Rådmannsutvalget 30. august 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannsutvalget 30. august 2013"

Transkript

1 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder tlf: mob:

2 Sakliste Sak 054/13: Referatsaker...3 Sak 055/13: Veileder for lokalisering av fellesfunksjoner...3 Sak 056/13: Felles IKT driftssamarbeid...6 Sak 057/13: Etablererveiledning...7 Sak 058/13: Rapport pr Halvårsrapport 2013 Kongsbergregionen...8 Sak 059/13: Eventuelt...9 Sak 060/13: Digital infrastruktur kommentarer til ny tilskuddsordning...10 Vedlegg til innkalling/sakliste: 1. Vedl 1 Rapport fra Agenda Kaupang pr juli 2013 til sak 055/13 og 056/13 2. Vedl 2 Revidert utkast til saksframlegg til sak 056/13 3. Vedl 3 Revidert forslag til vedtekter til sak 056/13 4. Vedl 4 Revidert forslag til samarbeidsavtale til sak 056/13 5. Vedl 5 NOTAT vedr etablererveiledning fra SNKR til sak 057/13 6. Vedl 6 Rapport pr Halvårsrapport Kongsbergregionen til sak 058/13 (ettersendes) 7. Vedl 7 Forslag til ny tilskuddsordning for bredbåndsutbygging til sak 060/13 8. Vedl 8 Mal for søknadskema, ny tilskuddsordning til sak 060/13 Til stede: Rune Engehult / Hjartdal Astrid Sommerstad / Kongsberg Magnus Mathisen / Notodden Jon G Pedersen / Flesberg Hans Henrik Thune / Rollag Vidar Torgersen / Nore og Uvdal Rune Lødøen / Tinn I tillegg deltok: Jan Erik Innvær / Kongsbergregionen Halvor Rostad / Kongsbergreionen i deler av møtet Britt Inger Kolset / Kongsbergregionen i deler av møtet Frode Lauareid / Kongsberg kommune under sak 056/13 2

3 Sak 054/13: Referatsaker Dokumenter i saken: Møtereferat fra Rådmannsutvalget Saksbehandler Jan Erik Innvær Opplysninger i saken: Referat fra rådmannsutvalgets møte den er sendt ut til utvalgets medlemmer tidligere, og lagt ut på Regional koordinators forslag til konklusjon: Referatsaken tas til orientering Rådmannsutvalgets konklusjon sak 054/13: Referatsaken tas til orientering Sak 055/13: Veileder for lokalisering av fellesfunksjoner Dokumenter i saken: Tidligere behandlinger og prosjektdokument Rådmannsutvalget 22 mars 2013 sak 027/13 Rådmannsutvalget 26 april 2013 sak 036/13 Rådmannsutvalget 31. mai 2013 sak 046/13 Regionrådet 4. juni 2013 sak 028/13 Rapport fra Agenda Kaupang del 2 (Vedlegg 1) Saksbehandler Jan Erik Innvær Opplysninger i saken: Saken har sitt utgangspunkt knyttet til arbeidet i regionen med å etablere et videre IKT driftssamarbeid. Der rådmannsutvalget har anbefalt at det skal etableres et IKTdriftssamarbeid i hht 27 i Kongsbergregionen. Samarbeidet skal etableres med en hovedkontorkommune. Før denne saken endelig skal fremmes for behandling i kommunene er det bestemt at valg av hovedkontokommune skal avklares. Det fremmes egen sak om dette til de regionale organ der del 1 i Agenda Kaupangs rapport blir lagt til grunn som del av beslutningsgrunnlaget. Det kan bli reist spørsmål om etablering og lokalisering av flere regionale felles-funksjoner innen Kongsbergregionen. Regionens daglige ledelse og sekretariat er i dag lokalisert i Kongsberg. Det vil være argumenter for sentralisering eller spredning når det gjelder øvrige fellesfunksjoner, noe som kan være ulikt fra tilfelle til tilfelle. I eksempelet med valg av hovedkontorkommune for det felles IKT-driftssamarbeidet, dreier det seg om plasseringen av én arbeidsplass, lederfunksjonen. For å være i forkant av framtidige lokaliseringsdiskusjoner, der mer kan stå på spill for kommunene, har Regionrådet vurdert at det er behov for en generell strategi for slik lokalisering. Agenda Kaupang har derfor, på oppdrag fra Kongsbergregionen, utarbeidet forslag til en generell veileder for lokaliseringsvalg knyttet til fellesfunksjoner i regionen. Tanken er at veilederen skal bidra til åpenhet og forutsigbarhet mht. hvordan administrasjonen i 3

4 Kongsbergregionen legger opp fremtidige lokaliseringsprosesser. Kommunene skal ha trygghet for at metodikken ikke flyter og tilpasses ønskede resultater fra sak til sak. I sitt forslag til veileder legger Agenda Kaupang til grunn at gode lokaliseringsprosesser har følgende trinn: Videre legger man til grunn i rapporten at rammer og overordnede målsettinger da bør avklares så presist som mulig. Feks må det også kunne avklares hvilke lokasjoner som faktisk er aktuelle. Det anbefales at fremtidig lokaliseringsvalg normalt organiseres som prosjekt, med rådmannsutvalget som styringsgruppe. Og at rådet involveres. Medlemmene i rådmannsutvalg og regionråd får ansvar for tilstrekkelig dialog med de politiske miljø, ledere, medarbeidere og organisasjoner. Agenda Kaupang foreslår fem hovederspektiv som aktuelle som grunnlag for systematisk drøfting. Og viser hvordan disse da igjen kan deles opp i «delperspektiv». Det eksemplifiseres videre hvordan aktuelle faktorer bak de ulike perspektiv kan drøftes. Rapporten foreslår deretter et system for vurdering gjennom vekting av de enkelte faktorer som kan benyttes til å generere uttrykk for vekting på hovedperspektivnivå. Regional koordinators vurdering er at Agenda Kaupang i del 2 av sin rapport angir arbeidsformer som kan utformes som en veileder for regionens arbeid med å forberede og gjennomføre prosesser der lokaliseringsvalg mht fellesfunksjoner. Og at dette vil kunne gi en støtte til arbeid med denne type saker. I sin vurdering vektelgger da regional koordinator særlig behovet for åpenhet og forutsigbarhet mht. hvordan administrasjonen i Kongsbergregionen legger opp fremtidige lokaliseringsprosesser. Saken og Agenda Kaupangs rapport - legges med dette fram til drøfting i de regionale organ. Regional koordinators forslag til konklusjon: Rapport fra Agenda Kaupang om lokalisering av regionale fellesfunksjoner tas til orientering. Sekretariatet fremmer, med utgangspunkt i rapportens del 2, et forslag til veileder til behandling/vedtak i de regionale organ. Behandling i møte den 30. august 2013: Saken ble drøftet Det ble uttrykt tilslutning til behovet for en veileder i fht framtidige prosesser der lokalisering av fellesfunksjoner blir aktualisert for avklaring. Fra Tinn kommune ble det påpekt at det kan synes at samfunnsperspektivet får en noe underordnet vekt. Det samme ble støttet i Notodden ståsted. Modellen som er foreslått fra AgendaKaupangs side kan etter deres syn alltid gi en rekkefølge der største kommuner kommer best ut. Det bør derfor kunne lages politiske føringer i fht samfunnsmessige sider/betydning som styrker dette perspektivet i fremtidige prosesser. Flesberg støttet et evt arbeid med å tydeliggjøre samfunnsperspektivet men la primært til grunn for egen del at fokuset i Flesberg er større på å søke samarbeid for gode løsninger mer enn å søke lokalisering av fellesfunksjoner Kongsberg ga uttrykk for at det kanskje er flere samfunnsperspektiv i spill. Og at man må søke fram presentasjon i det videre arbeidet som uttrykker dette men samtidig tjener helheten 4

