Rådmannsutvalget 30. august 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannsutvalget 30. august 2013"

Transkript

1 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder tlf: mob:

2 Sakliste Sak 054/13: Referatsaker...3 Sak 055/13: Veileder for lokalisering av fellesfunksjoner...3 Sak 056/13: Felles IKT driftssamarbeid...6 Sak 057/13: Etablererveiledning...7 Sak 058/13: Rapport pr Halvårsrapport 2013 Kongsbergregionen...8 Sak 059/13: Eventuelt...9 Sak 060/13: Digital infrastruktur kommentarer til ny tilskuddsordning...10 Vedlegg til innkalling/sakliste: 1. Vedl 1 Rapport fra Agenda Kaupang pr juli 2013 til sak 055/13 og 056/13 2. Vedl 2 Revidert utkast til saksframlegg til sak 056/13 3. Vedl 3 Revidert forslag til vedtekter til sak 056/13 4. Vedl 4 Revidert forslag til samarbeidsavtale til sak 056/13 5. Vedl 5 NOTAT vedr etablererveiledning fra SNKR til sak 057/13 6. Vedl 6 Rapport pr Halvårsrapport Kongsbergregionen til sak 058/13 (ettersendes) 7. Vedl 7 Forslag til ny tilskuddsordning for bredbåndsutbygging til sak 060/13 8. Vedl 8 Mal for søknadskema, ny tilskuddsordning til sak 060/13 Til stede: Rune Engehult / Hjartdal Astrid Sommerstad / Kongsberg Magnus Mathisen / Notodden Jon G Pedersen / Flesberg Hans Henrik Thune / Rollag Vidar Torgersen / Nore og Uvdal Rune Lødøen / Tinn I tillegg deltok: Jan Erik Innvær / Kongsbergregionen Halvor Rostad / Kongsbergreionen i deler av møtet Britt Inger Kolset / Kongsbergregionen i deler av møtet Frode Lauareid / Kongsberg kommune under sak 056/13 2

3 Sak 054/13: Referatsaker Dokumenter i saken: Møtereferat fra Rådmannsutvalget Saksbehandler Jan Erik Innvær Opplysninger i saken: Referat fra rådmannsutvalgets møte den er sendt ut til utvalgets medlemmer tidligere, og lagt ut på Regional koordinators forslag til konklusjon: Referatsaken tas til orientering Rådmannsutvalgets konklusjon sak 054/13: Referatsaken tas til orientering Sak 055/13: Veileder for lokalisering av fellesfunksjoner Dokumenter i saken: Tidligere behandlinger og prosjektdokument Rådmannsutvalget 22 mars 2013 sak 027/13 Rådmannsutvalget 26 april 2013 sak 036/13 Rådmannsutvalget 31. mai 2013 sak 046/13 Regionrådet 4. juni 2013 sak 028/13 Rapport fra Agenda Kaupang del 2 (Vedlegg 1) Saksbehandler Jan Erik Innvær Opplysninger i saken: Saken har sitt utgangspunkt knyttet til arbeidet i regionen med å etablere et videre IKT driftssamarbeid. Der rådmannsutvalget har anbefalt at det skal etableres et IKTdriftssamarbeid i hht 27 i Kongsbergregionen. Samarbeidet skal etableres med en hovedkontorkommune. Før denne saken endelig skal fremmes for behandling i kommunene er det bestemt at valg av hovedkontokommune skal avklares. Det fremmes egen sak om dette til de regionale organ der del 1 i Agenda Kaupangs rapport blir lagt til grunn som del av beslutningsgrunnlaget. Det kan bli reist spørsmål om etablering og lokalisering av flere regionale felles-funksjoner innen Kongsbergregionen. Regionens daglige ledelse og sekretariat er i dag lokalisert i Kongsberg. Det vil være argumenter for sentralisering eller spredning når det gjelder øvrige fellesfunksjoner, noe som kan være ulikt fra tilfelle til tilfelle. I eksempelet med valg av hovedkontorkommune for det felles IKT-driftssamarbeidet, dreier det seg om plasseringen av én arbeidsplass, lederfunksjonen. For å være i forkant av framtidige lokaliseringsdiskusjoner, der mer kan stå på spill for kommunene, har Regionrådet vurdert at det er behov for en generell strategi for slik lokalisering. Agenda Kaupang har derfor, på oppdrag fra Kongsbergregionen, utarbeidet forslag til en generell veileder for lokaliseringsvalg knyttet til fellesfunksjoner i regionen. Tanken er at veilederen skal bidra til åpenhet og forutsigbarhet mht. hvordan administrasjonen i 3

4 Kongsbergregionen legger opp fremtidige lokaliseringsprosesser. Kommunene skal ha trygghet for at metodikken ikke flyter og tilpasses ønskede resultater fra sak til sak. I sitt forslag til veileder legger Agenda Kaupang til grunn at gode lokaliseringsprosesser har følgende trinn: Videre legger man til grunn i rapporten at rammer og overordnede målsettinger da bør avklares så presist som mulig. Feks må det også kunne avklares hvilke lokasjoner som faktisk er aktuelle. Det anbefales at fremtidig lokaliseringsvalg normalt organiseres som prosjekt, med rådmannsutvalget som styringsgruppe. Og at rådet involveres. Medlemmene i rådmannsutvalg og regionråd får ansvar for tilstrekkelig dialog med de politiske miljø, ledere, medarbeidere og organisasjoner. Agenda Kaupang foreslår fem hovederspektiv som aktuelle som grunnlag for systematisk drøfting. Og viser hvordan disse da igjen kan deles opp i «delperspektiv». Det eksemplifiseres videre hvordan aktuelle faktorer bak de ulike perspektiv kan drøftes. Rapporten foreslår deretter et system for vurdering gjennom vekting av de enkelte faktorer som kan benyttes til å generere uttrykk for vekting på hovedperspektivnivå. Regional koordinators vurdering er at Agenda Kaupang i del 2 av sin rapport angir arbeidsformer som kan utformes som en veileder for regionens arbeid med å forberede og gjennomføre prosesser der lokaliseringsvalg mht fellesfunksjoner. Og at dette vil kunne gi en støtte til arbeid med denne type saker. I sin vurdering vektelgger da regional koordinator særlig behovet for åpenhet og forutsigbarhet mht. hvordan administrasjonen i Kongsbergregionen legger opp fremtidige lokaliseringsprosesser. Saken og Agenda Kaupangs rapport - legges med dette fram til drøfting i de regionale organ. Regional koordinators forslag til konklusjon: Rapport fra Agenda Kaupang om lokalisering av regionale fellesfunksjoner tas til orientering. Sekretariatet fremmer, med utgangspunkt i rapportens del 2, et forslag til veileder til behandling/vedtak i de regionale organ. Behandling i møte den 30. august 2013: Saken ble drøftet Det ble uttrykt tilslutning til behovet for en veileder i fht framtidige prosesser der lokalisering av fellesfunksjoner blir aktualisert for avklaring. Fra Tinn kommune ble det påpekt at det kan synes at samfunnsperspektivet får en noe underordnet vekt. Det samme ble støttet i Notodden ståsted. Modellen som er foreslått fra AgendaKaupangs side kan etter deres syn alltid gi en rekkefølge der største kommuner kommer best ut. Det bør derfor kunne lages politiske føringer i fht samfunnsmessige sider/betydning som styrker dette perspektivet i fremtidige prosesser. Flesberg støttet et evt arbeid med å tydeliggjøre samfunnsperspektivet men la primært til grunn for egen del at fokuset i Flesberg er større på å søke samarbeid for gode løsninger mer enn å søke lokalisering av fellesfunksjoner Kongsberg ga uttrykk for at det kanskje er flere samfunnsperspektiv i spill. Og at man må søke fram presentasjon i det videre arbeidet som uttrykker dette men samtidig tjener helheten 4

5 (regionen) best. Kongsberg ga også uttrykk for at de må ha med seg et ansvar som ansvarlig «storesøster» i samarbeidet. Hjartdal kommune ga uttrykk for støtte til de andre uttalelser i fht at disse spørsmål er vanskelige. Og videre at det som synes være det aller vanskeligste kanskje er det som i AgendaKaupangs rapport er minst fokusert/beskrevet. Kanskje er det et behov for å gå enda nærmere hva som skal ligge i et slikt samfunnsperspektiv. Men mener at modellen som er presentert gir en mulighet for at samfunnsperspektivet kan gis stor/større vekt enn andre perspektiv. Rollag viste til innspillet fra Hjartdal. Og var enig i at det å finne en god løsning på disse spørsmål er vanskelig. Modellen som er presentert er prinsippiell. Premissfasen er avgjørende i modellen altså hva man i starten av prosessene søker tillegge vekt. I Rollag har det i liten grad vært politisk debatt knyttet til lokalisering av «hovedkontor» i de allerede etablerte samarbeid. Stort fokus har tjenestene hatt. Selvsagt fokus på arbeidsplasser også i Rollag men ikke primært fokus/forventning at så skal skje gjennom samarbeidet i Kongsbergregionen. Nore og Uvdal ga utrykk for å kjenne seg godt igjen i de utgangspunkt og forhold som ble presentert fra Tinn. Geografien ble drøftet og at utfordringene feks i Nore og Uvdal og Tinn kan være anderledes enn i kommunene nærmere sentraene (les byene) i regionen. Det fremstod som en form for enighet om at det ikke primært skal være gjennom regionsamarbeidet at det skapes lokale arbeidsplasser og flere innbyggere samtidig som at alle kommunene er avhengig av å samarbeide om mange tjenesteområder. Men det er viktig at alle kommunene får en reelle muligheter til å posisjonere seg i fht å kunne vurderes som lokaliseringssted. En form for «prekvalifisering» / krav må kunne stilles i fht regionale oppgaver. Premissfasen fremstod etterhvert som viktig å understreke i en evt veileder. En evaluering etter en tids «virke» - vil være viktig. En retningslinje som tas i bruk, må kunne justeres og endres etterhvert som. En viss konkurranse mellom kommunene kan også oppleves som positivt. Kanskje bidra til å styrke kvaliteten både i tjenester og i det regionale samarbeidet. Det ble også uttrykt at det stadig er aktuelt å tenke at tjenester det samarbeides om kan ha muligheter og fordeler i ulike former for desentraliserte modeller for samarbeid om fellesfunksjoner. Samlokalisering trenger slik sett ikke være det viktigste tema. Det er enighet i rådmannsutvalget å foreslå for rådet at rådmennene arbeider videre, sammen med sekretariatet, med en veileder knyttet til lokalisering av fellesfunksjoner. Med mål om å oppnå en enighet blant rådmennene om et forslag som kan fremmes til behandling i kommunene. Rådmannsutvalgets konklusjon sak 055/13 innstilling til regionråd: Rapport fra Agenda Kaupang om lokalisering av regionale fellesfunksjoner tas til orientering. Sekretariatet fremmer med utgangspunkt i rapportens del 2, samt innspill fra drøftinger i de regionale organ, et forslag til veileder for behandling/vedtak i kommunene. 5

6 Sak 056/13: Felles IKT driftssamarbeid Dokumenter i saken: Tidligere behandlinger og prosjektdokument Rådmannsutvalget 22 mars 2013 sak 027/13 Rådmannsutvalget 26 april 2013 sak 036/13 Rådmannsutvalget 31. mai 2013 sak 046/13 Rapport fra Agenda Kaupang del 2 (Vedlegg 1) Revidert utkast til saksframlegg (Vedlegg 2) Revidert forslag til vedtekter (Vedlegg 3) Revidert forslag til samarbeidsavtale (Vedlegg 4) Saksbehandler Jan Erik Innvær Opplysninger i saken/vurderinger: Prosjektgruppas rapport fra utredningsfase 2 angående organisering av videre IKT driftssamarbeid i Kongsbergregionen, ble lagt fram for Rådmannsutvalget for behandling og oppfølging i møtet Etter en administrativ høringsrunde konkluderte Rådmannsutvalgets i møtet med følgende: Rådmannsutvalget anbefaler at det etableres et IKT-driftssamarbeid i hht 27 i Kongsbergregionen Samarbeidet etableres med en hovedkontorkommune Samarbeidet evalueres etter faktisk driftsperiode på to år Samarbeidet iverksettes også om ikke alle 7 kommunene velger å delta I Rådmannsutvalgets møte var konklusjonen slik: 1. Det arbeides videre med forutsetning om at det skal fremmes en sak for kommunene som inneholder beslutning både om etablering og selskapsdannelse samtidig høsten Det igangsettes en prosess for å tilnærme seg en avklaring av lokaliseringsprinsipp i perioden fram til sak (jfr pkt 1) fremmes 3. Valg av hovedkontorkommune for IKT-driftssamarbeidet avklares i prosess knyttet til pkt 2 Rapport fra Agenda Kaupang vedr. lokaliseringsprinsipper og valg av hovedkontorkommune er avgitt som forutsatt og følger saken (vedlegg 1). Rapportens konklusjoner tas til drøfting i møtet. Forslag til saksframlegg for kommunestyrene med forslag til vedtekter og samarbeidsavtale er revidert og følger saken (vedlegg 2, 3 og 4). Kommuneadvokat Frode Lauareid har deltatt i vurderingen og bearbeidingen av forslaget til vedtekter og samarbeidsavtale, og vil være til stede under gjennomgangen i møtet sammen med prosjektleder Halvor Rostad. Forslaget til samarbeidsavtale vil i større grad enn vedtektene kunne være gjenstand for endringer, og vil kunne bli foreslått justert allerede i forbindelse med det aktuelle etableringsprosjektet. En sak foreslås fremmet for Rådet for Kongsbergregionen 3. september 2013, med tilråding om å oversende saken til behandling i den enkelte kommune snarest mulig. 6

7 I påvente av en beslutning i kommunestyrene, bes det om mandat til å starte planleggingen av et etableringsprosjekt. Regional koordinators forslag til konklusjon: En sak med Rådmannsutvalgets anbefaling vedr. organisering av det videre IKT driftssamarbeidet i Kongsbergregionen, inkl. forslag til vedtekter og samarbeidsavtale, klargjøres for behandling i kommunestyrene. Rådmannsutvalget konklusjon vedr. anbefaling av hovedkontorkommune innarbeides i saken. Det fremmes en sak for Rådet for Kongsbergregionen med anbefaling om å oversende saken til behandling i kommunestyrene så snart som mulig. Kongsbergregionens sekretariat gis mandat til å starte planleggingen av et etableringsprosjekt. Behandling i møte den 30. august 2013: Saken ble drøftet: Rådmannsutvalget gikk gjennom saken og de forelagte dokumenter. Det ble gjort bearbeidelser som justeres fram til saken behandles i rådet. Rådmannsutvalgets konklusjon sak 056/13: Det anses være etablert et grunnlag for å oversende saken til behandling i kommunene, og det er enighet om å tilrå etablering av felles IKT driftssamarbeid. Dersom rådet tilslutter seg å oversende saken for behandling i kommunene, vil saken settes på agendaen i neste rådmannsutvalg der følgende er målsetting: Oppnå enighet i spørsmål om hovedkontorkommune Ferdigstille et endelig felles utkast til saksframlegg/tilråding - som grunnlag for den sak den enkelte rådmann fremmer for behandling i den enkelte kommunes aktuelle organ Kongsbergregionens sekretariat gis mandat til å starte planleggingen av et etableringsprosjekt. Tilråding til regionråd 3. september 2013 sak 041/13: Saken oversendes til kommunene for behandling Sak 057/13: Etablererveiledning Dokumenter i saken: Tidligere behandlinger bla rådmannsutvalget sak 040/13 NOTAT vedr etablererveiledning fra SNKR (Vedlegg 5) Saksbehandler Jan Erik Innvær Opplysninger i saken: Spørsmål om videre organisering av etablererveiledningstjeneste har vært gjenstand for flere drøftinger. Og ansvaret for framdrift og vurdering i denne saken har vært lagt til SNKR. Regional koordinator ønsker å informere regionale organ om status i dette arbeidet. Til rådmannsutvalget vedlegges notat fra næringssjef Ingar Vaskinn i Kongsberg som han har gjort etter bestilling i SNKR den 22 august som et utg pkt for denne orienteringen. Det vil vurderes om det vil være aktuelt at representant(er) fra SNKR orienterer rådet om saken 3 sept. 7

8 Regional koordinators forslag til konklusjon: Saken tas til orientering Behandling i møte den 30. august 2013: Regional koordinator orienterte kort. Saken ble drøftet Rådmannsutvalgets konklusjon sak 057/13: Saken tas til orientering Sak 058/13: Rapport pr Halvårsrapport 2013 Kongsbergregionen Saksbehandler Jan Erik Innvær Dokumenter i saken: Rapport pr Halvårsrapport Kongsbergregionen (Vedlegg 6 - ettersendt) Opplysninger i saken: Sekretariatet i Kongsbergregionen rapporterer jevnlig til de styrende regionale organ. Gjennom informasjon og orienteringer, rapporter og planer. To ganger i året skal imidlertid daglig leder avgi en samlet rapport halvårsrapport pr 1. juli i tillegg til årsrapport. Forrige rapport var da i form av årsrapport for Rapportene refererer direkte til punktene i handlingsplanen konkret er det nå da i fht handlingsplan for Halvårsrapporten må da ses i sammenheng med denne som igjen har sammenheng med øvrige styrende dokumenter herunder bla dokumentet «Mål og tiltaksområder». Regional koordinator legger med dette fram rapport pr / Halvårsrapport for de regionale organ Regional koordinators forslag til konklusjon: Halvårsrapport Kongsbergregionen tas til orientering Behandling i møte den 30. august 2013: Saken ble drøftet Rådmannsutvalget drøftet hvorvidt halvårsrapportering er nødvendig for virksomheten. Og mente at det kunne vurderes en overgang til årlig rapportering. Det ble uttalt tilfredshet med avlevert rapport. Rådmannsutvalgets konklusjon sak 058/13 innstilling til regionråd: Halvårsrapport Kongsbergregionen tas til orientering Fra og med virksomhetsåret 2014 endres rapporteringsfrekvens fra halvårlig til årlig rapport (årsrapport) 8

9 Sak 059/13: Eventuelt Saksbehandler Jan Erik Innvær Regional koordinator - Kvalitetslosen Saken gjelder mulige datoer for lederopplæring ifht pågående prosjekt. Den 6 eller den 12 november ble fremmet som aktuelle datoer og rådmennene ble bedt om å ta stilling til aktuell dato. Regional koordinator uttrykte en bekymring knyttet til prosjektet og generelt til kommunenes deltagelse/representasjon. I slike prosjekter kan prosjektmedarbeider oppgavene fort bli litt preget av «venstrehåndsarbeid» pga av deltagernes mange andre oppgaver i organisasjonene. Det er viktig at ledelsen gir lokale prosjektmedarbeidere/-grupper tydelig signal/støtte i deres arbeid lokalt. Det ble reist spm i rådmannsutvalget om når «utrulling» kan forventes og at der er noe bekymring knyttet til at det er lenge mellom kurs og igangsettelse. Regional koordinator orienterte om at det vil bli utarbeidet en statusrapport mht milepæler/framdrift i utvalgets septembermøte. Konklusjon: Lederopplæring fastesettes til 12 november Regional koordinator - Signering av samarbeidsavtale innkjøp Avtalen er vedtatt og har ligget på vent i påvente av vedtak i Hjartdal kommune. Dette foreligger og avtalen kan signeres. Konklusjon: Samarbeidsavtale innkjøp ble signert Regional koordinator - Innovasjonsprosjektet "Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon" Det ble vist til utsendt info pr epost og søknadsfrist / tilbud om deltagelse. Notodden og Hjartdal kommuner har søkt om deltagelse. Kongsberg er invitert av BFK til å delta. Spm om regional tilknytning ble luftet. Uansett kan det / vil det være aktuelt for sekretariatet å følge prosjektet og også at det for øvrige enn de deltagende kommuner gis mulighet for deling av kunnskap mv Konklusjon: Saken tas til orientering 9

10 Astrid Sommerstad / Kongsberg kommune - Status renovasjon Spm om status Kongsberg uttrykker utålmodighet, og er klare for å lete etter andre alternativ. Saken ligger hos IRMATs eierkommuner (i vår region) som skal ta initativ i/til eiermøte der saken kan drøftes med de øvrige partnerne i samarbeidet. Notodden ga tilbakemelding om at dette ikke så langt har vært mulig å få til og at det nå synes være aktuelt å la saken vente til etter valget. Konklusjon: Saken tas til orientering (Ettersendt sak) Sak 060/13: Digital infrastruktur kommentarer til ny tilskuddsordning Dokumenter i saken: Handlingsplan for Kongsbergregionen 2013 Forslag til ny tilskuddsordning for bredbåndsutbygging (Vedlegg 7) Mal for søknadsskjema, ny tilskuddsordning (Vedlegg 8) Saksbehandler Halvor Rostad Opplysninger i saken: Det henvises til satsingsområde 2 «Kommunikasjon/infrastruktur/samferdsel», tiltak 6 «Digital infrastruktur», i Kongsbergregionens handlingsplan for Spørsmålet om kartlegging av eksisterende digital infrastruktur har vært et tema i dialogen med våre to fylkeskommuner over lengre tid. Det er nå fint å kunne opplyse at i løpet av første halvår 2013 har begge fylkeskommuner besluttet iverksetting av slik kartlegging, med bistand fra Nexia DA. Det forventes at materialet fra kartleggingen, som antas å foreligge i løpet av september 2013, vil ha stor verdi som underlag for planlegging, samt søknader om økonomisk støtte til nye bredbåndsprosjekter i våre områder. Videre har Regjeringen bestemt at det skal etableres en ny tilskuddordning for å sikre bredbånd av grunnleggende god kvalitet til alle husstander over hele landet. Ordningen kan i tillegg benyttes til å øke kapasiteten for bredbånd og sikre mobildekning i områder uten kommersielt tilbud. Tilskuddsordningen skal forvaltes av Post- og teletilsynet (PT), som har utarbeidet et forslag til tilskuddsordning med kriterier og søknadsskjema (se vedlegg 9 og 10). Dette er basert på føringer fra Samferdselsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler. Kommunene må søke gjennom fylkeskommunene. Fylkeskommunen skal vurdere søknadene ut fra lokale forhold, mulige synergieffekter med andre midler og planer og tiltak i regionen. De nevnte departementene har nylig sendt tilsynets forslag på en innspillsrunde til fylkeskommunene. Denne uka har Telemark fylkeskommune bedt om kommentarer til forslaget fra kommuneregionene. Det er også varslet at en tilsvarende forespørsel fra Buskerud fylkeskommune er rett rundt hjørnet. Regionens sekretariat vil i denne saken fremme et forslag til kommentarer til behandling i Regionrådet. Som det framgår av søknadsmalen (jfr. pkt. 1.5), legges det blant annet vekt på strategisk forankring. I dialogen med fylkeskommunene er det signalisert at det vil være en fordel dersom det ligger en langsiktig og strategisk tenking bak prosjektforslagene det skal søkes 10

11 om støtte til. På den bakgrunn kan det være et alternativ å tenke regionale bredbåndsplaner på kommuneregionnivå. Regional koordinators forslag til konklusjon: 1. Etter forespørsel fra fylkeskommune i Buskerud og Telemark, avgir Rådet for Kongsbergregionen følgende kommentarer til fremlagt forslag fra Post og Teletilsynet (PT) vedrørende en ny tilskuddsordning, med kriterier og søknadsskjema, for å sikre bredbånd av grunnleggende god kvalitet til alle husstander over hele Norge: Det framstår som uklart hva som skal være forståelsen av begrepet «bredbånd av grunnleggende god kvalitet». Dette anses som uheldig både når det gjelder planlegging, prioritering og vurdering av nye bredbåndsprosjekter. En interdepartemental arbeidsgruppe avga i september 2009 gode anbefalinger når det gjelder mål og virkemidler for bredere bredbånd (fast og mobilt bredbånd) i Norge. Det vises også til utredningen fra Digitutvalget (NOU 2013:2, kap. 2.2). Statlige myndigheter bør nå enda en gang oppfordres til å vedta konkrete målsettinger for morgendagens bredbåndsinfrastruktur i Norge, tilsvarende som i andre land det er naturlig å sammenlikne seg med. Det vurderes som positivt at alle kommuner, også de som ligger utenfor det distriktspolitiske virkemiddelområdet, omfattes av tilskuddsordningen. Det er positivt at prosjektene kan omfatte «utbygging av et grunnleggende bredbåndstilbud, forbedring av eksisterende bredbåndstilbud, bedring av mobildekning eller kombinasjoner av disse». Det er nå få husstander i Norge som ikke har et minimumstilbud for bredbåndstilknytning. Prosjekter for forbedring av eksisterende bredbåndstilbud gjennom kapasitets- og kvalitetsøkninger, bør derfor være blant de prioriterte. Bredbånd er for mange virksomheter å betrakte som kritisk infrastruktur og er viktig også i et beredskapsperspektiv. I tilknytning til forbedringer av eksisterende bredbåndstilbud bør det vurderes å gi støtte til oppetidstiltak (etablering av redundans). Det bør være mulig å støtte større samordnete prosjekter, med tildeling av midler over flere kalenderår. I forbindelse med planen for bærekraftig drift bør også det ligge et krav om leveranseplikt overfor nye kundeenheter, som kommer til i perioden etter første runde utbygging innenfor det støttede prosjektets geografiske område. Det bør stilles krav om at utbyggingen skal gjennomføres av sertifiserte utbyggere. I mer marginale områder kan det være en utfordring å finne en villig utbygger. Kravet om at det i subsidierte nett skal tilbys grossisttilgang til tredjepartsoperatører, bør fra PT s side følges opp med et definert prisregime (jfr. telenettet), som balanserer de involverte partenes interesser. 2. Etter at resultatene fra kartleggingen av digital infrastruktur i Buskerud og Telemark er gjort tilgjengelig, legges disse fram for Regionrådet til orientering. På det tidspunkt kan også forslaget om en mulig regional bredbåndsplan tas opp til drøfting. Behandling i møte den 30. august 2013: Saken ble drøftet Rådmannsutvalgets konklusjon sak 060/13 innstilling til regionråd: 1. Etter forespørsel fra fylkeskommune i Buskerud og Telemark, avgir Rådet for Kongsbergregionen følgende kommentarer til fremlagt forslag fra Post og Teletilsynet (PT) vedrørende en ny tilskuddsordning, med kriterier og søknadsskjema, for å sikre 11

12 bredbånd av grunnleggende god kvalitet til alle husstander over hele Norge: Det framstår som uklart hva som skal være forståelsen av begrepet «bredbånd av grunnleggende god kvalitet». Dette anses som uheldig både når det gjelder planlegging, prioritering og vurdering av nye bredbåndsprosjekter. En interdepartemental arbeidsgruppe avga i september 2009 gode anbefalinger når det gjelder mål og virkemidler for bredere bredbånd (fast og mobilt bredbånd) i Norge. Det vises også til utredningen fra Digitutvalget (NOU 2013:2, kap. 2.2). Statlige myndigheter bør nå enda en gang oppfordres til å vedta konkrete målsettinger for morgendagens bredbåndsinfrastruktur i Norge, tilsvarende som i andre land det er naturlig å sammenlikne seg med. Det vurderes som positivt at alle kommuner, også de som ligger utenfor det distriktspolitiske virkemiddelområdet, omfattes av tilskuddsordningen. Det er positivt at prosjektene kan omfatte «utbygging av et grunnleggende bredbåndstilbud, forbedring av eksisterende bredbåndstilbud, bedring av mobildekning eller kombinasjoner av disse». Det er nå få husstander i Norge som ikke har et minimumstilbud for bredbåndstilknytning. Prosjekter for forbedring av eksisterende bredbåndstilbud gjennom kapasitets- og kvalitetsøkninger, bør derfor være blant de prioriterte. Bredbånd er for mange virksomheter å betrakte som kritisk infrastruktur og er viktig også i et beredskapsperspektiv. I tilknytning til forbedringer av eksisterende bredbåndstilbud bør det vurderes å gi støtte til oppetidstiltak (etablering av redundans). Det bør være mulig å støtte større samordnete prosjekter, med tildeling av midler over flere kalenderår. I forbindelse med planen for bærekraftig drift bør også det ligge et krav om leveranseplikt overfor nye kundeenheter, som kommer til i perioden etter første runde utbygging innenfor det støttede prosjektets geografiske område. Det bør stilles krav om at utbyggingen skal gjennomføres av sertifiserte utbyggere. I mer marginale områder kan det være en utfordring å finne en villig utbygger. Kravet om at det i subsidierte nett skal tilbys grossisttilgang til tredjepartsoperatører, bør fra PT s side følges opp med et definert prisregime (jfr. telenettet), som balanserer de involverte partenes interesser. 2. Etter at resultatene fra kartleggingen av digital infrastruktur i Buskerud og Telemark er gjort tilgjengelig, legges disse fram for Regionrådet til orientering. På det tidspunkt kan også forslaget om en mulig regional bredbåndsplan tas opp til drøfting. 12

Rådmannsutvalget 28. februar 2014

Rådmannsutvalget 28. februar 2014 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. februar 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 13:00 Møteleder: Magnus Mathisen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Rådmannsutvalget 26. februar 2016

Rådmannsutvalget 26. februar 2016 Møtereferat Rådmannsutvalget 26. februar 2016 Sted: Krona, Kongsberg Tid: 10:00 12:30 Kongsbergregionen 26.02.16 Håvard Fossbakken Daglig leder mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 007/16: Godkjenning av møtereferat...

Detaljer

Rådmannsutvalget 25. april 2014

Rådmannsutvalget 25. april 2014 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 25. april 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 12:30 14:30 Møteleder: Rune Lødøen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul. Tid: 26. august kl 10:00-13:30

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul. Tid: 26. august kl 10:00-13:30 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul Tid: 26. august kl 10:00-13:30 Kongsberg 26. august 2016 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no 1 Til stede:

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. november 2012

Rådmannsutvalget 30. november 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. november 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:38 Møteleder: Rune Engehult referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Regionrådet 17. februar 2015

Regionrådet 17. februar 2015 MØTEREFERAT! Regionrådet 17. februar 2015 Sted: Lampeland Hotell, Flesberg Tidspunkt: kl 10:00 13:30 Møteleder Sven Tore Løkslid Regionleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. januar 2011

Rådmannsutvalget 28. januar 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. januar 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:00 Møteleder: Jon Gjæver Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Regionrådet 4. juni 2013

Regionrådet 4. juni 2013 MØTEREFERAT! Regionrådet 4. juni 2013 Sted: Nore og Uvdal kommune Numedal videregående skole Tid: 09:00-14:30 Møteleder: Thomas Fosen regionrådsleder referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. august 2015

Rådmannsutvalget 28. august 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 28. august 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 10:00 12:00 Kongsbergregionen 28.08.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Regionrådet 9. september 2014

Regionrådet 9. september 2014 MØTEREFERAT! Regionrådet 9. september 2014 Sted: Tinn kommune Gaustatoppen Tidspunkt: kl 10:00 13:00 Møteleder Sven Tore Løkslid rådsleder Referent: Britt Inger Kolset Konst. regional koordinator / daglig

Detaljer

Rådmannsutvalget 31. mai 2013

Rådmannsutvalget 31. mai 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 31. mai 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:15 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. september 2013

Rådmannsutvalget 27. september 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 27. september 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Regionrådet 14. oktober 2014

Regionrådet 14. oktober 2014 MØTEREFERAT! Regionrådet 14. oktober 2014 Sted: Hjartdal kommune Kommunehuset Tidspunkt: kl 09:00 15:00 Møteleder Eli Hovd Prestegården nestleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

Samordnet næringsapparat 8. desember 2011

Samordnet næringsapparat 8. desember 2011 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 8. desember 2011 Sted: Storaas Gjestegård - Kongsberg Tid: 09:00 15:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf:

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. februar 2015

Rådmannsutvalget 27. februar 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 27. februar 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 11:00 Kongsbergregionen 27.02.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Rådmannsutvalget 25. november 2011

Rådmannsutvalget 25. november 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 25. november 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Rådmannsutvalget 6. juni 2014

Rådmannsutvalget 6. juni 2014 MØTEREFERAT Rådmannsutvalget 6. juni 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 11:30 Møteleder: Rune Engehult referent: Britt Inger Kolset Konstituert daglig leder britt-inger@kongsbergregionen.no

Detaljer

Regionrådet 14. april 2015

Regionrådet 14. april 2015 Møtereferat Regionrådet 14. april 2015 Sted: Kommunehuset i Rollag Tidspunkt: kl 10:00 14:00 Kongsbergregionen 14.04.2015 Sven Tore Løkslid rådsleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

Rådmannsutvalget 29. april 2011

Rådmannsutvalget 29. april 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 29. april 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:15 Møteleder: Jon Gjæver Pedersen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Rådmannsutvalget 26. april 2013

Rådmannsutvalget 26. april 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 26. april 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 12:55 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Rådmannsutvalget 22. mars 2013

Rådmannsutvalget 22. mars 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 22. mars 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. mars 2015

Rådmannsutvalget 27. mars 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 27. mars 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 08:30 12:00 Kongsbergregionen 27.03.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15 43

Detaljer

Rådmannsutvalget 24. april 2015

Rådmannsutvalget 24. april 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 24. april 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 13:00 Kongsbergregionen 24.04.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Innkalling til møte i SuksIT

Innkalling til møte i SuksIT 1 Innkalling til møte i SuksIT Sted: Kongsberg, Krona møterom Styggemann Dato: 09.11.16 Tidsramme: 0900 1400 Deltagere: Merknad Kongsberg Tore Sand-Hanssen Forfall Tinn Finn-Arild Bystrøm Notodden Vigdis

Detaljer

Rådmannsutvalget 29. oktober 2010

Rådmannsutvalget 29. oktober 2010 Rollag, Nore og Uvdal, Kongsberg, Flesberg, Hjartdal, Notodden og Tinn kommuner Rådmannsutvalget 29. oktober 2010 Møtereferat! Sted: Kongsberg Vandrerhjem Vinjesgate 1-3616 Kongsberg Tid: 09:00 15:20 Møteleder:

Detaljer

Rådmannsutvalget 1. april 2016

Rådmannsutvalget 1. april 2016 Møtereferat Rådmannsutvalget 1. april 2016 Sted: Krona, Kongsberg Tid: 09:00 12:30 Kongsbergregionen 01.04.16 Håvard Fossbakken Daglig leder mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 013/16: Godkjenning av møtereferat...

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. mars 2012

Rådmannsutvalget 30. mars 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. mars 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:00 Møteleder: Rune Engehult referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Rådmannsutvalget 29. april 2016

Rådmannsutvalget 29. april 2016 Møtereferat Rådmannsutvalget 29. april 2016 Sted: Krona, Kongsberg Tid: 10:00 12:30 Kongsbergregionen 29.04.16 Håvard Fossbakken Daglig leder mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 020/16: Godkjenning av møtereferat...

Detaljer

Rådmannsutvalget 29. november 2013

Rådmannsutvalget 29. november 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 29. november 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:15 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Nettverk oppvekst 15. juni 2012

Nettverk oppvekst 15. juni 2012 MØTEREFERAT! Nettverk oppvekst 15. juni 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler Kirkegt 4, 2. etg Kongsberg Tid: 09:00 12:00 Møteleder: Kai Erik Lund referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann. Tid: 27. januar kl 10:00-12:00

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann. Tid: 27. januar kl 10:00-12:00 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Tid: 27. januar kl 10:00-12:00 Kongsberg 27. januar 2017 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no Til stede:

Detaljer

PLOM nettverket 20. januar 2012

PLOM nettverket 20. januar 2012 MØTEREFERAT! PLOM nettverket 20. januar 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Lis Berit Nerli / Nore og Uvdal: 90766124 Lis.Berit.Nerli@nore-og-uvdal.kommune.no Helen Cuenoud / Flesberg:

Detaljer

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005!

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! - et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! Samarbeidets formål i hht vedtektene: Være et samarbeids- og interesseorgan for de deltakende kommunene Arbeide for utvikling av regionen gjennom

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Tid: 25. november kl 10:00-12:00 Kongsberg 25. november 2016 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no 1 Til

Detaljer

Rådmannsutvalget 26. august 2011

Rådmannsutvalget 26. august 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 26. august 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. september 2011

Rådmannsutvalget 30. september 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. september 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Regionrådet 14. juni 2011

Regionrådet 14. juni 2011 MØTEINNKALLING! Regionrådet 14. juni 2011 Sted: Rollag kommune kommunehuset Tid: 09:00 15:00 for Kongsbergregionen 07.06.11 Lise Wiik regionrådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest mulig

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1. Tid: 2. juni kl 09:00-12:00

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1. Tid: 2. juni kl 09:00-12:00 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1 Tid: 2. juni kl 09:00-12:00 Kongsberg 2. juni 2017 Håvard Fossbakken Daglig leder Kongsbergregionen Til stede: Hilde Enget Kongsberg kommune

Detaljer

Samordnet næringsapparat 8. juni 2011

Samordnet næringsapparat 8. juni 2011 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 8. juni 2011 Sted: Nore og Uvdal Næringspark - Uvdal Tid: 09:00 13:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf:

Detaljer

Regionrådet 17.juni 2014

Regionrådet 17.juni 2014 MØTEREFERAT! Regionrådet 17.juni 2014 Sted: Nore og Uvdal kommune Norefjord stasjon Tidspunkt: kl 09:00 13:00 Møteleder Sven Tore Løkslid rådsleder Referent: Britt Inger Kolset Konstituert daglig leder

Detaljer

Regionrådet 4. april 2014

Regionrådet 4. april 2014 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. april 2014 Sted: Flesberg kommune Lampeland hotell Tidspunkt: kl 09:00 15:00 Kongsbergregionen 28.03.14 Sven Tore Løkslid rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes

Detaljer

Rådmannsutvalget 22. august 2014

Rådmannsutvalget 22. august 2014 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 22. august 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Rune Lødøen Referent Britt Inger Kolset Konstituert daglig leder britt-inger@kongsbergregionen.no

Detaljer

Rådmannsutvalget 26. september 2014

Rådmannsutvalget 26. september 2014 MØTEREFERAT Rådmannsutvalget 26. september 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:15 Møteleder: Rune Engehult Kongsbergregionen 26.09.14 Håvard Fossbakken Daglig leder

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Regionrådet 20. mars 2017

Regionrådet 20. mars 2017 Referat Regionrådet 20. mars 2017 Sted: Kommunehuset i Rollag Tidspunkt: kl 10:00 14:30 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 008/17 Godkjenning

Detaljer

PLOM nettverket 18. nov 2011

PLOM nettverket 18. nov 2011 MØTEREFERAT! PLOM nettverket 18. nov 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Lis Berit Nerli / Nore og Uvdal: 90766124 Lis.Berit.Nerli@nore-og-uvdal.kommune.no Helen Cuenoud / Flesberg:

Detaljer

Regionrådet 07. juli 2016

Regionrådet 07. juli 2016 Referat Regionrådet 07. juli 2016 Sted: Quality Hotel Grand, Kongsberg Tidspunkt: kl 10:00 14:00 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 012/16:

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET - 27.05.2016. Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann. Tid: 27. mai kl 09:00-12:00

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET - 27.05.2016. Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann. Tid: 27. mai kl 09:00-12:00 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Tid: 27. mai kl 09:00-12:00 Kongsberg 27. mai 2016 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no 1 Til stede:

Detaljer

Samordnet næringsapparat 10. mai 2011

Samordnet næringsapparat 10. mai 2011 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 10. mai 2011 Sted: NOPRO, Merdevegen 8 /Tuven på Notodden Tid: 09:00 13:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no

Detaljer

Referat møte i SuksIT

Referat møte i SuksIT 1 Referat møte i SuksIT Sted: Kongsberg, Krona møterom Styggemann Dato: 18.01.17 Tidsramme: 0900 1300 Deltagere: Merknad Kongsberg Hilde Enget Forfall Tinn Finn-Arild Bystrøm Notodden Vigdis Bergestig

Detaljer

Helse og omsorgs nettverket 20. sept 2013

Helse og omsorgs nettverket 20. sept 2013 MØTEREFERAT! Helse og omsorgs nettverket 20. sept 2013 Sted: Kongsbergregionens møterom Kirkegt 4 Kongsberg referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf:

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Dagsorden og saksframlegg til styremøte i ØRU 01. oktober 2010

Dagsorden og saksframlegg til styremøte i ØRU 01. oktober 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 1. oktober 2010 Dagsorden og saksframlegg til styremøte

Detaljer

Referat møte i SUKSIT

Referat møte i SUKSIT Referat møte i SUKSIT 17.02.16 kl. 09.00 15.00 Møterom «Styggemann» i Krona (Hasbergsvei 36 Kongsberg) 6. etasje Tilstede: Vigdis Bergestig (Notodden) Torleif Nordskog (Hjartdal), Anne Rudi (Nore og Uvdal),

Detaljer

Samordnet næringsapparat 13. januar 2011

Samordnet næringsapparat 13. januar 2011 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 13. januar 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 13:00 Referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no

Detaljer

Rådmannsutvalget 24. oktober 2014

Rådmannsutvalget 24. oktober 2014 MØTEREFERAT Rådmannsutvalget 24. oktober 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 17.10.14 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Samordnet næringsapparat 14. mai 2012

Samordnet næringsapparat 14. mai 2012 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 14. mai 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler Tid: 09:00 13:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf: 32 86

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Tid: Mandag 06.06.2011, kl 09.00-13.00 Sted: Ringerike rådhus, Formannskapssalen Møtedeltagere Til stede Forfall Kjell B Hansen, ordfører Ringerike Wenche

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. november 2014

Rådmannsutvalget 28. november 2014 MØTREFERAT Rådmannsutvalget 28. november 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 21.11.14 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

PLOM nettverket 19. august 2011

PLOM nettverket 19. august 2011 MØTEREFERAT! PLOM nettverket 19. august 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Lis Berit Nerli / Nore og Uvdal: 90766124 Lis.Berit.Nerli@nore-og-uvdal.kommune.no Helen Cuenoud / Flesberg:

Detaljer

!"# " Underlag for søknad om interkommunale næringsfondsmidler. Versjon 2.0 pr. 17.9.2010

!#  Underlag for søknad om interkommunale næringsfondsmidler. Versjon 2.0 pr. 17.9.2010 !"# " Underlag for søknad om interkommunale næringsfondsmidler Versjon 2.0 pr. 17.9.2010 NUMEDAL SEPTEMBER 2010 Innhold 1. BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING...3 1.1 BAKGRUNN...3 Nasjonal bredbåndspolitikk...3

Detaljer

Representantskapets konferanse 9. februar Jan Erik innvær

Representantskapets konferanse 9. februar Jan Erik innvær Representantskapets konferanse 9. februar 2012 Jan Erik innvær «Det handler om å leve» Men det handler også om de som kommer etter oss Det handler om samfunnsutvikling! «Det var den gong..» «Things

Detaljer

Samordnet næringsapparat 31. mars 2011

Samordnet næringsapparat 31. mars 2011 MØTEREFERAT Samordnet næringsapparat 31. mars 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 12:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no

Detaljer

Regionrådsmøte 6. februar 2007

Regionrådsmøte 6. februar 2007 Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg Notodden, Øvre Eiker og Tinn kommuner Regionrådsmøte 6. februar 2007 Møteinnkalling! Sted: Flesberg kommune, Lampeland hotell Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen

Detaljer

Samordnet næringsapparat 11. og 12. januar 2012

Samordnet næringsapparat 11. og 12. januar 2012 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 11. og 12. januar 2012 Sted: Storaas Gjestegård - Kongsberg Tid: 11. januar kl 11:30 til 12. januar kl 13 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Rådmannsmøte 16-17. juni 2011 REFERAT Sted: Lillehammer Clarion Hotell Hammer

Rådmannsmøte 16-17. juni 2011 REFERAT Sted: Lillehammer Clarion Hotell Hammer Rådmannsmøte 16-17. juni 2011 REFERAT Sted: Lillehammer Clarion Hotell Hammer Dagsorden : 70. GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 71. REFERAT FRA SISTE RÅDMANNSMØTE 13. MAI 2011... 2 72. LEDERKONFERANSE HØSTEN

Detaljer

Rådmannsutvalget 25. september 2015

Rådmannsutvalget 25. september 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 25. september 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 11:00 15:00 Kongsbergregionen 25.09.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune Møtested: Kommunehuset i Rendalen Møtedato: Mandag, 3. mars 2014 Tid: Kl. 14.00 15.30 Saknr. 07/2014 11/2014 Sakliste Sak nr.: Innhold 07/2014 Godkjenning

Detaljer

Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15

Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15 Sted: Kongsberg Næringsforums selskap Tid: 09:30-12:00 Møteleder: Håvard Fossbakken Referent: Håvard Fossbakken 1 Sak 27/15: Referat Godkjenning av

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. oktober 2011

Rådmannsutvalget 28. oktober 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. oktober 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:10 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Regionrådsmøte 15. mai 2007

Regionrådsmøte 15. mai 2007 Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg Notodden, Øvre Eiker og Tinn kommuner Regionrådsmøte 15. mai 2007 Møteinnkalling! Sted: Nore og Uvdal kommune, Sevletunet Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 08.05.07

Detaljer

Rådmannsutvalget 22. februar 2013

Rådmannsutvalget 22. februar 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 22. februar 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 12:00 15:30 Møteleder: Rune Engehult referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Midt-Buskerud. Møtested: Folkemusikksentret i Prestfoss, Sigdal Møtedato: Tid: 12:00-15:30

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Midt-Buskerud. Møtested: Folkemusikksentret i Prestfoss, Sigdal Møtedato: Tid: 12:00-15:30 MØTEPROTOKOLL Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Folkemusikksentret i Prestfoss, Sigdal Møtedato: 18.03.2016 Tid: 12:00-15:30 Til stede på møtet Gustav Kalager Tine Norman Ståle Versland Anita Larsen

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 18. februar 2010 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen Vestre Viken HF 3004 DRAMMEN Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/99 EBG.. 31 02 30 30 H10 10.05.2013 Høring - Utviklingsplan for Vestre Viken helseforetak

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite Møteinnkalling DATO: FREDAG 13. FEBRUAR 2009 TID: KL. 09:00 STED: MØTEROM VÆRNES STJØRDAL RÅDHUS Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Administrativ sluttrapport Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Sluttrapport for hovedprosjekt Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Prosjektleder:

Detaljer

Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 25. september 2014

Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 25. september 2014 INNKALLING Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 25. september 2014 Tid: Torsdag 25.09.2014 kl. 09.00 11.00 Sted: Dagsorden: Saker til behandling: Asker rådhus Godkjenning av innkalling og dagsorden Ordinære

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato:

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 22.04.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: a) Skates styringssystem for prioritering

Detaljer

Referat møte i Regionalt Oppvekstnettverk

Referat møte i Regionalt Oppvekstnettverk 1 Referat møte i Regionalt Oppvekstnettverk Sted: Skype Dato: 17.03.17 Tidsramme: 0900 1100 Deltagere: Merknad Kongsberg Håvard Ulfsnes Tinn Gjertrud N. Lien Notodden Jan Erik Søhol Leder Rollag/Flesberg

Detaljer

Rådmannsutvalget 05. juni 2015

Rådmannsutvalget 05. juni 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 05. juni 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 10:00 15:00 Kongsbergregionen 05.06.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15 43

Detaljer

Implementering Kvalitetslosen

Implementering Kvalitetslosen Implementering Kvalitetslosen Detaljert prosjektplan 15.02.2013 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Mål og rammer... 3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 3 2.3 Omfang og avgrensinger... 3 3. Organisering... 4 4. Risikoanalyse

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 20. februar 2008 TID: Kl. 18:00 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 20. februar 2008 TID: Kl. 18:00 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 20. februar 2008 TID: Kl. 18:00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Rådmannsmøte 4. februar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530

Rådmannsmøte 4. februar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Rådmannsmøte 4. februar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Brynhild Hovde Arne Bruknapp Øystein Seland Kurt-Gøran Adriansen Forfall Referent

Detaljer

Regionrådet 10. november 2015

Regionrådet 10. november 2015 Møtereferat Regionrådet 10. november 2015 Sted: Kommunehuset i Hjartdal Tidspunkt: kl 10:00 14:00 Kongsbergregionen 10.11.2015 Eli Hovd Prestegården rådsleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. mars 2014

Rådmannsutvalget 28. mars 2014 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. mars 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 12:00 Møteleder: Magnus Mathisen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Regionrådet 6. juli 2017

Regionrådet 6. juli 2017 Referat Regionrådet 6. juli 2017 Sted: Magazinet Grand Hotell Kongsberg Tidspunkt: kl 09:00-11:00 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 011/17

Detaljer

Mal for søknadsskjema - tilskuddsordning for bredbånd 2013

Mal for søknadsskjema - tilskuddsordning for bredbånd 2013 Mal for søknadsskjema - tilskuddsordning for bredbånd 2013 Prosjekttittel: Skriv inn tittel her. Søker: Navn på kommune, fylkeskommune, eventuelt regionråd Oppgi eventuelt organisasjonsnummer. Kapittelinndeling:

Detaljer

OVERSIKT SAKSBEHANDLING KOMMUNESTYRET/KONTROLLUTVALGET FOLLDAL EIENDOM AS

OVERSIKT SAKSBEHANDLING KOMMUNESTYRET/KONTROLLUTVALGET FOLLDAL EIENDOM AS 1. ORG * SAKSNR DATO SAKSBESKRIVELSE VEDTAK KS 62/2012 20.12.2012 Forslag til plan for selskapskontroll oversendes fra kontrollutvalget for perioden 2012-2015 Kommunestyret godkjenner kontrollutvalget

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 05. november 2010

Referat fra styremøte i ØRU 05. november 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 9. november 2010 Referat fra styremøte i ØRU 05. november

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse Fremtidens helhetlige digitale løsninger for barnehager og skoler

Invitasjon til dialogkonferanse Fremtidens helhetlige digitale løsninger for barnehager og skoler Invitasjon til dialogkonferanse Fremtidens helhetlige digitale løsninger for barnehager og skoler 0 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Målsetting... 2 3 Behovet for digitale løsninger i oppvekstsektoren... 3 4

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1. Tid: 25. august kl 10:00-12:30

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1. Tid: 25. august kl 10:00-12:30 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1 Tid: 25. august kl 10:00-12:30 Kongsberg 25. august 2017 Håvard Fossbakken Daglig leder Kongsbergregionen Til stede: Wenche Grinderud Kongsberg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn På Skates

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 31. januar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Møtedato: 15. september 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, møterom helsesenter.

Møtedato: 15. september 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, møterom helsesenter. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 15. september 2008 Møtetid: Kl. 12.00 Møtested: Høylandet kommune, møterom helsesenter. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Foreløpig møteprotokoll

Foreløpig møteprotokoll Foreløpig møteprotokoll Styre: Sykehusinnkjøp HF Møtested: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal Dato: Styremøte 24.august 2016 Tidspunkt: Kl. 09:30 14.30 Følgende medlemmer møtte: Steinar Marthinsen Per Karlsen

Detaljer

REFERAT - Programråd skoleutvikling -

REFERAT - Programråd skoleutvikling - Rollag, Nore og Uvdal, Kongsberg, Flesberg, Hjartdal, Notodden og Tinn kommuner REFERAT - Programråd skoleutvikling - Sted: Dag Tidspkt Referent Møtet avtalt/ innkalt Kongsberg - fredag - fra 0900 - Jan

Detaljer