Privatmarkedet i byggenæringen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Privatmarkedet i byggenæringen"

Transkript

1 Privatmarkedet i byggenæringen - Spørreundersøkelse blant medlemsbedrifter i Byggenæringens Landsforening og Norsk Teknologi Rolf K. Andersen, Line Eldring & Johan Røed Steen Fafo, 28. august

2 Innhold Kort presentasjon av prosjektet Presentasjon av funn fra spørreundersøkelsen som kan belyse følgende prosjekttemaer/problemstillinger: Utviklingen i privatmarkedet: Hvor viktig er privatmarkedet for bedriftene? Er det i endring? Svart arbeid og tiltak mot useriøsitet i privatmarkedet Har det blitt mer svart arbeid privatmarkedet? Hva er grunnene til svart arbeid i privatmarkedet? Hvilke tiltak vil være effektive mot svart arbeid? 2

3 Om prosjektet Forskningsprosjektet «Privatmarkedet i byggenæringen: Usynlig arbeidsmarked i de tusen hjem?» gjennomføres av Fafo. Prosjektet ble initiert av Byggenæringens Landsforening og Norsk Teknologi og er finansiert av Fondet for regionale verneombud. Temaet for prosjektet er svart arbeid, HMS-utfordringer og arbeidsvilkår i forbindelse med rehabilitering, oppussing og tilbygg som utføres for private hushold. Formålet er å fremskaffe kunnskap som er til nytte i utviklingen av tiltak for bekjempe svart arbeid og dårlige HMS-forhold i privatmarkedet. Prosjektet baserer seg på ulike datakilder: Spørreundersøkelse blant bedrifter, kvalitative intervjuer, dokumentasjonsinnhenting, fokusgrupper m.m. Her presenteres foreløpige funn fra spørreundersøkelsen. Sluttrapport fra prosjektet vil foreligge i begynnelsen av

4 Spørreundersøkelsen Respondenter: Medlemsbedrifter i Byggenæringens Landsforening (BNL) og Norsk Teknologi, ved øverste leder/daglig leder Nettbasert spørreskjema Utsendte invitasjoner (e-post): 4420 Antall gyldige svar: 1513 Svarprosent: 34 Undersøkelsen sendt ut , avsluttet

5 Respondentene i undersøkelsen 414 medlemsbedrifter i Norsk Teknologi, organisert i bransjeforeningen NELFO (EL og IT-bedrifter) medlemsbedrifter i Byggenæringens Landsforening (BNL): Bransjeforeninger i BNL Antall Byggmesterforbundet 392 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - VVS 174 Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg EBA 142 Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF) 117 Norske Murmestres Landsforening 69 Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund 56 Boligprodusentenes Forening 56 Naml: norske anleggsgartnere - miljø og landskapsentrepenører 34 Norsk Utleieforening 16 TEF - Takentreprenørenes Forening 12 Ikke sikker 14 5

6 Respondentene 90 prosent av bedriftene oppgir å ha tatt oppdrag i privatmarkedet i fjor. 1/3 av bedriftene oppgir at mer enn 50 prosent av omsetningen var knyttet til privatmarkedet. 47 prosent av bedriftene har 1-9 ansatte, 39 prosent har ansatte og 14 prosent mer enn 50 ansatte. 6

7 Formål med spørreundersøkelsen Spørreundersøkelsen har som hovedformål å kartlegge forholdene og utviklingen i privatmarkedet i byggenæringen, basert på hvordan de organiserte aktørene i bransjen selv oppfatter situasjonen. Respondentene er bedriftsledere for medlemsbedrifter i BNL og Norsk Teknologi. Enhetene i undersøkelsen er altså bedrifter, og undersøkelsen sier oss noe om hvordan ledere for medlemsbedrifter i de to arbeidsgiverorganisasjonene opplever forholdene i privatmarkedet. En del av spørsmålene handler om hva bedriftslederne tror eller mener om ulike forhold, blant annet svart arbeid. Svarene dokumenterer hvordan bedriftene i markedet vurderer situasjonen, men kan ikke tolkes som presise fakta om forholdene i byggenæringen. 7

8 Bakgrunnsvariabler I analysen har vi kontrollert svarene for: Organisasjonstilhørighet (arbeidsgiver- og bransjeforening) Bedriftsstørrelse (antall ansatte) Geografisk tilknytning (region) Der vi har funnet vesentlige og statistisk signifikante forskjeller, er dette kommentert 8

9 Utviklingen i privatmarkedet Privatmarkedet i byggenæringen er her definert som rehabilitering, oppussing og tilbygg av private boliger og hytter, som utføres for private hushold. Det inkluderer ikke nybygg. Sentrale spørsmål i undersøkelsen er: Hvor stor del av bedriftenes omsetning er i privatmarkedet? Hvor viktig er privatmarkedet for bedriftene? Hvordan har utviklingen i privatmarkedet vært i de siste årene? 9

10

11 *Kun bedrifter som tar oppdrag i privatmarkedet ble stilt spørsmålet.

12 *Kun bedrifter som tar oppdrag i privatmarkedet ble stilt spørsmålet.

13 Privatmarkedet er i endring, men fortsatt viktig for bedriftene Omsetningen i privatmarkedet er stabil for mange av bedriftene, men noen har opplevd endringer: 15 prosent av bedriftene svarte at omsetningen har blitt en del mindre, og 9 prosent at den har blitt vesentlig mindre. For over halvparten av bedriftene er omsetningen i privatmarkedet omtrent uendret de siste fem årene. 18 prosent oppga at omsetningen har blitt en del større, og 4 prosent at den har blitt vesentlig større. 13

14 Bransjeforskjeller Medlemsbedrifter i BNL oppgir noe oftere enn medlemsbedrifter i Norsk Teknologi at omsetningen i privatmarkedet har blitt mindre. Bedrifter i Maler- og byggtapetsmesternes landsforbund (MLF) svarer i vesentlig større grad enn bedrifter i andre bransjeforeninger at omsetningen i privatmarkedet har blitt mindre. *Annet håndverk inkluderer Norske Murmestres Landsforening, Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund og Naml: Norske anleggsgartnere - miljø og landskapsentreprenører. 14

15 Bransjeforskjeller Privatmarkedet er særlig viktig for bedrifter i Norske Rørleggeres landsforening og Byggmesterforbundet: *Annet håndverk inkluderer Norske Murmestres Landsforening, Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund og Naml: Norske anleggsgartnere - miljø og landskapsentreprenører. 15

16 Regionale forskjeller Bedrifter i hele landet oppgir at privatmarkedet er viktig. Privatmarkedet er aller viktigst for bedrifter på Østlandet utenom Oslo og Akershus. Privatmarkedet er viktigst for de små bedriftene og mindre viktig for de store. Dette ser vi også ved at regionale og nasjonale aktører i mindre grad enn lokale bedrifter oppgir at privatmarkedet er viktig. 16

17 Utviklingen i privatmarkedet - foreløpige konklusjoner Norske bedrifter konkurrerer fortsatt i privatmarkedet: Kunne vi forventet større endringer? Blant annet har Byggmesterforbundet uttalt at medlemmene føler konkurransen fra lav prissetting og at særlig markedet for rehabilitering, ombygging og tilbygg (ROT-markedet) er i ferd med å «gå i oppløsning for seriøse bedrifter».* Nesten 70 prosent av BNLs medlemmer oppga i 2011 å ha tapt markedsandeler på grunn av konkurransen fra utlandet**. En forklaring på at mange oppgir tap av markedsandeler i vår undersøkelse, samtidig som omsetningen for flertallet av bedriftene har vært stabil, kan være at privatmarkedet har blitt større uten at det kommer disse bedriftene til gode.*** Deler av byggenæringen sliter i privatmarkedet: Hver fjerde bedrift oppgir at omsetningen har sunket. For mange maler- og byggtapetsbedrifter er situasjonen spesielt vanskelig. *Se for eksempel **BNL (2013) «Byggenæringens fremtidsbarometer» BNL-rapport 2/2013 ***En annen faktor er at kun bedriftene med omsetning i privatmarkedet fikk disse spørsmålene. Bedrifter som har gått konkurs eller trukket seg helt ut av dette markedet er dermed ikke med i tallgrunnlaget 17

18 Svart arbeid og useriøsitet i privatmarkedet Svart arbeid er her definert som arbeid som betales uten å få regning eller kvittering, når det ikke betales moms eller når lønn ikke oppgis til skattemyndighetene. Svart arbeid representerer et samfunnsproblem blant annet ved at det offentlige taper inntekter, kundene tar større risiko, seriøse bedrifter mister konkurranseevne og arbeidstakere som jobber svart mister forutsigbarhet og rettigheter. Forskning om svart arbeid og useriøsitet byr på særegne utfordringer. Da det er snakk om ulovlige forhold vil det å spørre bedrifter direkte om de har utført svarte oppdrag selv, neppe gi et riktig bilde. Vi har derfor bedt respondentene om å svare generelt om forholdene i bransjen, uten å spørre om de selv er involvert i ulovlige forhold. I en befolkningsundersøkelse i 2011 oppga 18 prosent at de hadde kjøpt svart arbeid i løpet av de siste 2 årene. Dette dreide seg i stor grad om ulike typer byggearbeid (samt renhold)*. Bedriftene har fått spørsmål om: Har det blitt mer eller mindre svart arbeid i privatmarkedet i deres bransje de siste fem årene? Hva kan være grunnene til at svart arbeid forekommer? Hvilke tiltak vil være effektive mot svart arbeid i privatmarkedet? *Skatteetaten (2011) «Undersøkelse om svart arbeid» Oktober

19

20 Utviklingen i det svarte markedet Bedriftslederne er uenige om utviklingen i den useriøse delen av markedet. Samlet sett finner vi ikke grunnlag for å si at de organiserte bedriftene opplever verken mer eller mindre svart arbeid i privatmarkedet i løpet av de sist fem årene. 20 prosent mener at omfanget av svart arbeid er «omtrent uendret» de siste fem årene. 15 prosent mener det har blitt en del mer, mens like mange mener det har blitt en del mindre. 13 prosent mener det har blitt vesentlig mer, mens 10 prosent mener det har blitt vesentlig mindre. Det fremkommer altså ingen felles oppfatning av om situasjonen har blitt bedre eller verre. Uenigheten kan skyldes at bedriftslederne ikke har sikker kunnskap om dette. Hele 29 prosent svarer ikke sikker. Det er små forskjeller mellom bransjene. Unntaket er Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF), der hele 40 prosent av bedriftene mener at det har blitt vesentlig mer svart arbeid i bransjen de siste fem årene. 20 prosent mener at det har blitt en del mer. 20

21 Regionale forskjeller Andelen bedrifter som mener at det har blitt en del eller vesentlig mer svart arbeid de siste fem årene er noe høyere på Sør- og Vestlandet og i Oslo og Akershus enn på Østlandet for øvrig og i Trøndelag. Forskjellene mellom Nord-Norge og de andre regionene er ikke statistisk signifikante. Regionale og nasjonale aktører mener noe sjeldnere enn lokale bedrifter at det har blitt mer svart arbeid. 21

22

23 Årsakene til svart arbeid Den viktigste grunnen til at det forekommer svart arbeid i byggenæringen ser ut til å være at risikoen for å bli tatt er liten: Et klart flertall av bedriftslederne sier seg enige i påstandene om at det er få kontroller fra skattemyndighetene og at konsekvensene ved å bli tatt er små. Mange er enige i at det finnes unndragelsesmuligheter som er vanskelige å oppdage. Det er derimot ikke alle bedriftene som er enige i eller klar over dette, og en høy andel svarer ikke sikker. Unndragelsesmuligheter, få kontroller og små konsekvenser ser til sammen ut til å være de viktigste årsakene til svart arbeid i privatmarkedet. Dette bygger opp under funnene i en undersøkelse* gjort av Skatteetaten, som fant at bedrifter i bygg og anlegg skiller seg ut fra andre bransjer ved at en stor andel mener det er lett å unndra seg skatt og at det er liten sjanse for å bli oppdaget. Mange bedrifter trekker frem at svart arbeid gjør at en kan slippe en del papirarbeid og byråkrati. * Skatteetaten (2012) «Næringslivets holdninger til etterlevelse og Skatteetatens virkemiddelbruk» 23

24 Årsakene til svart arbeid (forts.) Bedriftene oppfatter stort sett ikke at svart arbeid er nødvendig, verken for å overleve i bransjen eller imøtekomme krav fra ansatte eller kunder: De fleste bedriftslederne sier seg uenige i at kunder krever å få svarte leveranser, og kun 5 prosent er helt enige. Over halvparten er helt uenige i påstanden ansatte krever/ønsker å jobbe svart. Hele 66 prosent er helt uenige i at svart arbeid er nødvendig for å overleve i bransjen. Kun 2 prosent er helt enige i dette. Det er delte meninger om hvorvidt alle andre gjør det : Til sammen sier 37 prosent seg enige ( svaralternativ 4 eller 5) i at det er en utbredt oppfatning at svart arbeid er vanlig i bransjen. 24

25 Svart arbeid: Bransjeforskjeller Bedrifter i Norsk Teknologi er noe oftere uenige i at kundene krever å få svarte leveranser, sammenliknet med bedrifter i BNL. Det samme gjelder for medlemmer av Norske Rørleggerbedrifters Landsforening sammenlignet med de andre BNL-medlemmene. Dette skyldes sannsynligvis at kundene tar en høyere risiko ved å kjøpe rørlegger- og elektrikertjenester svart, sammenliknet med for eksempel malerog snekkertjenester - særlig med tanke på manglende dokumentasjon og godkjennelser ved eventuelle forsikringsoppgjør.

26 Maler- og byggtapetsbedrifter Bedrifter i Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF) skiller seg tydelig ut på flere av spørsmålene og opplever gjennomgående forholdene i sin bransje som verre enn de andre bedriftene i undersøkelsen. Hele 40 prosent av bedriftene i MLF mener at det har blitt vesentlig mer svart arbeid i privatmarkedet de siste fem årene, og 20 prosent at det har blitt en del mer. 17 prosent av bedriftene i MLF har fått vesentlig mindre omsetning i privatmarkedet de siste fem årene, mens 23 prosent har fått en del mindre. Dette er en dramatisk utvikling for denne delen av byggenæringen, ikke minst i lys av at 70 prosent av bedriftene i MLF fortsatt oppgir at privatmarkedet er svært eller ganske viktig for dem. Bedriftene i MLF skiller seg også ut når det gjelder påstandene om hva som er årsakene til svart arbeid, og mener i større grad enn de andre bedriftene at: Konsekvensene ved bli tatt for svart arbeid er små Det finnes unndragelsesmuligheter som er vanskelige å oppdage Det er få kontroller fra skattemyndighetene Det er en utbredt oppfatning at svart arbeid er vanlig i bransjen

27 Tiltak mot svart arbeid Tiltak mot svart arbeid kan initieres og iverksettes av myndigheter og bransjen selv, og rettes både mot bedrifter og kunder. Bedriftene ble spurt om å vurdere åtte mulige tiltak mot svart arbeid i privatmarkedet etter hvor effektive de tror de vil være. De fleste av disse tiltakene dreier seg om forsterkning av eksisterende ordninger, regelverk og praksis. Ett mulig nytt tiltak er såkalt ROT-fradrag, som innebærer at det gis mulighet for skattefradrag ved kjøp av hvite tjenester 27

28

29

30 Bedriftenes ønskeliste for tiltak mot svart arbeid: Økt kontroll, straff og skattefradrag Tiltak som er egnet til å avdekke og straffe svart arbeid vurderes i stor grad som effektive: Strengere straffer, skjerpet kontroll fra forsikringsselskapene og økt tilsyn fra myndighetene er noe de fleste bedriftene tror vil redusere svart arbeid i svært stor grad. Det er også ganske stor tro på å gi de regionale verneombudene større mulighet til å drive tilsyn i privatmarkedet. Dette stemmer godt med at bedriftene mener at få kontroller fra skattemyndighetene, unndragelsesmuligheter som er vanskelige å oppdage og små konsekvenser ved å bli tatt, som viktige grunner til svart arbeid. Skattefradrag for kjøp av hvite tjenester (ROT-fradrag) er det mest populære tiltaket blant bedriftslederne. To tredjedeler mener det vil redusere svart arbeid i svært stor grad. Det er imidlertid delte meninger om i hvilken grad rimeligere tjenester i det hvite markedet vil redusere svart arbeid. Dette står i en viss kontrast til den sterke troen på ROT-fradrag, da den viktigste effekten av skattefradrag i praksis er rimeligere tjenester. Bedriftene mener at bedre kvalitet i det hvite markedet vil være et mer effektivt tiltak mot svart arbeid, enn at hvite tjenester gjøres rimeligere og raskere.

31 For mer informasjon om prosjektet eller spørreundersøkelsen, kontakt: Rolf K. Andersen eller Line Eldring Tel:

Anbud og arbeidstakerrettigheter

Anbud og arbeidstakerrettigheter Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie

Detaljer

Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser

Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten og Line Eldring Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013 Skatteetatens Analysenytt 01/2013 2 Analysenytt 1/2013 Kjære leser, Å kjenne næringslivet er viktig for Skatteetaten. I 2012 gjennomførte vi en stor spørreundersøkelse for å kartlegge næringslivets holdninger

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Metode... 3 3 Resultater... 4 3.1 Intervjuer med virksomhetene... 4 3.2 Andre studier... 5 3.3 Spørreundersøkelser... 8 4 Oppsummerende diskusjon og konklusjon...

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Innhold

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2014 SAKTE, MEN SIKKERT FREMOVER. Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet

Bedriftsundersøkelsen 2014 SAKTE, MEN SIKKERT FREMOVER. Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet Bedriftsundersøkelsen 2014 SAKTE, MEN SIKKERT FREMOVER Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet Transparency International (TI) er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står i spissen

Detaljer

Kriminalitet i byggog anleggsnæringen. Situasjonsbeskrivelse 2014

Kriminalitet i byggog anleggsnæringen. Situasjonsbeskrivelse 2014 Kriminalitet i byggog anleggsnæringen Situasjonsbeskrivelse 2014 Innhold Forord 3 1. Bygg og anleggsnæringen - fakta 4 1.1 Sysselsetting 4 1.2 Utenlandsk arbeidskraft 4 2. Kriminalitetsbildet nåsituasjonen

Detaljer

Nettjenesteundersøkelsen

Nettjenesteundersøkelsen Nettjenesteundersøkelsen 2012 2012 2013, Sonora IT AS Det må ikke kopieres fra denne publikasjonen uten Sonora IT AS sitt samtykke. Det kan refereres fra denne publikasjonen etter vanlig god praksis for

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. Resultater fra «Spørsmål til skole-norge våren 2014» vedrørende satsingen «Ungdomstrinn i utvikling»

Ungdomstrinn i utvikling. Resultater fra «Spørsmål til skole-norge våren 2014» vedrørende satsingen «Ungdomstrinn i utvikling» Ungdomstrinn i utvikling Resultater fra «Spørsmål til skole-norge våren 2014» vedrørende satsingen «Ungdomstrinn i utvikling» Jørgen Sjaastad Arbeidsnotat 1/2014 Ungdomstrinn i utvikling Resultater fra

Detaljer

VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL?

VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL? Norut Tromsø Rapport nr.: 4/2010 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-226-6 VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL? SAMHANDLINGEN MELLOM NÆRINGSLIV OG FOU-MILJØ I TROMS Geir Bye (red.) Trude Høgvold Olsen Didrik

Detaljer

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Når kunnskap gir resultater--- Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering

Detaljer

Enkelt å være seriøs. Frokostseminar 12. september 2014 Jon Sandnes, adm. dir. BNL

Enkelt å være seriøs. Frokostseminar 12. september 2014 Jon Sandnes, adm. dir. BNL Enkelt å være seriøs Frokostseminar 12. september 2014 Jon Sandnes, adm. dir. BNL ny Sentral Godkjenning, nsg Tjenestedirektivet om kvalifikasjonskrav dagens obligatorisk lokale godkjenning bortfaller

Detaljer

Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem

Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem Omslag-Rapport-14-2014-A.indd 1 Heidi Gautun & Christopher Bratt 14/2014 Rapport nr 14/14 Velferdsforskningsinstituttet NOVA ISBN 978-82-7894-522-3 ISSN 0808-5013 www.hioa.no/nova Bemanning og kompetanse

Detaljer

Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos. Evaluering av tiltak mot sosial dumping

Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos. Evaluering av tiltak mot sosial dumping Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos Evaluering av tiltak mot sosial dumping Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten,

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse blant arkitekter og rådgivende ingeniører 18. 31. oktober 2012 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag

Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag ISBN 978-82-78-94344-1 ISSN 0808-5013 Per Erik Solem 5/2010 Rapport nr 5/10 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf. 22 54 12 00 www.nova.no Eldres posisjon

Detaljer

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011 På vei ut Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? av Sigtona Halrynjo AFI notat 1/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

NEW Facts Forprosjekt

NEW Facts Forprosjekt Prosjektrapport nr. 10/2012 NEW Facts Forprosjekt Kartlegging av kvinner i prosess- og olje-/ gassindustri på Sørlandet May-Linda Magnussen og Christine Svarstad Tittel Forfattere NEW Facts Forprosjekt.

Detaljer

Mer faktisk enn avtalt samvær

Mer faktisk enn avtalt samvær Samværsforeldres samvær med sine barn: Mer faktisk enn avtalt samvær Foreldre som ikke bor sammen, har gjerne avtale om hvor ofte barna skal få treffe faren. De fleste samværsfedrene er sammen med barna

Detaljer