5 (regionen) best. Kongsberg ga også uttrykk for at de må ha med seg et ansvar som ansvarlig «storesøster» i samarbeidet. Hjartdal kommune ga uttrykk for støtte til de andre uttalelser i fht at disse spørsmål er vanskelige. Og videre at det som synes være det aller vanskeligste kanskje er det som i AgendaKaupangs rapport er minst fokusert/beskrevet. Kanskje er det et behov for å gå enda nærmere hva som skal ligge i et slikt samfunnsperspektiv. Men mener at modellen som er presentert gir en mulighet for at samfunnsperspektivet kan gis stor/større vekt enn andre perspektiv. Rollag viste til innspillet fra Hjartdal. Og var enig i at det å finne en god løsning på disse spørsmål er vanskelig. Modellen som er presentert er prinsippiell. Premissfasen er avgjørende i modellen altså hva man i starten av prosessene søker tillegge vekt. I Rollag har det i liten grad vært politisk debatt knyttet til lokalisering av «hovedkontor» i de allerede etablerte samarbeid. Stort fokus har tjenestene hatt. Selvsagt fokus på arbeidsplasser også i Rollag men ikke primært fokus/forventning at så skal skje gjennom samarbeidet i Kongsbergregionen. Nore og Uvdal ga utrykk for å kjenne seg godt igjen i de utgangspunkt og forhold som ble presentert fra Tinn. Geografien ble drøftet og at utfordringene feks i Nore og Uvdal og Tinn kan være anderledes enn i kommunene nærmere sentraene (les byene) i regionen. Det fremstod som en form for enighet om at det ikke primært skal være gjennom regionsamarbeidet at det skapes lokale arbeidsplasser og flere innbyggere samtidig som at alle kommunene er avhengig av å samarbeide om mange tjenesteområder. Men det er viktig at alle kommunene får en reelle muligheter til å posisjonere seg i fht å kunne vurderes som lokaliseringssted. En form for «prekvalifisering» / krav må kunne stilles i fht regionale oppgaver. Premissfasen fremstod etterhvert som viktig å understreke i en evt veileder. En evaluering etter en tids «virke» - vil være viktig. En retningslinje som tas i bruk, må kunne justeres og endres etterhvert som. En viss konkurranse mellom kommunene kan også oppleves som positivt. Kanskje bidra til å styrke kvaliteten både i tjenester og i det regionale samarbeidet. Det ble også uttrykt at det stadig er aktuelt å tenke at tjenester det samarbeides om kan ha muligheter og fordeler i ulike former for desentraliserte modeller for samarbeid om fellesfunksjoner. Samlokalisering trenger slik sett ikke være det viktigste tema. Det er enighet i rådmannsutvalget å foreslå for rådet at rådmennene arbeider videre, sammen med sekretariatet, med en veileder knyttet til lokalisering av fellesfunksjoner. Med mål om å oppnå en enighet blant rådmennene om et forslag som kan fremmes til behandling i kommunene. Rådmannsutvalgets konklusjon sak 055/13 innstilling til regionråd: Rapport fra Agenda Kaupang om lokalisering av regionale fellesfunksjoner tas til orientering. Sekretariatet fremmer med utgangspunkt i rapportens del 2, samt innspill fra drøftinger i de regionale organ, et forslag til veileder for behandling/vedtak i kommunene. 5

6 Sak 056/13: Felles IKT driftssamarbeid Dokumenter i saken: Tidligere behandlinger og prosjektdokument Rådmannsutvalget 22 mars 2013 sak 027/13 Rådmannsutvalget 26 april 2013 sak 036/13 Rådmannsutvalget 31. mai 2013 sak 046/13 Rapport fra Agenda Kaupang del 2 (Vedlegg 1) Revidert utkast til saksframlegg (Vedlegg 2) Revidert forslag til vedtekter (Vedlegg 3) Revidert forslag til samarbeidsavtale (Vedlegg 4) Saksbehandler Jan Erik Innvær Opplysninger i saken/vurderinger: Prosjektgruppas rapport fra utredningsfase 2 angående organisering av videre IKT driftssamarbeid i Kongsbergregionen, ble lagt fram for Rådmannsutvalget for behandling og oppfølging i møtet Etter en administrativ høringsrunde konkluderte Rådmannsutvalgets i møtet med følgende: Rådmannsutvalget anbefaler at det etableres et IKT-driftssamarbeid i hht 27 i Kongsbergregionen Samarbeidet etableres med en hovedkontorkommune Samarbeidet evalueres etter faktisk driftsperiode på to år Samarbeidet iverksettes også om ikke alle 7 kommunene velger å delta I Rådmannsutvalgets møte var konklusjonen slik: 1. Det arbeides videre med forutsetning om at det skal fremmes en sak for kommunene som inneholder beslutning både om etablering og selskapsdannelse samtidig høsten Det igangsettes en prosess for å tilnærme seg en avklaring av lokaliseringsprinsipp i perioden fram til sak (jfr pkt 1) fremmes 3. Valg av hovedkontorkommune for IKT-driftssamarbeidet avklares i prosess knyttet til pkt 2 Rapport fra Agenda Kaupang vedr. lokaliseringsprinsipper og valg av hovedkontorkommune er avgitt som forutsatt og følger saken (vedlegg 1). Rapportens konklusjoner tas til drøfting i møtet. Forslag til saksframlegg for kommunestyrene med forslag til vedtekter og samarbeidsavtale er revidert og følger saken (vedlegg 2, 3 og 4). Kommuneadvokat Frode Lauareid har deltatt i vurderingen og bearbeidingen av forslaget til vedtekter og samarbeidsavtale, og vil være til stede under gjennomgangen i møtet sammen med prosjektleder Halvor Rostad. Forslaget til samarbeidsavtale vil i større grad enn vedtektene kunne være gjenstand for endringer, og vil kunne bli foreslått justert allerede i forbindelse med det aktuelle etableringsprosjektet. En sak foreslås fremmet for Rådet for Kongsbergregionen 3. september 2013, med tilråding om å oversende saken til behandling i den enkelte kommune snarest mulig. 6

7 I påvente av en beslutning i kommunestyrene, bes det om mandat til å starte planleggingen av et etableringsprosjekt. Regional koordinators forslag til konklusjon: En sak med Rådmannsutvalgets anbefaling vedr. organisering av det videre IKT driftssamarbeidet i Kongsbergregionen, inkl. forslag til vedtekter og samarbeidsavtale, klargjøres for behandling i kommunestyrene. Rådmannsutvalget konklusjon vedr. anbefaling av hovedkontorkommune innarbeides i saken. Det fremmes en sak for Rådet for Kongsbergregionen med anbefaling om å oversende saken til behandling i kommunestyrene så snart som mulig. Kongsbergregionens sekretariat gis mandat til å starte planleggingen av et etableringsprosjekt. Behandling i møte den 30. august 2013: Saken ble drøftet: Rådmannsutvalget gikk gjennom saken og de forelagte dokumenter. Det ble gjort bearbeidelser som justeres fram til saken behandles i rådet. Rådmannsutvalgets konklusjon sak 056/13: Det anses være etablert et grunnlag for å oversende saken til behandling i kommunene, og det er enighet om å tilrå etablering av felles IKT driftssamarbeid. Dersom rådet tilslutter seg å oversende saken for behandling i kommunene, vil saken settes på agendaen i neste rådmannsutvalg der følgende er målsetting: Oppnå enighet i spørsmål om hovedkontorkommune Ferdigstille et endelig felles utkast til saksframlegg/tilråding - som grunnlag for den sak den enkelte rådmann fremmer for behandling i den enkelte kommunes aktuelle organ Kongsbergregionens sekretariat gis mandat til å starte planleggingen av et etableringsprosjekt. Tilråding til regionråd 3. september 2013 sak 041/13: Saken oversendes til kommunene for behandling Sak 057/13: Etablererveiledning Dokumenter i saken: Tidligere behandlinger bla rådmannsutvalget sak 040/13 NOTAT vedr etablererveiledning fra SNKR (Vedlegg 5) Saksbehandler Jan Erik Innvær Opplysninger i saken: Spørsmål om videre organisering av etablererveiledningstjeneste har vært gjenstand for flere drøftinger. Og ansvaret for framdrift og vurdering i denne saken har vært lagt til SNKR. Regional koordinator ønsker å informere regionale organ om status i dette arbeidet. Til rådmannsutvalget vedlegges notat fra næringssjef Ingar Vaskinn i Kongsberg som han har gjort etter bestilling i SNKR den 22 august som et utg pkt for denne orienteringen. Det vil vurderes om det vil være aktuelt at representant(er) fra SNKR orienterer rådet om saken 3 sept. 7

8 Regional koordinators forslag til konklusjon: Saken tas til orientering Behandling i møte den 30. august 2013: Regional koordinator orienterte kort. Saken ble drøftet Rådmannsutvalgets konklusjon sak 057/13: Saken tas til orientering Sak 058/13: Rapport pr Halvårsrapport 2013 Kongsbergregionen Saksbehandler Jan Erik Innvær Dokumenter i saken: Rapport pr Halvårsrapport Kongsbergregionen (Vedlegg 6 - ettersendt) Opplysninger i saken: Sekretariatet i Kongsbergregionen rapporterer jevnlig til de styrende regionale organ. Gjennom informasjon og orienteringer, rapporter og planer. To ganger i året skal imidlertid daglig leder avgi en samlet rapport halvårsrapport pr 1. juli i tillegg til årsrapport. Forrige rapport var da i form av årsrapport for Rapportene refererer direkte til punktene i handlingsplanen konkret er det nå da i fht handlingsplan for Halvårsrapporten må da ses i sammenheng med denne som igjen har sammenheng med øvrige styrende dokumenter herunder bla dokumentet «Mål og tiltaksområder». Regional koordinator legger med dette fram rapport pr / Halvårsrapport for de regionale organ Regional koordinators forslag til konklusjon: Halvårsrapport Kongsbergregionen tas til orientering Behandling i møte den 30. august 2013: Saken ble drøftet Rådmannsutvalget drøftet hvorvidt halvårsrapportering er nødvendig for virksomheten. Og mente at det kunne vurderes en overgang til årlig rapportering. Det ble uttalt tilfredshet med avlevert rapport. Rådmannsutvalgets konklusjon sak 058/13 innstilling til regionråd: Halvårsrapport Kongsbergregionen tas til orientering Fra og med virksomhetsåret 2014 endres rapporteringsfrekvens fra halvårlig til årlig rapport (årsrapport) 8

9 Sak 059/13: Eventuelt Saksbehandler Jan Erik Innvær Regional koordinator - Kvalitetslosen Saken gjelder mulige datoer for lederopplæring ifht pågående prosjekt. Den 6 eller den 12 november ble fremmet som aktuelle datoer og rådmennene ble bedt om å ta stilling til aktuell dato. Regional koordinator uttrykte en bekymring knyttet til prosjektet og generelt til kommunenes deltagelse/representasjon. I slike prosjekter kan prosjektmedarbeider oppgavene fort bli litt preget av «venstrehåndsarbeid» pga av deltagernes mange andre oppgaver i organisasjonene. Det er viktig at ledelsen gir lokale prosjektmedarbeidere/-grupper tydelig signal/støtte i deres arbeid lokalt. Det ble reist spm i rådmannsutvalget om når «utrulling» kan forventes og at der er noe bekymring knyttet til at det er lenge mellom kurs og igangsettelse. Regional koordinator orienterte om at det vil bli utarbeidet en statusrapport mht milepæler/framdrift i utvalgets septembermøte. Konklusjon: Lederopplæring fastesettes til 12 november Regional koordinator - Signering av samarbeidsavtale innkjøp Avtalen er vedtatt og har ligget på vent i påvente av vedtak i Hjartdal kommune. Dette foreligger og avtalen kan signeres. Konklusjon: Samarbeidsavtale innkjøp ble signert Regional koordinator - Innovasjonsprosjektet "Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon" Det ble vist til utsendt info pr epost og søknadsfrist / tilbud om deltagelse. Notodden og Hjartdal kommuner har søkt om deltagelse. Kongsberg er invitert av BFK til å delta. Spm om regional tilknytning ble luftet. Uansett kan det / vil det være aktuelt for sekretariatet å følge prosjektet og også at det for øvrige enn de deltagende kommuner gis mulighet for deling av kunnskap mv Konklusjon: Saken tas til orientering 9

10 Astrid Sommerstad / Kongsberg kommune - Status renovasjon Spm om status Kongsberg uttrykker utålmodighet, og er klare for å lete etter andre alternativ. Saken ligger hos IRMATs eierkommuner (i vår region) som skal ta initativ i/til eiermøte der saken kan drøftes med de øvrige partnerne i samarbeidet. Notodden ga tilbakemelding om at dette ikke så langt har vært mulig å få til og at det nå synes være aktuelt å la saken vente til etter valget. Konklusjon: Saken tas til orientering (Ettersendt sak) Sak 060/13: Digital infrastruktur kommentarer til ny tilskuddsordning Dokumenter i saken: Handlingsplan for Kongsbergregionen 2013 Forslag til ny tilskuddsordning for bredbåndsutbygging (Vedlegg 7) Mal for søknadsskjema, ny tilskuddsordning (Vedlegg 8) Saksbehandler Halvor Rostad Opplysninger i saken: Det henvises til satsingsområde 2 «Kommunikasjon/infrastruktur/samferdsel», tiltak 6 «Digital infrastruktur», i Kongsbergregionens handlingsplan for Spørsmålet om kartlegging av eksisterende digital infrastruktur har vært et tema i dialogen med våre to fylkeskommuner over lengre tid. Det er nå fint å kunne opplyse at i løpet av første halvår 2013 har begge fylkeskommuner besluttet iverksetting av slik kartlegging, med bistand fra Nexia DA. Det forventes at materialet fra kartleggingen, som antas å foreligge i løpet av september 2013, vil ha stor verdi som underlag for planlegging, samt søknader om økonomisk støtte til nye bredbåndsprosjekter i våre områder. Videre har Regjeringen bestemt at det skal etableres en ny tilskuddordning for å sikre bredbånd av grunnleggende god kvalitet til alle husstander over hele landet. Ordningen kan i tillegg benyttes til å øke kapasiteten for bredbånd og sikre mobildekning i områder uten kommersielt tilbud. Tilskuddsordningen skal forvaltes av Post- og teletilsynet (PT), som har utarbeidet et forslag til tilskuddsordning med kriterier og søknadsskjema (se vedlegg 9 og 10). Dette er basert på føringer fra Samferdselsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler. Kommunene må søke gjennom fylkeskommunene. Fylkeskommunen skal vurdere søknadene ut fra lokale forhold, mulige synergieffekter med andre midler og planer og tiltak i regionen. De nevnte departementene har nylig sendt tilsynets forslag på en innspillsrunde til fylkeskommunene. Denne uka har Telemark fylkeskommune bedt om kommentarer til forslaget fra kommuneregionene. Det er også varslet at en tilsvarende forespørsel fra Buskerud fylkeskommune er rett rundt hjørnet. Regionens sekretariat vil i denne saken fremme et forslag til kommentarer til behandling i Regionrådet. Som det framgår av søknadsmalen (jfr. pkt. 1.5), legges det blant annet vekt på strategisk forankring. I dialogen med fylkeskommunene er det signalisert at det vil være en fordel dersom det ligger en langsiktig og strategisk tenking bak prosjektforslagene det skal søkes 10

11 om støtte til. På den bakgrunn kan det være et alternativ å tenke regionale bredbåndsplaner på kommuneregionnivå. Regional koordinators forslag til konklusjon: 1. Etter forespørsel fra fylkeskommune i Buskerud og Telemark, avgir Rådet for Kongsbergregionen følgende kommentarer til fremlagt forslag fra Post og Teletilsynet (PT) vedrørende en ny tilskuddsordning, med kriterier og søknadsskjema, for å sikre bredbånd av grunnleggende god kvalitet til alle husstander over hele Norge: Det framstår som uklart hva som skal være forståelsen av begrepet «bredbånd av grunnleggende god kvalitet». Dette anses som uheldig både når det gjelder planlegging, prioritering og vurdering av nye bredbåndsprosjekter. En interdepartemental arbeidsgruppe avga i september 2009 gode anbefalinger når det gjelder mål og virkemidler for bredere bredbånd (fast og mobilt bredbånd) i Norge. Det vises også til utredningen fra Digitutvalget (NOU 2013:2, kap. 2.2). Statlige myndigheter bør nå enda en gang oppfordres til å vedta konkrete målsettinger for morgendagens bredbåndsinfrastruktur i Norge, tilsvarende som i andre land det er naturlig å sammenlikne seg med. Det vurderes som positivt at alle kommuner, også de som ligger utenfor det distriktspolitiske virkemiddelområdet, omfattes av tilskuddsordningen. Det er positivt at prosjektene kan omfatte «utbygging av et grunnleggende bredbåndstilbud, forbedring av eksisterende bredbåndstilbud, bedring av mobildekning eller kombinasjoner av disse». Det er nå få husstander i Norge som ikke har et minimumstilbud for bredbåndstilknytning. Prosjekter for forbedring av eksisterende bredbåndstilbud gjennom kapasitets- og kvalitetsøkninger, bør derfor være blant de prioriterte. Bredbånd er for mange virksomheter å betrakte som kritisk infrastruktur og er viktig også i et beredskapsperspektiv. I tilknytning til forbedringer av eksisterende bredbåndstilbud bør det vurderes å gi støtte til oppetidstiltak (etablering av redundans). Det bør være mulig å støtte større samordnete prosjekter, med tildeling av midler over flere kalenderår. I forbindelse med planen for bærekraftig drift bør også det ligge et krav om leveranseplikt overfor nye kundeenheter, som kommer til i perioden etter første runde utbygging innenfor det støttede prosjektets geografiske område. Det bør stilles krav om at utbyggingen skal gjennomføres av sertifiserte utbyggere. I mer marginale områder kan det være en utfordring å finne en villig utbygger. Kravet om at det i subsidierte nett skal tilbys grossisttilgang til tredjepartsoperatører, bør fra PT s side følges opp med et definert prisregime (jfr. telenettet), som balanserer de involverte partenes interesser. 2. Etter at resultatene fra kartleggingen av digital infrastruktur i Buskerud og Telemark er gjort tilgjengelig, legges disse fram for Regionrådet til orientering. På det tidspunkt kan også forslaget om en mulig regional bredbåndsplan tas opp til drøfting. Behandling i møte den 30. august 2013: Saken ble drøftet Rådmannsutvalgets konklusjon sak 060/13 innstilling til regionråd: 1. Etter forespørsel fra fylkeskommune i Buskerud og Telemark, avgir Rådet for Kongsbergregionen følgende kommentarer til fremlagt forslag fra Post og Teletilsynet (PT) vedrørende en ny tilskuddsordning, med kriterier og søknadsskjema, for å sikre 11

12 bredbånd av grunnleggende god kvalitet til alle husstander over hele Norge: Det framstår som uklart hva som skal være forståelsen av begrepet «bredbånd av grunnleggende god kvalitet». Dette anses som uheldig både når det gjelder planlegging, prioritering og vurdering av nye bredbåndsprosjekter. En interdepartemental arbeidsgruppe avga i september 2009 gode anbefalinger når det gjelder mål og virkemidler for bredere bredbånd (fast og mobilt bredbånd) i Norge. Det vises også til utredningen fra Digitutvalget (NOU 2013:2, kap. 2.2). Statlige myndigheter bør nå enda en gang oppfordres til å vedta konkrete målsettinger for morgendagens bredbåndsinfrastruktur i Norge, tilsvarende som i andre land det er naturlig å sammenlikne seg med. Det vurderes som positivt at alle kommuner, også de som ligger utenfor det distriktspolitiske virkemiddelområdet, omfattes av tilskuddsordningen. Det er positivt at prosjektene kan omfatte «utbygging av et grunnleggende bredbåndstilbud, forbedring av eksisterende bredbåndstilbud, bedring av mobildekning eller kombinasjoner av disse». Det er nå få husstander i Norge som ikke har et minimumstilbud for bredbåndstilknytning. Prosjekter for forbedring av eksisterende bredbåndstilbud gjennom kapasitets- og kvalitetsøkninger, bør derfor være blant de prioriterte. Bredbånd er for mange virksomheter å betrakte som kritisk infrastruktur og er viktig også i et beredskapsperspektiv. I tilknytning til forbedringer av eksisterende bredbåndstilbud bør det vurderes å gi støtte til oppetidstiltak (etablering av redundans). Det bør være mulig å støtte større samordnete prosjekter, med tildeling av midler over flere kalenderår. I forbindelse med planen for bærekraftig drift bør også det ligge et krav om leveranseplikt overfor nye kundeenheter, som kommer til i perioden etter første runde utbygging innenfor det støttede prosjektets geografiske område. Det bør stilles krav om at utbyggingen skal gjennomføres av sertifiserte utbyggere. I mer marginale områder kan det være en utfordring å finne en villig utbygger. Kravet om at det i subsidierte nett skal tilbys grossisttilgang til tredjepartsoperatører, bør fra PT s side følges opp med et definert prisregime (jfr. telenettet), som balanserer de involverte partenes interesser. 2. Etter at resultatene fra kartleggingen av digital infrastruktur i Buskerud og Telemark er gjort tilgjengelig, legges disse fram for Regionrådet til orientering. På det tidspunkt kan også forslaget om en mulig regional bredbåndsplan tas opp til drøfting. 12

Rådmannsutvalget 27. januar 2012

Rådmannsutvalget 27. januar 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 27. januar 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 Side 1 av 14 Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 revidert 06.10.14 Kongsbergregionen 06.10.14 Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 971 54 331 Side 2 av 14 Bakgrunn: Regionrådets

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 19.9.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 20.6.2014 Tidsrom: 9.00 12:15. Innkalles: Ordfører

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Rapport til kontrollutvalget i Vennesla kommune angående utført selskapskontroll (eierskapskontroll) i Renovasjonsselskapet for

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 20. mai 2015 TID: 10:00 Besøk ved Grong videregående skole 14:00 Behandling av saker iht til sakliste STED: Grong videregående skole De

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119 (nytt møterom ved kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 16.02.2011 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer