!"# " Underlag for søknad om interkommunale næringsfondsmidler. Versjon 2.0 pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!"# " Underlag for søknad om interkommunale næringsfondsmidler. Versjon 2.0 pr. 17.9.2010"

Transkript

1 !"# " Underlag for søknad om interkommunale næringsfondsmidler Versjon 2.0 pr NUMEDAL SEPTEMBER 2010

2 Innhold 1. BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING BAKGRUNN...3 Nasjonal bredbåndspolitikk...3 Status for BLiNK-satsingen i Numedal...3 Utfordringer videre PROBLEMSTILLING OMFANG OG AVGRENSNING MÅL OG GEVINSTER MÅL GEVINSTER PROSJEKTGJENNOMFØRING HOVEDAKTIVITETER MILEPÆLER BESLUTNINGSPUNKTER OG OPPFØLGING...5 Beslutningspunkter: ØKONOMI KOSTNADSBUDSJETT FINANSIERINGSBUDSJETT RISIKOVURDERING RISIKOANALYSE...6 Kritiske suksessfaktorer KVALITETSSIKRING...6 Organisering av kvalitetssikring...6 Kvalitetssikring av kritiske suksessfaktorer ORGANISASJONSOPPLYSNINGER ANSVARSFORHOLD UTBYGGINGSPROSJEKTET...6 Prosjektbeskrivelse delprosjekt Fønsetskogen side 2 av 6

3 1. Bakgrunn og problemstilling 1.1 Bakgrunn Nasjonal bredbåndspolitikk Full bredbåndsdekning har lenge vært det overordnete målet i den norske bredbåndspolitikken. Nå når dette målet tilnærmet er nådd (med de definisjonene av bredbånd som har vært lagt til grunn så langt), skal det i følge St.meld. 25 ( ) arbeides videre med to hovedutfordringer: 1. Få opp bruken av bredbånd - herunder å motvirke digitale skiller, samt utløse samfunnsnytte og økonomisk potensiale fullt ut. 2. Få etablert bredbåndsnett med høyere kapasitet ( bredere bredbånd ) 4. september 2009 ble det lagt fram en rapport: Mål og virkemidler for bredere bredbånd, fra en interdepartemental arbeidsgruppe med anbefalinger og nye mål for bredbåndsutviklingen i Norge fram mot år Her påpekes det blant annet at en velutviklet bredbåndsinfrastruktur med høy kapasitet er viktig for en effektiv og velfungerende økonomi og for å nå sentrale mål for samfunnsutviklingen. Med høy kapasitet snakkes det her om minst 8/1 Mbit/s for mobilt bredbånd og 50/10 Mbit/s for fast bredbånd. I begge tilfelle vil tilgang til fiberinfrastruktur være sentralt for å nå målsettingene. Status for BLiNK-satsingen i Numedal Som oppdragsgivere for BLiNK-satsingen ( ), har kommunene i Numedal (Flesberg, Nore og Uvdal samt Rollag) bidratt til at det er etablert en nytt fiberbasert stamnett gjennom dalføret, samt en fiber-til-hjemmet løsning (GPON - 2,4 Gbit/s). Utbygger har vært Numedal Fiber AS. Nær husstander, som tidligere manglet bredbåndstilbud, har fått et slikt tilbud gjennom BLiNK (delprosjekt BLiNK/BBTA). 97 % av disse har fått tilbud om fibertilknytning og ca. 70 % har så langt benyttet seg av tilbudet. Kommunene i Numedal hadde ved inngangen til 2010 en beregnet bredbåndsdekning på i overkant av 99 %. Det var på det tidspunkt registrert snaue 10 kundeenheter som det ikke hadde vært mulig å gi noe tilbud til innenfor BLiNK-satsingens rammer så langt. Isolert sett ble disse enhetene vurdert som svært kostbare å bygge ut med fiber, med beregnede utbyggingskostnader i intervallet kr ,- til kr ,- pr. enhet. Det ble heller ikke funnet alternative teknologiløsninger for disse enhetene til noen forsvarlig kostnad. Utfordringer videre Numedalskommunene er således godt i gang med å bidra til oppfyllelse av de nye nasjonale målene for bredere bredbånd. Hovedutfordringen sett i relasjon til ytterligere måloppnåelse, vil i første rekke være tilbud til kundeenheter som er lokalisert utenfor tettstedene, og som i dag har tilbud om ADSL-tilknytning med lav kapasitet. Her anses det ikke som mulig å etablere noe tilbud om bredt bredbånd uten tilgang på offentlig finansiering på tilnærmet samme nivå som i delprosjektet BLiNK/BBTA. Her får en i overskuelig framtid ingen drahjelp fra kundeenheter i tettstedene med kort avstand til telesentralene, da disse inntil videre vurderer å ha tilfredstillende kapasitet via sine xdsl-tilknytninger. Disse ventes således i liten grad å ville etterspørre høyere kapasiteter. 1.2 Problemstilling Som omtalt ovenfor, har Numedalskommunene fortsatt noen områder som mangler bredbåndsløsning. Disse områdene er vurdert som kostbare å bygge ut med fiberinfrastruktur Prosjektbeskrivelse delprosjekt Fønsetskogen side 3 av 6

4 når vi beregner enhetskostnader for disse områdene isolert hver for seg. Videre har vi sett utfordringer i å realisere tilbud om bredere bredbånd i områder med lav ADSL-kapasitet utenfor tettstedene i Numedal, med mindre det kan bevilges offentlige midler til finansiering av utbyggingen. Kommunal- og regionaldepartementets retningslinjer for tildeling av kompensasjonsmidler til bredbånd og annen infrastruktur i 2010, åpnet imidlertid muligheter for å se de to nevnte utfordringene i sammenheng. Slik kan en finne en løsning for områdene uten bredbåndstilbud, ved samtidig å bygge ut bredere bredbånd til omkringliggende områder med marginal ADSL-kapasitet. Samordningen vil medføre at de gjennomsnittlige enhetskostnadene reduseres betydelig. De aktuelle kundeenhetene uten bredbåndsløsning er lokalisert innenfor områdene Skogangrend i Nore, Tråen i Rollag og Fønsetskogen i Flesberg. Fylkesutvalget i Buskerud bevilget i møte midler til utbyggingen i dette prosjektet. Bevilgningen var tilstrekkelig til at utbyggingen i Nore og Rollag ble fullfinansiert, mens utbyggingen på Fønsetskogen måtte legges på is. Fylkesutvalget i Buskerud tildelte Kongsbergregionen kr ,- til interkommunalt næringsfond for Midlene skal benyttes til tiltak i Numedalskommunene. Denne prosjektbeskrivelsen danner grunnlaget for en sak vedr. anvendelse av næringsfondsmidlene til utbyggingen av området på Fønsetskogen. 2. Omfang og avgrensning Prosjektet Full dekning og bredere bredbånd i Numedal, som representerer en videreføring av BLiNK-satsingen i Numedal, omfatter etablering av bredt bredbånd alle hustander og småbedrifter i tre ulike utbyggingsområder innenfor kommunene Flesberg, Nore og Uvdal samt Rollag. Denne prosjektbeskrivelselsen omfatter et delprosjekt innenfor denne satsingen, som gjelder utbygging av området på Fønsetskogen i Flesberg. De omsøkte midlene skal brukes til startfinansiering og risikoavlastning i prosjektets utbyggingsfase. Dette prosjektet belastes ikke med prosesskostnader, da dette forutsettes dekket opp innenfor det etablerte gjennomføringsopplegget for BLiNK/BBTA, som nå er i avslutningsfasen. Prosjektet planlegges gjennomført i perioden oktober 2010 juni Utbyggingen er kostnadsberegnet til kr ,- og vil gi et tilbud til i alt 6 kundeenheter, herav en bedrift. Det foreslås å anvende tildelingen til interkommunalt næringsfond for 2010 på kr ,- som støtte til utbyggingen. 3. Mål og gevinster 3.1 Mål Prosjektet skal seinest innen utgangen av juni 2011 ha medført etablering av en høykapasitets bredbåndsløsning ( bredt bredbånd ) for i alt 6 kundeenheter på Fønsetskogen i Flesberg kommune. Utbyggingen forutsettes å bidra til at en når målet om full bredbåndsdekning i Numedal. 3.2 Gevinster Det henvises til rapporten Gevinster av høykapasitets bredbåndsnett i distrikts-norge overlevert kommunalministeren av Kompetansesenteret for distriktsutvikling Prosjektbeskrivelse delprosjekt Fønsetskogen side 4 av 6

5 (Distriktssenteret, 12. mars Her vises det eksempler på at høykapasitets bredbåndsnett kan være en virksomhetskritisk distribusjons- og kommunikasjonskanal for lokalt næringsliv, gi grunnlag for bedre tjenesteyting i offentlig sektor og i tillegg føre til økt og bedre tilbud av både nytte- og underholdningstjenester til innbyggerne. Numedal er en av 6 eksempelområder som omtales i rapporten. Blant kundeenhetene uten bredbåndstilbud finner vi familier med barn i skolealder, en bedrift og personer med behov for hjemmekontorløsninger, som alle vil ha stor nytteeffekt av denne type infrastruktur. Gevinstrealiseringen forutsettes fulgt opp på generell basis gjennom det planlagte prosjektet HØYKON Gevinst i regi av Kongsbergregionsamarbeidet. 4. Prosjektgjennomføring 4.1 Hovedaktiviteter Detaljplanlegge utbygging Organisere og gjennomføre fiberutbygging iht. til detaljerte planer Gjennomføre underveis-rapportering og formidling Sluttrapportering 4.2 Milepæler Besluttet oppstart: innen 15. oktober 2010 (avhengig av avklaring vedr. finansieringen) Utbyggingsaktiviteter startet: innen 1. januar 2010 Utbyggingsaktiviteter fullført: innen 15. juni 2011 Sluttrapportering og prosjektavslutning: innen 30. juni Beslutningspunkter og oppfølging Beslutningspunkter: Obligatoriske beslutningspunkter vil være: Oktober 2010 ved oppstart og godkjenning av prosjektplan i henhold til aktuelle rammer. Juni 2011 ved godkjenning og avslutning av prosjektet. 5. Økonomi 5.1 Kostnadsbudsjett Kostnadspost Beløp, kroner Utbyggingskostnad Fønsetskogen Verdi av egeninnsats graving SUM utbyggingskostnad Prosjektbeskrivelse delprosjekt Fønsetskogen side 5 av 6

6 5.2 Finansieringsbudsjett Finansieringskilde Beløp, kroner Utbyggers investering Kundebidrag, tilknytningsavgifter Kommunale midler Interkommunale næringsfondsmidler Bedriftstøtte Verdi av egeninnsats graving SUM finansiering Risikovurdering 6.1 Risikoanalyse Kritiske suksessfaktorer Risikoanalysen viser at eneste usikkerhetsmoment er knyttet til finansieringen. De tekniske, organisatoriske og markedsmessige utfordringene er under bra kontroll, siden dette er en utvidelse av BLiNK-satsingen. 6.2 Kvalitetssikring Organisering av kvalitetssikring Grunnlaget for den overordnete kvalitetsstyringen sikres ved å anvende Innovasjon Norge s prosjektutviklingsverktøy PLP ( ProsjektLederProsessen ). Kvalitetssikringen av tekniske løsninger skjer med utgangspunkt i detaljprosjekteringen og utarbeidete kravspesifikasjoner. Dette gir en samlet beskrivelse av rammer og krav til løsningens kvalitet. Løsningen er allerede testet ut i praktisk bruk gjennom pilotutbyggingen og seinere fullskala utbygging i Numedal, med gode resultater. Kvalitetssikring av kritiske suksessfaktorer Prosjektet iverksettes ikke før tilfredsstillende finansiering er sikret. 7. Organisasjonsopplysninger 7.1 Ansvarsforhold Det etableres ikke noen ny prosjektorganisasjon for dette prosjektet. Prosessen følges opp gjennom den allerede etablerte prosjektorganisasjonen for BLiNK/BBTA. Oppdragsgivere: Kommunene i Numedal. Prosjektansvarlig (PA): Numedalsutvikling IKS v/ daglig leder Magne Pedersen. Prosjektleder (PL): Halvor Rostad. 7.2 Utbyggingsprosjektet Styringsgruppe: Styreleder og styremedlemmer i Numedal Fiber AS samt rådmennene i Numedal. Utbyggers prosjektleder: Arnkjell Farmen. Prosjektbeskrivelse delprosjekt Fønsetskogen side 6 av 6

Gevinster av høykapasitets bredbåndsnett i distrikts-norge. Utarbeidet for Distriktssenteret

Gevinster av høykapasitets bredbåndsnett i distrikts-norge. Utarbeidet for Distriktssenteret Gevinster av høykapasitets bredbåndsnett i distrikts-norge Utarbeidet for Distriktssenteret 12. mars 2010 1 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 4 1.2 Metode og utvalg av distriktsområder...

Detaljer

Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere. Delrapport 1: Bredbånd i Telemark

Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere. Delrapport 1: Bredbånd i Telemark Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere Delrapport 1: Bredbånd i Telemark - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 700023 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...6

Detaljer

Evaluering av Høykom III

Evaluering av Høykom III Evaluering av Høykom III Statskonsult rapport 2006:22 Forord Statskonsult har evaluert Høykom III. Evalueringen er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd og Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Detaljer

Bredbånd 2.0 - status og utvikling mot 2015. Utarbeidet for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Bredbånd 2.0 - status og utvikling mot 2015. Utarbeidet for Fornyings- og administrasjonsdepartementet - status og utvikling mot 2015 Utarbeidet for Fornyings- og administrasjonsdepartementet 1 Innhold INNLEDNING... 4 SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER... 6 DEL 1 STATUS FOR BREDBÅNDSDEKNING... 8 1 BREDBÅNDSDEKNING

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 20. mai 2015 TID: 10:00 Besøk ved Grong videregående skole 14:00 Behandling av saker iht til sakliste STED: Grong videregående skole De

Detaljer

Hovedprosjekt Telefoni. Sluttrapport

Hovedprosjekt Telefoni. Sluttrapport Hovedprosjekt Telefoni Sluttrapport 12.04.2012 KONGSBERGREGIONEN Odd J Resser (PL) Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål og rammer... 4 2.1 Mål... 4 2.2 Rammer... 5 2.3 Ressursbruk... 5 3 Omfang og avgrensning...

Detaljer

Bredbånd - full dekning - utbygging med LTE - 30 Mbit/s målsetting

Bredbånd - full dekning - utbygging med LTE - 30 Mbit/s målsetting Bredbånd - full dekning - utbygging med LTE - 30 Mbit/s målsetting Mars 2011 1 Bakgrunn, formål og metode Dette notatet drøfter problemstillinger som ble diskutert i arbeidsmøte den 13. januar 2011: Hvor

Detaljer

Skjema for tilleggsinformasjon Vedlegg til søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging - 2015

Skjema for tilleggsinformasjon Vedlegg til søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging - 2015 Skjema for tilleggsinformasjon Vedlegg til søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging - 2015 «Tilskuddsordning for bredbåndsutbygging - 2015» har seks evalueringskriterier fastlagt av Samferdselsdepartementet

Detaljer

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017 1 Inderøy kommune Plan for bredbånd 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Status utbygd kapasitet og infrastruktur 4. Statlig, regional og kommunal bredbåndspolitikk 5. Tekniske

Detaljer

KOMMUNIKASJON I HELSE NORD GENERELT OG HELSE FINNMARK SPESIELT

KOMMUNIKASJON I HELSE NORD GENERELT OG HELSE FINNMARK SPESIELT Deres dato: Saksbehandler: Finn Henry Hansen og Bjørn Nilsen, tlf. 75 51 29 30/08 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.8.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse: STYRESAK 86-2005

Detaljer

Innst. 164 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 164 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 164 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:19 S (2013 2014) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Godkjent av kommunestyret 14.12.2012 sak 80/12 Kjetil Heitmann Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Mandat... 4 3 Boligpolitiske føringer... 5 Nasjonale føringer...

Detaljer

Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler?

Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler? ØF-rapport nr. 13/2010 Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler? av Atle Hauge og Katrine B. Solbu ØF-rapport nr. 13/2010 Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler? av Atle Hauge og Katrine

Detaljer

Bredbånd på dugnad - hvordan kan det realiseres? - hvilken verdi har det? Notat utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet

Bredbånd på dugnad - hvordan kan det realiseres? - hvilken verdi har det? Notat utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet - hvordan kan det realiseres? - hvilken verdi har det? Notat utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet 13. januar 2011 Innhold 1 BAKGRUNN, FORMÅL OG METODE... 2 2 DUGNADSMULIGHETER VED BREDBÅNDSUTBYGGING...

Detaljer

Leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester for tiden fremover. Telefonitjenester og bredbånd. 29. mai 2015

Leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester for tiden fremover. Telefonitjenester og bredbånd. 29. mai 2015 Leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester for tiden fremover Telefonitjenester og bredbånd 29. mai 2015 Sammendrag (Nkom) gir i denne rapporten sin vurdering og anbefaling når det gjelder

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

Forprosjektrapport. Integrasjonsløsning for sentrale datasystemer i frivillige organisasjoner og Frivillighetsregisteret

Forprosjektrapport. Integrasjonsløsning for sentrale datasystemer i frivillige organisasjoner og Frivillighetsregisteret Forprosjektrapport Integrasjonsløsning for sentrale datasystemer i frivillige organisasjoner og Frivillighetsregisteret 30.08.2011 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Mandat og forankring... 4 1.2. Berørte

Detaljer

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK.

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK. Beregnet til Difi Dokument type Rapport, versjon 1.0 Dato Desember, 2009 DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK 2

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 31-33 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunesstyresalen, Rødberg Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 11:00 ORIENTERINGER: Kl. 11.00 12.00 Numedal Videregående skole

Detaljer

Vedlegg 1 - Bruk av OPS i Norge

Vedlegg 1 - Bruk av OPS i Norge 1 Transportsektoren... 1 1.1 Veg... 1 1.2 Jernbane... 4 2 Forsvarssektoren... 5 3 Sykehussektoren... 7 3.1 Sykehusbygg... 7 3.2 Parkeringshus... 7 4 Kriminalomsorg... 8 5 Kommunal sektor... 8 5.1 Skole...

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014 Rapport fra selskapskontroll MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0057/05 UTRULLING AV BREDBÅND STATUS FOR UTBYGGING OG KOSTNADER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0057/05 UTRULLING AV BREDBÅND STATUS FOR UTBYGGING OG KOSTNADER MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.08.2005 Tid: 1700 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 33 84 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer