LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017"

Transkript

1 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten Reviderte vedtekter for eiendomsskatt Innspill fra eldrerådet ang. møtegodtgjørelse

2 1 RÅDMANNENS FORORD Det har vært svært utfordrende å komme i mål med et balansert budsjett for Lillesand kommune for Utfordringene skyldes i hovedsak bortfall eller reduksjon av store inntekter som momskompensasjon fra investeringer, utbytte fra Agder Energi og refusjon for ressurskrevende brukere. Samtidig fortsetter presset på kommunale tjenester å øke, både som følge av befolkningsvekst og generell samfunnsutvikling. Ved utgangen av 2013 forventes kommunes fondsbeholdning å være nede på et svært lavt nivå. Det har derfor vært et ønske om å legge et budsjett uten ytterligere tapping av disposisjonsfondet. Rådmannen legger frem et budsjett med bruk av fond, men det er begrenset så langt som mulig. Det er viktig igjen å bygge opp en buffer, slik at vi har litt å gå på når vi om få år må bygge ny skole i sentrum. Vi må også ta høyde for samhandlingsreformen og en betydelig befolkningsvekst i de øvre aldersgruppene i årene fremover. For å håndtere dette foreslås det å fjerne bunnfradraget på eiendomsskatt. Inntekten herfra er i sin helhet satt av til fond. De siste årene har Lillesand blitt trukket kraftig i skatteinntekter i november. Vi har endelig funnet forklaringen på hvorfor. Dette skyldes beregnede skatteinntekter fra utenlandske arbeidere som jobbet her i forbindelse med E18-utbyggingen, og som ikke lenger skatter til Lillesand kommune. Skatteetaten lager sine prognoser på bakgrunn av tidligere års inntekter, og så får kommunene en korreksjon i november basert på faktisk innbetalt skatt. Det ser ut til at vi nå ligger inne med de rette prognosene, slik at skatteinntektene fremover forventes å være noenlunde stabile. I forslag til statsbudsjett for 2014 har den avtroppende regjeringen lagt et anslag på skattevekst for landet på 3,3 %. Dette er vesentlig lavere enn skatteveksten i inneværende år. På bakgrunn av utviklingen i 2013 har vi valgt å legge anslaget for Lillesand på 4,5 %. Økningen kommunen får i frie inntekter går for 2014 med til å dekke økte utgifter til pensjon, renter og avdrag, samt til å dekke inn igjen det fjorårets budsjett ble saldert med av fondsbruk og for høye inntekter fra utbytte. Det vil si at sektorene i 2014 får en ramme som er mer eller mindre lik justert budsjett for 2013, men med noe kompensasjon for direkte pålagte oppgaver i statsbudsjettet, vekst i barnehagesektoren og merutgifter til ressurskrevende bruker over 67 år. Dog vil det nok for alle enheter oppleves som om man har fått et kutt, i det man ikke har blitt kompensert verken for lønns- eller prisvekst eller for andre former for aktivitetsøkning. For å få budsjett og økonomiplan i balanse foreslår rådmannen noen større grep i forhold til tjenestetilbudet. Dette er i første omgang nedleggelse av Sjømannshjemmet og en økning av prisene for kommunale tjenester. For ytterligere tilpasning av driften vil rådmannen fremme en sak for bystyret i april, hvor man ser på flere muligheter for kutt og endring i tjenestetilbudet. Tiltak som har vært foreslått er blant annet salg av en eller flere kommunale barnehager. Bystyresaken kan medføre en omfordeling av budsjettmidler mellom sektorene. Endringer som ligger innenfor rådmannens delegasjon vil bli igangsatt snarest, selvfølgelig etter drøftinger med organisasjonene. Det er et mål at endringene skal ha full virkning fra og med 1. august Rådmannen takker enheter, sektorer og organisasjonene for godt arbeid og lojalitet i den utfordrende situasjonen kommunen er i, og ser frem til nye utfordringer i 2014! Jan Henning Windegaard, Rådmann Side 2

3 Innholdsfortegnelse Side 1 RÅDMANNENS FORORD... 2 SAMMENDRAG PRINSIPPER ORGANISERING AV BUDSJETTARBEIDET NØKKELTALL MÅL, UTFORDRINGER OG TILTAK DRIFT OVERORDNET NIVÅ ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT BALANSE OG INNTEKTER TIL FORDELING (BUDSJETTSKJEMA 1A) BUDSJETT FORDELT PÅ TJENESTENE (BUDSJETTSKJEMA 1B) ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING INVESTERINGER OG FINANSIERING (BUDSJETTSKJEMA 2A) BRUTTOINVESTERINGER (BUDSJETTSKJEMA 2B) PREMISSER FOR BUDSJETTET STATSBUDSJETT BYSTYREVEDTAK ORGANISERING OG BEMANNING ORGANISERING STILLINGSHJEMLER FRAVÆR/NÆRVÆR BEFOLKNINGEN BEFOLKNINGSUTVIKLING BEFOLKNINGSFRAMSKRIVINGER I PLANPERIODEN ET BLIKK UTOVER PLANPERIODEN KONSEKVENSER FOR TJENESTETILBUDET DRIFT AV TJENESTENE RAMMEOMRÅDENE RAMMEOMRÅDE 0 OG 1 FORDELINGSUTGIFTER RAMMEOMRÅDE 2 FOLKEVALGTE RAMMEOMRÅDE 3 RÅDMANNENS STAB RAMMEOMRÅDE 4 HELSE OG KULTUR RAMMEOMRÅDE 5 SKOLE RAMMEOMRÅDE 6 BARNEHAGE RAMMEOMRÅDE 7 TEKNISK DRIFT OG FORVALTNING RAMMEOMRÅDENE 8 OG 9 VA OG HAVN OM INVESTERINGSPROSJEKTENE OPPSUMMERING Side 3

4 SAMMENDRAG I henhold til forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner 6, skal det gjøres rede for de grunnleggende prinsipper kommunen har brukt ved fremstillingen av årsbudsjettet, og i tilknytning til dette skal det også gis en beskrivelse av organiseringen av budsjettarbeidet. 1.1 PRINSIPPER Ny kommuneplan ble vedtatt september 2011, og er i disse dager under delvis revisjon. Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel, og viser konsekvensene av kommuneplanen omsatt i inntekter og utgifter. Økonomiplanen omfatter hele kommunens virksomhet de neste fire årene, både på drifts- og investeringssiden. Årsbudsjett for 2014 tilsvarer økonomiplanens år 1. I kommuneplanen er mål og utfordringer beskrevet både for den enkelte sektor og for organisasjonen som helhet. Vi har derfor valgt ikke å gjenta dette i foreliggende økonomiplan, men henviser til kommuneplanen. Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for perioden bygger på de forutsetninger og prioriteringer som fremgår av vedtatt økonomiplan for perioden , forslag til statsbudsjett 2014, oppdaterte befolkningsprognoser og gjeldende kommuneplan. Som utgangspunkt for budsjett for enhetene er det lagt til grunn justert budsjett for 2013, mens det i tabellene som tidligere år er vist opprinnelig vedtatt budsjett. Budsjett og økonomiplan er i balanse, både isolert pr år og totalt. I 2014 er det lagt opp til et overskudd, som er følge av forslag om fjerning av bunnfradraget på eiendomsskatt. Inntektene fra denne endringen i eiendomsskatten settes i sin helhet av på fond for å dekke senere utgifter knyttet til investeringer i ny sentrumsskole og utvidet tjenestetilbud som følge av den kommende eldrebølgen. Vi har igjen utfordret kommuneplanens mål om netto driftsresultat på 3 %, da vi ikke kan legge opp til et slikt resultat uten at det blir kritisk for kommunens tjenestetilbud. Momskompensasjonsordningen ble utvidet fra og med Kommunesektoren fikk et trekk i rammetilskuddet tilsvarende forventet økning i momskompensasjonen. Denne ordningen er avviklet fra 2014, slik at merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer i sin helhet beholdes til finansiering av investeringer. Vi har dermed ikke lenger mulighet for å bruke denne inntekten til drift. Utbytte fra Agder Energi er en årlig inntekt som også kunne vært brukt til investeringer. I Lillesand kommune brukes det årlige utbyttet til drift. Det samme gjelder utbytte fra LINA, men vi får ikke utbytte fra derfra hvert år. Alle ekstraordinære inntekter går til nedbetaling av gjeld. 1.2 ORGANISERING AV BUDSJETTARBEIDET Budsjettarbeidet starter med rådmannens budsjettskriv til enhetene, hvor fremdriftsplanen er beskrevet. Alle enheter har fått mulighet til å gi innspill til budsjettet, men det har ikke vært rom for nye tiltak utover det som er politisk bestemt eller følger av befolkningsveksten. Kommunalsjefene har deretter gjort prioriteringer innenfor sine rammeområder. Økonomiavdelingen har sydd sammen innspillene, gjort beregninger på inntektssiden, lagt inn forutsetninger fra statsbudsjettet og føringer fra bystyret. Sammenstilling av dette viste et betydelig avvik mellom behov og tilgjengelige ressurser. Prioriteringene er i siste runde gjort i fellesskap av rådmann og kommunalsjefer. Budsjettet består av en overordnet del hvor premisser og budsjettrammer presenteres, samt en del som inneholder budsjettfordelingen ut på enhetsnivå og en nærmere presentasjon av investeringsprosjektene. Side 4

5 Følgende obligatoriske oversikter/budsjettskjemaer er presentert: Tabell nr. 1: Obligatoriske oversikter Obligatorisk oversikt Obligatorisk oversikt drift Obligatorisk oversikt investering Budsjettskjema 1A (drift) Budsjettskjema 1B (drift) Budsjettskjema 2A (invest.) Budsjettskjema 2B (invest.) Forklaring Driftsbudsjett fordelt på utgifts- og inntektstyper (arter). Investeringsbudsjett fordelt på bruk av investeringsmidler og finansiering av dette. Inntekter til fordeling på rammeområdene Hvert rammeområde med utgifter, inntekter og nettoramme Årets finansieringsbehov samt finansiering av dette. Bruttoinvesteringer per prosjekt. 1.3 NØKKELTALL Tabell nr. 2: Nøkkeltall Nøkkeltall Brutto driftsresultat Budsjett 2014 kr 25,5 mill. Vurdering Beløpet er et resultat av høyere inntekter og et stort krav til effektivisering i sektorene, hvor totale kostnader nærmest er fryst på nivå med fjoråret. Det ligger her inne kr 7,5 mill. som følge av fjerning av bunnfradraget på eiendomsskatt. Renter og avdrag Netto driftsresultat Overført fra drift til investering Avsetning til frie fond Kr 71,7 mill. kr 3,9 mill. 0,5 % Kr 0 Netto avsetning kr 6 mill. Utfordring: Å holde kostnadsbudsjett for 2014, slik at vi kommer på et driftsnivå som er tilpasset inntektene våre. Renter og avdrag øker vesentlig fra 2013 til 2014, bl.a. som følge av at planlagt salg ikke er oppnådd. Utfordring: Ikke øke gjelda utover i økonomiplanperioden. Lavere enn opprinnelig budsjett for 2013, men skal ikke lenger dekke tilbakeføring av momskompensasjon til investering. Utfordring: Mål i kommuneplanen på 3 %. Må bygge opp fond for å møte fremtidige oppgaver. Som følge av at ordningen med at momskompensasjon fra investeringer kan brukes til drift faller helt bort fra 2014 er det ikke lagt opp til noen overføring til investering. Det er lagt opp til minimal bruk av fond i Økt inntekt som følge av fjerning av bunnfradraget er i sin helhet satt av til fond. Gjeldsgrad 1,61 0,95 u/va og formidlingslån Utfordring: Å håndtere vekst i løpet av 2014 og resten av planperioden innenfor rammene. Gjeldsgraden her er inkl. VA og uten pensjonsforpliktelser. Utfordring: Å sikre nasjonale føringer og lovpålagte oppgaver uten økt gjeldsgrad. 1.4 MÅL, UTFORDRINGER OG TILTAK Lillesand kommune har gjennom mange år jobbet for å tilpasse seg stadig strammere rammer for drift. For å klare dette, og også ta unna nye oppgaver som har kommet, har man brukt av fond og også saldert budsjettet med andre ikke-varige inntekter. Ved inngangen til 2014 ser det ut til å være langt mindre enn ønskelig igjen på disposisjonsfondene våre, og Side 5

6 muligheten til å bruke momskompensasjon fra investeringer til drift faller helt bort. Det ser heller ikke ut til at utbytteinntektene fra Agder Energi skal komme opp på 2010-nivå igjen med det første. Budsjett og økonomiplan viser at Lillesand kommunes økonomi er under sterkt press som følge dette, samt på grunn av allerede vedtatte investeringer, meldte behov i gjeldende økonomiplan og utviklingen i løpet av I tillegg kommer nye behov i som følge av demografiske endringer, statlige pålegg og lignende Mål Kommunens mål, utfordringer og tiltak på økonomisiden er beskrevet i kommuneplanens kapittel 4.3. De overordnede målene er som følger: 1. Økonomisk handlefrihet gjennom egne prioriteringer 2. Kontroll over egen virksomhet 3. Stabilitet og økonomisk forutsigbarhet For å nå disse målene er det nødvendig at vi har en aktiv holdning til endringer i verden rundt oss, og evner å forstå konsekvensene av disse. I tillegg må vi sørge for å legge disse konsekvensene inn i vår egen økonomiske planlegging, slik at vi ikke får store overraskelser på økonomisiden når endringene treffer oss Utfordringer Lillesand kommune har en stram økonomi til tross for vekst i de frie inntektene (skatt og rammetilskudd). Dette skyldes økt press på tjenestene som følge av demografiske forhold, flere oppgaver, høyt investeringsnivå og økte pensjonsutgifter. Gapet mellom tjenester som tilbys og innbyggernes forventinger er økende. Kommunen har også i flere år brukt mer penger enn man burde til drift. Dette er en følge av gode tider under E18-utbyggingen, hvor man tilpasset seg en drift som koster mer enn hva vi i dag har råd til. I oppstarten av budsjettprosessen for 2014 fant vi at vi manglet ca. kr 20 mill. for å kunne fortsette driften som før. Da aldersfordelte befolkningstall pr. 1/7 kom i september så det ut til at vi ville få en drahjelp på ca. kr 8 mill. som følge av kriteriedata. Med forslaget til statsbudsjett forsvant imidlertid denne drahjelpen, da skatteøren til kommunene og forventet skattevekst ble justert vesentlig ned. Det er dermed fortsatt behov for en tilpasning av driften med ca. kr 20 mill. I rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan har sektorene fått rammer som er tilpasset dette, men man har ikke rukket å se den fulle konsekvensen av en slik tilpasning på den enkelte enhet. Rådmannen vil derfor fremme en sak for bystyret i april, hvor alternative løsninger legges frem. Kommunen må i større grad enn tidligere finne effektive løsninger, søke ny kunnskap og innovative løsninger i samarbeid med andre samfunnsaktører Tiltak Det er gjennom 2013 foretatt nødvendige driftstilpasninger i alle enheter; det være seg endring av rutiner, avslutning av engasjementer, nedleggelse av vakante stillinger med mer. Dette mener vi å ha klart uten reduksjon i tjenestetilbudet eller kvaliteten på de tjenestene som leveres. Som følge av nye pålagte oppgaver, lavere utbytte, bortfall av refusjon for en ressurskrevende bruker og fortsatt vekst i aldersgruppen som krever barnehageplasser, er de siste årenes økonomiske øvelser likevel ikke nok. For å nå vedtatte mål og møte de kommende utfordringene må det gjøres større strategiske og strukturelle grep. Rådmannen foreslår i budsjett og økonomiplan en nedleggelse av Sjømannshjemmet i løpet av Dette er et grep som på sikt kan gi oss en innsparing på ca. kr 4,2 mill. pr år. Da vi har gode beregninger på besparelsen, og en mulighet til å gjennomføre endringen på en god måte, har rådmannen valgt å foreslå dette tiltaket direkte i budsjett. Vi har sett på flere større grep, hvorav en del er luftet med politiske gruppeledere og organisasjonene i løpet av høsten. Det er imidlertid ingen av disse vi Side 6

7 foreløpig har godt nok kvalitetssikrede tall eller konsekvensanalyser på, slik at rådmannen vil komme tilbake med en sak på dette i april Aktuelle grep kan være salg av kommunale barnehager, sammenslåing eller nedleggelse av skoler (må ses i sammenheng med ny sentrumsskole), sentralisering av oppgaver som i dag ligger på enheter og sektorer og nedleggelse av konkrete tilbud til våre innbyggere, samt oppsigelser. Tiltak som ligger innenfor rådmannens delegasjon vil bli igangsatt så fort det er gjennomført drøftinger med organisasjonene. Øvrige tiltak for å møte mål og utfordringer er nærmere beskrevet under omtalen av sektorene. Side 7

8 2 DRIFT OVERORDNET NIVÅ 2.1 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Tabell nr. 3: Økonomisk oversikt drift Regnskap 2012 Oppr. budsjett 2013 Budsjett 2014 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Side 8

9 2.2 BALANSE OG INNTEKTER TIL FORDELING (BUDSJETTSKJEMA 1A) Budsjett og økonomiplan legger til grunn balanse i økonomiplanperioden. Befolknings- og aktivitetsvekst gir økt risiko for uforutsette utgifter som ikke kan dekkes innenfor rammen. Vi må derfor være forsiktige ved bruk av fond. Det er avgjørende for kommunens samlede økonomi at organisasjonen i løpet av året håndterer vekst innenfor rammene. I tabellen under vises årene i 2014-kroner. Endringene i disse årene er sett i forhold til budsjett Tabell nr. 4: Budsjettskjema 1A drift (inntekter til fordeling) Budsjett 2014 ØP 2015 ØP 2016 ØP 2017 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjettskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk De totale inntektene til fordeling til drift har økt med ca. kr 26,5 mill. Økningen skyldes vekst i frie inntekter og bortfall av overføringer til investeringsregnskapet, mens veksten i finansutgifter er med på å redusere midlene som er til fordeling til driften. De enkelte postene i tabellen beskrives nærmere nedenfor Skatt og rammetilskudd I regjerningens forslag til Statsbudsjett 2014 er anslaget på de frie inntektene for Lillesand kommune på kr 487,2 mill. De frie inntektene er en samlebetegnelse på 4 inntektsposter; rammetilskudd, skjønnstilskudd, skatt på inntekt og formue og inntektsutjevning. Rammetilskuddet er beregnet til kr 240,6 mill. basert på kostnadsnøklene og innbyggertallet pr. 1. juli I tillegg får kommunen et skjønnstilskudd på kr 2,6 mill. Skatteanslaget for Lillesand i 2014 er på kr 234,2 mill. Ut fra forutsetningene som legges til grunn for forventet utvikling på skatteinntektene i landet vil Lillesand ligge på 89,6 % av landsgjennomsnittet. Dette vil gi kommunen kr 12,3 mill. i inntektsutjevning. Statsbudsjettets anslag på frie inntekter legger KS inn i sin prognosemodell for å gi kommunene et hjelpemiddel i budsjettarbeidet. Administrasjonen har benyttet prognosemodellen med betegnelsen "1307GH", datert den 16. oktober I modellen har vi, på bakgrunn av de siste opplysningene om befolkningsvekst, lagt inn vår egen prognose på befolkningstallet pr Befolkningsveksten i Lillesand er noe høyere enn i resten av landet, noe som ved beregning av inntektsutjevningen vil gi en positiv uttelling. Befolkningsveksten for landet ligger normalt på ca. 1,3 % pr år. I våre prognoser har vi lagt til Side 9

10 grunn SSB sine prognosetall for middels vekst, noe som gir en vekstprognose på ca. 1,6 % i snitt for Lillesand i planperioden. Ved beregning av frie inntekter (summen av skatt og rammetilskudd) i planperioden er det tatt utgangspunkt i en årlig realvekst i tilskudd på ca. 1,0 % frem til Rammetilskuddet for Lillesand i 2014 er på kr 240,6 mill. inkludert samhandlingsmidler, skjønnsmidler, utgiftsutjevning og saker med særskilt fordeling. I 2014 legger avtroppende regjering opp til en reduksjon i skatteøren til kommunene fra 11,6 % til 11,4 %. Bakgrunn for reduksjonen er den høye veksten i kommunenes skatteinntekter i Intensjonen bak kommunenes finansiering er at skatteinntektene skal utgjøre ca. 40 % av kommunenes samlede inntekter. I forslaget til statsbudsjett legges det opp til en vekst i skatteinntektene i 2014 på 3,3 %. I våre prognoser har vi lagt til grunn en vekst på 4,5 %, med bakgrunn i befolkningsvekst og den positive utviklingen kommunens skatteinntekter har hatt i siste del av I perioden er det lagt inn en realvekst i skatteinntektene på 1 % for landet, det samme er lagt inn for Lillesand. Ved utgangen av september er kommunens skatteinntekter i ,92 % høyere enn for samme periode i For landet for øvrig er veksten på 6,7 %. Det er 2012 som er siste fastpunkt for skatteinntekter, alle tall beregnes derfor ut fra dette. I statsbudsjettet for 2014 har regjeringen oppjustert anslaget på skatteinntektene for 2013 fra 4,96 % i RNB 2013 til 6,18 % totalt for landet. I prognosemodellen, som er grunnlaget for budsjetterte frie inntekter 2013, er det lagt inn en vekst i skatteinntektene i 2013 på 8,6 % i forhold til 2012-nivået for Lillesand. Landet for øvrig er lagt inn med en økning på 6,18 %. Det betyr en skatteinngang i 2013 på kr 231,4 mill. Det er dette nivået som er utgangspunktet for beregningen av budsjetterte skatteinntekter i 2014 og resten av planperioden Eiendomsskatt Lillesand kommune utskriver eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. I rådmannens forslag til budsjett 2014 legges det ikke opp til endring i promillesatsene som blir brukt til beregning av eiendomsskatten verken for næring, verker og bruk eller for bolig/fritidseiendommer. Rådmannen foreslår imidlertid å fjerne bunnfradraget som blir gitt pr. boenhet. Bunnfradraget er i dag på kr pr. boenhet, og det er registrert 6250 boenheter i kommunen. Ved å fjerne bunnfradraget vil det gi kommunen en ekstrainntekt på ca. kr 7,5 mill. Denne merinntekten er ikke tiltenkt brukt i kommunens drift, men satt av på fond for å kunne møte fremtidige demografiske utfordringer som ny sentrumsskole og eldrebølgen. I planperioden er det lagt inn økning i eiendomsskatten på kr pr. år som følge av økning i antall eiendommer. Tabell nr. 5, eiendomsskatt Type bolig Sats Kronebeløp Andel Bolig- og fritidseiendom ,56 % Næring/Verker og bruk ,44 % Sum ,00 % Andre generelle statstilskudd Det planlegges å bosette 30 nye flyktninger i Dette gir en prognosene for integreringstilskudd på kr 13,2 mill. inkludert tilskudd til mindreårige flyktninger. Utfordringen knyttet til bosetting av flyktninger er å fremskaffe egnede boliger. Ved beregning av rentekompensasjonen for investeringer innen skolerenovering, kirke og omsorgsboliger har rådmannen benyttet kommunens tildelte investeringsramme og rente i Husbanken. Kompensasjonen som er lagt inn i budsjettet er hentet direkte fra Husbanken. Side 10

11 2.2.3 Finanstransaksjoner Avdrag I økonomiplanen beregnes avdrag i henhold til prinsippet om minimumsavdrag. Disse er koblet til avskrivninger. Renter Vi har fått hjelp av vår rådgiver i Nordea ift. spådommer om rentenivå i planperioden: Det har vært svært turbulent på nøkkeltallsfronten de siste månedene. Etter inflasjonstallene for august og september, som begge viste betydelig høyere inflasjon enn forventet, trodde mange av markedsaktørene at Norges Bank ville oppjustere rentebanen betydelig på sitt septembermøte. Norges Bank valgte imidlertid ikke å gjøre dette, da de la betydelig vekt på de mer negative signalene som kom fra bedriftenes nettverk rundt i Norge. Den negative tendensen har fortsatt nå i oktober, og da ble også inflasjonstallene kraftig redusert, samtidig som det har skjedd en betydelig nedvurdering av vekstutsiktene fremover. Dette har medført at Nordea nå tror første renteøkning først kommer et godt stykke ut i 2015, og at rentenivået de neste 2 årene blir stabilt lavt. Hva som skjer for 2016 og 2017 er svært vanskelig å forutse, og mye vil avhenge av hvor sterk veksten blir i USA, og om de klarer å være vekstmotoren som trekker både seg selv, Europa og resten av verden ut av problemene. Nordea tror på noe høyere renter både i 2016 og Gjeldsutvikling Netto gjeld, det vil si total gjeld fratrukket pensjonsforpliktelser, husbanklån og VA-gjeld, øker noe i Den vil så stå stille resten av planperioden. I revisjon av kommuneplanen legges det opp til et gjeldstak, slik at gjelden heller ikke skal øke før vi må bygge ny sentrumsskole. VA-gjelden øker i planperioden som følge av investeringsprogrammet i hovedplan for vann og avløp. Denne gjeldsøkningen er underlagt regler for selvkost. Tabellen nedenfor viser utviklingen basert på antatt inngang fra 2013, samt investeringer, rente og avdrag i planperioden. Tabell nr. 6: Gjeldsutvikling År 2013e Gjeldestimat Lån Lån Lån Lån Ordinær avdr Ekstra ordinær avdr Sum gjeld Sum VA Gjeld (inv.-avdr.) Sum formidlingslån (netto) Gjeld uten Start- VA lån Renteinntekter Renteinntekter utgjør renter for bankinnskudd, byggelånsrenter samt formidlingslån. Utbytte Med unntak for 2013 har eierne de senere år tatt ut til sammen kr 900 mill. i utbytte fra Agder Energi. Lillesand kommune sin andel har tilsvart eierandelen på 2,272 %, kr 20,45 mill. Etter signaler fra selskapet om at resultatet i 2013 er vesentlig bedre enn for 2012, samt signaler om at det skal ta seg opp vesentlig de neste årene, har vi igjen budsjettert med et årsresultat Side 11

12 for selskapet på kr. 900 mill. Imidlertid sier vedtatt utbyttestrategi at utbytte skal utgjøre kr. 500 mill % av overskudd over dette. Utbytte for 2014 er dermed beregnet til kr. 16,8 mill. For planperioden har rådmannen lagt inn forventninger om at selskapets årsresultat øker med kr 100 mill. hvert år. I 2013 fikk kommunen utbetalt utbytte fra LINA AS på kr 5 mill. Denne inntekten er ikke videreført i Interne overføringer Interne finanstransaksjoner består av avsetninger til og bruk av avsetninger på ulike driftsfond. I tillegg finnes bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk og dekning av merforbruk under denne posten. Vi har de siste årene brukt av fondene våre for å dekke opp utfordringer vi har hatt på driftssiden, bl.a. for å kompensere for lavere inntekter fra Agder Energi. I 2013 legges det opp til å bruke hele kr 13 mill. av ubundne driftsfond (disposisjonsfond). Disposisjonsfond er bufferen vår, og er begrenset. Kommunen har behov for å bygge opp en større buffer til nedbetaling av fremtidige investeringer som følge av ny sentrumsskole og behovet som følger av eldrebølgen. Det er derfor i planperioden lagt opp til en netto avsetning til fond. Tabell nr. 7: Fondsutvikling Fondsutvikling 2013e Sum Fond Herav: Disp.fond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endr.prinsipper drift Endr.prinsipper investering Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udisp.investeringsregnskap Udekket investeringsregnskap Likviditetsresverve Overføring fra drift til investering I kommuneregnskapet har man anledning til å overføre budsjettmidler fra drift til investering, men ikke omvendt. I posten Overføring fra drift til investering har det de senere årene lagt tilbakeføring av momskompensasjon fra investeringer, som har vært inntektsført i drift. Fra og med 2014 faller muligheten til bruk av momskompensasjon i drift helt bort, og denne typen momskompensasjon føres direkte i investeringsregnskapet. Det er dermed ikke lagt opp til noen overføring fra drift til investering i planperioden. Side 12

13 2.3 BUDSJETT FORDELT PÅ TJENESTENE (BUDSJETTSKJEMA 1B) Tabell nr. 8: Budsjettskjema 1B, fordeling av nettobevilgning per rammeområde Budsjett 2014 ØP 2015 ØP 2016 ØP 2017 Regnskap 2012 Budsjett Fordelingsutgifter Utgifter Inntekter Netto Folkevalgte Utgifter Inntekter Netto Rådmann med stab Utgifter Inntekter Netto Sektor for Helse og kultur Utgifter Inntekter Netto Sektor for Skole og PPT Utgifter Inntekter Netto Sektor for Barnehage Utgifter Inntekter Netto Teknisk sektor Utgifter Inntekter Netto VA Selvfinansierende Utgifter Inntekter Netto Havn Utgifter Inntekter Netto ALLE Utgifter Inntekter Netto Den totale budsjettrammen for rammeområdene er økt med ca. kr 26,5 mill. i forhold til opprinnelig budsjett 2013, og ca. 24,4 mill. i forhold til justert budsjett for året. Hovedårsaken til økningen på budsjettrammen er bortfall av ca. kr 19,9 mill. i momskompensasjon fra investeringer. Frem til og med 2013 ble denne refusjonen inntektsført på det ansvaret som investeringen var knyttet opp mot. Motposten til denne inntekten er på budsjettskjema 1-A og posten overføring til investering, Fra og med 2014 vil momskompensasjonen på investering bli direkte inntektsført i investeringsregnskapet. Som tallene viser er den vesentligste endringen kommet på rammeområde 0, mens resten av rammeområdene har små variasjoner. Økningen er imidlertid "spist opp" av økte pensjonsutgifter, lønns og prisvekst. Det vil si at sektorene kronemessig har mer eller mindre den samme rammen i 2014 som i Man må dermed dekke kostnader for lønns- og prisvekst, samt evt. aktivitetsendring, innenfor denne rammen. Dette vil bli svært utfordrende. Det er vanskelig å gjøre nøyaktige beregninger av hvor mye tilpasningen utgjør for den enkelte sektor, da man i tilfellet måtte Side 13

14 sett rammen opp mot en "idealsituasjon" hvor alle merkostnader og korrigeringer fra tidligere år er tatt inn. Dette ville gi et galt bilde av hva som er faktisk innsparing. Investering 2.4 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING Tabell nr. 9: økonomisk oversikt investering Regnskap 2012 Oppr.budsjet 2013 Budsjett 2014 Økonomisk oversikt - investering Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Avsatt til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket/udisponert Side 14

15 2.5 INVESTERINGER OG FINANSIERING (BUDSJETTSKJEMA 2A) Fra og med 2014 inntektsføres ikke momskompensasjon på investeringsprosjekter lenger i driftsregnskapet, men direkte i investering. Dette innebærer at de prosjektene som normalt får kompensert for moms nå viser investeringskostnad eksklusiv merverdiavgift. Det er de siste årene ferdigstilt store utbyggingsprosjekter. I løpet av første kvartal 2013 er boligene på Nordgården og Kroksteinåsen (Blåbæråsen) ferdigstilt og tatt i bruk. Utvidelsen av Tingsaker skole og bygging av ny barnehage i Høvåg forventes ferdigstilt i løpet av 1. halvår Befolkningsutviklingen i kommunen tilsier at det i årene fremover vil bli press innen barnehage- og skolesektoren. På bakgrunn av dette er det i budsjettet lagt inn midler til forprosjektering av ny skole i sentrum. I påvente av denne utredningen har ikke rådmannen foreslått andre investeringer innen skolesektoren, men ønsker en totalvurdering av behovene når resultatet av forprosjektet foreligger. I tillegg vil det mot slutten av økonomiplanperioden være behov for å sette av midler til planlegging og gjennomføring av prosjekter innen pleie og omsorg for å møte den kommende eldrebølgen, og for å rasjonalisere driften innenfor denne sektoren. I påvente av planen for utviklingen på Dovre har administrasjonen ikke satt av midler til denne typen investeringer, men er forberedt på store investeringer innen sektoren mot slutten av planperioden og årene rett etter. Investeringsbudsjettet bygger på økonomiplan , prosjekter som er vedtatt i 2013, øvrige politiske vedtak og innspill fra administrasjonen. Tabell nr. 10: Budsjettskjema 2A investering Budsjett 2014 ØP 2015 ØP 2016 ØP 2017 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Budsjettskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Det totale omfanget av budsjetterte investeringer i 2014 er på ca. kr 140 mill. VA, Tingsaker skole og renovering av eksisterende bygningsmasse utgjør hovedtyngden i investeringsbudsjettet. Låneopptaket i 2014 er foreslått til å være i størrelsesorden kr 138 mill. Salg av kommunale eiendommer, refusjoner og overføringer er anslått til å ha en verdi i størrelsesorden kr 42 mill. Av dette settes kr 40 mill. av på ubundet investeringsfond til nedbetaling av gjeld. Netto utvikling i låneporteføljen i 2014 vil dermed være på ca. kr 98 mill., hvorav gjeld tilhørende VA utgjør kr 59,4 mill. Når man også tar hensyn til ordinære avdrag vil kommunens ikke selvfinansierende gjeld øke med ca. kr 8,2 mill. For resten av planperioden er det lagt til grunn at denne delen av gjelda ikke skal øke. Side 15

16 I investeringsbudsjettet er det lagt inn inntekter knyttet til salg av eiendommer. Kommunen har store arealer klare for salg på Gaupemyr. Området på Gaupemyr er hovedtyngden av de arealene man forventer å avhende i løpet av Administrasjonen har nær kontakt med eksterne firmaer som ønsker å erverve og bygge ut i dette området. Det er engasjert eiendomsmegler som står for den videre markedsføringen og salg av de resterende tomtene. 2.6 BRUTTOINVESTERINGER (BUDSJETTSKJEMA 2B) Budsjettskjema 2B viser rådmannens forslag til investeringer i perioden Prosjekter av vesentlig karakter vil bli nærmere omtalt i kapittel 9. Tabell nr. 11: Budsjettskjema 2B investering Budsjett 2014 ØP 2015 ØP 2016 ØP Administrative prosjekter Havn IKT - hovedprosjekt Tekniske hjelpemidler Helse sentrum Nybygg Habilitering - nytt dagsenter Utbedring fiskebryggen Kjøp sosial/flyktning bolig VA - hovedprosjekt EBE - hovedprosjekt Utvidelse Tingsaker Ny skole sentrum Adresseringsprosjekt MDS - hovedprosjekt Total investering Side 16

17 3 PREMISSER FOR BUDSJETTET 3.1 STATSBUDSJETT 2014 I forslaget til statsbudsjett for 2014 signaliseres det en realvekst i samlede inntekter for kommunesektoren på kr 7,7 mrd., tilsvarende 2 %. Veksten regnes fra det såkalte RNBnivået for kommunesektorens inntekter i Av veksten utgjør kr 5,2 mrd. frie inntekter, hvorav kommunenes andel utgjør kr 4,3 mrd. og fylkeskommunenes andel kr 0,9 mrd. Dette tilsvarer en realvekst i frie inntekter på 1,7 %. Skatteanslaget for kommunesektoren samlet i 2013 er oppjustert med vel 1,8 mrd. kroner sammenliknet med anslaget i kommuneproposisjonen/rnb. Det innebærer at inntektsveksten i 2014 blir lavere når den regnes fra nåværende anslag for Veksten i samlede inntekter i 2014 blir 5,9 mrd. kroner når den regnes fra nåværende anslag på regnskap for Tilsvarende blir veksten i frie inntekter kr 3,3 mrd. Veksten i de frie inntektene må sees i sammenheng med kommunenes anslåtte merutgift knyttet til demografiutviklingen. I tillegg skal veksten dekke beregnet økning i pensjonskostnader, samt lønns- og prisvekst. Regjeringen/KRD presiserte for 2013 at Når det står at vekst i frie inntekter skal bidra til å dekke, henspeiler det på at det er ingen automatikk i at veksten i frie inntekter i sin helhet skal dekke økte demografi- og pensjonskostnader noe må kommunene selv sannsynligvis dekke gjennom omstilling og effektivisering. Dette ser ut til å gjelde også for Kostnadsveksten (deflatoren) er anslått til 3,0 %, som er 0,3 % lavere enn anslaget for Deflatoren er en vektet verdi sammensatt av en lønnsvekst på 3,5 % og en prisvekst på 2 %. Kommunesektoren er som tidligere kompensert for anslått lønns- og prisvekst. Realveksten defineres da som vekst utover denne lønns- og priskompensasjonen. Tallene som fremkommer i statsbudsjettet er bygget på gjennomsnittstall for kommunene. For Lillesand, som har en høyere befolkningsvekst enn landet før øvrig, vil tallet se noe annerledes ut enn hva som kan leses direkte ut av tabellene i statsbudsjettet. Dette har vi tatt hensyn til når vi har gjort våre beregninger. Se kapittel om skatt og rammetilskudd. 3.2 BYSTYREVEDTAK Bystyrevedtak gjennom året er søkt innarbeidet i respektive enheters budsjett. Målsettingen om et positivt netto driftsresultat på 3 % nås ikke i perioden Side 17

18 4 ORGANISERING OG BEMANNING 4.1 ORGANISERING Lillesand kommune har ved 2. tertial 2013 ca. 640 årsverk. Nivået forventes å være det samme ved inngangen til 2014, og oppfyller dermed målet i budsjett og økonomiplan om at antall stillinger ikke skulle øke fra nivå pr. 1. januar Administrativt er kommunen inndelt i 3 sektorer med kommunalsjefer som rapporterer til rådmannen. I tillegg ligger Stab for HR og Stab for økonomi direkte under rådmannen. Sektorene er inndelt i 22 enheter med enhetsledere som rapporterer til de respektive kommunalsjefene. Organisasjonen justeres og tilpasses fortløpende i tråd med hva som er mest hensiktsmessig for driften. Organisasjonskartet finnes på kommunens hjemmeside. 4.2 STILLINGSHJEMLER Alle stillinger er registrert i et hjemmelsregister. Det er kun bystyret og rådmannen som kan opprette eller nedlegge stillingshjemler. Ved andre tertial 2013 var det 639,27 årsverk i kommunen. Da enhetene fortsatt jobber med hvordan de skal tilpasse seg nye rammer vil vi komme tilbake med estimat for årsverk pr i 1. tertialrapport. Skolene forholder seg gjennom året ikke til stillingshjemler, men til tildelte midler. Budsjett til skole gis likevel på bakgrunn av hjemler, og ansatte må registreres i hjemmelsregisteret. 4.3 FRAVÆR/NÆRVÆR Tabell nr. 12 viser det prosentvise sykefraværet i Lillesand kommune fra og med Tabell nr. 12, sykefravær Hele året Årsverk ,9 40, ,5 39, ,5 41, ,1 42, ,4 46, ,5 49,2 Ved andre tertial 2013 har kommunen et fravær på 6,2 %, tilsvarende samme tidspunkt i fjor. Dette er en stor kostnadsdriver. I 2012 tilsvarte fraværet 49,2 årsverk som var borte fra arbeid. En ny modell vi har fått fra KS viser at ett fraværende årsverk koster oss ca. kr , selv om vi får full sykelønnsrefusjon. Årsaken er at vi ikke får refusjon for arbeidsgiverperioden på 16 dager, og heller ikke får refundert pensjonskostnader. 4.4 TURNOVER OG OMSTILLING En konsekvens av rådmannens budsjettforslag vil være nedbemanning. Kommunen har en rutine ved nedbemanning med følgende kvalitetsmål: "Det personalpolitiske målet er å få gjennomført reduksjonene gjennom bruk av omplassering, naturlig avgang, førtidspensjonering og om mulig andre stimulerende tiltak, slik at antall oppsigelser holdes på et minimum. Dersom kommunen må si opp ansatte, skal saksbehandlingen gjennomføres etter eget oppsett og med en form som tilfredsstiller lovverket." Rådmannen vil iverksette nødvendige tiltak i nært samarbeid med organisasjonene når endelig vedtak er fattet. Organisasjonen har hatt en turnover på 4-5 % de siste årene. Stram styring ved opphør i stillinger kan bidra til omplassering framfor oppsigelse. Side 18

19 5 BEFOLKNINGEN Statlige tilskudd til kommunen beregnes ut fra befolkning, befolkningsvekst og demografisk inndeling. Befolkningsøkning gir oss økte inntekter. Imidlertid slår disse inntektene først inn året etter at befolkningsveksten har skjedd. Dette skyldes at tildelingen i statsbudsjettet bygger på befolkning i kommunen pr. 1. juli året før budsjettåret. Tilflytting og barnefødsler som skjer i perioden etter 1. juli får ikke utslag på rammetilskuddet før neste budsjettår. Befolkningsveksten siste halvår vil ha litt effekt på de totale overføringene fra staten på grunn av inntektsutjevningen, men denne effekten er minimal. Er befolkningsveksten i kommunen større enn landsgjennomsnittet vil det gi en liten økning i inntektsutjevningen, mens en lavere vekst vil ha motsatt effekt. Motsatt treffer for eksempel kostnadene til nye barnehageplasser oss med en gang behovet oppstår. Befolkningsveksten, som skissert under, er lagt til grunn for inntekter og utgifter i økonomiplanperioden. 5.1 BEFOLKNINGSUTVIKLING Som figur nr. 1 viser, er Lillesand kommune inne i en kraftig vekstperiode. Fra 1. juli 2008 til 1. juli 2013 har befolkningen vokst med 8,02 %, eller 745 personer. Fig nr. 1: Befolkningsutvikling (kilde: SSB) Sommeren 2009 åpnet nye E18 mellom Kristiansand og Grimstad, og effekten av dette ser man tydelig på befolkningsveksten. Gjennomsnittlig, årlig befolkningsvekst siden åpningen har vært på 1,74 %. Den geografiske fordelingen av befolkningsveksten er interessant i forhold til kommunens tjenesteyting. Den største veksten har kommet i og rundt Lillesand sentrum, med markant høyest økning øst for byen. Årsaken til veksten på østsiden av byen er utbygging på Reise/Fosselia, Heldalsområdet og Engelshei. Det forventes at disse trendene vil fortsette, samt at også Lillesand sentrum og Lillesand vest vil oppleve større økning fremover som følge av realisering av vedtatte reguleringsplaner. 5.2 BEFOLKNINGSFRAMSKRIVINGER I PLANPERIODEN Befolkningens aldersmessige sammensetning (demografi) er avgjørende for kommunens videre utvikling og planlegging. I tabell nr. 13 vises den forventede befolkningsutviklingen og Side 19

20 alderssammensetningen i planperioden. Basen for dataene er SSB sine framskrivningsmodeller for befolkning med middels nasjonal vekst. I planleggingen for barnehage- og skolesektoren har administrasjonen fått hjelp av Per Gunnar Uberg i Kristiansand kommune. Hans prognoser tar høyde for lokale faktorer og forhold som modellen til SSB ikke kan fange opp. Tallene til Uberg avviker lite i forhold til befolkningsframskrivinger i SSB sine modeller i planperioden, men i årene etter planperioden er det til dels store avvik. I de generelle prognosene på befolkningsutvikling bruker administrasjonen prognosene til SSB, mens i konkret planlegging innenfor en aldersgruppe brukes Uberg sine prognoser. Tabell nr. 13 viser at aldersgruppen 2-5 år fortsetter å vokse i planperioden. Veksten legger stort press på barnehagesektoren, men også på andre tjenestetilbud som er rettet mot aldersgruppen, f.eks. helsestasjon. Prognosene viser også at de barna som nå legger press på barnehagesektoren i løpet av økonomiplanperioden vil komme opp i skolealder, og det må planlegges for å håndtere dette. Vi ser at aldersgruppen år er den som vokser kraftigst i økonomiplanperioden. Økningen er på hele 28 %, eller 277 personer. Denne veksten er en påminnelse om at eldrebølgen nærmer seg, og at kommunen må intensivere planleggingen av helse- og servicetilbud til de eldre i løpet av planperioden. Tabell nr. 13: Befolkningsframskriving pr 1.1. fordelt på alder (kilde: SSB) Innbyggere i alt %vis vekst i hele perioden 0-1 år ,38 % 2-5 år ,06 % 6-15 år ,41 % år ,59 % år ,66 % år ,13 % år ,75 % 90 år og over ,35 % Årlig vekst 1,67 % 1,74 % 1,39 % 1,60 % 6,56 % Framskrivingen over er brukt i administrasjonens beregninger av frie inntekter i økonomiplanperioden. Vist grafisk vil veksten i de ulike aldersgruppene i planperioden bli seende ut som i figur nr. 2 (neste side). Side 20

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2016-2019

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2016-2019 LILLESAND KOMMUNE og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2016-2019 Vedtatt av bystyret den 9. desember 2015 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2016 for den samlede kontrollvirksomheten 1 RÅDMANNENS

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2013-2016

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2013-2016 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2013-2016 Rådmannens forslag Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2013 Budsjettforslag for den samlede kontrollvirksomheten 1

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

God skatteinngang i 2016 KLP

God skatteinngang i 2016 KLP God skatteinngang i KLP Skatt og rammetilskudd januar april Skatteveksten i Nasjonalbudsjettet er anslått til 6,0 % (des. 2015) Januar Regnskap Januar Januar Avvik Endring 15-16 Endring landet Skatt 71

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/5486-9 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Endelig driftsrammer for budsjett 2017, basert på effekter

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015. Rådmannens forslag

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015. Rådmannens forslag LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 Rådmannens forslag 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer