KONJUNKTURUNDERSØKELSEN VÅR 2016 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONJUNKTURUNDERSØKELSEN VÅR 2016 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF)"

Transkript

1 KONJUNKTURUNDERSØKELSEN VÅR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) April 1

2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen inkluderer spørsmål knyttet til bedriftenes forventninger til sysselsetting, ordrereserver i forhold til for et halvt år siden og markedsutsikter for det neste halve året. Dette er årets andre undersøkelse, og den ble gjennomført i tidsrommet 1. mars til 05. april. Av 173 inviterte bedrifter valgte 84 å delta, dette gir en svarprosent på 48. De deltakende bedriftene utgjør 91 prosent av alle årsverk blant medlemsbedriftene i RIF. Av hensyn til representativitet er resultatene vektet etter bedriftsstørrelse (antall årsverk). Ettersom undersøkelsen er den niende i rekken er utvikling fra tidligere målinger inkludert i fremstillingen av utvalgte resultater. Figur 1: Viser hvordan de deltakende bedriftene er representert i de 6 ulike regionene. Merk at det var mulig å krysse av for flere ulike alternativer, og at én bedrift kan være representert i flere regioner. Figuren viser derfor hvor mange ganger en region er krysset av for blant de 84 deltakende bedriftene. Nord Norge (Finnmark, Troms, Nordland) (n=9) 11% Midt Norge (Nord-Trøndelag, Sør- Trøndelag, Møre og Romsdal) (n=23) 27% Vestlandet (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland) (n=21) 25% Østlandet (Hedmark, Oppland, Buskerud, Akershus, Vestfold, Østfold) (n=38) 45% Oslo (n=23) 27% Sør Norge (Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark) (n=13) 15% 0% 20% 30% 40% 50% 2

3 OMRÅDER/ DEFINISJONER Nord-Norge: Finnmark, Troms og Nordland Midt-Norge: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal Vestlandet: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland Østlandet: Hedmark, Oppland, Buskerud, Akershus Oslo Sør-Norge: Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark Ordrereserve: Både kontraktsfestede oppdrag, samt oppdrag som med stor sannsynlighet vil bli gjennomført Figur 2: Omsetning fordelt på forretningsområde Samferdsel 14 % Vann og avløp 3 % Plan 4 % Eksport (uavhengig av sektor) 1 % Olje og gass 1 % Miljø 1 % Industri 3 % Energi 5 % Bygg og eiendom (inkludert tekniske installasjoner) 68 % 3

4 SAMMENDRAG Resultatene fra konjunkturundersøkelsen våren viser en bransje som holder seg stabilt på et moderat forventningsnivå. Årets undersøkelse viser at medlemsbedriftene har et noe mer pessimistisk syn på de neste seks månedene, noe som er sammenfallende med den økonomiske situasjonen i Norge for øvrig. Dersom vi ser på sysselsettingen og forventning til sysselsetting de kommende seks månedene er bildet relativt positivt. Det er en større andel bedrifter som forventer flere årsverk de neste seks månedene sammenlignet med resultatene fra konjunkturundersøkelsen høsten. Dette bildet varierer derimot i de ulike regionene, hvor det er Vestlandet, Sør Norge og Nord Norge som kommer svakest ut. Det er på den andre siden størst forventning til flere sysselsatte på Østlandet. Alt i alt ser vi en bransje som er relativt optimistisk med tanke på sysselsetting det neste halve året. Medlemsbedriftene oppgir noe svakere ordrereserver enn forventet for våren. Totalt sett har en større andel bedrifter oppgitt at ordrereservene er mindre heller enn større. Bildet varierer en del dersom vi ser på tvers av de ulike regionene og forretningsområdene. Ikke uventet er det segmentet Olje- og gass som kommer dårligst ut. Det har også vært en relativt stor nedgang innenfor Bygg og eiendom. Fordelt på regionene er det Vestlandet som skiller seg negativt ut. Dette er også sammenfallende med resultatene fra de siste konjunkturundersøkelsene. Likevel er ikke bildet bare dystert. Til tross for konjunkturnedgangen Norge befinner seg i er det flere forretningsområder hvor medlemsbedriftene forventer økte eller stabile ordrereserver de neste seks månedene. Dette er i all hovedsak knyttet til plan, miljø og eksport. Det er også store forskjeller i medlemsbedriftenes forventninger dersom vi ser på tvers av regioner. 4

