NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/ REFERAT FRA STYREMØTET NOVEMBER 2008 ===========================================

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2008-6 REFERAT FRA STYREMØTET 29-30. NOVEMBER 2008 ==========================================="

Transkript

1 NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/ REFERAT FRA STYREMØTET NOVEMBER 2008 =========================================== Tilstede: Vigdis S. Landskaug Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Sigmund Lindberget Jan E. Ellingsen Tove M. Michaelsen Valter Kristiansen Eva T. Width Mona Holte Inger Sørensen Morten B. Wilmann Saksliste: 1. Protokoll 1/ Vedtak på e-postrutine 3. Seksjonsrapporter 4. Aktuelle saker a) Kretsledermøte 2009 b) Internasjonal posisjonering c) Internasjonal deltakelse i 3D d) Antall scorekort i NM-finaler e) Hoveddommer knyttes til approbasjonssøknadene f) NM Felt skade på piler g) Årsavgift tilbakeføres kretsleddet? h) NBF-pokaler til Tradisjonell divisjon. i) Tallvendere for resultatanvisning obligatorisk? j) Standardisering av søknadsprosedyrer k) Premiering for Frisk-serien l) Oppnevning av ansvarlig for politiattester 5. Frisk Forsikring. 6. Nordisk samarbeid. 7. Regnskapsutdrag pr. 1/11 8. Budsjett Eventuelt.

2 2) 1. PROTOKOLL 1/ ===================== Protokollen er tidligere godkjent, men det ble orientert om status på noen temaer for oppfølging, bl.a. knyttet til NM Skive 2009, der MBW kunne opplyse at saken følges nøye opp og at en avklaring er ventet tidlig i desember. MBW 2. VEDTAK PÅ E-POSTRUTINE ========================= Det er gjort ett formelt vedtak gjennom e-post i perioden, og det gjaldt støtte til psykologikurs på universitetsnivå for to søkere; Inger Sørensen og Sigmund Lindberget som får dekket Kr. 7500,- hver. 3. SEKSJONSRAPPORTERING ======================= Seksjonsrapportene ble gjennomgått, og en kort oppsummering kan foretas slik: Organisasjon/toppidrett (VSL/JRS): VSL redegjorde for møtet i Sportsutvalget 18/10 og den videre oppfølgingen etter møtet. Utvalget avventer innspill fra SL med tanke på opplegg innen feltsatsingen, og JRS følger opp Jan E. Humlekjær/Øistein Nesteng når det gjelder planlegging for 2009 etc. I denne forbindelsen ble følgende diskutert: - Behovet for en toppidrettsmodell for klubb/kretsplan - Rammeverk for Gruppe 2012 m/utviklingstrapper - Tilbakemelding til klubbtrenere vedr. satsingen mellom samlingene For øvrig er følgende nye utøvere forespurt om satsing, etter innspill fra klubbene: Marius Halvorsen, Larvik Ask T. Dybdal, Lillestrøm Simen Burhol, Lillestrøm Espen Bruce, Kristiansand Paul A. Hagen, Elverum Organisasjonsmessig har vi fått en regionalisering gjennom Vestviken Bueskytterregion (Buskerud, Telemark, Vestfold) Jfr. info på vår nettside. Skiveskyting (MH): Adelskalenderne er oppdatert. Det fremkom ønske om årstall for tidligere oppnådde resultater, der dette er mulig.

3 3) en viss oppdatering av NM-heftet vedr. bruk av musikk er under arbeid. Klubbutvikling/utdanning (IS): Her er det fokusert på klubbutvikling og startmøter, og 5 klubber har nå bedt om startmøter. Det kan se ut som om vi etter hvert får et kapasitetsproblem, og det vil bli arbeidet med å utdanne flere veiledere innen NBF. Ungdomsutvikling (TMM): Her gjelder nå Frisk-korrespondansen og planlegging av neste års jentesamling(er). Integrering/statistikk (JEE): Kort kommentar fra info-fremstøt på Norges Varemesse, et opplegg i regi av NIF omkring funksjonshemmede og idrett. Videre vil det bli innkalt til en generell samling av funksjonshemmede bueskyttere i april-måned, basert bl.a. på innhentede oversikter over funksjonshemmede skyttere som er i aktivitet. Det vil bli innhentet klassifisør (fra Finland) for å vurdere enkelte skyttere i gråsonen i forhold til Paralympisk deltakelse. MBW redegjorde kort for et mulig samarbeid med et rehab-senter i Sør-Fron, og JRS vil ha samtaler med Tom Vangen om en mulig medvirkning overfor funksjonshemmede. Det ble etterlyst info om integrering på vår nettside. JEE Trenerutvikling/UK (VK): VK oppsummerte kort etter trenerseminaret og mente at en oppfølging er viktig. I første omgang er det snakk om å sende ut et evalueringsskjema etter seminaret, hvor man også ber om innspill i forhold til senere tiltak. Han redegjorde kort for UK s virksomhet i perioden; uttak av skyttere i en satsingsgruppe mot 2012 (OL). Jakt/felt (SL): Det ble kort oppsummert fra jentesamlingen. For øvrig er man i ferd med å innhente priser på skiver i forbindelse med en stimuleringspakke til klubbene, og det var enighet om at man bør tilstrebe noe feltskyting under samlingene til ungdomsgruppa. SL tar initiativ overfor Øistein Nesteng i sakens anledning. Dommerutvikling/Prosjekt Møre og Romsdal (ETW): Dommerkurs gjennomført i Trøndelag med godt frammøte og håp om en del nye dommere. Det vil nå bli arbeidet med etterutdanning for Det er lagt fram egne forslag knyttet til oppnevning av hoveddommer ved stevner se nedenfor.

4 Mht klubbutvikling (nye klubber) i Møre og Romsdal går dette arbeidet tregt.det er gjort en henvendelse til aktuelle klubber vedr. Økonomiseksjonen (SR): Denne rapporten ble behandlet som en del av Sak 7. 4) 4. AKTUELLE SAKER ================= A) Kretsledermøte Dette møtet ble fastsatt til den februar 09. Mulige saksområder: - Modell for toppidretssatsing - Klubbutvikling - Sponsoring - 3 D - Kretsens time (info, bistandsbehov etc.) - Diverse (politiattest, bruk av stevneavgift etc.) Det ble besluttet å fullfinansiere én representant, men oppfordre til deltakelse med to representanter. MBW/IS B) Internasjonal posisjonering. Styret sluttet opp om et forsøk på lansering av Eva Thesen som styremedlem i I denne anledningen ble det bestemt at hun deltar som norsk representant ved FITA s Kongress MBW C) Internasjonal deltakelse i 3 D. Styret besluttet å starte prosessen med tanke på fremtidig deltakelse i denne skyteformen. Oversettelse av det internasjonale regelverket er første ledd i prosessen. Området vil sortere under vår feltseksjon. MBW/SL D) Antall scorekort i NM-finaler. Styret gjorde vedtak om at kun ett scorekort (enkel føring) er tilstrekkelig ved finaleskytingen i NM. Man mener kontrollen er ivaretatt i og med at dette vil gjelde to skyttere som kjemper mot hverandre. Dette vil forenkle gjennomføringen av mesterskapet betydelig. MBW E) Hoveddommer knyttes til approbasjonssøknad. Styret besluttet at hoveddommer skal oppgis til NBF senest 14 dager før et arrangement. Om mulig ser man gjerne at

5 hoveddommer oppgis samtidig med approbasjonssøknaden også når denne sendes NBF god tid i forveien, slik at man ikke trenger Oppfølging verken fra klubbens eller NBF s side. Det ble presisert at hoveddommer skal være autorisert dommer. MBW F) NM Felt skade på piler. Styret diskuterte mulige ansvarsforhold knyttet til skade på piler ved arrangementer generelt, og fant av hensyn til arrangør og muligheten for å finne arrangører, særlig til jakt- og feltstevner, at skytter måtte ta denne risikoen. Skytter har muligheten til å ta opp spesielle situasjoner med arrangør og dommer før han skyter og det er generelt en risiko for skade på piler ved deltakelse i vår idrett. MBW G) Årsavgiften overføres kretsleddet. Styret diskuterte dette spørsmålet, men det var bred enighet om at tilskudd til kretsleddet skulle knyttes til aktivitet, og her foreligger det betydelige søknadsmidler allerede i tillegg til stevneavgiften som innkreves. H) NBF s Pokal(er) til Tradisjonell divisjon. Styret besluttet å innføre to pokaler pr. år (én til hvert kjønn) som settes opp ved norske mesterskap etter en turnus- Ordning. MH I) Tallvendere for resultatanvisning obligatorisk. Styret besluttet at tallvendere skal benyttes ved alle stjernestevner (v-rek.stevner). MBW J) Standardisering av søknadsprosedyrer. Styret gikk inn for å lage et sett felles prosedyrer for generelle søknader til NBF om tilskudd til gode formål. Det utarbeides et skjema som legges ut på vår nettside for mulig nedlastning. VSL K) Premiering for Frisk-serien. Styret besluttet å sette opp en pokal i hver av divisjonene til beste klubb i denne serien. Kostnadsramme kr. 2000,-. JEE L) Oppnevning av ansvarlig person for politiattester. Da alle nivåer av organisasjonen er bundet av vedtak knyttet til politiattester, oppnevnte Styret Morten B. Wilmann Tove M. Michaelsen (vara) 5)

6 6) 5. FRISK FORSIKRING =================== MBW orienterte kort om betydningen av medvirkning knyttet til avtalen med Frisk Forsikring innenfor FFA-samarbeidet, og status så langt i prosessen. Han redegjorde for fremdriften og det vil nå bli en lengre artikkel i Buestikka som også inneholder en svarslipp som medlemmene blir bedt om å gi til sin klubbledelse, som sender denne til NBF. Foruten å forenkle medvirkningen i klubbene, vil vi dermed også ha en viss måling av vår del av innsatsen. Han understreket nok en gang at vi ikke skal selge forsikring, men bare motivere våre medlemmer til å kontrollere sine forsikringer i samarbeid med representanter fra Frisk Forsikring for om mulig å få til bedre ordninger enn tidligere, noe som i så fall også vil gi litt økonomisk payback til klubben. Styret sluttet opp om strategien i forståelse av at inntekten fra samarbeidet er betydelig. 6. NORDISK SAMARBEID ==================== Nordisk Møte vil bli avviklet februar i København. Disse vil delta fra NBF: Vigdis Landskaug Tove M. Michaelsen Morten B. Wilmann DBSF vil legge fram en saksliste, men man forventer at forslag til FITA s Kongress vil stå på sakslista, herunder spørsmålet om en økning av junioralder og hvorvidt en eldre juniorklasse bør stå på programmet i NUM. For øvrig vil det, basert på vedtak under årets nordiske møte, bli innbudt til en nordisk dommerkonferanse på vårparten i regi av DBSF i håp om å få til en felles plattform for dømming i Norden.

7 7. REGNSKAPSUTDRAG PR. 1/11-08 =============================== 7) I denne forbindelsen ble seksjonsrapporten fremlagt, som denne gangen konkluderte med at vi regnskapsmessig lå an til et ganske stort overskudd i Dette skyldes økte inntekter, men også manglende ressurser til å få gjennomført alle planene. 8. BUDSJETT 2009 ================ Gen.sek. la fram budsjettforslag med kommentarer i tråd med Vedtak på Tinget, styresignaler og regnskapsutdrag. Styret foretok en grundig vurdering av de enkelte postene og fastsatte budsjettet for Se vedlegg. Dersom inntektssiden vil få vesentlig andre forutsetninger som følge av tildelingen fra Norges Idrettsforbund, var det enighet om å foreta en budsjettjustering som reflekterer dette. 9. EVENTUELT. ============ a) Styremøtene for 2009 ble fastsatt således: 25/4, 1/8, 14/11 og 15-17/1 (budsjett, tingpapirer) b) Følgende AU ble oppnevnt: Vigdis Landskaug, Jan R. Skyttesæter, Steinar Risinggård og Jan E. Ellingsen. c) Startavgift. På bakgrunn av en diskusjon på Forum, mente Styret det ville være en fordel om en presisering av reglene ble foretatt i Buestikka. MBW d) Lagledere/Reiseledere Denne ballen ble sparket over til Sportsutvalget for snarest mulig avklaring. e) Forsvaret. Begge våre utøvere som de senere år har fått fritak som toppidrettsutøver har senere hoppet av. Dette er meget kjedelig for vårt forhold til etaten og må unngås gjennom en grundigere vurdering av utøvere vi søker om fritak for.

8 En annen problemstilling er at enkelte gjerne vil avtjene verneplikten, men har store utfordringer i forhold til trening. Det undersøkes muligheter for spesialordninger. VK 8) Møtet ble hevet ca kl (30/11). Morten B. Wilmann Referent

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2010-6 REFERAT FRA STYREMØTET 27-28. NOVEMBER 2010

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2010-6 REFERAT FRA STYREMØTET 27-28. NOVEMBER 2010 NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2010-6 REFERAT FRA STYREMØTET 27-28. NOVEMBER 2010 Tilstede: Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Sigmund Lindberget Tove M. Michaelsen Jan E. Ellingsen Sissel Storelv Eva T.

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2011-3 REFERAT FRA STYREMØTET 27. AUGUST 2011. Tilstede:

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2011-3 REFERAT FRA STYREMØTET 27. AUGUST 2011. Tilstede: NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2011-3 REFERAT FRA STYREMØTET 27. AUGUST 2011 Tilstede: Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Jan E. Ellingsen Sigmund Lindberget Tove M. Michaelsen Sissel Storelv Anette Andersen

Detaljer

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012.

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Møtedeltakere: Rolf Lind, Danmark Bo Palm, Cenneth Åhlund, Jane Gyllhag, Anders Augustsson, Sverige Jón Eriksson, Island Schandorff Vang,

Detaljer

TINGVEDTAK. Ved eventuelle divergenser eller fortolkinger vil alltid orginalteksten i vedkommende TINGREFERAT være den gyldige.

TINGVEDTAK. Ved eventuelle divergenser eller fortolkinger vil alltid orginalteksten i vedkommende TINGREFERAT være den gyldige. B TINGVEDTAK Disse TINGVEDTAK er samlet og registrert som en hjelp og service for klubber og medlemmer. Nyheter siden siste utgivelse er angitt i kursiv skrift. Ved eventuelle divergenser eller fortolkinger

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 14.11.08 kl. 09.00 16.30 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 18.08.06 Tidspkt.: 15.00 22.30 Sted: Quality Hotel Olavsgaard Tilstede: Morten Andresen, Knut Westbye, Harald Bråthen, Unni Weiseth, Anders Gogstad,

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 15.08.08 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

SANDEFJORD IDRETTSRÅD

SANDEFJORD IDRETTSRÅD SIDE 1 AV 22 SANDEFJORD IDRETTSRÅD Årsrapport 2012 Behandles på Årsmøtet IDRETTENS HUS Onsdag 20. mars 2013 kl. 1900 SIDE 2 AV 22 SAKSLISTE: 1. Godkjenne fremmøtte representanter 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

NORGES SKIDOMMERLAUG

NORGES SKIDOMMERLAUG NORGES SKIDOMMERLAUG Side 1 av 9 Referat HØSTMØTE 2014 Quality Airport Hotel, Gardermoen Lørdag 08.11.2014. Åpning av Høstmøte i NSDL. v/ leder Terje Haugerud Leder Terje Haugerud åpnet høstmøte, ønsket

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 7. oktober 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO Forbundstinget 1996 fikk en spenstig start. Den eneste norske gymnasten som er kvalifisert til OL etter FIG s regler, Flemming Solberg

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 10 2007-2011 10. 11. mars 2008 Bardufosstun og Radisson SAS Hotel, Tromsø Godkjent av Idrettsstyret 16. april

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Dommerkonferanse på Rica Hotel Gardermoen 28. og 29.01.2012

Dommerkonferanse på Rica Hotel Gardermoen 28. og 29.01.2012 Dommerkonferanse på Rica Hotel Gardermoen 28. og 29.01.2012 Tilstede: DUK: Ole J Andersen(leder) - Morten Kjelland - Erling Kjelvik Dommere: Ann Turid Hustad - Arnulf Hustad - Knut Olsen - Britt Elise

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 13. november 2014 1. Bakgrunn 1.1 Overordnet modell for utvalgsstrukturen i Norge er fastsatt med plansje godkjent

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Referat nr. 2/2015 KG agility

Referat nr. 2/2015 KG agility Referat nr. 2/ KG agility Tid og sted: Referent: Møteleder: 27.04. kl 20 på Skype Stensrud Stensrud Møtedeltakere Funksjon Tilstede Stensrud Leder Ja Annette Mjøen Ja Gondola Guttormsen Nei Marianne Moe

Detaljer

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene!

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene! 15.01.2014 RUNDSKRIV 1/14 INFORMASJON TIL NJFFS LOKALFORENINGER OG FYLKESLAG Rundskriv 1/14 15.01.2014 Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største

Detaljer