FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11"

Transkript

1 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 SANDNES KOMMUNE, PLAN NR Planforslaget sett fra sørvest Planforslaget sett fra nordvest 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Planprosessen side 3 2. Beskrivelse av planområdet side 3 3. Gjeldende planer side 4 4. Beskrivelse av planforslaget side 5 5. Konsekvenser ved planforslaget side Kunngjøring av planoppstart side 15 Forslag til reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Illustrasjonsplan 1:500 Vedlegg: Kopi av annonser, adresseliste og skriv ved varsling Vedlegg 1 Kopi av innkomne innspill etter varsling Vedlegg 2 Kopi av gjeldende reg.plan med bestemmelser Vedlegg 3 ROS-analyse(Prosjektil) Vedlegg 4 Renovasjonsteknisk plan(prosjektil) Vedlegg 5 Mobilitetsplan(Prosjektil) Vedlegg 6 Generelle grunnundersøkelser (Multiconsult Noteby) Vedlegg 7 Kopi av støyrapport (Sinus AS) Vedlegg 8 Rapport om overvannshåndtering (Multiconsult) Vedlegg 9 Utredning, fornybar energi (Multiconsult) Vedlegg 10 Sjekklister Vedlegg 11 2

3 1. SAKEN GJELDER Formålet med planen er å legge til rette for ny felles hovedbrannstasjon samlokalisert med legevakt, ambulansesentral og et øyeblikkelig hjelptilbud med 20 plasser for kommunene Sandnes, Time, Klepp og Gjesdal. Hovedbrannstasjonen vil også være utrykningsstasjon for Sandnes samt deler av Stavanger og Sola kommuner. Feiervesenet, Skjenkekontrollen og Miljørettet helsevern skal også samlokaliseres med brannstasjonen. 2. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Planområdet ligger på Stangeland i Sandnes kommune, ca. 2 km vest for sentrum. Sør-vest for krysset E39 og Rv Sandnesveien. I sør grenser området til næringsareal regulert i Detaljplan innenfor samme områdeplan. I vest grenser tomta mot kommunalvei 1557(Årsvollveien) og i nord mot Årsvollveien, Fv 327 og atkomst veien til et forsamlingslokale. I øst grenser tomta mot E 39 og traseen for en ny kjørerampe som er under planlegging. Felt O-1 har derfor en hensynssone langs denne grensen som skal brukes midlertidig under anleggsperioden for veianlegget. Felt O-1 er på 13,5 daa og består av dyrka mark. Et eksisterende bolighus forutsettes revet. Området har adkomst fra gate Eierforhold Planområdet har i dag flere grunneiere, men skal overtas av Sandnes eiendomsselskap KF. Grunnforhold og miljøforhold Grunnforholdene er gjort rede for i ROS-analyse for områdeplanen. Der beskrives grunnforholdene som gode med hovedsakelig tykk morene, men at det lokalt kan være behov for masseutskifting på grunn av silt og torv. Det er fare for erosjon i graveskråninger i massene under grunnvannsnivå. I miljøplanen for Sandnes kommune er planområdet angitt som risikoområde for radon. En nedgravd høyspentkabel ligger langs gate 1557 og langs Årsvollveien er det lagt en gassledning. Dette er vist med sikringssoner i områdeplanen. Topografi og vegetasjon 3

4 Planområdet består av dyrket mark og faller svakt mot sør fra ca. kote 49 til kote 47. Trær og busker finnes langs hage og steingjerder. Kulturminner Det har vært utført arkeologiske undersøkelser i området. Det ble ikke påvist noen forhistoriske anlegg. 3. GJELDENDE PLANER Kommuneplan for Sandnes Området er regulert til næringsbebyggelse i gjeldende kommuneplan. Gjeldende regulering Området er regulert plan nr Områdeplan for næringsområder og boligområder mellom Årsvollveien, E39 og Folkvordveien, vedtatt i bystyret I planen er området benevnt O-1 Offentlig eller privat tjenesteyting, og følgende bestemmelser gjelder: 2.1 Krav om detaljregulering 2.3 Parkering Parkeringsdekning i henhold til kommunal og interkommunal parkeringsnorm. 2.4 Støy I forbindelse med detaljreguleringsplan skal det leveres detaljert støyrapport. 2.8 Tekniske planer Det skal utarbeides teknisk plan som bl.a. skal avklare hvordan overflatevann skal fordrøyes. Planene skal også avklare strømbehov. Tilrettelegging for alternativ energi skal vurderes. 2.9 Renovasjonsteknisk plan I forbindelse med detaljreguleringsplan skal det utarbeides renovasjonsteknisk plan som viser areal for oppstilling av avfallscontainere og atkomst for tømmebil Overvann Overvann må fordrøyes innenfor det enkelte delfeltet Nettstasjon Behov for nettstasjon skal avklares i detaljreguleringsplan. 4

5 2.12 Geotekniske undersøkelser Eventuelle forekomster av kvikkleire og tiltak som følge av dette skal avklares i forbindelse med detaljreguleringen. 3.2 Felt O-1, Offentlig eller privat tjenesteyting Maksimalt tillatte BRA er m 2. Parkering under bakken og åpen parkering på bakkeplan skal ikke regnes med i utnyttelsen. Det skal etableres brannstasjon, legevakt og ambulansesentral på feltet. Største tillatte byggehøyde er 13,0 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Trappetårn, heissjakter, mindre teknisk oppbygg og lignende kan overskride største oppgitte bygghøyde med inntil 3,5 meter når disse utformes som en integrert del av bygningskroppen. Helikopterlandingsplass må plasseres slik at inn og utflygning kan skje uten fysisk hindring i veien. Øvingsområde for brannstasjon må plasseres slik at det ligger mest mulig skjermet fra omkringliggende boliger. Hver enkelt virksomhet som etablerer seg i området er ansvarlig for at de til enhver tid gjeldende støygrenser overholdes. Eventuelle skjermingstiltak for støy fra virksomheten må plasseres på egen tomt. Støy fra helikopter på området tillates å overskride støygrensene, dette gjelder kun for aktivitet i forbindelse med brannstasjon. Avkjørsel fra feltet skal legges til gate Det tillates dessuten en avkjørsel til utkjøring nord i feltet, avkjørselen skal godkjennes av ansvarlig myndighet. Nevnte avkjørsel kan kun benyttes til utkjøring for utrykningskjøretøy. 6.2 Hensynssoner Båndleggingssone gjelder midlertidig trafikkområde. Områder til midlertidig trafikkområde benyttes under anleggsperioden for veganlegget. Områdene brukes til tilkomst, riggplass, masselagring og lignende. Riggområdene ryddes innen 3 mnd etter åpning av anlegget og tilbakeføres grunneier. Faresone gjelder høyspentledning og gassledning i grunnen. All bygging eller annet anlegg innenfor området skal godkjennes av det kraftlag eller verk som eier gassledningene og/eller høyspentlinjene. 7.3 Rekkefølgebestemmelser for FKI-1 og 0-1 Det tillates utbygd inntil 50% av tillatt bruksareal innenfor planområde og før det stilles krav om opparbeiding av FV 509. Før ny bebyggelse kan tas i bruk skal utbygger deltakelse i fremtidig utbygging av vegsystemet, med bl.a. feltutvidelse i Rv. 509 mellom ny Rv. 44 og rampe E- 5

6 39 samt ny rundkjøring/undergang i Rv. 509, være avklart med Statens vegvesen og Sandnes kommune. Før 0-1 kan tas i bruk skal det være etablert alternativ utkjørsel for utrykningskjøretøy fra brannstasjonen via. g/s-vei (som er regulert mellom felt F1a og F-1b) til Folkvordveien. Eksisterende avkjørsel til Årsvollveien skal være stengt før nye bygninger kan tas i bruk. Tilgrensende planer Trafikk Eksisterende situasjon for krysset E 39 og Rv 509 er regulert plan En ny plan, , for trafikksituasjonen er under utarbeidelse. Reguleringsplan Reguleringsplan for ny E 18 (E 39) strekning Lura Stangeland, Stedfestet Plan Utvidelse av RV 509, Sandnesveien til 4-felt mellom Folkvordveien og ny RV 44. Under utarbeidelse. 6

7 Plan E39 SANDVED-STANGELAND 4 FELT, Godkjent Detaljplan innenfor områdeplan Plan , Detaljregulering for delfelt FKI-1 Stangeland, Godkjent Naboplaner Plan Reguleringsplan for næringsområde mellom ny Rv44, E-39 og Folkvordveien. Sist revidert: Plan Detaljregulering for gnr/bnr 63/85 65/541 - KA-1, Stangeland. Oppstart varslet 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Planforslaget er skreddersydd for et prosjektert bygg som inneholder brannstasjon og legevakt. Brannsatsjonens vognhall er arealkrevende og dens form og trafikkmønster med utrykning og retur av store biler har vært styrende for utformingen av bygget. 4.1 Arealbruk Tomtas skråning er utnyttet slik at vognhallen med sitt ekstra høye volum er lagt til tomtas laveste punkt og de publikumsrettede funksjonene med legevakt og kontorer har fått inngang fra den høyeste delen av tomta. Alle bygningsdelene får en andreetasje i samme nivå som knyttes sammen med gangbroer. Vognhallen og arealene rundt blir lagt til kote 46,5. Dette er høyden på avkjørselen fra gate Høydeforskjellen mot tomtene i sør blir tatt opp med en forstøtningsmur i eiendomsgrensen. Eksisterende terreng stiger østover langs grensen opp mot kote 48,5, men reguleringsplanen for nabotomtene har satt høyde på ferdig gulv i 1.etasje til kote 47, Trafikkarealer Tomta få tre avkjørsler fra gate Den nordligste skal brukes som adkomst til legevakt og gjester til kontorene, den skal også fungere som ny adkomst til forsamlingslokalet som ligge på nabotomta i nord. 7

8 Den midterste avkjørselen er kun for utrykning for brannbiler og ambulanse. Avkjørselen lengst mot sør blir adkomst til parkeringsplass for ansatte, varelevering og utrykningskjøretøyer som kommer tilbake fra oppdrag. Langs eiendomsgrensen i sør skal det tilrettelegges for en vaskehall som utrykningskjøretøyene kan kjøre innom på vei inn i vognhallen. Parkering for ansatte er lagt til randsonene i sør langs eiendomsgrensen mot næringstomtene og mot øst langs den planlagte støyvollen mot E- 39. Langs tomtas nordlige og vestlige grense er det et sykkelveinett. Adkomst for syklende er lagt fra sykkelveien i nord og det legges opp til stor innebygget sykkelparkering i tunet mellom legevakt og kontorer. Utrykningsveien krysser sykkelveien langs gate Ved behov vil utrykningskjøretøyene bruke sirener, men dette behovet blir vurdert til å være minimalt på kvelds og nattestid da denne vegen er lite trafikkert. Trafikksituasjonen er tilpasset eksisterende situasjon og Plan som er under utarbeidelse. planforslaget representerer en forenkling av Plan i og med at avkjørselen til forsamlingshuset er slått sammen med avkjørsel til legevakten og avkjørselen mot Årsvollveien stenges. 4.3 Vareleveranse og avfallshåndtering Størstedelen av vareleveransen til brannstasjonen vil foregå fra nedre nivå med inngang på østfasaden, snuplassen blir i tomtas sørøstre hjørne. I tillegg vil snuplassen foran inngangen på øvre nivå bli tilgjengelig for vareleveranser og ambulansetransport for legevakten. Det er valgt å bruke nedgravde avfallskontainere, de er plassert like ved den sørligste avkjørselen. Renovasjonsbilen kan bruke samme snuplass som vareleveransen. Spesialavfall fra legevakten fraktes i egne beholdere til sykehuset. 4.4 Arkitektens beskrivelse: Oppgaven er kompleks med sine ulike funksjoner. Legevakt, øyeblikkelig hjelp og brannstasjon er tre etater som har behov for mest mulig areal på grunnplanet. I tillegg har brannvesenet behov for adskilt utrykningsareal slik at uheldige episoder med publikum avverges. De ulike parametere har gitt en todelt situasjonsplan hvor de publikumsrettede funksjoner er 8

9 lagt til tomtens nordside mens brannvesenets utrettede funksjoner er lagt til tomtens sydside. Dette er videre utnyttet med tomtens beskaffenhet. Tomten heller med ca. 3 meter fra nordøst ned mot sydvest gir mulighet til å etablere 2 inngangsplan. Det etableres et grunnfundament/bastion som vokser ut fra bakken og etablerer rammene for brannvesenet og ambulanseavdelingens utadrettede virksomhet på nedre grunnplan. Basen etableres med en spalte hvor vognhallen er etablert. Alle betjenende arealer er lagt til vollen mens utrykningsbilene står oppstilt i den store åpne hallen - henvendt og klare til utrykning mot veien. Komplekset er delt opp i tre paviljongaktige bygninger som formelig svever over den etablerte vollen. Byggene er gitt samme karakter, kledd med liggende platekledning oppdelt i felter men brannstasjonen har fått rødlige plater mens legevakt/øyeblikkelig hjelp er tildelt en mer offwhite farge Prosjekt: Byggherre ARK Dato: Fase: Tittel: Målestokk (A3): Tegningsnr: Prosjekt: Sandnes brannstasjon Dato: Fase: Forprosjekt Sandnes kommune STEIN HALVORSEN sivilarkitekter MNAL BVRS - HOVEDBRANNSTASJON Sagveien 21A 0459 Oslo Forprosjekt Fasade Vest og Øst 1:200 A40-2 Tittel: Fasade Vest og Øst Målestokk (A3): 1:200 Tegningsnr: A40-2 Tel

10 T S R Q P O N M L K J LEGEVAKT T S R Q P O N M L K I H G F E D C B A H G F E D C B A AKUTTMOTTAK J I T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T Prosjekt: BVRS - HOVEDBRANNSTASJON Byggherre ARK Sandnes kommune STEIN HALVORSEN sivilarkitekter MNAL Sagveien 21A 0459 Oslo arkitekter.no Tel Dato: Fase: Tittel: Målestokk (A3): Tegningsnr: Prosjekt: Forprosjekt Fasader Nord og Sør 1:400 A40-1 Tittel: Fasader Nord og Sør Sandnes brannstasjon Dato: Målestokk (A3): Fase: 1:400 Forprosjekt Tegningsnr: A

11 4.5 Reguleringsformål og arealstørrelser Tjenesteyting Renovasjon Vei Gang-/sykkelvei Gangvei Annen veigrunn Parkering Grønnstruktur Totalt 6,57 daa 0,02 daa 2,42 daa 0,66 daa 0,23 daa 1,64 daa 5,89 daa 0,77 daa 18,20 daa 4.6 Utnyttelse Maksimalt tillatte BRA i områdeplanen er Den planlagte bebyggelsen har et bruksareal på m 2 inkludert åpne arealer i parkeringshall og gymnastikksal. 4.7 Energi Vedlagte notat: Sandnes brannstasjon, Muligheter for fornybar energi innenfor planområdet, utarbeidet av Multiconsult, 25.august 2014, redegjør for potensielle løsninger for fornybar energiforsyning til planområdet. Anbefalinger herfra vil bli lagt til grunn for den videre prosjekteringen. 4.8 Forholdet til områdereguleringen En rekke funksjoner som er omtalt i Områderegulering utgår. Det skal ikke legges til rette for helikopterlandingsplass. Brannstasjonen skal ikke ha utendørs øvingsplass. Det vil ikke bli behov for ekstra avkjørsel for utrykning mot Årsvollveien i nord. Dette er nærmere beskrevet i ROS-analysen. Områdeplanens reguleringsformål, vegetasjonskjerm langs gate

12 avsluttes ved eiendomsgrensen i sør og erstattes av grøntstruktur som skal opparbeides i henhold til planområdets egen utomhusplan. Denne avgrensningen er allerede gjort i grøntplanen som er utarbeidet i forbindelse med detaljplan for Stangeland næringsområde. 5. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 5.1 Konsekvenser for miljø. Området som skal bebygges er i dag dyrka mark. Det er ingen rødlistearter, naturvernområder eller sårbar natur innenfor planen. Reguleringsbestemmelsene stiller krav til at matjorda blir ivaretatt. Overvannshåndtering er sikret i teknisk plan. 5.2 Konsekvenser for helse og trivsel Bruk av sirener ved utrykning kan oppleves som en belastning for boligeiendommene nord for Årsvollveien. Sirenene vil bli brukt ved behov men det anslås å være sjelden p.g.a. liten trafikk i området spesielt på kveld og nattestid. Den nye Plan Utvidelse av RV 509, Sandnesveien til 4-felt mellom Folkvordveien og ny RV 44, har som hensikt å bedre trafikkflyten til og fra området. Dette vil også bidra til å minke behovet for bruk av sirener. 5.3 Sol- og skyggeforhold Illustrasjonene viser solforholdene Vår- og høstjevndøgn kl og 1.mai kl og Brannstasjonen vil ikke kaste skygge over boligeiendommene på andre siden av Årsvollveien. 12

13 13

14 5.4 Antall og type arbeidsplasser Bygget skal totalt omfatte 288 arbeidsplasser, 193 på brannstasjonen, 65 på legevakt og 30 på ambulanse. Det vil være ca. 171 ansatte på jobb på dagtid, mesteparten av disse er kontorarbeidsplasser. Nødetatene har døgnkontinuerlig skift. Legevakten har økt bemanning ettermiddag/kveld og helger da henvendelser ellers skal gå til fastlegen. 5.5 Trafikkforhold Vedlagte ROS-analyse og mobilitetsplan redegjør for trafikksituasjonen. Pr. i dag er det dårlig kollektivdekning i området, etter hvert som området blir utbygget bør det arbeides for å forbedre busstilbudet. 5.6 Økonomi (gjennomførbarhet) Områdeplanen stiller krav til utbyggers bidrag til bygging av fremtidig veisystem. Kravet gjøres gjeldende når tomten bygges ut med mer enn 50% av tillatt bruksareal innenfor planområdet. Arbeid med utbyggingsavtale er satt i gang. 14

15 6. KUNNGJØRING AV PLANOPPSTART Planarbeidet ble varslet i brev til berørte parter datert , og annonse i Stavanger Aftenblad Planvarselet ble også annonsert på Sandnes kommunes hjemmeside i samme periode. Frist for merknader var Det er kommet inn 7 uttalelser i varslingsperioden: 6.1 Eldrerådet i Sandens, : Eldrerådet i Sandnes krever at det ved regulering og utbygging planlegges og utbygges slik at eldre og bevegelseshemmede lett kan ta seg fram. Forslagstillers kommentar: Hele anlegget skal være universelt utformet ihht. TEK Statens vegvesen, : Aksepterer i utgangspunktet en noe redusert byggegrense Tiltaket må ikke være i konflikt med plan for rv.509 Sandnesveien, ang. bl.a. regulert hensynssone. Adkomst skal være fra gate Avkjørsel i nord skal kun brukes til utrykning. Støyretningslinjen T-1442 må følges. Det må tas inn i bestemmelsene at tekniske planer som berører fylkeseller riksveg skal oversendes Statens vegvesen til gjennomsyn. Forslagstillers kommentar: Det har vært avholdt egne møter med vegvesenet i planprosessen for å av klare de viktigste betingelsene. 6.3 Sandnes kommune, Bymiljø, : Området har avrenning til Skas-Heigre. Overvann må disponeres lokalt for å sikre at utbygging ikke medfører økt forurensningsbelastning eller totalavrenning til vassdraget. Utrykningsveier for brannstasjonen bør konsekvensutredes på detaljert nivå. 15

16 Gang og sykkelvei må ivaretas trafikksikre løsninger ved kryssing av utrykningsvei. Bydelsrute sykkel går i Årsvollveien. Forslagstillers kommentar: Det ble avklart i oppstartsmøtet at planen ikke skal konsekvensutredes. De aktuelle problemstillingene er behandlet i teknisk plan og ROSanalyse. 6.4 Lyse Elnett AS, : Gjør oppmerksom på 50kV-kabler og tilhørende båndlagt bredde samt gassledninger og sikkerhetssone langs sidene av eiendommen. Ny nettstasjon må enten reguleres inn (5x5m) eller bygges inn i bygningsmassen. Forslagstillers kommentar: Ny nettstasjon skal bygges inn i bygningsmassen. 6.5 Sandnes kommune, Barnerepresentanten, : Minner om at Årsvollveien er skolevei og ber om at myke trafikanter blir ivaretatt i planen. Forslagstillers kommentar: Det stilles krav i planen til sikringstiltak for kryssing mellom gang- og sykkelvei og avkjørsler til tomten. 6.6 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, : Krav om tilfredsstillende slokke- og atkomstmuligheter for brannvesenets personell og utstyr bør ivaretas allerede i planfasen. Forslagstillers kommentar: Brannvesenet har vært representert i prosjekteringsgruppen. 6.7 Fylkesmannen i Rogaland, : Ny hovedbrannstasjon er en god mulighet til å urbanisere området ved å tilrettelegge for løsninger.i et framtidig fortettet Sandnes. Områdets lokalitet tilsier lav parkeringsdekning for bil og høy for sykkel. I planforslaget bør det tilrettelegges for god adkomst for sykkel, lukket 16

17 sykkelparkering og gode garderobefasiliteter for ansatte, slik at flere velger sykkel fremfor bil til området. Det skal utarbeides ROS-analyse etter PBL 4-3. Forslagstillers kommentar: Dette er innarbeidet i planen. 17

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

DE TALJPLAN 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE. Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse

DE TALJPLAN 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE. Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse DE TALJPLAN FOR 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse IN NLEDNIN G Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Boråsen

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane i Forord Det har vært gjennomført flere utredninger som omhandler bane til Ahus og ulike tverrforbindelser med bane mellom linje 5 til Vestli og linje 2 til Ellingsrudåsen. Denne utredningen er en videreføring

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring:

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Med bakgrunn i at flere beboere og andre berørte har sammenfallende interesser er merknadene kun kort kommentert i oppsummeringen. Rådmannen har

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Halstein gård - Støyutredning Utgave/dato: 3/ 7. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer