Kvinnelige ledere i byggenæringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvinnelige ledere i byggenæringen"

Transkript

1 Kvinnelige ledere i byggenæringen Undersøkelse for Byggekostnadsprogrammet Rolf K. Andersen og Hanne Bogen Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning 2007

2 Innledning Fafo har på oppdrag fra Byggekostnadsprogrammet gjort en kartlegging av andelen kvinnelige ledere og andelen kvinnelige styrerepresentanter i byggenæringen Undersøkelsen omfattet også spørsmål om effekten av økt andel kvinnelige ansatte for effektivitet, kundehåndtering, innovasjon, sikkerhetsarbeid, faglig samarbeid og sosialt miljø Undersøkelsen ble gjennomført i februar 2007, en tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i desember 2005

3 Innledning Presentasjonen er tematisk delt i fem deler Om undersøkelsen Utvalg, gjennomføring, frafall og representativitet Kvinnelige ledere i prosjekt Kartlegning av andelen kvinnelige ledere som er knyttet til byggeplassen i form av prosjektledere, byggeledere, prosjekteringsledere osv. Kvinnelige ledere i administrasjon Kartlegging av andelen kvinnelige ledere innenfor personal, økonomi og administrasjon Kvinnelige styremedlemmer Kartlegging av andelen kvinnelige styremedlemmer Holdninger til økt kvinneandel i byggenæringen Denne delen omhandler syn på om økt kvinneandel i byggenæringen vil ha positiv effekt for seks dimensjoner: Effektivitet, kundehåndtering, innovasjon, sikkerhetsarbeid, faglig samarbeid og sosialt miljø

4 Innledning Analyse I presentasjonen analyseres resultatene i forhold til fire bakgrunnsvariabler: Bransje Omsetning Antall ansatte Region Alle sammenhenger som kommenteres i presentasjonen, er statistisk signifikante med en sikkerhet på 95 prosent

5 1. Om undersøkelsen - Datainnsamling og utvalg Undersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av et elektronisk spørreskjema utsendt til bedrifter som er medlemmer av fire bransjeforeninger innenfor byggenæringen: Byggenæringens Landsforening (BNL) Tekniske entreprenørers landsforening (TELFO) Rådgivende ingeniørers forening (RIF) Norges praktiserende arkitekter (NPA) Det ble satt en nedre grense på minimum 5 ansatte for å bli med i undersøkelsen. For å kunne sammenlikne med undersøkelsene har vi i analysen av 2007 tallene i hovedsak brukt tilsvarende utvalg som i 2005 For BNL og TELFO var nedre grense satt til bedrifter med minimum 10 ansatte i 2005, for RIF og NPA minimum 5 ansatte.

6 1. Om undersøkelsen Frafall Totalt var det 3097 bedrifter med i utvalget. Av disse var 85 uten e-postadresse og 92 e-postadresser ble rapportert ugyldige. Dette gir et nettoutvalg på 2921 bedrifter Totalt fikk vi svar fra 1048 bedrifter, som gir en svarprosent på 36. Dette er noe lavere enn i 2005 hvor svarprosenten var 38

7 1. Om undersøkelsen Representativitet Siden vi ikke har svar fra samtlige bedrifter, er det gjort en nærmere analyse av om utvalget er representativt. I registeret hadde vi tilgjengelig informasjon om antall ansatte/årsverk. Tabellen under viser fordelingen mellom de ulike foreningene i registeret og i utvalget i forhold til tre parametere: totalt antall ansatte/årsverk, gjennomsnittlig antall ansatte/årsverk og medianverdien (den verdien som deler fordelingen i to like deler). Forening Antall Ansatte/årsverk i Ansatte/årsverk Svarprosent ansatte/årsverk Gjennomsnitt medianverdi Register Utvalg Register Utvalg Register Utvalg NPA RIF BNL TELFO Totalt 36

8 Representativitet Tabellen viser at for samtlige foreninger og totalt har vi en overrepresentasjon av bedrifter med mange ansatte. Samlet dekker undersøkelsen bedrifter som til sammen har 72 prosent (i prosent) av de ansatte. Dette kommer også til syne når vi ser på gjennomsnitts- og medianverdiene, som ligger høyere i utvalget enn i registeret. Det kan være en rimelig hypotese at det er en høyere andel kvinnelige ledere desto større bedriften er. Det er derfor mulig at vi i undersøkelsen overestimerer andelen kvinnelige ledere. Det er ikke mulig å si noe sikkert om nivået på en slik mulig overestimering. 8

9 2. Kvinnelige ledere i prosjekt Totalt 10 prosent av lederne knyttet til prosjekt er kvinner Til sammenligning er det i undersøkelsen totalt 10 prosent kvinner i byggenæringen. Andelen kvinnelige ledere innenfor prosjekt er m.a.o. tilnærmet lik andelen kvinner i næringen samlet sett. Disse tallene ligger temmelig nær tallene for 2005 (hhv. 13 og11 prosent) I det følgende vises fordelingen av kvinnelige ledere knyttet til prosjekt langs bakgrunnsvariablene. I analysen vises prosentandel kvinnelige ledere med følgende inndeling: Ingen kvinnelige ledere 1-25 prosent kvinnelige ledere Mer enn 25 prosent kvinnelige ledere

10 2. Kvinnelige ledere i prosjekt Andel kvinnelige ledere innenfor prosjekt etter type virksomhet, i prosent. (N=919) Entrep. 05 Entrep. 07 Håndv. 05 Håndv. 07 Indus. 05 Indus. 07 Arkit. 05 Arkit. 07 Rådg. 05 Rådg % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ingen 1-25 % Mer enn 25 %

11 2. Kvinnelige ledere i prosjekt Andelen kvinnelige ledere er klart høyest i arkitektkontorene Totalt har 73 prosent av arkitektkontorene kvinnelige ledere knyttet til prosjekt og over 60 prosent har mer enn 25 prosent kvinnelige ledere Andelen kvinnelige ledere er lavest blant håndverksbedriftene hvor over ca. 85 prosent oppgir at de ikke har noen kvinnelige ledere knyttet til prosjekt. Her har det ikke vært noen endring i forhold til 2005 Det har vært en liten vekst i andelen kvinnelige ledere i industribedriftene og rådgivervirksomhetene

12 2. Kvinnelige ledere i prosjekt Andel kvinnelige ledere innenfor prosjekt etter bedriftens omsetning i 2005, i prosent. (N=919) Mindre enn 10 mill. 05 Mindre enn 10 mill mill mill. 07 Mer enn 50 mill. 05 Mer enn 50 mill % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ingen 1-25 % Mer enn 25 %

13 2. Kvinnelige ledere i prosjekt Andel kvinnelige ledere innenfor prosjekt etter antall ansatte i bedriften, i prosent. (N=921) 15 ansatte eller færre ansatte eller færre ansatte ansatte 07 Mer enn 40 ansatte 05 Mer enn 40 ansatte % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ingen 1-25 % Mer enn 25 %

14 2. Kvinnelige ledere i prosjekt Jo færre ansatte og jo lavere omsetning, desto færre kvinnelige ledere. Bedriftene med færrest ansatte og lavest omsetning har en lavere andel kvinnelige ledere i 2007 enn i 2005 De store bedriftene, målt etter antall ansatte og omsetning, har i hovedsak mellom 1-25 prosent kvinnelige ledere De små bedriftene har i hovedsak mer enn 25 prosent kvinnelige ledere når de først har kvinnelige ledere Forskjellen skyldes nok i hovedsak at bedrifter med lav omsetning har få ansatte og dermed også få ledere totalt sett. Det skal derfor ikke mye til før kvinnene utgjøre en relativt høy prosentandel av lederne når de små bedriftene først har kvinnelige ledere

15 2. Kvinnelige ledere i prosjekt Andel kvinnelige ledere innenfor prosjekt etter region, i prosent. Hele landet 05 Hele landet 07 Østlandet 05 Østlandet 07 Innlandet 05 Innlandet 07 Sørlandet 05 Sørlandet 07 Vestlandet 05 Vestlandet 07 Midt-Norge 05 Midt-Norge 07 Nord-Norge 05 Nord-Norge % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ingen 1-25 % Mer enn 25 %

16 2. Kvinnelige ledere i prosjekt De bedriftene som er landsdekkende, har i større grad kvinnelige ledere enn de som er lokal- eller regionsbaserte Bedrifter med virksomhet på hhv. Sørlandet og Midt-Norge har hatt en nedgang i kvinnelige ledere, ellers er det små endringer fra 2005.

17 2. Kvinnelige ledere i prosjekt Oppsummering Arkitektkontorene er klart den av bransjene innenfor byggenæringen som har den høyeste andelen kvinnelige ledere. Den laveste andelen finner vi blant håndverksbedriftene Flertallet av de kvinnelige lederne innenfor prosjekt, befinner seg i de store landsdekkende virksomhetene

18 3. Kvinnelige ledere i administrasjon Andelen kvinnelige ledere i økonomiskadministrative stillinger er 25 prosent (27 prosent i 2005) (En feilkilde gjorde at vi presenterte et for høyt tall 2005.) Det er med andre ord en vesentlig høyere andel kvinnelige ledere i administrative stillinger enn i stillinger som er knyttet til prosjekter på byggeplassene I den videre analysen vises prosentandel kvinnelige ledere i administrative stillinger med følgende inndeling: Ingen kvinnelige ledere 1-49 prosent kvinnelige ledere Mer enn 50 prosent kvinnelige ledere

19 3. Kvinnelige ledere i administrasjon Andel kvinnelige ledere innenfor administrasjon etter type virksomhet, i prosent. (N=1024) Entrep. 05 Entrep. 07 Håndverk 05 Håndverk 07 Industri 05 Industri 07 Arkitekt 05 Arkitekt 07 Rådgiver 05 Rådgiver % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ingen 1-49 % 50 % eller mer

20 3. Kvinnelige ledere i administrasjon Arkitektkontorene utmerker seg igjen med en høy andel kvinnelige ledere. Samlet har 65 prosent av arkitektkontorene én eller flere kvinnelige ledere knyttet til personal, økonomi og administrasjon; dette er en liten nedgang fra Arkitektkontorene skiller seg også ut ved at det er en en høy andel av bedriftene som har 50 prosent eller flere kvinnelige ledere Håndverksbedriftene har hatt en nedgang i andelen kvinnelige ledere i administrasjon, mens industribedriftene har hatt en økning

21 3. Kvinnelige ledere i administrasjon Andel kvinnelige ledere innenfor administrasjon etter bedriftens omsetning i 2005, i prosent. (N=1024) Mindre enn 10 mill. 05 Mindre enn 10 mill mil mill. 07 Mer enn 50 mill. 05 Mer enn 50 mill % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ingen 1-49 % 50 % eller mer

22 3. Kvinnelige ledere i administrasjon Det er en tendens til at andelen bedrifter med kvinnelige ledere innenfor administrasjon stiger med økende omsetning. Dette var situasjonen også i 2005 For bedrifter med lav omsetning har det skjedd en nedgang i andelen kvinnelige ledere i administrasjon I 2007 hadde 65 prosent av bedriftene med lavest omsetning ingen kvinnelige ledere, mens i de med høy omsetning har nær 2 av 3 én eller flere kvinnelige ledere

23 3. Kvinnelige ledere i administrasjon Andel kvinnelige ledere innenfor administrasjon etter antall ansatte i bedriften, i prosent. (N=1025) 15 ansatte eller færre ansatte eller færre ansatte ansatte 07 Mer enn 40 ansatte 05 Mer enn 40 ansatte % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ingen 1-49 % 50 % eller mer

24 3. Kvinnelige ledere i administrasjon Når vi måler bedriftsstørrelse etter antall ansatte, har de små bedriftene i mindre grad kvinnelige ledere enn de mellomstore og store De små bedriftene har også hatt en nedgang i andelen kvinnelige ledere, mens tendensen i de større bedriftene er en liten økning

25 3. Kvinnelige ledere i administrasjon Andel kvinnelige ledere innenfor administrasjon etter region, i prosent. Hele landet 05 Hele landet 07 Østlandet 05 Østlandet 07 Innlandet 05 Innlandet 07 Sørlandet 05 Sørlandet 07 Vestlandet 05 Vestlandet 07 Midt-Norge 05 Midt-Norge 07 Nord-Norge 05 Nord-Norge % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ingen 1-49 % Mer enn 50 %

26 3. Kvinnelige ledere i administrasjon Det er ingen store regionale forskjeller i andelen som har kvinnelige ledere i administrative stillinger, men de bedriftene som er landsdekkende, har i større grad kvinnelige ledere enn de som er lokal- eller regionsbaserte Det er ingen vesentlige endringer fra 2005 til 2007

27 3. Kvinnelige ledere i administrasjon Oppsummering Andelen kvinnelige ledere innenfor administrative stillinger er høyere enn andelen innenfor prosjekt (25 prosent i administrative stillinger mot 10 prosent i prosjektstillinger) Arkitektkontorene har en høyere andel kvinnelige ledere enn de andre bransjene Igjen finner vi at de store landsdekkende bedriftene har den høyeste andelen kvinnelige ledere på administrativt nivå

28 4. Kvinnelige styremedlemmer Totalt er 15 prosent av styremedlemmene i byggenæringen kvinner (i prosent). Kun 5 prosent av styrelederne er kvinner (i prosent) I den videre analysen vises prosentandel kvinnelige styremedlemmer med følgende inndeling: Ingen kvinnelige styremedlemmer 1-39 prosent kvinnelige styremedlemmer 40 prosent eller flere kvinnelige styremedlemmer

29 4. Kvinnelige styremedlemmer Andel kvinnelige styremedlemmer etter type virksomhet, i prosent. (N=1007) Entrep. 05 Entrep. 07 Håndverk 05 Håndverk 07 Industri 05 Industri 07 Arkitekt 05 Arkitekt 07 Rådgiver 05 Rådgiver % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ingen 1-39 % 40 % eller mer

30 4. Kvinnelige styremedlemmer Arkitektbransjen er nok en gang den bransjen der flest bedrifter har kvinnelig styrerepresentasjon I arkitektbransjen har 1 av 3 mer enn 40 prosent kvinner i styret; det har imidlertid vært en liten økning i bedrifter som ikke har kvinnelig styrerepresentasjon I de andre bransjene er det kun et lite mindretall som oppnår 40 prosent kvinneandel Innenfor håndverksbedrifter, industribedrifter og særlig rådgivingsfirmaer har det vært viss økning i andelen bedrifter med kvinnelig styrerepresentasjon

31 4. Kvinnelige styremedlemmer Andel kvinnelige styremedlemmer etter bedriftens omsetning i 2005, i prosent. (N=1008) Mindre enn 10 mill. 05 Mindre enn 10 mill mill mill. 07 Mer enn 50 mill. 05 Mer enn 50 mill % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ingen 1-39 % 40 % eller mer

32 4. Kvinnelige styremedlemmer Andel kvinnelige styremedlemmer etter antall ansatte i bedriften, i prosent. (N=1009) 15 ansatte eller færre ansatte eller færre ansatte ansatte 07 Mer enn 40 ansatte 05 Mer enn 40 ansatte % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ingen 1-39 % 40 % eller mer

33 4. Kvinnelige styremedlemmer Ser vi på kvinneandelen i styrene etter bedriftstørrelse (målt i omsetning og antall ansatte), er det få store skiller. Det er en tendens til at små og midlere bedrifter har en større kvinneandel i styrene enn de store og at de også har hatt en økning i kvinneandelen fra 2005 til 2007, mens det ikke er noen endring for de største bedriftenes del Det er og interessant at jo mindre bedriften er, målt etter antall ansatte og omsetning, desto større er andelen bedrifter med en kvinnelig styrerepresentasjon på 40 prosent eller mer

34 4. Kvinnelige styremedlemmer Andel kvinnelige styremedlemmer etter region, i prosent. Hele landet 05 Hele landet 07 Østlandet 05 Østlandet 07 Innlandet 05 Innlandet 07 Sørlandet 05 Sørlandet 07 Vestlandet 05 Vestlandet 07 Midt-Norge 05 Midt-Norge 07 Nord-Norge 05 Nord-Norge % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ingen 1-39 % 40 % eller mer

35 4. Kvinnelige styremedlemmer Det er ingen vesentlige forskjeller mellom regionene i andelen som har kvinnelige styremedlemmer De landsdekkende bedriftene har høyere kvinnelig styrerepresentasjon enn de lokalt- eller regionsbaserte For de landsdekkende virksomhetenes del har det også vært en nedgang i andelen som er uten kvinnelig styrerepresentasjon sammenlignet med 2005

36 5. Vil økt kvinneandel ha positive effekter for byggenæringen? I undersøkelsen ble det stilt spørsmål om man mente at en økt andel kvinnelige ansatte i byggebransjen ville ha positive effekter. Dette ble målt på seks områder: Effektivitet Kundehåndtering Innovasjon/nyskaping Sikkerhetsarbeid (unngå ulykker) Faglig samarbeid i prosjekt Det sosiale miljøet

37 5. Vil økt kvinneandel ha positive effekter for byggenæringen? I hvilken grad tror du en økt andel kvinner gir en positiv effekt innenfor følgende områder? (N 1045) Effektivitet Innovasjon Faglig samarbeid Sikkerhetsarbeid Kunderhåndtering Sosialt miljø % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Stor grad Noen grad Liten grad Ikke i det hele tatt Ikke sikker

38 5. Vil økt kvinneandel ha positive effekter for byggenæringen? Det er en klar tendens til at man mener økt kvinneandel først og fremst vil ha positiv effekt for det sosiale miljøet; 40 prosent mener at økt kvinneandel i stor grad vil ha betydning for det sosiale miljøet Det er kun et fåtall av lederne som mener at flere kvinner i stor grad vil ha positiv effekt for effektiviteten, innovasjonen og det faglige samarbeidet En noe større andel mener at økt kvinneandel i stor grad vil ha betydning for kundehåndtering og sikkerhetsarbeid Mange mener også at økt kvinneandel i noen grad vil være positiv for effektivitet, innovasjon og faglig samarbeid, samlet sett er det likevel riktig å hevde at de fleste daglige ledere/adm.dir i byggenæringen ikke tror økt kvinneandel vil ha vesentlig betydning for dette Arkitektkontorene skiller seg noe fra de andre bransjene ved at en noe høyere andel mener en økt kvinneandel i stor grad vil gi positiv effekt for effektivitet og innovasjon. For de andre bakgrunnsvariablene er det ingen vesentlige utslag

Kvinnelige ledere i byggenæringen

Kvinnelige ledere i byggenæringen Kvinnelige ledere i byggenæringen Undersøkelse for Byggekostnadsprogrammet Rolf K. Andersen Fafo - Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning 2009 Innledning Fafo har på oppdrag fra Byggekostnadsprogrammet

Detaljer

Kvinnelige ledere i byggenæringen

Kvinnelige ledere i byggenæringen Kvinnelige ledere i byggenæringen Undersøkelse for Byggekostnadsprogrammet Rolf K. Andersen Fafo 2006 Innledning Fafo har på oppdrag fra Byggekostnadsprogrammet gjort en kartlegging av andelen kvinnelige

Detaljer

Privatmarkedet i byggenæringen

Privatmarkedet i byggenæringen Privatmarkedet i byggenæringen - Spørreundersøkelse blant medlemsbedrifter i Byggenæringens Landsforening og Norsk Teknologi Rolf K. Andersen, Line Eldring & Johan Røed Steen Fafo, 28. august 2013 1 Innhold

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai BNL-rapport / nr.4 12 tyveri fra byggeplassen 12 mai 1. Oppsummering Med jevne mellomrom har det blitt rapportert om at tyveri fra byggeplasser er et økende problem. Det har imidlertid manglet gode tall

Detaljer

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Kort om undersøkelsen Bakgrunn for undersøkelsen Språkrådet har i 2008 og 2010 gjennomført

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Høst 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

Sakte, men sikkert fremover

Sakte, men sikkert fremover Bedriftsundersøkelsen Sakte, men sikkert fremover Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet VEDLEGG TIL UNDERSØKELSEN 1 Innhold Detaljert oppsummering av resultater s. 3 Oversikt over spørsmålene

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014 Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Topplederundersøkelsen TNS.. Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 Innvandrere i norske virksomheter

Detaljer

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015 Strukturendringer i «byggesaksfeltet» Hva er endringene i SAK og Byggesak? Verktøy fra Arkitektbedriftene- AY, Maks Hva er det fortsatt usikkerhet rundt? Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Detaljer

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Undersøkelse blant næringslivsledere november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Undersøkelse blant næringslivsledere november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Undersøkelse blant næringslivsledere november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Kort om undersøkelsen Bakgrunn for undersøkelsen Språkrådet har i 2008 og 2010

Detaljer

Norsk landbrukssamvirke. - Matvareindustriens forventninger til fremtiden

Norsk landbrukssamvirke. - Matvareindustriens forventninger til fremtiden Norsk landbrukssamvirke - Matvareindustriens forventninger til fremtiden Sammendrag Fremtidsindikatoren er en samlet faktor for fremtidsoptimisme ved indikatorene; sysselsetting, omsetning og lønnsomhet.

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

Norsk på arbeidsplassen. Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien

Norsk på arbeidsplassen. Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien Norsk på arbeidsplassen Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien Norsk på arbeidsplassen Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Bruk av engelsk i norske bedrifter

Bruk av engelsk i norske bedrifter Contents 1 Hovedfunn 3 3 Bruk av engelsk i norsk næringsliv 13 4 Metode 7 Offisielt arbeidsspråk og konsernets / styrets betydning 1 Hovedfunn Hovedfunn Bruk av engelsk i norsk næringsliv 67 % av bedriftene

Detaljer

HurtigErfa Vedlegg 2

HurtigErfa Vedlegg 2 HurtigErfa Vedlegg 2 Detaljer fra spørreundersøkelsen i BAE-næringen MULTICONSULT AS Nedre Skøyen vei 2 P.b. 265 Skøyen 0213 Oslo Tel.: 21 58 50 00 Fax: 21 58 50 01 www.multiconsult.no 1. HurtigErfa- spørreundersøkelse

Detaljer

Norsk på arbeidsplassen

Norsk på arbeidsplassen Norsk på arbeidsplassen - En kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien INNHOLD 2 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 1. Innledning... 2. Data... 3. Oppsummering...

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

HMS-nøkkeltall for 2013 Energi Norge

HMS-nøkkeltall for 2013 Energi Norge HMS-nøkkeltall for 2013 Energi Norge Foto: Hafslund 1 1 Indeks Side Indeks 2 Fakta om undersøkelsen 3 1 Hovedfunn 4 Nøkkeltall 5 Oppsummering 6 2 IA Inkluderende Arbeidsliv 11 IA-Bedrifter 12 Planer om

Detaljer

Forventningsundersøkelser for Norges Bank

Forventningsundersøkelser for Norges Bank Forventningsundersøkelser for Norges Bank Undersøkelser blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 1. kvartal 2010 08.03.2010 Forord Perduco utfører på oppdrag fra

Detaljer

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de?

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Pensjonsforum, seminar 16. oktober 2015 Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen & Åsmund Hermansen Fafo-prosjekt 1. Oppsummering av eksisterende

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Våren 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Menn fortsatt i førersetet

Menn fortsatt i førersetet fortsatt i førersetet innehar nå 4 prosent av styrevervene i allmennaksjeselskapene. Dette er blitt oppnådd gjennom innføring av kjønnskvotering. Likevel er det fortsatt menn som dominerer på de fleste

Detaljer

4. kvartal 2014 28.11.2014

4. kvartal 2014 28.11.2014 4. kvartal 2014 28.11.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

3. kvartal 2014 29.08.2014

3. kvartal 2014 29.08.2014 3. kvartal 2014 29.08.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Forventningsundersøkelser for Norges Bank

Forventningsundersøkelser for Norges Bank Forventningsundersøkelser for Norges Bank Undersøkelser blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 1. kvartal 2013 28.02.2013 Forord Opinion Perduco utfører på oppdrag

Detaljer

Forventningsundersøkelser for Norges Bank

Forventningsundersøkelser for Norges Bank Forventningsundersøkelser for Norges Bank Undersøkelser blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 11.03.2009 Forord Perduco utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer

Kompetansekartlegging innen byggenæringen Prosjekterende ledd

Kompetansekartlegging innen byggenæringen Prosjekterende ledd Kompetansekartlegging innen byggenæringen Prosjekterende ledd Undersøkelse i byggenæringen 12. november 7. desember 2015 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Å kartlegge kjennskap

Detaljer

Tveit Næringsbarometer

Tveit Næringsbarometer 1 Tveit Næringsbarometer Tveit Næringsbarometer 1.tertial 2016 2 Tveit Næringsbarometer Fakta om Næringsbarometeret Tveit Næringsbarometer tar temperaturen på næringslivet i Nord-Rogaland og Sunnhordland.

Detaljer

REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND

REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND Sammendrag Kartlegging av industrien på Helgeland med fokus på industriens kjønnsbalanse. Målet med undersøkelsen er å kartlegge kjønnsbalansen for så å

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

Produktutvikling i norsk fiskeindustri resultater fra en nasjonal survey 1)

Produktutvikling i norsk fiskeindustri resultater fra en nasjonal survey 1) Produktutvikling i norsk fiskeindustri resultater fra en nasjonal survey 1) Kåre Hansen Økt satsing på markedsbasert produktutvikling vil være en viktig fremtidig strategi for økt verdiskaping i norsk

Detaljer

Felles høringsuttalelse NOU 2014:4 Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket samlet uttalelse fra leverandører innen bygg og anlegg

Felles høringsuttalelse NOU 2014:4 Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket samlet uttalelse fra leverandører innen bygg og anlegg Nærings- og Fiskeridepartementet Sendt per epost: postmottak@nfd.dep.no Oslo, den 24.10.2014 Felles høringsuttalelse NOU 2014:4 Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket samlet uttalelse fra leverandører

Detaljer

Frida - brukerundersøkelse blant ansatte ved SVTfakultetet. Trondheim, juli 2008

Frida - brukerundersøkelse blant ansatte ved SVTfakultetet. Trondheim, juli 2008 Frida - brukerundersøkelse blant ansatte ved SVTfakultetet 2007 Trondheim, juli 2008 Frida - brukerundersøkelse blant ansatte ved SVTfakultetet 2007 Trondheim, juli 2008 NTNU, SVT-fakultetet Dragvoll,

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Dokumentasjonsrapport 03/2009. Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov

Dokumentasjonsrapport 03/2009. Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov Dokumentasjonsrapport 03/2009 Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov Bedriftsundersøkelse 2009 Bedriftsundersøkelsen 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. SAMMENDRAG...

Detaljer

for HelseSør Øst RHF

for HelseSør Øst RHF Omdømmeundersøkelse for HelseSør Øst RHF Våren 2014 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent:

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent: Bedriftsundersøkelse Kompetansebehov innen prosjekt- og byggeplassledelse Prosjekt «Yrkeshøyskolen øst» Deltagende bransjeorganisasjoner: NELFO, EBA, Rørentreprenørene Fylker: Oppland, Hedmark, Akershus,

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Actis INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 1003 personer over 15 år fra Norge.

Detaljer

Sammendrag av hovedresultatene i ALL-undersøkelsen

Sammendrag av hovedresultatene i ALL-undersøkelsen Sammendrag av hovedresultatene i ALL-undersøkelsen ALL (Adult Literacy and Life Skills) er en omfattende internasjonal kartlegging av voksnes kompetanse på sentrale områder som lesing, tallforståelse og

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Kvantitative metoder datainnsamling

Kvantitative metoder datainnsamling Kvantitative metoder datainnsamling Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, side 235-303 og 380-388. Tematikk: Oppsummering fra sist forelesning. Operasjonalisering. Utforming

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 212 Desember 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Sterk omsetningsvekst i anleggsbransjen Bedret lønnsomhet blant MEF-bedriftene Anleggsbransjen vurderer fortsatt betydelig grad av permittering

Detaljer

Forventningsundersøkelser for Norges Bank

Forventningsundersøkelser for Norges Bank Forventningsundersøkelser for Norges Bank Undersøkelser blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 02.06.2009 Forord Perduco utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise

Detaljer

FoU-prosjekt : sammendrag og konklusjoner

FoU-prosjekt : sammendrag og konklusjoner FoU-prosjekt 164023: sammendrag og konklusjoner Resymé Sykefraværet er høyere i kommunesektoren enn i privat sektor. Det er godt dokumentert at det er store forskjeller i fraværet mellom kjønn, aldersgrupper,

Detaljer

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter 15. februar 3. mars 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Medlemsundersøkelsen Oppdragsgiver: Ranaregionen Næringsforening

Medlemsundersøkelsen Oppdragsgiver: Ranaregionen Næringsforening Medlemsundersøkelsen Oppdragsgiver: Ranaregionen Næringsforening Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en årlig medlemsundersøkelse gjennomført blant Ranaregionen Næringsforenings

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 28.05.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

HMS-nøkkeltall for 2012

HMS-nøkkeltall for 2012 HMS-nøkkeltall for 2012 Energi Norge Foto: Energi Norge 1 1 Indeks Side Indeks 2 Fakta om undersøkelsen 3 1 Hovedfunn 4 Nøkkeltall 5 Oppsummering 6 2 IA Inkluderende Arbeidsliv 12 IA-Bedrifter 13 Planer

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Rapport svømmebassengundersøkelsen 2010

Rapport svømmebassengundersøkelsen 2010 Rapport svømmebassengundersøkelsen 2010 Rapporten er levert av TNS Gallup - Norge Oslo 2011 1 Tittel på presentasjon 11. april 2011 Bakgrunn for tilleggsundersøkelsen TNS Gallup har på oppdrag for i løpet

Detaljer

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011 Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. desember 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Metode

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Bedriftsundersøkelse om informasjonshåndtering. Utført for Jussystemer, november 2009

Bedriftsundersøkelse om informasjonshåndtering. Utført for Jussystemer, november 2009 Bedriftsundersøkelse om informasjonshåndtering Utført for Jussystemer, november 2009 Bakgrunn Undersøkelse blant norske næringslivsledere Datainnsamling gjennomført i Perducos næringslivspanel Totalt 1259

Detaljer

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016 Beregnet til Oslo kommune Dokument type Rapport Dato Januar 016 BRUKERUNDERSØKELSE I HJEMMETJENESTEN 015 Innholdsfortegnelse 0 SAMMENDRAG 1 1. OM UNDERSØKELSEN 1.1 Bakgrunn 1. Metode og målgruppe. RESULTATER

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Vår 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

Holdninger til ulike tema om Europa og EU

Holdninger til ulike tema om Europa og EU Holdninger til ulike tema om Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 15. Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 12. 15. Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1001 Måle holdning til ulike

Detaljer

Rapport. Klimatilpasning Klimatilpasning i kommuner, fylkeskommuner og blant fylkesmenn

Rapport. Klimatilpasning Klimatilpasning i kommuner, fylkeskommuner og blant fylkesmenn Rapport Klimatilpasning 2007 Klimatilpasning i kommuner, fylkeskommuner og blant fylkesmenn Klimatilpasning 2007 Klimatilpasning i kommuner, fylkeskommuner og blant fylkesmenn Innhold Forord........................................................................................

Detaljer

Utgitt av: Næringslivets Hovedorganisasjon Postboks 5250 Majorstuen 0303 OSLO. Analyse, tekst og grafikk: Telemarksforsking-Bø

Utgitt av: Næringslivets Hovedorganisasjon Postboks 5250 Majorstuen 0303 OSLO. Analyse, tekst og grafikk: Telemarksforsking-Bø Utgitt av: Næringslivets Hovedorganisasjon Postboks 5250 Majorstuen 0303 OSLO Analyse, tekst og grafikk: Telemarksforsking-Bø Layout/trykk: September Reklamebyrå DMT 62 35 18 30 LEVENDE SMÅBEDRIFTER -

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus

Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus Brit Logstein og Arild Blekesaune Notat nr. 6/10, ISBN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll 7491 Trondheim brit.logstein@bygdeforskning.no

Detaljer

HMS-nøkkeltall for 2014 Energi Norge

HMS-nøkkeltall for 2014 Energi Norge HMS-nøkkeltall for 2014 Energi Norge Foto: BKK 1 1 Indeks Side Indeks 2 Fakta om undersøkelsen 3 1 Hovedfunn 4 Nøkkeltall 5 Oppsummering 6 2 IA Inkluderende Arbeidsliv 11 IA-Bedrifter 12 Planer om IA-avtale

Detaljer

Holdninger til innvandring og integrering

Holdninger til innvandring og integrering Ipsos April 07 Holdninger til innvandring og integrering 07 Ipsos. Sammendrag Ipsos gjennomførte i februar 07 en undersøkelse som kartlegger nordmenns holdninger til innvandring og integrering. Den samme

Detaljer

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LUNNER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Interesse for høyere utdanning og NTNU

Interesse for høyere utdanning og NTNU Interesse for høyere utdanning og NTNU - En undersøkelse blant personer i alderen 17 25 år Gjennomført av Sentio Research Norge Juni 2013 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen... 3 Om rapportering... 3

Detaljer

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 5 /2014

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 5 /2014 NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 5 /2014 Espen Solberg, Pål Børing, Tone Cecilie Carlsten og Kristoffer Rørstad Samarbeidsevne vektlegges høyest ved ansettelser Ni av ti NHO-bedrifter legger stor

Detaljer

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år.

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Notat 16.5.08 utarbeidet av Karl Skaar, Oxford Research og Einar Skaalvik, NTNU Elevundersøkelsen er en nettbasert undersøkelse der elever i grunnskolen

Detaljer

Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013

Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013 Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013 1 Bakgrunn 2 Undersøkelse om vekstforventninger og holdninger til et utvalg sentrale bransjer i Trøndelag og på Nordvestlandet Med nær 4000 spurte totalt

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2011

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2011 Analyse av nasjonale prøver i engelsk Denne analysen omhandler nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i engelsk på 8. trinn for. Sammendrag Det er kun små kjønnsforskjeller

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Klimatilpasning Klimatilpasning i kommuner, fylkeskommuner og blant fylkesmenn

RAPPORT VEILEDNING. Klimatilpasning Klimatilpasning i kommuner, fylkeskommuner og blant fylkesmenn 11 RAPPORT VEILEDNING Klimatilpasning 2011 Klimatilpasning i kommuner, fylkeskommuner og blant fylkesmenn Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2011 ISBN: 978-82-7768-250-1 Grafisk

Detaljer

Rapport it arena - kartleggingsprosjekt

Rapport it arena - kartleggingsprosjekt Rapport it arena - kartleggingsprosjekt It arena har gjennomført et kartleggingsprosjekt blant IKT bedrifter i Drammensregionen (Drammen, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Svelvik og Sande). Prosjektet søkte

Detaljer

HMS-nøkkeltall for 2016 Energi Norge

HMS-nøkkeltall for 2016 Energi Norge HMS-nøkkeltall for 2016 Energi Norge Foto: Camilla Granheim 1 1 Kantar TNS 2017 Indeks Side Indeks 2 Fakta om undersøkelsen 3 1 Hovedfunn 4 Nøkkeltall 5 Oppsummering 6 2 IA Inkluderende Arbeidsliv 11 IA-Bedrifter

Detaljer

KONJUNKTURUNDERSØKELSEN VÅR 2016 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF)

KONJUNKTURUNDERSØKELSEN VÅR 2016 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN VÅR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) April 1 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

Optimismen fester seg omstilling, økt konkurransekraft og robusthet preger landsdelen. September 2017

Optimismen fester seg omstilling, økt konkurransekraft og robusthet preger landsdelen. September 2017 Optimismen fester seg omstilling, økt konkurransekraft og robusthet preger landsdelen September 2017 Vi lever i en begivenhetsrik tid mange overraskelser 1 Ingen hard-landing i Kina Olje fra 30 til usd/fat

Detaljer

VEILEDNINGSORDNING FOR NYTILSATTE NYUTDANNEDE LÆRERE OG BARNEHAGELÆRERE

VEILEDNINGSORDNING FOR NYTILSATTE NYUTDANNEDE LÆRERE OG BARNEHAGELÆRERE Beregnet til Kunnskapsdepartementet og KS Dokument type Rapport Dato Mars 2014 VEILEDNINGSORDNING FOR NYTILSATTE NYUTDANNEDE LÆRERE OG BARNEHAGELÆRERE RESULTATER FRA KARTLEGGINGEN 2014 NYTILSATTE NYUTDANNEDE

Detaljer

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Først. Et kort tilbakeblikk på 2016 1 2 3 4 5 Vekst i ansatte Bedriftene venter økt sysselsetting det neste året. Det er fylkesvise forskjeller.

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Kapitteltittel 7Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) ble opprettet i 26. Hensikten er å stimulere virksomheter til å gi de ansatte opplæring

Detaljer

Norske bedrifters syn på universiteter og høgskoler som kompetanseleverandører

Norske bedrifters syn på universiteter og høgskoler som kompetanseleverandører Norske bedrifters syn på universiteter og høgskoler som kompetanseleverandører EVUForum 23 sep 2009 Rolf K. Andersen Fafo Dagens tekst Omfang av EVU-tiltak i norske virksomheter Hva slags EVU-tiltak benytter

Detaljer

Anonymiserte prøver. Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Anonymiserte prøver. Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Anonymiserte prøver Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19.

Detaljer

Lønnsstatistikk for ansatte i arkitektbedrifter 2013

Lønnsstatistikk for ansatte i arkitektbedrifter 2013 Lønnsstatistikk for ansatte i arkitektbedrifter 2013 Som arbeidsgiverforening er det blant annet Arkitektbedriftene i Norge sin oppgave å følge med på lønnsutviklingen i vår bransje. Mange av medlemmene

Detaljer

Evaluering av Fylkesmannen. Nord-Trøndelag 2016/2017

Evaluering av Fylkesmannen. Nord-Trøndelag 2016/2017 Evaluering av Fylkesmannen Nord-Trøndelag 2016/2017 Innhold Bakgrunn for undersøkelsen s. 1 Om undersøkelsen s. 2 Om rapporten s. 3 Kjennskap til: Fylkesmannens virksomhet s. 4 Fylkesmannens arbeidsoppgaver

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing 2011

Analyse av nasjonale prøver i lesing 2011 Analyse av nasjonale prøver i lesing Denne analysen omhandler nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i lesing for, sammenlignet med resultater for tidligere år. Sammendrag Det

Detaljer

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 13. oktober 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion

Detaljer

Befolkningens syn på utviklingen i distriktene

Befolkningens syn på utviklingen i distriktene Befolkningens syn på utviklingen i distriktene Komparative analyser av befolkningen i rurale og urbane kommuner Alexander Thanem Norsk senter for bygdeforskning Delresultater fra Lokalsamfunnsundersøkelsen

Detaljer

for Oda nettverk - januar 2016 Andelen kvinner i norsk IT-bransje

for Oda nettverk - januar 2016 Andelen kvinner i norsk IT-bransje Andelen kvinner i norsk IT-bransje for Oda nettverk - januar 2016 Om undersøkelsen Hva: Hvem: Når: Ansvarlig: Denne undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup AS på oppdrag fra ODA NETTVERK. Formålet med

Detaljer

// Rapport // Brukerundersøkelsen blant arbeidsgivere 2010

// Rapport // Brukerundersøkelsen blant arbeidsgivere 2010 Brukerundersøkelsen blant arbeidsgivere 2010 Innhold # SIDE Oppsummering 3 1 Innledning 3 2 Om undersøkelsen og utvalget 4 2.1 Svarprosent og representativitet 4 3 Bruk av tjenester i 2008, 2009 og 2010

Detaljer

Kompetansekartlegging innen byggenæringen Prosjekterende ledd

Kompetansekartlegging innen byggenæringen Prosjekterende ledd Kompetansekartlegging innen byggenæringen Prosjekterende ledd Undersøkelse innen byggenæringen 16. november 2016 5. januar 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Å kartlegge kjennskap og kunnskap omkring temaet

Detaljer

for Oda nettverk - januar 2015 Andelen kvinner i norsk IT-bransje

for Oda nettverk - januar 2015 Andelen kvinner i norsk IT-bransje Andelen kvinner i norsk IT-bransje for Oda nettverk - januar 2015 Om undersøkelsen Hva: Denne undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup AS på oppdrag fra ODA NETTVERK. Formålet med undersøkelsen er å

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord

Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord En spørreundersøkelse blant bedrifter i Meløy kommune i perioden 26. januar 2012 til 9. februar 2012 1 Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge TNS Gallup desember 00 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen Utvalg

Detaljer

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet Landsomfattende omnibus 5. 9. desember 2016 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 7. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1002

Detaljer