Rådmannsutvalget 28. januar 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannsutvalget 28. januar 2011"

Transkript

1 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. januar 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:00 Møteleder: Jon Gjæver Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig ledere tlf: mob:

2 Sakliste Sak 011/11: Referat fra møtet Sak 012/11: Mulighetsstudie Renovasjon...3 Sak 013/11: Regional estrategi for Sak 014/11: Forprosjekt Norsk Helsenett...5 Sak 015/11: Initiativ til ytterligere samarbeid fra Hjartdal...6 Sak 016/11: Fossanåsen...7 Sak 017/11: Krisesenter...8 Sak 018/11: Eu/EØS nettverk i Buskerud...9 Sak 019/11: Eventuelt...10 Vedlegg som var utsendt sammen med innkalling/sakliste: 1. Vedl 1 Utkast til regional estrategi til sak 013/11 2. Vedl 2 Prosjektmandat forprosjekt Norsk Helsenett til sak 014/11 3. Vedl Brev fra Hjartdal kommune til sak 015/11 4. Vedl Brev fra Fossanåsen til sak 016/11 5. Vedl 5 Mail fra KS Buskerud til sak 018/11 Til stede: Jon Gjæver Pedersen / Flesberg Hans Henrik Thune / Rollag Astrid Sommerstad / Kongsberg Magnus Mathisen / Notodden Frank Pedersen / Nore og Uvdal Rune Engehult / Hjartdal Rune Lødøen / Tinn I tillegg deltok: Jan Erik Innvær / Kongsbergregionen som sekretær Brit Inger Kolset / Kongsbergregionen - under behandling av sak 013/11 014/11, samt deler av 019/11 Sak 011/11: Referat fra møtet Møtereferat fra Rådmannsutvalget Referat fra rådmannsutvalgets møte den er sendt ut til utvalgets medlemmer tidligere, og lagt ut på Referatsaken tas til orientering 2

3 Rådmannsutvalgets konklusjon sak 011/11: Referatsaken tas til orientering Sak 012/11: Mulighetsstudie Renovasjon Rapport fra Rambøll Norge AS Rådmannsutvalget sak 002/11 Det vises til vedtak om iverksettelse av mulighetsstudie knyttet til samarbeid om renovasjon og avfallshåndtering i Kongsbergregionen. Videre vises det til gjennomførte workshops mv. Rambøll AS presenterte rapporten i eget møte den 7. januar der rådmennene deltok sammen med aktuelle medarbeidere i kommunen og IRMAT's ledelse. Politisk ledelse var invitert til denne presentasjonen og 2 av regionrådets medlemmer deltok. I sitt vedtak den besluttet rådmannsutvalget at saken skulle fremmes igjen i møte den Da rådmannsutvalget drøftet saken 7. januar ble det enighet om: kommunene går gjennom de faktiske opplysninger i rapporten og lager en oversikt som kompletterer denne knyttet til endringer/mangler kommunene drøfter rapporten og forelagte anbefalinger i egen kommune fram mot neste møte saken fremmes på nytt til rådmannsutvalgets neste møte, med en tilråding til videre oppfølging saken brukes som «case» i en drøfting av forholdet mellom regionråd/rådmannsutvalg i regionrådet den 8. februar evt som egen sak Det må søkes avklart hva slags mandat/behandling evt videre skritt i saken krever. Sekretariatet har vurdert tilbakemeldingene fra kommunen v/respektive fagmiljø/-medarbeidere og rådmenn slik at det synes aktuelt å anbefale videre skritt i saken. I denne anbefalingen legger sekretariatsleder som premiss at det er et ønske å søke retning/mål i tråd med hovedinnholdet i Rambølls anbefaling. Altså at det søkes etablert et samarbeid om renovasjon/avfallshåndtering mellom kommunene i Kongsbergregionen. Sekretariatet foreslår da at man anser foreliggende mulighetsstudie som et gjennomført «forstudie» i saken. Det videre skrittet som er aktuelt er da etablering av et forprosjekt som skal ha aktivitet i fbm aktuelle ytterligere nødvendige avklaringer/utredninger. Og organisere prosess fram til en evt mulig gjennomføring/etablering av samarbeidet. En slik gjennomføringsfase vil da i såfall bli å betrakte som hovedprosjekt senere. Forprosjektets mål er å levere forslag til etablering/organisering mv for et hovedprosjekt. Sekretariatet legger til grunn at prosess videre vil kreve noe mer tid i forprosjektfasen enn det Rambøll Norge forutsetter i sin plan for gjennomføring. Videre at det høyst sannsynlig vil være aktuelt med ekstern bistand og egen prosjektledelse i forbindelse med etablering og gjennomføring av forprosjektet. 1. Innpill til korrigering oa fra kommunene samles, og sendes Rambøll for gjennomgang og oppdatering til ny endelig versjon av rapport 2. Det utarbeides skisse til gjennomføring av et forprosjekt 3

4 Koordinator redegjorde kort Rådmennene samtalte om saken. Kongsberg er positiv og har ikke innspill til korrigering Notodden er positiv forutsetter at man søker løse «alt» i en evt ny samarbeidsløsning Tinn er positiv saken er politisk forankret korrigeringer er sendt til sekretariatet Nore og Uvdal har ingen innspill til korrigeringer signal om å gå videre Hjartdal har tidligere sendt innspill til korrigering, regner med at disse tas inn. Positiv, forholdet til IRMAT må særlig håndteres i neste fase Rollag er positiv til ny fase ingen særlige innspill til korrigering Flesberg er positiv ingen særlige innspill til korrigering Videre presentasjon / sak til regionråd ble drøftet Rådmannsutvalgets konklusjon sak 012/11: 1. Innpill til korrigering oa fra kommunene samles, og sendes Rambøll for gjennomgang og oppdatering til ny endelig versjon av rapport 2. Det utarbeides skisse til gjennomføring av et forprosjekt Sak 013/11: Regional estrategi for Orientering om arbeidet med regional estrategi (sak 072/10) Høringssvar Utkast til regional estrategi (Vedlegg 1) Saksbehandler Britt Inger Kolset Opplysninger i saken/vurderinger: SuksIT har i henhold til vedtatte planer arbeidet med å utforme en ny regional estrategi for perioden Rådmannsutvalget fikk i sitt møte en kort orientering om status og innhold i dette arbeidet. I tråd med signaler gitt i dette møtet ferdigstilte SuksIT strategidokumentet og oversendte det til kommunene 11. november 2010 for gjennomføring av en administrativ høringsprosess. Høringsfrist ble satt til Det har innen høringsfristen kommet tilbakemeldinger fra Notodden, Nore og Uvdal og Kongsberg kommuner at de tilslutter seg innholdet i strategidokumentet. I tillegg har også Hjartdal kommune levert høringsuttalelse som kort oppsummert er et innspill om å vurdere muligheten for at strategien ytterligere fokuserer på mål/område knyttet til å utvikle en bredere felles grunnmur i IKT samarbeidet og sterk forpliktelse mellom kommunene i dette arbeidet. Det har ikke kommet tilbakemeldinger fra de øvrige 3 kommunene i regionen. Strategidokumentet legges fram for rådmannsutvalget i møtet SuksIT behandler formelt ikke saken før i sitt neste møte Der vil foreliggende innspill og evt om det fremkommer nye innspill fra SuksIT - bli behandlet. Dersom denne behandlingen medfører 4

5 forslag til endringer i strategidokumentet, vil rådmannsutvalget bli orientert om dette i sin behandling av saken. I og med at forrige regionale estrategi for ble politisk behandlet i alle kommunene, synes det riktig at den nye strategien også behandles politisk. Da regionrådet er oppdragsgiver for Kongsbergregionen vil det være naturlig at saken først legges fram for behandling i regionrådet før politisk behandling i den enkelte kommune. 1. Rådmannsutvalget tilslutter seg regional estrategi for og fremmer saken til behandling i regionrådet 2. Rådmannsutvalget foreslår at regionrådet anbefaler kommunene å slutte seg til den regionale estrategien Britt Inger redegjorde for planen og SuksIT's behandling av foreliggende høringsuttalelser. Derav også SuksIT's forslag til endringer Koordinator gjorde rede for hvordan saken ellers er tenkt behandlet videre i regionråd/kommuner Det ble gitt innspill til noen endringer i tekst/beskrivelser i forelagte dokument Det ble gitt tilslutning til presenterte behandling av høringsinnspill. Rådmennene drøftet videre saksgang/behandling Saken behandles i regionråd dernest overlates det til den enkelte kommune å avgjøre behandling/forankring. De kommunevise estrategiene må inneholde henvisning til overordnet strategidokument. Rådmannsutvalgets konklusjon sak 013/11: 1. Regionrådet gir sin tilslutning til regional estrategi for Regionrådet anbefaler at den regionale estrategien legges til grunn for kommunenes videre IKT-arbeid Sak 014/11: Forprosjekt Norsk Helsenett Rådmannsutvalget sak 071/10 Prosjektmandat forprosjekt Norsk Helsenett (Vedlegg 2) I september 2010 vedtok rådmannsutvalget følgende: 1. De enkelte kommuner søker å sette av budsjettmidler i 2011 for kommunens tilkobling til Norsk Helsenett (uavhengig av om dette skjer lokalt eller gjennom et regionalt samarbeid) 2. Det regionale PLOM-nettverket bestående av pleie- og omsorgssjefene tar ansvar for å vurdere og eventuelt etablere et regionalt samarbeid om tilkobling til Norsk Helsenett for elektronisk samhandling mellom aktuelle kommunale etater og eksterne aktører (sykehus, fastleger, o.l) 5

6 PLOM nettverket har i samarbeid med sekretariatet drøftet dette tema og rådmannsutvalgets bestilling i pkt 2 ovenfor. Det er nå enighet om å etablere et regionalt samarbeidsprosjekt knyttet til dette. Sekretariatet har utarbeidet et forslag til prosjektmandat som drøftes i PLOM nettverket den 21. januar og i SuksIT den 26. januar. Vi forelegger saken til godkjenning i rådmannsutvalget den 28. januar. Dersom behandling i PLOM / SuksIT medfører innspill til endringer vil dette presenteres rådmannsutvalget i møte. Likefullt forutsettes det i saken at prosjektansvarlig må få fullmakt til korrigeringer/oppdatering som måtte være/bli nødvendig i oppstartsfasen uten at det påvirker vedtatt mandat som sådan. 1. Prosjektmandat forprosjekt Norsk Helsenett godkjennes 2. Prosjektansvarlig gis fullmakt til nødvendige praktiske tilpasninger Britt Inger Kolset gjorde rede for forslag til prosjektmandat. Koordinator gjorde rede for saken knyttet til organisering og økonomi Det ble enighet om å tydeliggjøre at kommunene v/rådmann er oppdragsgiver og at det innarbeides et beslutningspunkt knyttet til etablering av finansiering av prosjektet (1. mars) Rådmannsutvalgets konklusjon sak 014/11: 1. Prosjektmandat forprosjekt Norsk Helsenett godkjennes 2. Prosjektansvarlig gis fullmakt til nødvendige praktiske tilpasninger 3. Rådmannsutvalget får til behandling sak knyttet til økonomi og beslutning om iverksettelse i neste møte Sak 015/11: Initiativ til ytterligere samarbeid fra Hjartdal Brev fra Hjartdal kommune (Vedlegg 3) Sekretariatet har mottatt kopi av brev fra rådmannen i Hjartdal som er sendt Notodden, Tinn og Seljord kommuner. Tema vil også bli gjenstand for drøfting på et samarbeidsmøte mellom kommunene i Øst Telemark den Prinsipielt mener sekretariatsleder at initiativ til å utrede interkommunalt samarbeid mellom 2 eller flere av regionens kommuner bør forelegges felles bord i Kongsbergregionen. Og mener at dette påhviler de samarbeidende kommuner som forutsetning og forpliktelse. Derfor, og etter avtale med Rune Engehult, settes saken på agenda i rådmannsutvalget for drøfting. Saken omhandler initiativ til ytterligere interkommunalt samarbeid knyttet til: interkommunal økonomiavdeling interkommunal plan- og byggesaksavdeling interkommunal landbruksavdeling Regional koordinator mener at det innenfor alle de nevnte områder finnes muligheter for å utrede/etablere gode samarbeidsløsninger mellom alle, eller i alle fall flere av, kommunene i regionen. Uansett bør evt mulige gevinster, konsekvenser mv utredes. Og rådmannsutvalget bør vurdere om et initiativ ikke også bør avklare muligheter for samarbeid mellom flere kommuner enn det som i Hjartdals brev er tatt initiativ ovenfor. Det bør også i dette ses på muligheter i evt felles tjeneste med evt flere avdelinger i regionen eller annen «distribuerte 6

7 modell» (jfr feks FØNK) mv. Eksempelvis er det nyttige og gode erfaringer i egen region fra dette med interkommunal økonomiavdeling (FØNK). Det finnes eksempler på interkommunale plan og byggesaksavdelinger i andre nærliggende regioner med gode erfaringer. Det siste gjelder også for landbruksavdelinger. Her finnes det også avklarte enkeltvise ønsker fra kommunene ellers, feks fremkom dette i regionens samling for landbruksområdet avholdt på Lampeland i fjor. Samarbeid om disse tjeneste vil også ha mulig forutsetninger knyttet til «verktøy» som eks IKTløsninger. Disse må søkes belyses og forutsetningsvis være i tråd med aktuelle mål i felles estrategi og tillegges SuksIT et ansvar for å bidra til opplysning av. Dersom man etablerer samarbeid mellom noen kommuner i regionen om aktuelle tjenesteområder bør man være særdeles oppmerksom på dette på det felles bord i egen region. Og da søke tilstrebe finne løsninger mellom enkeltkommuner som kan tilrettelegges for evt utvidelser etterhvert. Et annet viktig stikkord er kompetanse og -utvikling. Kommunene er enige om å søke ny kunnskap og kompetanse på satsingsområdene man i fellesskap har etablert og også søke utnytte/benytte den best mulig gjennomsamarbeid. Dette må etableres om prinsipp i all etablering av formelt eller uformelt samarbeid kommunene initierer eller er med i. Nye etableringer av samarbeid må derfor ha dette som forutsetning i utredningene av samarbeidskonstellasjoner og -måter. Det initieres forstudier som avklarer muligheter for samarbeid mellom kommunene i Kongsbergregionen på områdene: 1. interkommunal økonomiavdeling 2. interkommunal plan- og byggesaksavdeling 3. interkommunal landbruksavdeling Rune Engehult innledet med bakgrunn for initiativet fra Hjartdal kommune Notodden og Tinn kommuner har uttalt positiv tilbakemelding på konkret initiativ til dem - fra Hjartdal - til å utrede mulighetene i et evt samarbeid på de aktuelle områder. Numedalskommunen er interessert i å utvikle samarbeid knyttet til de aktuelle fagområder Rådmannsutvalget drøftet saken. Rådmannsutvalgets konklusjon sak 015/11: Hjartdal kommune v/rådmannen, i samarbeid med sekretariatet, tar initiativ til et møte for de kommuner som ønsker være med å drøfte hvordan et videre utredningsarbeid iverksettes og gjennomføres Sak 016/11: Fossanåsen Brev fra Fossanåsen (Vedlegg 4) Sekretariatet har mottatt brev fra prosjektleder for «Ny drift på Fossanåsen». Brevet ligger vedlagt. Ordfører i Rollag kommune har på spørsmål om hvordan henvendelsen best synes håndtert på regionalt nivå, svart at han ønsker at rådmannsutvalget drøftet saken først. Numedalskommunene og Kongsberg kommune har mottatt brevet direkte også. 7

8 Regional koordinator har bekreftet ovenfor prosjektet at henvendelsen er mottatt og lovet en tilbakemelding på hvordan evt regionen vil forholde seg til saken i fortsettelsen når dette er drøftet med kommunene. Sekretariatet vises til vedlagte brev og ber rådmannsutvalget drøfte evt regional håndtering av saken. Saken fremmes uten forslag til konklusjon Rådmannsutvalget drøftet saken Rådmannsutvalgets konklusjon sak 016/11: Saken følges ikke videre opp på regionalt nivå Sekretariatet gir avsender av aktuell henvendelse en tilbakemelding om beslutningen og bakgrunnen for dette Sak 017/11: Krisesenter Tidligere behandlinger og aktuell presentert dokumentasjon i sammenheng med det Kongsberg kommune har bedt om at saken settes opp på agendaen. Det vil bli redegjort i møte - Medlemmene i utvalget vil få tilsendt egen mail om saken Saken legges fra uten forslag til konklusjon Jon G Pedersen innledet til drøfting Astrid Sommerstad orienterte. Saken forventes behandlet i KS rådmannsutvalg 11 mars. Kongsberg kommune har bedt om at saken settes på agenda for dialogmøte med fylkesmannen 16 februar. Rådmannsutvalget drøftet saken Rådmannsutvalgets konklusjon sak 017/11: 1. Utredningsarbeidet er avsluttet ref. intensjonsavtale 2. De deltagende kommuner i Kongsbergregionen har som mål å finansiere sin andel av krisesenterdrift i 2011 med kr Kongsbergregionen retter henvendelser til krisesentrene i Skien, Drammen og Ringerike om mulighet for samarbeid 8

9 Sak 018/11: Eu/EØS nettverk i Buskerud Rådmannsutvalget sak 010/11 Mail fra KS Buskerud (Vedlegg 5) Det vises til henvendelse fra KS som er vedlagt (mail av ) I rådmannsutvalget gjorde regional koordinator bla rede for følgende: «Det vil være riktig av koordinator å påpeke at sekretariatet i Kongsbergregionen var noe tilbakeholden i sin tilbakemelding til KS på initiativ om EU/EØS nettverk i Buskerud. Ikke grunnet mangel på interesse eller at tema ikke er av relevant viktighet, men fordi det synes være mange initiativ og medlemskap på tvers knyttet til Europa for tiden. Det er viktig at de aktivitetene man velger delta i kan ses i sammenheng og fremstå med en tydelig struktur som fremmer en aktuell strategi. Det er et mulig potensiale for mange aktører, flere lignende nettverk/arenaer osv i dette arbeidet. Kongsbergregionen har i sine strategier en ambisjon om internasjonalt arbeid / internasjonalisering. Kommunene har egne initiativ og prosjekt gående, medlemskap i ORE, og begge fylkeskommunene i vår region har strategier og aktivitet knyttet til tema. Kongsbergregionen har også selv et internasjonalt forum i egen region. I KS sitt initiativ kan det likevel være tema som ikke uten videre preger aktivitet som vil gi «dobbeltdekning». Men det vil være forutsetning om ressursbruk til dette arbeidet også og kreve noe ny «organisering» for best mulig effekt. Og det må vurderes opp mot regionens og kommunenes ambisjon på ene siden og ressurser på andre siden. Sekretariatet har ikke uten videre disse ressursene så det må skje en organisering mellom aktuelle kommunale medarbeideres innsats for å kunne gjennomføre dette. (...) Det materielle innholdet i denne henvendelsen synes være todelt: Spørsmål om tilslutning til etablering av EU/EØS nettverk i Buskerud Oppneving av «regionansvarlig» kontaktperson i vår region» Rådmannsutvalget fattet følgende vedtak i saken den 7. januar: «Sekretariatet ber KS Buskerud søke fremme ytterligere presisering av hensikt/mål knyttet til sitt initiativ så snart som mulig. Saken fremmes på nytt til de regionale organ regionråd den 8. februar.» Regional koordinator redegjorde i mail til KS den for innholdet i drøftingen i rådmannsutvalget og fremmet bla følgende henstilling: «Rådmannsutvalget ba meg å be KS presisere hvordan dette initiativet skiller seg ut fra annen aktivitet kommunene er engasjert i knyttet til Europaengasjement. Og gi en tydeligere begrunnelse for behovet for etableringen av disse nye nettverkene i Buskerud. Dette for at regionrådet i sin sak skal ha et best mulig utgangspunkt for å vurdere saken. Vi tar sikte på å drøfte saken i regionrådet den 8. februar.» Kopi av mail til KS ble også sendt øvrige regioner i Buskerud med spørsmål om evt behandling/holdning. Ved saksbehandlingstidspunktet foreligger det ikke svar fra KS eller øvrige regioner på vår henvendelse. 9

10 Sekretariatet legger til grunn at Kongsbergregionen skal/bør delta i de aktuelle nettverk dersom disse etableres. Men i såfall må kommunene ta stilling til de konkrete forespørslene fra KS om oppnevning av «regionansvarlig» kontaktperson i vår region. Det er likevel med usikkerhet regional koordinator fremmer forslag til konklusjon/vedtak i saken. Av rådmannsutvalgets drøfting av saken ellers den 7 januar synes det være aktuelt å foreslå evt politisk representasjon 1. Kongsbergregionen uttrykker skepsis til etablering av nettverk som foreslått 2. Dersom nettverk likevel etableres som foreslått, vil Kongsbergregionen representeres i nettverk 3. Regionrådet oppnevner regionansvarlig kontaktperson Rådmannsutvalget drøftet saken Rådmannsutvalgets konklusjon sak 018/11: 1. Kongsbergregionen uttrykker skepsis til etablering av nettverk som foreslått 2. Dersom nettverk likevel etableres som foreslått, vil Kongsbergregionen representeres i nettverk 3. Regionrådet oppnevner regionansvarlig kontaktperson Sak 019/11: Eventuelt Innspill fra Astrid Sommerstad/Kongsberg: Reiselivseminar 16 og 17 mars Konklusjon: Saken tas til orientering Innspill fra Astrid Sommerstad/Kongsberg: Osloregionen Notodden og Kongsberg har vedtatt søke medlemskap Øvrige kommuner har saken til/under behandling Konklusjon: Saken tas til orientering Innspill fra Rune Engehult/Hjartdal: Pågående proess rundt anskaffelse av IKT verktøy Britt Inger Kolset deltok. Prosessen rundt aktuell anskaffelsesprosess ble drøftet og konkretisert Konklusjon: Saken tas til orientering 10

Regionrådet 8. februar 2011

Regionrådet 8. februar 2011 MØTEBOK / -REFERAT! Regionrådet 8. februar 2011 Sted: Brattrein Hotell Notodden kommune Tid: 09:00 15:00 Møteleder(e): Lise Wiik / Thomas Fosen Referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Regionrådet 14. april 2015

Regionrådet 14. april 2015 Møtereferat Regionrådet 14. april 2015 Sted: Kommunehuset i Rollag Tidspunkt: kl 10:00 14:00 Kongsbergregionen 14.04.2015 Sven Tore Løkslid rådsleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

Rådmannsutvalget 29. april 2011

Rådmannsutvalget 29. april 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 29. april 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:15 Møteleder: Jon Gjæver Pedersen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. august 2015

Rådmannsutvalget 28. august 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 28. august 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 10:00 12:00 Kongsbergregionen 28.08.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Rådmannsutvalget 24. april 2015

Rådmannsutvalget 24. april 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 24. april 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 13:00 Kongsbergregionen 24.04.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Regionrådet 17. februar 2015

Regionrådet 17. februar 2015 MØTEREFERAT! Regionrådet 17. februar 2015 Sted: Lampeland Hotell, Flesberg Tidspunkt: kl 10:00 13:30 Møteleder Sven Tore Løkslid Regionleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

Rådmannsutvalget 25. november 2011

Rådmannsutvalget 25. november 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 25. november 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. februar 2015

Rådmannsutvalget 27. februar 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 27. februar 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 11:00 Kongsbergregionen 27.02.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Rådmannsutvalget 26. februar 2016

Rådmannsutvalget 26. februar 2016 Møtereferat Rådmannsutvalget 26. februar 2016 Sted: Krona, Kongsberg Tid: 10:00 12:30 Kongsbergregionen 26.02.16 Håvard Fossbakken Daglig leder mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 007/16: Godkjenning av møtereferat...

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Regionrådet 9. september 2014

Regionrådet 9. september 2014 MØTEREFERAT! Regionrådet 9. september 2014 Sted: Tinn kommune Gaustatoppen Tidspunkt: kl 10:00 13:00 Møteleder Sven Tore Løkslid rådsleder Referent: Britt Inger Kolset Konst. regional koordinator / daglig

Detaljer

PLOM nettverket 18. nov 2011

PLOM nettverket 18. nov 2011 MØTEREFERAT! PLOM nettverket 18. nov 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Lis Berit Nerli / Nore og Uvdal: 90766124 Lis.Berit.Nerli@nore-og-uvdal.kommune.no Helen Cuenoud / Flesberg:

Detaljer

Nettverk oppvekst 15. juni 2012

Nettverk oppvekst 15. juni 2012 MØTEREFERAT! Nettverk oppvekst 15. juni 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler Kirkegt 4, 2. etg Kongsberg Tid: 09:00 12:00 Møteleder: Kai Erik Lund referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

PLOM nettverket 19. august 2011

PLOM nettverket 19. august 2011 MØTEREFERAT! PLOM nettverket 19. august 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Lis Berit Nerli / Nore og Uvdal: 90766124 Lis.Berit.Nerli@nore-og-uvdal.kommune.no Helen Cuenoud / Flesberg:

Detaljer

Rådmannsutvalget 6. juni 2014

Rådmannsutvalget 6. juni 2014 MØTEREFERAT Rådmannsutvalget 6. juni 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 11:30 Møteleder: Rune Engehult referent: Britt Inger Kolset Konstituert daglig leder britt-inger@kongsbergregionen.no

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. mars 2015

Rådmannsutvalget 27. mars 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 27. mars 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 08:30 12:00 Kongsbergregionen 27.03.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15 43

Detaljer

Innkalling til møte i SuksIT

Innkalling til møte i SuksIT 1 Innkalling til møte i SuksIT Sted: Kongsberg, Krona møterom Styggemann Dato: 09.11.16 Tidsramme: 0900 1400 Deltagere: Merknad Kongsberg Tore Sand-Hanssen Forfall Tinn Finn-Arild Bystrøm Notodden Vigdis

Detaljer

PLOM nettverket 20. januar 2012

PLOM nettverket 20. januar 2012 MØTEREFERAT! PLOM nettverket 20. januar 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Lis Berit Nerli / Nore og Uvdal: 90766124 Lis.Berit.Nerli@nore-og-uvdal.kommune.no Helen Cuenoud / Flesberg:

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. november 2012

Rådmannsutvalget 30. november 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. november 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:38 Møteleder: Rune Engehult referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. februar 2014

Rådmannsutvalget 28. februar 2014 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. februar 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 13:00 Møteleder: Magnus Mathisen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Referat møte i SUKSIT

Referat møte i SUKSIT Referat møte i SUKSIT 17.02.16 kl. 09.00 15.00 Møterom «Styggemann» i Krona (Hasbergsvei 36 Kongsberg) 6. etasje Tilstede: Vigdis Bergestig (Notodden) Torleif Nordskog (Hjartdal), Anne Rudi (Nore og Uvdal),

Detaljer

Rådmannsutvalget 25. april 2014

Rådmannsutvalget 25. april 2014 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 25. april 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 12:30 14:30 Møteleder: Rune Lødøen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Rådmannsutvalget 29. oktober 2010

Rådmannsutvalget 29. oktober 2010 Rollag, Nore og Uvdal, Kongsberg, Flesberg, Hjartdal, Notodden og Tinn kommuner Rådmannsutvalget 29. oktober 2010 Møtereferat! Sted: Kongsberg Vandrerhjem Vinjesgate 1-3616 Kongsberg Tid: 09:00 15:20 Møteleder:

Detaljer

Samordnet næringsapparat 13. januar 2011

Samordnet næringsapparat 13. januar 2011 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 13. januar 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 13:00 Referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul. Tid: 26. august kl 10:00-13:30

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul. Tid: 26. august kl 10:00-13:30 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul Tid: 26. august kl 10:00-13:30 Kongsberg 26. august 2016 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no 1 Til stede:

Detaljer

Regionrådsmøte 15. mai 2007

Regionrådsmøte 15. mai 2007 Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg Notodden, Øvre Eiker og Tinn kommuner Regionrådsmøte 15. mai 2007 Møtebok/-referat! Sted: Nore og Uvdal kommune, Sevletunet Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Vidar

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET - 27.05.2016. Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann. Tid: 27. mai kl 09:00-12:00

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET - 27.05.2016. Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann. Tid: 27. mai kl 09:00-12:00 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Tid: 27. mai kl 09:00-12:00 Kongsberg 27. mai 2016 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no 1 Til stede:

Detaljer

Rådmannsutvalget 31. mai 2013

Rådmannsutvalget 31. mai 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 31. mai 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:15 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Samordnet næringsapparat 8. juni 2011

Samordnet næringsapparat 8. juni 2011 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 8. juni 2011 Sted: Nore og Uvdal Næringspark - Uvdal Tid: 09:00 13:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf:

Detaljer

Samordnet næringsapparat 10. mai 2011

Samordnet næringsapparat 10. mai 2011 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 10. mai 2011 Sted: NOPRO, Merdevegen 8 /Tuven på Notodden Tid: 09:00 13:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. oktober 2011

Rådmannsutvalget 28. oktober 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. oktober 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:10 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Rådmannsutvalget 26. august 2011

Rådmannsutvalget 26. august 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 26. august 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

REFERAT - Programråd skoleutvikling -

REFERAT - Programråd skoleutvikling - Rollag, Nore og Uvdal, Kongsberg, Flesberg, Hjartdal, Notodden og Tinn kommuner REFERAT - Programråd skoleutvikling - Sted: Dag Tidspkt Referent Møtet avtalt/ innkalt Kongsberg - fredag - fra 0900 - Jan

Detaljer

Regionrådet 4. juni 2013

Regionrådet 4. juni 2013 MØTEREFERAT! Regionrådet 4. juni 2013 Sted: Nore og Uvdal kommune Numedal videregående skole Tid: 09:00-14:30 Møteleder: Thomas Fosen regionrådsleder referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Rådmannsutvalget 22. august 2014

Rådmannsutvalget 22. august 2014 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 22. august 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Rune Lødøen Referent Britt Inger Kolset Konstituert daglig leder britt-inger@kongsbergregionen.no

Detaljer

Samordnet næringsapparat 31. mars 2011

Samordnet næringsapparat 31. mars 2011 MØTEREFERAT Samordnet næringsapparat 31. mars 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 12:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no

Detaljer

Rådmannsutvalget 29. april 2016

Rådmannsutvalget 29. april 2016 Møtereferat Rådmannsutvalget 29. april 2016 Sted: Krona, Kongsberg Tid: 10:00 12:30 Kongsbergregionen 29.04.16 Håvard Fossbakken Daglig leder mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 020/16: Godkjenning av møtereferat...

Detaljer

Regionrådet 14. oktober 2014

Regionrådet 14. oktober 2014 MØTEREFERAT! Regionrådet 14. oktober 2014 Sted: Hjartdal kommune Kommunehuset Tidspunkt: kl 09:00 15:00 Møteleder Eli Hovd Prestegården nestleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. mars 2012

Rådmannsutvalget 30. mars 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. mars 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:00 Møteleder: Rune Engehult referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1. Tid: 2. juni kl 09:00-12:00

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1. Tid: 2. juni kl 09:00-12:00 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1 Tid: 2. juni kl 09:00-12:00 Kongsberg 2. juni 2017 Håvard Fossbakken Daglig leder Kongsbergregionen Til stede: Hilde Enget Kongsberg kommune

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Tid: 25. november kl 10:00-12:00 Kongsberg 25. november 2016 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no 1 Til

Detaljer

Rådmannsutvalget 1. april 2016

Rådmannsutvalget 1. april 2016 Møtereferat Rådmannsutvalget 1. april 2016 Sted: Krona, Kongsberg Tid: 09:00 12:30 Kongsbergregionen 01.04.16 Håvard Fossbakken Daglig leder mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 013/16: Godkjenning av møtereferat...

Detaljer

Rådmannsutvalget 26. september 2014

Rådmannsutvalget 26. september 2014 MØTEREFERAT Rådmannsutvalget 26. september 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:15 Møteleder: Rune Engehult Kongsbergregionen 26.09.14 Håvard Fossbakken Daglig leder

Detaljer

Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen TILBUDSINNBYDELSE FORPROSJEKT Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Tilbudsfrist 05.10.2011 kl. 12.00 Kongsbergregionen inviterer til å delta i konkurranse om anskaffelse av konsulenttjenester/prosjektledelse

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. janaur 2015

Rådmannsutvalget 30. janaur 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 30. janaur 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 23.01.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG kl. 17:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG kl. 17:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG 11.08.2011 kl. 17:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 40/11 Plan for organisasjonsendring i helse og omsorgsetaten

Detaljer

Rådmannsutvalget 29. november 2013

Rådmannsutvalget 29. november 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 29. november 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:15 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Rådmannsutvalget 22. mars 2013

Rådmannsutvalget 22. mars 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 22. mars 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Referat møte i SuksIT

Referat møte i SuksIT 1 Referat møte i SuksIT Sted: Kongsberg, Krona møterom Styggemann Dato: 18.01.17 Tidsramme: 0900 1300 Deltagere: Merknad Kongsberg Hilde Enget Forfall Tinn Finn-Arild Bystrøm Notodden Vigdis Bergestig

Detaljer

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005!

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! - et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! Samarbeidets formål i hht vedtektene: Være et samarbeids- og interesseorgan for de deltakende kommunene Arbeide for utvikling av regionen gjennom

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1. Tid: 25. august kl 10:00-12:30

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1. Tid: 25. august kl 10:00-12:30 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1 Tid: 25. august kl 10:00-12:30 Kongsberg 25. august 2017 Håvard Fossbakken Daglig leder Kongsbergregionen Til stede: Wenche Grinderud Kongsberg

Detaljer

Regionrådet 6. juli 2017

Regionrådet 6. juli 2017 Referat Regionrådet 6. juli 2017 Sted: Magazinet Grand Hotell Kongsberg Tidspunkt: kl 09:00-11:00 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 011/17

Detaljer

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Administrativ sluttrapport Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Sluttrapport for hovedprosjekt Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Prosjektleder:

Detaljer

Samordnet næringsapparat 8. desember 2011

Samordnet næringsapparat 8. desember 2011 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 8. desember 2011 Sted: Storaas Gjestegård - Kongsberg Tid: 09:00 15:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf:

Detaljer

Regionrådet 07. juli 2016

Regionrådet 07. juli 2016 Referat Regionrådet 07. juli 2016 Sted: Quality Hotel Grand, Kongsberg Tidspunkt: kl 10:00 14:00 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 012/16:

Detaljer

Regionrådet 17.juni 2014

Regionrådet 17.juni 2014 MØTEREFERAT! Regionrådet 17.juni 2014 Sted: Nore og Uvdal kommune Norefjord stasjon Tidspunkt: kl 09:00 13:00 Møteleder Sven Tore Løkslid rådsleder Referent: Britt Inger Kolset Konstituert daglig leder

Detaljer

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID.

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Arkivsaksnr.: 06/1658-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Forslag til vedtak: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL

PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL Utarbeidet på vegne av Tinn kommune og Rollag kommune som grunnlag for finansiering av forprosjektfasen. Numedalsutvikling

Detaljer

Rådmannsutvalget 26. april 2013

Rådmannsutvalget 26. april 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 26. april 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 12:55 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Regionrådet 25. september 2017

Regionrådet 25. september 2017 Referat Regionrådet 25. september 2017 Sted: Magazinet Grand Hotell Kongsberg Tidspunkt: kl 10:00-14:00 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak

Detaljer

ENHETSRÅDET I HEDMARK

ENHETSRÅDET I HEDMARK FYLKESMANNEN I HEDMARK Møte 4.oktober 2004 kl. 1200 Statens Hus, Hamar ENHETSRÅDET I HEDMARK Medlemmer tilstede: Fylkesmannen: Tormod W. Karlstrøm Anne Kathrine Fossum Ragni Grude Amb Fylkeskommunen: Reidar

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009. 1. Styret for Helse Sør-Øst RHF stifter Vestre Viken HF i tråd med vedlagte stiftelsesdokument.

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009. 1. Styret for Helse Sør-Øst RHF stifter Vestre Viken HF i tråd med vedlagte stiftelsesdokument. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 021-2009 STIFTELSE AV VESTRE VIKEN HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Sør-Øst

Detaljer

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Del 1 og 2 Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 15.mai 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Vidar Roseth (Helse Førde), Steinar Søgaard (Aurland kommune), Odd Arve

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. september 2011

Rådmannsutvalget 30. september 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. september 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann. Tid: 27. januar kl 10:00-12:00

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann. Tid: 27. januar kl 10:00-12:00 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Tid: 27. januar kl 10:00-12:00 Kongsberg 27. januar 2017 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no Til stede:

Detaljer

Helse og omsorgs nettverket 20. sept 2013

Helse og omsorgs nettverket 20. sept 2013 MØTEREFERAT! Helse og omsorgs nettverket 20. sept 2013 Sted: Kongsbergregionens møterom Kirkegt 4 Kongsberg referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf:

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Jevnaker samfunnshus, Formannskapssalen Tid: Onsdag 30. mai kl. 09.00 13.30 Møtedeltagere Til stede Vara Kjell B Hansen, ordfører Ringerike Wenche

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital kompetanse 2016-2018 (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital kompetanse 2016 2018» side 2 av 6 Innhold

Detaljer

IKT-samarbeidet i Kongsbergregionen

IKT-samarbeidet i Kongsbergregionen IKT-samarbeidet i Kongsbergregionen Hvorfor fokus på IKT? Kommunene skal produsere stadig flere tjenester med samme eller mindre ressurser IKT spiller en kjernerolle Digitalt førstevalg en utfordring!

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Regionrådet 14. juni 2011

Regionrådet 14. juni 2011 MØTEINNKALLING! Regionrådet 14. juni 2011 Sted: Rollag kommune kommunehuset Tid: 09:00 15:00 for Kongsbergregionen 07.06.11 Lise Wiik regionrådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest mulig

Detaljer

Rådmannsutvalget 25. september 2015

Rådmannsutvalget 25. september 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 25. september 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 11:00 15:00 Kongsbergregionen 25.09.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 28.september 2015 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Følgende møtte: Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune, Ordfører

Detaljer

Regionrådet 4. april 2014

Regionrådet 4. april 2014 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. april 2014 Sted: Flesberg kommune Lampeland hotell Tidspunkt: kl 09:00 15:00 Kongsbergregionen 28.03.14 Sven Tore Løkslid rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes

Detaljer

REFERAT. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 11.februar 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Norunn Haugen (Aurland Kommune), John Olaf Røhme (Luster Kommune), Jostein

Detaljer

Kongsbergregionen satser på fri programvare

Kongsbergregionen satser på fri programvare Kongsbergregionen satser på fri programvare «Fri programvare er et viktig strategisk element når Kongsbergregionen satser på utvikling av løsninger som dekker regionens utviklingsbehov» av Britt Inger

Detaljer

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5 5 Organisering...5 6 Ressursbruk...5

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Rådmannsutvalget 7. januar 2011

Rådmannsutvalget 7. januar 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 7. januar 2011 Sted: Kongsberg vandrerhjem Kongsberg Tid: 12:00 15:00 Møteleder: Astrid Sommerstad referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt

Prosjektmandat Hovedprosjekt Prosjektmandat Hovedprosjekt Implementering regional sak/arkivløsning og etablering av digitale arkiver 01.04.16 Side 2 av 5 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen har tidligere gjennomført

Detaljer

Willy Farstad (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Ingen

Willy Farstad (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Ingen KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/15 Møtedato: 18.11.2015 Tid: kl 13.00 kl 16.35 Møtested: Nye Formannskapssal, Eide rådhus Sak nr: 30/15 38/15 Møteleder: Kåre Vevang, leder (Ap)

Detaljer

(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.)

(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.) NGFs behandling av klager 1. Generelt 1.1 Hvordan klage Dersom en klient av en gestaltterapeut som er medlem av NGF mener gestaltterapeuten har brutt NGFs etiske prinsipper eller vedtekter, kan klienten

Detaljer

SAKSBEHANDLINGSREGLER FYLKESMANNENS SAMORDNING AV STATLIGE INNSIGELSER

SAKSBEHANDLINGSREGLER FYLKESMANNENS SAMORDNING AV STATLIGE INNSIGELSER SAKSBEHANDLINGSREGLER FYLKESMANNENS SAMORDNING AV STATLIGE INNSIGELSER I. Innledning..s. 1 II. Planprosessen tidslinje.s. 2 III. Oppstartsfasen..s. 2 IV. Varslingsfasen.s. 3 V. Høringsfasen...s. 4 VI.

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/08170-001 Dato: 17/12-03

Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/08170-001 Dato: 17/12-03 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/08170-001 Dato: 17/12-03 FELLES LØNN- OG REGNSKAPSFUNKSJON FOR KOMMUNENE ASKER, BÆRUM OG DRAMMEN INNSTILLING TIL: ADMINISTRASJONSUTVALGET

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

Regionrådet 20. mars 2017

Regionrådet 20. mars 2017 Referat Regionrådet 20. mars 2017 Sted: Kommunehuset i Rollag Tidspunkt: kl 10:00 14:30 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 008/17 Godkjenning

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. september 2013

Rådmannsutvalget 27. september 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 27. september 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Implementering Kvalitetslosen

Implementering Kvalitetslosen Implementering Kvalitetslosen Detaljert prosjektplan 15.02.2013 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Mål og rammer... 3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 3 2.3 Omfang og avgrensinger... 3 3. Organisering... 4 4. Risikoanalyse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Struktur og intern organisering av prosjekt Kommunehelsesamarbeidet. Saksbehandler: Gunn Heidi Wallenius, prosjektleder

SAKSFRAMLEGG. Struktur og intern organisering av prosjekt Kommunehelsesamarbeidet. Saksbehandler: Gunn Heidi Wallenius, prosjektleder SAKSFRAMLEGG Struktur og intern organisering av prosjekt Kommunehelsesamarbeidet Saksbehandler: Gunn Heidi Wallenius, prosjektleder Administrativ styringsgruppe Saksnr.: 1/2013 Møtedato: 11. februar 2013

Detaljer

Regionrådet 06. september 2016

Regionrådet 06. september 2016 Referat Regionrådet 06. september 2016 Sted: Rjukanhuset, Tinn Tidspunkt: kl 10:00 14:00 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 021/16: Godkjenning

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digitale plan- og byggesaksprosesser (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digitale plan- og byggesaksprosesser (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digitale plan- og byggesaksprosesser 2016-2018 (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digitale plan- og byggesaksprosesser

Detaljer

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 07062006

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 07062006 Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 09.06.2006 200300249-233 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: REGIONALT BRUKERUTVALG

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 17.03.2016 Tidspunkt: kl. 08:00 12:10 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Oddvar Garaas Eilev Bekjorden Jon Olav Berget Bjørg

Detaljer

Rådmannsutvalget 05. juni 2015

Rådmannsutvalget 05. juni 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 05. juni 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 10:00 15:00 Kongsbergregionen 05.06.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15 43

Detaljer

Rådmannsutvalget 10. mars 2011

Rådmannsutvalget 10. mars 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 10. mars 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Jon Gjæver Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Protokoll fra møte i Statens seniorråd

Protokoll fra møte i Statens seniorråd Protokoll fra møte i Statens seniorråd Dato: 03. desember Klokkeslett: 09.00-16.00 Sted: Hotel Bristol Til stede: Wenche Frogn Sellæg, Carl I. Hagen, Rita Lekang, Hans Olav Tungesvik, Liv Thun, Ole Mathis

Detaljer

Referat møte i Regionalt Oppvekstnettverk

Referat møte i Regionalt Oppvekstnettverk 1 Referat møte i Regionalt Oppvekstnettverk Sted: Skype Dato: 17.03.17 Tidsramme: 0900 1100 Deltagere: Merknad Kongsberg Håvard Ulfsnes Tinn Gjertrud N. Lien Notodden Jan Erik Søhol Leder Rollag/Flesberg

Detaljer

SAKSFREMSTILLING MEDLEMSKAP I OSLOREGIONEN - SØKNADER FRA FIRE KOMMUNER I KONGSBERGREGIONEN SAMT STOKKE KOMMUNE I VESTFOLD.

SAKSFREMSTILLING MEDLEMSKAP I OSLOREGIONEN - SØKNADER FRA FIRE KOMMUNER I KONGSBERGREGIONEN SAMT STOKKE KOMMUNE I VESTFOLD. 1 SAKSFREMSTILLING Styret i Osloregionen 24.4.2012 Sak nr 15/12 Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Osloregionens sekretariat MEDLEMSKAP I OSLOREGIONEN - SØKNADER FRA FIRE KOMMUNER I KONGSBERGREGIONEN

Detaljer