INVESTERINGSPROSJEKTER PÅ IDRETTSSEKTOREN GJENNOMGANG OG BUDSJETTJUSTERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INVESTERINGSPROSJEKTER PÅ IDRETTSSEKTOREN GJENNOMGANG OG BUDSJETTJUSTERING"

Transkript

1 *C". Oslo kommune Byrådet B rådssak 209/12 INVESTERINGSPROSJEKTER PÅ IDRETTSSEKTOREN GJENNOMGANG OG BUDSJETTJUSTERING Sammendrag: I Sak 1/2013 bebudet byrådet en helhetlig gjennomgang av investeringsprosjekter på idrettsområdet til tilleggsinnstillingen til budsj ett Gjennomgangen og byrådets anbefalinger presenteres i denne saken. Byrådet mener det vil være riktig å samle flere idrettsprosjekter i ett prosjekt under navnet Idrettsprosjekter diverse. Dette gjelder prosjektene Åsland skytebane, Voldsløkka landhockey-/kunstisbanebane og Voldsløkka skatehall. Investeringsprosjektene realiseres suksessivt, slik at de prosjektene som først er klare til realisering, bevilges nødvendige midler fra det nye prosj ektet. Videre foreslår byrådet at det avsettes 5 mill årlig i økonomiplanperioden til prosjektet Utredning idrettsprosjekter, som skal gå til utredning av prosjekter. Formålet med avsetningen er å ivareta en kontinuitet i planlegging og realisering av investeringer. Byrådet anbefaler at det også avsettes 23,75 mill til prosjekt Kunstgressbaner 2013, som skal dekke rehabilitering av kunstgressbanene Ekeberg I, Stubberudmyra, Jordal, Gressbanen og Ullernbanen. Formålet med avsetningen er å vedlikeholde kommunens tidligere investeringer. Etter byrådets vurdering vil anbefalingene i denne saken kunne bidra til å øke gjennomføringsgraden for investeringsprosjekter på idrettssektoren og ivareta kommunens tidligere investeringer. Saksfremstilling: I Sak 1/2013 bebudet byrådet en helhetlig gjennomgang av investeringsprosjekter på idrettsområdet til tilleggsinnstillingen til budsjett Formålet med gjennomgangen har vært å finne adekvate tiltak som kan bidra til å øke gjennomføringsgraden for investeringer på idrettssektoren. Gjennomgangen og byrådets anbefalinger presenteres i denne saken. I tabell 1 fremkommer de investeringsprosjektene som er fullfinansiert, og som er under arbeid for ferdigstillelse i 2013 og Tabell 2 gir en oversikt over prosjekter som er under utredning etter oppdrag fra bystyret. Tabell 3 gir en oversikt over avsetninger til og status i arbeidet med de prosjektene som foreløpig ikke er fullfinansiert eller ferdig utredet. Saksm: _124

2 Side 2 Tabell 1: Fullfinansierte prosjekter Kunstgressbane Ekeberg Kunstgressbane Grorud II Kunstgressbane Høybråten III + IV Kunstgressbane Korsvoll Kunstgressbane Myrerfeltet Kunstgressbane Rustadfeltet Kunstgressbane Tørteberg II Kunstgressbane Valle Hovin Kunstgressbane 2012 generelt Bjørndal cricket, treningspitch Ekeberg cricket - klubbhus/garderobe Lille Bislett - oppgradering Vedtatt buds'ett 9,5 mill. 10,0 mill. 13,0 mill. 3,5 mill. 9,0 mill. 7,0 mill. 10,0 mill. 5,9 mill. 3,3 mill. 1,0 mill. 9,4 mill. 8,8 mill. Tabell 2: Prosjekter under utrednin Frogner stadion ishall og idrettshall Lambertseter idrettshall Grorud idrettshall Nytt badeanlegg Hasle Linjegymnastikk Voldsløkka matchbane Vedtatt budsjett ros'ekterin smidler 2,0 mill. Status Ishall og idrettshall på Frogner utredes som OPS-prosjekt og sak skal legges frem for bystyret. Etter gjeldende fremdriftsplan vil byrådet komme tilbake til prosjektet i forbindelse med budsjettet for ,5 mill. Konseptvalgutredning er igangsatt iht bystyrets verbalvedtak og bevilgning til prosjektet. Etter gjeldende fremdriftsplan tar byrådet sikte på å komme tilbake til Lambertseter idrettshall i forbindelse med budsjettet for ,5 mill. Konseptvalgutredning er igangsatt iht bystyrets verbalvedtak og bevilgning til prosjektet. Etter gjeldende fremdriftsplan tar byrådet sikte på å komme tilbake til Grorud idrettshall i forbindelse med budsjettet for ,0 mill. Konseptvalgutredning er under arbeid og forventes å foreligge i 1. kvartal mill. Bymiljøetaten er gitt i oppdrag å følge opp bystyrets verbalvedtak. Etter gjeldende fremdriftsplan vil sak bli lagt frem for bystyret i løpet av 1. halvår ,0 mill. Prosjektet er utredet. Matchbanen er kalkulert til 368 mill kroner. Grunnet de høye kostnadene stilles prosjektet foreløpig i bero. Saks= _124

3 Side 3 Tabell 3: Ikke-fullfinansierte ros'ekter Dælenenga idrettshall Leirskallen turnhall Asland skytebane Voldsløkka landhockey- /kunstisbane Voldsløkka skatehall Vedtatt buds 'ett 0 mill 25,0 mill eks 85,0 mill inkl 48,0 mill inkl 40,0 mill inkl Status Det er gjennomført konseptvalgutredning (KVU) som er eksternt kvalitetssikret (KS1). Beregnet kostnad for de ulike alternativene spenner fra 60,7 mill til 144,9 mill. Det er ikke valgt alternativ. Byrådet vil komme tilbake til bystyret i forbindelse med senere budsjettprosesser når regulering er gjennomført og kvalitetssikret forprosjekt foreligger.. Det er ved budsjettvedtak avsatt 25 mill i kommunale midler til idrettshallen. Med beregnede og tilskudd fra Oslo Idrettshaller AS (midler fra OBOS) regnes det med en ramme på ca 35 mill. Etter ekstern kvalitetssikring KS2 er anbefalt kostnadsramme på 80,5 mill, totalt 83 mill inkludert utomhusarbeider. I henhold til Sak 1/2012 vil byrådet utrede et billigere alternativ og komme tilbake til dette prosjektet i budsjettet for Bymiljøetaten har fått i oppdrag å legge prosjektet ut i markedet. Absolutte krav til prosjektet og finansieringsramme skal fremgå av utlysningen. I henhold til fremdriftsplanen skal valg av entreprenør kunne foretas i løpet av I. kvartal Prosjektet ble finansiert etter ekstern KS2 med en ramme på 85 mill, herav 70 mill i kommunal avsetning. Etter innhentet tilbud i markedet på tunnelentreprisen lå laveste tilbud 20 mill høyere enn kalkylen i KS2. Prosjektet er bearbeidet med sikte på gjennomføring innen avsatt ramme. Bymiljøetaten bestilte en utredning av en redusert løsning fra Rambøll Norge AS, og har på bakgrunn av den utarbeidet en revidert kalkyle. Det reviderte prosjektet skal underlegges ny kvalitetssikring KS2. Det er avsatt 48 mill til banen. Forprosjekt er utarbeidet. Forprosjektet kalkulerer banen til ca 100 mill. Prosjektet skal gjennomgås og bearbeides med sikte på forenkling før ekstern kvalitetssikring KS2. Det ble ved budsjettvedtak 2007 satt en kostnadsramme på 30 mill inkludert tilsagte på 4 mill. Rammen ble økt med 10 mill til 40 mill ved budsjettvedtak Et argument for å øke rammen var at det var ønskelig å inkludere streetdans i prosjektet med en dansesal. Etter ekstern kvalitetssikring KS2 er anbefalt kostnadsramme på 85,6 mill (P85). I henhold til Sak 1/2012 vil byrådet utrede et billigere alternativ, slik at hallen kan realiseres innen den rammen som er avsatt. Saksnr.: _124

4 Side 4 B rådets vurderin Kommunale investeringsprosjekter må være fullfinansiert og regulert før de kan realiseres. Som oversikten i tabell 3 viser er betydelige beløp bundet til flere prosjekter som ikke lar seg gjennomføre fordi de ikke er fullfinansiert i henhold til anbefalt kostnadsramme etter gjennomført kvalitetssikring KS2. I tillegg kommer at det ikke er samsvar i tid mellom bevilgninger/avsetninger og nødvendige reguleringsprosesser. Regulering er omfattende og tidkrevende prosesser. En konsekvens er at bevilgede midler blir overført fra år til år uten å kunne bli benyttet, og disse forhold til sammen medfører et stort investeringsetterslep for kommunen. Etter den gjennomgang som er foretatt av investeringsprosjektene på idrettssektoren mener byrådet det vil være riktig å samle flere idrettsprosjekter i ett prosjekt under navnet Idrettsprosjekter diverse. Byrådet foreslår å overføre midler avsatt til prosjektene Åsland skytebane, Voldsløkka landhockey-/kunstisbanebane og Voldsløkka skatehall til det nye prosjektet Idrettsprosjekter diverse. Avsatte midler er totalt 173 mill. Til fratrekk kommer påløpte prosjektkostnader. Byrådet vil arbeide videre med disse tre prosjektene. Revidert prosjekt Åsland skytebane skal underlegges ny kvalitetssikring og landhockey-/kunstisbanen på Voldsløkka skal bearbeides med sikte på å komme frem til et forenklet prosjekt før kvalitetssikring. Prosjektet Voldsløkka skatehall skal bearbeides og det tas sikte på en utlysning i markedet når reguleringsplanen er behandlet. De avsatte midlene i prosjektet Idrettsprosjekter diverse disponeres etter en samlet vurdering av det totale kostnadsbildet for hvert enkelt av de tre prosjektene og mulig gjennomføringsfremdrift. Videre foreslår byrådet at det avsettes 5 mill årlig i økonomiplanperioden til prosjektet Utredning /prosjektering idrett, som skal gå til utredning av prosjekter. Formålet med avsetningen er å ivareta en kontinuitet i planlegging og realisering av investeringer. Prosjekter byrådet ønsker skal utredes i 2013 er blant andre sandvolleybane på Kringsjå og robane i Bestumkilen i tillegg til videre utredning av Dælenenga idrettshall. Byrådet anbefaler at det også avsettes 23,75 mill til prosjekt Kunstgressbaner 2013, som skal dekke rehabilitering av kunstgressbanene Ekeberg I, Stubberudmyra, Jordal, Gressbanen og Ullernbanen. Formålet med avsetningen er å ivareta kommunens tidligere investeringer i kunstgressbaner. Når det gjelder prosjektet Leirskallen idrettshall, vises det til Sak 1/2012: "Byrådet vil utrede et billigere alternativ og vil komme tilbake til dette prosjektet i budsjettet for 2013." Byrådet har tidligere rapportert til bystyret at prosjektet vil bli lagt ut i markedet. Prosjektet er bearbeidet, og i henhold til oppdatert fremdriftsplan blir prosjektet lagt ut før årsslutt Prosjektene som er listet opp i tabell 1 og 2 gjennomføres som planlagt. Etter byrådets vurdering vil anbefalingene i denne saken kunne bidra til å øke gjennomføringsgraden for investeringsprosjektene på idrettssektoren og ivareta kommunens tidligere investeringer. Justering av bevilgede midler i 2013 for prosjekt Skytebane fiell Åsland gjennomføres i forbindelse med tekniske justeringer etter bystyrets behandling av budsjett. Saksnn:

5 Side 5 økonomiske og administrative konsekvenser Byrådets anbefalinger medfører at bevilgede midler til tre investeringsprosjekter samles i ett prosjekt, og at midler tildeles prosjektene til gjennomføring når de er ferdig kvalitetssikret og regulert. I og med at de tre prosjektene ikke er fullfinansiert, må byrådet komme tilbake til bystyret med finansieringsanbefaling for at alle prosjektene skal kunne gjennomføres. Rapporteringsordning Det vurderes ikke nødvendig å etablere en særskilt rapporteringsordning. B rådet innstiller til b st ret å fatte føl ende vedtak: 1. I kap. 542 Bymiljøetatens driftsbudsjett foretas følgende justering: art. 11 Utredning/prosjektering idrett (øremerkes) økes med kap. 980 art Overføring til investering reduseres med I kap. 542 investeringsbudsjettet foretas følgende justeringer: Voldsløkka skatehall kostnadsramme Voldsløkka landhockey-/kunstisbane kostnadsramme Skytebane i f.jell ved Åsland kostnadsramme reduseres med til 0 reduseres med til 0 reduseres med til 0 3. Vedtatt budsjett inklusiv Y-disp fra følgende prosjekter inndras: Voldsløkka skateboardhall art. 023 art kap. 910 art Bruk av lån Voldsløkka bandy/landhockey art art art Overføringer fra driftsregnskapet, mva kap. 910 art Bruk av lån kap. 948 art Bruk av ubundet inv.fond Skytebane fj ell Åsland (inkl. budsj. 2013) art art Overføringer fra driftsregnskapet, mva kap. 910 art Bruk av lån kap. 948 art Bruk av ubundet inv.fond reduseres med reduseres med reduseres med reduseres med reduseres med reduseres med reduseres med reduseres med reduseres med reduseres med reduseres med reduseres med Saksnn:

6 Side 6 Inndratt budsjett inklusiv Y-disp overføres følgende prosjekter: 112 xxx Idrettsprosjekter diverse art xxx Kunstgressbaner 2013 art. 023 kap. 980 art Overføring fra drift Sum Byrådet, den Serger sland B NOV 2012 ft.-, la Elvestue Vedlegg tilgjengelig på internett: Ingen Vedlegg ikke tilgjengelig på internett: Investeringsoversikt Saksrm: _124

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 05/1320-14 REHABILITERING AV FRIIDRETTSBANEN I HØNEFOSS IDRETTSPARK

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 05/1320-14 REHABILITERING AV FRIIDRETTSBANEN I HØNEFOSS IDRETTSPARK SAKSFRAMLEGG Utvalg: Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 05/1320-14 Arkiv: D11 REHABILITERING AV FRIIDRETTSBANEN I HØNEFOSS IDRETTSPARK Forslag til vedtak: 1. Rehabilitering av friidrettsbanen i

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Saksnr.: 2012/4952 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 29766/2012 Klassering: 223 Saksbehandler: Egil Olsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Fredrikstad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge 30.10.2008 Saksbeh: Venke Reiten / Nils

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll Ark.: 614 &41 Lnr.: 3361/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-41 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen NYTT LEGESENTER OG HELSESTASJON I GAUSDAL. Vedlegg: 1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging

Detaljer

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler : Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabell over omstillingsprosjekter SAK 50/2013 STATUS

Detaljer

: 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008

: 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Formannskapet Bystyret

Detaljer

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE Utarbeidet av Vestfold Kommunerevisjon 2005 0. SAMMENDRAG...4 HVORDAN ER BUDSJETTPROSESSEN I HOF KOMMUNE?...4 HVORDAN ER BUDSJETTOPPFØLGINGEN I HOF KOMMUNE?...4

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 9/2014-2016 Utsendelsesdato: 20. mai 2015 Merknadsfrist: 25. mai 2015 Møtetid: Tirsdag 28. april 2015 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 7.11.2008 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 124-2008 NYBYGG NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo Dato: 13.01.2015 Saksnummer: 2015/TFW Sak H 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Sak F 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Saksordfører: Karen Eldbjørg Toven Innledning Budsjettet ble lagt fram for

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Frogn kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Frogn kommune 18.02.13 RAPPORT 1/13 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Frogn kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 18.06.2008 kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte.

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 18.06.2008 kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 18.06.2008 kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Trudy Engen Tore Fosse Stein Tore Hansen Idar Jensen

Detaljer

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Veileder Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Forord (KRD) Formålet med denne veilederen er å gi rettledning til kommuner og fylkeskommuner om budsjettering av investeringer

Detaljer

Finansiering av rehabiliteringer på Aspmyra stadion og kunstgress på Saltstraumen

Finansiering av rehabiliteringer på Aspmyra stadion og kunstgress på Saltstraumen Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2013 81882/2013 2013/6330 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/2 Formannskapet 29.1.2014 14/8 Bystyret 13.2.2014 Finansiering av rehabiliteringer

Detaljer

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3.1 Endringer i folketall og befolkningssammensetning Et vesentlig grunnlag for handlingsprogrammet er forventninger til utvikling i folketall og alderssammensetning.

Detaljer

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE Arkivsaksnr.: 13/4171 Arkiv: 614 &52 Saksnr.: Utvalg Møtedato 134/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 02.12.2013 169/13 Formannskapet 03.12.2013 142/13 Kommunestyret

Detaljer

Gjelder avsetninger av spesiell karakter og/eller avsetninger som det er spesielt viktig er tilgjengelig tidlig i budsjettåret 2014.

Gjelder avsetninger av spesiell karakter og/eller avsetninger som det er spesielt viktig er tilgjengelig tidlig i budsjettåret 2014. Byrådssak 1589 /13 Særskilte fondsavsetninger i forbindelse med årsregnskapet 2013 EJR ESARK-121-201220762-84 Hva saken gjelder: Spesielle fondsavsetninger i forbindelse med årsregnskapet for 2013. Gjelder

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 30.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Arkivsak 0 2010/5518/012

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal 25.09.2013 kl. 16.30 Møtet avsluttes kl. 17.30 pga. ekstraordinært møte i formannskapet Møtet er åpent for publikum

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16:

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/4499-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2013-2016 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for Næring,drift og miljø Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 13. januar 2011 05/11 Saksbeh: Reidun Martine

Detaljer

KOMMUNELOVENS BESTEMMELSER OM INNDEKNING AV UNDERSKUDD, MED TILLEGG AV KOMMENTARER TIL DET SAMME.

KOMMUNELOVENS BESTEMMELSER OM INNDEKNING AV UNDERSKUDD, MED TILLEGG AV KOMMENTARER TIL DET SAMME. KOMMUNELOVENS BESTEMMELSER OM INNDEKNING AV UNDERSKUDD, MED TILLEGG AV KOMMENTARER TIL DET SAMME. Spørsmål Kommuneloven har en bestemmelse om nedbetaling av akkumulert underskudd over 10 år. Spørsmålet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer