Kvinnelige ledere i byggenæringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvinnelige ledere i byggenæringen"

Transkript

1 Kvinnelige ledere i byggenæringen Undersøkelse for Byggekostnadsprogrammet Rolf K. Andersen Fafo - Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning 2009

2 Innledning Fafo har på oppdrag fra Byggekostnadsprogrammet gjort en kartlegging av andelen kvinnelige ledere i byggenæringen, samt andelen kvinnelige styrerepresentanter Undersøkelsen omfattet også spørsmål om effekten av økt andel kvinnelige ansatte for effektivitet, kundehåndtering, innovasjon, sikkerhetsarbeid, faglig samarbeid og sosialt miljø Undersøkelsen ble gjennomført i februar/mars 2009, en tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 2007 og 2005

3 Innledning Presentasjonen er tematisk delt i fem deler Om undersøkelsen Utvalg, gjennomføring, frafall og representativitet Kvinnelige ledere i prosjekt Kartlegging av andelen kvinnelige ledere som er knyttet til byggeplassen i form av prosjektledere, byggeledere, prosjekteringsledere osv. Kvinnelige ledere i administrasjon Kartlegging av andelen kvinnelige ledere innenfor personal, økonomi og administrasjon Kvinnelige styremedlemmer Kartlegging av andelen kvinnelige styremedlemmer Holdninger til økt kvinneandel i byggenæringen Denne delen omhandler syn på om økt kvinneandel i byggebransjen vil ha positiv effekt for seks dimensjoner: Effektivitet, kundehåndtering, innovasjon, sikkerhetsarbeid, faglig samarbeid og sosialt miljø

4 Innledning Analyse I presentasjonen analyseres resultatene i forhold til fire bakgrunnsvariabler: Bransje Omsetning Antall ansatte Region Alle sammenhenger som kommenteres i presentasjonen, er statistisk signifikante med en sikkerhet på 95 prosent

5 1. Om undersøkelsen - Datainnsamling og utvalg Undersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av et elektronisk spørreskjema utsendt til bedrifter som er medlemmer av fire bransjeforbund innenfor byggenæringen: Byggenæringens landsforening (BNL) Norsk teknologi (tidligere TELFO) Rådgivende ingeniørers forening (RIF) Norges praktiserende arkitekter (NPA) Det ble satt en nedre grense på minimum 5 ansatte for å bli med i undersøkelsen.

6 1. Om undersøkelsen Frafall Totalt var det 3969 bedrifter med i utvalget. Av disse var 299 uten e- postadresse og 138 e-postadresser ble rapportert ugyldige. Dette gir et nettoutvalg på 3532 bedrifter Totalt fikk vi svar fra 991 bedrifter, som gir en svarprosent i forhold til nettoutvalget på 28 prosent. Dette er lavere enn i 2007 (36 prosent) og 2005 (38 prosent)

7 1. Om undersøkelsen Representativitet Siden vi ikke har svar fra samtlige bedrifter, er det gjort en nærmere analyse av om utvalget er representativt. I registeret hadde vi tilgjengelig informasjon om antall ansatte/årsverk. Tabellen under viser fordelingen mellom de ulike forbundene i registeret og i utvalget i forhold til tre parametere: totalt antall ansatte/årsverk, gjennomsnittlig antall ansatte/årsverk og medianverdien (den verdien som deler fordelingen i to like deler). Forening Antall ansatte/årsverk Antall ansatte/årsverk i gjennomsnitt Antall ansatte/årsverk medianverdi Svarprosent Register Utvalg Register Utvalg Register Utvalg NPA* RIF BNL NT *For NPA manglet vi detaljert informasjon om antall ansatte i registrert i 2009

8 Representativitet Tabellen viser at for samtlige forbund og totalt har vi en overrepresentasjon av bedrifter med mange ansatte. Dette kommer til syne når vi ser på gjennomsnitts- og medianverdiene, som ligger høyere i utvalget enn i registeret. Det kan være en rimelig hypotese at det er en høyere andel kvinnelige ledere desto større bedriften er. Det er derfor mulig at vi i undersøkelsen overestimerer andelen kvinnelige ledere. Det er ikke mulig å si noe sikkert om nivået på en slik mulig overestimering. 8

9 2. Kvinnelige ledere i prosjekt Totalt 12 prosent av lederne knyttet til prosjekt er kvinner Tilsammenligning er det i undersøkelsen totalt 11 prosent kvinner i byggenæringen. Andelen kvinnelige ledere innenfor prosjekt er m.a.o. tilnærmet lik andelen kvinner i næringen samlet sett. Det har ikke vært noen endring i kvinneandelen for ledere i prosjekt sammenlignet med 2005 (13 prosent) eller 2007 (10 prosent) I det følgende vises fordelingen av kvinnelige ledere knyttet til prosjekt langs bakgrunnsvariablene. I analysen vises prosentandel kvinnelige ledere med følgende inndeling: Ingen kvinnelige ledere 1-25 prosent kvinnelige ledere Mer enn 25 prosent kvinnelige ledere

10 2. Kvinnelige ledere i prosjekt Andel kvinnelige ledere innenfor prosjekt etter type virksomhet, i prosent. (N=873) Entrep Entrep Entrep Håndv Håndv Håndv Indus Indus Indus Arkit Arkit Arkit Rådg Rådg Råd % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Ingen 1-25 % Mer enn 25 %

11 2. Kvinnelige ledere i prosjekt Som i de tidligere undersøkelsen er andelen kvinnelige ledere klart høyest i arkitektkontorene Totalt i 2009 har 80 prosent av arkitektkontorene kvinnelige ledere knyttet til prosjekt og 60 prosent har mer enn 25 prosent kvinnelige ledere Andelen kvinnelige ledere er lavest blant håndverksbedriftene hvor over 85 prosent oppgir at de ikke har noen kvinnelige ledere knyttet til prosjekt. Her har det ikke vært noen endring i forhold til 2005 eller 2007 Det har imidlertid vært en vekst i andelen kvinnelige ledere i entreprenørbedriftene sammenlignet med 2005 og 2007 Entreprenør bedriftene har hatt en økning Den positive effekten vi så for rådgivervisksomheten fra 2005 til 2007 har stoppet opp. Rådgiver bedriftene er i 2009 tilbake på samme nivå som i 2005

12 2. Kvinnelige ledere i prosjekt Andel kvinnelige ledere innenfor prosjekt etter bedriftens omsetning. I prosent. (N=868) Mindre enn 10 mill Mindre enn 10 mill Mindre enn 10 mill mill mill mill Mer enn 50 mill Mer enn 50 mill Mer enn 50 mill % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ingen 1-25 % Mer enn 25 %

13 2. Kvinnelige ledere i prosjekt Andel kvinnelige ledere innenfor prosjekt etter antall ansatte i bedriften. I prosent. (N=921) 15 ansatte eller færre ansatte eller færre ansatte eller færre ansatte ansatte ansatte Mer enn 40 ansatte Mer enn 40 ansatte Mer enn 40 ansatte % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ingen 1-25 % Mer enn 25 %

14 2. Kvinnelige ledere i prosjekt Jo færre ansatte og jo lavere omsetning, desto færre kvinnelige ledere. Det har vært en positiv utvikling fra 2007 til 2009 for de store bedriftene. For bedrifter med mer enn 50 mill. i omsetning er det en nedgang fra 60 til 50 prosent i andelen som svarer at de ikke har kvinnelige ledere Ser vi på antall ansatte er det en nedgang fra 60 til 47 prosent Økningen skyldes at vesentlig flere svarer at de har fra 1-25 prosent kvinnelige ledere. Andelen som har over 25 prosent kvinnelige leder i prosjekt er tilnærmet uforandret

15 2. Kvinnelige ledere i prosjekt Andel kvinnelige ledere innenfor prosjekt etter region, i prosent. Hele landet 05 Hele landet 07 Hele landet 09 Østlandet 05 Østlandet 07 Østlandet 09 Innlandet 05 Innlandet 07 Innlandet 09 Sørlandet 05 Sørlandet 07 Sørlandet 09 Vestlandet 05 Vestlandet 07 Vestlandet 09 Midt-Norge 05 Midt-Norge 07 Midt-Norge 09 Nord-Norge 05 Nord-Norge 07 Nord-Norge % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ingen 1-25 % Mer enn 25 %

16 2. Kvinnelige ledere i prosjekt De bedriftene som er landsdekkende, har i større grad kvinnelige ledere enn de som er lokal- eller regionsbaserte Ellers er det ingen vesentlige endringer sammenlignet med 2005 og 2007

17 2. Kvinnelige ledere i prosjekt Oppsummering Arkitektkontorene er klart den av bransjene innenfor byggenæringen som har den høyeste andelen kvinnelige ledere. Den laveste andelen finner vi blant håndverksbedriftene De bedriftene som har relativt sett størst andel kvinnelige ledere innenfor prosjekt er de store og landstekkene bedriftene Disse to tendensen har vært stabile siden 2005 I 2009 er i tillegg tendensen forsterket i den forstand at det er færre blant de store bedriftene som ikke har kvinnelige ledere i prosjekt i 2009 enn det vi så i 2007

18 3. Kvinnelige ledere i administrasjon Andelen kvinnelige ledere i økonomisk- administrative stillinger er 25 prosent i 2009 Dette er på samme nivå som i 2007 (25 prosent) og 2005 (27 prosent) Det er med andre ord en vesentlig høyere andel kvinnelige ledere i administrative stillinger enn i stillinger som er knyttet til prosjekter på byggeplassene I de videre analysen vises prosentandel kvinnelige ledere i administrative stillinger med følgende inndeling: Ingen kvinnelige ledere 1-49 prosent kvinnelige ledere Mer enn 50 prosent kvinnelige ledere

19 3. Kvinnelige ledere i administrasjon Andel kvinnelige ledere innenfor administrasjon etter type virksomhet, i prosent. (N=1024) Entrep Entrep Entrep Håndverk Håndverk Håndverk Industri Industri Industri Arkitekt Arkitekt Arkitekt Rådgiver Rådgiver Rådgiver % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ingen 1-49 % 50 % eller mer

20 3. Kvinnelige ledere i administrasjon Arkitektkontorene utmerker seg igjen med en høy andel kvinnelige ledere. Samlet har 75 prosent av arkitektkontorene én eller flere kvinnelige ledere knyttet til personal, økonomi og administrasjon; dette er en liten nedgang fra Arkitektkontorene skiller seg også ut ved at det er en høy andel (62 prosent) av bedriftene som har 50 prosent eller flere kvinnelige ledere For de andre typene bedrifter er det ingen vesentlige endringer sammenlignet med 2007

21 3. Kvinnelige ledere i administrasjon Andel kvinnelige ledere innenfor administrasjon etter bedriftens omsetning i I prosent. Mindre enn 10 mill Mindre enn 10 mill Mindre enn 10 mill mil mill mill Mer enn 50 mill Mer enn 50 mill Mer enn 50 mill % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ingen 1-49 % 50 % eller mer

22 3. Kvinnelige ledere i administrasjon Andel kvinnelige ledere innenfor administrasjon etter antall ansatte i bedriften. I prosent 15 ansatte eller færre ansatte eller færre ansatte eller færre ansatte ansatte ansatte Mer enn 40 ansatte Mer enn 40 ansatte Mer enn 40 ansatte % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ingen 1-49 % 50 % eller mer

23 3. Kvinnelige ledere i administrasjon Andelen bedrifter med kvinnelige ledere innenfor administrasjon stiger med bedriftstørrelse. Dette var situasjonen også i 2005 og 2007 Blant de største bedriftene, målt både etter omsetning og antall ansatte, har det vært en økning i andelen som har 50 prosent eller flere kvinnelige ledere fra 2007 til 2009

24 3. Kvinnelige ledere i administrasjon Andel kvinnelige ledere innenfor administrasjon etter region, i prosent. Hele landet 05 Hele landet 07 Hele landet 09 Østlandet 05 Østlandet 07 Østlandet 09 Innlandet 05 Innlandet 07 Innlandet 09 Sørlandet 05 Sørlandet 07 Sørlandet 09 Vestlandet 05 Vestlandet 07 Vestlandet 09 Midt-Norge 05 Midt-Norge 07 Midt-Norge 09 Nord-Norge Nord-Norge Nord-Norge % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ingen 1-49 % Mer enn 50 %

25 3. Kvinnelige ledere i administrasjon Det er ingen store regionale forskjeller i andelen som har kvinnelige ledere i administrative stillinger, men de bedriftene som er landsdekkende, har i noe større grad kvinnelige ledere enn de som er lokal- eller regionsbaserte Resultatene er i hovedsak på linje med det vi så i 2005 og 2007 med ett unntak: I Nord-Norge har det vært en vesentlig økning i andelen bedrifter som svarer at de ikke har kvinnelige ledere innenfor administrasjon

26 3. Kvinnelige ledere i administrasjon Oppsummering Andelen kvinnelige ledere innenfor administrative stillinger er høyere enn andelen innenfor prosjekt Arkitektkontorene har en høyere andel kvinnelige ledere enn de andre bransjene Igjen finner vi at de store landsdekkende bedriftene har det høyeste antall kvinnelige ledere på administrativt nivå

27 4. Kvinnelige styremedlemmer Totalt er 14 prosent av styremedlemmene i byggenæringen kvinner dette er på samme nivå som i 2007 (15 prosent) og 2005 (12 prosent) Kun 5 prosent av styrelederne er kvinner, dette er også på samme nivå som i 2007 (5 prosent) og 2005 (4 prosent) I de videre analysen vises prosentandel kvinnelige styremedlemmer med følgende inndeling: Ingen kvinnelige styremedlemmer 1-39 prosent kvinnelige styremedlemmer 40 prosent eller flere kvinnelige styremedlemmer

28 4. Kvinnelige styremedlemmer Andel kvinnelige styremedlemmer etter type virksomhet. I prosent Entrep Entrep Entrep Håndverk Håndverk Håndverk Industri Industri Industri Arkitekt Arkitekt Arkitekt Rådgiver Rådgiver Rådgiver % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ingen 1-39 % 40 % eller mer

29 4. Kvinnelige styremedlemmer Arkitektbransjen er nok en gang den bransjen der flest bedrifter har kvinnelig styrerepresentasjon I arkitektbransjen har nær 1 av 3 mer enn 40 prosent kvinner i styret I de andre bransjene er det kun et lite mindretall som oppnår 40 prosent kvinneandel Økningen i bedrifter med kvinnelig styrerepresentasjon vi så innenfor håndverksbedrifter, industribedrifter og rådgivingsfirmaer fra 2005 til 2007 har stoppet opp. I 2009 er kvinneandelen i styrene på samme nivå som i 2007

30 4. Kvinnelige styremedlemmer Andel kvinnelige styremedlemmer etter bedriftens omsetning i I prosent Mindre enn Mindre enn Mindre enn mill mill mill Mer enn 50 mill Mer enn 50 mill Mer enn 50 mill % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ingen 1-39 % 40 % eller mer

31 4. Kvinnelige styremedlemmer Andel kvinnelige styremedlemmer etter antall ansatte i bedriften. I prosent 15 ansatte eller færre ansatte eller færre ansatte eller færre ansatte ansatte ansatte Mer enn 40 ansatte Mer enn 40 ansatte Mer enn 40 ansatte % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ingen 1-39 % 40 % eller mer

32 4. Kvinnelige styremedlemmer Ser vi på kvinneandelen i styrene etter bedriftstørrelse (målt i omsetning og antall ansatte), er det få store skiller. Sammenlignet med tidligere år er resultatene også stabile Det er og interessant at jo mindre bedriften er, målt etter antall ansatte og omsetning, desto større er andelen bedrifter med en kvinnelig styrerepresentasjon på 40 prosent eller mer

33 4. Kvinnelige styremedlemmer Andel kvinnelige styremedlemmer etter region. I prosent Hele landet 05 Hele landet 07 Hele landet 09 Østlandet 05 Østlandet 07 Østlandet 09 Innlandet 05 Innlandet 07 Innlandet 09 Sørlandet 05 Sørlandet 07 Sørlandet 09 Vestlandet 05 Vestlandet 07 Vestlandet 09 Midt-Norge 05 Midt-Norge 07 Midt-Norge 09 Nord-Norge 05 Nord-Norge 07 Nord-Norge % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ingen 1-39 % 40 % eller mer

34 4. Kvinnelige styremedlemmer Det er ingen vesentlige forskjeller mellom regionene i andelen som har kvinnelige styremedlemmer Men de landsdekkende bedriftene har høyere kvinnelig styrerepresentasjon enn de lokalt eller regionsbaserte, denne forskjellen har også økt sammenlignet med 2007

35 5. Vil økt kvinneandel ha positive effekter for byggenæringen? I undersøkelsen ble det i 2007 og 2009 stilt spørsmål om man mente at en økt andel kvinnelige ansatte i byggebransjen ville ha positive effekter. Dette ble målt på seks områder: Effektivitet Kundehåndtering Innovasjon/nyskaping Sikkerhetsarbeid (unngå ulykker) Faglig samarbeid i prosjekt Det sosiale miljøet

36 5. Vil økt kvinneandel ha positive effekter for byggenæringen? I hvilken grad tror du en økt andel kvinner gir en positiv effekt innenfor følgende områder? Effektivitet Effektivitet Innovasjon Innovasjon Faglig samarbeid Faglig samarbeid Sikkerhetsarbeid Sikkerhetsarbeid Kunderhåndtering Kunderhåndtering Sosialt miljø Sosialt miljø % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Stor grad Noen grad Liten grad Ikke i det hele tatt Ikke sikker

37 5. Vil økt kvinneandel ha positive effekter for byggenæringen? Sammenlignet med 2007 er det ingen endringer i holdningene langs disse dimensjonene Det er en klar tendens til at man mener økt kvinneandel først og fremst vil ha positiv effekt for det sosiale miljøet; 44 prosent mener at økt kvinneandel i stor grad vil ha betydning for det sosiale miljøet Det er kun et lite mindretall av lederne som mener at flere kvinner i stor grad vil ha positiv effekt for effektiviteten, innovasjonen og det faglige samarbeidet En noe større andel mener at økt kvinneandel i stor grad vil ha betydning for kundehåndtering og sikkerhetsarbeid Mange mener også at økt kvinneandel i noen grad vil være positiv for effektivitet, innovasjon og faglig samarbeid, samlet sett er det likevel riktig å hevde at de fleste daglige ledere/adm.dir i byggenæringen ikke tror økt kvinneandel vil ha vesentlig betydning for dette

38 5. Vil økt kvinneandel ha positive effekter for byggenæringen? Det er få forskjeller mellom de ulike bakgrunnsvariablene i vurderingen av disse holdningsspørsmålene, med to unntak: Industribedriftene mener i større grad enn de andre typene bedrifter at økt kvinneandel vi ha positiv innvirkning på effektiviteten Håndverksbedriftene mener i mindre grad enn de andre typene bedrifter at økt kvinneandel vil ha positiv effekt for det faglige samarbeidet i prosjekter

Kvinnelige ledere i byggenæringen

Kvinnelige ledere i byggenæringen Kvinnelige ledere i byggenæringen Undersøkelse for Byggekostnadsprogrammet Rolf K. Andersen og Hanne Bogen Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning 2007 Innledning Fafo har på oppdrag fra Byggekostnadsprogrammet

Detaljer

Kvinnelige ledere i byggenæringen

Kvinnelige ledere i byggenæringen Kvinnelige ledere i byggenæringen Undersøkelse for Byggekostnadsprogrammet Rolf K. Andersen Fafo 2006 Innledning Fafo har på oppdrag fra Byggekostnadsprogrammet gjort en kartlegging av andelen kvinnelige

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Privatmarkedet i byggenæringen

Privatmarkedet i byggenæringen Privatmarkedet i byggenæringen - Spørreundersøkelse blant medlemsbedrifter i Byggenæringens Landsforening og Norsk Teknologi Rolf K. Andersen, Line Eldring & Johan Røed Steen Fafo, 28. august 2013 1 Innhold

Detaljer

Norsk landbrukssamvirke. - Matvareindustriens forventninger til fremtiden

Norsk landbrukssamvirke. - Matvareindustriens forventninger til fremtiden Norsk landbrukssamvirke - Matvareindustriens forventninger til fremtiden Sammendrag Fremtidsindikatoren er en samlet faktor for fremtidsoptimisme ved indikatorene; sysselsetting, omsetning og lønnsomhet.

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Høst 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

4. kvartal 2014 28.11.2014

4. kvartal 2014 28.11.2014 4. kvartal 2014 28.11.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

3. kvartal 2014 29.08.2014

3. kvartal 2014 29.08.2014 3. kvartal 2014 29.08.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

HurtigErfa Vedlegg 2

HurtigErfa Vedlegg 2 HurtigErfa Vedlegg 2 Detaljer fra spørreundersøkelsen i BAE-næringen MULTICONSULT AS Nedre Skøyen vei 2 P.b. 265 Skøyen 0213 Oslo Tel.: 21 58 50 00 Fax: 21 58 50 01 www.multiconsult.no 1. HurtigErfa- spørreundersøkelse

Detaljer

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai BNL-rapport / nr.4 12 tyveri fra byggeplassen 12 mai 1. Oppsummering Med jevne mellomrom har det blitt rapportert om at tyveri fra byggeplasser er et økende problem. Det har imidlertid manglet gode tall

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Våren 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

for HelseSør Øst RHF

for HelseSør Øst RHF Omdømmeundersøkelse for HelseSør Øst RHF Våren 2014 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Kort om undersøkelsen Bakgrunn for undersøkelsen Språkrådet har i 2008 og 2010 gjennomført

Detaljer

Forventningsundersøkelser for Norges Bank

Forventningsundersøkelser for Norges Bank Forventningsundersøkelser for Norges Bank Undersøkelser blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 1. kvartal 2013 28.02.2013 Forord Opinion Perduco utfører på oppdrag

Detaljer

Forventningsundersøkelser for Norges Bank

Forventningsundersøkelser for Norges Bank Forventningsundersøkelser for Norges Bank Undersøkelser blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 1. kvartal 2010 08.03.2010 Forord Perduco utfører på oppdrag fra

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Produktutvikling i norsk fiskeindustri resultater fra en nasjonal survey 1)

Produktutvikling i norsk fiskeindustri resultater fra en nasjonal survey 1) Produktutvikling i norsk fiskeindustri resultater fra en nasjonal survey 1) Kåre Hansen Økt satsing på markedsbasert produktutvikling vil være en viktig fremtidig strategi for økt verdiskaping i norsk

Detaljer

Medlemsundersøkelsen Oppdragsgiver: Ranaregionen Næringsforening

Medlemsundersøkelsen Oppdragsgiver: Ranaregionen Næringsforening Medlemsundersøkelsen Oppdragsgiver: Ranaregionen Næringsforening Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en årlig medlemsundersøkelse gjennomført blant Ranaregionen Næringsforenings

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Forventningsundersøkelser for Norges Bank

Forventningsundersøkelser for Norges Bank Forventningsundersøkelser for Norges Bank Undersøkelser blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 11.03.2009 Forord Perduco utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 28.05.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

Norsk på arbeidsplassen. Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien

Norsk på arbeidsplassen. Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien Norsk på arbeidsplassen Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien Norsk på arbeidsplassen Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Menn fortsatt i førersetet

Menn fortsatt i førersetet fortsatt i førersetet innehar nå 4 prosent av styrevervene i allmennaksjeselskapene. Dette er blitt oppnådd gjennom innføring av kjønnskvotering. Likevel er det fortsatt menn som dominerer på de fleste

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Høsten 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de?

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Pensjonsforum, seminar 16. oktober 2015 Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen & Åsmund Hermansen Fafo-prosjekt 1. Oppsummering av eksisterende

Detaljer

Norsk på arbeidsplassen

Norsk på arbeidsplassen Norsk på arbeidsplassen - En kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien INNHOLD 2 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 1. Innledning... 2. Data... 3. Oppsummering...

Detaljer

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet Landsomfattende omnibus 5. 9. desember 2016 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 7. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1002

Detaljer

Forventningsundersøkelser for Norges Bank

Forventningsundersøkelser for Norges Bank Forventningsundersøkelser for Norges Bank Undersøkelser blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 02.06.2009 Forord Perduco utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise

Detaljer

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014 Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Topplederundersøkelsen TNS.. Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 Innvandrere i norske virksomheter

Detaljer

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015 Strukturendringer i «byggesaksfeltet» Hva er endringene i SAK og Byggesak? Verktøy fra Arkitektbedriftene- AY, Maks Hva er det fortsatt usikkerhet rundt? Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Detaljer

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007 Astrid Skretting SIRUS Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 98-7 De årlige spørreskjemaundersøkelsene i aldersgruppa - år viser at mens alkoholforbruket blant ungdom

Detaljer

Felles høringsuttalelse NOU 2014:4 Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket samlet uttalelse fra leverandører innen bygg og anlegg

Felles høringsuttalelse NOU 2014:4 Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket samlet uttalelse fra leverandører innen bygg og anlegg Nærings- og Fiskeridepartementet Sendt per epost: postmottak@nfd.dep.no Oslo, den 24.10.2014 Felles høringsuttalelse NOU 2014:4 Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket samlet uttalelse fra leverandører

Detaljer

Bruk av engelsk i norske bedrifter

Bruk av engelsk i norske bedrifter Contents 1 Hovedfunn 3 3 Bruk av engelsk i norsk næringsliv 13 4 Metode 7 Offisielt arbeidsspråk og konsernets / styrets betydning 1 Hovedfunn Hovedfunn Bruk av engelsk i norsk næringsliv 67 % av bedriftene

Detaljer

Optimismen fester seg omstilling, økt konkurransekraft og robusthet preger landsdelen. September 2017

Optimismen fester seg omstilling, økt konkurransekraft og robusthet preger landsdelen. September 2017 Optimismen fester seg omstilling, økt konkurransekraft og robusthet preger landsdelen September 2017 Vi lever i en begivenhetsrik tid mange overraskelser 1 Ingen hard-landing i Kina Olje fra 30 til usd/fat

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Vår 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent:

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent: Bedriftsundersøkelse Kompetansebehov innen prosjekt- og byggeplassledelse Prosjekt «Yrkeshøyskolen øst» Deltagende bransjeorganisasjoner: NELFO, EBA, Rørentreprenørene Fylker: Oppland, Hedmark, Akershus,

Detaljer

KONJUNKTURUNDERSØKELSEN VÅR 2016 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF)

KONJUNKTURUNDERSØKELSEN VÅR 2016 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN VÅR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) April 1 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

HMS-nøkkeltall for 2014 Energi Norge

HMS-nøkkeltall for 2014 Energi Norge HMS-nøkkeltall for 2014 Energi Norge Foto: BKK 1 1 Indeks Side Indeks 2 Fakta om undersøkelsen 3 1 Hovedfunn 4 Nøkkeltall 5 Oppsummering 6 2 IA Inkluderende Arbeidsliv 11 IA-Bedrifter 12 Planer om IA-avtale

Detaljer

REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND

REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND Sammendrag Kartlegging av industrien på Helgeland med fokus på industriens kjønnsbalanse. Målet med undersøkelsen er å kartlegge kjønnsbalansen for så å

Detaljer

Rapport svømmebassengundersøkelsen 2010

Rapport svømmebassengundersøkelsen 2010 Rapport svømmebassengundersøkelsen 2010 Rapporten er levert av TNS Gallup - Norge Oslo 2011 1 Tittel på presentasjon 11. april 2011 Bakgrunn for tilleggsundersøkelsen TNS Gallup har på oppdrag for i løpet

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

Tveit Næringsbarometer

Tveit Næringsbarometer 1 Tveit Næringsbarometer Tveit Næringsbarometer 1.tertial 2016 2 Tveit Næringsbarometer Fakta om Næringsbarometeret Tveit Næringsbarometer tar temperaturen på næringslivet i Nord-Rogaland og Sunnhordland.

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivslederne og husholdninger 26.02.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi

Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi Regnskapsanalyse 2011-2013 Bransjer og Geografi Analyse av regnskaper for bedrifter i Trøndelag og Nordvestlandet til konjunkturbarometeret 2014 for SpareBank 1 SMN 1 Datagrunnlaget Bedrifter i Møre og

Detaljer

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LUNNER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord

Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord En spørreundersøkelse blant bedrifter i Meløy kommune i perioden 26. januar 2012 til 9. februar 2012 1 Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

for Oda nettverk - januar 2015 Andelen kvinner i norsk IT-bransje

for Oda nettverk - januar 2015 Andelen kvinner i norsk IT-bransje Andelen kvinner i norsk IT-bransje for Oda nettverk - januar 2015 Om undersøkelsen Hva: Denne undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup AS på oppdrag fra ODA NETTVERK. Formålet med undersøkelsen er å

Detaljer

HMS-nøkkeltall for 2013 Energi Norge

HMS-nøkkeltall for 2013 Energi Norge HMS-nøkkeltall for 2013 Energi Norge Foto: Hafslund 1 1 Indeks Side Indeks 2 Fakta om undersøkelsen 3 1 Hovedfunn 4 Nøkkeltall 5 Oppsummering 6 2 IA Inkluderende Arbeidsliv 11 IA-Bedrifter 12 Planer om

Detaljer

for Oda nettverk - januar 2016 Andelen kvinner i norsk IT-bransje

for Oda nettverk - januar 2016 Andelen kvinner i norsk IT-bransje Andelen kvinner i norsk IT-bransje for Oda nettverk - januar 2016 Om undersøkelsen Hva: Hvem: Når: Ansvarlig: Denne undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup AS på oppdrag fra ODA NETTVERK. Formålet med

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Evaluering av Fylkesmannen. Nord-Trøndelag 2016/2017

Evaluering av Fylkesmannen. Nord-Trøndelag 2016/2017 Evaluering av Fylkesmannen Nord-Trøndelag 2016/2017 Innhold Bakgrunn for undersøkelsen s. 1 Om undersøkelsen s. 2 Om rapporten s. 3 Kjennskap til: Fylkesmannens virksomhet s. 4 Fylkesmannens arbeidsoppgaver

Detaljer

Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser

Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser Norsk Standard NS 8400 1. utgave september 2005 ICS 91.010.20 Språk: Norsk Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser Procurement rules for building and civil engineering works by

Detaljer

Rapport. Klimatilpasning Klimatilpasning i kommuner, fylkeskommuner og blant fylkesmenn

Rapport. Klimatilpasning Klimatilpasning i kommuner, fylkeskommuner og blant fylkesmenn Rapport Klimatilpasning 2007 Klimatilpasning i kommuner, fylkeskommuner og blant fylkesmenn Klimatilpasning 2007 Klimatilpasning i kommuner, fylkeskommuner og blant fylkesmenn Innhold Forord........................................................................................

Detaljer

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016 Beregnet til Oslo kommune Dokument type Rapport Dato Januar 016 BRUKERUNDERSØKELSE I HJEMMETJENESTEN 015 Innholdsfortegnelse 0 SAMMENDRAG 1 1. OM UNDERSØKELSEN 1.1 Bakgrunn 1. Metode og målgruppe. RESULTATER

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013

Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013 Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013 1 Bakgrunn 2 Undersøkelse om vekstforventninger og holdninger til et utvalg sentrale bransjer i Trøndelag og på Nordvestlandet Med nær 4000 spurte totalt

Detaljer

Holdninger til ulike tema om Europa og EU

Holdninger til ulike tema om Europa og EU Holdninger til ulike tema om Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 15. Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 12. 15. Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1001 Måle holdning til ulike

Detaljer

Måling angående trafikkregler blant syklister

Måling angående trafikkregler blant syklister Måling angående trafikkregler blant syklister Kort om undersøkelsen Måling angående trafikkregler blant syklister Bakgrunn for undersøkelsen Statens Vegvesen ønsker å avdekke kjennskap til og holdninger

Detaljer

Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus

Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus Brit Logstein og Arild Blekesaune Notat nr. 6/10, ISBN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll 7491 Trondheim brit.logstein@bygdeforskning.no

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

KONJUNKTURUNDERSØKELSEN VÅR 2017 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF)

KONJUNKTURUNDERSØKELSEN VÅR 2017 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN VÅR 2017 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) Mai 2017 1 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

Kvantitative metoder datainnsamling

Kvantitative metoder datainnsamling Kvantitative metoder datainnsamling Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, side 235-303 og 380-388. Tematikk: Oppsummering fra sist forelesning. Operasjonalisering. Utforming

Detaljer

Det må bli enklere å drive seriøst i byggenæringen Byggesaksdagene 26.10.2015. Jon Sandnes 16. Oktober 2015

Det må bli enklere å drive seriøst i byggenæringen Byggesaksdagene 26.10.2015. Jon Sandnes 16. Oktober 2015 Det må bli enklere å drive seriøst i byggenæringen Byggesaksdagene 26.10.2015 Jon Sandnes 16. Oktober 2015 Bolig ny) YB ny) Anlegg Bolig ROT YB ROT 21% 73mrd 18% 62mrd 74,7mrd 19% 67mrd 22% 71mrd 20% Fra

Detaljer

Sakte, men sikkert fremover

Sakte, men sikkert fremover Bedriftsundersøkelsen Sakte, men sikkert fremover Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet VEDLEGG TIL UNDERSØKELSEN 1 Innhold Detaljert oppsummering av resultater s. 3 Oversikt over spørsmålene

Detaljer

INNOVASJON I BYGGEVAREINDUSTRIEN

INNOVASJON I BYGGEVAREINDUSTRIEN INNOVASJON I BYGGEVAREINDUSTRIEN UNDERSØKELSE OKTOBER 2013 - Bruk av virkemiddelapparatet - Kommersialisering av innovasjon - Hva hindrer og fremmer innovasjon MIDDELTHUNSGT 27 0307 OSLO BAKGRUNN Det er

Detaljer

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Først. Et kort tilbakeblikk på 2016 1 2 3 4 5 Vekst i ansatte Bedriftene venter økt sysselsetting det neste året. Det er fylkesvise forskjeller.

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 4/11. Saksnummer Utvalg Møtedato 4/11 Arbeidsmiljøutvalget 30.03.

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 4/11. Saksnummer Utvalg Møtedato 4/11 Arbeidsmiljøutvalget 30.03. Sak 4/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 4/11 Sakstittel: EVALUERING AV RØYKEFORBUDET Arkivsaknr: 08/40 Saksbehandler: RKO/LPK/EVELS Edvard Velsvik Bele K-kode: 441 Saksnummer

Detaljer

Kompetansekartlegging innen byggenæringen Prosjekterende ledd

Kompetansekartlegging innen byggenæringen Prosjekterende ledd Kompetansekartlegging innen byggenæringen Prosjekterende ledd Undersøkelse i byggenæringen 12. november 7. desember 2015 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Å kartlegge kjennskap

Detaljer

Holdninger til innvandring og integrering

Holdninger til innvandring og integrering Ipsos April 07 Holdninger til innvandring og integrering 07 Ipsos. Sammendrag Ipsos gjennomførte i februar 07 en undersøkelse som kartlegger nordmenns holdninger til innvandring og integrering. Den samme

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av de foresattes perspektiver og erfaringer med barnehagene. Resultatene

Detaljer

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011 Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. desember 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Metode

Detaljer

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Kapitteltittel 7Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) ble opprettet i 26. Hensikten er å stimulere virksomheter til å gi de ansatte opplæring

Detaljer

Frida - brukerundersøkelse blant ansatte ved SVTfakultetet. Trondheim, juli 2008

Frida - brukerundersøkelse blant ansatte ved SVTfakultetet. Trondheim, juli 2008 Frida - brukerundersøkelse blant ansatte ved SVTfakultetet 2007 Trondheim, juli 2008 Frida - brukerundersøkelse blant ansatte ved SVTfakultetet 2007 Trondheim, juli 2008 NTNU, SVT-fakultetet Dragvoll,

Detaljer

ENKELT Å være SERIøS 1. NY SENTrAL GоDKJENNING (nsg)

ENKELT Å være SERIøS 1. NY SENTrAL GоDKJENNING (nsg) Rapport fra bygge- og anleggsnæringens ekspertutvalg for godkjenning av kvalifikasjoner og innsats mot useriøse aktører ENKELT Å være SERIøS 1. NY SENTrAL GоDKJENNING (nsg) oktober 2015 DELrApporT 2 Registreringsordning

Detaljer

MEDBORGERNOTAT #3. «Holdninger til boring i olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen i perioden »

MEDBORGERNOTAT #3. «Holdninger til boring i olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen i perioden » MEDBORGERNOTAT #3 «Holdninger til boring i olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen i perioden 2014-2017.» Annika Rødeseike annika.rodeseike@student.uib.no Universitetet i Bergen August 2017

Detaljer

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2011

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2011 Analyse av nasjonale prøver i engelsk Denne analysen omhandler nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i engelsk på 8. trinn for. Sammendrag Det er kun små kjønnsforskjeller

Detaljer

Anonymiserte prøver. Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Anonymiserte prøver. Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Anonymiserte prøver Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19.

Detaljer

Byggenæringen på høygir.men mye å gå på. Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013

Byggenæringen på høygir.men mye å gå på. Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013 Byggenæringen på høygir.men mye å gå på Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013 Historisk høyt aktivitetsnivå 360 mrd kr i omsetning i 2013 Fra 5 til 6 millioner mennesker til

Detaljer

Kompetansebehov og samarbeid skole-bedrift

Kompetansebehov og samarbeid skole-bedrift Kompetansebehov og samarbeid skole-bedrift Roger Taaje HR-sjef Moelven Industrier Telefon: +47 920 25 899 E-post: roger.taaje@moelven.com LinkedIn: no.linkedin.com/in/taaje - linkedin.com/company/moelven

Detaljer

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS kommune Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 03 2 Argumenter for og i mot 09 kommunesammenslutning 2 1 Dokumentasjon av undersøkelsen Bakgrunn og formål Formål Lardal og Larvik kommune har en pågående

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge TNS Gallup desember 00 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen Utvalg

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing 2011

Analyse av nasjonale prøver i lesing 2011 Analyse av nasjonale prøver i lesing Denne analysen omhandler nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i lesing for, sammenlignet med resultater for tidligere år. Sammendrag Det

Detaljer

FoU-prosjekt : sammendrag og konklusjoner

FoU-prosjekt : sammendrag og konklusjoner FoU-prosjekt 164023: sammendrag og konklusjoner Resymé Sykefraværet er høyere i kommunesektoren enn i privat sektor. Det er godt dokumentert at det er store forskjeller i fraværet mellom kjønn, aldersgrupper,

Detaljer

HMS-nøkkeltall for 2015 Energi Norge

HMS-nøkkeltall for 2015 Energi Norge HMS-nøkkeltall for 2015 Energi Norge Foto: Apeland 1 1 Indeks Side Indeks 2 Fakta om undersøkelsen 3 1 Hovedfunn 4 Nøkkeltall 5 Oppsummering 6 2 IA Inkluderende Arbeidsliv 11 IA-Bedrifter 12 Planer om

Detaljer

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter 15. februar 3. mars 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2016

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2016 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2016 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 25.02.2016 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 212 Desember 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Sterk omsetningsvekst i anleggsbransjen Bedret lønnsomhet blant MEF-bedriftene Anleggsbransjen vurderer fortsatt betydelig grad av permittering

Detaljer

3. Kvinners og menns lønn

3. Kvinners og menns lønn 3. Kvinners og menns lønn Kvinners månedslønn utgjør 84,7 prosent av menns månedslønn. Det har det vært en svak økning i kvinners andel av menns lønn fra 83,6 prosent i 1998 til 84,7 prosent i 2005 Det

Detaljer

Fagarbeiderkompetanse

Fagarbeiderkompetanse Fagarbeiderkompetanse Dagens og fremtidens kompetansebehov i fagarbeiderrollen, i industri og bygg og anlegg. Lisbeth Øyum, SINTEF Teknologi og samfunn www.sintef.no/skills Avdeling Teknologiledelse Vårt

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Fredskorpset Kjennskapsmåling

Fredskorpset Kjennskapsmåling Fredskorpset Kjennskapsmåling Metodebeskrivelse Bakgrunn og formål Undersøkelsens formål er å måle kjennskap og holdning til Fredskorpset. Lignende målinger er gjennomført i 2011-2013. Intervjuperiode

Detaljer