SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2005"

Transkript

1 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2005

2 Saksnr Snr: 2006/637-0 Arkivnr Lnr: 6646/2006 Ark: 210 /FEG INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2005 SØGNE KOMMUNE 1. REGNSKAP 2005 RÅDMANNENS KOMMENTARER Side 2 2. SERVICETORG/BIBLIOTEK Side KOMPETANSEENHETEN Side PP-TJENESTEN Side ENHET FOR BARNEHAGER Side SOSIAL- OG BARNEVERNTJENESTEN Side FELLES SKOLE Side NYGÅRD SKOLE Side LUNDE SKOLE Side LANGENES SKOLE Side TÅNEVIG SKOLE Side TANGVALL SKOLE Side TINNTJØNN SKOLE Side HELSEENHETEN Side ENHET FOR HJEMMETJENSTER Side INSTITUSJONSTJENESTEN Side PSYKISK HELSE OG HABILITERING Side INGENIØRVESENET Side KULTURENHETEN Side EIENDOMSENHETEN Side ARKIV, IKT, OPPLÆRINGSRINGEN SØR Side FELLES RÅDHUSET Side SØGNE OG SONGDALEN BRANNVESEN Side AREALENHETEN Side 38

3 - 2 - ÅRSMELDING SØGNE KOMMUNE, Økonomisk oversikt 1. REGNSKAP 2005 RÅDMANNENS KOMMENTARER Beretningen er ment å gi en innføring i kommunens økonomiske og finansielle stilling ved utgangen av For å markere utviklingstendenser, er det tatt med tall for de siste årene i tillegg til Regnskapstall for ett år blir en statisk vurdering av kommunens økonomiske stilling, mens utviklingen over tid gir en mulighet til å se regnskapet for 2005 i relasjon til tidligere år. 1.0 REGNSKAPSRESULTATET. Regnskapet for 2005 er gjort opp med underskudd, kr mill. som må dekkes inn. Hvordan inndekking skal skje, vil måtte tas opp i egen sak når regnskapet legges frem. Underskudd 2003, kr ,-, er dekket med bruk av fondsmidler i Det har vært behandlet egne saker vedrørende budsjettsituasjonen i de ulike utvalg og i kommunestyret i løpet av Det kan vises til sak K-58/05 om endrede inntektsforutsetninger, merutgifter på fellesområder og overskridelser på enhetene. I tillegg kom underballansen på VAR-regnskapet. Total underdekning på 7 millioner kroner. Etter tredje kvartal ble det i tillegg varslet om ytterligere overskridelser på andre enheter. I følgende tabell er gis en oversikt over merforbruk/besparing opp mot revidert budsjett for de ulike enhetene. Enkelte av overskridelsene vil bli kommentert, men det vises i stor grad til årsrapportene fra enhetene. Disposisjoner gjort i forbindelse med årsavslutningen vil bli kommentert etter tabelloppstillingen. Enhet Navn) Regnskap 2005 Budsjett 2005 Rev. budsjett 2005 Avvik 112 Servicetorg/Bibliotek , , , , Enhet for PP-tjeneste , , , , Sosial- og barneverntjenesten , , , , Enhet for barnehager , , , , Enhet for kompetanseutvikling , , , , Nygård skole , , , , Lunde skole , , , , Langenes skole , , , , Tånevig skole , , , , Tangvall skole , , , , Tinntjønn skole , , , , Enhet for helsetjenester , , , , Enhet for institusjonstjenester , , , , Enhet for hjemmetjenester , , , , Enhet for psykis helsearbeid og habilitering , , , , Kultur , , , , Ingeniørvesenet , , , , Arealenheten , , , , Søgne og Songdalen brannvesen , , , , Eiendomsenhet , , , , Plansjefen , , , , Fellesutg. skole , , , , Øvrige ansvar sentraladm , , , , Skatt mv , , , ,00

4 - 3 - Det er i forbindelse med årsavslutningen gjort følgende disposisjoner for å kunne redusere underskuddet i driftsregnskapet Overføring fra drift til investering er reversert med kr ,-. Budsjettert avsetning til disposisjonsfond og likviditetsreserve er reversert med kr ,-. I tillegg er det ikke gitt rom for overførsler til øvrige disposisjonsfond. Merutgiftene til pensjons-ordning med tillegg av arbeidsgiveravgift er fordelt på de ulike ansvar. Fordelingen blir gjort for at selvkostområdene og de interkommunale tjenestene skal bli riktig priset. Budsjettgjennomgangen med forsikringsselskapet gir ingen signaler om at premien i 2006 vil bli vesentlig redusert Ingeniørvesenet står oppført med underskudd på kr. 2,7 mill. som i stor grad skyldes disposisjoner gjort i forbindelse med selvkostoppgjørene for vann, avløp og renovasjon. På grunn av at beregningsrenten følger rentenivået for øvrig, reduseres de kalkulatoriske rentene, og vi får underdekning i budsjettet. Videre har en ikke kompensert for utgiftsvekst de senere år, men har økt inntektene. Kommunen har følgende bundne fond på VAR-området. Avløpsfondet er på kr mill, slamtømming på kr ,- og overskudd vann er på kr ,-. Kommunen bør snarest avballansere budsjettene på selvkostområdene for å unngå overskridelser på øvrige budsjettområder. For ansvar som sorterer under fellesutgifter rådhuset, må det kommenteres at den rent tekniske føringen av premieavviket vedrørende de ulike pensjonsordninger forbedret resultatet med kr. 3.6 mill. Kommunestyret har fått kvartalrapport for forvaltningsfondet for 4. kvartal Den viser en merinntekt i forhold til plassering på driftskonto i bank på kr. 4,9 mill. På grunn av at kommunen har budsjettunderskudd, vil hele avkastningen av fondet gå med til å ballansere regnskapet. At kommunen budsjetterer med avkastningen på forvaltningsfondet, vil sette kommunen i en vanskelig situasjon hvis aksje- og obligasjonsmarket svikter. Viser for øvrig til egen årsmelding for forvaltningsfondet. I regnskapet for 2004 hadde kommunen ekstraordinære inntekter vedrørende merverdiavgiftskompensasjon i overkant av 12,0 mill. Godt over 10,0 mill av kompensasjonen ble brukt til å saldere fjorårets driftsregnskap. Når inntekten faller bort i 2005 og kommunen ikke har satt av penger på fond som forutsatt i 2004, må en redusere aktivitetsnivået eller kompensere med andre inntekter. Uansett må kommunen redusere aktivitetsnivået i forhold gitt budsjett og kan ikke basere seg på bruk av ekstraordinære inntekter og fondsavsetninger. Vesentlige endringer i forhold til revidert budsjett Sosial- og barneverntjenesten har hatt merutgifter på kr ,- Overskridelsen ble varslet i K58/05. Skoleenhetene har en samlet underdekning på kr mill. Fellesutgifter skole har underskudd på 1,8 mill. PO-enhetene har bokført overskudd på kr ,-. Ingeniørvesenet har underdekning på vei og veilys med kr ,-, men en stor del av total overskridelse på kr. 2,7 mill skyldes budsjettunderskudd på VAR-kapitlet. Fellesutgifter rådhuset har underskudd på kr. 1,4 mill. Premieavviket er positivt og utgjør utgjør 3,6 mill og er kommentert tidligere. Forsikringer, telefoni, strøm, kontorrekvisita mv har merutgifter på kr ,- mens resterende 0,7 mill er fordelt på flere ulike ansvar. Eiendomsavdelingen har underskudd på 1,3 mill. For ytterligere kommentarer vises det til årsrapporteringen fra enhetslederne.

5 - 4 - Tabellene som følger gir ytterligere opplysninger om kommunens økonomiske stilling. Analyse av driftsregnskapet i perioden Beløp i 1000 kr Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- formueskatt Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester til produksjon Kjøp varer og tj. som erstatter prod Overføringsutgifter Avskrivninger Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Netto renter Netto avdrag Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 0,57 % -1,75 % 0,06 % -3,45 % Driftsinntekter-økning 5,67 % 8,79 % 6,50 % 1,60 % Driftsutgifter-økning 14,66 % 8,67 % 4,95 % 4,81 %

6 - 5 - Nøkkeltall Skattedekningsgrad Skatteinntekter i % av sum driftsutgifter 42,60 % 42,02 % 43,72 % 44,73 % Rammetilskuddsgrad Rammetilskudd i % av sum driftsutgifter 29,69 % 29,88 % 17,25 % 14,38 % Resultatgrad Brutto driftsresultat i % av driftsinntektene -2,43 % -2,32 % -0,83 % -4,07 % Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 0,57 % -1,75 % 0,06 % -3,45 % Netto renter og avdrag i % av brutto driftsresultat -32,41 % -155,79 % -415,80 % -100,18 % Kommentarer til analysen. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER Nedenfor er det gitt en oversikt over utviklingen i driftsutgifter og driftsinntekter eksklusiv renter og avdrag for årene 2002 til 2005, målt i løpende kroner. Alle tallene i denne årsmeldingen er hentet fra kommunens regnskap Driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Tallene er i hele Tabellen brukes for å illustrere utviklingen i kommunens løpende driftsinntekter og utgifter. Kommunens brutto driftsresultat er negativt alle år etter Brutto driftsresultat fremkommer som forskjellen mellom de samlede driftsinntekter og driftsutgifter. Begrepet viser oss hva som er igjen av driftsutgiftene, etter at utgiftene som er direkte knyttet til produksjon av kommunale varer og tjenester er trukket fra. Etter kommunelovens bestemmelser må brutto driftsresultat minst dekke netto renter og avdrag og eventuelt tidligere regnskapsunderskudd.

7 - 6 - SKATTEDEKNINGSGRAD OG RAMMETILSKUDDSGRAD Skattedekningsgraden viser hvor stor andel av kommunens driftsutgifter som dekkes av skatteinntektene, og gir dermed uttrykk for hvilken betydning skatteinntektene har for finansieringen av den løpende drift. Desto lavere kommunens skattedekningsgrad er, desto mer avhengig er kommunen av andre inntekter. Tilsvarende viser rammetilskuddsgraden hvor stor andel av driftsutgiftene som dekkes av rammetilskuddet fra staten, og dermed rammetilskuddets betydning for finansieringen av driften. Nedenfor gis en oversikt over skattedekningsgraden og rammetilskuddsgraden samt samlet betydning for perioden Skattedekningsgrad 42,60 % 42,02 % 43,71 % 44,73 % Rammetilskuddsgrad 29,69 % 29,88 % 17,25 % 14,38 % Samlet 72,29 % 71,90 % 60,96 % 59,11 % Søgne kommune deltok i et prosjekt vedrørende øremerkede tilskudd i perioden , slik at en ikke kan sammenligne 2004 og 2005 med de øvrige årene. Skattedekningsgraden er marginalt forbedret i 2005 men utviklingen fra 2001 frem til i dag er meget urovekkende. For hver krone i driftsutgifter finansieres kun 44,73 øre med skatt fra egne innbyggere. Vi er blitt relativt sett mer avhengig av andre inntektskilder. Rammetilskudd er den viktigste av disse finansieringskildene, men også brukerbetalinger, finansinntekter og andre tilskudd/refusjoner er viktige for Søgne kommune. NETTO RESULTATGRAD Netto resultatgrad forteller hvor stor andel av driftsinntektene som kan benyttes til finansiering og avsetninger. Resultatgraden beregnes ved at man dividerer netto driftsresultat på driftsinntektene. Dersom netto resultatgrad er negativ, har kommunen ikke økonomisk bæreevne til å driftsfinansiere avsetninger. Negativ resultatgrad over flere år gir uttrykk for at kommunens økonomi er i en alvorlig ubalanse. I følge anbefalinger fra statlig tilsynsmyndighet og ut i fra sunne økonomiske prinsipper bør netto resultatgrad minimum utgjøre 3% hvert år Netto resultatgrad 0,57 % -1,75 % 0,08 % -3,45 % Netto resultatgrad viser en markert nedgang i årene etter 2001 og var sågar negativ i Merverdikompensasjon gav en liten forbedring i 2004, mens 2005 gir virkelig grunn til bekymring. Det vil igjen si at kommunens handlefrihet til å foreta nye investeringer og/eller sette i gang nye driftstiltak er svært reduserte de senere år. Nevnte forhold sammen med et forholdsvis høyt investeringsnivå og dermed stadig økende lånegjeld, innebærer at kommunen er mer sårbar overfor reduksjoner i inntekter som følge av endrede rammebetingelser fra staten og økonomiske tilbakeslag generelt sett. Finansiering av investeringene med eksterne lån begrenser den økonomiske handlefrihet i flere år fremover. Det er i seg selv ikke et poeng at Søgne Kommune skal gå med et størst mulig overskudd. Likevel bør en ikke bestrebe seg på å balansere budsjett og regnskap rundt nullpunktet - ut i fra et økonomisk synspunkt er dette meget uheldig. Årsaken er at kommunen kan bli utsatt ved f.eks uforutsette driftsutgifter eller inntektssprekk, økte renteutgifter eller for den saks skyld enhetsvise budsjettoverskridelser. I løpet av en budsjettperiode viser all erfaring at en eller flere av disse hendelsene vil inntreffe. Søgne kommunes resultatgrad for 2005 er urovekkende lav. Investeringsregnskap 2005 Investeringer (nybygg og nyanlegg) m/finansiering de siste 4 år: Beløp i 1000 kr Note Brutto investeringer Utlån, kjøp av aksjer og andeler

8 - 7 - Diverse utgifter Avsetninger Finansieringsbehov Finansiering Fremmedkapital: Bruk av lån Tilskudd mv Tilskudd og refusjoner Andre inntekter Egenkapital: Bidrag fraårets drift Salg avfasteiendom Avdragsinnntekter mv Bruk av fond Bruk av likviditetsreserve Udekket Sum finansiering Egenfinansieringsgraden 59,88 % 13,50 % 7,43 % 14,89 % Lånefinansieringsgraden 35,46 % 79,60 % 68,54 % 45,65 % FINANSIERING AV INVESTERINGER % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % EGENKAPITAL TILSKUDD LÅN LÅNEFINANSIERINGSGRAD Lånefinansieringsgraden viser i hvilken utstrekning finansieringsbehovet i investeringsregnskapet dekkes ved bruk av lån. Desto høyere lånefinansieringsgrad, desto mer avhengig er kommunen av å finansiere investeringene ved låneopptak. Jo høyere lånefinansieringsgrad kommunen har over tid, jo mer påvirkes driften ved økte kapitalutgifter (renter og avdrag). Lånefinansieringsgraden bør ikke overstige 70%. I perioden har lånefinansieringsgraden vært som følger:

9 Lånefinansieringsgraden 35,46 % 79,60 % 82,37 % 45,65 % Det er i utgangspunktet vanskelig å sammenligne år for år i denne perioden, men en bør merke seg følgende; Når lånefinansieringsgraden i 2002 er 35,46% skyldes dette at kommunen brukte egenkapital som fondsmidler, ekstraordinære inntekter fra salg AE og driftsmidler (aksjeutbytte AE) til prosjekt Tinntjønn skole og at det ikke ble foretatt større låneopptak. Både i 2003 og 2004 går kommunen over den definerte maksimalsats på 70% og ender på 79,6% i 2003 og 82,37% i Investeringstilskudd fra Husbanken vedrørende sykehjem og utbetaling av spillemidler til diverse prosjekt, reduserer lånefinansieringsgraden i Kommunen står foran stort låneopptak også i 2006, mens låneopptakene i følge økonomiplanen for er redusert for de resterende årene. Nå blir utfordringene flyttet til driften i form av større rente og avdragsutgifter i tillegg til vedlikeholdskostnader for de ulike nybyggene. Underskudd investeringsregnskap: Underskudd investeringsregnskapet er bokført med kr. 11,5 mill. De ulike underskuddene er listet under memoripostene fra Underskudd nytt omsorgssenter som står for 7,2 mill av totalt beløp, viser at det er tilleggsbudsjettert 3,5 mill i budsjett 2006 og at alle utgifter/inntekter ikke var sluttført ved årsskiftet. For øvrig vil det bli laget sluttrapport over anlegget når alle fakturaer mv er gjort opp. For kunstgressbanen må det lages en total sluttrapport når spillemidlene er utbetalt. Følgende anlegg inndekkes i budsjett 2006: Prosjekt 1216 Stendalbygget. Det ble bygd ekstra kontorer i følge prosjektansvarlig noe som gav en overskridelse på kr ,- Underskudd på kr ,-, Åros nettverkssenter, er behandlet i K-sak 97/04. Videre er det en overskridelse på kr ,81 ved siste utbygging av Lunde skole som må inndekkes. I tillegg til ovennevnte kommer kr ,- som står udekket etter brannen i en omsorgsbolig i Stauslandsveien. Underskudd påløpt i 2006 som omfatter prosjekt som kommunen har satt i gang, (Torvmoen, Årosskogen felt C) forutsettes dekkes inn av prosjektmidler. For øvrig gjelder underskuddene prosjekter som venter på utbetaling av spillemidler, Lysløype Årstøl og Turløype Tinntjønn. Underskudd som må dekkes inn i budsjett 2007 er underskudd på autistbolig som er kjøp av Lillesand kommune, i tillegg til egenkapitaltilskuddet fra KLP som vil bli foreslått inndekket av fondsmidler. Kommunens aksjer og andeler: Aksjeporteføljen til Søgne kommune består av aksjer i de vernede bedriftene Songvaar Industrier A.S og Varodd A.S. Motivet for aksjekjøpet hos nevnte firma er av samfunnsmessig karakter og kommunen har ikke plassert penger i aksjer/andeler av profitthensyn. Søgne kommune eier 1,59% av Agder Energi AS noe som tilsvarer aksjer av bokført verdi kr. 1000,- Se nærmere spesifikasjon note 5 til årsregnskapet. Kommunens utlån Utlånene utgjør pr ca 35,2 mill kr. og har følgende sammensetning: Beløp i 1000 kr Kommunale bedrifter mv kr Utlån husbankmidler «

10 - 9 - Lån i.h.h.t. sosiallovgivningen «384.- Sum utlån kr Når det gjelder kommunale etableringslån/startlån har kommunen i 2005 ikke regnskapsført tap. Til å møte fremtidige tap har kommunen avsatt kr ,- etter ny ordning. (20% avsetning av boligtilskudd tilpasning/etablering). Videre er det avsatt kr ,- til disposisjonsfond etter gammel ordning. Fondet ble redusert med kr ,- til saldering av underdekning regnskap Ekstraordinære innbetalinger fra låntagerne benyttes til å redusere kommunens lån i Husbanken. Innbetalingene skal føres i investeringsregnskapet og kan ikke benyttes til drift. For 2005 utgjør ekstraordinære innbetalinger kr. 5.9 mill. Under kommunale lån mv er oppført innfrielsen av garanti i tilknytning til Kristiansand og Søgne rideklubb med kr ,-. Beløpet står inntil videre som et rente og avdragsfritt lån. Kommunens lånegjeld: Lånegjelden ved utgangen av de 5 siste regnskapsår (Kr mill ble tatt opp som likviditetslån i 2004, budsjett 2005) I hele 1000 kr Total lånegjeld Innlån Husbanken Netto lånegjeld Med lånegjeld er det tatt utgangspunkt i kommunens langsiktige lån eksklusiv låneopptak i Husbanken til videreutlån. Dette er kalt netto lånegjeld. Lånegjelden er så målt pr innbygger (målt i hele kroner) og i forhold til driftsinntektene i perioden : Lånegjeld pr innbygger Lånegjeld i % av driftsinntektene 79,50 % 88,10 % 107,75 % 104,37 % Tabellen viser at lånegjelden pr. innbygger i perioden er nærmere 50%. Samtidig er lånegjeld i % av driftsinntekter økt fra 79,5% til 104,37%. Begge måltallene er meget betenkelige gitt at tallene er sammenlignbare. I forhold til tidligere år blir sammenligningen ikke helt korrekt. Etter 1997 er det innført egne låne/tilskuddsordninger for bygging av omsorgsboliger og institusjoner og for skolebygg. Ordningene medfører at kommunene må ta opp lån til bygging av boliger/institusjoner. For Søgne sitt vedkommende betyr dette kraftige låneopptak. Til sammenligning gir staten tilskudd i forhold til nye enheter. Tilskuddene porsjoneres imidlertid ut over 30 år! Imidlertid bidrar staten ikke med fullfinansiering av nye sykehjem og omsorgsboliger, slik at det må skaffes handlingsrom i driften til å ta kommunens egenandel. For ordensskyld dekkes løpende renteutgifter (iht gitt finansieringsramme) i forhold til utviklingen i flytende renter. I tillegg har Søgne kommune de siste årene gjort betydelige investeringer i vann/kloakk. Investeringene i disse sektorene betales igjen med avgifter dette medfører at gjelden ikke belaster den kommunale driften, men låneopptakene som er foretatt til anleggene er med i nøkkeltallet over. Økte kapitalutgifter vil direkte påvirke kommunens driftsnivå og handlefrihet i negativ retning. Netto lånegjeld er gjelden som belaster kommunekassa med renter og avdragsutgifter. Renter og avdrag på Husbanklån til videre utlån skal dekkes med innbetalte renter og avdrag fra lånetakerne. Søgne kommune har ved utgangen av 2005 nesten halve låneporteføljen som flytende lån. Gjennomsnittlig flytende rente ligger på 2,26% og har en snittkredittid på 22,2 år. Kommunen vil være svært følsom for en eventuell renteøkning.

11 Resterende lån er lån med fastrenter og varierer ut fra rentebindingstid og tidspunkt for låneopptak. Snittkredittid på bundne lån er 17,0 år og snittrentebindingstiden er 2,48 år. Snittrenten for hele porteføljen inklusive flytende lån er 3,53%. KOMMUNE STAT RAPPORTERING (KOSTRA) KOSTRA er et nasjonalt informasjonssystem for frembringing av styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjonen om kommunale tjenester og bruken av ressurser på ulike tjenesteområder registreres og sammenstilles på en måte som er relevant og interessant for beslutningstakere både nasjonalt og lokalt. Informasjonen skal tjene til bedre grunnlag for analyse, planlegging og styring, herunder gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål oppnås. KOSTRA tar sikte på forenkling av innrapporteringen fra kommunesektoren til staten med utgangspunkt i prinsippene om at dataene i størst mulig grad skal være nyttige for både kommunesektoren og staten og at dataene bare skal registreres en gang med sikte på anvendelse flere ganger. KOSTRA har som mål å bringe fram relevant, pålitelig, aktuell og sammenlignbar styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjonen skal gi grunnlag for bedre statlig og kommunal styring og bedre dialog mellom kommunene og innbyggerne

12 Kommunens fond: Forskriftene for kommunale- og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper definerer nye begreper som ubundneeller bundne driftsfond eller ubundne- og bundne kapitalfond i stedet for «overførte bevilgninger». Det ubundne fondet i driftsregnskapet har fått betegnelsen disposisjonsfond. Til disposisjonsfond avsettes «frie kommunale midler», dvs at det ikke foreligger noe krav om bestemt bruk av midlene hjemlet i lov, forskrift, eller fra giveren eksempelvis staten. Forutsetningen for avsetning til disposisjonsfond er at etatens netto driftsramme ikke overskrides, samt at kommunens totale resultat er tilstrekkelig til å dekke avsetningen. Avsetning til bundne fond foretas av midler som kommunen ikke kan disponere fritt, jfr. budsjett og regnskapsforskriftene. Det er i lov, forskrift eller i instruks fra giveren gitt klare føringer for hva midlene skal brukes til. Eventuelle brudd på bestemmelsene innebærer at kommunen må returnere midlene. Avsetningen kan ikke strykes av kommunen ved regnskapsavslutningen uansett hvor dårlig resultat en måtte ha. Avsetningen til bundne fond skal som hovedregel foretas av Plan- og økonomiutvalget, men avsetningen kan også gjennomføres administrativt etter anmodning fra den enkelte enhet. Det følger av at ubrukte midler uansett ville måtte returneres til giveren. I årets årsoppgjør er ovennevnte regler lagt til grunn for avsetning til bundne driftsfond. Følgende oppstilling viser utviklingen av fondene: I hele kroner Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Disposisjonsfond Totalt Note 4 i årsregnskapet Kommunens likviditet: Likviditetsreserven er de likvider kommunen har til disposisjon for å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Søgne kommunes likviditetsreserve er negativ. Det vil igjen si at kommunens økonomiske forpliktelser overstiger det kommunen har til disposisjon i form av omløpsmidler. Det igjen medfører at det legges sterkt press på beholdningen av driftskapital enkelte perioder av året. Det bør være et mål å styrke likviditetsreserven, noe som også gjøres ved å avsette deler av driftsinntektene Likviditetsreserve drift Likviditetsreserve kapital Likviditetsreserven totalt Søgne kommune brukte i 2004 av likviditetsreserven slik at den fremstod bortimot 24,6 mill i minus. Økt bruk av likviditetsreserven i perioden skyldes i stor grad fullfinansiering av de ulike idrettsanlegg i påvente av spillemidler. I tillegg kom ikke mottatt investeringstilskudd sykehjemsutbygging. Likviditetssituasjonen rundt årsskiftet 2004 til 2005 gjorde at en valgte å ta opp låneopptak iht. til budsjett 2005 allerede før årsskiftet. Lånet ble ikke inntektsført i investeringsregnskapet, men ble kun brukt som likviditetslån i påvente av utbetaling av kompensasjonstilskudd fra Husbanken til omsorgssenteret. Periodiseringen av feriepenger i 1992, utgjør 6,3 mill av den negative likviditetsreserven.

13 ARBEIDSMILJØ. SYKEFRAVÆR, LIKESTILLING: SYKEFRAVÆR Fraværsoversikt Søgne kommune Enhet Fravær % Fravær % 112 Servicetorg/Bibliotek 6,01 4, Enhet for PP-tjeneste 0,26 0, Sosial- og barneverntjenesten 6,81 10, Enhet for barnehager 13,57 8, Enhet for kompetanseutvikling 8,26 4, Nygård skole 7,51 4, Lunde skole 5,94 5, Langenes skole 6,59 3, Tånevig skole 0,00 3, Tangvall skole 7,20 5, Tinntjønn skole 5,59 10, Enhet for helsetjenester 4,92 3, Enhet for institusjonstjenester 6,40 7, Enhet for hjemmetjenester 6,37 6, Enhet for psykisk helsearbeid og habilitering 5,13 5, Kultur 4,22 1, Ingeniørvesenet 1,61 6, Arealenheten 9,67 2, Søgne og Songdalen brannvesen 11,14 1, Eiendomsenhet 6,03 2, Plansjefen 0,00 0, Fellesutg. skole 15,63 5, Øvrige ansvar sentraladm. 1,72 2,71 SUM: 6,37 5,75 Statistikken viser tall splittet opp for de 20 enhetene. 800 Plansjefen er et ansvar uten bemanning. Fellesutgifter skole er 1 person. Som det går frem av statistikken er sykefraværet totalt sett noe redusert fra 2004 til Det er store variasjoner i enkelte enheter. Det er behov for nærmere oppfølging. Oversikten etter første kvartal 2006 (er ikke med her) viser at de store variasjonene fortsette. Arbeidsmiljøutvalget har derfor bedt enkelte enheter om en nærmere begrunnelse.

14 LIKESTILLING Andelen kvinner og menn i Søgne kommune. I Søgne kommune er det 751 fast ansatte fordelt på 570 kvinner og 181 menn. I alt utgjør disse 504 årsverk. Kommunen følger et tradisjonelt mønster ved at de fleste kvinnene jobber i helse- og sosialenhetene, mens de fleste mennene jobber i teknisk relaterte enheter og administrasjonen. Det er 9 ingeniørstillinger på teknisk relaterte enheter. 2 av disse er besatt av kvinner. På Eiendomsenheten er det ikke ansatt kvinner i andre områder enn på renholdssiden, hvor alle er kvinner. I skolen er det flere kvinner enn menn, mens det er likt fordelt på rektorsiden. Av seks rektorer er tre kvinner. I helse- og sosialenhetene er det svært få menn. Det er ansatt 15 menn i ikke-administrative stillinger i pleie-, rehabiliterings- og omsorgsområdet. Innen habiliteringsområdet er det en jevnere fordeling av kvinner og menn. Det er i alt 44 ledere med personalansvar i Søgne kommune. Av disse er 24 menn. Rådmannens ledergruppe består av tre menn. Arbeidstid 411 kvinner og 56 menn har deltidsstilling i Søgne kommune. Arbeidsmiljøet ivaretas av HMS systemet ved bedriften. Kommunen har som mål at det skal være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, og at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Kaare Egil Nerbø Rådmann Fred-E. Gundersen Økonomisjef Årsmelding 2005 Servicetorg/Bibliotek SERVICETORG/BIBLIOTEK TIL FORDELING REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP AVVIK-04 SERVICTORG/BIBLIOTEK-UTG SERVICETORG/BIBLIOTEK-INNT SERVICETORG/BIBLIOTEK Årsak til eventuelt avvik: Intet å kommentere. Kort om drift i enheten 2005: Selv med kutt på driftsutgiftene i budsjett på kr ,- klarte enheten å gå med et lite overskudd. Dette skyldes bl.a. streng prioritering i forhold til bruk av vikarer. Dette medfører slitasje på øvrige personell i en liten enhet. Inntekter utover budsjettert skyldes bla. refusjon sykepenger.

15 Årsmelding Enhet for kompetanseutvikling KOMPETANSEUTVIKLING TIL FORDELING REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP AVVIK-05 KOMPETANSEUTVIKLING-UTG KOMPETANSEUTVIKLING-INNT KOMPETANSEUTVIKLING Årsak til eventuelt avvik: Enheten har skaffet kr i prosjektmidler for år 2005 og i tillegg hatt en inntekt på kr for eksterne kurs. UDI økte også satsene for integreringstilskudd. Utgifter til introduksjonsstønad var lavere enn forventet. Deltakerantallet i norskopplæring var større enn antatt, og derav større tilskudd til norskopplæring enn beregnet i budsjettet. Kort om drift i enheten 2005: Ansvar Kvalifiseringssenter for voksne: Fra ble all voksenopplæring samlokalisert med Songdalen kommune ved at norskopplæring og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere ble lagt til Birkelid. Spesialundervisning, rådgivning og andre kurs for voksne ble lagt til Kvalifiseringssenteret. I samarbeid med Songdalen ble det i tillegg etablert et tilbud samme sted om opplæring i grunnskolefag, avklaring og veiledning mot/søknad til videregående skole. Målgruppe her var drop-outs fra videregående skole og andre med ikke avsluttet videregående skole. Det er store mørketall mht. denne problematikken. En økt satsing på dette området vil sannsynligvis spare kommunene for utgifter i framtida. Økonomi: Vi fikk en innstramming på kr i budsjettet for 2005 på ansvar Gjennomførte innstrammingstiltak: 1) Nedleggelse av Barnebasen fra ) Kutt på 0,8 stillinger gjennom samlokalisering av norskopplæring. Overtallige stillingsressurser ble brukt til ekstratiltak for prosjektmidler. Ansvar Introduksjonssenter for innvandrere: Aktiv oppfølging i introduksjonsprogrammet av flyktninger ankommet i år har fungert bra og har vist svært gode resultater. Den vedtatte plan for integrering av flyktninger er brukt som arbeidsredskap. Ny plan for perioden 2007 og framover vil bli lagt fram til politisk behandling i Etter vårt syn er kommunens innsats mot barn og unge med minoritetsbakgrunn i barnehage, skole og fritid et svakt punkt i integreringsarbeidet. På dette området trengs en tverrfaglig og målrettet innsats for å motvirke problemer på sikt. Kommunen bør å få satt i gang et integreringsprosjekt som favner videre enn vår enhets integreringsarbeid. Ansvar Prosjekt Kvalifiseringsbasen : Prosjekt Kvalifiseringsbasen, et samarbeidsprosjekt mellom Søgne og Songdalen kommuner, er et fleksibelt utdanningsløp med mål å ta videregående skole. Voksne av alle kategorier som ikke har fullført videregående skole kan få en ny sjanse. Opplegget inneholder avklaring, ressurskartlegging og motivasjon til å komme i gang. Deretter undervisning og/eller praksis. Digitale læringsprogram og veiledning for egenstudium står sentralt som tillegg til komprimert undervisning. Søgne videregående skole er en sentral samarbeidspartner. Kvalifiseringsbasen ble etablert som et nytt tilbud fra med midler fra trygdeetaten og aetat i påvente av avklaring mht. fylkeskommunens involvering i prosjektet. I slutten av november vedtok fylkesutvalget å bidra med kr over tre år. Dette tilbudet kunne derfor utvides fra Prosjektet har vært selvfinansiert. Ansvar Barnebasen: Ble lagt ned fra som et innstrammingstiltak. Barnebasen er sterkt savnet blant ansatte og foreldre.

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2007 - SØGNE KOMMUNE Regnskap 2007 - Rådmannens kommentarer side 2 Enhet for servicetorg/ bibliotek side 17 Enhet for kompetanseutvikling side

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73 Årsrapport 2010 Side 1 av 73 INNHOLDSOVERSIKT Side Innledning 3 Den økonomiske utviklingen 4 Samfunnsutviklingen 20 Overordnede og sektorovergripende mål 24 Barnehagene 33 Skolene 37 Kultur og levekår

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Lyngdal.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar... 5 Kommuneøkonomi... 5 Kommunale tjenester... 5 Samfunnsutvikling... 5 Kommuneplan... 6 Kommunestruktur...

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1. INNLEDNING... 3 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 7 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2008 - FORKLARINGER... 12

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Kvitsøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE TEKSTDEL: BUDSJETT FOR 2013 - ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016... 3 GENERELT OM BUDSJETTET OG UTVIKLINGEN I KVITSØY KOMMUNENS ØKONOMISKE

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. www.steinkjer.kommune.no

ÅRSMELDING 2009. www.steinkjer.kommune.no www.steinkjer.kommune.no ÅRSMELDING 2009 Rådmannen har ordet 3 Årsberetning 5 Bistand og omsorg 16 Helse og rehabilitering 19 Kommunaltekniske tjenester 24 Kultur 29 Plan og natur 34 Sosialtjenesten innenfor

Detaljer

1. INNLEDNING side 3. 2. RÅDMANNENS KOMMENTARER side 3. 3. ØKONOMISK RESULTAT OG ØKONOMIANALYSE side 5. 4. GENERELL VURDERING AV VIRKSOMHETEN side 12

1. INNLEDNING side 3. 2. RÅDMANNENS KOMMENTARER side 3. 3. ØKONOMISK RESULTAT OG ØKONOMIANALYSE side 5. 4. GENERELL VURDERING AV VIRKSOMHETEN side 12 Årsmelding 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 GENERELL DEL: 1. INNLEDNING side 3 2. RÅDMANNENS KOMMENTARER side 3 3. ØKONOMISK RESULTAT OG ØKONOMIANALYSE side 5 4. GENERELL VURDERING AV VIRKSOMHETEN side

Detaljer

Saksframlegg. 3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2015.

Saksframlegg. 3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2015. Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2014/2313-36695/2014 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 10.11.2014 Saksframlegg Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 42/14 Eldrerådet

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE Forord Årsmeldingen om virksomheten i Rennesøy kommune i 2009 gir et bilde av en kommune preget av dynamisk utvikling, høy kvalitet og solide resultater både når det

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE RÅDMANNEN MARS 2010 Årsrapport for Frosta kommune 2009 2 Innhold FORORD... 5 1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET... 7 1.1 DRIFTSINNTEKTER... 8 1.2 DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

Innhold. Layout: Lundblad media AS, Tromsø kommune Trykk: Rådhustrykkeriet. www.tromso.kommune.no postmottak@tromso.kommune.no

Innhold. Layout: Lundblad media AS, Tromsø kommune Trykk: Rådhustrykkeriet. www.tromso.kommune.no postmottak@tromso.kommune.no Årsmelding 2006 Innhold Forord...3 Tema Økonomisk analyse... 4-9 Servicekvalitet under lupen... 10-11 Stort engasjement for brukerundersøkelse... 12-13 Kortnytt HMS arbeid...14 Sykefravær...14 Likestilling...14

Detaljer

Årsmelding 2012 Bamble kommune

Årsmelding 2012 Bamble kommune Bamble kommune Årsmelding Årsmelding Bamble kommune Brotorvet fra sjøsiden Foto: Varden 05.03.2013 Side 1 av 121 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE ØKONOMIPLAN HANDLINGSPROGRAM. Klart vi kan! Kvalitet Engasjement Samspill. Vedtatt av kommunestyret i møte 11.09.

SKIPTVET KOMMUNE ØKONOMIPLAN HANDLINGSPROGRAM. Klart vi kan! Kvalitet Engasjement Samspill. Vedtatt av kommunestyret i møte 11.09. SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement Samspill ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016 Vedtatt av kommunestyret i møte 11.09.2012, sak 59/12 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag/handlingsprogram

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune...

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse årsmelding 1. Innledning... 3 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn... 5 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 5 2.2

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Årsmelding 2014. Froland Kommune

Årsmelding 2014. Froland Kommune Årsmelding 2014 Froland Kommune 1 Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Lån, Renter og avdrag... 5 Minimumsavdrag lån... 6 Lønn og

Detaljer

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012 Gjerdrum kommune Årsmelding og årsberetning 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE: Rådmannens sammendrag:... 3 Årsmelding overordnet ledelse, stab og støtte... 8 Årsmelding overordnet skolene... 8 Årsmelding overordnet

Detaljer

Overhalla kommune Årsberetning 2009 Rådmannens forslag

Overhalla kommune Årsberetning 2009 Rådmannens forslag Overhalla kommune Årsberetning 29 Rådmannens forslag Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK SITUASJON 3 Driftsregnskpet 3 Investeringsregnskapet 5 1.1 Driftsinntekter 6 1.2 Driftsutgifter 1 1.3 Brutto driftsresultat

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Årsrapport 2008 1

RINGERIKE KOMMUNE Årsrapport 2008 1 RINGERIKE KOMMUNE Årsrapport 2008 1 Innhold FORORD... 3 BEFOLKNINGEN I RINGERIKE... 5 ØKONOMISK ANALYSE... 7 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 25 OPPVEKST OG KULTUR... 26 HELSE OG OMSORG... 34 TEKNISKE

Detaljer

Evje og Hornnes kommune. Årsberetning. Årsrapporter fra enhetene

Evje og Hornnes kommune. Årsberetning. Årsrapporter fra enhetene Evje og Hornnes kommune Årsberetning Årsrapporter fra enhetene 2012 Innhold Årsberetning og årsrapporter for 2012... 4 Årsberetning... 5 Økonomi nøkkeltall... 5 Utvikling i netto driftsresultat/resultatgrad...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer