ULLEVÅL STADION INTENSJONER I REGULERINGSPLANFORSLAGET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ULLEVÅL STADION INTENSJONER I REGULERINGSPLANFORSLAGET 08.06.04"

Transkript

1

2 ILLUSTRASJON AV PLANFORSLAGET

3 Forslag til ny reguleringsplan Gjeldende regulering S-3168 ( ) C

4 MÅL MED REGULERINGSPLANEN Gjeldende regulering (S-3168, ) er etterfulgt av byrådsvedtak og overordnede føringer som mangler planmessig oppfølging og krever reguleringsmessig opprydning. Ny reguleringsplan ivaretar bl.a. vedtak om etablering av Bandybane og eliminering av 29 meter høye tårn mot Ring 3, og formaliserer deler av dagens bruk (bevertning, konferanse) som formål. Området har siden 1999 vært preget av bygge- og anleggsvirksomhet. Vital fremmer ny reguleringsplan for å tilrettelegge for ferdigstillelse av området etter en helhetlig plan med inne- og uterom av høy kvalitet til glede for alle brukere. De vil også fi nansiere Bergbanen som kunstfrossen isbane/ fotballbane om sommeren. Fremtidsrettet og miljøvennlig tankegang skal sikre optimalisering av ressursene, bl.a. vil overskuddsvarme fra kjølelementene i bandybanen brukes i oppvarmingen av bygningene. Planforslaget innebærer marginale endringer vedr. arealer, men tillater en forskyvning av formål innenfor disse. Det tillates 1700 m2 mer handel, mens andre arealer reduseres tilsvarende. Tillatt gesimshøyde settes 4 m høyere enn den laveste i gjeldende regulering. For å ivareta vedtak om tilrettelegging for nedsenkning av Ring 3, forskyves i hht. til dialog med Statens Vegvesen byggegrensen mot nord. Dette gjør at prosjektet kan møte tunnelkonstruksjonen og på denne måten ivareta både eksisterende og fremtidig situasjon. Reguleringsforslag ble levert og forventes ferdig behandlet

5 SITUASJON I DAG: Vital arbeider for en endelig ferdigstillelse av Ullevål Stadion C

6 HELSEKONSEPT Ullevål Stadion har i dag en sterk identitet som nasjonalanlegg for fotball. Eiendommen huser i dag en rekke idrettsforbund: NIMI, Klinikk for Allergi og Lunge-sykdommer og Helsestasjonen for bydelen. I tillegg til bydelslegevakt jobber Vital nå med muligheten for etablering av røntgeninstitutt for å få et mer komplett tilbud til pasientene som er til behandling på Ullevål Stadion eller i nærliggende behandlingsinstitusjoner. Beliggende i aksen mellom Rikshospitalet og Ullevål Sykehus, vil anlegget profi leres med funksjoner som understøtter institusjonene - med supplerende helsetjenester, mulighet for overnatting for pasienter som venter på behandling og for pårørende, mulighet for avvikling av seminarer og kongresser knyttet til sykehusenes fagmiljøer. Det vil også satses på orretningsvirksomhet som passer innunder dette konseptet; apotek, helsekost, velvære, sport og medisinsk utstyr.

7 Innvendig torg med helserelaterte tilbud, handel og bevertning C

8 OVERORDNETE PLANMESSIGE FØRINGER KOMMUNEDELPLAN FOR LOKALISERING AV VAREHANDEL OG ANDRE SERVICEFUNKSJONER, mars 2003, målsettingene ivaretas i reguleringsplanen. GRØNTPLAN FOR OSLO, mai 1992 målsettingene vedr. turveiene B6/B7 ivaretas i reguleringsplanen. ANBEFALING AV RAMMER OG PREMISSER FOR HELHETLIG UTVIKLING AV OMRÅDET INKLUSIVE BERGBANEN, juni 2001, byrådsvedtak av (kapittel 3). Det anbefales at stedet Ullevål Stadion bør styrkes og videreutvikles rundt Sognsveien mellom T-banestasjonen og Ring 3. Dette ligger utenfor Vitals reguleringsplan, men prosjektet konsentrerer handel i en akse fra Sognsveien istedenfor langs Stadionanleggets østside (i motsetning til gjeldende reguleringsplan som tillater dette), for å være med på å gi vitalitet til sonen langs Sognsveien. Selv om det i planen ikke anbefales mer forretning enn i gjeldende regulering (6.900 m2), foreslår Vital likevel en økning av dette på ca m2 på bekostning av kontorareal (totalrammen beholdes) fordi : Å skape et faglig ressurssenter innenfor tema idrett-helse-medisin krever fl eksibiltet i bygningsmassen og et visst volum. Dette gir mulighet til å skape et vitalt innvendig torv i nordøstre hjørne, noe handelsanlegget på Ullevål mangler i dag. Dette er i tråd med KDP for varehandel, som har som mål at handelssentrene (som Ullevål Stadion er defi nert som) skal utvikles som attraktive steder med gode offentlige rom og høy arkitektonisk kvalitet. Vital tilbyr Oslo Kommune en utbyggingsavtale for fi nansiering og bygging av fullverdig bandybane, kunstisdekke kombinert med kunstgress. Dette krever en investering i størrelsesorden 25M NOK som bæres av prosjektet.

9 Tilrettelegging for nedsenkning av Ring 3 ved bygging inntil byggegrense omforent med Statens vegvesen. Ved nedsenking av Ring 3 skal nytt landskapsrom fungere som en helhet sammen med bygningene. I tillegg til å gi arealer på bakkeplan i stedenfor høyere opp i bygningsmassen, gjøres utvidelsen av byggegrensen mot nord for å unngå slukt mellom bygning og fremtidig tunnel. I tillegg er øvrige aspekter i samme vedtak ivaretatt i reguleringsplanen: Vitals tomt bygges ut innenfor arealrammene i gjeldende regulering. Parkeringskjeller etableres imidlertid istedenfor i to plan inntil tomtegrensen i nordøst, i kun i ett plan under hele bandybanen ihht. brev fra PBE ( ). Bergbanen reetableres Turveg B 6 gjennomføres langs nordsiden av Ullevål Stadion. Det legges i tillegg til rette for gang- og sykkelforbindelser i det åpne området øst for Stadionanlegget. Utbyggingen skal legge til rette for nedsenkning og gjenlukking av Ring 3. Dette er løst i samarbeid med Statens Vegvesen, og krever at prosjektet legger seg noe nærmere Ring 3 enn i gjeldende reguleringsplan (se snitt over). Bergbanen og plassen foran hotellet er en videreføring av friområdet (Damefallene) fra Sogn mot grøntdraget i åsen på sydsiden av T-banelinjen (Bergslia). Nasjonalanlegget for fotball sine behov for utomhusarealer ved arrangementer som EM og Europacup er analysert og ivaretatt. REGULERINGSPLAN S-3168 ( ) Dette er de viktigste endringene i forhold til gjeldende regulering: Tårnhus og håndballhall utgår (iht. bystyrevedtak av ), overkant gesims i øvrig nybygg tillates hevet med 4 m. Anlegg for sport (bandybane) tillates. Byggegrensen forskyves mot nord iht. dialog med Statens Vegvesen. Deler av dagens bruk (klubbhus, konferanse og bevertning) formaliseres inn i planen. I tillegg tillates kino i kombinasjon med konferansedriften samt økning av forretningsarealet på 1700 m 2, mens øvrig areal reduseres tilsvarende. C

10 REGULERINGSPLANFORSLAGET I TALL Forslagstiller: Vital Forsikring ASA v/ Vital Eiendom AS Vollsveien 17 a 1326 Lysaker v/ Magne Ramlo Konsulent: Narud Stokke Wiig Sivilarkitekter as Rådhusgaten Oslo Eieropplysninger: Gnr. bnr 48/327, 48/328, 48/44 Eier: Vital Forsikring ASA v/ Vital Eiendom AS Gnr. bnr. 48/ 43, 48/304 Eier: Oslo Kommune Arealoversikt - planområde Planområdets fl ate totalt: m2 Bebyggelse i planområdet i dag (T-BRA) Eksisterende forretning: m2 Eksisterende kontor: m2 Arealoversikt ny bebyggelse Over terreng (T-BRA): Nybygg forretning: m2 Hotell: m2 Kontor evt. konferanse/kino: m2 Samlet ved stadionanlegget: m2 Klubbhus: 200 m2 Glassgate: m2 Under terreng (BTA): Avfall/ varelevering: 280 m2 Parkering under nybygg/ bandybane: m2

11 Utnyttelse med mer: %-TU (T-BRA) % TU i forhold til Vitals tomt (29980 m2) 108,4 % % TU i forhold til planavgrensing (35760 m2) 90,6 % %-BYA % BYA i forhold til Vitals tomt (29980 m2) 46,1 % % BYA i forhold til planavgrensing (35760 m2) 38,5 % Parkering Antall plasser i kjeller: 600 Antall plasser på terreng: 20 kortids-/ og kiss- and ride plasser på terreng fordelt mellom uteområdene til klubbhuset, hotellet og nord for Skrivervikbygget.

12 FERDIGSTILLELSE VED Vital fremmer en ny reguleringsplan på Ullevål Stadion med basis i eksisterende plan og med mindre justeringer i forhold til byggehøyde, byggegrense, formål og fordeling av arealer innenfor formålene. Dette skal gjøre Ullevål stadion til et vitalt møtested i nærmiljøet og et attraktivt handelssenter med høy estetisk kvalitet. Vital ønsker med reguleringsplanen å tilrettelegge for en helhetlig ferdigstillelse av Ullevål Stadion i tråd med overordnete føringer, estetiske ambisjoner og økonomisk realiserbarhet innenfor tematisk konsept idrett-helse-medisin. Forslaget fremmes i dialog med bl.a. Norges Fotballforbund, Ullevål Idrettslag og Berg, Nordberg og Sogn Vel, som alle støtter planforslaget.

BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201313170/21 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: SSHE Dato: 13.12.2013 ÅRSTAD, GNR. 158, BNR.

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Årstad bydel, Gnr. 162, Bnr. 39 og 1362, Krohnsminde idrettsplass. Forslag til mindre endring av reguleringsplan, plan nr. 71401.

Årstad bydel, Gnr. 162, Bnr. 39 og 1362, Krohnsminde idrettsplass. Forslag til mindre endring av reguleringsplan, plan nr. 71401. Dato: 29. april 2010 Byrådssak 1249/10 Byrådet Årstad bydel, Gnr. 162, Bnr. 39 og 1362, Krohnsminde idrettsplass. Forslag til mindre endring av reguleringsplan, plan nr. 71401. KJNO BBY-5122-200914803-33

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 9 Arkivsak: 09/4872-36 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN HAMAR KOLLEKTIVKNUTEPUNKT - TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 069000 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Havnelagerkvartalet - byggeområde A4 i Bjørvika Skippergata, Kvadraturen Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Høringsperiode: 24. juni til 26. august

Detaljer

Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68

Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68 Dato: 15.08.2012 Arkivkode: 563.1 Saks an Utval Møtedato Barne- o un domsrådet 11.09.2012 Kultur-

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Dato: 6.3.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN 2-4 Plandato: 10.5.2013 Sist revidert: 11.9.2014 Godkjent: 30.10.2014 av Kommunestyret i sak 73/14 Planid: 05020344 Innhold 1. INNLEDNING... - 3-1.1

Detaljer

Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune

Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune 12.10.2010 Saksnr 200816091 DEL I... 3 PLANENS FORMÅL, INNHOLD OG RAMMEVERK... 3 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 FORMÅL... 4

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

Plan- og bygningsetaten

Plan- og bygningsetaten 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten John G. Mattesons vei 4, Ulsrud Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg- annen offentlig eller

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse. Sørengutstikkeren Bebyggelsesplan

Forslagsstillers planbeskrivelse. Sørengutstikkeren Bebyggelsesplan Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 65 Forslagsstillers planbeskrivelse Sørengutstikkeren Bebyggelsesplan Utarbeidet av: LPO arkitektur & design as for Sørenga Utvikling KS og HAV Eiendom AS. Dato

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek Plan- og designkonkurranse Deichmanaksen KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek 1. INNLEDNING...3 2. MÅL MED PLAN- OG DESIGNKONKURRANSEN...5 2.1 Overordnet mål...5 2.2 Kulturpolitiske mål...5

Detaljer

Børsparken og Bryggebakken. Detaljregulering. Offentlig ettersyn.

Børsparken og Bryggebakken. Detaljregulering. Offentlig ettersyn. Dato: 04.01.11 Saksnr.: 200800891-12 Arkivkode O: PLAN: 1243 Saksbehandler: Maarten Nandrup Stallemo Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 20.01.2011 Børsparken og Bryggebakken. Detaljregulering. Offentlig

Detaljer

Planprogram for Vollebekk

Planprogram for Vollebekk Oslo kommune Plan- og bygningsetaten HØRINGSUTKAST 11.03.2013 Planprogram for Vollebekk Forside: Planområdet sett fra sør. Bildet er tatt 12.06.2008. INNHOLD Forord 5 Vedtak om offentlig ettersyn 7 1.

Detaljer

Til sammen utgjør planområdet ca. 21 daa (inkl. vei- og byggeområde).

Til sammen utgjør planområdet ca. 21 daa (inkl. vei- og byggeområde). LINDEBERG - FORSLAG TIL REGULERING REDEGJØRELSE FOR PLANINITIATIV 20.02.2013 Sivilarkitekter MNAL Rådhusgaten 27 0158 Oslo Tlf: 22 40 37 40 Fax: 22 40 37 41 www.nsw.no ark@nsw.no BAKGRUNN OG MÅLSETTING

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine Bjørndal Edvardsen 2013/3001

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer