NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2014-4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2014-4"

Transkript

1 NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/ REFERAT FRA STYREMØTET AUGUST 2014 Tilstede: Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Sigmund Lindberget Eva C. Thesen Ken H. Tesaker Eva T. Width Tommy Figved Ronny Edvardsen Kristin Fuglevåg Hugo Beer-Johansen Morten B. Wilmann (gen.sek.) Per Vestli (NIF fram til og med sak 5) Saksliste: 1) Protokoll 1/ og 2/ (Tidligere godkjent) 2) Vedtak på e-post 3) Utfordringer som styremedlem 4) Hvordan skape gode møter 5) Strategiprosessen 6) Økonomisk situasjon. 7) Saksbehandlingsrutiner 8) Buestikka 9) Uttaksprosedyrer /satsingsgrupper 10) Hva forventes av representasjonsutøvere 11) Skoler med bueskytterlinje 12) Brev fra Klepp BS 13) Dommere obligatorisk etterutdanningskurs 14) WA-undersøkelse om NBF 15) Ansettelse 16) Eventuelt

2 2) 1. PROTOKOLL 1/ og 2/ ============================= Protokollene er tidligere godkjent. Generalsekretæren minnet om at protokollene inneholdt noen saksområder som må følges opp av seksjonsansvarlige. For øvrig forelå ingen ytterligere kommentarer. 2. VEDTAK PÅ E-POST ==================== Sak 19 - Nasjonale bestemmelser rundt mulige utstyrsfeil under finaleskyting (6-1). Sak 20 - Informasjon knyttet til Buestikka - ny redaksjon. Sak 21 - Startavgift for ungdom; knyttes til alder uavhengig av klasse. 3. UTFORDRINGER SOM STYREMEDLEM ==================================== Per Vestli (NIF) hadde sagt seg villig til å si noe om dette emnet i og med at NIF s Styreskole var blitt avlyst. Fremstillingen og diskusjonen medførte en viss bevisstgjøring om både forventninger og egen rolle i forbindelse med behandling av styresaker. 4. HVORDAN SKAPE GODE MØTER =============================== På samme grunnlag som under pkt. 3 ovenfor, satte Per Vestli ord på hva som kunne betraktes som gode møter. Her konkluderte man med at Styrets egne møter hadde sine positive sider, men også at man hadde flere forbedringsområder, spesielt i forhold til tidsplan og effektivitet. Her var det enighet om en «skjerping», særlig i forberedelse til møtene. 5. STRATEGIPROSESSEN ====================== Her ble den store utfordringen; få hele organisasjonen med i prosessen, satt i høysetet. Man laget en fremdriftsplan innenfor de tre hovedfokusområdene som ble vedtatt på årets Forbundsting; 1) Mestring og idrettslig utvikling KHT,KF,SL,TF, ET 2) Smarte og synlige arrangementer RE, ETW, HBJ, TF, ET, JRS 3) Smart organisasjon SR, RE, TF, ET, MBW Prosessen må være ferdig 1/ da det skal utarbeides forslag til en handlingsplan for Tinget 2016.

3 Det ble laget en fremdriftsplan for hver av de tre fokusområdene, som starter med at Styrets medlemmer kommer med innspill til diskusjoner i prosessen, hvoretter diskusjonsgrunnlaget klargjøres i samarbeid med NIF sin kompetanseseksjon (Per Vestli) og sendes ut til våre klubber. Klubbene får en viss tid, ca 2 mnd, på diskusjonen hvoretter man gjennomfører en regionssamling som ender med innspill til NBF. Innspill fra Styret og Administrasjonen til prosessdiskusjonen skal skje innen 15/ ) 6. ØKONOMISK SITUASJON ========================= SR gjennomgikk siste prosjektrapport og pekte på forandringer som måtte gjøres regnskapsteknisk, samt områder som kunne tenkes å ha behov for en budsjettjustering. Generelt ser rapporten bra ut og man vurderer eventuelle konkrete tiltak etter neste utdrag som vil gjelde pr. 1/9-14. RE reiste spørsmål om man, med henblikk på «konfrontasjonen» på Tinget, kunne bedre forholdet til Kontrollkomiteen. SR Generalsekretæren redegjorde for den formelle saksbehandlingen som skjer mellom komiteen og Styret/Administrasjonen, der komiteen stiller spørsmål i notats form og får svar på dette. Komiteen er og skal være et uavhengig organ som rapporterer til Tinget om saker av økonomisk betydning. Det var på oppfordring fra Kontrollkomiteen at Generalsekretæren på Tinget redegjorde for utfordringene knyttet til representasjonsreiser som i 2013 av forskjellige årsaker ble dyrere enn forventet. Slik sett har samarbeidet fungert bra. 7. SAKSBEHANDLINGRUTINER =========================== De nedfelte behandlingsrutiner man i hovedsak bygger på, er utarbeidet i 2002 (utarbeidet av NIF for Norges Skytterforbund og deretter tilpasset NBF). I enkelte deler kan man si at verden har forandret seg noe også på dette området; vi har bl.a. startet vedtaksrutiner på epost, vi har fått en kommunikasjonskanal gjennom tildeling av e-postkontoer, vi har fått en nettside og gjennom en facebook-side har vi fått de sosiale medier inn på livet, for å nevne noen elementer. Den kunne kanskje også med fordel inneha litt om forholdet til underordnede ledd, som kretser/regioner og klubber. Styret mente at dette feltet med fordel kan inngå i strategiprosessen i og med fokusområdet «smart organisasjon»

4 4) 8. BUESTIKKA ============= RE hadde reist en rekke spørsmål omkring Buestikkas framtidige organisering, og la fram noen kostnadsperspektiver knyttet til en mer profesjonell løsning på bladet. Dette synes i utgangspunktet kostbart, og Styret var innom forskjellige problemstillinger rundt pris, antall sider, hyppighet av utgivelse, papir- og bildekvalitet, overgang til elektronisk løsning (evnt. som tilleggsløsning). Man var også innom spørsmålet om en elektronisk spørreundersøkelse om hvordan medlemmene så på bladet, noe som også reiste andre problemstillinger. Ellers mente man at strategidiskusjonene vil kunne fange opp dette som en del av informasjonsstrategien.. Etter forespørsel på nettet meldte det seg én kandidat til redaktørjobben som synes å ha alle forutsetninger for å kunne gjøre en fin jobb. Han vil bli kontaktet nærmere av RE (og MBW med tanke på de praktiske løsningene rundt abonnementer, trykking og utsendelse). 9. UTTAKSPROSEDYRER/ SATSINGSGRUPPER ======================================== Diskusjonen handlet i grove trekk om «å myke opp» kravene til å kunne benytte utøvere i satsingsgrupper (der man fant dette formålstjenlig) til å fylle ut ledige kvoteplasser også ved internasjonale mesterskap uansett om uttakskrav er oppfylt eller ikke. På kort sikt vil det også være et spørsmål om man har anledning til dette i forhold til retningslinjer gitt av Tinget (formelle vedtak). Styret legger fram følgende forslag til Lovutvalget for uttalelse; Deltakelse ved internasjonale mesterskap med ledige kvoteplasser Et medlem i en satsingsgruppe kan ved godkjenning av grenleder/sportsutvalg delta med annen finansiering uavhengig av hvorvidt kvalifikasjonskravet til deltakelse er oppnådd eller ikke. Er man ikke medlem av en satsingsgruppe, må man også ved annen finansiering ha oppnådd kvalifikasjonskravet for å kunne delta som hittil. For øvrig sa Styret «nei» til et forslag om å lage egne «jentegrupper» med recurve og compound (eventuelt sammen) da man mente at jentene fikk bedre utbytte av å trene sammen med gutta. Generelt ble det også uttalt at det ikke var formålstjenlig å dele opp gruppene ytterligere.

5 5) 10. HVA FORVENTES AV REPRESENTASJONSUTØVERE ================================================ Basert på innspill og uheldige facebook-bilder ble det en diskusjon om hva man bør kunne forvente av utøvere og ledere som er ute på representasjon, også etter at konkurransen er ferdig for deres del. NBF har et representasjonsreglement som allerede regulerer en del forhold, men som bør oppdateres ytterligere. Det bør også fremkomme hvilke reaksjonsmåter som vil kunne møte utøvere som oppfører seg ureglementert. ETW/SL Da Styret ser svært alvorlig på ureglementert oppførsel, gikk man også inn for å knytte nevnte reglement opp mot en signert kontrakt, slik at ingen kan påberope seg at man ikke kjente til gjeldende prosedyrer. Styret vil følge opp aktuelle saker. JRS 11. SKOLER MED BUESKYTTERLINJE ================================= Ordningen med å støtte lærerkreftene med kr. 8000, - pr. hode i sakens anledning ligger fast. Det var enighet om at tilskudd og anbefalinger av skoler med bueskytterlinje forutsetter at lærer på bueskytterdelen må ha en viss trenerutdanning.. Det var også enighet om at man generelt anbefaler skoler/idrettslinjer, der man ikke har egne bueskytterlinjer. KHT 12. BREV FRA KLEPP BUESKYTTERE ================================= Brevet tok utgangspunkt i artikkel fra Tinget (Buestikka 5/14), samt referat fra AU-møte og mente at det i klubben hersket en viss mistillit til forbundets ledelse. Presidenten prosederte saken og vil besvare henvendelsen i tråd med behandlingen i Styret. JRS 13. DOMMERE OBLIGATORISK ETTERUTDANNINGSKURS ==================================================== ETW fikk Styret med på nødvendigheten av å ha egne oppdateringskurs, fortrinnsvis over én dag, i tillegg til den skriftlige re-akkrediteringsoppgaven (som evnt. kan utvikles som en nettbasert oppgave), hvert annet år.

6 6) Styret ønsket imidlertid ikke foreløpig å gjøre den nevnte oppdateringen obligatorisk, men som en anbefaling til dommere om å møte opp. 14. WA-UNDERSØKELSE AV NBF ============================ Som en oppfølging av tidligere undersøkelse og som et ledd i WA (World Archery) sin strategi for utvikling av bueskytingen, har vi mottatt en undersøkelse omkring vårt forbund. Undersøkelsen er behandlet administrativt av ET/MBW da den ikke inneholder spørsmål av politisk karakter. Styret vil bli kopiert oversendelsen til WA. MBW 15. ANSETTELSE =============== AU ved SR og ET redegjorde for prosessen omkring ansettelse av «Utviklingsansvarlig» medarbeider i NBF. Det forelå i alt 21 søknader, hvorav 4 ble innkalt til intervju. Oppsummeringene ble grundig dokumentert, og i hht Styrets fullmakt har AU gitt tilbud om ansettelse til Jan R. Skyttesæter - som har takket «ja» til stillingen. (For ordens skyld; JRS har trådt tilbake fra AU i hele ansettelsesprosessen). Styret syntes svært fornøyd med ansettelsen av JRS som AU hadde ansett som den klart beste kandidaten. JRS ansettes fra 1/10-14 og fra samme dato trer han ut av Styret og av de posisjoner han har hatt i egenskap av valgt tillitsperson. 16. EVENTUELT ============== a) Norges Cup. JRS summerte opp noe av det som er kommet ut av evalueringen etter fjorårets prøveordning med Norges Cup.

7 7) Styret korrigerte litt på poengberegningen, men ellers mente man at spørsmålet om Norgescup naturlig inngår i strategiprosessen, og at man derfor med tanke på kommende innendørssesong fortsatt opererer med en uoffisiell Norges-cup. JRS b) Styremøte. I og med at man fikk denne møteplassen som et styremøte, vedtok man å kansellere det planlagte møtet i september. Man vil, på enkeltsak(er), forsøke seg med nettmøter (Go to Meeting) for å se om dette kan være en brukbar løsning som alternativ et samlet møte i alle fall enkelte ganger. RE Møtet ble avsluttet 31/8 kl Morten B. Wilmann Referent

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2008-6 REFERAT FRA STYREMØTET 29-30. NOVEMBER 2008 ===========================================

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2008-6 REFERAT FRA STYREMØTET 29-30. NOVEMBER 2008 =========================================== NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2008-6 REFERAT FRA STYREMØTET 29-30. NOVEMBER 2008 =========================================== Tilstede: Vigdis S. Landskaug Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Sigmund Lindberget

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2014 REFERAT

NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2014 REFERAT NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2014 REFERAT NORGES BUESKYTTERFORBUND'S TING Referat fra Tinget 10.- 11. mai 2014 Rica Hotel Gardermoen, Jessheim 1. ÅPNING Jan Roger Skyttesæter, president i Norges Bueskytterforbund,

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2010-6 REFERAT FRA STYREMØTET 27-28. NOVEMBER 2010

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2010-6 REFERAT FRA STYREMØTET 27-28. NOVEMBER 2010 NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2010-6 REFERAT FRA STYREMØTET 27-28. NOVEMBER 2010 Tilstede: Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Sigmund Lindberget Tove M. Michaelsen Jan E. Ellingsen Sissel Storelv Eva T.

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2011-3 REFERAT FRA STYREMØTET 27. AUGUST 2011. Tilstede:

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2011-3 REFERAT FRA STYREMØTET 27. AUGUST 2011. Tilstede: NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2011-3 REFERAT FRA STYREMØTET 27. AUGUST 2011 Tilstede: Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Jan E. Ellingsen Sigmund Lindberget Tove M. Michaelsen Sissel Storelv Anette Andersen

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2014-1

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2014-1 NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2014-1 REFERAT FRA STYREMØTET 17-19. JANUAR 2014 Tilstede: Jan R. Skyttesæter, Steinar Risinggård, Sigmund Lindberget, Sissel Storelv, Jan E. Ellingsen, Ken H. Tesaker, Eva T.

Detaljer

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 26.08.13 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone Bruvold

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Styremøte NRF Nr. 4 2015

Styremøte NRF Nr. 4 2015 Styremøte NRF Nr. 4 2015 Sted: Gardermoen Dato: 26/05/15 Tid: 17:00-22:00 Deltakere: Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident), Kathrine Steinvik (Styremedlem), Erik Baret (Styremedlem),

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012.

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Møtedeltakere: Rolf Lind, Danmark Bo Palm, Cenneth Åhlund, Jane Gyllhag, Anders Augustsson, Sverige Jón Eriksson, Island Schandorff Vang,

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

Toppidrett, Vidar innledet

Toppidrett, Vidar innledet PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/12 ONSDAG 8. FEBRUAR 2012 FOSSUM IFS KLUBBHUS, BÆRUM. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Før dagsorden: Informasjon fra Fossum IF

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Rapport. AAs 36. Servicekonferanse

Rapport. AAs 36. Servicekonferanse Rapport AAs 36. Servicekonferanse 2011 Gi det videre til nykommeren ved fadderskap 25. mars 27. mars 2011 Innholdsfortegnelse Åpning ved Arne H...Side 3 Årsrapporter 2010...Side 4 Tjenesterådet Tjenesterådets

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND Innhold 1. Innledning... 3 2. Faktaopplysninger om kretsen... 4 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet Revidering av Mesterbrev tømrer Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform: Sakkyndige:

Detaljer

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken ABCD Vurdering av Haugesund kommunes beslutningsprosesser og vedtak i Terrasaken Forord KPMG har etter oppdrag fra kontrollutvalget i Haugesund kommune gjennomført en vurdering av kommunens behandlingsprosesser

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Ole Ivar Folstad Reidun Skretting Dag Grindal

Detaljer

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 3 2 0 0 7 6 2. å r g a n g Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn www.nkrf.no F O R B

Detaljer