

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET KRONA KONGSBERG - 6. ETG - STYGGEMANN. Sted: Krona, Breistul 1 6. etg, Kongsberg Møtereferat Rådmannsutvalget KRONA KONGSBERG - 6. ETG - STYGGEMANN Sted: Krona, Breistul 1 6. etg, Kongsberg Tid: 29.09.2017 kl 10:00 Møtet starter umiddelbart etter styremøtet i K-IKT som har oppstart

Detaljer

Regionrådet 17. februar 2015

Regionrådet 17. februar 2015 MØTEREFERAT! Regionrådet 17. februar 2015 Sted: Lampeland Hotell, Flesberg Tidspunkt: kl 10:00 13:30 Møteleder Sven Tore Løkslid Regionleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Tid: 25. november kl 10:00-12:00 Kongsberg 25. november 2016 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no 1 Til

Detaljer

PLOM nettverket 19. august 2011

PLOM nettverket 19. august 2011 MØTEREFERAT! PLOM nettverket 19. august 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Lis Berit Nerli / Nore og Uvdal: 90766124 Lis.Berit.Nerli@nore-og-uvdal.kommune.no Helen Cuenoud / Flesberg:

Detaljer

Rådmannsutvalget 24. april 2015

Rådmannsutvalget 24. april 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 24. april 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 13:00 Kongsbergregionen 24.04.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. januar 2011

Rådmannsutvalget 28. januar 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. januar 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:00 Møteleder: Jon Gjæver Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Tid: 30. september kl 11:00-14:30 Kongsberg 26. august 2016 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no 1 Til

Detaljer

Rådmannsutvalget 29. april 2016

Rådmannsutvalget 29. april 2016 Møtereferat Rådmannsutvalget 29. april 2016 Sted: Krona, Kongsberg Tid: 10:00 12:30 Kongsbergregionen 29.04.16 Håvard Fossbakken Daglig leder mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 020/16: Godkjenning av møtereferat...

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET - 27.05.2016. Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann. Tid: 27. mai kl 09:00-12:00

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET - 27.05.2016. Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann. Tid: 27. mai kl 09:00-12:00 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Tid: 27. mai kl 09:00-12:00 Kongsberg 27. mai 2016 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no 1 Til stede:

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET september 2018 MØTEROM STYGGEMANN, KRONA, KONGSBERG. Tid: kl 12:00 14:00

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET september 2018 MØTEROM STYGGEMANN, KRONA, KONGSBERG. Tid: kl 12:00 14:00 Møtereferat Rådmannsutvalget 28. september 2018 MØTEROM STYGGEMANN, KRONA, KONGSBERG Tid: kl 12:00 14:00 Til stede Rådmannsutvalget Jon G. Pedersen, Rune Engehult, Wenche Grinderud, Rune Antonsen, Hans

Detaljer

Møtereferat Regionråd

Møtereferat Regionråd Møtereferat Regionråd KONGSBERG KOMMUNE Quality Grand Hotel Tid: 11.03.2019 kl 15:00-15:30 Annette Finnerud Daglig leder Mail: annette.finnerud@kongsbergregionen.no Mob: 481 66 416 Regionrådets medlemmer:

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt

Prosjektmandat Hovedprosjekt Prosjektmandat Hovedprosjekt Implementering regional sak/arkivløsning og etablering av digitale arkiver 01.04.16 Side 2 av 5 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen har tidligere gjennomført

Detaljer

Nettverk oppvekst 15. juni 2012

Nettverk oppvekst 15. juni 2012 MØTEREFERAT! Nettverk oppvekst 15. juni 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler Kirkegt 4, 2. etg Kongsberg Tid: 09:00 12:00 Møteleder: Kai Erik Lund referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Store - nok sammen! Jon Gjæver Pedersen, rådmann Flesberg kommune

Store - nok sammen! Jon Gjæver Pedersen, rådmann Flesberg kommune post@kongsbergregionen.no? Store - nok sammen! Jon Gjæver Pedersen, rådmann Flesberg kommune Det handler om digitalisering Forenkle og effektivisere prosesser ved bruk av elektroniske hjelpemidler Digitalisering

Detaljer

Rådmannsutvalget 22. august 2014

Rådmannsutvalget 22. august 2014 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 22. august 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Rune Lødøen Referent Britt Inger Kolset Konstituert daglig leder britt-inger@kongsbergregionen.no

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - OPPVEKSTNETTVERKET SKYPE / KRONA KONGSBERG 6. ETG STYGGEMANN. Sted: Skype. Tid:

KONGSBERGREGIONEN - OPPVEKSTNETTVERKET SKYPE / KRONA KONGSBERG 6. ETG STYGGEMANN. Sted: Skype. Tid: Møtereferat Oppvekstnettverket SKYPE / KRONA KONGSBERG 6. ETG STYGGEMANN Sted: Skype Tid: 06.10.2017 kl 10:00 Berit S. Slagnes Sekretær Oppvekstnettverket berit@kongsbergregionen.no Mob 9754 5514 DELTAGERE

Detaljer

IKT-samarbeidet i Kongsbergregionen

IKT-samarbeidet i Kongsbergregionen IKT-samarbeidet i Kongsbergregionen Hvorfor fokus på IKT? Kommunene skal produsere stadig flere tjenester med samme eller mindre ressurser IKT spiller en kjernerolle Digitalt førstevalg en utfordring!

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1. Tid: 25. august kl 10:00-12:30

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1. Tid: 25. august kl 10:00-12:30 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1 Tid: 25. august kl 10:00-12:30 Kongsberg 25. august 2017 Håvard Fossbakken Daglig leder Kongsbergregionen Til stede: Wenche Grinderud Kongsberg

Detaljer

Rådmannsutvalget 26. september 2014

Rådmannsutvalget 26. september 2014 MØTEREFERAT Rådmannsutvalget 26. september 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:15 Møteleder: Rune Engehult Kongsbergregionen 26.09.14 Håvard Fossbakken Daglig leder

Detaljer

Digitalisering av de sosiale tjenestene i NAV

Digitalisering av de sosiale tjenestene i NAV Digitalisering av de sosiale tjenestene i NAV Informasjon til partnerskapet i kommunene 19. mars 2018 // Navn Navnesen Pågående og planlagte digitaliseringstiltak som påvirker NAV-kontorene Program for

Detaljer

Regionrådet 14. oktober 2014

Regionrådet 14. oktober 2014 MØTEREFERAT! Regionrådet 14. oktober 2014 Sted: Hjartdal kommune Kommunehuset Tidspunkt: kl 09:00 15:00 Møteleder Eli Hovd Prestegården nestleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

Referat møte i Regionalt Oppvekstnettverk

Referat møte i Regionalt Oppvekstnettverk 1 Referat møte i Regionalt Oppvekstnettverk Sted: Skype Dato: 17.03.17 Tidsramme: 0900 1100 Deltagere: Merknad Kongsberg Håvard Ulfsnes Tinn Gjertrud N. Lien Notodden Jan Erik Søhol Leder Rollag/Flesberg

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET KRONA 6. ETG. - STYGGEMANN. Tid: kl 13:00-14:30

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET KRONA 6. ETG. - STYGGEMANN. Tid: kl 13:00-14:30 Møtereferat Rådmannsutvalget KRONA 6. ETG. - STYGGEMANN Tid: 16.02.2018 kl 13:00-14:30 Møtet begynner umiddelbart etter styremøtet i K-IKT Håvard Fossbakken - Daglig leder Kongsbergregionen havard@kongergregionen

Detaljer

Regionrådet 9. september 2014

Regionrådet 9. september 2014 MØTEREFERAT! Regionrådet 9. september 2014 Sted: Tinn kommune Gaustatoppen Tidspunkt: kl 10:00 13:00 Møteleder Sven Tore Løkslid rådsleder Referent: Britt Inger Kolset Konst. regional koordinator / daglig

Detaljer

PLOM nettverket 20. januar 2012

PLOM nettverket 20. januar 2012 MØTEREFERAT! PLOM nettverket 20. januar 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Lis Berit Nerli / Nore og Uvdal: 90766124 Lis.Berit.Nerli@nore-og-uvdal.kommune.no Helen Cuenoud / Flesberg:

Detaljer

Rådmannsutvalget 29. april 2011

Rådmannsutvalget 29. april 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 29. april 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:15 Møteleder: Jon Gjæver Pedersen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Kongsbergregionen satser på fri programvare

Kongsbergregionen satser på fri programvare Kongsbergregionen satser på fri programvare «Fri programvare er et viktig strategisk element når Kongsbergregionen satser på utvikling av løsninger som dekker regionens utviklingsbehov» av Britt Inger

Detaljer

Rådmannsutvalget 25. april 2014

Rådmannsutvalget 25. april 2014 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 25. april 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 12:30 14:30 Møteleder: Rune Lødøen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET MØTEROM STYGGEMANN, KRONA, KONGSBERG. Tid: kl 10:00

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET MØTEROM STYGGEMANN, KRONA, KONGSBERG. Tid: kl 10:00 Møtereferat Rådmannsutvalget MØTEROM STYGGEMANN, KRONA, KONGSBERG Tid: kl 10:00 Håvard Fossbakken - Daglig leder Kongsbergregionen havard@kongergregionen Mob 97154331 INNHOLD Sak 031/18: Godkjenning av

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse Fremtidens helhetlige digitale løsninger for barnehager og skoler

Invitasjon til dialogkonferanse Fremtidens helhetlige digitale løsninger for barnehager og skoler Invitasjon til dialogkonferanse Fremtidens helhetlige digitale løsninger for barnehager og skoler 0 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Målsetting... 2 3 Behovet for digitale løsninger i oppvekstsektoren... 3 4

Detaljer

Notat for beslutning Delprosjekt D3-001 System Gerica Nye Drammen kommune

Notat for beslutning Delprosjekt D3-001 System Gerica Nye Drammen kommune Notat for beslutning Delprosjekt D3-001 System Gerica Nye Drammen kommune Nye Drammen kommune- Prosjektplan basert på Difis mal 1 Innhold 1. Formål med notat for beslutning... 3 2. Kort om delprosjektet...

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET januar 2019 MØTEROM STYGGEMANN, KRONA, KONGSBERG

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET januar 2019 MØTEROM STYGGEMANN, KRONA, KONGSBERG Møtereferat Rådmannsutvalget 25. januar 2019 MØTEROM STYGGEMANN, KRONA, KONGSBERG Tid: kl 10:00-13:00 Møterom Styggemann, 6. etg. Krona, Kongsberg Styremøte K-IKT kl. 09:00-10:00 Til: Jon G. Pedersen,

Detaljer

Møtereferat Regionråd

Møtereferat Regionråd Møtereferat Regionråd NOTODDEN KOMMUNE Teatergata 3, 3674 Notodden Tid: 13.11.2018 kl 10:00-14:00 Regionrådets medlemmer: Bjørn Sverre Birkeland, Tinn kommune Bengt Halvard Odden, Hjartdal kommune Dag

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. oktober 2015

Rådmannsutvalget 30. oktober 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 30. oktober 2015 Sted: Lampeland Hotell - Flesberg Tid: 10:00 13:00 Kongsbergregionen 30.10.15 Håvard Fossbakken Daglig leder mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 065/15: Godkjenning

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Helse og omsorgs nettverket 20. sept 2013

Helse og omsorgs nettverket 20. sept 2013 MØTEREFERAT! Helse og omsorgs nettverket 20. sept 2013 Sted: Kongsbergregionens møterom Kirkegt 4 Kongsberg referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf:

Detaljer

Regionrådet 07. juli 2016

Regionrådet 07. juli 2016 Referat Regionrådet 07. juli 2016 Sted: Quality Hotel Grand, Kongsberg Tidspunkt: kl 10:00 14:00 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 012/16:

Detaljer

Regionrådet 6. juli 2017

Regionrådet 6. juli 2017 Referat Regionrådet 6. juli 2017 Sted: Magazinet Grand Hotell Kongsberg Tidspunkt: kl 09:00-11:00 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 011/17

Detaljer

Digitalisering av økonomisk sosialhjelp // Digital søknad visjon og konsept. 5.Juni 2018

Digitalisering av økonomisk sosialhjelp // Digital søknad visjon og konsept. 5.Juni 2018 Digitalisering av økonomisk sosialhjelp // Digital søknad visjon og konsept 5.Juni 2018 Prosjekt Digisos Digitalisering av sosiale tjenester i NAV Samarbeidspartnere Arbeids- og velferdsdirektoratet KS

Detaljer

Regionrådet IKT Orkide Framtidig organisering. Steinar Holm, Daglig Leder

Regionrådet IKT Orkide Framtidig organisering. Steinar Holm, Daglig Leder Regionrådet 15.11.18 IKT Orkide Framtidig organisering Steinar Holm, Daglig Leder IKT Orkide Framtidig organisering Endringer i medlemskommunene. Svært stor aktivitet i 2018/2019 Ny systemer Ny plattform/grunntjenester

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET SKYPEMØTE. Tid: kl 10:00-10:45

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET SKYPEMØTE. Tid: kl 10:00-10:45 Møtereferat Rådmannsutvalget SKYPEMØTE Tid: 27.10.2017 kl 10:00-10:45 Håvard Fossbakken - Daglig leder Kongsbergregionen havard@kongergregionen Mob 97154331 INNHOLD Til stede:... 2 Sak 056/17: Godkjenning

Detaljer

Implementering Kvalitetslosen

Implementering Kvalitetslosen Implementering Kvalitetslosen Detaljert prosjektplan 15.02.2013 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Mål og rammer... 3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 3 2.3 Omfang og avgrensinger... 3 3. Organisering... 4 4. Risikoanalyse

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET MØTEROM STYGGEMANN, KRONA, KONGSBERG. Tid: kl 10:00-13:00. Tilstede:

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET MØTEROM STYGGEMANN, KRONA, KONGSBERG. Tid: kl 10:00-13:00. Tilstede: Referat Rådmannsutvalget 22.02.2019 MØTEROM STYGGEMANN, KRONA, KONGSBERG Tid: kl 10:00-13:00 Tilstede: Til: Jon G. Pedersen, Hans Henrik Thune, Ann Kathrin Bjørnsrud Aaasen, Rune Enghult, Jan Erik Søhol

Detaljer

Regionrådet 06. september 2016

Regionrådet 06. september 2016 Referat Regionrådet 06. september 2016 Sted: Rjukanhuset, Tinn Tidspunkt: kl 10:00 14:00 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 021/16: Godkjenning

Detaljer

RFI (request for information)

RFI (request for information) RFI (request for information) Forespørsel om informasjon vedrørende responssenterløsning for trygghetsskapende teknologi for kommunene i Værnesregionen og Kongsbergregionen Værnesregionen og Kongsbergregionen

Detaljer

Rådmannsutvalget 29. november 2013

Rådmannsutvalget 29. november 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 29. november 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:15 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Håndbok for innføring av digital søknad om økonomisk sosialhjelp

Håndbok for innføring av digital søknad om økonomisk sosialhjelp STAVANGER KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE BERGEN KOMMUNE OSLO KOMMUNE TRONDHEIM KOMMUNE Samarbeidsprosjekt mellom 5 pilotkommuner, KS og Arbeids- og velferdsdirektoratet L Håndbok for innføring av digital søknad

Detaljer

Regionrådet 20. mars 2017

Regionrådet 20. mars 2017 Referat Regionrådet 20. mars 2017 Sted: Kommunehuset i Rollag Tidspunkt: kl 10:00 14:30 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 008/17 Godkjenning

Detaljer

Håndbok for innføring av digital søknad om økonomisk sosialhjelp

Håndbok for innføring av digital søknad om økonomisk sosialhjelp STAVANGER KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE BERGEN KOMMUNE OSLO KOMMUNE TRONDHEIM KOMMUNE Samarbeidsprosjekt mellom 5 pilotkommuner, KS og Arbeids- og velferdsdirektoratet L Håndbok for innføring av digital søknad

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer

Referat fra møte i Regionalt Oppvekstnettverk

Referat fra møte i Regionalt Oppvekstnettverk 1 Referat fra møte i Regionalt Oppvekstnettverk Sted: Skype Dato: 14.06.17 Tidsramme: 1200 1400 Deltagere: Merknad Tilstede Kongsberg Håvard Ulfsnes May Kristin Skauby stilte x Tinn Gjertrud N. Lien x

Detaljer

Notat for beslutning Delprosjekt D System Socio Nye Drammen kommune

Notat for beslutning Delprosjekt D System Socio Nye Drammen kommune Notat for beslutning Delprosjekt D3-002-01 System Socio Nye Drammen kommune mal 1 Innhold 1. Formål med notat for beslutning... 3 2. Kort om delprosjektet... 3 2.1. Sektor og system som berøres... 3 2.2.

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET BREISTUL I - KRONA. Tid: kl 09:00-14:00

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET BREISTUL I - KRONA. Tid: kl 09:00-14:00 Møteinnkalling Rådmannsutvalget 25.10.2019 BREISTUL I - KRONA Tid: kl 09:00-14:00 TIL: Jon G. Pedersen, Hans Henrik Thune, Rune Antonsen, Rune Engehult, Per Sturla Wærnes, Stine Nyheim Folserås og Wenche

Detaljer

Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen TILBUDSINNBYDELSE FORPROSJEKT Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Tilbudsfrist 05.10.2011 kl. 12.00 Kongsbergregionen inviterer til å delta i konkurranse om anskaffelse av konsulenttjenester/prosjektledelse

Detaljer

Regionråd. Referat KOMMUNEHUSET HJARTDAL KOMMUNE. Tid: kl 10:00-13:30. Håvard Fossbakken daglig leder. Mail:

Regionråd. Referat KOMMUNEHUSET HJARTDAL KOMMUNE. Tid: kl 10:00-13:30. Håvard Fossbakken daglig leder. Mail: Referat Regionråd KOMMUNEHUSET HJARTDAL KOMMUNE Tid: 13-03.2018 kl 10:00-13:30 Håvard Fossbakken daglig leder Mail: havard@kongsbergregionen.no Mob: 97154331 INNHOLD Til stede... 2 Sak 005/18: Godkjenning

Detaljer

Regionalt program for velferdsteknologi i Kongsbergregionen

Regionalt program for velferdsteknologi i Kongsbergregionen Regionalt program for velferdsteknologi i Kongsbergregionen Velferdsteknologi i Vest-Telemark 16. september 2016 Håvard Fossbakken, Daglig leder Kongsbergregionen Kjersti Linneberg, Programleder velferdsteknologi

Detaljer

Referat fra møte i Kompetanseforum

Referat fra møte i Kompetanseforum 1 Referat fra møte i Kompetanseforum Sted: KRONA, Møterom Breistul Dato: 24. sept 2015 Tidsramme: 0900 1500 Deltagere: Merknad Kongsberg Hanne Krokrud Tinn Ingebjørg Skavlebø Ikke til stede Notodden Ingrid

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital Dialog 2016-2018 (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital Dialog 2016 2018» Side 2 av 6 Innhold 1

Detaljer

Referat fra møte i Regionalt Oppvekstnettverk

Referat fra møte i Regionalt Oppvekstnettverk 1 Referat fra møte i Regionalt Oppvekstnettverk Sted: Styggemann/6. et. Krona - Kongsberg Dato: 28.04.17 Tidsramme: 0900 1200 Deltagere: Merknad Tilstede Kongsberg Håvard Ulfsnes X Tinn Gjertrud N. Lien

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET MØTEROM STYGGEMANN, KRONA, KONGSBERG. Tid: kl 10:00 (like etter styremøte i K-IKT)

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET MØTEROM STYGGEMANN, KRONA, KONGSBERG. Tid: kl 10:00 (like etter styremøte i K-IKT) Møtereferat Rådmannsutvalget MØTEROM STYGGEMANN, KRONA, KONGSBERG Tid: kl 10:00 (like etter styremøte i K-IKT) Håvard Fossbakken - Daglig leder Kongsbergregionen havard@kongergregionen Mob 97154331 INNHOLD

Detaljer

Rådmannsutvalget 25. november 2011

Rådmannsutvalget 25. november 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 25. november 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

DIGITALISERING I KONGSBERGREGIONEN. 7 kommuner innbyggere ansatte

DIGITALISERING I KONGSBERGREGIONEN. 7 kommuner innbyggere ansatte DIGITALISERING I KONGSBERGREGIONEN 7 kommuner 55 000 innbyggere 5.000 ansatte Hva er digitale tjenester? Hva er digitalisering? Forenkle, fornye og forbedre! Brukeren i sentrum! Digitaliseringen går ikke

Detaljer

HVORDAN FORANKRE ARBEIDET MED «ORDEN I EGET HUS» OG HVORDAN I PRAKSIS GJENNOMFØRE DET I KOMMUNENE?

HVORDAN FORANKRE ARBEIDET MED «ORDEN I EGET HUS» OG HVORDAN I PRAKSIS GJENNOMFØRE DET I KOMMUNENE? HVORDAN FORANKRE ARBEIDET MED «ORDEN I EGET HUS» OG HVORDAN I PRAKSIS GJENNOMFØRE DET I KOMMUNENE? 7 kommuner 55 000 innbyggere 5000 ansatte «Vi er sterke nok sammen» «Innbyggerne og næringslivet i Kongsbergregionen

Detaljer

Referat fra møte i regionalt oppvekstnettverk

Referat fra møte i regionalt oppvekstnettverk Margrethe Taxt-Lamolle Vedlegg: Deltagere i kommunekartleggingsworkshop.pdf; Mandat for Oppvekstnettverket i Kongsbergregionen_2016.pdf; Endelig rapport fra studenen_ Echo - Gras 3.pdf; Kongsbergregionen_Avtale

Detaljer

Samarbeidsavtale for interkommunalt samarbeid om IKT-drift i Kongsbergregionen «Kongsbergregionen IKT Drift»

Samarbeidsavtale for interkommunalt samarbeid om IKT-drift i Kongsbergregionen «Kongsbergregionen IKT Drift» Samarbeidsavtale for interkommunalt samarbeid om IKT-drift i Kongsbergregionen «Kongsbergregionen IKT Drift» 1. Samarbeidsavtalens formål Samarbeidsavtalen utgjør sammen med vedtektene og bestemmelsene

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann. Tid: 27. januar kl 10:00-12:00

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann. Tid: 27. januar kl 10:00-12:00 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Tid: 27. januar kl 10:00-12:00 Kongsberg 27. januar 2017 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no Til stede:

Detaljer

Referat - KommIT-rådets 7. møte

Referat - KommIT-rådets 7. møte Referat - KommIT-rådets 7. møte Sted: KS Agenda møtesenter (Kommunenes hus, Haakon VIIs gate 9) Tid: 28. april kl 09:00-14:00 Tilstede: Arild Sundberg, Oslo kommune (leder) (fra 17-9) Kristin W. Wieland,

Detaljer

Organisasjonsutvikling på NAV-kontoret

Organisasjonsutvikling på NAV-kontoret STAVANGER KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE BERGEN KOMMUNE OSLO KOMMUNE TRONDHEIM KOMMUNE Samarbeidsprosjekt mellom 5 pilotkommuner, KS og Arbeids- og velferdsdirektoratet Organisasjonsutvikling på NAV-kontoret L

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1. Tid: 28. april kl 10:00-12:20

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1. Tid: 28. april kl 10:00-12:20 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1 Tid: 28. april kl 10:00-12:20 Kongsberg 28. april 2017 Håvard Fossbakken Daglig leder Kongsbergregionen Til stede: Hilde Enget Kongsberg

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. mars 2012

Rådmannsutvalget 30. mars 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. mars 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:00 Møteleder: Rune Engehult referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Innkalt: Kommune Deltatt: Anne Grete Rønningsdalen Notodden kommune. (nettverksleder) (sekretær)

Innkalt: Kommune Deltatt: Anne Grete Rønningsdalen Notodden kommune. (nettverksleder) (sekretær) Dagsorden - MØTEREFERAT Helse- og omsorgsnettverket 15.02.2019 kl. 09.00-13.00 Sted: Kongsberg, Krona 6. egt møterom Styggemann Innkalt: Kommune Deltatt: Anne Grete Rønningsdalen Notodden kommune Gro Kristin

Detaljer