KONJUNKTURUNDERSØKELSEN VÅR 2016 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONJUNKTURUNDERSØKELSEN VÅR 2016 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF)"

Transkript

1 KONJUNKTURUNDERSØKELSEN VÅR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) April 1

2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen inkluderer spørsmål knyttet til bedriftenes forventninger til sysselsetting, ordrereserver i forhold til for et halvt år siden og markedsutsikter for det neste halve året. Dette er årets andre undersøkelse, og den ble gjennomført i tidsrommet 1. mars til 05. april. Av 173 inviterte bedrifter valgte 84 å delta, dette gir en svarprosent på 48. De deltakende bedriftene utgjør 91 prosent av alle årsverk blant medlemsbedriftene i RIF. Av hensyn til representativitet er resultatene vektet etter bedriftsstørrelse (antall årsverk). Ettersom undersøkelsen er den niende i rekken er utvikling fra tidligere målinger inkludert i fremstillingen av utvalgte resultater. Figur 1: Viser hvordan de deltakende bedriftene er representert i de 6 ulike regionene. Merk at det var mulig å krysse av for flere ulike alternativer, og at én bedrift kan være representert i flere regioner. Figuren viser derfor hvor mange ganger en region er krysset av for blant de 84 deltakende bedriftene. Nord Norge (Finnmark, Troms, Nordland) (n=9) 11% Midt Norge (Nord-Trøndelag, Sør- Trøndelag, Møre og Romsdal) (n=23) 27% Vestlandet (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland) (n=21) 25% Østlandet (Hedmark, Oppland, Buskerud, Akershus, Vestfold, Østfold) (n=38) 45% Oslo (n=23) 27% Sør Norge (Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark) (n=13) 15% 0% 20% 30% 40% 50% 2

3 OMRÅDER/ DEFINISJONER Nord-Norge: Finnmark, Troms og Nordland Midt-Norge: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal Vestlandet: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland Østlandet: Hedmark, Oppland, Buskerud, Akershus Oslo Sør-Norge: Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark Ordrereserve: Både kontraktsfestede oppdrag, samt oppdrag som med stor sannsynlighet vil bli gjennomført Figur 2: Omsetning fordelt på forretningsområde Samferdsel 14 % Vann og avløp 3 % Plan 4 % Eksport (uavhengig av sektor) 1 % Olje og gass 1 % Miljø 1 % Industri 3 % Energi 5 % Bygg og eiendom (inkludert tekniske installasjoner) 68 % 3

4 SAMMENDRAG Resultatene fra konjunkturundersøkelsen våren viser en bransje som holder seg stabilt på et moderat forventningsnivå. Årets undersøkelse viser at medlemsbedriftene har et noe mer pessimistisk syn på de neste seks månedene, noe som er sammenfallende med den økonomiske situasjonen i Norge for øvrig. Dersom vi ser på sysselsettingen og forventning til sysselsetting de kommende seks månedene er bildet relativt positivt. Det er en større andel bedrifter som forventer flere årsverk de neste seks månedene sammenlignet med resultatene fra konjunkturundersøkelsen høsten. Dette bildet varierer derimot i de ulike regionene, hvor det er Vestlandet, Sør Norge og Nord Norge som kommer svakest ut. Det er på den andre siden størst forventning til flere sysselsatte på Østlandet. Alt i alt ser vi en bransje som er relativt optimistisk med tanke på sysselsetting det neste halve året. Medlemsbedriftene oppgir noe svakere ordrereserver enn forventet for våren. Totalt sett har en større andel bedrifter oppgitt at ordrereservene er mindre heller enn større. Bildet varierer en del dersom vi ser på tvers av de ulike regionene og forretningsområdene. Ikke uventet er det segmentet Olje- og gass som kommer dårligst ut. Det har også vært en relativt stor nedgang innenfor Bygg og eiendom. Fordelt på regionene er det Vestlandet som skiller seg negativt ut. Dette er også sammenfallende med resultatene fra de siste konjunkturundersøkelsene. Likevel er ikke bildet bare dystert. Til tross for konjunkturnedgangen Norge befinner seg i er det flere forretningsområder hvor medlemsbedriftene forventer økte eller stabile ordrereserver de neste seks månedene. Dette er i all hovedsak knyttet til plan, miljø og eksport. Det er også store forskjeller i medlemsbedriftenes forventninger dersom vi ser på tvers av regioner. 4

5 SYSSELSETTINGSFORVENTNINGER Figur 2 viser at medlemsbedriftene har en positiv forventning til sysselsettingen de neste seks månedene. Andelen som oppgir en forventet økning i antall sysselsatte er våren på samme nivå som våren. Det er også en mindre andel som forventer å ha færre sysselsatte de neste seks månedene fra 7 % høsten til 4 % våren 1. Denne forventede økningen i antall sysselsatte vil i følge kilder kunne være knyttet til sektorer utenfor Olje- og gass. Spesielt ser man en økning i sektorer som samferdsel, plan og bygg. Statistisk sentralbyrå melder om at nedgangen stort sett har rammet enkeltnæringer, regioner og yrkesgrupper hardere enn andre. Analysene deres viser at arbeidsledigheten har steget mest på Sør- og Vestlandet, mens den har vært relativt beskjeden i andre regioner 2 Bildet blir på mange måter gjenspeilet i resultatene fra medlemsbedriftene i RIF. Det er «naboeffekten». Ingen tror jo at deres egen økonomi (personlig) vil svekkes. Nedbemanninger og lavere inntekt rammer nok naboen. Men det er positivt at pessimismen ikke har tatt bransjen. Christian Nørgaard Madsen, Adm. direktør Multiconsult og styreleder RIF Figur 3: Forventet endring i antall årsverk de neste 6 månedene 100 % 90 % 80 % 34% 32% 32% 32% 34% 25% 38% 33% 38% 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 62% 65% 66% 63% 61% 67% 51% 60% 59% Flere enn nå Det samme Færre enn nå 20 % 10 % 4% 3% 2% 6% 4% 8% 11% 0 % 7% 4% 1 2 Økonomiske analyser :1:1 5

6 Dersom vi ser på de absolutte tallene som bedriftene rapporterer, antyder disse en økning i antall sysselsatte på 2,9 prosent 3. Økningen tilsvarer 286 nye årsverk. Figur 4 viser at det er bedrifter i størrelsesorden som forventer størst økning i antall sysselsatte. Dernest er det medlemsbedriftene i størrelsesorden som forventer størst prosentvis økning i antall sysselsatte med 4,6 %. 4 Figur 4: Prosentvis endring i antall sysselsatte fordelt på antall årsverk Total 2,9 0,5-9 4, , , , , , Den prosentvise økningen er beregnet på følgende måte: Det totale antall årsverk i dag og om seks måneder er beregnet ved å aggregere bedriftens anslag totalt og per region først, for så å beregne den prosentvise utviklingen. Dette er gjort ved følgende regneoperasjon: Prosentvis utvikling= (Differansen mellom antall årsverk om seks måneder og i dag/antall årsverk i dag)* Resultatene er sammenfallende med liknende resultat fra konjunkturundersøkelsen fra FRI (Foreningen for Rådgivende Ingeniører) i Danmark. De viser til en markant økning i sysselsettingen for våren etter en periode med noe svakere resultat (http://www.frinet.dk/media/754325/konjunkturer-april-.pdf). 6

7 Fordelt på regionene ser vi at det er noe variasjon på tvers. Det er spesielt Nord Norge, Vestlandet og Sør-Norge som har de svakeste forventningene knyttet til sysselsetting. Figur 5: Endring i antall årsverk fordelt på region Total 2,9 Nord Norge 1,2 Midt Norge 2,6 Vestlandet 1,4 Østlandet 4,4 Oslo 3,4 Sør Norge 1,

8 ORDRERESERVER I DAG For oss er situasjonen ganske lik den vi hadde for 6 måneder siden, men gjennomsnittet skjuler en del markedsmessige og geografiske forskjeller. Per Kristian Jacobsen, Konsernsjef/CEO Norconsult RIFs medlemsbedrifter ble spurt om hvordan ordrereservene deres er i dag, sammenlignet med for 6 måneder siden. Figur 6 viser at det er samlet sett 26 prosent som oppgir at deres ordrereserver har blitt mindre og 17 prosent som oppgir større ordrereserver sammenlignet med for 6 måneder siden. Dette er et relativt stabilt resultat dersom vi sammenligner med resultatet fra høsten. Figur 6: Samlet ordrereserve i dag i forhold til for 6 måneder siden 100 % 90 % 80 % 26% 39% 37% 20% 21% 20% 19% 23% 17% 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 63% 51% 44% 56% 54% 57% 59% 49% 58% Ca det samme 20 % 10 % 11% 11% 0 % 19% 24% 25% 23% 23% 28% 26% Figur 7 viser forventet og faktisk ordrereserve for våren. Som vi ser er den faktiske ordrereserven for våren svakere enn det medlemsbedriftene hadde forventet under høstens konjunkturundersøkelse. En andel på 26 prosent oppgir at ordrereserver har blitt mindre heller enn større, mot en forventet andel på 10 %. 8

9 Figur 7: Forventet vs. faktisk ordrereserve våren 100% 90% 20 % 17 % 80% 60% 50% 40% 58% 30% 20% 0% 26% Forventning til våren Faktisk våren Ca det samme Figur 8, 9 og 10 viser resultatene brutt ned på henholdsvis regionsnivå, forretningsområde og virksomhetsstørrelse. Figurene viser andelen som rapporterer om større (blå søyle) og mindre (grå søyle) ordrereserver. Aktiviteten innfor Bygg og eiendom er et av de områdene hvor det har vært negativ utvikling i ordrereserver de siste 6 månedene. Ikke overraskende er det Vestlandet hvor det er størst negativ utvikling i ordrereservene, med en andel på 43 prosent. Dette er også sammenfallende med resultatene fra konjunkturundersøkelsen høsten. Statistisk sentralbyrå viser til at det har vært en nedgang i ordrereserver for bedrifter spesielt i Agder og Rogaland 5, noe som gjenspeiles i figur 8. På den andre siden kan vi se at medlemsbedriftene på totalnivå oppgir en økning i ordrereserver på Sørlandet. Dette understøtter betraktningen om at enkelte markedsområder trekker de samlede ordrereservene opp. Flere av de store medlemsbedriftene trekker frem at totalresultatene er med på å skjule store forskjeller på tvers av regioner og markedsområder, dette skal vi se nærmere på i figur

10 Figur 8: Utvikling i ordrereserve fordelt på region. Blå søyle indikerer andelen som har svart «større» mens grå søyle indikerer andelen som har svart «mindre». Kategorien «ca. det samme» er ikke inkludert i fremstillingen. Nord Norge -7% 7% Midt Norge -9% 20% Vestlandet -43% 9% Østlandet -22% 15% Oslo -31% 31% Sør Norge -14% 37% -50% -40% -30% -20% - 0% 20% 30% 40% 50% Figur 9 viser at den negative utviklingen fortsetter innenfor Olje- og gass 6, samtidig er det også en større andel som oppgir lavere ordrereserver innenfor Bygg og eiendom. Kilder i bransjen oppgir at det er noe lavere aktivitet i sektoren mye grunnet de usikre og lave forventningene til Olje- og gass. Likevel er aktiviteten innenfor Bygg og Eiendom relativ stor for medlemsbedriftene totalt sett, men at det er merkbart lavere aktivitet i enkelte regioner. 6 Som vi ser av figur 2 er omsetningen til bedriftene totalt sett innenfor Olje- og gass på 1 %. 10

11 Figur 9: Utvikling i ordrereserve fordelt på forretningsområde. Blå søyle indikerer andelen som har svart «større» mens grå søyle indikerer andelen som har svart «mindre». Kategorien «ca. det samme» er ikke inkludert i fremstillingen. Bygg og eiendom -30% 16% Energi -19% 8% Industri -16% 16% Miljø -7% 22% Olje og gass -32% Plan -6% 24% Samferdsel -15% 25% Vann og avløp -17% 18% Eksport 29% -100% -75% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100% Figur 10: Utvikling i ordrereserve fordelt på virksomhetsstørrelse. Blå søyle indikerer andelen som har svart «større» mens grå søyle indikerer andelen som har svart «mindre». Kategorien «ca. det samme» er ikke inkludert i fremstillingen. 0, % % 17% % 27% % % % 60% -100% -75% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100% 11

12 Utvikling i ordrereserver over tid De neste figurene viser utviklingen i de ulike forretningsområdenes ordrebøker over tid. Figurene viser nettoøkning i bedriftenes oppgitte ordrereserver fra våren til i dag. Fra figurene kan vi gjøre noen mer generelle betraktninger i tilknytning til bedriftenes markedssituasjon: Siden våren har vi sett en negativ utvikling i Olje- og gass sektoren, dette holder seg på et stabilt nivå våren. Av medlemsbedriftene er det en andel på 30 prosent som oppgir mindre heller enn større ordrereserver i dag. I følge prognoser fra Statistisk sentralbyrå vil det være en fortsatt konjunkturnedgang ut Medlemsbedriftene oppgir at dette i stor grad stemmer med deres oppfatninger. Et viktig moment er at medlemsbedriftene i noe mindre grad er eksponert for svingningene i Olje -og gassektoren direkte og at de negative virkningene av konjunkturnedgangen først og fremst vil ha en effekt via andre forretningsområder. Bygg og anlegg har fremdeles en negativ nettodifferanse der vi ser at bedriftene som oppgir at det er mindre heller enn større ordrereserver er flere enn de som oppgir det motsatte. Den negative tendensen har vært tydelig innenfor sektoren siden høsten. Til tross for den negative utviklingen er det flere av medlemsbedriftene som oppgir store ordrebøker innenfor Bygg og eiendom. Samtidig er det er også innenfor bransjen høye forventninger til prosjekter innenfor sektoren. Dette er spesielt knyttet til prosjekter i Oslo-regionen og på Østlandet. Det forventes en sterkere utbygning innenfor eiendom, det er også flere store kulturbygg-prosjekter på trappene. Prosjekter som trekkes frem er nytt konserthus i Oslo 8 og det nye Vikingskipmuseet 9. Alt i alt ser det ut til at bransjen forventer at trenden vil snu innenfor Bygg og eiendom på noe lengre sikt. 10 Det er en negativ nettodifferanse innenfor energisektoren sammenlignet med resultatene fra høsten. Resultatene viser at det for første gang er flere medlemsbedrifter som opplever lavere ordrereserver. Eksportsektoren opplever for første gang siden våren en positiv utvikling i ordrereservene. Dette kan knyttes til lavkonjunkturen innenfor Olje- og gass. Samferdsel er et av forretningsområdene hvor medlemsbedriftene oppgir større ordrebøker heller enn mindre, og vi ser at det har vært en positiv tendens siden høsten. Samtidig er det innenfor Samferdsel er det Statistisk sentralbyrå oppgir at ordrereserven innenfor hele bygge-og anleggsnæringen har økt med 9 prosent sammenliknet med 4. kvartal : 12

13 store forventninger til økte investeringer i årene som kommer 11. Spesielt pekes det på det på det nye prosjektet «Nye Veier» 12 og nye store OPS prosjekter som for eksempel: Riksvei 555 Sotra 13. Dernest oppgir kilder at det er forventet at store prosjekter vil bli startet opp det kommende året. Plan er også et område hvor det har vært en økning i ordrereservene sammenlignet med for 6 måneder siden. For første gang siden høsten er det flere som oppgir høyere ordrereserver heller enn mindre. Flere av de store medlemsbedriftene oppgir at de har relativt likt bilde av markedet. Figur 11: Utvikling i ordrereserve fordelt på forretningsområde over tid Bygg og eiendom 90% 80% 60% 50% 40% 30% 20% 0% 11 Informasjon om Nasjonal transportplan:

14 14 0% 20% 30% 40% 50% 60% 80% 90% Energi 0% 20% 30% 40% 50% 60% 80% 90% Industri 0% 20% 30% 40% 50% 60% 80% 90% Miljø

15 15 0% 20% 30% 40% 50% 60% 80% 90% Olje og gass 0% 20% 30% 40% 50% 60% 80% 90% Plan

16 16 0% 20% 30% 40% 50% 60% 80% 90% Samferdsel 0% 20% 30% 40% 50% 60% 80% 90% Vann og avløp 0% 20% 30% 40% 50% 60% 80% 90% Eksport

17 MARKEDSUTSIKTER: ORDERERESERVER Det er et sammensatt bilde. Bygg og eiendom på Vestlandet opplever en stillstand, spesielt innen næringseiendom. Imidlertid er veksten i Oslo-området såpass sterk at det samlet sett forventes en økning i ordrereservene om seks måneder. Grete Aspelund, Adm. direktør Sweco Norge Medlemsbedriftene ble i denne delen spurt om hvilke forventninger de hadde til ordrereservene på kort sikt (tre måneder) og litt lengre sikt (seks måneder). Resultatene fra denne delen av undersøkelsen understøtter de generelle tendensene, ved at bransjen er noe mer avventende og at det er mer usikkerhet omkring markedet de kommende månedene. Dette følger av resultatene fra høsten. Kilder viser til at det stadig er store forventninger innenfor enkelte bransjer, spesielt med tanke på eventuelle motkonjunkturtiltak fra regjeringen, men at dette sannsynligvis vil reduseres mot Statistisk sentralbyrå melder på sin side om en svak konjunkturoppgang mot slutten av Selv om lavkonjunkturen i Norge legger en klar demper på medlemsbedriftenes forventninger til det neste halve året er det også flere som forventer en økning i ordrereservene innenfor f.eks Samferdsel, Eksport og Miljø. Dette er områder hvor det forventes en oppgang i ordrereservene de kommende 6 månedene. Dersom vi ser på medlemmer av søsterorganisasjonen til RIF i Danmark (FRI), ser vi en bransje som er noe mer optimistisk. De oppgir at ordrebeholdningen er relativt lik som for høsten, likevel forventes det en økning de kommende månedene. Det kan se ut til at de rådgivende ingeniørene i Danmark har et noe mer positivt syn på utviklingen knyttet til ordrereservene de neste seks månedene, på den andre siden er også bransjen i Danmark påvirket av fallet i oljeprisene FRI: 17

18 FORVENTET ORDRERESERVE OM TRE MÅNEDER På kort sikt forventer en liten andel av medlemsbedriftene større ordrereserver enn i dag. Bildet er relativt likt som for høsten. Figur 12: Forventning til ordrereserven 3 måneder 100 % 90 % 80 % 27% 26% 30% 18% 17% 11% 14% 17% 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 64% 66% 61% 69% 73% 76% 80% 76% 68% Ca det samme 20 % 10 % 0 % 9% 8% 9% 13% 9% 13% 15% Dersom vi ser på forventningene på tvers av region ser vi at det er en del forskjeller. På kort sikt er det Sør-Norge som har størst andel med forventning om negativ utvikling i ordrereservene. Dernest er det Nord-Norge og Vestlandet som oppgir svakest resultat knyttet til ordrereserver på kort sikt. Vi opplever at det er store regionale forskjeller. Mens aktiviteten i Stavanger og Haugesund er markant lavere, er aktiviteten i Bergen forholdsvis stabil. Terje Bygland Nikolaisen, Adm. direktør Cowi Norge 18

19 Figur 13: Forventning til ordrereserven 3 måneder fordelt på region Nord Norge -7% Midt Norge -13% 30% Vestlandet -16% 5% Østlandet -13% 19% Oslo -4% 25% Sør Norge -35% -50% -40% -30% -20% - 0% 20% 30% 40% 50% Som vi kan lese fra figur 14 er det på kort sikt spesielt forretningsområdene Samferdsel, Vann- og avløp og Eksport som forventer større heller enn mindre ordrereserver. Figur 14: Forventning til ordrereserven om 3 måneder fordelt på forretningsområde Bygg og eiendom -14% 12% Energi -12% 8% Industri -32% 24% Miljø 7% Olje og gass -15% 17% Plan -13% Samferdsel -2% 27% Vann og avløp 15% Eksport 14% -90% - -50% -30% - 30% 50% 19

20 Figur 15 viser forventning til ordrereserver på tvers av virksomhetsstørrelse. Det er bedrifter i størrelsesorden som forventer størst økning i ordrereserve de neste tre månedene. Også de største bedriftene (1000+) forventer økte ordrereserver. Figur 15: Forventning til ordrereserven om 3 måneder fordelt på virksomhetsstørrelse 0, % 13% % 17% % 18% % % 33% % -50% -40% -30% -20% - 0% 20% 30% 40% 50% 60% 20

21 FORVENTET ORDRERESERVE OM SEKS MÅNEDER Det er ofte lettere å si noe om ordrereserver på noe lengre sikt. Når vi ser på tallene på noe lengre sikt ser vi at tendensen er den samme- som på kortere sikt. Tallene er totalt sett noe mer negative på lengre sikt. Det er en større andel som oppgir mindre ordrereserver heller enn større (23 prosent). Dette gjenspeiler at bransjen har en mer negativ forventning til det neste halve året. Figur 16: Forventning til ordrereserven om 6 måneder 100 % 90 % 80 % 31% 29% 30% 15% 24% 17% 13% 20% 13% 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 65% 61% 57% 69% 62% 65% 65% Ca det samme 20 % 10 % 4% 13% 16% 13% 18% 17% 0 % 23% På noe lengre sikt er det spesielt negative forventninger på Vestlandet og i Sør- Norge. Dette gjenspeiler resultatet fra høsten og den generelle økonomiske situasjonen i landet. 21

22 Figur 17: Forventning til ordrereserven om 6 måneder fordelt på region Nord Norge -14% 19% Midt Norge -13% 13% Vestlandet -34% 2% Østlandet -17% 22% Oslo -11% 15% Sør Norge -35% 5% -50% -40% -30% -20% - 0% 20% 30% 40% 50% Av forretningsområdene er det ikke overraskende Olje og gass som har sterkest negativ forventning til ordrereservene om seks måneder. Dernest er det relativt lave forventninger til Bygg og eiendom hvor andelen som forventer lavere ordrereserver er høyere enn motsatt (30 prosent). Det er innenfor Samferdsel at vi ser de største forventningene til økte ordrereserver de kommende seks månedene med en andel på 37 prosent. Kilder i bransjen oppgir spesielt store forventninger knyttet til «Nye veier». Dernest er det innenfor Miljø og Eksport også relativt positive forventninger til de neste seks månedene. Spesielt fremheves Eksport, hvor det er store forventninger knyttet til den lave kronekursen som i øyeblikket gjør det lukrativt for handelspartnere å handle med Norge. Innenfor Miljø trekkes det også frem at det er god tilgang på prosjekter og oppgaver. Dette er primært knyttet til Miljø i bygg men også i tilknytning til samferdsel og veiutbygginger. Til tross for at bransjen har noe mindre positive forventninger til Bygg og eiendom de neste 6 månedene, viser beregninger fra Statistisk sentralbyrå at innbyggertallet i Oslo og kommunene rundt de store byene vil øke i årene frem til Kilder i bransjen oppgir at det forventes god prosjekttilgang innenfor sektoren i tiden fremover. Optimismen i bransjen er spesielt knytet til utbygging av private boligprosjekter. Figur 18: Forventning til ordrereserven om 6 måneder fordelt på forretningsområde 16 https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkfram/aar/ Spesielt innenfor boligprosjekter har ordrereservene økt med 21% fra 4. kvartal : 22

23 Bygg og eiendom -27% Energi -12% 13% Industri -32% 24% Miljø -7% 13% Olje og gass -15% Plan -13% Samferdsel -2% 37% Vann og avløp -6% 7% Eksport 32% -90% - -50% -30% - 30% 50% Figur 19 understøtter tidligere funn, der ser vi at det er de store medlemsbedriftene(1000+) og bedrifter i mellomsjiktet (50-99) som har mest positive forventninger for de neste 6 månedene. Resultatene er relativt stabile sammenlignet med resultatene fra høsten. Figur 19: Forventning til ordrereserven om 6 måneder fordelt på virksomhetsstørrelse 0, % % 6% % 9% % % 33% % -100% -75% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100% 23

24 RIFs Konjunkturrapport utarbeides to ganger i året og kartlegger status og fremtidsutsikter for næringen til rådgivende ingeniører i Norge. e medlemmer er involvert i de fleste utbyggings-, oppgraderings- og større vedlikeholdsprosjekter både innenfor offentlig og privat sektor i Norge. Næringen har en årlig omsetning på 13,5 milliarder og består av rådgivende ingeniører. RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING Essendropsgate 3 Boks 5491 Majorstuen 0305 Oslo Org.nr.: FØLG OSS 24

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Høst 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Vår 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

KONJUNKTURUNDERSØKELSEN HØST 2016 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF)

KONJUNKTURUNDERSØKELSEN HØST 2016 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN HØST 2016 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) Oktober 2016 1 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

KONJUNKTURUNDERSØKELSEN VÅR 2017 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF)

KONJUNKTURUNDERSØKELSEN VÅR 2017 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN VÅR 2017 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) Mai 2017 1 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Høst 2013 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene til RIFs medlemsbedrifter. Spørsmålene

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3.

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. 1 Næringslivets økonomibarometer for Vestfold. kvartal 2013 Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. januar 201 Kort om undersøkelsen - - - 3 Utført i tidsrommet 28. oktober

Detaljer

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015 Strukturendringer i «byggesaksfeltet» Hva er endringene i SAK og Byggesak? Verktøy fra Arkitektbedriftene- AY, Maks Hva er det fortsatt usikkerhet rundt? Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Forsiktig oppgang. BEHOV FOR NY KOMPETANSE? 89 % sier de har tilstrekkelig kompetanse i dag, men for fremtiden spår 67 % at ny kompetanse må tilføres.

Forsiktig oppgang. BEHOV FOR NY KOMPETANSE? 89 % sier de har tilstrekkelig kompetanse i dag, men for fremtiden spår 67 % at ny kompetanse må tilføres. RAPPORT 2 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Forsiktig oppgang OPTIMISTISKE OLJEBEDRIFTER Bedrifter med aktivitet inn mot olje trekker opp både resultat og forventningsindeksen. STABILE

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

Optimismen er tilbake

Optimismen er tilbake RAPPORT 1 2017 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimismen er tilbake ETTERSPØRSELSDREVET OPPGANG Særlig mellomstore og eksportorienterte bedrifter melder om sterk økning i etterspørselen.

Detaljer

Ser vi lyset i tunnelen?

Ser vi lyset i tunnelen? RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Ser vi lyset i tunnelen? ROGALAND OVER DET VERSTE? Resultatindeksen for Rogaland er nå på det samme nivået som Hordaland, og det er økt

Detaljer

DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum. Forventninger til 2013

DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum. Forventninger til 2013 DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum Forventninger til 203 Innledning Meget stor optimisme blant bedriftene i Asker og Bærum for 203 Bedriftene i Asker og Bærum på topp i forventningsbarometer

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass OLJERELATERTE BEDRIFTER TETTER GAPET Forventningene i bedrifter med aktivitet

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Oljen gir nytt lavpunkt i Vest

Oljen gir nytt lavpunkt i Vest RAPPORT 4-2014 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Oljen gir nytt lavpunkt i Vest REDUSERT OPTIMISME Vestlandsindeks når et historisk bunnivå. Dess mer oljeavhengig dess mindre optimistisk.

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå mai 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Oljenedturen brer om seg

Oljenedturen brer om seg RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Oljenedturen brer om seg LAVERE OPTIMISME Både resultat- og forventningsindeksen faller til nye bunn-nivåer. Differansen mellom opplevd

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

Fakta- og analysedagen

Fakta- og analysedagen Frokostmøte 4. juni 2013 Fakta- og analysedagen Stein Gunnes, sjeføkonom Håvard Almås, næringspolitisk rådgiver Sammendrag Det er mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. Mange entreprenører

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Optimisme i Sogn og Fjordane

Optimisme i Sogn og Fjordane RAPPORT 4 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimisme i Sogn og Fjordane ROLIGERE NEDGANG Vestlandsindeks 4/2015 viser at den negative utviklingen fortsetter, men i et roligere

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Oppdatering April 216 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Hovedpunkter Nokså stabil utvikling samlet sett Våren har vært noe mindre krevende enn høsten - bedring

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Usikker etterspørselsside bremser investeringene

Usikker etterspørselsside bremser investeringene RAPPORT 2 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Usikker etterspørselsside bremser investeringene INDEKSEN NÅR NYTT BUNNIVÅ Alle underindeksene til resultatindeksen trekker ned, men det

Detaljer

Forventningsundersøkelsen. Forventninger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Intervjuet av Sentio

Forventningsundersøkelsen. Forventninger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Intervjuet av Sentio Forventningsundersøkelsen Forventninger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2016. Intervjuet av Sentio ANTALL ANSATTE I NORGE Økning i andelen som tror det blir flere ansatte fremover Tidsserie

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // andre tertial 2017 Et godt andre tertial Byggevarehandelen fortsetter med en positiv utvikling

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai BNL-rapport / nr.4 12 tyveri fra byggeplassen 12 mai 1. Oppsummering Med jevne mellomrom har det blitt rapportert om at tyveri fra byggeplasser er et økende problem. Det har imidlertid manglet gode tall

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det er en marginal nedgang i antall solgte rom i juli i forhold til juli 2016. Likevel er det mange rekorder å lese om i rapporten. Så langt i år er det en liten

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse

Anleggsbransjen Fakta og analyse MEF-notat nr. 5 Desember Anleggsbransjen Fakta og analyse Store regionale forskjeller i aktivitetsbildet Mest negativt i Nord- og Midt-Norge Få vil ansette, mange vurderer oppsigelse eller permittering

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 009-00 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 00. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Thon Hotel Linne

Thon Hotel Linne Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Men først et bakgrunnsteppe Thon Hotel Linne - 17.11.2016 «Sakset fra» Lav rente lenge? Dagens rentebane Sysselsetting

Detaljer

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

Rapport for Kunnskapsdepartementet

Rapport for Kunnskapsdepartementet Rapport for Kunnskapsdepartementet Bruk av støtteordninger i barnehager for familier med lavest betalingsevne - rapport fra en undersøkelse blant kommuner. TNS Gallup 11.08.06 Politikk & samfunn, offentlig

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 7. januar 2016 Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går bedre i Europa dette motvirker

Detaljer

Hvordan skape attraksjonskraft og vekst i Telemark

Hvordan skape attraksjonskraft og vekst i Telemark Hvordan skape attraksjonskraft og vekst i Telemark. 1.Hva er attraktivitet 2.Hvordan går det med Telemark 3.Hva har drivkreftene vært? Er Telemark attraktivt for næringsliv og bosetting 4.Scenarier for

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008.

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. // NOTAT Svak økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Sør-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 2015 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2015 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // tredje tertial 2017 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til

Detaljer

Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak av ulike stønader fra 2013

Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak av ulike stønader fra 2013 Statsråden Stortingets president Ekspedisjonskontoret Stortinget 0026 Oslo Deres ref Vår ref 17/2257 Dato 29. juni 2017 Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 212 Desember 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Sterk omsetningsvekst i anleggsbransjen Bedret lønnsomhet blant MEF-bedriftene Anleggsbransjen vurderer fortsatt betydelig grad av permittering

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Optimisme på Vestlandet og i eksportrettede næringer, men krisen i eurosonen tynger

Optimisme på Vestlandet og i eksportrettede næringer, men krisen i eurosonen tynger RAPPORT 2 MAI 2012 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimisme på Vestlandet og i eksportrettede næringer, men krisen i eurosonen tynger ØKT ETTERSPØRSEL BEDRET LØNNSOMHET 57 % av

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit Konjunkturseminar mars 2016 Lars E Haartveit Forbrukertillit Forbrukertillitsindeksen har vært negativ i lang tid Egen økonomi nå under null i februar og mars (mens egen økonomi 12 mnd frem fortsatt er

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå september 2007

Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 27. september

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte i Sparebank SR-Bank. mars Effektive valutakurser 99= GBP 9 8 NOK NZD 9 8 7 SEK 7 99 99 99 99 998 Kilde: EcoWin

Detaljer

Om undersøkelsen Markedsutsikter Jobbveksten fremover Næringspolitikk bedriftenes prioriteringer:

Om undersøkelsen Markedsutsikter Jobbveksten fremover Næringspolitikk bedriftenes prioriteringer: Om undersøkelsen Største undersøkelse av små og mellomstore bedrifters markedsutsikter i Norge med nærmere 500 svar. Hele 9 av 10 bedrifter har under 20 ansatte, og 7 av 10 har under 10 ansatte. Undersøkelsen

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 06. januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN La meg begynne med og fokusere på tallene for Rogaland. Når du leser tabellene senere i rapporten vil du se at det er dramatisk nedgang i resultatene for august

Detaljer

Optimismen fester seg omstilling, økt konkurransekraft og robusthet preger landsdelen. September 2017

Optimismen fester seg omstilling, økt konkurransekraft og robusthet preger landsdelen. September 2017 Optimismen fester seg omstilling, økt konkurransekraft og robusthet preger landsdelen September 2017 Vi lever i en begivenhetsrik tid mange overraskelser 1 Ingen hard-landing i Kina Olje fra 30 til usd/fat

Detaljer

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Trude Røsdal 15-11-11 Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Basert på materiale fra Indikatorrapporten 2011 FoU-statistikk med tall fra 2009 Indikatorrapporten 2011 Norges forskningsråd utgiver

Detaljer

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011 Undersøkelse fra utført på oppdrag for KommuneBarometeret juni 2011 Om er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. har siden 2005 gjennomført regelmessige undersøkelser blant Norges ordførere

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2017

Arbeidsmarkedet nå mai 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå mai 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2 Sykefraværsstatistikk 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 20. september 2007.

Detaljer

Optimismen øker. fortsatt fokus på konkurransekraft

Optimismen øker. fortsatt fokus på konkurransekraft Optimismen øker fortsatt fokus på konkurransekraft Hovedpunkter fra undersøkelsen 1 Økt optimisme Hovedindeksen har fått et betydelig løft i løpet av våren og indeksen har steget fra 54 til 59%. Det innebærer

Detaljer

Internasjonale energiutsikter

Internasjonale energiutsikter Internasjonale energiutsikter Implikasjoner for økonomi og politikk Presentasjon for Norsk Olje og Gass Sola, 23. august 213 Klaus Mohn, professor i petroleumsøkonomi (klaus.mohn@uis.no, UiS homepage,

Detaljer

Lønnsstatistikk 2016 Arkitektbedriftene i Norge

Lønnsstatistikk 2016 Arkitektbedriftene i Norge Lønnsstatistikk 2016 Arkitektbedriftene i Norge Arkitektbedriftene i Norge Association of Consulting Architects in Norway Essendrops gt 3 Pb 5482 Majorstuen, N-0305 Oslo Tlf +47 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 1. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 1. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 4. kvartal MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 4. kvartal - Årssammendrag Statens

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 3 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 3. - 28. september 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer