Lifo Eiendom AS. Detaljregulering med KU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lifo Eiendom AS. Detaljregulering med KU"

Transkript

1 Lifo Eiendom AS Detaljregulering med KU

2 Midt mellom Hamar og Brumunddal Regulert til forretning og LNF

3 Bakgrunn Utvikle egen eiendom med framtidig utvidelse i retning Brumunddal Krav i kommuneplanen om regulering for avklaring av utvikling Krav i kommuneplanen om samme bransje og grøntbelte Utvidelse krever omregulering fra LNF til forretning Endret formål i kommuneplan og størrelse krever KU

4 LIFO E6 NYDAL Furnes mellom Hamar og Brumunddal

5 E6 og Furnesvegen Landskap ved Lifo

6 Lifo idag

7 Lifo fra Høsbjørvegen

8 Dagens reguleringsplan Forretningsområdet kan nyttes til lager og salg av plasskrevende varer. Plasskrevende varer regnes her som biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner samt salg fra hagesenter. Det er ikke tillatt med dagligvarehandel eller detaljvarehandel knyttet til engrosvirksomhet. I området kan det oppføres bygninger for salgslokaler med tilhørende kontor og lager. Bolig for vaktmester kan tillates. Det kan også anlegges utendørs utstillingsplass for de varer som selges, samt låsbar inngjerding. Ny reguleringsplan Forretninger for plasskrevende varer Forventet BYA m² (eks. parkering) Maks gesims 12 meter 2 trinn 2. trinn kan først tas i bruk ved behov Tillatt tomteutnyttelse (TU) er maksimalt 40%. Bebyggelsen kan oppføres med samlet bruksareal på inntil 2000 m². Den kan ha maksimal gesimshøyde på 6 meter. PLANSKISSE DAGENS REGULERING

9 KOMMUNEPLAN RINGSAKER Fra kommuneplanens bestemmelser (Kap. 2.6): 10) Myrvold, Furnes. Utvikling av forretningsområdet kan vurderes gjennom reguleringsplan forutsatt at det fremmes en plan for helhetlig utvikling av forretningsområdet, at det planlegges for én virksomhet eller en begrenset gruppe av virksomheter innen samme bransje. I reguleringsplan skal det stilles krav om vegetasjonsbelte mot fylkesveg, krav om estetisk utforming av bygninger og anlegg og avklares begrensninger i antall bygg som kan etableres.

10 VIKTIGE TEMA SOM SKAL KONSEKVENSUTREDES OVERVANN OG FLOM Det stilles høye krav til begrensning av avrenning fra området, pga. kapasitetsproblemer i Holabekken. Det skal vurderes hvordan disse kravene kan tilfredsstilles og hvordan dette skal ligge til grunn for utbyggingen i området. Det skal vurderes tiltak innenfor planområdet påvirker Holabekken i forhold til flom, og hvordan flomvann kan håndteres innenfor planområdet uten risiko for skader. BYGGEGRUNN Det skal gjøres en overordnet vurdering av byggegrunn for å avklare fare for forurensning og byggegrunnens egnethet for utbygging. TRAFIKK Det gjøres en overordnet vurdering av konsekvenser for trafikk i forhold til belastning på kryss mellom Furnesvegen og Høsbjørvegen. Trafikkvurderingen skal også belyse konsekvenser knyttet til hvordan kapasitet påvirkes av flere byggetrinn. FORHOLD TIL OMKRINGLIGGENDE KULTURLANDSKAP Det skal gjøres vurderinger av hvordan tiltaket kan påvirke kulturlandskapet på en positiv måte

11 ANDRE TEMA SOM SKAL KONSEKVENSUTREDES MILJØ OG KLIMA Det skal gjøres vurderinger av konsekvenser utløst av tiltaket i forhold til Trafikale konsekvenser, økt eller redusert transportbehov? Støy i anleggsfasen og driftsfasen. Behov og muligheter for bruk av kollektivtransport. Tilgjengelighet for syklende og gående (også med tanke på ansatte). RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Det skal gjøres en gjennomgang av hvilke forhold i tilknytning til planlagt tiltak som kan utgjøre en risiko for uønskede hendelser og en fare for mennesker, miljø og materielle verdier. NATURMANGFOLD Naturbase og artskart sjekkes og info og tidspunkt for søk dokumenteres. Hvis funn må behov for ytterligere undersøkelser og vurderinger avklares. STØY OG LUFTKVALITET FRA VEG Det skal gjøres vurderinger av hvordan støy og forurensning fra trafikk til tiltaket på eksisterende og planlagte veger påvirker bomiljø og uteoppholdsareal for boliger i nærområdet. Det skal vurderes hvilke tiltak som skal iverksettes for å sikre gode nok forhold. Støy og luftkvalitet er styrt av følgende bestemmelser: Støy i arealplanlegging T-1442 og luftkvalitet i arealplanlegging T-1520

12 KULTURMINNER Det er kjent at det er SEFRAK-registrerte bygninger innenfor planområdet. Det skal gjøres vurderinger av bevaringsverdi. Det skal undersøkes om det er andre kjente kulturminner innenfor planområdet. FORHOLDET MELLOM JORDVERN OG GRAD AV UTNYTTING Jordvern i regionen krever at arealer som tas i bruk til andre formål vurderes utnyttet best mulig for å hindre press på utbygging av nye områder. I konsekvensutredningen skal det derfor vises: Vurderinger av aktuelle minimumskrav til grad av utnytting. Vurderinger av maksimumskrav til parkering for biler. Mulige konsepter for felles parkering. Vurderinger av hvordan 100 meters byggegrense langs E6 påvirker arealutnyttelsen. KONSEKVENSER FOR HANDELSLOKALISERING I HAMARREGIONEN Det skal utredes hvilke positive og negative konsekvenser planlagte tiltak kan få for handel i Hamarregionen. Hvilke konsekvenser har etablering av handelsvirksomhet som er ny i regionen i forhold til handelslekkasje og transportarbeid? Hvordan kan flytting av handelsvirksomhet fra andre steder i regionen påvirke arealbruk andre steder og transportarbeid? ENERGIBRUK OG ENERGIKILDER Det skal gjøres vurderinger av hva som er sannsynlig energibruk innenfor området og hvilke energikilder som er aktuelle for oppvarming og forbruk. KOMMUNALTEKNISKE ANLEGG Det må gjøres vurderinger av tilkobling til vann og avløpssystemet i området. Det vil være behov for avklaringer med Ringsaker kommune om kommunaltekniske anlegg. Denne dialogen skal være igangsatt når skisser til plan foreligger og før reguleringsplanen er utformet.

13 Mulighetsstudie Strukturering av området Volumer Organisering av bygg, grønt og parkering Trinnvis utbygging

14 BYGGETRINN 1

15 BYGGETRINN 2 BYGGETRINN 1 gate

16

17

18

19

20 Link til varsel om oppstart her Gatebilde inn i området Fra Furnesvegen mot vest

Svelvik Næringspark AS

Svelvik Næringspark AS 1 Svelvik Næringspark AS Forslag til detaljregulering for Svelvik Næringspark Planbeskrivelse og konsekvensutredning 4. mai 2012 Prosjektnummer: 8280 2 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Konsekvensutredning

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Venn

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Venn Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for Venn Skaun Kommune Utarbeidet av Datert 15.08.2014 1. BAKGRUNN... 5 1.1. Berørte grunneiere... 5 1.2. Kunngjøring og varsling om igangsatt planarbeid... 5 1.3.

Detaljer

Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Fagkyndig konsulent er Hjellnes Consult AS på vegne av forslagsstiller Forsvarsbygg.

Detaljer

FORSLAG TIL BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNEDELPLAN BYDEL SKI ØST OFFENTLIG ETTERSYN

FORSLAG TIL BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNEDELPLAN BYDEL SKI ØST OFFENTLIG ETTERSYN FORSLAG TIL BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNEDELPLAN BYDEL SKI ØST OFFENTLIG ETTERSYN Med hjemmel i plan- og bygningsloven 11-7 Juridisk bindende bestemmelser har hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

VITAMINVEIEN 4 GNR. 76 BNR. 242 HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM

VITAMINVEIEN 4 GNR. 76 BNR. 242 HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Skanska CDN Oslo 3 AS Rapporttype Planprogram 2013-01-17 VITAMINVEIEN 4 GNR. 76 BNR. 242 HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM 2 (25) GNR. 76 BNR. 242 HØRINGSFORSLAG

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel HEFTE 2 Kommuneplanens arealdel 2015-2027 PLANBESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Revidert av Svelvik kommune etter 1.gangs høring og offentlig ettersyn Høringsforslag til 2. gangs høring og offentlig ettersyn

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østre Kullerød 2 og 4

Forslag til detaljregulering for Østre Kullerød 2 og 4 1 Forslag til detaljregulering for Østre Kullerød 2 og 4 PlanID: 2014002 Planbeskrivelse 12. mai 2015 Prosjektnummer: 12000 2 INNHOLD SAMMENDRAG 1 BAKGRUNN 1.1 Forslagsstiller 1.2 Hensikt med planarbeidet

Detaljer

1 Generelle bestemmelser etter pbl 11-9. Generelle bestemmelser gjelder hele kommunen, uavhengig av arealformål.

1 Generelle bestemmelser etter pbl 11-9. Generelle bestemmelser gjelder hele kommunen, uavhengig av arealformål. SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt Arkivsak: 11/470 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L09 Planid: 20120002 1 av 21 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL KOMMUNEPLANENS

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GRUA BARNEHAGE - OFFENTLIG ETTERSYN

DETALJREGULERING FOR GRUA BARNEHAGE - OFFENTLIG ETTERSYN Arkivsaksnr.: 14/97-12 Arkivnr.: Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen DETALJREGULERING FOR GRUA BARNEHAGE - OFFENTLIG ETTERSYN Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-10. Rådmannens innstilling:

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

2. PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Hele planområdet er vist som Bolig nåværende i kommuneplanens arealdel.

2. PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Hele planområdet er vist som Bolig nåværende i kommuneplanens arealdel. DETALJREGULERING FOR LENES ÅS PLANBESKRIVELSE 27. 05. 2014 1. BAKGRUNN Planforslaget er utarbeidet av Rambøll Plan og Arkitektur Grenland, på vegne av Bamble kommune. Formålet med reguleringen er å legge

Detaljer

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er:

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er: AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) PlanID Utarbeidet av Vatne Arkitekter AS Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak 1 Formål Formålet

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.5.2014

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.5.2014 REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR LØKKATOPPEN BOLIG/LØKKA INDUSTRI, DEL AV GNR 124 BNR 1, GNR 125 BNR 4, GNR 123 BNR 3, OG HELE GNR 123 BNR 6, MED FLERE, DEL AV BJØRNSTADVEIEN, DEL AV SANDEBUKTVEIEN,

Detaljer

OMRÅDEREGULERING AUN5, PLAN 2012 144 PLANPROGRAM

OMRÅDEREGULERING AUN5, PLAN 2012 144 PLANPROGRAM 1 (15) PLANPROGRAM Oppdragsgiver Sandnes kommune Rapporttype Planprogram 2013-08-30 OMRÅDEREGULERING AUN5, PLAN 2012 144 PLANPROGRAM 2 (15) PLANPROGRAM Oppdragsnr.: 3120229 Oppdragsnavn: Områderegulering

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (12) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Penny Næringseiendom AS Rapporttype Planprogram 2015-02-10 DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Ramboll

Detaljer

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 DETALJREGULERING jfr. pbl 12-3 KONGSBERG KOMMUNE, GNR. 8540 BNR. 24 m.fl Fv 87 Landstads gate PLANBESKRIVELSE 03.06.2013 Forslagsstiller Kongsberg kommunale

Detaljer

DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2

DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2 Tromsø kommune FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 12.03.2015 DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2 Tromsø kommune Adresse, gnr. 125, bnr. 2 og 657., plan 1815 Innhold

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Bestemmelser kommuneplan for Røyken kommune 2015-2027

Bestemmelser kommuneplan for Røyken kommune 2015-2027 Bestemmelser kommuneplan for Røyken kommune 2015-2027 SIST REVIDERT: 05.03.2015 Vedtatt: 1 BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL Iht. plan- og bygningsloven (pbl.) kapittel 11 er det utarbeidet kommuneplan

Detaljer

Kommunedelplan for Nordkisa, Ullensaker kommune

Kommunedelplan for Nordkisa, Ullensaker kommune Kommunedelplan for Nordkisa, Ullensaker kommune Planbestemmelser og retningslinjer: Vedtatt av Herredsstyret 08.11.2010 1 Planens rettsvirkning Arealbruken innenfor planens avgrensning er bindende jfr.

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 06/2112-47 SAMLET SAKSFRAMSTILLING KB 2154 MEIERIGÅRDEN - SØKNAD OM ENDRINGAV REGULERINGSPLAN (NR. 584 OMRÅDENE VED SAGVEGEN) Saksbehandler: Elise Bringslid Arkiv: L12 &21 Saksnr.:

Detaljer

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken TEKNISK Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken Forslag til planprogram FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER Forord Dette dokumentet er et forslag til planprogram for endring av reguleringsplaner i

Detaljer

Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning. Planprogram. Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss. Kunnskapspark Ringerike

Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning. Planprogram. Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss. Kunnskapspark Ringerike Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Forslag til planprogram, 22.11.2011 Innhold

Detaljer