Detaljregulering for Geilo hotell, planbeskrivelse. Vedtatt i kommunestyret i sak K-79/13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljregulering for Geilo hotell, planbeskrivelse. Vedtatt i kommunestyret i sak K-79/13"

Transkript

1 Vedtatt i kommunestyret i sak K-79/13. Planidentitet DETALJREGULERING FOR GEILO HOTELL PLANBESKRIVELSE Planområdet sett fra sydvest 1

2 Bakgrunn Hensikten med detaljregulering av området er å legge til rette utvikling av Geilo Hotell og fritidsboliger tilpasset de bygningstyper som er utviklet til formålet. Detaljregulering for Geilo Hotell omfatter gnr 64 bnr 33,58,463 og 520 og er en detaljering av deler av reguleringsplanen for Geilo sentrum vedtatt Avgrensningen av detaljreguleringen er vist på plankart og på illustrasjonsplan. Reguleringsbestemmelsene for Geilo sentrum gjelder for denne detaljreguleringsplanen dersom ikke annet er nevnt i vedlagte regulerings-bestemmelser. Den detaljerte planutformingen er i overenstemmelse med reguleringsplanen for Geilo Sentrum på følgende punkter: -Angitte høydekoter er beholdt uendret -Reguleringsformålene er uendret, bortsett fra at underjordisk parkering er lagt inn i kombinasjonsformål (for å unngå et eget plannivå) -Prinsippene for grøntstrukturen med nord sydgående grøntdrag er uendret -Parkeringen ordnes i hovedsak under bebyggelsen/under terreng (ref. vedlagte kart som viser parkering i parkeringskjellere under bebyggelsen) -Vareinntak og avfallsbeholdere (ref. vedlagte kart som viser vareinntak og avfallsbeholdere) -Brannprosjektering: Adkomstvei for brannbil er vist på vedlagte kart. Brannprosjektering å se avsnitt nedenfor) -De to regulerte avkjørslene fra Geilogutu opprettholdes. Avvikene fra reguleringsplanen for Geilo sentrum er følgende: -Overbygningen over Geilogutu sløyfes. -De interne formålsgrensene mellom bebyggelse og grønnstruktur er endret ved at de 3 nord/sydgående grøntdragene er erstattet med 2 grøntdrag. Forslagstiller og eierforhold Forslagsstiller er: Thorenfeldt arkitekter as, Frysjaveien 35, 0884 Oslo Eier av området er Norlandia Eiendom AS Eksisterende forhold Topografi: Området er kraftig skrånende fra nord mot sør. Total høydeforskjell er ca 20 meter mellom høyeste og laveste del av området. Eksisterende vegetasjon: Lav høyfjellsvegetasjon med innslag av bjørk og furu Kulturminner: Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner i området. Trafikkforhold: Geilogutu er opparbeidet langs området og er i bruk. Gamlevegen er ikke flyttet. Eksisterende reguleringsplan har medtatt to avkjørsler for området. Vann- og avløp: Ref. Vedlagte ledningskart. Vann, avløp og overvannsledninger er lagt frem til tomten. Det opplyses fra teknisk avdeling at det er tilstrekkelig kapasitet på vann og avløp, men at overvann bør fordrøyes på egen eiendom (fordrøyningsbasseng) 2

3 Eksisterende virksomheter: Eksisterende virksomhet er Geilo Hotell som forutsettes innpasset i reguleringsplanen Beskrivelse av planforslaget Reguleringsformål/arealer: Området reguleres til følgende formål: Byggeområder Byggeområder for fritidsboliger/turistbedrift (TB1 a og TB1b) Byggeområder for fritidsboliger/turistbedrift/garasjekjeller (TBG 1,2,3 og 4) Fellesområder Felles avkjørsel (FeA1,FeA2) Felles kjørbar gangveg (f-g1) Felles parkeringsplass (f-p1, 2 og 3) Felles grøntareal (f-gr1, 2, 3, 4 og 5) Trafikkområder Offentlig vei (o-v) Offentlig gangvei (G27, G17) Utforming av bebyggelse og anlegg Område TB1 A: Eksisterende Geilo Hotell forutsettes beholdt men kan påbygges og ombygges. Område TBG4: Representerer fremtidig utvidelse av Geilo Hotell. De to nederste planene forutsettes utnyttet til felles garasjeanlegg, øvrige 3 etasjer utnyttes til hotellrom/fritidsboliger. Det forutsettes at nederste garasjeplan også skal dekke parkeringsbehovet for område TB1b Område TB1b forutsettes utført som to sammenkoblede hus i 3 etasjer + innredet loft og delvis innredet underetasje.. Områdene TBG1,2 og 3 forutsettes utført som to og to sammenkoblede hus i 3 etasjer + innredet loft. Parkering skjer i felles anlegg, delvis under bebyggelsen og delvis under terreng. Varelevering, avfallshåndtering Se vedlagte kart som viser vareinntak og plasser avsatt til avfallshåndtering Adkomst for brannvesenet redningsmateriell Se vedlagte kart som viser adkomst for brannbil (via gangvegnettet). Brannkummer er prosjektert i forbindelse med utarbeidelse av VA-anlegget (se vedlagte vann- og avløpsplan) Brannprosjektering av den enkelte bygning ivaretas i brannprosjekteringen I forbindelse med rammesøknad og igangsettingssøknad. 3

4 Planens konsekvenser Da planens konsekvenser allerede er utredet den overordnede planen for Geilo Sentrum, drøftes her bare de konsekvensene som gjelder foreslåtte endringer i forhold til reguleringsplanen for Geilo sentrum. Sløyfing av overbygning over Geilogutu: Detaljprosjektering viser at overbygning over Geilogutu er et urealistisk prosjekt. Total byggehøyde vil være ca 8 meter (5,5 m fri høyde + 2,5 m konstruksjoner og beplantning) Kotehøyden på toppen av overbygget vil være ca dvs. ca 1 m over sokkelen på eksisterende Geilo Hotell. Mot riksveien vil det fremkomme en murkonstruksjon på ca 11 meters høyde idet riksveien ligger på til forbi området. Overbygget vil være svært dyrt å bygge og vil medføre betydelige driftsutgifter. Overbygget vil ikke forskjønne adkomsten til Geilo sentrum. Detaljplanen som forutsetter at overbygningen sløyfes, viser en bebyggelse som trapper seg naturlig nedover i det eksisterende terrenget, og at arealet mellom riksveien og Geilogutu forblir et grønt naturterreng. Avkjørsel fra Geilogutu: (fea1 og fea2) For å få til en naturlig logistikk til den nye bebyggelsen er det forutsatt en kjørbar gangveg frem til inngangene f-g1. Adkomsten til f-g1 bør kombineres med hotellets adkomst (fea1), og gangveien kan benyttes som midlertidig adkomstvei til hus 1.1 og 1.2. Ved videre utbygging av planområde skal kun regulerte felles avkjørsler FeA1 og FeA2 benyttes, og midlertidig adkomst for hus TB1b fjernes. Adkomst til parkeringsplass på terreng f-p1 skal benytte felles avkjørsel FeA1. Adkomst fea2 er direkte innkjøring til garasjekjeller fra Geilogutu og er derfor 3 meter lavere enn inngangspartiene. Endring av interne områdegrenser: De nord/sydgående grøntdragene er beholdt men er redusert fra 3 til 2 gjennomgående drag, dette for å oppnå noe bredere grøntdrag. Parkering TB1a Eksisterende hotell 72 hotellrom Krav til parkering= 72 p-plasser (Parkeringskrav reduseres med 25 % i parkeringsanlegg) TB1b nybygg leiligheter 26 leiligheter Krav til parkering= 30 p-plasser 72 p-plasser 30 p-plasser TBG1-3 nybygg leiligheter 66 leiligheter Krav til parkering= 78 p-plasser Sum parkeringskrav TBG4- Fremtidig utvikling av Geilo hotell 78 p passer 180 p-plasser.. 4

5 Parkeringsdekning: TB1a Eksisterende hotell - 18 plasser på terreng 18p-plasser TB1b nybygg 30 plasser på terreng 30p-plasser TBG1-3 nybygg 63 plasser i garasjeanlegg 63p-plasser + 5 plasser på terreng 5p-plasser TBG4 nybygg 76 plasser i garasjeanlegg 76 p-plasser Sum parkeringsdekning 192 p-plasser Parkeringsdekning i henhold til krav i reguleringsbestemmelser*: Parkeringskrav reduseres med 25 % i parkeringsanlegg TBG1-3 nybygg krav 78 plasser x 75% = 59 p-plasser TB1b nybygg TB1a Eksisterende hotell Sum parkeringsdekning 30 p-plasser 72 p-plasser 161 p-plasser Parkeringsdekning = = 31 p-plasser til TBG4 TBG4 kapasitet hotellrom/ parkering fremtidig utvidelse av Geilo hotell = 31 x1,25 = 39 rom (Parkeringskrav reduseres med 25 % i parkeringsanlegg) Rekkefølgebestemmelser: 12.3 Ny trasé for Geilogutu med gangvei. Rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplanen for Geilo sentrum forutsetter avtale mellom grunneiere hvor eiendommer blir berørt av ny gangveg for ny trasé av Geilogutu. Tiltakshaver er i dialog med grunneiere i forbindelse med opparbeidelse av gangveg/fortau for Geilogutu. Alternative energikilder: Det skal tilrettelegges for alternative energikilder. Alternative energikilder som, grunnvann, jordvarme, vind og solenergi skal vurderes ved søknader om rammetillatelse og et av alternativene skal benyttes. Hol kommune har begrenset soltimer I løpet av et år og kan bare benyttes som supplement til annen alternativ energikilde. Alternativ energikilde utredes av ansvarsbelagt foretak ved byggesøknad. Saksbehandling hittil: Oppstartsmøte avholdt Kunngjøring gjennomført

6 Innkomne bemerkninger til kunngjøringen: I forbindelse med kunngjøring om oppstart av planarbeidet er det kommet inn to brev 1. Fra jernbaneverket, hvor det konstateres at bebyggelsens avstand til jernbanen er uendret. Det kan bekreftes. 2. Fra Birgit Berg: Vedr. planlagt veg: Gjeilogutu og G 27 ligger på hennes eiendom Geilovegen 78. Svar: Plassering av Gjeilogutu og G27 er fastsatt i gjeldende reguleringsplan for Geilo. sentrum. Vedlagte dokumenter: ROS-analyse Redegjørelse for lekeplass Støyvurdering Kart som viser parkeringsplasser og kjellerparkering Kart som viser plassering av vareinntak og avfallsanlegg Kart som viser adkomst for brannbil Fotomontasje Illustrasjonsplan Terrengsnitt Planer, fasader hus Truls Thorenfeldt Terje Solberg 6

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 SANDNES KOMMUNE, PLAN NR. 2014108 Planforslaget sett fra sørvest Planforslaget sett fra nordvest 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Planprosessen

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid.

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. Innhold: 1. Innledning sid. 2 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. 2 3. Planforslaget sid. 3 4. Risiko og sårbarhetsanalyse sid. 10

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18)

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) FLEKKEFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) Figur: Illustrasjon Indrevollen (Sett fra Sør-Vest) Oppdragets navn: INDREVOLLEN, SIRA Gnr/Bnr:140/18,108,99og

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 03/14 TID: 02.10.2003 13:00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

Ormsund. Mulighetsstudie utarbeidet for Oslo Kommune, Eiendoms og byfornyelsesetaten, 14. februar 2013. Skisseutkast

Ormsund. Mulighetsstudie utarbeidet for Oslo Kommune, Eiendoms og byfornyelsesetaten, 14. februar 2013. Skisseutkast Ormsund Mulighetsstudie utarbeidet for Oslo Kommune, Eiendoms og byfornyelsesetaten, 14. februar 2013 Skisseutkast Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har etter forutgående tilbudskonkurranse

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14, m.fl

Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14, m.fl DETALJREGULERING - SKISSEPROSJEKT BOLIGUTVIKLING, MV LØRENVEIEN 51 / LØRENVANGEN 14 124/32 og 126/72 m.fl. Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14,

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM

DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM PLANBESKRIVELSE forslag 17.06.15 1. Bakgrunn Planforslag fremmes på vegne av Rose Eiendom AS. Hensikten med planforslaget er å legge til rette

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Kyvannsveien 30 gnr. 103 bnr. 262

Detaljert reguleringsplan for Kyvannsveien 30 gnr. 103 bnr. 262 Foreløpig planbeskrivelse Forslag til detaljert reguleringsplan for Kyvannsveien 30 gnr. 103, bnr. 262 Foto av området sett fra Kyvannsveien 1 INNHOLD: 1. Bakgrunn 3 2. Kartgrunnlag og planfremstilling

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

DE TALJPLAN 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE. Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse

DE TALJPLAN 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE. Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse DE TALJPLAN FOR 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse IN NLEDNIN G Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Boråsen

Detaljer