SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2006"

Transkript

1 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2006

2 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2006 SØGNE KOMMUNE 1. REGNSKAP 2005 RÅDMANNENS KOMMENTARER Side 1 2. SERVICETORG/BIBLIOTEK Side KOMPETANSEENHETEN Side PP-TJENESTEN Side ENHET FOR BARNEHAGER Side SOSIAL- OG BARNEVERNTJENESTEN Side FELLES SKOLE Side NYGÅRD SKOLE Side LUNDE SKOLE Side LANGENES SKOLE Side TANGVALL SKOLE Side TINNTJØNN SKOLE Side HELSEENHETEN Side ENHET FOR HJEMMETJENSTER Side INSTITUSJONSTJENESTEN Side PSYKISK HELSE OG HABILITERING Side INGENIØRVESENET Side KULTURENHETEN Side EIENDOMSENHETEN Side AREALENHETEN Side SØGNE OG SONGDALEN BRANNVESEN Side FELLESUTGIFTER RÅDHUSET Side 47

3

4 Søgne kommune Årsmelding 2006 Side 1 av 47 ÅRSMELDING SØGNE KOMMUNE, Økonomisk oversikt 1. REGNSKAP 2006 RÅDMANNENS KOMMENTARER Beretningen er ment å gi en innføring i kommunens økonomiske og finansielle stilling ved utgangen av For å markere utviklingstendenser, er det tatt med tall for de siste årene i tillegg til Regnskapstall for ett år blir en statisk vurdering av kommunens økonomiske stilling, mens utviklingen over tid gir en mulighet til å se regnskapet for 2006 i relasjon til tidligere år. 1.0 REGNSKAPSRESULTATET. Regnskapet for 2006 er gjort opp med overskudd, kr mill. Hvordan overskuddet skal disponeres, vil måtte tas opp i egen sak når regnskapet legges frem. Underskudd 2005, kr ,- mill., er dekket inn med kr ,- i 2006 og resterende kr ,- mill dekkes inn i Det har vært behandlet egne saker vedrørende budsjettsituasjonen i de ulike utvalg og i kommunestyret i løpet av Det kan vises til sak K-36/06 om budsjettsituasjonen 2006 og skjerpede økonomistyringsrutiner. Videre K-saker 46og 47/71/06 om henholdsvis årsmelding 2006 og tertialrapporter I følgende tabell gis en oversikt over merforbruk/besparing opp mot revidert budsjett for de ulike enhetene. Enkelte av overskridelsene vil bli kommentert, men det vises i stor grad til årsrapportene fra enhetene. Disposisjoner gjort i forbindelse med årsavslutningen vil bli kommentert etter tabelloppstillingen. Enhet Enhet Regnskap 2006 Budsjett 2006 Rev. budsjett Avvik 112 Servicetorg/Bibliotek , , , , Enhet for PP-tjeneste , , , , Sosial- og barneverntjenesten , , , , Enhet for barnehager , , , , Enhet for kompetanseutvikling , , , , Nygård skole , , , , Lunde skole , , , , Langenes skole , , , , Tånevig skole , , , , Tangvall skole , , , , Tinntjønn skole , , , ,00

5 Søgne kommune Årsmelding 2006 Side 2 av Enhet for helsetjenester , , , , Enhet for institusjonstjenester , , , , Enhet for hjemmetjenester , , , , Enhet for psykis helsearbeid og habilitering , , , , Kultur , , , , Ingeniørvesenet , , , , Arealenheten , , , , Søgne og Songdalen brannvesen , , , , Eiendomsenhet , , , , Plansjefen , , , , Fellesutg. skole , , , , Øvrige ansvar sentraladm , , , , Skatt mv , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Det er i forbindelse med årsavslutningen gjort disposisjoner som følger. Kommunestyret vedtok i sak K11/07 at det inntektsføres kr ,- av fondsmidler. Eventuelle øremerkede midler skulle kunne omsøkes og bli overført til Merutgifter/mindreutgifter til pensjons-ordningene med tillegg av arbeidsgiveravgift er ført på ansvar På samme ansvar er også premieavvik ført for regnskapsåret Det ble videre brukt kr. 4,0 mill av premiefondet i forsikringsordningen overfor Vital. Det har ingen innvirkning på regnskapsresultatet, men styrker kommunens likviditet. Budsjettgjennomgangen med forsikringsselskapet gir ingen signaler om at premien i 2007 vil bli vesentlig redusert. For ansvar som sorterer under fellesutgifter rådhuset, må det kommenteres at den rent tekniske føringen av premieavviket vedrørende de ulike pensjonsordninger forbedret resultatet med kr. 4,1 mill. Ingeniørvesenet står oppført med underskudd på kr. 2,0 mill. hvor omtrent halvparten skyldes disposisjoner gjort i forbindelse med selvkostoppgjørene for vann, avløp og renovasjon. Budsjettet for selvkostområdene er nå i balanse, men vi tar ikke inn 100% driftsdekning på renovasjonsområdet derfor denne underdekningen. Kommunen har følgende bundne fond på VAR-området. Avløpsfondet er på kr mill, slamtømming på kr ,- og overskudd vann er på kr ,-. Kommunestyret har fått årsrapport for forvaltningsfondet for Den viser en merinntekt i forhold til plassering på driftskonto i bank på kr. 3,15 mill. På grunn av at kommunen har budsjettert med avkastningen på kraftfondet vil det være opp til kommunestyret ved årsavslutningen og eventuelt avsette midler til eventuelle tap på avkastningen senere år. At kommunen budsjetterer med avkastningen på forvaltningsfondet, vil sette kommunen i en vanskelig situasjon hvis aksje- og obligasjonsmarket svikter. Viser for øvrig til egen årsmelding for forvaltningsfondet. I regnskapet for 2004 hadde kommunen ekstraordinære inntekter vedrørende merverdiavgiftskompensasjon i overkant av 12,0 mill. Godt over 10,0 mill av kompensasjonen ble brukt til å saldere driftsregnskapet dette året. Når inntekten faller bort i 2005 og kommunen ikke har satt av penger på fond som forutsatt i 2004, må en redusere aktivitetsnivået eller kompensere med andre inntekter. For 2006 har en inntektsført 5,65 mill kroner i merverdikompensasjon, noe som har tilført regnskapet en gevinst på kr ,-

6 Søgne kommune Årsmelding 2006 Side 3 av 47 Totale overskridelser på de ulike enhetene er i størrelsesorden 10,4 mill, mens overskudd på andre enheter reduserer underskuddet totalt med omtrent 2,5 mill. Uansett må kommunen redusere aktivitetsnivået i forhold gitt budsjett og kan ikke basere seg på bruk av ekstraordinære inntekter og fondsavsetninger. Vesentlige endringer i forhold til revidert budsjett Sosial- og barneverntjenesten har hatt merutgifter på kr ,- Overskridelsen ble varslet i tertialrapportene. Skoleenhetene har en samlet underdekning på kr. 0,490 mill. Fellesutgifter skole har underskudd på kr ,- noe som i stor grad skyldes at en ikke ble kompensert for fremmedspråklige 2. halvår Dette på grunn av den store veksten i frie inntekter. PO-enhetene har bokført underskudd på kr ,-. Ingeniørvesenet har underdekning på vei og veilys med kr ,-, mens resterende del av total overskridelse på kr. 2,0 mill skyldes budsjettunderskudd på VAR-kapitlet. Fellesutgifter rådhuset har underskudd på kr. 1,1mill. Premieavviket er positivt og utgjør utgjør 4,1 mill og er kommentert tidligere. Fellesutgifter på rådhuset har merutgifter på kr ,- mens resterende 0,6 mill er fordelt på flere ulike ansvar. For ytterligere kommentarer vises det til årsrapporteringen fra enhetslederne.

7 Søgne kommune Årsmelding 2006 Side 4 av 47 Tabellene som følger gir ytterligere opplysninger om kommunens økonomiske stilling. Analyse av driftsregnskapet i perioden Beløp i 1000 kr Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- formueskatt Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester til produksjon Kjøp varer og tj. som erstatter prod Overføringsutgifter Avskrivninger Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Netto renter Netto avdrag Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % av driftsinntektene -1,75 % 0,06 % -3,45 % 2,37 % Driftsinntekter-økning -17,04 % 6,50 % 1,63 % 11,37 % Driftsutgifter-økning -14,66 % 4,95 % 4,89 % 6,44 %

8 Søgne kommune Årsmelding 2006 Side 5 av 47 Nøkkeltall Skattedekningsgrad Skatteinntekter i % av sum driftsutgifter 42,02 % 43,72 % 44,73 % 45,53 % Rammetilskuddsgrad Rammetilskudd i % av sum driftsutgifter 29,88 % 17,25 % 14,38 % 17,81 % Resultatgrad Brutto driftsresultat i % av driftsinntektene -2,32 % -0,83 % -4,07 % 0,53 % Netto driftsresultat i % av driftsinntektene -1,75 % 0,06 % -3,45 % 2,37 % Netto renter og avdrag i % av brutto driftsresultat -155,79 % -415,80 % -100,18 % 488,71 % Kommentarer til analysen. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER Nedenfor er det gitt en oversikt over utviklingen i driftsutgifter og driftsinntekter eksklusiv renter og avdrag for årene 2003 til 2006, målt i løpende kroner. Alle tallene i denne årsmeldingen er hentet fra kommunens regnskap Driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat (Tallene er i hele 1.000) Tabellen brukes for å illustrere utviklingen i kommunens løpende driftsinntekter og utgifter. Kommunens brutto driftsresultat er for første gang positivt siden Brutto driftsresultat fremkommer som forskjellen mellom de samlede driftsinntekter og driftsutgifter. Begrepet viser oss hva som er igjen av driftsutgiftene, etter at utgiftene som er direkte knyttet til produksjon av kommunale varer og tjenester er trukket fra. Etter kommunelovens bestemmelser må brutto driftsresultat minst dekke netto renter og avdrag og eventuelt tidligere regnskapsunderskudd.

9 Søgne kommune Årsmelding 2006 Side 6 av 47 SKATTEDEKNINGSGRAD OG RAMMETILSKUDDSGRAD Skattedekningsgraden viser hvor stor andel av kommunens driftsutgifter som dekkes av skatteinntektene, og gir dermed uttrykk for hvilken betydning skatteinntektene har for finansieringen av den løpende drift. Desto lavere kommunens skattedekningsgrad er, desto mer avhengig er kommunen av andre inntekter. Tilsvarende viser rammetilskuddsgraden hvor stor andel av driftsutgiftene som dekkes av rammetilskuddet fra staten, og dermed rammetilskuddets betydning for finansieringen av driften. Nedenfor gis en oversikt over skattedekningsgraden og rammetilskuddsgraden samt samlet betydning for perioden Skattedekningsgrad 42,02 % 43,71 % 44,73 % 45,53 % Rammetilskuddsgrad 29,88 % 17,25 % 14,38 % 17,81 % Samlet 71,90 % 60,96 % 59,11 % 63,34 % Søgne kommune deltok i et prosjekt vedrørende øremerkede tilskudd i perioden , slik at en ikke kan sammenligne 2003 med de øvrige årene. Skattedekningsgraden er marginalt forbedret i For hver krone i driftsutgifter finansieres kun 45,53 øre med skatt fra egne innbyggere. Vi er blitt relativt sett mer avhengig av andre inntektskilder. Rammetilskudd er den viktigste av disse finansieringskildene, men også brukerbetalinger, finansinntekter og andre tilskudd/refusjoner er viktige for Søgne kommune. NETTO RESULTATGRAD Netto resultatgrad forteller hvor stor andel av driftsinntektene som kan benyttes til finansiering og avsetninger. Resultatgraden beregnes ved at man dividerer netto driftsresultat på driftsinntektene. Dersom netto resultatgrad er negativ, har kommunen ikke økonomisk bæreevne til å driftsfinansiere avsetninger. Negativ resultatgrad over flere år gir uttrykk for at kommunens økonomi er i en alvorlig ubalanse. I følge anbefalinger fra statlig tilsynsmyndighet og ut i fra sunne økonomiske prinsipper bør netto resultatgrad minimum utgjøre 3% hvert år Netto resultatgrad -1,75 % 0,08 % -3,45 % 2,37 % Netto resultatgrad har vist en markert nedgang i årene etter 2001 og var sågar negativ i 2003 og Merverdikompensasjon gav en liten forbedring i 2004, mens 2005 gir virkelig grunn til bekymring. Det betyr at kommunens handlefrihet til å foreta nye investeringer og/eller sette i gang nye driftstiltak er svært reduserte de senere år. Nevnte forhold sammen med et forholdsvis høyt investeringsnivå og dermed stadig økende lånegjeld, innebærer at kommunen er mer sårbar overfor reduksjoner i inntekter som følge av endrede rammebetingelser fra staten og økonomiske tilbakeslag generelt sett. Finansiering av investeringene med eksterne lån begrenser den økonomiske handlefrihet i flere år fremover.

10 Søgne kommune Årsmelding 2006 Side 7 av 47 Det er i seg selv ikke et poeng at Søgne Kommune skal gå med et størst mulig overskudd. Likevel bør en ikke bestrebe seg på å balansere budsjett og regnskap rundt nullpunktet - ut i fra et økonomisk synspunkt er dette meget uheldig. Årsaken er at kommunen kan bli utsatt ved f.eks uforutsette driftsutgifter eller inntektssprekk, økte renteutgifter eller for den saks skyld enhetsvise budsjettoverskridelser. I løpet av en budsjettperiode viser all erfaring at en eller flere av disse hendelsene vil inntreffe. Søgne kommunes resultatgrad for 2005 er urovekkende lav. For 2006 har en redusert avdragsutgifter med 6,586 mill i forhold til Likeens har en hatt gode finansinntekter, gunstig premieavvik pensjonsforsikring og som kommuner flest vært velsignet med god skatteinngang. Reduserte avdragsutgifter kan forsvares ut fra en miniumsberegning gitt i kommunale forskrifter, men kan ikke sies å være bedriftsøkonomisk fornuftig sett på bakgrunn av kommunens totale lånegjeld. Beløp i 1000 kr Note Brutto investeringer Utlån, kjøp av aksjer og andeler Diverse utgifter Avsetninger Finansieringsbehov Finansiering Fremmedkapital: Bruk av lån Tilskudd mv Tilskudd og refusjoner Andre inntekter Egenkapital: Bidrag fra årets drift Salg av fast eiendom Avdragsinnntekter mv Bruk av fond Bruk av likviditetsreserve Udekket Sum finansiering Egenfinansieringsgraden 13,50 % 7,43 % 14,89 % 21,82 % Lånefinansieringsgraden 79,60 % 68,54 % 45,65 % 61,12 %

11 Søgne kommune Årsmelding 2006 Side 8 av 47 LÅNEFINANSIERINGSGRAD Lånefinansieringsgraden viser i hvilken utstrekning finansieringsbehovet i investeringsregnskapet dekkes ved bruk av lån. Desto høyere lånefinansieringsgrad, desto mer avhengig er kommunen av å finansiere investeringene ved låneopptak. Jo høyere lånefinansieringsgrad kommunen har over tid, jo mer påvirkes driften ved økte kapitalutgifter (renter og avdrag). Lånefinansieringsgraden bør ikke overstige 70%. I perioden har lånefinansieringsgraden vært som følger: Lånefinansieringsgraden 79,60 % 68,54 % 45,65 % 61,12 % Det er i utgangspunktet vanskelig å sammenligne år for år i denne perioden, men en bør merke seg følgende; Investeringstilskudd fra Husbanken vedrørende sykehjem og utbetaling av spillemidler til diverse prosjekt, reduserer lånefinansieringsgraden i Kommunen står foran stort låneopptak også i 2007 og 2009, mens låneopptakene i følge økonomiplanen for er redusert for de resterende årene. Nå blir utfordringene flyttet til driften i form av større rente og avdragsutgifter i tillegg til vedlikeholdskostnader for de ulike nybyggene. Underskudd investeringsregnskap: Underskudd investeringsregnskapet er bokført med kr. 3,0 mill. De ulike underskuddene er listet under memoripostene fra Underskudd nytt omsorgssenter som står for 1,6 mill av totalt beløp, viser at det som ble tilleggsbudsjettert i budsjett 2006, kr. 3,5 mill. kanskje ikke dekker sluttregningene som påløp i form av grunnerverv mv. Sluttrapporten som er laget må suppleres med påløpte utgifter når alt er oppgjort. Det foreslås at eventuelle meromkostninger ved grunnerveret til omsorgssenteret dekkes med bruk av kapitalfond. For kunstgressbanen må det lages en total sluttrapport når spillemidlene er utbetalt. Følgende anlegg er inndekket i regnskap 2006: Prosjekt 1216 Stendalbygget. Det ble bygd ekstra kontorer i følge prosjektansvarlig noe som gav en overskridelse på kr ,- Underskudd på kr ,-, Åros nettverkssenter, er behandlet i K-sak 97/04. Videre er det en overskridelse på kr ,81 ved siste utbygging av Lunde skole som er inndekket. I tillegg til ovennevnte kommer kr ,- som stod udekket etter brannen i en omsorgsbolig i Stauslandsveien inndekket. Underskudd påløpt i 2006 som omfatter prosjekt som kommunen har satt i gang, (Torvmoen, Årosskogen felt C) forutsettes dekkes inn av prosjektmidler. For øvrig gjelder underskuddene prosjekter som venter på utbetaling av spillemidler, Lysløype Årstøl og Turløype Tinntjønn.

12 Søgne kommune Årsmelding 2006 Side 9 av 47 Kommunens aksjer og andeler: Aksjeporteføljen til Søgne kommune består av aksjer i de vernede bedriftene Songvaar Industrier A.S og Varodd A.S. Motivet for aksjekjøpet hos nevnte firma er av samfunnsmessig karakter og kommunen har ikke plassert penger i aksjer/andeler av profitthensyn. Søgne kommune eier 1,59% av Agder Energi AS noe som tilsvarer aksjer av bokført verdi kr. 1000,- Kommunen eier 30,67% av tomteselskapet Torvmoen AS. Se nærmere spesifikasjon note 5 til årsregnskapet. Kommunens utlån Utlånene utgjør pr ca 43,2 mill kr. og har følgende sammensetning: Beløp i 1000 kr Kommunale bedrifter mv kr Utlån husbankmidler (Startlån) « Lån i.h.h.t. sosiallovgivningen «328.- Sum utlån kr Når det gjelder kommunale etableringslån/startlån har kommunen i 2006 ikke regnskapsført tap. Til å møte fremtidige tap har kommunen avsatt kr ,- etter ny ordning. (20% avsetning av boligtilskudd tilpasning/etablering). Ekstraordinære innbetalinger fra låntagerne benyttes til å redusere kommunens lån i Husbanken. Innbetalingene skal føres i investeringsregnskapet og kan ikke benyttes til drift. For 2006 utgjør ekstraordinære innbetalinger kr. 7,353 mill. Under kommunale lån mv er oppført innfrielsen av garanti i tilknytning til Kristiansand og Søgne rideklubb med kr ,-. Beløpet står inntil videre som et rente og avdragsfritt lån. Kommunens lånegjeld: Lånegjelden ved utgangen av de 5 siste regnskapsår (Kr mill ble tatt opp som likviditetslån i 2004, budsjett 2005) I hele 1000 kr Total lånegjeld Innlån Husbanken Netto lånegjeld

13 Søgne kommune Årsmelding 2006 Side 10 av 47 Med lånegjeld er det tatt utgangspunkt i kommunens langsiktige lån eksklusiv låneopptak i Husbanken til videreutlån. Dette er kalt netto lånegjeld. Lånegjelden er så målt pr innbygger (målt i hele kroner) og i forhold til driftsinntektene i perioden : Lånegjeld pr innbygger Lånegjeld i % av driftsinntektene 88,10 % 107,75 % 104,37 % 101,56 % Tabellen viser at lånegjelden pr. innbygger i perioden er økt over 30%. Samtidig er lånegjeld i % av driftsinntekter økt fra 88,1% til 101,56 %. Begge måltallene er meget betenkelige. Etter 1997 er det innført egne låne/tilskuddsordninger for bygging av omsorgsboliger og institusjoner og for skolebygg. Ordningene medfører at kommunene må ta opp lån til bygging av boliger/institusjoner. For Søgne sitt vedkommende betyr dette kraftige låneopptak. Til sammenligning gir staten tilskudd i forhold til nye enheter. Tilskuddene porsjoneres imidlertid ut over 30 år! Imidlertid bidrar staten ikke med fullfinansiering av nye sykehjem og omsorgsboliger, slik at det må skaffes handlingsrom i driften til å ta kommunens egenandel. For ordensskyld dekkes løpende renteutgifter (iht gitt finansieringsramme) i forhold til utviklingen i flytende renter. I tillegg har Søgne kommune de siste årene gjort betydelige investeringer i vann/kloakk. Investeringene i disse sektorene betales igjen med avgifter dette medfører at gjelden ikke belaster den kommunale driften, men låneopptakene som er foretatt til anleggene er med i nøkkeltallet over. Økte kapitalutgifter vil direkte påvirke kommunens driftsnivå og handlefrihet i negativ retning. Netto lånegjeld er gjelden som belaster kommunekassa med renter og avdragsutgifter. Renter og avdrag på Husbanklån til videre utlån skal dekkes med innbetalte renter og avdrag fra lånetakerne. Søgne kommune har ved utgangen av 2006 over halve låneporteføljen som flytende lån. Gjennomsnittlig flytende rente lå like før årsskiftet på 3,73% og hadde en snittkredittid på 22,2 år. Kommunen vil være svært følsom for en eventuell renteøkning. Resterende lån er lån med fastrenter og varierer ut fra rentebindingstid og tidspunkt for låneopptak. Snittkredittid på bundne lån er 17,0 år og snittrentebindingstiden var 1,44 år. Snittrenten for hele porteføljen inklusive flytende lån var 4,14%.

14 Søgne kommune Årsmelding 2006 Side 11 av 47 Kostratall 2006: Pensjonsforpliktelsene er inklusive i sammenligningstallene, men grafen illustrerer utviklingen av langsiktig gjeld. Gruppe 07 er kommuner det er naturlig for Søgne kommune å sammenligne seg med. KOMMUNE STAT RAPPORTERING (KOSTRA) KOSTRA er et nasjonalt informasjonssystem for frembringing av styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjonen om kommunale tjenester og bruken av ressurser på ulike tjenesteområder registreres og sammenstilles på en måte som er relevant og interessant for beslutningstakere både nasjonalt og lokalt. Informasjonen skal tjene til bedre grunnlag for analyse, planlegging og styring, herunder gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål oppnås. KOSTRA tar sikte på forenkling av innrapporteringen fra kommunesektoren til staten med utgangspunkt i prinsippene om at dataene i størst mulig grad skal være nyttige for både kommunesektoren og staten og at dataene bare skal registreres en gang med sikte på anvendelse flere ganger. KOSTRA har som mål å bringe fram relevant, pålitelig, aktuell og sammenlignbar styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjonen skal gi grunnlag for bedre statlig og kommunal styring og bedre dialog mellom kommunene og innbyggerne Kommunens fond: Forskriftene for kommunale- og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper definerer nye begreper som ubundne- eller bundne driftsfond eller ubundne- og bundne kapitalfond i stedet

15 Søgne kommune Årsmelding 2006 Side 12 av 47 for «overførte bevilgninger». Det ubundne fondet i driftsregnskapet har fått betegnelsen disposisjonsfond. Til disposisjonsfond avsettes «frie kommunale midler», dvs at det ikke foreligger noe krav om bestemt bruk av midlene hjemlet i lov, forskrift, eller fra giveren eksempelvis staten. Forutsetningen for avsetning til disposisjonsfond er at enhetenes netto driftsramme ikke overskrides, samt at kommunens totale resultat er tilstrekkelig til å dekke avsetningen. Avsetning til bundne fond foretas av midler som kommunen ikke kan disponere fritt, jfr. budsjett og regnskapsforskriftene. Det er i lov, forskrift eller i instruks fra giveren gitt klare føringer for hva midlene skal brukes til. Eventuelle brudd på bestemmelsene innebærer at kommunen må returnere midlene. Avsetningen kan ikke strykes av kommunen ved regnskapsavslutningen uansett hvor dårlig resultat en måtte ha. Avsetningen til bundne fond skal som hovedregel foretas av Plan- og økonomiutvalget, men avsetningen kan også gjennomføres administrativt etter anmodning fra den enkelte enhet. Det følger av at ubrukte midler uansett ville måtte returneres til giveren. I årets årsoppgjør er ovennevnte regler lagt til grunn for avsetning til bundne driftsfond. Følgende oppstilling viser utviklingen av fondene: I hele kroner Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Disposisjonsfond Totalt Note 6 i årsregnskapet Kommunens likviditetsreserve: Den negative likviditetsreserven fremkommer i stor grad som følge av ikke fullførte større byggeprosjekter. Sentrumsutbyggingen på Tangvall, Tangvall-lunden og tomtekjøp av eldre dato står for en stor del av den negative likviditetsreserven. I tillegg er det gjort regnskapsmessige disposisjoner fra sentralt hold som har belastet likviditetsreserven. Periodiseringen av feriepenger i 1992, utgjør 6,3 mill av den negative likviditetsreserven. Det bør være et mål å styrke likviditetsreserven, noe som må gjøres ved å avsette deler av driftsinntektene Likviditetsreserve drift Likviditetsreserve kapital Likviditetsreserven totalt Kommunens likviditet har i 2006 vært god. Likviditet defineres her som kommunens evne til å betale løpende forpliktelser ved forfall.

16 Søgne kommune Årsmelding 2006 Side 13 av 47 ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING: LIKESTILLING Andelen kvinner og menn i Søgne kommune. I Søgne kommune er det 750 fast ansatte fordelt på 588 kvinner og 162 menn. I alt utgjør disse 512 årsverk. Kommunen følger et tradisjonelt mønster ved at de fleste kvinnene jobber i helse- og omsorshetene, mens de fleste menn jobber i teknisk relaterte enheter og administrasjonen. Det er 9 ingeniørstillinger på teknisk relaterte enheter. 3 av disse er besatt av kvinner. På Eiendomsenheten er det ikke ansatt kvinner i andre områder enn på renholdssiden, hvor alle er kvinner. I skolen er det flere kvinner enn menn, mens det er likt fordelt på rektorsiden. Av seks rektorer er tre kvinner. I helse- og omsorgsenhetene er det svært få menn. Det er ansatt 20 menn i ikke-administrative stillinger i pleie-, rehabiliterings- og omsorgsområdet. Innen habiliteringsområdet er det en jevnere fordeling av kvinner og menn. Det er i alt 44 ledere med personalansvar i Søgne kommune. Av disse er 24 menn. Rådmannens ledergruppe består av tre menn. Arbeidstid 439 kvinner og 51 menn har deltidsstilling i Søgne kommune. Arbeidsmiljøet ivaretas av HMS systemet i kommunen. Kommunen har som mål at det skal være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, og at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Kaare Egil Nerbø Rådmann Fred-E. Gundersen Økonomisjef

17 Søgne kommune Årsmelding 2006 Side 14 av 47 Årsmelding servicetorg/bibliotek Årsmelding 2006 SERVICETORG/BIBLIOTEK TIL FORDELING REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP AVVIK ENHETEN 2006 REV R-06/BR-06 SERVICTORG/BIBLIOTEK-UTG SERVICETORG/BIBLIOTEK-INNT SERVICETORG/BIBLIOTEK Årsak til eventuelt avvik: Enheten gikk i tilnærmet økonomisk balanse. Dette skyldes bl.a. å holde tilbake på bruk av vikarer + noe ekstra inntekter knyttet til refusjon sykepenger. Kort om drift i enheten 2006: Enheten fikk et kutt i budsjettet på ca kr ,- midt i året, noe som er mye penger i en liten enhet. Likevel klarte enheten å komme omtrent i balanse. Det er foretatt to nyansettelser i enheten i løpet av Enheten er mindre sårbar enn tidligere ved sykdom fravær, da ny barne- og ungdomsbibliotekar også arbeider noe i servicetorget og en medarbeider i servicetorget avløser i biblioteket. Utlånet i biblioteket fortsatte å falle med nye 7% i 2006 fra (inkl. fjernlån) Besøket i biblitoeket falt med 13% fra i 2005 til I tillegg er det utlagt aviser i servicetorget, tilgjengelig kl mandag-torsdag og fredag kl samt lørdager kl Fotoprosjektet Digitale bilder i Vest-Agder kom i gang for fullt fra 1/11 med en engasjert medarbeider Einar Berg som skanner og katalogiserer foto. Knutepunkt Sørlandet: Arbeidet med valg av nytt edb-basert fagsystem for alle tjenesteområder er påbegynt. Søgne har en aktiv rolle i faggruppe bibliotek (inkl. skolebibliotek). I tilegg er enhetsleder med i serviceutvalget i KPNS bestående av servicekontorledere. Nytt bibliotek: Planarbeidet ble gjenopptatt i 2006 med mulig ferdigstillelse i Litterært Forum: 10 arrangementer inkl. skrivekurs og konkurranse ble avholdt 850 besøk/deltakere ble registrert. Biblioteket har sekretariatet v/biblioteksjefen.

18 Søgne kommune Årsmelding 2006 Side 15 av 47 Årsmelding Enhet for kompetanseutvikling KOMPETANSEUTVIKLING TIL FORDELING REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP AVVIK ENHETEN 2006 REV R-06/BR-06 KOMPETANSEUTVIKLING-UTG KOMPETANSEUTVIKLING-INNT KOMPETANSEUTVIKLING Årsak til et overskudd på kr er at kommunen senhøstes 2006 fikk refundert kr fra UDI for utgifter til funksjonshemmet flyktning (for utgifter fra 2003 som vi mente vi hadde rett på). Først fikk vi avslag på dette kravet, men anket avgjørelsen. - Når inntektene er større enn i rev. budsjett 2006, skyldes dette at vi selv har skaffet ca kr 1,5 mill til Prosjekt Kvalifiseringbasen og kurs for NAV i løpet av året. - I tillegg har vi sendt restkrav til UDI/IMDI for rammefinansieringsperioden som vi har ment har vært for lave. Denne siste muligheten er det slutt med fra og med år 2007 på grunn av foreldelsesfristen. Ansvar Introduksjonssenter for innvandrere Det ble i oktober lagt fram til politisk behandling en plan for bosetting av flyktninger for perioden Introduksjonsordningen for voksne flyktninger må anses som vellykket. Stadig flere kommer i arbeid og blir økonomisk selvhjulpne. Planen peker på en del utfordringer når det gjelder barn og unge. Dessuten ble det pekt på at kommunens introduksjonssenter bør omfatte alle innvandrere i kommunen, dermed også arbeidsinnvandrere. Ansvar Kvalifiseringssenter for voksne Samarbeidet med Songdalen kommune om bestemte oppgaver innen voksenopplæring fortsatte. En har gjennom dette kunnet effektivisere opplæringen og skape større fagmiljøer. En evaluering blant ansatte og brukere var positiv til fortsatt samarbeid utover prosjektperioden. Prosjektperioden utløper Saken vil bli politisk behandlet våren Ansvar Prosjekt Kvalifiseringsbasen Prosjektet som er et interkommunalt samarbeid mellom Søgne og Songdalen kommuner, startet opp Ved årets utgang var i alt 30 personer som tidligere hadde falt ut av arbeid eller utdanning, i gang med fag og praksis mot et fagbrev eller studiekompetanse. Prosjektet er selvfinansierende med unntak av kr fra Songdalen kommune og at Søgne kommune bidrar med lokaler i Stendalbygget. Årlige inntekter er på ca 1,3 mill pr år, og kommer fra fylkeskommunen, NAV og gjennom egenbetaling. I år 2007 vil antall deltakere antakelig øke og dermed gi økte inntekter og større aktivitet. Kvaliteten på opplegget vil øke hvis man har mer penger til flere undervisningstimer og bedre oppfølging i praksis. - Søgne videregående skole er en sentral samarbeidspartner i prosjektet. I tillegg gjennomførte enheten et kurs i NAV-regi for langtidsmottakere av sosialhjelp høsten 2006 med gode resultater. Enheten har fått en rammeavtale for 2007 og 2008 for flere slike kurs. Hvis alle kurs blir gjennomført eter planen, betyr dette årlige inntekter og utgifter på ca pr år.

19 Søgne kommune Årsmelding 2006 Side 16 av 47 Aktiviteter i ansvar vil blåse opp samlede inntekter og utgifter for enheten. Samtidig vil statstilskudd for lovbestemte oppgaver i ansvar synke sterkt i årene fram mot Statstilskuddet til norskopplæring sank med ca 30% fra 2005 til 2006, og det var nødvendig å overføre penger fra ansvar Enheten holder på at Prosjekt Kvalifiseringsbasen som er et interkommunalt prosjekt ikke skal generere inntekter til de lovbestemte områder i ansvar og 24000, men at økte inntekter skal brukes i prosjektet. Detaljbudsjett og regnskap for de ulike ansvarsområder holdes derfor strengt fra hverandre.

20 Søgne kommune Årsmelding 2006 Side 17 av 47 Årsmelding 2006 Enhet PPT PP-TJENESTEN TIL FORDELING REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP AVVIK ENHETEN 2006 REV R-06/BR-06 PP-TJENESTE-UTG PP-TJENESTE-INNT PP-TJENESTE Årsak til eventuelt avvik: Ubesatt sekretærstilling over noen måneder. Overskudd gikk til innkjøp av kopimaskin. Kort om drift i enheten 2006: PPT for Søgne har 4,7 fagstilling samt 0,5 merkantilt. Organiseringen og gjennomføring av PPTs mandat, med ca 250 elever som aktive saker og 7,4 % av elevmassen (kun skolebarn, ikke førskole og VO) hadde behov for spesialundervisning. Fagpersoner deltar i prosjekt med Songdalen og noen skoler. Enhetsleder gikk ut i permisjon for midlertidig annen stilling i kommunen. Det er foretatt ansettelse av vikar i enhetslederstillingen med mulighet for fast ansettelse. Ansettelse av ny fast 50 % sekretær. Sykefravær ca 0,5 %, meget godt arbeidsmiljø og ingen turnover.

21 Søgne kommune Årsmelding 2006 Side 18 av 47 Årsmelding Enhet for barnehager BARNEHAGER TIL FORDELING REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP AVVIK ENHETEN 2006 REV R-06/BR-06 BARNEHAGER-UTG BARNEHAGER-INNT BARNEHAGER Årsak til eventuelt avvik: Enhet for barnehager opprettholder for tiden en meget god budsjettdisiplin, på tross av store utfordringer i forhold til utbygging,etablering av nye barnehageplasser, kompetanseheving, innføring av rammeplanen, tilrettelegging for barn med spesielle behov, o.s.v. Enhet for barnehager har i 2006 oppnådd og innfridd de mål og resultater som var satt for barnehageåret i henhold til budsjett og regnskap. Enheten forventer at en av positivt regnskapstall kan ta noe med seg over i Kort om drift i enheten 2006: Enheten ledes av en 50% enhetsleder ressurs. Administrativt er vi svært lavt bemannet. Enheten har i dag ansvar for 3 kommunale barnehager, en Åpen barnehage, 6 private barnehager og 8 familiebarnehager,. Dette gir en barnehagedekning på 65,4 %. Enhet for barnehager har som mål og innfrid full barnehagedekning i kommunen. På bakgrunn av den hurtige utbyggingen i kommunen har vi løpet av 2006 hatt en venteliste på ca. 32 plasser. Enhet for barnehager har også hatt fokus på kompetanseheving, samt implementering av rammeplanen, tilsynsoppgaver og ny tekning i forbindelse med nettbaserte løsninger. Videre fremover har vi som oppgave og etablere nye barnehageplasser. Det er en enhet som vokser og for å ivareta de forvaltningsoppgaver som lov om barnehager pålegger kommunens ansvarsområde, er det svært viktig at enheten for tilført økte menneskelig ressurser i administrasjonen.

22 Søgne kommune Årsmelding 2006 Side 19 av 47 Årsmelding Enhet for sosial- og barneverntjenesten SOSIAL- OG BARNEVERN TIL FORDELING REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP AVVIK ENHETEN 2006 REV R-06/BR-06 SOSIAL- OG BARNEVERNSTJ.-UTG SOSIAL-OG BARNEVERNSTJ.-INNT SOSIAL- OG BARNEVERNSTJENESTER Målsettinger for sosial- og barneverntjenesten -Forebyggende arbeid som medvirker til at barn kan vokse opp i sin familie. -Barn og unge som lever i en omsorgssviktsituasjon skal gies nødvendig hjelp. -Gi råd- og veiledning som skal bidra til å løse og forebygge sosiale problemer. -Gi økonomisk stønad for å sikre sosial trygghet, likeverd og bidra til selvhjulpenhet. -Rusmiddelmisbrukere skal ved behov få et tilrettelagt tilbud. Sosial- og barneverntjenesten har 4,2 stillinger i sosialtjenesten, 4,6 stillinger i barneverntjenesten, 1 hel merkantil stilling, 1 hel stilling som leder av servicegruppa og 1 stilling som enhetsleder. Sosialtjenesten hadde 253 klienter i 2006 som er omtrent det samme som året før. I 2006 hadde barneverntjenesten 50 bekymringsmeldinger som var en nedgang fra året før. I barneverntjenesten er det 90 barn i tiltak. Av disse er 13 barn/ungdom i fosterhjem, og 1 ungdom er på institusjon. Antall barn i tiltak er en økning fra året før og utgjør 3% av barna i Søgne i alderen opp til 18 år. Andelen barn i tiltak er likt med landsgjennomsnittet. Sosial og barneverntjenesten er med i Praksis Sør som er et kompaniskap mellom Høgskolen i Agder og flere kommuner i Agder. Partnerskapet vurderes å virke utviklende på tjenestene. Brukermedvirkning Sosial- og barneverntjenesten hadde i 2006 økt fokus på brukermedvirkning. Sosialtjenesten benyttet seg av familierådslag i Satsing på brukermedvirkning i flere sammenhenger vil fortsette. Tilbud til mennesker med rusproblemer - Boligbehov Søgne kommune har en systematisk kartlegging av de brukere med rusproblemer som tjenesten er i kontakt med. Tjenesten har kontakt med vel 30 brukere. De fleste av disse blir fulgt opp med ulike tiltak og flere av dem har individuell plan. I 2006 var det 10 personer som mottok legemiddelassistert rehabilitering. Kommunen mangler boliger til mennesker med rusproblemer. Noen av dem har brukt opp nærmiljøet slik at de ikke får leie på det private marked. Mangel på kommunale boliger gjør oppfølging og ettervern for enkelte brukere nærmest umulig.

23 Søgne kommune Årsmelding 2006 Side 20 av 47

24 Søgne kommune Årsmelding 2006 Side 21 av 47 Årsmelding 2006 FELLESUTGIFTER SKOLE TIL FORDELING REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP AVVIK ENHETEN 2006 REV R-06/BR-06 FELLESUTG. SKOLE-UTG FELLESUTG. SKOLE-INNT FELLESUTG. SKOLE Fellesutgifter skole gjelder utgifter som gjelder skoleformål og som ikke utgiftsføres på hver skole. Dette gjelder skolefaglig rådgiver, spesialundervisning i private skole og gjesteelever i andre kommuner. Likeledes gjelder utgiften utgifter til grunnskolelokaler og skyssutgifter til elevene. Utgiften gjelder strømutgifter, forsikringer, avgifter og gebyrer til alle skolene. Inntektene gjelder refusjon fremmedspråklige, refusjon fra andre kommuner som har elever hos oss og ulike refusjonsordninger. Årsak til eventuelt avvik: Refusjonen for fremmedspråklige opphørte fra 1/8-06 og inngår fra 2007 i rammetilskuddet. Dette ble ikke kompensert fra statens side, og det er forutsatt at økt skatteinngang for kommunesektoren skal dekke opp for dette. Refusjonen utgjør kr mindre enn budsjettert for Netto utgifter til skolelokaler og skyss utgjør kr mer enn budsjettert for 2006 og skyldes bl.a. økede skyssutgifter med ca. kr Ubrukte opplæringsmidler vedr. kunnskapsløftet er overført til 2007 med kr Kort om drift i fellesområdet for 2006: Økte skyssutgifter er innarbeidet i budsjettet f.o.m med kr Likeledes vil økte strømutgifter måtte dekkes av sentralt avsatt beløp i kommunen for økte strømutgifter. Vi bruker på årsbasis over kr 3 mill. til spesialundervisning i private skoler og til gjesteelver i andre kommuner. Dette fokuseres på i egen strategiplansak for hva som fremmer læring i Søgneskolen og egen sak om rammetimetall for 2007/2008.

25 Søgne kommune Årsmelding 2006 Side 22 av 47 Årsmelding Nygård skole. NYGÅRD SKOLE TIL FORDELING REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP AVVIK ENHETEN 2006 REV R-06/BR-06 NYGÅRD SKOLE-UTG NYGÅRD SKOLE-INNT NYGÅRD SKOLE Kommentarer til eventuelt avvik R-06/BR-06: Skolen gikk totalt ca. kr i pluss for Det skyldes merinntekter ut over det som var budsjettert. Merinntektene sammen med reduserte vikarutgifter førte til at vi også klarte å dekke opp et overforbruk i SFO, og at vi fikk foretatt noen helt nødvendige investeringer på læremidler, inventar og utstyr (IKT, sponavsug på sløyden, pulter og stoler til databruk, elektrisk piano m.m.). Rutsjebane og fotballmål til skolegården kjøpt inn i samarbeid med elevrådet. Fysiske rammevilkår: Høsten 2006 har skolen fått installert nytt ventilasjonsanlegg i de deler av bygningen hvor dette manglet. Forventningene her er store, både fra elever og ansatte. Det har ikke skjedd noe renoveringsarbeid vedr. 7. trinn, dusjene i hallen, manglende håndarbeidsrom og avdeling for praktisk estetiske fag. Her nevnes også behov for utvidelse av skolen når ca boenheter i Nygård krets ferdigstilles. Planleggingsarbeid er fremdeles ikke startet. Skolegården er trist, grå og nedslitt. Den innbyr ikke til positiv lek. Det er heller ikke gjort noe med skolens behov for manglende parkeringsplasser. Faglig utvikling: Skolen har hatt hovedfokus på innføring og oppdatering i forhold til Kunnskapsløftet. Foreløpig har vi jobbet mest med de forskjellige fagplaner og videreutvikling av metoder for innlæring. Det gjenstår mye arbeid vedrørende vurderinger og dokumentasjon. Våren 2006 hadde vi personalseminar med skoleovertakelse av studenter fra HiA. Et svært vellykket prosjekt. Skoleovertakelsen gikk fint og personalet hadde studietur til Budapest med skolefaglige innspill, masse kulturelle opplevelser og sosialt samvær for styrking av samholdet på skolen. Guiden vår underviste oss i historie fra start til avslutning. Tjenestetilbud: Også i 2006 fikk skolen reduserte budsjetter. Resultat mindre voksentetthet og mindre særskilt opplæringstiltak. Reduksjonen samlet sett de siste årene har vært svært stor, og i et forebyggende perspektiv uansvarlig. Vi gjør så godt vi kan, men vi registrerer en mer urolig elevmasse og mer slitne lærere enn noen gang. Nå er det slik at vi snarere produserer problemer enn å klare og arbeide forebyggende. Brukerkontakt/service: Vi har fortsatt med å være lett tilgjengelige. Tar tak på konkrete henvendelser.

26 Søgne kommune Årsmelding 2006 Side 23 av 47 Arbeidsmiljø: Arbeidsmiljøet er fortsatt svært bra. Sykefraværet varierer noe. I en periode var det svært høyt (7-8 %). Fraværet var grunnet medisinske årsaker. Terskelen for å være borte fra arbeid er også svært høy. Kvalitative utfordringer 2007: Videre arbeid omkring kunnskapsløftet. Arbeid for økt voksentetthet og utbedring/utbygging av skolen og skolens uteområde. Det er nå viktig at kvaliteten på skolens tjenestetilbud kan prioriteres og videreutvikles.

27 Søgne kommune Årsmelding 2006 Side 24 av 47 Årsmelding 2006; Lunde skole LUNDE SKOLE TIL FORDELING REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP AVVIK ENHETEN 2006 REV R-06/BR-06 LUNDE SKOLE-UTG LUNDE SKOLE-INNT LUNDE SKOLE Årsak til eventuelt avvik: Del av refusjon sykepengene for desember måned ble inntektsført i 2007-budsjett, dvs. sykepengerefusjon for lærer i 80% stilling for perioden , samt for 2 lærere i perioden Manglende regnskapsført refusjonsbeløp i desember er tilnærmet i samsvar med avviket. Kort om drift i enheten 2006: Utover normal skoledrift hadde skolen arbeid med innføring av ny læreplan som hovedsatsing. Skolen prioriterte arbeid med: Fokus på tilpasset opplæring, kompetanseutvikling og IKT; Teori og arbeid i forbindelse med elevers ulike læringsstiler. Fordeling av kompetansemål på klassetrinn; arbeid på skole- og kommunenivå. Selvregulert læring; Arbeid i forbindelse med samarbeid om prosjektsøknad til Utdanningsdirektoratet; Samarbeid mellom PP-tjenestene i Søgne og Songdalen og to skoler fra hver av kommunene. Fysisk aktivitet utover gymnastikktimer; dette inngår som del av servicearbeiders oppgaver. Prosjektet Sammen om skolen. Gjennomføring av pålagte innsparinger på til sammen 1,2 mill. Lønnsreduksjon; reduksjon i antall lærer-,assistent-, vikartimer m.m.: ,- Ca ,- av dette beløpet ble tatt fra støtte- og særskilt tilrettelagt undervisning fordi mesteparten av øvrige timer er bundet av lov- og avtaleverk. Reduksjon av adm. ressurs ,- Dette tilsvarer 20 % svekking av administrasjonsressurs. Budsjettreduksjon for læremidler, fritt skolemateriell, ekskursjon, kurs og skolens uteareal: SFO; Innstramningen på SFO var mulig på grunn av økningen i antall barn ,- Videreføring av innstramningsnivået i 2007 harmonerer dårlig med læreplanens forsterkede fokus på tilpasset opplæring. Reduksjon i rammetimetall rammer i hovedsak de elever som

28 Søgne kommune Årsmelding 2006 Side 25 av 47 trenger mest hjelp. Rammetimetallets lærertimer avsatt til tilpasset opplæring er derfor bekymringsfull. Arbeid som må videreføres. Videre arbeid med læreplanverket; Kunnskapsløftet. Konkretisering av læreplanens kompetansemål med kriterier for grad av måloppnåelse med påfølgende fokus på elevevaluering. Arbeid med prosjektet Selvregulert læring. Kompetanseutvikling i personalet. Ny skoleutviklingsplan med utgangspunkt i prosjektet Sammen om skolen samt skoleutviklingsplanen som gikk ut ved årsskiftet.

29 Søgne kommune Årsmelding 2006 Side 26 av 47 Årsmelding Langenes skole. LANGENES SKOLE TIL FORDELING REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP AVVIK ENHETEN 2006 REV R-06/BR-06 LANGENES SKOLE-UTG LANGENES SKOLE-INNT LANGENES SKOLE Årsak til avvik: Hovedårsaken til avviket er nedgang i antall barn i SFO, og dermed en differanse mellom lønnsbudsjett og foreldrebetaling. Det har ikke vært forsvarlig å gå vesentlig under gjeldende bemanningsnorm, 1 assistent pr. 15 barn, for å få SFO-budsjettet i 0. Det er flere forhold som skaper ubalanse i budsjettet, noe som er drøftet i møte med tjenestesjef. Uavklart budsjettering av pensjon og arbeidsgiveravgift spesielt på ansvar skole, er også en medvirkende årsak til avvik. Refusjonsordning for vikarutgifter i forbindelse med uttak av ekstra ferieuke for 60-åringer er også uavklart. 7 ansatte tok ut ekstra ferieuke i Begge forhold er tatt opp med tjenestesjef tidlig i budsjettåret. Kort om drift i enheten 2006: Hovedmål er å gi grunnskoleopplæring etter gjeldende lover og forskrifter. Visjon: Langenes skole skal være et sted der alle opplever trivsel, læring og utvikling. Skoleåret 2006/2007 har vi hatt ca. 295 elever, en nedgang fra forrige skoleår. Det skyldes i hovedsak et lite årskull på 1. trinn. Ca. 95 barn har deltatt i SFO. Skolen har 42 ansatte. Trivselsundersøkelsen høst-06 forteller om stor trivsel og lite mobbing. Avdekket mobbeproblematikk blir ordnet opp i. Personalet gir i medarbeidersamtaler uttrykk for stor trivsel, men mange opplever stor arbeidsbelastning. Det har vært relativt lavt sykefravær, 3,4%. Pedagogiske satsingsområder i 2006: - Forberede innføring av ny læreplan, Kunnskapsløftet, og innføre læreplanen fra aug IKT-satsing. - Fortsatt fokus på lesestimulering. - Fortsatt fokus på et positivt skolemiljø. Endringer og utfordringer: - Fortsatt arbeid med implementering av Kunnskapsløftet. - Arbeid for å øke voksentettheten i skole og SFO. Det rapporteres om stor arbeidsbelastning med stadig økte krav til oppfølging av elevene kombinert med store nedskjæringer i lønnsbudsjettet de siste årene, og dermed reduksjon i voksentetthet. - Arbeid med rekruttering. Skolen har nå mange seniormedarbeidere og få menn i kollegiet. Vi må i de nærmeste årene arbeide for å få flere mannlige lærere og erstatte nødvendig kompetanse.

30 Søgne kommune Årsmelding 2006 Side 27 av 47 - Vi må også fortsette arbeidet med renovering/utvidelse av undervisningslokalitetene. Kjøkkenforholdene på SFO nevnes spesielt. Oppjustering av uteområdet er også en utfordring. Uteområdet skal til enhver tid være ivaretatt av sikkerhetsforskriftene, og samtidig stimulere til økt fysisk aktivitet.

31 Søgne kommune Årsmelding 2006 Side 28 av 47 Årsmelding Tangvall skole TANGVALL SKOLE TIL FORDELING REGNSKAPBUDSJETT REGNSKAP AVVIK ENHETEN 2006 REV R-06/BR-06 TANGVALL SKOLE-UTG TANGVALL SKOLE-INNT TANGVALL SKOLE Årsak til eventuelt avvik: 2006 avsluttes med et positivt resultat. Dette skyldes : A) Streng økonomistyring B) Reduksjon i lærertetthet C) Reduksjon i renhold D) Reduksjon sekretærstilling E) Assistenter er overført til annen skole. Kort om drift i enheten 2006: Skolen forholder seg til gjeldende lovverk, læreplaner og økonomiske rammer. Pedagogiske fokusområder er innføring av Kunnskapsløftet, særlig med hensyn til overordnede målsettinger i Læringsplakaten og Fagplanene. Fokus på Tilpasset opplæring er videreført fra forrige skoleår. Det samme er samarbeid hjem skole. Elever i 10. klassene, foresatte og lærere har arbeidet sammen og gjennomført tur til Polen/ Tyskland og besøkt bl.a. fire konsentrasjonsleire. Prosjektet har faglig sitt utgangspunkt i samfunnsfag, men er også et ledd i å motvirke rasisme. Jfr. Læreplanene. Tangvall skole er partnerskole med HIA. I den forbindelse har vi hatt studenter både fra Lærerutdanningen og Praktisk pedagogisk utdanning. Alle lærere har fått veiledningskompetanse ved kursdager på HIA. Alle lærere har fått metodekompetanse i Samarbeidslæring. HIA har også organisert dette kurset. Økonomiske nedskjæringer fører til et dårligere opplæringstilbud til de elever som strever mest med skolefagene. Jeg vil i den sammenheng særskilt nevne minoritetsspråklige elever og elever med behov for særskilt tilrettelegging av opplæringen. Foresatte og elever har, i forbindelse med Kunnskapsløftet, hatt særlige forventinger til nye lærebøker og IT - utstyr. Det skyldes at det ikke er samsvar mellom det som våre rikspolitikere sier, og den virkelighet som oppleves i Søgneskolene. Vi er imidlertid svært fornøyd med at vi i 2007 kan kjøpe inn maskiner både til lærere og elever. Tangvall skole har et stabilt personale. Noen lærere har, etter et lang lærerliv gått av med pensjon. Vi opplever imidlertid at det er mange søkere til lærerstillinger i Søgne kommune, og at vi derved har svært kompetente medarbeidere.

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2005

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2005 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2005 Saksnr Snr: 2006/637-0 Arkivnr Lnr: 6646/2006 Ark: 210 /FEG INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2005 SØGNE KOMMUNE 1. REGNSKAP 2005 RÅDMANNENS KOMMENTARER Side 2 2. SERVICETORG/BIBLIOTEK

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget 09.10.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget 09.10.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-29187/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 11.09.2013 Saksframlegg Tertialrapport for Søgne kommune - Andre tertial Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 004 Saksmappe: 2014/659-14875/2014 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 29.04.2014 Saksframlegg Årsmelding 2013 for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl. 16.00 Agenda 1. Hovedstørrelser i driftsregnskapet 2. Status pr kommunalområde 3. Skatt og inntektsutjevning 4. Langsiktig

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 54/13 Formannskapet 08.05.2013 Tjenesteutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 54/13 Formannskapet 08.05.2013 Tjenesteutvalget Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 004 Saksmappe: 2012/3605-13735/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 17.04.2013 Saksframlegg Årsmelding 2012, Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 54/13 Formannskapet 08.05.2013

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2015/2847-2 Saksbehandler: Gunnar Lien Saksframlegg Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Skattedekningsgraden

Skattedekningsgraden VEDLEGG 1 Eksempler på hvordan finansieringsanalysen kan presenteres og kommenteres 1 Finansieringsanalyse Utvikling i inntekter 4 35 3 25 2 15 1 5 Skatt 89 714 8 394 9 563 11 837 14 41 111 551 121 93

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Drift Saksnr. 16/4407 Journalnr. 17730/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 - Drift» fram for vedtak i formannskap

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos DS analyse Skien kommune - mai 2013 1 Driftsregnskapet KOSTRA Skien kommune DRIFTSREGNSKAPET Tall i hele 1000

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter.

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 15/05563-16 Arkivkode: 2 Saksbehandler Natalia Heier Saksgang Møtedato Formannskapet 06.06.2016 Kommunestyret 13.06.2016 NITTEDAL KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2015 SAMMENDRAG: Nittedal

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom.

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom. Forord Rådmannen legger frem årsberetning og regnskap for 2015 som to dokumenter. Årsberetningen og regnskap er pliktig informasjon etter lov og forskrift Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2016,

Detaljer