5 SYSSELSETTINGSFORVENTNINGER Figur 2 viser at medlemsbedriftene har en positiv forventning til sysselsettingen de neste seks månedene. Andelen som oppgir en forventet økning i antall sysselsatte er våren på samme nivå som våren. Det er også en mindre andel som forventer å ha færre sysselsatte de neste seks månedene fra 7 % høsten til 4 % våren 1. Denne forventede økningen i antall sysselsatte vil i følge kilder kunne være knyttet til sektorer utenfor Olje- og gass. Spesielt ser man en økning i sektorer som samferdsel, plan og bygg. Statistisk sentralbyrå melder om at nedgangen stort sett har rammet enkeltnæringer, regioner og yrkesgrupper hardere enn andre. Analysene deres viser at arbeidsledigheten har steget mest på Sør- og Vestlandet, mens den har vært relativt beskjeden i andre regioner 2 Bildet blir på mange måter gjenspeilet i resultatene fra medlemsbedriftene i RIF. Det er «naboeffekten». Ingen tror jo at deres egen økonomi (personlig) vil svekkes. Nedbemanninger og lavere inntekt rammer nok naboen. Men det er positivt at pessimismen ikke har tatt bransjen. Christian Nørgaard Madsen, Adm. direktør Multiconsult og styreleder RIF Figur 3: Forventet endring i antall årsverk de neste 6 månedene 100 % 90 % 80 % 34% 32% 32% 32% 34% 25% 38% 33% 38% 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 62% 65% 66% 63% 61% 67% 51% 60% 59% Flere enn nå Det samme Færre enn nå 20 % 10 % 4% 3% 2% 6% 4% 8% 11% 0 % 7% 4% Økonomiske analyser :1:1 5

6 Dersom vi ser på de absolutte tallene som bedriftene rapporterer, antyder disse en økning i antall sysselsatte på 2,9 prosent 3. Økningen tilsvarer 286 nye årsverk. Figur 4 viser at det er bedrifter i størrelsesorden som forventer størst økning i antall sysselsatte. Dernest er det medlemsbedriftene i størrelsesorden som forventer størst prosentvis økning i antall sysselsatte med 4,6 %. 4 Figur 4: Prosentvis endring i antall sysselsatte fordelt på antall årsverk Total 2,9 0,5-9 4, , , , , , Den prosentvise økningen er beregnet på følgende måte: Det totale antall årsverk i dag og om seks måneder er beregnet ved å aggregere bedriftens anslag totalt og per region først, for så å beregne den prosentvise utviklingen. Dette er gjort ved følgende regneoperasjon: Prosentvis utvikling= (Differansen mellom antall årsverk om seks måneder og i dag/antall årsverk i dag)* Resultatene er sammenfallende med liknende resultat fra konjunkturundersøkelsen fra FRI (Foreningen for Rådgivende Ingeniører) i Danmark. De viser til en markant økning i sysselsettingen for våren etter en periode med noe svakere resultat ( 6

7 Fordelt på regionene ser vi at det er noe variasjon på tvers. Det er spesielt Nord Norge, Vestlandet og Sør-Norge som har de svakeste forventningene knyttet til sysselsetting. Figur 5: Endring i antall årsverk fordelt på region Total 2,9 Nord Norge 1,2 Midt Norge 2,6 Vestlandet 1,4 Østlandet 4,4 Oslo 3,4 Sør Norge 1,

8 ORDRERESERVER I DAG For oss er situasjonen ganske lik den vi hadde for 6 måneder siden, men gjennomsnittet skjuler en del markedsmessige og geografiske forskjeller. Per Kristian Jacobsen, Konsernsjef/CEO Norconsult RIFs medlemsbedrifter ble spurt om hvordan ordrereservene deres er i dag, sammenlignet med for 6 måneder siden. Figur 6 viser at det er samlet sett 26 prosent som oppgir at deres ordrereserver har blitt mindre og 17 prosent som oppgir større ordrereserver sammenlignet med for 6 måneder siden. Dette er et relativt stabilt resultat dersom vi sammenligner med resultatet fra høsten. Figur 6: Samlet ordrereserve i dag i forhold til for 6 måneder siden 100 % 90 % 80 % 26% 39% 37% 20% 21% 20% 19% 23% 17% 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 63% 51% 44% 56% 54% 57% 59% 49% 58% Ca det samme 20 % 10 % 11% 11% 0 % 19% 24% 25% 23% 23% 28% 26% Figur 7 viser forventet og faktisk ordrereserve for våren. Som vi ser er den faktiske ordrereserven for våren svakere enn det medlemsbedriftene hadde forventet under høstens konjunkturundersøkelse. En andel på 26 prosent oppgir at ordrereserver har blitt mindre heller enn større, mot en forventet andel på 10 %. 8

9 Figur 7: Forventet vs. faktisk ordrereserve våren 100% 90% 20 % 17 % 80% 60% 50% 40% 58% 30% 20% 0% 26% Forventning til våren Faktisk våren Ca det samme Figur 8, 9 og 10 viser resultatene brutt ned på henholdsvis regionsnivå, forretningsområde og virksomhetsstørrelse. Figurene viser andelen som rapporterer om større (blå søyle) og mindre (grå søyle) ordrereserver. Aktiviteten innfor Bygg og eiendom er et av de områdene hvor det har vært negativ utvikling i ordrereserver de siste 6 månedene. Ikke overraskende er det Vestlandet hvor det er størst negativ utvikling i ordrereservene, med en andel på 43 prosent. Dette er også sammenfallende med resultatene fra konjunkturundersøkelsen høsten. Statistisk sentralbyrå viser til at det har vært en nedgang i ordrereserver for bedrifter spesielt i Agder og Rogaland 5, noe som gjenspeiles i figur 8. På den andre siden kan vi se at medlemsbedriftene på totalnivå oppgir en økning i ordrereserver på Sørlandet. Dette understøtter betraktningen om at enkelte markedsområder trekker de samlede ordrereservene opp. Flere av de store medlemsbedriftene trekker frem at totalresultatene er med på å skjule store forskjeller på tvers av regioner og markedsområder, dette skal vi se nærmere på i figur

10 Figur 8: Utvikling i ordrereserve fordelt på region. Blå søyle indikerer andelen som har svart «større» mens grå søyle indikerer andelen som har svart «mindre». Kategorien «ca. det samme» er ikke inkludert i fremstillingen. Nord Norge -7% 7% Midt Norge -9% 20% Vestlandet -43% 9% Østlandet -22% 15% Oslo -31% 31% Sør Norge -14% 37% -50% -40% -30% -20% - 0% 20% 30% 40% 50% Figur 9 viser at den negative utviklingen fortsetter innenfor Olje- og gass 6, samtidig er det også en større andel som oppgir lavere ordrereserver innenfor Bygg og eiendom. Kilder i bransjen oppgir at det er noe lavere aktivitet i sektoren mye grunnet de usikre og lave forventningene til Olje- og gass. Likevel er aktiviteten innenfor Bygg og Eiendom relativ stor for medlemsbedriftene totalt sett, men at det er merkbart lavere aktivitet i enkelte regioner. 6 Som vi ser av figur 2 er omsetningen til bedriftene totalt sett innenfor Olje- og gass på 1 %. 10

11 Figur 9: Utvikling i ordrereserve fordelt på forretningsområde. Blå søyle indikerer andelen som har svart «større» mens grå søyle indikerer andelen som har svart «mindre». Kategorien «ca. det samme» er ikke inkludert i fremstillingen. Bygg og eiendom -30% 16% Energi -19% 8% Industri -16% 16% Miljø -7% 22% Olje og gass -32% Plan -6% 24% Samferdsel -15% 25% Vann og avløp -17% 18% Eksport 29% -100% -75% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100% Figur 10: Utvikling i ordrereserve fordelt på virksomhetsstørrelse. Blå søyle indikerer andelen som har svart «større» mens grå søyle indikerer andelen som har svart «mindre». Kategorien «ca. det samme» er ikke inkludert i fremstillingen. 0, % % 17% % 27% % % % 60% -100% -75% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100% 11

12 Utvikling i ordrereserver over tid De neste figurene viser utviklingen i de ulike forretningsområdenes ordrebøker over tid. Figurene viser nettoøkning i bedriftenes oppgitte ordrereserver fra våren til i dag. Fra figurene kan vi gjøre noen mer generelle betraktninger i tilknytning til bedriftenes markedssituasjon: Siden våren har vi sett en negativ utvikling i Olje- og gass sektoren, dette holder seg på et stabilt nivå våren. Av medlemsbedriftene er det en andel på 30 prosent som oppgir mindre heller enn større ordrereserver i dag. I følge prognoser fra Statistisk sentralbyrå vil det være en fortsatt konjunkturnedgang ut Medlemsbedriftene oppgir at dette i stor grad stemmer med deres oppfatninger. Et viktig moment er at medlemsbedriftene i noe mindre grad er eksponert for svingningene i Olje -og gassektoren direkte og at de negative virkningene av konjunkturnedgangen først og fremst vil ha en effekt via andre forretningsområder. Bygg og anlegg har fremdeles en negativ nettodifferanse der vi ser at bedriftene som oppgir at det er mindre heller enn større ordrereserver er flere enn de som oppgir det motsatte. Den negative tendensen har vært tydelig innenfor sektoren siden høsten. Til tross for den negative utviklingen er det flere av medlemsbedriftene som oppgir store ordrebøker innenfor Bygg og eiendom. Samtidig er det er også innenfor bransjen høye forventninger til prosjekter innenfor sektoren. Dette er spesielt knyttet til prosjekter i Oslo-regionen og på Østlandet. Det forventes en sterkere utbygning innenfor eiendom, det er også flere store kulturbygg-prosjekter på trappene. Prosjekter som trekkes frem er nytt konserthus i Oslo 8 og det nye Vikingskipmuseet 9. Alt i alt ser det ut til at bransjen forventer at trenden vil snu innenfor Bygg og eiendom på noe lengre sikt. 10 Det er en negativ nettodifferanse innenfor energisektoren sammenlignet med resultatene fra høsten. Resultatene viser at det for første gang er flere medlemsbedrifter som opplever lavere ordrereserver. Eksportsektoren opplever for første gang siden våren en positiv utvikling i ordrereservene. Dette kan knyttes til lavkonjunkturen innenfor Olje- og gass. Samferdsel er et av forretningsområdene hvor medlemsbedriftene oppgir større ordrebøker heller enn mindre, og vi ser at det har vært en positiv tendens siden høsten. Samtidig er det innenfor Samferdsel er det Statistisk sentralbyrå oppgir at ordrereserven innenfor hele bygge-og anleggsnæringen har økt med 9 prosent sammenliknet med 4. kvartal : 12

13 store forventninger til økte investeringer i årene som kommer 11. Spesielt pekes det på det på det nye prosjektet «Nye Veier» 12 og nye store OPS prosjekter som for eksempel: Riksvei 555 Sotra 13. Dernest oppgir kilder at det er forventet at store prosjekter vil bli startet opp det kommende året. Plan er også et område hvor det har vært en økning i ordrereservene sammenlignet med for 6 måneder siden. For første gang siden høsten er det flere som oppgir høyere ordrereserver heller enn mindre. Flere av de store medlemsbedriftene oppgir at de har relativt likt bilde av markedet. Figur 11: Utvikling i ordrereserve fordelt på forretningsområde over tid Bygg og eiendom 90% 80% 60% 50% 40% 30% 20% 0% 11 Informasjon om Nasjonal transportplan:

14 14 0% 20% 30% 40% 50% 60% 80% 90% Energi 0% 20% 30% 40% 50% 60% 80% 90% Industri 0% 20% 30% 40% 50% 60% 80% 90% Miljø

15 15 0% 20% 30% 40% 50% 60% 80% 90% Olje og gass 0% 20% 30% 40% 50% 60% 80% 90% Plan

16 16 0% 20% 30% 40% 50% 60% 80% 90% Samferdsel 0% 20% 30% 40% 50% 60% 80% 90% Vann og avløp 0% 20% 30% 40% 50% 60% 80% 90% Eksport

17 MARKEDSUTSIKTER: ORDERERESERVER Det er et sammensatt bilde. Bygg og eiendom på Vestlandet opplever en stillstand, spesielt innen næringseiendom. Imidlertid er veksten i Oslo-området såpass sterk at det samlet sett forventes en økning i ordrereservene om seks måneder. Grete Aspelund, Adm. direktør Sweco Norge Medlemsbedriftene ble i denne delen spurt om hvilke forventninger de hadde til ordrereservene på kort sikt (tre måneder) og litt lengre sikt (seks måneder). Resultatene fra denne delen av undersøkelsen understøtter de generelle tendensene, ved at bransjen er noe mer avventende og at det er mer usikkerhet omkring markedet de kommende månedene. Dette følger av resultatene fra høsten. Kilder viser til at det stadig er store forventninger innenfor enkelte bransjer, spesielt med tanke på eventuelle motkonjunkturtiltak fra regjeringen, men at dette sannsynligvis vil reduseres mot Statistisk sentralbyrå melder på sin side om en svak konjunkturoppgang mot slutten av Selv om lavkonjunkturen i Norge legger en klar demper på medlemsbedriftenes forventninger til det neste halve året er det også flere som forventer en økning i ordrereservene innenfor f.eks Samferdsel, Eksport og Miljø. Dette er områder hvor det forventes en oppgang i ordrereservene de kommende 6 månedene. Dersom vi ser på medlemmer av søsterorganisasjonen til RIF i Danmark (FRI), ser vi en bransje som er noe mer optimistisk. De oppgir at ordrebeholdningen er relativt lik som for høsten, likevel forventes det en økning de kommende månedene. Det kan se ut til at de rådgivende ingeniørene i Danmark har et noe mer positivt syn på utviklingen knyttet til ordrereservene de neste seks månedene, på den andre siden er også bransjen i Danmark påvirket av fallet i oljeprisene FRI: 17

18 FORVENTET ORDRERESERVE OM TRE MÅNEDER På kort sikt forventer en liten andel av medlemsbedriftene større ordrereserver enn i dag. Bildet er relativt likt som for høsten. Figur 12: Forventning til ordrereserven 3 måneder 100 % 90 % 80 % 27% 26% 30% 18% 17% 11% 14% 17% 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 64% 66% 61% 69% 73% 76% 80% 76% 68% Ca det samme 20 % 10 % 0 % 9% 8% 9% 13% 9% 13% 15% Dersom vi ser på forventningene på tvers av region ser vi at det er en del forskjeller. På kort sikt er det Sør-Norge som har størst andel med forventning om negativ utvikling i ordrereservene. Dernest er det Nord-Norge og Vestlandet som oppgir svakest resultat knyttet til ordrereserver på kort sikt. Vi opplever at det er store regionale forskjeller. Mens aktiviteten i Stavanger og Haugesund er markant lavere, er aktiviteten i Bergen forholdsvis stabil. Terje Bygland Nikolaisen, Adm. direktør Cowi Norge 18

19 Figur 13: Forventning til ordrereserven 3 måneder fordelt på region Nord Norge -7% Midt Norge -13% 30% Vestlandet -16% 5% Østlandet -13% 19% Oslo -4% 25% Sør Norge -35% -50% -40% -30% -20% - 0% 20% 30% 40% 50% Som vi kan lese fra figur 14 er det på kort sikt spesielt forretningsområdene Samferdsel, Vann- og avløp og Eksport som forventer større heller enn mindre ordrereserver. Figur 14: Forventning til ordrereserven om 3 måneder fordelt på forretningsområde Bygg og eiendom -14% 12% Energi -12% 8% Industri -32% 24% Miljø 7% Olje og gass -15% 17% Plan -13% Samferdsel -2% 27% Vann og avløp 15% Eksport 14% -90% - -50% -30% - 30% 50% 19

20 Figur 15 viser forventning til ordrereserver på tvers av virksomhetsstørrelse. Det er bedrifter i størrelsesorden som forventer størst økning i ordrereserve de neste tre månedene. Også de største bedriftene (1000+) forventer økte ordrereserver. Figur 15: Forventning til ordrereserven om 3 måneder fordelt på virksomhetsstørrelse 0, % 13% % 17% % 18% % % 33% % -50% -40% -30% -20% - 0% 20% 30% 40% 50% 60% 20

21 FORVENTET ORDRERESERVE OM SEKS MÅNEDER Det er ofte lettere å si noe om ordrereserver på noe lengre sikt. Når vi ser på tallene på noe lengre sikt ser vi at tendensen er den samme- som på kortere sikt. Tallene er totalt sett noe mer negative på lengre sikt. Det er en større andel som oppgir mindre ordrereserver heller enn større (23 prosent). Dette gjenspeiler at bransjen har en mer negativ forventning til det neste halve året. Figur 16: Forventning til ordrereserven om 6 måneder 100 % 90 % 80 % 31% 29% 30% 15% 24% 17% 13% 20% 13% 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 65% 61% 57% 69% 62% 65% 65% Ca det samme 20 % 10 % 4% 13% 16% 13% 18% 17% 0 % 23% På noe lengre sikt er det spesielt negative forventninger på Vestlandet og i Sør- Norge. Dette gjenspeiler resultatet fra høsten og den generelle økonomiske situasjonen i landet. 21

22 Figur 17: Forventning til ordrereserven om 6 måneder fordelt på region Nord Norge -14% 19% Midt Norge -13% 13% Vestlandet -34% 2% Østlandet -17% 22% Oslo -11% 15% Sør Norge -35% 5% -50% -40% -30% -20% - 0% 20% 30% 40% 50% Av forretningsområdene er det ikke overraskende Olje og gass som har sterkest negativ forventning til ordrereservene om seks måneder. Dernest er det relativt lave forventninger til Bygg og eiendom hvor andelen som forventer lavere ordrereserver er høyere enn motsatt (30 prosent). Det er innenfor Samferdsel at vi ser de største forventningene til økte ordrereserver de kommende seks månedene med en andel på 37 prosent. Kilder i bransjen oppgir spesielt store forventninger knyttet til «Nye veier». Dernest er det innenfor Miljø og Eksport også relativt positive forventninger til de neste seks månedene. Spesielt fremheves Eksport, hvor det er store forventninger knyttet til den lave kronekursen som i øyeblikket gjør det lukrativt for handelspartnere å handle med Norge. Innenfor Miljø trekkes det også frem at det er god tilgang på prosjekter og oppgaver. Dette er primært knyttet til Miljø i bygg men også i tilknytning til samferdsel og veiutbygginger. Til tross for at bransjen har noe mindre positive forventninger til Bygg og eiendom de neste 6 månedene, viser beregninger fra Statistisk sentralbyrå at innbyggertallet i Oslo og kommunene rundt de store byene vil øke i årene frem til Kilder i bransjen oppgir at det forventes god prosjekttilgang innenfor sektoren i tiden fremover. Optimismen i bransjen er spesielt knytet til utbygging av private boligprosjekter. Figur 18: Forventning til ordrereserven om 6 måneder fordelt på forretningsområde 16 Spesielt innenfor boligprosjekter har ordrereservene økt med 21% fra 4. kvartal : 22

23 Bygg og eiendom -27% Energi -12% 13% Industri -32% 24% Miljø -7% 13% Olje og gass -15% Plan -13% Samferdsel -2% 37% Vann og avløp -6% 7% Eksport 32% -90% - -50% -30% - 30% 50% Figur 19 understøtter tidligere funn, der ser vi at det er de store medlemsbedriftene(1000+) og bedrifter i mellomsjiktet (50-99) som har mest positive forventninger for de neste 6 månedene. Resultatene er relativt stabile sammenlignet med resultatene fra høsten. Figur 19: Forventning til ordrereserven om 6 måneder fordelt på virksomhetsstørrelse 0, % % 6% % 9% % % 33% % -100% -75% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100% 23

24 RIFs Konjunkturrapport utarbeides to ganger i året og kartlegger status og fremtidsutsikter for næringen til rådgivende ingeniører i Norge. e medlemmer er involvert i de fleste utbyggings-, oppgraderings- og større vedlikeholdsprosjekter både innenfor offentlig og privat sektor i Norge. Næringen har en årlig omsetning på 13,5 milliarder og består av rådgivende ingeniører. RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING Essendropsgate 3 Boks 5491 Majorstuen 0305 Oslo Org.nr.: FØLG OSS 24

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum. Forventninger til 2013

DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum. Forventninger til 2013 DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum Forventninger til 203 Innledning Meget stor optimisme blant bedriftene i Asker og Bærum for 203 Bedriftene i Asker og Bærum på topp i forventningsbarometer

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Oljenedturen brer om seg

Oljenedturen brer om seg RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Oljenedturen brer om seg LAVERE OPTIMISME Både resultat- og forventningsindeksen faller til nye bunn-nivåer. Differansen mellom opplevd

Detaljer

Oljen gir nytt lavpunkt i Vest

Oljen gir nytt lavpunkt i Vest RAPPORT 4-2014 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Oljen gir nytt lavpunkt i Vest REDUSERT OPTIMISME Vestlandsindeks når et historisk bunnivå. Dess mer oljeavhengig dess mindre optimistisk.

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai BNL-rapport / nr.4 12 tyveri fra byggeplassen 12 mai 1. Oppsummering Med jevne mellomrom har det blitt rapportert om at tyveri fra byggeplasser er et økende problem. Det har imidlertid manglet gode tall

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte i Sparebank SR-Bank. mars Effektive valutakurser 99= GBP 9 8 NOK NZD 9 8 7 SEK 7 99 99 99 99 998 Kilde: EcoWin

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 06. januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går

Detaljer

Om undersøkelsen Markedsutsikter Jobbveksten fremover Næringspolitikk bedriftenes prioriteringer:

Om undersøkelsen Markedsutsikter Jobbveksten fremover Næringspolitikk bedriftenes prioriteringer: Om undersøkelsen Største undersøkelse av små og mellomstore bedrifters markedsutsikter i Norge med nærmere 500 svar. Hele 9 av 10 bedrifter har under 20 ansatte, og 7 av 10 har under 10 ansatte. Undersøkelsen

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir

Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir Tor Steig, sjeføkonom NHO Den aktuelle markedssituasjonen NHO bedriftene Høst 10 Vår 10 Høst 09 Vår 09 Høst

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

NHO. Eiendomsskatt. Utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller. Delrapport 1

NHO. Eiendomsskatt. Utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller. Delrapport 1 NHO Eiendomsskatt Utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller Delrapport 1 April 2014 Eiendomsskatt utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller Innholdsfortegnelse

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

Mat og industri 2014

Mat og industri 2014 Mat og industri 2014 Næring med muligheter 5. november 2014 Stine Evensen Sørbye Ivar Pettersen Næring med muligheter Viktigere næring, noen trusler Tegn til redusert robusthet Flere mulige utviklingsveier

Detaljer

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland Konjunktur og bransjeanalyse Konserndirektør Vegard Helland Innhold 1 Kort om konjunkturer 1. Midt-Norge 2 Bedriftslederbarometeret Norge Midt-Norge 3 Et blikk på utvalgte bransjer 1. Landbruk 4. Havbruk

Detaljer

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Rapport 25. november 2009 Statens legemiddelverk Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Innhold Oppsummering... 3 Innledning... 3 Apotekdekning for hele landet...

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

Foto: Silje Glefjell KUNNSKAPSØKONOMI. - Konjunkturbarometer for kunnskapsnæringen -

Foto: Silje Glefjell KUNNSKAPSØKONOMI. - Konjunkturbarometer for kunnskapsnæringen - Foto: Silje Glefjell KUNNSKAPSØKONOMI - Konjunkturbarometer for kunnskapsnæringen - Konjunkturbarometer for kunnskapsnæringen Hovedpunkter: Kunnskapsnæringen er den største sysselsetteren i privat sektor.

Detaljer

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Tilstandsrapport angående: svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 28. februar 2005 Konsulent: Siri Berthinussen Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon:

Detaljer

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon HR - undersøkelsen 2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon 1 Litt om undersøkelsen Metode: Spørreskjema sendt på e-post til EBLs HR-nettverk Gjennomført januar og februar 2009 50 bedrifter/konsern

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene UNG I ARBEID FORORD Denne rapporten tar for seg den nåværende situasjonen til våre medlemmer som nettopp har startet sin karriere i arbeidslivet. Tallene er hentet fra lønnsundersøkelsen til Econa som

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Sterke 6,7 prosent vekst i byggevarehandelen Omsetningen i byggevarehandelen steg med 6,7 prosent sammenlignet

Detaljer

Konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs

Konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs Konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs Innstilling fra Ekspertutvalget for konkurranseutsatt sektor 9. april 23 1 Utvalgets mandat skal vurdere: Konsekvenser av retningslinjene for finans- og pengepolitikken

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet 1 Befolkningsutviklingen Oslo, Akershus og Rogaland vokser mye raskere enn resten av landet 125 120 115 Oslo Akershus Rogaland Norge 110 105 100 95

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Kantine - Bransjestatistikk 2012

Kantine - Bransjestatistikk 2012 Kantine Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Kantinebransjen driver kantiner og catering på vegne av offentlige og private oppdragsgivere. Medlemsbedriftene

Detaljer

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Bosetting Konferanse om vekstkraft og attraktivitet, Finnsnes 25 mai 2011 Utvikling Bedrift Besøk Hvorfor vokser steder? Attraktivitetspyramiden

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK UTVIKLINGSTREKK Vi trenger kunnskap om utviklingen i bysamfunnet når vi planlegger hvordan kommunens økonomiske midler skal disponeres i årene framover. I dette kapitlet omtales hovedtrekkene i befolkningsutviklingen,

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

YNGRE ADVOKATERS OG FULLMEKTIGERS ARBEIDSFORHOLD UTVIKLING FRA 2013

YNGRE ADVOKATERS OG FULLMEKTIGERS ARBEIDSFORHOLD UTVIKLING FRA 2013 YNGRE ADVOKATERS OG FULLMEKTIGERS ARBEIDSFORHOLD UTVIKLING FRA 2013 OM UNDERSØKELSEN Utvalget for yngre advokater har kartlagt yngre advokaters og fullmektigers arbeidsforhold. Undersøkelsen er gjort i

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole?

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Porsgrunn 29. august 2014 Knut Vareide 08.01.2015 1 Høgskoler har ansatte og studenter det gir en umiddelbar påvirkning på steder. Først en liten oversikt

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2016 Verdiendring fra feb. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 156-2,0 -

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Norge er nå inne i en høykonjunktur med lav arbeidsledighet og svært sterk sysselsettingsvekst. Arbeidsledigheten er på sitt laveste siden 1988 og går ned for alle yrkesgrupper og i alle fylker.

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORKLARER SAMFUNNET UTSIKTER FOR 2015 - TEMPERATUR PÅ SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER I NORGE

NyAnalyse as FORENKLER OG FORKLARER SAMFUNNET UTSIKTER FOR 2015 - TEMPERATUR PÅ SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER I NORGE NyAnalyse as FORENKLER OG FORKLARER SAMFUNNET UTSIKTER FOR 2015 - TEMPERATUR PÅ SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER I NORGE FEBRUAR 2015 Hovedfunn Om undersøkelsen Største undersøkelse av små og mellomstore bedrifters

Detaljer

Setter reiselivet øverst

Setter reiselivet øverst Setter reiselivet øverst Undersøkelse blant ledere i 371 kommuner v/knut Almquist Adm.dir. NHO Reiseliv Kommuneundersøkelsen: Antall gjennomførte intervjuer 600 intervjuer i 371 kommuner Metode for datainnsamling

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. februar Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i februar ungdommer er tilmeldt OT per februar. Det er litt færre enn i februar,

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2016 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse

Markedsinformasjon 1. tertial 2016 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse Markedsinformasjon 1. tertial 2016 Virke Byggevarehandel Virke Analyse Påsken i år ga kraftig utslag for byggevarehandelen Tallene fra Virke byggevare viser en omsetningsvekst i 1. tertial på 4,1 prosent.

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer