ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING OG REGNSKAP"

Transkript

1 Krodsherad ved foten V Nore fjell ÅRSBERETNING OG REGNSKAP KRØDSHERAD KOMMUNE 29

2 - Kritiske - Skatteinntekter - Andre - Skattedekingingsgrad/ 213 Innholdsfortegnelse Del 1: ÅRSBERETNING REGNSKAP 2 1. Innledning 2 2. Generelle utviklingstrekk 3 På landsbasis 3 For Krødsherad kommune 3 - Utvikling i kommunens driftsinntekter og netto driftsresultat 3 - Utvikling i kommunens frie inntekter og lønn 4 - Utvikling i kommunens kommunale avgiftsinntekter 5 - Utvikling i kommunens folketall 5 - økonomiplan 21 for Krødsherad kommune 6 faktorer framover 7 3. Driftsregnskapet Generelle kommentarer driftsregnskapet 1 Frie inntekter Eiendomsskatt 1 skatter 1 Generelle statstilskudd 1 Andre driftsinntekter/driftsutgifter 11 - Momskompensasjon il Premieavvik pensjon 11 Avviksforklaring andre driftsinntekter/driftsutgifter 11 Renter/ avdrag og utlån 11 Netto driftsresultat 12 Disponering av netto driftsresultat 12 Udisponert netto driftsresultat (mindreforbruk 29) 16 Netto driftsramme (driftsinntekter/driftsutgifter) sektorvis 16 Sektor 1: Administrasjon og felles drift 17 Sektor 2: Oppvekst 19 Sektor 3: Helse, sosial og omsorg 21 Sektor 8: NAV 23 Sektor 6: Teknisk, næring og miljø 23 Nøkkeltall driftsregnskapet 25 rammetilskuddsgrad i % av brutto driftsutgifter 25 - Brutto resultatgrad i % av brutto driftsinntekter 25 - Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 25 - Mva-kompensasjon investeringer i % av brutto driftsinntekter 26 - Netto rente-og avdragsutgifter i % av brutto driftsinntekter 26

3 4. Investeringsregnskapet 27 Generelle kommentarer 27 Kommentarer ut fra økonomisk oversikt investeringsregnskapet 27 - Investeringsinntekter 29 - Investeringsutgifter 29 - Finansieringstransaksjoner 3 - Finansieringsbehov 31 -Udekket Balanseregnskapet 33 Balansen aktiva 33 - Omløpsmidler, likviditet og arbeidskapital 33 - Anleggsmidler 35 Balansen passiva 36 - Kortsiktig gjeld 36 - Langsiktig gjeld og gjeldsgrad 37 - Egenkapital og soliditet Finansforvaltning 41 Innlån (Lånegjeld, låneinstitusjon og renteforhold) 41 Plassering av likviditet! betingelser 42 Plassering i aksjer!andeler 42 Oppsummering! effekt på kommunens økonomi 43 Rapporteringshyppighet/endringer 43 Del 2: ÅRSBERETNING FRA SEKTORENE Administrasjon I felles drift (sektor 1) 44 I. Organisasjonskart Sentraladministrasjonen Utviklingstrekk siste 3 år Endring i bruk av midler fra 28 til Oversikt over sektorens tjenesteyting Gjennomføring og avvik fra virksomhetsplan Oversikt over investeringsprosjekter Oppvekst (sektor 2) 5 1. Organisasjonskart sektor Oppvekst 5 2. Utviklingstrekk siste 3 år 5 I 3. Endring i bruk av midler fra 28 til Oversikt over sektorens tjenesteyting Gjennomføring og avvik fra virksomhetsplan Pedagogiske satsningsområder og utviklingsarbeid Beredskapsarbeid Trafikksikkerhet Vedlikehold Oversikt over investeringsprosjekter Helse, sosial og omsorg (sektor 3) Organisasjonskart for sektor Helse-sosial og omsorg Utviklingstrekk siste 3 år 58

4 - Note - Note avsetninger 3. Endring i bruk av midler fra 28 til Oversikt over sektorens tjenesteyting Gjennomføring og avvik fra virksomhetsplan Oversikt over investeringsprosjekter Teknisk, næring og miljø (sektor 6) Organisasjonskart for sektor Teknisk, næring og miljø Utviklingstrekk siste 3 år Endring i bruk av midler fra 28 til Oversikt over sektorens tjenesteyting Gjennomføring og avvik fra virksornhetsplan Oversikt over investeringsprosjekter Del 3: ÅRSREGNSKAP Regnskapsskjemaer 76 Skjema la og 1B Drift 76 Skjema 2A og 2B Investering 78 Balanse 8 2. økonomiske oversikter 81 Drift 81 Investering 82 Anskaffelse og anvendelse av midler 83 Avsetninger og bruk av avsetninger Noter 84 a) Innledning 84 - Regnskapsprinsipper 84 - Vurderingsregler 84 - Organisering av kommunens virksomhet b) Pliktige noter iht. Forskrift om årsregnskap og årsberetning 85 1: Spesifikasjon av endring i arbeidskapital 85 - Note 2: Pensjon 86 Note 3 : Garantiforpliktelser 88 Note 4 : Utlån I fordringer 89 - Note 5 : Aksjer og andeler 9 - Note 6: Fondsmidler og bruk 91 - Note 7: Kapitalkonto 92 - Note 8: Salg av finansielle anleggsmidler og avkastning c) Andre Noter 94 - Note 9 : Anleggsrnidler 94 - Note 1: Investeringsoversikt 95 - Note 11: Lånegjeld/ låneoversikt og minste lovlige avdrag 97 Note 12: Regnskapsmessig udekket /udisponert beløp investering 98 Note 13: Regnskapsmessig mindreforbruk drift 99 Note 14: Endringer i regnskapsprinsipp og avvikling av likviditetsreserve 99 15: Selvkosttjenester 1

5 - Note - Note 16: Spesifikasjon av vesentlige poster i regnskapet 11 17: Årsverk og lønn ordfører, rådmann, revisjon og kontrollutvalg Fulistendighetserklæring Revisjonsberetning 15

6 6. Finansforvaltning 5. Balanseregnskapet 4. Investeringsregnskapet 3. Driftsregnskapet 2. Generelle utviklingstrekk 1. Innledning 29 Regnskap Årsberetning Krødsherad kommune

7

8 DEL 1: Årsberetning regnskap Krodsherad kommune INNLEDNING Netto driftsresultat er positivt med 6,29 og er 6,96 millioner bedre enn budsjett. De mest sentrale elementer oppsummeres som følger; Rentenetto vedrørende kommunens innskudd og lånemidler utgjør 2,3 millioner bedre enn budsjett. Rammetilskudd og inntekts-/formueskatt viser samlet,65 millioner bedre enn budsjett. Ved fokus på netto driftsrammer til sektorene har sektor AdminstrasjonlFellesdrift et mindreforbruk på 1,83 millioner hovedsakelig knyttet til føringer knyttet til årets og tidligere års premieavvik, momskompensasjon og mottatte konsesjonsgebyrer. Sektor Helse, sosial og omsorg har et mindreforbruk på 1,38 millioner som blant annet er knyttet til besparelser innen lønnsområdet og testamentinntekter vedrørende salg Hagalia. Sektor oppvekst kommer ut med et mindreforbruk på,9 millioner når man hensyntar frie midler i form av skjønnsmidler barnehage/førskole og statstilskudd til private barnehager. Sektor Teknikk, næring og miljø kommer samlet sett tilnærmet ut i balanse i forhold til budsjett. Etter avsetninger til fond, bruk av fondsavsetninger og overføringer til investeringsregnskapet, har vi i 29 et regnskap som samlet viser et mindreforbruk. Krødsherad kommunes regnskap for 29 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,- mot et mindreforbruk i 28 på kr ,-. Mindreforbruket fremkommer således som et resultat av kommunens samlede driftsinntekter, driftsutgifter, finansinntekter, finansutgifter samt netto avsetninger. Sum investeringsutgifter i 29 er på 1,44 millioner. Beløpet er knyttet til en rekke prosjekter blant annet bygging av NAV-kontor (2,5 millioner), utviklingsprosjekter knyttet til Noresund sentrum (2,16 millioner), ferdigstillelse av Glesnernoen boligområdet (1,43 millioner) og investeringer knyttet til Krøderen samfunnshus (,78 millioner). Den økonomiske situasjonen til kommunen har bedret seg litt fra 28 til 29. De frie inntektene har en liten oppgang. Skattedekningsgrad og rammetilskuddsgrad viser at en litt større andel av driftsutgiftene dekkes av inntekts-/ formuesskatt og rammetilskudd. Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter er på 4,6% pr som er innenfor anbefalt form. Siste år viser imidlertid at større andel av driftsinntektene blitt bundet opp til tilbakebetaling av lån. Det vil fortsatt være en utfordring å få framtidige regnskap/budsjett i balanse samt opprettholde kommunens tjenestetilbud. Utfallet av kommende lønnsoppgjør sammen med usikkerheten vedrørende utviklingen i de frie inntekter gir rammebetingelser. Kommunen bør dessuten ha en økonomi som gir mulighet til oppbygging av fondsreserver til investeringer Krødsherad kommune har også i 29 fortsatt kommunesarnarbeid med våre nabokommuner Sigdal, Modum, Ringerike og Hole. Det samarbeides hovedsakelig om: datanettverk, arbeidsgiverkontroll, legevaktordning, jordmortjeneste, kommunelege, innkjøpsavtaler, PP tjeneste, barnevernstjeneste og feieordning. Slikt samarbeid gir positive effekter i form av kornpetanseutveksling og faglig styrking, større nettverk av ressurspersoner og redusert sårbarhet. Større enheter gir fordeler ved innkjøp. Felles fremleggelse av saker til Fylkesmannen gir større tyngde for vårt felles distrikt. Det må imidlertid bernerkes at den økonomiske effekten ved samarbeid kan være begrenset. Kjøp av tjenester fra andre kommuner gir sjelden kostnadsgevinster. Kommunen står kontinuerlig overfor økonomiske utfordringer. Ressurssituasjonen oppleves for flere som marginal. Det jobbes imidlertid kontinuerlig med å løse utfordringene på effektiv 2

9 og god måte, slik at vi kan opprettholde et best mulig tilbud til bygdas innbyggere på tross av stramme rammebetingelser. 2. GENERELLE UTVIKLINGSTREKK GENERELLE UTVIKLINGSTREKK. På landsbasis Realveksten i kommunesektorens inntekter anslås til 3,9 prosent i 29, mens veksten i de frie inntektene anslås til 3, prosent. Den anslåtte veksten er vesentlig høyere enn inntektsveksten i de to foregående år, og også høyere enn den vekst det ble lagt opp til i budsjettopplegget for kommunesektoren som del av de finanspolitiske tiltakene mot finanskrisen, god skatteinngang og lavere pris- og kostnadsvekst enn opprinnelig anslått. Den beregnede inntektsveksten i 29 er eksklusive vedlikeholdstilskuddet i den politiske tiltakspakken mot finanskrisen. Veksten i kommunesektorens bruttorealinvesteringer har vært høy de senere årene, og investeringene ligger nå på et historisk høyt nivå. Investeringsnivået synes å være høyt innenfor de fleste tjenesteområder. Det høye investeringsnivået har bidratt til en betydelig gjeldsoppbygging i sektoren. Aktivitetsveksten i kommunesektoren har de siste årene vært høyere enn den realinntektsvekst det legges opp til i 21. For å opprettholde nivået på netto driftsresultat er det, spesielt for kommunene, nødvendig å redusere aktivitetsveksten i 21. For Krodsherad kommune. Som det går fram av årsberetningen har også Krødsherad kommune hatt en god oppgang i frie inntekter i form av skatt og rammetilskudd fra 28 til 29. En samlet økning på hele 7,62 mill. (Herav ekstra rammetilskudd i forbindelse med finanskrisen, ca. I mill, ekskl. tiltakspakke investeringer). Se forøvrig tabell side 4 i årsberetningen. I samme periode har brutto lønnskostnader økt med 3,18 mill, mens antall årsverk er omtrent uendret. Også i Krødsherad kommune har investeringsnivået vært høyt de senere årene. Dette har også for oss resultert i større grad av lånefinansiering og således større framtidig belastning på driftsbudsj ettene. * Utvikling i kommunens driftsinntekter og netto driftsresultat Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at netto driftsresultat over tid må være 3 % av driftsinntektene. For Krødsherad kommune har det vært følgende utvikling de siste årene: fl 29 Driftsinntekter Netto driftsresultat ,9 3,18 1,92 3,24 1,62 fl 4,6 3

10 Krødsherad kommunes regnskap 29 viser at netto driftsresultat positivt med 6,29 millioner kroner utgjør 4,6% av driftsinntektene. Inkludert i netto driftsresultat er blant annet en betydelig bedre rentenetto enn budsjettert. Totale renteutgifter er 2 millioner kroner mindre enn budsjettert og inntektsrenter,32 millioner bedre enn budsjett. * Utvikling i kommunens frie inntekter og lønn Skatt og rammetilskudd er kommunens største inntektskilde og lønnskostnader største driftsutgift. Frie inntekter i form av skatt og rammetilskudd har hatt en oppgang fra 28 til 29 på 7,62 millioner kroner. Lønnskostnader totalt utgjør 65% av kommunens totale drifisutgifter. Det er også valgt å vise netto lønnskostnader etter fratrekk av sykepenge-/fødsels pengerefusjon sett opp mot utviklingen i frie inntekter,jf. grafisk illustrasjon. I 29 er de frie inntektene skatt og rammetilskudd igjen til sammen litt større enn netto lønnskostnader i motsetning til i 28. Lønnsoppgjor 29 var et moderat oppgjør Skatt Rammetilskudd ] Lønn ] Refusjoner ] ]]

11 * Utvikling i kommunens kommunale avgiftsinntekter Det kommunale avgiftsnivået har nådd en øvre grense som ikke kan tøyes noe særlig. Dette innebærer at vi de senere år stort sett bare har justert i forhold til prisindeks. Det er innenfor vann-, avløps- og renovasjonsområdet dessuten krav til selvkost, slik at kommunen ikke kan ta mer betalt enn hva tjenesten koster. Vanngebyrene ble i 29 forhøyet som følge av økte vedlikeholds- og investerings-/avskrivningskostnader i forbindelse med Slettemoen vannverk. Renovasjonskostnadene har økt forholdsvis mye grunnet økte leveringskostnader. Administrasjonen skal i 21 innhente nye priser og legge fram forslag til ny ordning fra * Utvikling i kommunens folketall Innbyggertallet har i 29 økt med 3 innbyggere. De siste 2 år har vist en liten økende trend. I tillegg til innbyggertallet totalt er det er også viktig for kommunens økonomi hvilke alderssammensetning våre innbyggere har. Dette ut fra rammeoverføringer fra staten og kommunens utgiftsside. Aldersgruppen -5 år viser en liten nedgang, mens det er en svak oppgang i aldersgruppen 6-15 år. Aldersgruppa over 8 år viser også en liten oppgang, mens aldersgruppen år viser en liten nedgang. For å korrigere inntektsveksten for endringer i alderssammensetningen, benyttes en forenkelt kostnadsnøkkel som gjenspeiler at kostnadene ved å produsere kommunale tjenester varierer for de ulike aldersgruppene. Tabell: Kostnadsnøkkelen for korrigering av kommunesektorens samlede inntekter Til korrigering av de samlede inntektene Alder (vekting) -5, , , , , ,146 9-,55 Sum 1, Tabell/ graf: Utvikling innbyggertall totalt Innbyggertall w. I

12 Avsetning Graf: Utvikling innbyggertall i gruppene -5 år og 6-15 år O-5år 15 m 6-15år Graf: Utvikling innbyggertall i gruppene år, 8-89 år og over 9 år Sr 1 5 h- -.L-.._.1. i. I * økonomiplan for Krodsherad kommune Økonomiplan drift er iht. K-111/9 videreført lik år 21 uten justeringer på inntekts- og utgiftssiden. Det viser seg årlig at det er svært vanskelig å legge en realistisk økonomiplan for kommende 4-års periode. Økte kommunale oppgaver iht. statlige vedtak som må gjennomføres påvirker hele tiden forutsigbarheten. Varierende fullfinansiering av disse oppgaver er med på å skape usikkerhet, og påvirker hele tiden muligheten for å videreføre eksisterende tjenestetilbud. De politiske signalene er at tjenestetilbudet til vår innbyggere skal opprettholdes. I økonomiplanperioden er følgende inntekter fra Krødsherad E-verk lagt inn i driftsbudsjettet: For alle årene beregnes renteinntekter på ansvarlig lån til 3 måneders NIBOR-rente +,5 (jf.k 1/8) og legges inn i driften. E-verket skal dessuten bidra med årlig tilførsel av utbytte som skal tilføres fondsreserven. Økonomiplan drift er som nevnt vedtatt lik 21-tall, men en underliggende politisk målsetting for de kommende års budsjettprosesser er en nedtrappende bruk fra disposisjonsfond inn i driften som følger; 21 - Bruk av disposisjonsfond kr , Bruk av disposisjonsfond kr 75., Bruk av disposisjonsfond kr,-. til disposisjonsfond kr 5.,- i tillegg til avsetning av utbytte fra E-verket. 6

13 Tabell: Utklipp av gjeldende okonomiplan Skatt Rammetilskudd Til fordeling drift Admin./fellesdrift Oppvekst Helse, sos. og omsorg NAV Teknikk, næring og miljø Sum netto driftsramme Merforbruk (-) I Mindreforbruk (+) *Kritiske faktorer framover. o Også for 29 viser befolkningsutviklingen en positiv trend selv om den netto er mindre enn for foregående år (28 +j6, 29 +3). Året viser et fødselsunderskudd med 17, med 9 fødsler mot 26 døde. Gledelig er imidlertid at vi har et innflyttingsoverskudd tilsvarende +17. Kommunen har behov for å øke den yngre del av befolkningen. Dette er vi bevisst og satser konkret via bolyst- og stedsutviklingsprosjekter. Denne satsingen bør videreføres. o Fortsatt forholdsvis stor økning i kommunesektorens lønnskostnader. Selv om året 29 viser at økningen i skatt og rammetilskuddsoverforinger er større en den reelle lønnsveksten, får kommunene stadig tilført nye oppgaver uten at disse er fullfinansiert fra statlig side. Dette vil medføre en aktivitetsvekst utover økningen i frie inntekter. o o Helsereformen vil gi kommunene, også Krødsherad kommune, store utfordringer i årene framover. Stortingsvedtaket i april 29 er fortsatt noe uklart i forhold til framtidige overføringer til kommunene både hva gjelder oppgaver og økonomi. Krødsherad kommune deltar via Vestregionen i utredningsarbeid når det gjelder samarbeidsmodell, avtaleverk og konkretisering av utskrivingsklar pasient mellom kommune og sykehus. I tillegg deltar Krødsherad kommune i et utredningssamarbeid i regionene Midt-Buskerud og Ringerike om intermediære enheter og evt. samarbeidsprosjekter innenfor rehabilitering mm. I denne sammenheng skal det foretas en gjennomgang og kartlegging av framtidig behov i hver enkelt kommune. Bruk av renteinntekter fra ansvarlig lån Krødsherad Everk (Ramfossmidler) inngår fortsatt i driftsbudsjettet til Krødsherad kommune, noe som er uheldig, men nødvendig for å imøtekomme politiske ønsker om ikke å redusere tilbudet til befolkningen. For 2W er det innkalkulert 1,4 mill (NIBOR 3,5% +,5%) i slik renteinntekt. I tillegg benyttes kr I.44.6 fra disposisjonsfond i driftsbudsjettet. Utfasing av fondsbruk og renteinntektsbruk planlegges i.p. sammenheng, men fortsatt virker det som om vi har et stykke vei å gå før dette lar seg gjennomføre. 7

14 o o De siste års mindreforbruk overskudd er stort sett generert fra positiv rentebalanse og god margin på rentebudsjettering, samt premieavvik pensjon og noe økning i momskompensasjon og andre inntekter i forhold til budsjett. I tillegg har sektorene vært nøkterne i sin bruk av midler og overskridelser på sektorbudsjettene har vært minimale. En streng budsjettoppfølging er således fortsatt nødvendig. Små disponible fondsmidler. Pr har Krødsherad kommune kun 4,7 mill i helt frie disponible fondsmidler. 8

15 ) NI 1 to In DI fj 2 2 Fl (fl c 3 fl) CM ro D D (fl 3 fl) (i, ro D D ( (i) 3 c fl) ) (fl ( D D ( Z > fl < < (f) 1 fl ru < ro ru < fl) fl) a rudz CC) ru ru c D D Oc ro CO ro ru ru D Vi - ru ru 2. c -I ro ru 2 z LI) (I). 4 2 rn ru ni m ru ru 3-3. o ru ru ru CL) D_ fl) 9, fl) ( CCQ)o fl) ru 4 fl) )D3 ) - 3 7ç_ - c D_ - 3 ru W cc N cc ( w CO ) F J ) I).ô I- I. - ) r _) ) CO ) - w I- J Q.-i VI - )J - CM CM.,, - 1 W CD (fl I- J ) (J - ) (J ) cc cc CM J.J CM L,J ) I ) W i- ) F -) I F-.J (fl - CM Vi N) ) (.) W CD ) ) CO - W (Il F ) (fl CO (-fl ) Lfl (-fl ()J )_..) - - ()j L N) (J CD - CD - - CD N) - CD (,J ).J bj CD ) J - J CD ) () - CD - CD CO CO CO W i-uiiq.- e. o - I%J lu %l. i %1 I.. VI. I-. I 1 I-. [OI %1 W W 1 - %J Qi n. fjj i. -J. I I - VI?.J W I.J Vi I- I I- Iå I. I i. IJ W VI I I I %J 1.J. 1 W VI cc. i. VI e cc cc i- o o w. cc cc cc 1.j w 1 i 1 1J. 13W NI Oi i 1 i- %J cc 13 VI VI CO W.. Vi w o cc cc i- 1 o. o w vi w i W I I- I-. Oi W w w i- w a w cc cc o o 11 - cc» NI. cc VI Oi NI i VI W 1 cc. NI 1 1 Vi VI l cc o i.j - NI NI %J 1. NI Oi NI W i cc. Vi W W Ci W k o oi cc cc cc 1 Ci Ci o NI VI %J. 1 %. 1 Ci. W IåI %J VI VI I VI W W 1 %J i cc w w cc 1 VI cc o. O VI %J. W 1 %J VI cc W cc W W VI.. W 1. ai w cc cc o. I cc 1 1 I- I ccvi Vi 1 Vi Ci 1 NI. NI Ci. l W 1 W NI cc.. ai cc i-vi cc w 1= I %j Ni cc 1 NI 1 cc c a -.i a i %l 1 LJ I.) cc I W w I.J - 1%) %J. W I,o w.ni 111 Ci NI VI W W I- Ci Ci %J cc Vi.. 1 Ci - NI VI Ci NI 1 NI Vi W. W J 1 cc i. NI W Vi Ci %J VI %J Vi Ci NI NI W NI 1 Ci cc VI I- Ci I VI i- Ci cc VI VI Ci. LII 1 1= %J VI %J 1 1 I-. cc cc I I I l- VI VI %J %I %J Ci NI 1= 1=. 1= W I- i- 1 NI 1W VI W W 1 VI 1 i- 1 to W %I NI CO %J - - NI LII NI 1 VI NI 1 VI Ci NI W W 2 I W NI li.31= W NI W w t.j i- i- CO VI I-. LII. 1= I- %J - Ci 1 %J VI NI i- i- VI %l 1.. NI I W NI. %4 W VI o VI %I i-co %J. o cc NI Ci LII å NI i- NI 1= I- W W cc. Ci i- NI i. 1 CiO - NI NI 1. vi NI. Ci cc i NI ) %l W 1= W vi ij cc i-

16 GENERELLE KOMMENTARER DRIFT Frie inntekter Skatteinntekter Krødsherad kommune hadde en skatteinngang (formue og inntektsbeskatning) i 29 på 45,9 millioner kroner, dvs 1,4 millioner kroner mindre enn vedtatt budsjettert skatteinngang på 47,3 millioner kroner. Krødsherad kommunes skatteinngang i 29 er på 96,1% av Iandsgjennomsnittet. Dette resulterte i et tillegg i inntektsutjevningen for 29 på til sammen kr,5 millioner kroner. Tillegget er mottatt i forbindelse med utbetaling av rammetilskuddet. Rammetilskudd Krødsherad kommune har netto fått tildelt 39,21 millioner kroner i 2,5 millioner mer enn budsjettert. rammetilskudd i 29, dvs. Som følge av Regjeringen sin tiltakspakke i mars måned samt Revidert Nasjonalbudsjett i mai har overføringen (rammetilskudd) til vår kommune økt med kr 1,5 millioner sett i forhold til opprinnelig vedtatt nasjonalbudsjett høsten 28. Dette sammen med mottatt inntektsutjevning på,5 millioner kroner, som utbetales som et tillegg til ordinært rammetilskudd, forklarer i hovedsak avviket i forhold til budsjettert rammetilskudd. Mottatt rammetilskuddet fordeler seg som følger: - Innbyggertilskudd - Småkommunetilskudd - Skjønnstilskudd, - Inntektsutjevning kr 33,16 mill kr 5,54 mill rest kr,1 mill kr,5 mill Eiendomsskatt Eiendomsskatt i Krodsherad kommune er kun knyttet til skatt på verker og bruk. Inntektsført eiendomsskatt er kr ,- og i tråd med budsjett. Andre skatter Herunder kommer konsesjonsinntekter knyttet til vassdragsreguleringer. lnntektsfort beløp kr ,- er kr 22.63,- høyere enn budsjettert.- Konsesjonsinntektene 29 er avsatt til Kraftfond under bundet driftsfond, men kr. 2.,- er dekt inn igjen i driftsregnskapet til dekning av Prosjekt veksthus i Krødsherad (jf. K-1 1/8). Generelle statstilskudd Vi har i 29 mottatt kr 5,94 mill i generelle statstilskudd som utgjør 1.81 mill mer enn budsjett. Kommunen har mottatt kr ,- mer i skjonnsmidler til bamehage/forskole enn budsjettert. Disse midlene går inn under definisjonen frie inntekter, men er allikevel direkte relatert til barnehage/forskole under sektor oppvekst. Statlig tilskudd til privat bamehage kr ,-

17 som kommunen har videreformidlet var ikke budsjettert inn, heller ikke boligtilskudd kr 15.,- og andre tilretteleggingstilskudd fra staten til sammen kr 2.,-. Tilskuddene fremkommer således som merinntekter under generelle statstilskudd. Kompensasjonstilskudd knyttet til investeringer i grunnskolen og omsorgsboliger samt rentekompensasjon knyttet til skolerehabilitering har mindreinntekter på kr 212.,- sett i forhold til budsjett. Tilskuddene blir beregnet ut fra en markedsrente og markedsrenta har vært lav i 29. Renteutgifter knyttet kompensasjonslånene er imidlertid tilsvarende redusert. Andre driftsinntekter /driftsutgifter Momskompensasjon Momskompensasjonsordningen innført fra finansieres ved trekk i rammetilskuddet. Kommunen budsjetterer momskompensasjon under funksjon rammetilskudd som refusjon fra staten under sektor 1 Administrasjon! felles drift. Reelt mottatt momskompensasjon inntektsføres imidlertid på de ulike tjenestested og en budsjettregulering foretas tertialvis ut til tjenestestedene. Regnskapet 29 viser totalt sett,62 millioner kr mer enn budsjettert i momskompensasjon drift og kr 79.,- i mindreinntekter sett i forhold til regulert budsjett vedrørende momskompensasjon investering. Premieavvik pensjon Det er for 29 netto inntektsført kr ,- som premieavvik pensjon, årets og amortisert premieavvik inkludert arbeidsgiveravgift av premieavvik. Beløp knyttet til premieavvik pensjon blir ikke budsjettert. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes som premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet med tilbakeføring over de neste 1 5 årene. Som årets rene premieavvik 29 betalte vi kr 63 I.54,- mer enn beregnet pensjonskostnad til KLP og kr ,- mindre enn beregnet kostnad til SPK. Jfr. Note 2 Pensjon. Avviksforklaring av andre driftsinntekter og driftsutgifter under sektorenes driftsrammer Avviksforklaring på andre driftsinntekter og driftsutgifter er gjort på netto driftsramme til den enkelte sektor med fokus på de største avvik vedrørende driftsinntekter og driftsutgifter sett mot regulert budsjett. Det vises til pkt. sektorspesifikke kommentarer drift. Renter! avdrag og utlån Renteinntekter overstiger budsjettet med,32 millioner kroner, herav,22 millioner kroner i merinntekter bankinnskudd og,1 mill kroner i merinntekter renter utlånte formidlingslån. Totale renteutgifter er 2,2 millioner mindre enn budsjettert. Besparelsen er hovedsakelig knyttet til renteutgifter investeringslån, men kr 22.,- er mindreutgifter knyttet til renter formidlingslån og kr 15.,- er merutgifter forsinkelsesrenter. Det er betalt 3,7 millioner kroner i ordinære avdrag på investeringslån (kr 31.,- mer enn budsjettert). 11

18 Renteutgifter og innbetalte renter av formidlingslån er ført i driftsregnskapet, mens avdrag og mottatte avdrag på formidlingslån er ført i investeringsregnskapet. Utlån i driftsregnskapet i 29 omfatter kun sosiale utlån. Kr ,- er utlånt og ,- er mottatt i avdrag. Netto utlån er bedre enn budsjett. Netto driftsresultat Netto driftsresultat er 6,29 millioner kr og 6,96 millioner bedre enn budsjettert. Viktige elementer til det positive netto driftsresultatet utenom sektorenes netto driftsrammer er; Rentenetto på innskudd/lån ble bedre enn budsjettert med 2,3 millioner. Rammetilskudd og inntekts-/formuesskatt viser samlet ca,65 millioner kroner i merinntekter enn budsjettert. Elementer innen netto driftsrammer til sektor I Administrasjon og felles drift og sektor 3 Helse, sosial og omsorg bidrar også til positivt netto driftsresultat. (jf. etterfølgende Pkt. Netto driftsramme sektorvis); * Sektor 1 Administrasjonlfellesdrift fremstår med netto mindreforbruk på 1,83 millioner, der blant annet inntektsføring av premieavvik pensjonsordningene under lønnsområdet bidrar med,34 millioner i mindreforbruk, mottatt momskompensasjon sett opp mot budsjett bidrar positivt med,54 millioner, og salgsinntekter (hovedsakelig konsesjonsgebyrer) gir merinntekter på,82 millioner. Netto merforbruk lønn (,75 millioner) og merforbruk vare/tjenestekjøp (,97 millioner) oppveies i stor grad av gjenstående budsjettmidler på disposisjonsposter under sektoren (1,62 millioner), blant annet gjenstående midler etter utførte reguleringer til sektorene knyttet til lønnsforhandlinger. * Sektor 3 Helse, sosial og omsorg kommer totalt sett ut med et netto mindreforbruk i sin driftsramme på 1,38 millioner kroner. Momenter som blant annet bidrar til mindreforbruket er; Netto besparelse lønn innen sektoren inkl. sykelønnsrefusjon utgjør,67 millioner sett opp mot budsjett. Testamentarv salg av Hagalia, som er valgt klassifisert som en drifisinntekt til framtidige trivselstiltak, gir en merinntekt på,61 millioner. * Sektor 2 Oppvekst kommer ut med et merforbruk på,85 millioner kroner som imidlertid må sees i sammenheng med ikke budsjettregulerte merinntekter; frie skjønnsmidler barnehagene og statstilskudd videreformidlet til privat barnehage. Ved hensyntaking av disse har sektoren et mindreforbruk på,9 millioner. * Sektor 6 Teknisk, næring og miljø kommer så si ut i balanse sett i forhold til budsjett med et lite merforbruk på,6 millioner kroner i sin netto driftsramme. Netto driftsresultat tar ikke hensyn til avsetninger til fond eller bruk av avsetninger fra fond. Netto driftsresultat viser om kommunelovens krav er oppfylt: At dette dekker renter, avdrag på lån og nødvendige avsetninger. Disponering av netto driftsresultat Netto avsetninger inklusive overføringer til investeringsregnskapet utgjør 1,78 millioner kroner der 6,36 millioner kroner er avsatt til fond, 4,96 millioner kroner er brukt av fondsavsetninger og,38 millioner er overført til investeringer i investeringsregnskapet. Det vises til detaljert sektorvis tabelloppsett. Det er også valgt å gi en sammenfattende beskrivelse av hovedtrekk knyttet til avsetninger og bruk av avsetninger; 12

19 (,4 (kr Bundne avsetninger - (2,7 millioner kroner) Bundne avsetninger, som hovedsakelig ikke er blitt budsjettregulert, omfatter øremerkede tilskudd og avsetninger som ikke står til kommunestyrets frie disposisjon, men er bestemt til særskilte formål. Det er til sammen avsatt 2,7 millioner til bundne fond i 29, herav avsetninger til Kraftfond (kr 213.,-), pliktige renteavsetninger (kr 179.,-), avsetning av salgsinntekter I-Iagalia testamentarisk gave (kr 544.,-), avsetning overskudd selvkost vannområdet (kr 916.,-) og avløpsområdet (kr ). samt avsetning av øremerkede midler innen; skole, barnehage (kr 134.,-), omsorg/nav (kr 26.,-), og midler innen teknisk sektor knyttet til viltforvaltning og BU-midler (kr 141.,-). Bruk av bundne avsetninger millioner kroner) Det er til sammen brukt,4 millioner av bundne fond i 29 knyttet til; dekning fra kraftfond vedrørende prosjekt Veksthus Krødsherad (kr 2.,-), dekning trivselsassistenter fra testamentarisk gave (kr 1.,-) og det er foretatt diverse inndekkinger av tiltak finansiert av øremerkede midler innen helse og oppvekst (kr ,-). Ubundne avsetninger - ( 3,66 millioner kroner) I tillegg til avsetning av mindreforbruk 28 på 1,24 millioner kroner er det til disposisjonsfond avsatt; avvikling av likviditetsreserve drift (kr 1,84 millioner kr), overføring av midler til 21 ad. Noresund skole (,45 millioner kr), midler fra E-verket (,1 millioner kr) og renter til næringsfond (kr ,-). Bruk av ubundne avsetninger ( 1,48 millioner kroner,) Det er til sammen brukt 1,48 millioner av disposisjonsfond iht. vedtak der de største beløpene er knyttet til; dekning prosjektstilling teknisk (kr 43.,-), dekning integreringsutgifter innen oppvekst og omsorg (kr 568.), tilleggsbevilgning barnevern og legeutgifter (kr 23.,-), dekning trygghetsalarrn (kr 47.,-), dekning vifte svømmehall (kr 5.,-), dekning ad. utbetalt etablererstøtte (kr 45.,-), og dekning messehagl kirker (kr 5.,-). Videre er det foretatt mindre inndekkinger iht. vedtak (til sammen kr 87.,-). Overført til investeringsregnskapet ,-) Videre er det overført kr ,- iht. vedtak til investeringsregnskapet. Dette er vedtak om overføring av mottatt momskompensasjon investeringer fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet for 5 investeringsprosj ekter: Prosjekt NAV- kontorlokaler (kr ,-), prosjekt NAV- inventar (kr ,-), prosjekt Sentrumsutvikling Noresund (kr 54.25,-), prosjekt Infrastrukturfond (kr 4.72,-), og prosjekt biler omsorg (kr ,-). Kr 89,- er dessuten overført fra drift knyttet til prosjekt Estetikk langs veiene. Tabell: Netto avsetninger og overføringer til investeringsregnskapet - spesifisering pr sektor ADMIN./FELLESDRIFT (Sektor 1) Regnskap 9 Budsjett 9 Avvik Fra E-verket K-136/8 1 1 Disponering mindreforbruk 28 K-47/ i Awikling likviditetsreserve drift K-16/ i Renter næringsfond Renter komp.utv.midl (tidl.lærernes studiefond) Sum til ubundne avsetninger Konsesjonsinntekter til kraftfond K-136/ Renter kraftfond Renter fond testamentarisk gave Renter selvkostfond vann Renter selvkostfond avløp Renter viltfond

20 Lr) LF) ÇD jo ( O D I Ifl G m r f4 C r) D Co Oi. -1 Q rr r-. in - -I. < co c-) - ÇD(.D C J t.l rj Co LI,-1..v r C r-. Oi m o jo C J (. o OLfl rl t c.. In L( LI (. jo r.. m (. O (.Dco, in o r in m LI Co --r, LI jo - In en - en i-. r%.. -I co CJ r, o r- r J 4 (. Co OLI - C-) - I. i. GI o ro- co.. N c rd D - - Lf( Lf( C N- s co 1-4 (. C i r r-i s S 1.. G). I m G) E - jflg)g) a ILI -v D IÄJ G) Z. G) c. > --O > io G) lo in G) (fl >. = Q > LLJ < > j5 E.... I-.. t E E I.. I.. G)Q43 22 LIJ 2D in LflZ=U1 in ûûin Z ûn i: L. G) 1- co - G). c -o - OD - G) ( G) C G) G) Ci) G) t > In in > z Ci 3ZG)E G) C G) GI lu u -.SctW > -o -4 ZG)- - 2G) (fl c Z -_-aj. 2D >,. uj 1 (r1 in c44. Et _ G) E>E E > DO t3 o D O9-in in <Vin Z in - 11) G) >o. - G) 2 Co o.2 - G) - G) Eo.) (13 (JD.;= G) c 22 > oo.4.1 G) 4- G) o In 34 cc. E E t 55 D c. G) G) - c. -ö OcoLI in I i t z 3. = 1 Dl E G) G)

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Krodsherad ÅRSBERETNING REGNSKAP. fofn ov Norfje)? KR0DSHERAD KOMMUNE

Krodsherad ÅRSBERETNING REGNSKAP. fofn ov Norfje)? KR0DSHERAD KOMMUNE 2010 OG fofn ov Norfje)? Krodsherad ÅRSBERETNING KR0DSHERAD KOMMUNE REGNSKAP v 2. Generelle utviklingstrekk 3 1. Innledning 2 Del 1: ÅRSBERETNING REGNSKAP 2 Innholdsfortegnelse På landsbasis 3 / 3. Driftsregnskapet

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP KRØDSHERAD KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP KRØDSHERAD KOMMUNE 2008 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP KRØDSHERAD KOMMUNE - Skatteinntekter - Eiendomsskatt - Generelle - Premieavvik - Brutto - Netto Innholdsfortegnelse RÅIMANNENS FORORD Dcli: ÅRSBERETNING REGNSKAP 2 i. Innledning

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

KRØDSH]ERAD KOMMUN1E. VE?d fcten 3V. Krødsherad

KRØDSH]ERAD KOMMUN1E. VE?d fcten 3V. Krødsherad KRØDSH]ERAD KOMMUN1E VE?d fcten 3V Krødsherad - Utvikling - Utvikling - Kritiske - Skatteinntekter - Rammetilskudd - Eiendomsskatt - Premieavvik - Skattedekingingsgrad/ - Brutto - Netto - Mva-kompensasjon

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016 BOGAFJELL Sokn Årsregnskap DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 268 451 1 227 300 1 376 867 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 Innhold Innledning... 2 Regnskapsskjema 1A - Driftset... 3 Regnskapsskjema 1B - Driftset... 4 Korreksjon for poster som er medtatt i skjema 1A:... 22 Regnskapsskjema 2A - Investeringset...

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer