Årsmelding Hurum Kommune ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013 - Hurum Kommune ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE"

Transkript

1 HURUM ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE 2013 KOMMUNE 0

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS OPPSUMMERING ØKONOMISK UTVIKLING I KOMMENTARER TIL HOVEDOVERSIKT DRIFT Sum driftsutgifter/driftsinntekter - utviklingstrekk siden KOMMENTARER TIL HOVEDOVERSIKT INVESTERING KOMMENTARER TIL REGNSKAPSSKJEMAENE 1A OG 1B Politisk og administrativ styring Skoler Barnehager Helse, omsorg, rehabilitering og habilitering Barn, Ungdom og Voksne NAV Plan og bygg Kirken Kultur og idrett Hurum Drift eks VA Hurum Drift VAF (vann, avløp, feiing) Hurum kompetansesenter KOMMENTARER TIL REGNSKAPSSKJEMAENE 2A OG 2B KOMMENTARER TIL HOVEDOVERSIKT BALANSE ØKONOMISKE NØKKELTALL I KOMMUNENS KVALITETSARBEID HR i INTERN KONTROLL Fra arbeidet med Kvalitetslosen Øvrig KRISE OG BEREDSKAP Kommunens kriseledelse Kommunens sorg og krisegruppe ORGANISASJONSUTVIKLING PERSONELL Aldersfordeling Likestilling

3 3.5 KOMPETANSEUTVIKLING ARBEIDSKRAFTUTFORMINGEN Arbeidsgiverpolitikk Seniorpolitikk og AFP Heltid deltid frihet til å velge HMS OG IA ARBEID Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Inkluderende arbeidsliv og sykefraværsoppfølging Sykefraværet Bedriftshelsetjenesten Samarbeid og medbestemmelse (LMU og SMU) MILJØ OG ENERGI Lier, Røyken og Hurum energi- og klimaplan: RAPPORT PÅ HANDLINGSPROGRAM FOR POLITISK OG ADMINISTRATIV STYRING SKOLER BARNEHAGER HELSE,OMSORG, REHABILITERING OG HABILITERING BARN, UNGE, VOKSNE NAV HURUM DRIFT inkl. VA KOMPETANSESENTERET PLAN OG BYGG KULTUR OG IDRETT KOSTRA-TALL Om KOSTRA-statistikken Utvalgte nøkkeltall Prioriteringer og dekningsgrad

4 FIGURLISTE Figur 1: Sammensetning av inntekter 2013 (jf. hovedoversikt drift)... 8 Figur 2: Avvik regnskap og budsjett driftsinntekter Figur 3: Sammensetning av utgifter 2013 (jf. hovedoversikt drift)... 9 Figur 4: Avvik regnskap og budsjett driftsutgifter 2013 (eks avskrivninger)... 9 Figur 5: Utvikling i Brutto driftsresultat, netto driftsresultat og resultatgrad Figur 6: Rentenivå, netto resultatgrad og % endring i finansutg Figur 7: Utvikling salgsinntekter, refusjoner og finansinntekter Figur 8 Utvikling overføringsinntekter Figur 9: Utvikling lønnsutgifter Figur 10: Utvikling driftsutgifter Figur 11: Prosentvis endring driftsinntekter/driftsutgifter (fra foregående år) Figur 12: Regnskap og budsjett hovedoversikt investering Figur 13: Regnskapsskjema 1B Figur 14: Investeringsramme 2013 (2B) Figur 15: Endring i egenkapitalen Figur 16: Sammenstilling av egenkapitalen Figur 17: Utvikling fond Figur 18: Økonomiske nøkkeltall Figur 19: Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter Figur 20: Netto lånegjeld i kroner per innbygger Figur 21: Økonomiske nøkkeltall likviditet

5 1 RÅDMANNENS OPPSUMMERING Rådmannens oppsummering av driftsåret 2013 Ifølge forskrift om årsregnskap og årsberetning skal Hurum kommune lage en årsberetning i tillegg til selve regnskapsfremstillingen. Årsberetningen er en redegjørelse for virksomheten gjennom et år og skal gi et dekkende bilde av kommunens utvikling, resultat og stilling. De viktigeste nøkkeltallene fra regnskap er som følger: Brutto driftsresultat Minus Kr (merforbruk) Brutto driftsresultat tilsvarer eksterne driftsinntekter fratrukket eksterne driftsutgifter og avskrivinger (jfr. 4, 2.ledd i forskrift om Årsregnskap og Årsberetning). Brutto driftsresultat er negativt i Netto driftsresultat Minus Kr (merforbruk) Netto driftsresultat tilsvarer brutto driftsresultat tillagt netto eksterne finanstransaksjoner samt motpost avskrivinger (jfr. 4, 2.ledd i forskrift om Årsregnskap og Årsberetning). Netto driftsresultat er negativt i Regnskapsmessig resultat drift Kr 0 Regnskapsmessig resultat er lik netto driftsresultat fratrukket avsetninger og tillagt bruk av avsetninger (jfr. 4, 2.ledd i forskrift om Årsregnskap og Årsberetning). På tross av negativt brutto og netto driftsresultat er det regnskapsmessige resultatet lik 0. Dette skyldes at man har foretatt de forskriftsmessige strykninger som innebærer av budsjetterte avsetninger reduseres. Blant annet er fjorårets mindreforbruk på 6,9 mill.kr som ble vedtatt avsatt til disposisjonsfond, strøket. I tillegg er også noen andre mindre strykninger foretatt jamfør note 5. Regnskapsmessig resultat investering Minus Kr (merforbruk) Tilsvarende som for driftsregnskapet fremkommer det et regnskapsmessig resultat for kommunens investeringsramme. Her er alle investeringsutgifter og investeringsinntekter samt eksterne og interne finanstransaksjoner (eksempel bruk av lån, bruk av fond etc.) med. Tallet for 2013 er et merbruk. I 4

6 samband med behandlingen av årsregnskapet, må kommunestyret bestemme hvorledes dette merforbruket skal dekkes inn i investeringsbudsjettet for Regnskapsresultatet før strykninger viser et merforbruk på nesten 7,6 mill.kr. Merforbruket knytter seg hovedsakelig til hjemmetjenester, samhandlingsreform, barnevern, sosialhjelp, tilskudd til private barnehager og avsetningskrav på selvkostområdene vann og avløp. Allerede i 2013 ble det satt i gang et arbeid med å få redusert kostnadsnivået og budsjettet for året la opp til reduserte rammer på de fleste områder. Det ble utarbeidet innsparingsplaner og tiltak ble iverksatt. Effekten av dette er imidlertid vanskelig å se på sluttresultatet. Dette har sammenheng med at nye og uforutsette kostnader har dukket opp samtidig som noen tiltak ikke har fullårseffekt i Eksempel på dette er merutgifter knyttet til tilskudd private barnehager og sammenslåing av hjemmetjenestene. Sistnevnte er gjennomført nettopp med tanke på kostnadsreduksjoner, men årseffekt kan måles først i Et annet forhold som bidro til noe usikkerhet med hensyn til Hurum kommunes økonomi fremover, var meldingen som kom på vårparten 2013 om at Sødra Cells virksomhet på Tofte skulle nedlegges. Bedriften var kommunens nest største arbeidsgiver med nesten 300 ansatte. Både for den enkelte ansatte som ble direkte berørt, men også for kommunens inntektsgrunnlag og vekstpotensiale var dette en meget alvorlig hendelse. I året som har gått har det derfor vært lagt ned betydelig med ressurser både politisk og administrativt i første omgang for å få omgjort nedleggelsesvedtaket. Dernest - etter at endelig vedtak om nedleggelse var fattet - å få satt i gang nødvendige omstillingsprosesser som kan legge grunnlaget for etablering av annen virksomhet i kommunen. I den sammenheng har det også vært jobbet aktivt mot sentrale myndigheter for å få økonomiske midler til dette viktige omstillingsarbeidet. I samband med fremleggelsen av budsjett for 2013 presenterte rådmannen en 3-nivåmodell hvor kommunalsjefenes rolle ble tydeliggjort. Endringene ble gjort gjeldende fra og ble beskrevet i administrativt delegasjonsreglement spesielt vedrørende økonomi- og personalforvaltning. Videre ble utarbeidet nytt organisasjonskart for hele organisasjonen. Innflytting i nytt rådhus og etablering av kundetorg/informasjonsenhet har vært et annet og omfattende tiltak i I starten av februar 2013 var det klart for innflytting i nytt rådhus i Sætre. Et allsidig bygg med moderne fasiliteter for både politisk møtevirksomhet og lokale kulturarrangementer. Samtidig ble ledige lokaler i Bankbygget tilpasset nye leietakere hvor bl.a. Brukerkontoret og virksomheten Tjenester for funksjonshemmede flyttet inn. Enheten for Informasjon og service ble startet i 2013 under ledelse av Informasjonssjef med lederansvar for dokumentsenter, servicetorg og informasjon/web, politisk sekretariat samt IKT-bestillerfunksjon. Utredninger vedrørende ulike interkommunale samarbeider har vært startet opp/fullført i Det ene gjaldt fremtidig organisering av brannvesenet. Her vedtok kommunestyret på høsten i fjor at det ikke skulle jobbes videre med samarbeidsprosjektet og at brannvesenet videreføres i sin nåværende form. Men et annet stort utredningsarbeid har vært et interkommunalt samarbeid på vei, vann og avløp. Her vedtok kommunestyret å gå videre med utredningsarbeidet og det er nå besluttet at kommunene Lier, Røyken og Hurum skal inngå kommunalteknisk samarbeid på området med virkning fra Samarbeidet etableres som et tiltak for å finne kostnadseffektive løsninger på de utfordringene kommunene står overfor i produksjon av kommunaltekniske tjenestene i tråd med dagens lovverk. Økt kostnadseffektivitet skal oppnås med gode faglige miljøer, kvalitativt gode løsninger og i form av konkrete ambisjoner for mer effektiv prosjektering og drift. 5

7 Lederutviklingsprogrammet «Ledelse i kommunal sektor» (30 studiepoeng) i samarbeid med Handelshøyskolen BI, Drammen ble avsluttet med prosjektoppgave/eksamen i vårsemesteret Av 31 deltakere; virksomhetsledere, fagledere og enkelte rådgivere gikk 22 opp til eksamen og oppnådde flotte resultater. Programmet ble tilpasset Hurum kommunes behov med mange interessante forelesningsdager og diskusjoner. Medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i Helhetsinntrykket er jevnt over forbedring siden Aktuelle utfordringer skal nå følges opp med tiltak til beste for et godt arbeidsmiljø ute i virksomhetene. Tiltak er drøftet også i LMU og innarbeidet i HMS handlingsplanen for Videre har hovedtrekk fra undersøkelsen blitt fulgt opp på virksomhetsledersamling, og det er informert om status til SMU og AMU. Det har gjennom lang tid vært et siktemål at all kommunikasjon mellom administrasjon og politikere skal foregå elektronisk. I 2013 ble det derfor satt i gang et prøveprosjekt ipad for formannskapet. Formannskapet benytter nå ipad er i sine møter og det tas sikte på at kommunestyret og øvrige utvalg benytter IPAD`er i løpet av første halvår Som et ledd i arbeidet med å skape vekst og utvikling i Hurum-samfunnet er det i 2013 lagt til rette for stedsutvikling i Sætre. Kommunestyret vedtok at Hurum kommune skulle gå inn med kr ,- i aksjekapital og kr i overkursfond. I tillegg garanterte kommunestyret for selskapets låneopptak på kr Sætre Utviklingsselskap AS (SUAS) er nå etablert og i arbeid. Selskapets mandat er å arbeide aktivt mot eiendomsutviklere med sikte på å skape utbyggingsprosjekter i Sætre sentrum. I 2012 ble det bestemt at Hurum kommune skulle delta i en forskningsstudie om kvalitet og effektivitet i omsorgstjenester i regi av FAFO, RO, NIBR og HOD. Oppstartsintervjuer og kartlegging ble gjennomført og sluttmøte/ intervju 2 med evaluering er gjennomført vinteren 2013 med sluttføring våren Forskningsrapport vil mest sannsynlig foreligge om kort tid. Dette vil være en nyttig rapport med tanke på evaluering av egne omsorgstjenester. Som et ledd i arbeidet med å effektivisere ble det i 2013 vedtatt en ny organisering av hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten Nord og Sør ble slått sammen til en virksomhet og lokalisert på Filtvet Helsetun. Hjemmetjenesten har nå tilsammen 80 ansatte. Selv om mye er kommet på plass i 2013 må det jobbes videre med organiseringen også i Elektronisk kommunikasjon mellom nivåene i helsetjenesten det såkalte helsenettet - ble startet opp i Helsenettet som da er en elektronisk samhandling mellom kommunens omsorgsvirksomheter, legekontor og Vestre Viken - ble for Hurum sitt vedkommende testet og satt i funksjon i desember 2013 I tråd med statlige styringssignaler har det blitt etablert dagtilbud for mennesker med demenssykdom. Helsedirektoratet innvilget kr til dagaktivitet i 2013, både i boligene og til dagtilbud for hjemmeboende. Begge deler er godt i gang og fungerer fint. Nye midler er innvilget for Fra statlig hold er det også bestemt at det ute i kommunene skal etableres døgntilbud for øyeblikkelig hjelp. I 2013 ble det med statlige midler etablert 4 senger ved legevakten i Røyken. Tilbudet skal bidra til å redusere innleggelser i sykehus. Fra 2016 er det et lovkrav at alle kommuner skal ha tilbud om øyeblikkelig hjelp på døgnbasis. 6

8 Samhandlingsreformen startet opp I løpet av 2013 har man i Hurum erfart at det har vært mange reinnleggelser i sykehus og mye tyder på at pasientene skrives ut langt tidligere enn før og har større behov for omsorg, pleie og behandling ved utskrivningstidspunktet enn før reformen. Så langt i 2014 ser det ut til at denne utviklingen bare fortsetter og det er nå tatt grep for å etablere flere korttidsplasser og å styrke bemanningen i hjemmetjenesten for derigjennom å øke kapasiteten. Samtidig er det et håp at etableringen av øyeblikkelig hjelp på døgnbasis kan bidra til å avhjelpe situasjonen i noen grad. Kostnaden til medfinansiering av spesialisthelsetjenesten økte fra 8,2 mill. kr. i 2012 til 10,5 mill.kr. i 2013, hvorav 1,3 mill.kr kom som avregning i januar For Hurum kommune er det viktig å kartlegge hvilke diagnoser og aldersgrupper denne økningen knytter seg til. Totalt sett har 2013 vært et vanskelig år hva gjelder økonomiske rammer ute på virksomhetsnivå. Det kan tyde på at ambisjonsnivået kanskje ikke står helt i forhold til inntektsgrunnlag. Når det er sagt viser oppsummeringen over at det også er utført mye godt arbeid. Omstillingsarbeidet mot et mer effektiv organisasjon må imidlertid fortsette videre i 2014 og blir en av kommunens viktigeste oppgaver fremover. 7

9 2 ØKONOMISK UTVIKLING I 2013 I dette kapittel fremkommer kommentarer de til pliktige hovedoversiktene og regnskapsoppstillinger slik de fremkommer i regnskapsdokumentet. Det er i tillegg viktig å merke seg notene til regnskapet. Disse går ned i enkeltdetaljer på noen nærmere definerte områder. 2.1 KOMMENTARER TIL HOVEDOVERSIKT DRIFT Hovedoversikt drift (jf. regnskapet) viser en sammenstilling av driftsinntekter, driftsutgifter samt eksterne og interne finanstransaksjoner for regnskapsåret 2013, samt hva som har vært budsjettet for samme periode. I tillegg fremgår også regnskapstallene for Oversiktene gar frem av selve regnskapet. Under illustreres sammensetningen av inntekter og utgifter, samt avvikene mellom regnskap og budsjett. Figur 1: Sammensetning av inntekter 2013 (jf. hovedoversikt drift) Figur 2: Avvik regnskap og budsjett driftsinntekter

10 Sum driftsinntekter er 41,5 mill.kr. høyere enn budsjettert. Av dette utgjør økningen i skatteinntektene 8 mill.kr. Imidlertid så var ikke skatteutviklingen på landsnivå like bra. Det medførte en korreksjon på det inntektsutjevnende tilskuddet på 3,4 mill.kr. Ekstra skjønnsmidler på 0,9 mill.kr. medførte at rammetilskuddet tilslutt ble 2,5 mill.kr. lavere enn budsjettert. Skatt og rammetilskudd utgjør 75 % av kommunens totale inntekter i Brukerbetaling og andre salgs- og leieinntekter utgjør tilsammen 11 % av de totale driftsinntektene. Disse ligger samlet litt i overkant av budsjett. Overføringsinntekter viser en merinntekt på ca. 40 mill.kr. Av dette utgjør sykelønnsrefusjon, svangerskapsrefusjoner og ubudsjetterte statstilskudd (overføringer med krav til motytelser) en merinntekt på ca. 30 mill.kr. Føringer knyttet til momskompensasjonen gjør at man får merinntekter under overføringer med krav til motytelser på 6,5 mill.kr. Merinntekter fra momskompensasjonen må imidlertid sees opp mot merutgifter under overføringsutgifter. Figur 3: Sammensetning av utgifter 2013 (jf. hovedoversikt drift) Figur 4: Avvik regnskap og budsjett driftsutgifter 2013 (eks avskrivninger) Sammenlignet med budsjett er regnskapsførte sum driftsutgifter 64,9 mill.kr. høyere. Korrigert for ubudsjetterte avskrivinger og kalkulatoriske renter er økningen på 53,4 mill.kr. Lønn og sosiale utgifter utgjør om lag 64 % av kommunens totale driftsutgifter i 2013 (korrigert for avskrivninger). Avviket mellom regnskap og budsjett på fastlønn er ca. 1,7 mill.kr., mens de store 9

11 merutgiftene ligger under de variable lønnspostene og beløper seg til 22,3 mill.kr.. En stor del av merutgiftene må sees i sammenheng med sykefravær og merinntekter under sykelønnsrefusjoner. På tross avviket mellom regnskap og budsjett på lønnsutgiftene, ligger pensjonsutgiftene tilnærmet i tråd med budsjett, mens merutgifter til arbeidsgiveravgift beløper seg til 1. mill.kr. Grunnen til at disse ikke har økt tilsvarende, må sees i sammenheng med føring av premieavviket. Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon utgjør 9 % av de totale driftsutgiftene. Negativt avvik mellom budsjett og regnskap hva gjelder kjøp av varer og tjenester beløper seg til hele 7,2 mill.kr.. Dette henger sammen med kostnader knyttet til konsulenttjenester, husleie, datakommunikasjon, transport for å nevne de viktigeste. Det er også poster her som må sees i sammenheng med merinntekter under refusjoner og salgsinntekter. Et eksempel på dette er husleie som viderefaktureres. Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon har et negativt avvik på nesten 5,3 mill.kr. En stor del av dette er knyttet til tilskudd til ikke-kommunale barnehager, kjøp av bo- og omsorgsplass psykisk helse, samt spesialundervisning private skoler. Overføringer har et negativt avvik på 15,7 mill.kr. Av dette utgjør hele 4,9 mill.kr merutgifter til økonomisk sosialhjelp. 6,5 mill.kr skyldes føringen av momskompensasjonen. 1 mill.kr. knytter seg til overføring av øremerka tilskudd til øyeblikkelige hjelp tilbudet til Røyken kommune. Dette må igjen sees opp i mot merinntekter under overføringsinntekter. Brutto driftsresultat viser hva som er igjen av driftsinntektene når de ordinære driftsutgiftene er dekket. Brutto driftsresultat skal dekke rente- og avdragsutgifter, og eventuell sparing/investering. Ser vi sum driftsinntekter minus sum driftsutgifter så har Hurum kommune et negativt brutto driftsresultat på 2,5 mill.kr. Dette er et avvik på hele 23,5 mill.kr. sammenlignet med revidert budsjett. Korrigerer vi for avskrivninger så er budsjettaviket 11,9 mill.kr. Netto eksterne finansutgifter ligger 10,4 mill.kr lavere enn budsjettert. Dette henger sammen med flere forhold. For det første har det som tidligere år vist seg å være en budsjettreserve grunnet et fortsatt lavt rentenivå og utsatt tidspunkt for låneopptak. Overføring av kapitalkostnader til Hurum Eiendomsselskap KF baserer seg på avskriving og kalkulatoriske renter på overførte verdier av formålsbyggene. Disse er lavere enn den overførte låneporteføljens nedbetalingsplan. Denne omleggingen har medført at utbetalinger til betjening av lån for kommunen sin del har gått ned. Netto driftsresultat tilsvarer brutto driftsresultat tillagt netto finanstransaksjoner og motpost for avskrivninger. Resultatbegrepet gir uttrykk for forholdet mellom årets tilgang på driftsmidler og bruken av disse. Resultatbegrepet gir også uttrykk for om kommunen har styrket eller svekket sin driftslikviditet gjennom året. Dette kan kommunen avsette til fond til senere års disponering eller overføre investeringsregnskapet til egenfinansiering av investeringene. Dette resultatet er det mest sentrale begrepet for kommunens handlefrihet. Netto driftsresultat for Hurum kommune utgjør etter korrigering for motpost avskrivinger kr ,- (negativt resultat) mot et budsjettert resultat på kr ,- (positivt resultat). Dette innebærer en forverring av netto driftsresultat med 1,5 mill.kr. 10

12 Figur 5: Utvikling i Brutto driftsresultat, netto driftsresultat og resultatgrad Fremstillingen over viser utviklingen i brutto- og netto driftsresultat, samt netto resultatgrad for perioden Netto resultatgrad beregnes som netto driftsinntekter i % av sum driftsinntekter. Årene 2010, 2011 og 2013 viser negative netto driftsresultat. Kraftig økning på utgiftssiden sammen med tildeles svak skatteinngang var årsak til dette i 2010 og I 2012 var tallene svært gode og netto resultatgrad lå faktisk i tråd med statlige anbefalinger. Dette resultatet må vurderes ut fra noen spesielle forhold (momskompensasjon og utbytte) og resultatet for 2013 er derfor en videreføring av den negative utviklingen vi så i 2010 og Rentenivå 4,98 3,71 3,32 3,43 3,46 2,25 Netto resultatgrad 0,2 3,0-1,4-0,7 3,9 0,1 Endring % finansutgifter (året før) 16,2-6,4 6,6-3,8-44,2 12,3 Figur 6: Rentenivå, netto resultatgrad og % endring i finansutg Grafen over viser at rentenivået de siste årene har hatt liten innvirkning på utviklingen i resultatgraden. 11

13 Interne finanstransaksjoner gjelder ulike typer egenfinansiering som bruk og avsetning til fond samt overføring til investeringsregnskapet. Bruk av disposisjonsfond er i tråd med vedtak. Dette gjelder blant annet bufferfond barnevern, overførbart mer/mindreforbruk og justering i forbindelse med 1. tertial og 2. tertial. I årlige budsjetter har det også vært praksis på at man har satt av en buffer til energi som gjerne har blitt benyttet i løpet av regnskapsåret. Når det gjelder bruk av bundne fond så er bruk og regnskapsføring i tråd med de forutsetninger som ligger til grunn for tildeling av ulike typer tilskudd. I 2013 har dette blant annet gått til finansiering av aktiviteter knyttet til prosjekt som bla. rask psykisk helsehjelp, frisklivssentralen og fattigdomsmidler (ressursprosjektet). Momskompensasjon fra investering er budsjettet overført til finansiering av investeringene. Denne budsjettposten ble gjenstand for strykningsreglene i Kravet om overføring av 80 % av momskompensasjonen til finansiering av investeringene er unntatt strykningsreglene. 20 % er derfor strøket. Avsetning til disposisjonsfond er i likhet med overføring til investering blitt strøket for å få et resultat i balanse. Dette er i tråd med forskrift om årsregnskap og årsberetning 9. Avsetningene som ligger igjen knytter seg til kommuneplanarbeidet, bufferfond barnevern, integreringstilskudd, samt ordningen med netto overførbart mer/mindreforbruk fra Avsetningene til bundet fond gjelder midler som er øremerka til bestemte formål. De største avsetningene i 2013 er rask psykisk helsehjelp, SE-prosjektet og hverdagsrehabilitering. Det er i tillegg avsatt 2,6 mill.kr til selvkostområdene vann og avløp. Nettovirkningen av bruk/avsetning interne finanstransaksjoner utgjør kr ,- (høyere bruk enn avsetning). Dette reduserer regnskapsmessig merforbruk og gjør at kommunens regnskapsmessige resultat ender ut med kr, Sum driftsutgifter/driftsinntekter - utviklingstrekk siden 2009 Inntektssiden i kommuneregnskapet består av frie inntekter og inntekter som genereres i takt med tjenesteproduksjonen. Utviklingen i de ulike hovedartene på inntektssiden er forsøkt vist i figurene under: 12

14 Figur 7: Utvikling salgsinntekter, refusjoner og finansinntekter Figur 8 Utvikling overføringsinntekter Salgsinntekter ligger på samme nivå som i var et år med stor investeringsaktivitet. Dette ga Hurum kommune høye inntekter knyttet til momskompensasjonen fra investeringer. I 2013 beholder HEKF momskompensasjon fra investering. Dette medfører en nedgang i samlede refusjoner fra 2012 til En nedgang i finansinntektene fra 2010 til 2011 knytter seg hovedsakelig til motpost avskrivninger og etableringen av HEKF. En tilsvarende nedgang i utgiftsførte avskrivninger vil sees under overføringsutgifter. Hovedgruppen består av renteinntekter, utbytte, bruk og bundne og ubundne fond, motpost avskrivninger og overføringer til investeringer. Bruken fra fond vil variere fra år til år avhengig av budsjettvedtak og aktivitet på prosjekter. Finansinntektene vil også påvirkes av resultatet i foregående år. En annen årsak til nedgangen i perioden er knyttet til mindre innskuddskapital og lavt rentenivå. Regnskapsførte finansinntekter i 2013 på samme nivå som i Kommunens hovedinntekter ligger under overføringsinntekter - skatteinntekter, rammetilskudd og eventuelle andre generelle statstilskudd. Økning fra 2012 til 2013 var på 4,9 %. Dette skal dekke pris og lønnsvekst, samt finansiering av nye oppgaver. 13

15 Figur 9: Utvikling lønnsutgifter Figur 10: Utvikling driftsutgifter Lønn inkludert sosiale utgifter utgjør naturlig nok den største utgiftsposten i kommuneregnskapet. Økningen fra 2012 til 2013 er på 6,1 % og har sammenheng med ordinær lønnsvekst, samt økte sosiale utgifter. Kjøp av varer og tjenester er redusert i perioden (2010 til 2011). Dette har sammenheng med etableringen av HEKF. Utgiftene til foretaket blir synliggjort under kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon (kjøp av tjenester til foretak i egen kommune). Økningen fra 2012 til 2013 er 2,8 %. Økningen under kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon i perioden knytter seg til opprettelsen av det kommunale foretaket innen eiendom, samt endring i føring av tilskudd til ikke-kommunale barnehager (flyttet fra overføringsutgifter til kjøp av tjenester). Dette forklarer også nedgangen i overføringsutgifter fra 2010 til Økningen fra 2012 til 2013 gjelder hovedsakelig økt tilskudd til ikke-kommunale barnehager (økt antall barn), men også økt overføring til HEKF. 14

16 Finansutgiftene fremstår her som økt fra 2011 til Denne har sammenheng med den regnskapsmessige føringen av momskompensasjon (til investering) samt årsoverskuddet. Reelt sett har finansutgiftene gått betydelig ned. Utgiftene har gått ytterligere ned i Figur 11: Prosentvis endring driftsinntekter/driftsutgifter (fra foregående år) Samla utvikling fra i samla driftsutgifter og driftsinntekter illustreres i figuren over (finansutgifter og finansinntekter holdes ute. Utgiftsveksten er noe lavere fra 2012 til 2013 (5,86 %) sammenlignet med de andre årene. Tilsvarende er inntektsveksten på kun 2,5 %. Dette har igjen sammenheng med at 2012 var et spesielt år med stor momskompensajson fra investeringer. 2.2 KOMMENTARER TIL HOVEDOVERSIKT INVESTERING Oversikten over investeringsartene med tall for regnskap og budsjett går frem av selve regnskapet. Her illustreres avvikene. Udekket/merforbruk Sum finansinntekter Sum finansutgifter Sum utgifter Budsjett Regnskap Sum inntekter Figur 12: Regnskap og budsjett hovedoversikt investering 2013 Merforbruket i investering beløper seg til 1,8 mill.kr i 2013 i budsjettsammenheng var det naturlig nok forutsatt 0. Hvilke regnskapsarter som medvirker til dette går frem av diagrammet over. Det meste av avviket kan forklares ut fra at investeringsutgiftene ble høyere enn budsjettert. 15

17 Et annet avvik er kjøp av aksjer og krav til innbetaling av egenkapitalinnskudd i KLP som til sammen utgjør kr ,-. Ingen av disse regnskapstransaksjonene (finansutgifter) hadde budsjettdekning og dette gir da resultateffekt på bunnlinjen i investering. For det årlige KLP-innskuddet har manglende budsjettdekning vært normal budsjettpraksis med bakgrunn i at det er svært vanskelig å forutse det enkelte år om det kommer noe krav og hvor stort dette er. Dette er heller ikke noen utgift som kommunen kan si nei til. Kravet om at all momskompensasjon (intern finansinntekt) fra investeringer skal føres i investeringsregnskapet gjelder fra og med For 2013 gjelder kravet om at minst 80 % skal inntektsføres i investering. I budsjettet for 2013 var det forutsatt at all momskompensasjon skulle føres i investering, men driftsmessig merforbruk i 2013 gjorde at den resterende 20 % ble gjenstand for strykninger. Derfor ble momskompensasjonen i investering noe lavere enn budsjettert og dette ga dermed resultateffekt på bunnlinjen i investering. Øvrige finanstransaksjonene viser også store avvik i forhold til budsjett, men dette har i hovedsak sammenheng med transaksjoner tilknyttet startlånordningen. I tråd med tidligere års praksis er disse ikke budsjettert. Derfor viser blant annet bruk av lån (finansinntekt) et vesentlig høyere tall enn budsjettert. Motstykket til dette er utlån (finansutgift) som viser at det er regnskapsført til sammen 10,2 mill.kr som da heller ikke er budsjettert. Likeledes var det ikke budsjettert med avsetning til ekstraordinær nedbetaling av lån i Dette ble mulig grunnet høyere innbetaling av avdrag fra startlånordningen enn det kommunen selv har betalt inn til Husbanken tilknyttet samme ordning. Alle disse finanstransaksjonene har like store utgifter som inntekter og gir derfor ingen resultateffekt. 2.3 KOMMENTARER TIL REGNSKAPSSKJEMAENE 1A OG 1B Regnskapsskjema 1 B er en sammenstilling av fellesinntekter og fellesutgifter som bare kommunestyret har styringsrett over. Det gjelder poster som skatteinntekter og rammetilskudd, men også andre generelle statstilskudd som ikke er innarbeidet i inntektssystemet. De viktigste her er integreringstilskudd, tilskudd til ressurskrevende brukere og rentekompensasjonsordningene innenfor skole og pleie/omsorg. Sum frie disponible inntekter utgjør til sammen 444,2 mill.kr. Justert for eksterne og interne finanstransaksjoner samt overføringer til investeringsregnskapet utgjør tallet som skal fordeles på de ulike rammeområder 435,7 mill.kr i

18 Figur 13: Regnskapsskjema 1B Diagrammet over viser regnskapet og revidert budsjett per rammeområde (eks. VA og MVAkompensasjon). Pleie/omsorgssektoren utgjør det største utgiftsområdet. Deretter følger skoler og barnehager. Sum negativt avvik på virksomhetsnivå beløper seg til over 13 mill.kr. slik de fremgår av regnskapsskjema 1B. Dette gir ikke et helt korrekt bilde, da det er poster i 1 A (hovedsakelig bruk og avsetning fond) som føres på virksomhetene. Korrigert for dette så fordeler resultatene på rammeområdene seg slik: Regnskap Buds(end) Avvik Politisk og administrativ styring Skoler Barnehager Helse, omsorg, rehab og habiliteringstjenester Barn, ungdom og voksne NAV Hurum kompetansesenter Plan og bygg Kirke Kultur og idrett Hurum Drift (eks. VARF) Hurum Drift - VARF (avgiftspliktig område) Hurum Eiendomsselskap KF (Husleie) T O T A L T Avskrivninger VAF Korrigert for avskrivninger

19 Avskrivninger knyttet til selvkostområdet er korrigert Virksomhetene har budsjettoverskridelser og det samlede merforbruket beløper seg til 22,6 mill.kr. Den økonomiske statusen for de ulike virksomhetsområdene kommenteres under Politisk og administrativ styring Her er det et budsjettavvik/merforbruk på 0,98 mill.kr. Aktiviteten innenfor området endret seg vesentlig med flyttingen inn i nytt rådhus og etableringen av informasjonsenheten. Erfaringene nå viser at kostnadene har blitt vesentlig høyere enn budsjettert. En god del av aktivitetsendringen har vært relatert til nedleggingen på Sødra Cell og igangsetting av omstillingsprosesser. Her har det imidlertid vært gitt økonomisk støtte fra Fylkeskommunen slik at denne delen av aktiviteten er tilnærmet fullfinansiert. Men vi ser at det nok også er en del utgifter knyttet til data, telefon og mobil som har blitt vesentlig høyere enn budsjettert. Det har også vært betalt Hurum Energi for sentralbordtjenester som ikke har vært budsjettert. Kost og bevertning er også en post som viser merforbruk. I tillegg til dette ble antatte lønnskostnader satt for lavt. Noe av merkostnadene som vi nå ser innenfor denne delen av rammeområdet kan skyldes at en del utgifter nå belastes sentralt som tidligere lå ute på de enkelte virksomhetene, men her har det vært vanskelig å ha full oversikt for de budsjettansvarlige. Det arbeides med å bedre rutiner og oppfølgning i relasjon til disse utgiftene. Informasjonsenheten står for mesteparten av merforbruket på politisk og administrativt område, men det er også merforbruk på de øvrige ansvarsområdene. Blant annet ble ikke lederprogrammet i 2013 finansiert som forutsatt av KS og reise og transportkostnadene ligger over budsjett. Overformynderiet samt revisjon ble noe dyrere enn forutsatt og anslag på gebyrinntekter ble satt for høyt Skoler Rammeområdet skoler har et merforbruk på totalt kr ,-. Regnskapet viser at det er fellesområdet skole hvor det meste av merforbruket ligger. Dette beløper seg til kr ,-. Dette skyldes økte kostnader i tilknytning til spesialundervisning av fosterhjemsplasserte barn. Disse kostnadene var ikke kjent for skoleadministrasjonen ved utarbeiding av budsjettet. For en av skolene viser regnskapet at de holder seg innenfor budsjettet. Tre av skolene har et merforbruk på til sammen kr ,-.. Dette skyldes hovedsakelig økte lønnskostnader i tilknytning til undervisning av barn med spesielle behov. To av skolene har et mindreforbruk på til sammen kr. Det skyldes primært økte refusjonsinntekter Barnehager 18

20 Rammeområdet barnehage viser et merforbruk på 2,5 mill.kr. Dette ble signalisert allerede i økonomirapporten i juli Det er økningen i antall barn med barnehageplass i 2013 som er årsaken til det store avviket (økning på 45 barn fra til ). Rammefinansieringen av barnehagesektoren har medført en lite forutsigbar budsjettsituasjon. Budsjettrammene gir lite rom for endringer i barnetallet var et utfordrende år med en stor økning sammenlignet med året før. Det er helt nødvendig med et bufferfond for å ivareta svingningene i antallet barn. De kommunale barnehagene lå samlet innenfor tildelte rammer Helse, omsorg, rehabilitering og habilitering Rammeområdet hadde i 2013 et totalbudsjett på 132, 2 mill.kr.. Regnskapet viser et merforbruk på 3,4 mill.kr.. De største avvikene er på Fellesområdet med 1,2 mill.kr. og på virksomheten Hjemmetjenesten med 2,1 mill.kr.. Virksomhetene Tjenester til funksjonshemmede, Demens og Klokkarstua helsetun hadde mindre avvik, mens Rehab hadde et mindreforbruk på kr Virksomhetene har gjennom året gjennomført flere innsparingstiltak for å forsøke å bringe budsjettene i balanse og det har vært ført en stram budsjettstyring. Avvikene på Fellesområdet er knyttet til økte utgifter til medfinansiering av spesialisthelsetjenester med kr 1,9 mill og til betaling for utskrivningsklare pasienter som kommunen ikke klarte å ta tilbake ved utskrivningstidspunktet. Fellesområdet hadde en mindreutgift til legevakt og til lege- og fysioterapitjenester. Virksomhetene Hjemmetjenesten sør og nord ble slått sammen til en virksomhet i 2013, med en målsetting om å få en mere robust og fleksibel tjeneste. Hjemmetjenesten har fortsatt store utfordringer og har også i 2013 hatt en økning i antall brukere. Som følge av samhandlingsreformen utskrives stadig flere brukere med omfattende behov til oppfølging i hjemmet. Hjemmetjenesten har i perioder måttet styrke bemanningen utover bemanningsplanen for å kunne ivareta brukere med omfattende behov. I tillegg har hjemmetjenesten også i 2013 hatt et høyt sykefravær. Med det store arbeidspresset er det nødvendig å leie inn vikar ved alle fravær og vikarbudsjettene tar ikke høyde for dette, etter at de gjennom flere år er redusert. I tillegg har opplæring knyttet til omorganiseringen medført at man har måttet ta inn vikarer. Merforbruket på Hjemmetjenesten fordeler seg med 1,45 mill.kr på lønnspostene, kr ,- knyttet til leasingbiler og ca ,- til sårmateriell Barn, Ungdom og Voksne Tjenesteområdet hadde et merforbruk på totalt på 5,477 mill. (inkl. fellesområdet) 19

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet , i kommuneregnskapet Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Desember 2011 1 1.0 INNLEDNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 KOMMUNESEKTORENS ØKONOMI OG REGNSKAPSFØRING 3 1.3 VIDERE FREMSTILLING 4 2.0 DEN KOMMUNALE

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Årsmelding 2012. Årsmelding 2012. Hurum kommune. Hurum kommune Side 1

Årsmelding 2012. Årsmelding 2012. Hurum kommune. Hurum kommune Side 1 Årsmelding 2012 Hurum kommune Hurum kommune Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Økonomien i 2012... 4 1.1 Kort oppsummert... 4 1.2 Til de enkelte delene av regnskapet... 6 1.2.1 Kommentarer til hovedoversikt

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom.

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom. Forord Rådmannen legger frem årsberetning og regnskap for 2015 som to dokumenter. Årsberetningen og regnskap er pliktig informasjon etter lov og forskrift Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2016,

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2015/2847-2 Saksbehandler: Gunnar Lien Saksframlegg Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer