NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/ REFERAT FRA STYREMØTET 25. APRIL 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2009-1 REFERAT FRA STYREMØTET 25. APRIL 2009"

Transkript

1 NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/ REFERAT FRA STYREMØTET 25. APRIL 2009 Tilstede: Vigdis S. Landskaug Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Sigmund Lindberget Jan E. Ellingsen Tove M. Michaelsen Valter Kristiansen Eva T. Width Mona Holte Inger Sørensen Morten B. Wilmann Saksliste: 1. Protokoll 1/ (tidligere godkjent) 2. Vedtak på e-postrutine 3. Aktuelle saker: a) Høring om betablokkere b) Styreverv/andre verv avgrensning i forhold til honorering c) Stipendordninger d) Finansiering knyttet til B-krav/uttak e) Ny seksjon: Informasjon f) Stevneapprobasjon/stevnekollisjoner g) Buejegerforbundet; tilknytningsform h) Søknad fra Telemark Toppidrettsgymnas i) Deltakelse i internasjonale dommerseminarer og andre dommerspørsmål j) Henvendelse fra Kristiansand BS sportsutvalg 4. Regnskapsutdrag pr. 1/4. Prosjektregnskap 2008 Disponering av post 3-midler 5. Seksjonsrapportering. 6. Eventuelt a) Sandefjord videregående skole status

2 2) 1. PROTOKOLL 1/ ==================== Protokollen er tidligere godkjent, og et par saker for oppfølging gjenstår. /VSL 2. VEDTAK PÅ E-POSTRUTINE ========================== Det er gjort formelle vedtak på e-postrutine innenfor følgende saksområder: a) Kongepokal for damer 2009 Innendørs, recurve b) Forslag til FITA vedr. innføring av recurve i VM 3D c) Godkjenning av hederstegn d) Søknad om klubbskifte ikke godkjent. e) Tallvendere bestilling av rest-ordre 3. AKTUELLE SAKER ================= A) Høring om betablokkere. Antidoping Norge har sendt spørsmål om synspunkter på en nasjonal oppmykning av bestemmelsene om forbud mot bruk av betablokkere. Styret fant saken vanskelig, da det forelå gode argumenter både for en total forbudslinje og for en begrenset oppmykning basert på medisinsk grunnlag. Styrets flertall (5-2) gikk inn for en begrenset oppmykning, men ville komme tilbake til mulige reguleringer knyttet til eventuelle endringer i regelverket som Antidoping Norge måtte foreta. /VSL B) Styreverv/andre verv avgrensning i forhold til honorering. Bakgrunnen for dette punktet var et ønske om en viss ensartethet i behandlingen av styrets medlemmer, og det ble gitt en del eksempler på typiske gråsoner. Det var enighet om at Generalsekretæren legger fram et forslag til avgrensninger for styrebehandling ved neste høve. C) Stipendordninger. Det var enighet i Styret om at man måtte unngå å foreta stipendutbetalinger som kunne ansees som honorar og således bringe NBF i skattemessig miskreditt. For å unngå gråsoner i denne sammenhengen besluttet man å endre rutinene for tildeling av reisestipend for egenutvikling innen vår idrett. Generalsekretæren legger fram forslag på årets stipendtildelinger, og det vil fortsatt bli tydeliggjort overfor mottakerne at stipendene vil bli innberettet og at bilag for bruk av stipendet må oppbevares for eventuell dokumentasjon overfor skattemyndighetene. D) Finansiering knyttet til B-krav/uttak. Det forelå et ønske om å foreta en avklaring knyttet til bruk av budsjettmidlene i de tilfeller der færre skyttere enn forventet klarer A-kravet (fullfinansieringskravet).

3 Det var enighet om at man fullfinansierer det planlagte antall skyttere basert på innstilling fra UK Utover dette vil skyttere som ønsker å delta (og har klart egenandelskrav (B-kravet)) kunne finansiere sin egen deltakelse innenfor de bestemmelser og retningslinjer som foreligger. For øvrig mente UK s leder (VK) at de rammer som ble lagt av Tinget, gir den nødvendige fleksibilitet knyttet til uttak. E) Ny seksjon: Informasjon. Det forelå et ønske om å bøte på det faktum at det ikke var oppnevnt en politisk ansvarlig for dette området og Presidenten påtok seg denne oppgaven. Det var videre et ønske om en bedre oppfølging i forhold til utenlandsoppdrag og det var samstemmighet om å forespørre våre web-ansvarlige om å påta seg denne oppgaven (som de tidvis allerede gjør). VSL/ F) Stevneapprobasjon/stevnekollisjoner. JEE tok opp problemsituasjonen med stevnekollisjoner, og det ble en diskusjon rundt både fordeler og ulemper knyttet til dette. Generalsekretæren redegjorde for erfaringer rundt dette og rundt tidligere bestemmelser vedrørende approbasjon. Styret ble enige om å skjerme de større stevnene ved å ha en tidlig frist for søknader om stjernestevner/v-rek.stevner, og så offentliggjøre disse i en tidlig fase i forhold til andre søknader hvor man da i større grad kan unngå kollisjoner. Generalsekretæren vil likevel fortsatt forsøke å samhandle med arrangører for i størst mulig grad unngå bruk av samme datoer i samme nærområde. G) Buejegerforbundet evnt. tilknytningsform. Styret er på det rene med at formålet bak vår organisasjon og formålet bak Buejegerforbundet er forskjellig, men vi har allerede et praktisk samarbeid knyttet til konkurranser, jfr. buejegerklasse i jakt- og feltskyting og mulig deltakelse fra våre klubber i NBJF s konkurranser. Det kan dog være knyttet fordeler til at all bueskytterinteresse er samlet, ikke minst på medlemssiden. Det ble vedtatt å initiere samtaler med NBJF for å se på mulige felles interesser, uten at vi som idrettsforbund flagger standpunkt i spørsmålet om jakt. Dette spørsmålet må i så fall legges fram for vårt Ting. H) Søknad fra Toppidrettsgymnaset i Telemark. Nevnte toppidrettsgymnas tar sikte på å starte opp en egen linje for bueskyting, og la fram en søknad om tilskudd tilsvarende vår stønad for gjennomføring av egen linje på Sandefjord vgs. Det kom klart fram av søknaden at det idrettslige aspekt står mye sterkere i fokus på dette Toppidrettsgymnaset, og Styret så derfor ikke dette tilbudet som en direkte konkurrent til Sandefjord vgs. Vi snakker om to forskjellige konsepter. Styrets flertall så det som en fordel dess større innpass vår idrett fikk i skolen, og man vedtok å støtte opplegget med et starttilskudd på kr ,- forutsatt at bueskytterlinjen kom i stand (min. 5 søkere). Generelt ble tilskuddsordningen til skolen(e) diskutert og man kom fram til at i fremtiden bør tilskudd være basert på stykkpris. Dermed antok man at skolene ville legge seg mer i selen for å utvikle et attraktivt tilbud (og således få flere elever og mer støtte). 3)

4 I) Deltakelse i internasjonale dommerseminarer og andre dommerspørsmål ETW la fram en del aktuelle problemstillinger og Styret konkluderer følgende: a) NBF finansierer reisen for deltakelse i Youth Judge Seminar for Kjetil Johnsen, Harstad, som er invitert av FITA på grunnlag av test. b) NBF tar sikte på å utdanne inntil 2 nye internasjonale dommere. Det blir utlyst tilbud gjennom Buestikka og på nettet. Kriteriene vil være: - min. 3 års erfaring som dommer - god kjennskap til engelsk språk Dommerseksjonen prioriterer søkerne ut fra en helhetsvurdering, med særlig vekt på erfaring som hoveddommer eller teknisk delegat, erfaring fra større arrangementer og generell aktivitet. Lav alder kan ansees som en fordel. c) Nordisk dommerseminar i Danmark i november 2009 Det tas sikte på å delta med relevante dommere inntil 9 personer d) Etterutdanning av norske dommere. Vi beholder en autorisasjonsprøve (hvert annet år) som i dag. I tillegg tas det sikte på at hver krets/region holder et etterutdanningskurs hvert 4-6 år, og fortrinnsvis et dommermøte hvert annet år. J) Henvendelse fra Kristiansand BS sportsutvalg. Henvendelsen gjaldt forhold rundt søknad om fritak fra førstegangstjeneste i Forsvaret. VSL redegjorde for saken og la fram forslag til oppfølging med Styrets tilslutning. VSL (Inger Sørensen var inhabil i sakens anledning og forlot lokalet under behandlingen av dette punktet). 4) 4. REGNSKAPSUTDRAG PR. 1/4-09 ============================= Regnskapsutdraget ble lagt frem (tidligere utsendt). SR hadde noen kommentarer til utdraget jfr. seksjonsrapporten. For øvrig tatt til etterretning. Prosjektregnskap (godkjent) ble lagt fram til informasjon. Post 3-midler (Ungdomsmidler). redegjorde kort for fordelingen av de budsjetterte kr ,-. På bakgrunn av større tildeling enn forventet, foreslo han en ny utlysning rettet mot klubbnivået og at Gen.sek. fikk fullmakt til å vurdere stønad til enkelte spesielle tiltak som faller innenfor NIF-rammen. Styret ga tilslutning til dette.

5 5) 5. SEKSJONSRAPPORTERING ========================= Av tidsmessige årsaker ble ikke seksjonsberetningene gjennomgått i detalj. De er blitt utsendt i forkant av møtet og ingen hadde noen kommentarer og således ble disse tatt til etterretning. 6. EVENTUELT. ============ a) Sandefjord vgs status. Enkelte detaljer knyttet til tilbudet i Sandfjord ble drøftet under diskusjonen rundt tilskudd til Toppidrettsgymnaset i Telemark, for øvrig ble det anbefalt å følge opp såvel lærer, elever og foresatt med henblikk på å evaluere ordningen. Det foreligger for øvrig minst to nye søkere i år. TMM b) NUM reise med buss. Pga årets arrangementssted kunne det være aktuelt at deltakere fra midt-norge reiste separat og fikk tilsvarende tilskudd. TMM Møtet ble hevet ca kl Morten B. Wilmann Referent

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2008-6 REFERAT FRA STYREMØTET 29-30. NOVEMBER 2008 ===========================================

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2008-6 REFERAT FRA STYREMØTET 29-30. NOVEMBER 2008 =========================================== NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2008-6 REFERAT FRA STYREMØTET 29-30. NOVEMBER 2008 =========================================== Tilstede: Vigdis S. Landskaug Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Sigmund Lindberget

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2011-3 REFERAT FRA STYREMØTET 27. AUGUST 2011. Tilstede:

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2011-3 REFERAT FRA STYREMØTET 27. AUGUST 2011. Tilstede: NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2011-3 REFERAT FRA STYREMØTET 27. AUGUST 2011 Tilstede: Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Jan E. Ellingsen Sigmund Lindberget Tove M. Michaelsen Sissel Storelv Anette Andersen

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2014-4

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2014-4 NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2014-4 REFERAT FRA STYREMØTET 30-31. AUGUST 2014 Tilstede: Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Sigmund Lindberget Eva C. Thesen Ken H. Tesaker Eva T. Width Tommy Figved Ronny

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2010-6 REFERAT FRA STYREMØTET 27-28. NOVEMBER 2010

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2010-6 REFERAT FRA STYREMØTET 27-28. NOVEMBER 2010 NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2010-6 REFERAT FRA STYREMØTET 27-28. NOVEMBER 2010 Tilstede: Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Sigmund Lindberget Tove M. Michaelsen Jan E. Ellingsen Sissel Storelv Eva T.

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2014-1

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2014-1 NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2014-1 REFERAT FRA STYREMØTET 17-19. JANUAR 2014 Tilstede: Jan R. Skyttesæter, Steinar Risinggård, Sigmund Lindberget, Sissel Storelv, Jan E. Ellingsen, Ken H. Tesaker, Eva T.

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2014 REFERAT

NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2014 REFERAT NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2014 REFERAT NORGES BUESKYTTERFORBUND'S TING Referat fra Tinget 10.- 11. mai 2014 Rica Hotel Gardermoen, Jessheim 1. ÅPNING Jan Roger Skyttesæter, president i Norges Bueskytterforbund,

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 14.11.08 kl. 09.00 16.30 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Lørdag 25.januar 2014, kl 13:00 15:55 Neste møte: 19.mars. Telefonmøte DELTAKERE: Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 23.-24. OKTOBER QUALITY HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Jarle Tvinnereim,

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012.

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Møtedeltakere: Rolf Lind, Danmark Bo Palm, Cenneth Åhlund, Jane Gyllhag, Anders Augustsson, Sverige Jón Eriksson, Island Schandorff Vang,

Detaljer

TINGVEDTAK. Ved eventuelle divergenser eller fortolkinger vil alltid orginalteksten i vedkommende TINGREFERAT være den gyldige.

TINGVEDTAK. Ved eventuelle divergenser eller fortolkinger vil alltid orginalteksten i vedkommende TINGREFERAT være den gyldige. B TINGVEDTAK Disse TINGVEDTAK er samlet og registrert som en hjelp og service for klubber og medlemmer. Nyheter siden siste utgivelse er angitt i kursiv skrift. Ved eventuelle divergenser eller fortolkinger

Detaljer

Dommerkonferanse på Rica Hotel Gardermoen 28. og 29.01.2012

Dommerkonferanse på Rica Hotel Gardermoen 28. og 29.01.2012 Dommerkonferanse på Rica Hotel Gardermoen 28. og 29.01.2012 Tilstede: DUK: Ole J Andersen(leder) - Morten Kjelland - Erling Kjelvik Dommere: Ann Turid Hustad - Arnulf Hustad - Knut Olsen - Britt Elise

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE LANDSSKYTTERSTEVNET I SANDNES FRA 31. JULI 8. AUGUST 2014

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE LANDSSKYTTERSTEVNET I SANDNES FRA 31. JULI 8. AUGUST 2014 DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT LANDSSKYTTERSTEVNET I SANDNES FRA 31. JULI 8. AUGUST 2014 QUALITY RESIDENCE HOTELL OG SKYTEBANEN PÅ VATNE MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER

Detaljer

STYREMØTEPROTOKOLL. 1. Ferdigstille en Veileder som støtter bruk av dagens regler 2. Ferdigstille testregler til Nordisk 2011sammen Finland og Sverige

STYREMØTEPROTOKOLL. 1. Ferdigstille en Veileder som støtter bruk av dagens regler 2. Ferdigstille testregler til Nordisk 2011sammen Finland og Sverige STYREMØTEPROTOKOLL DATO: 4. 5.12.2009 STED: Garder Kurs- og konferansesenter DELTAGERE: Ellen Krogstad, Kjell Kruke, Kristian Hestvåg, Asbjørn Guttorm, Joar Brosdal, Arild Visdal FORFALL: Knut Ole Røed

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 15.08.08 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT LØRDAG 28. NOVEMBER OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Morten Bjerknæs

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Toppidrett, Vidar innledet

Toppidrett, Vidar innledet PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/12 ONSDAG 8. FEBRUAR 2012 FOSSUM IFS KLUBBHUS, BÆRUM. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Før dagsorden: Informasjon fra Fossum IF

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund REFERAT FRA SEKSJONSMØTE KUNSTLØP 2012 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Kl. 1330-1600 Til stede: Mona Adolfsen (ordstyrer), Lise Røste Jensen (ansvarlig Teknisk Kunstløp), Kolfinna

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Ole Ivar Folstad Reidun Skretting Dag Grindal

Detaljer

Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten

Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten Tid og sted Tid: 11. september 2013, klokken 14.00 17.30 Sted: Lofoten studie- og høgskolesenter. Saksliste 025/2013 Godkjenning av

Detaljer

ArXiv er preprint server der mange matematikere legger ut artikler. Cornell University USA driver dette. Se http://arxiv.org/

ArXiv er preprint server der mange matematikere legger ut artikler. Cornell University USA driver dette. Se http://arxiv.org/ Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd 7.12.2012 Kl. 10.15 15.30. Høgskolen i Oslo og Akershus, Avdeling for ingeniørutdanning, Pilestredet, Oslo. Tilstede: Arvid Siqveland (leder) Guri A. Nortvedt,

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

5 NORGES STYRKELØFTFORBUND

5 NORGES STYRKELØFTFORBUND Versjon 5 NORGES STYRKELØFTFORBUND KLUBB OG REGION KOMITEEN Organisasjons håndbok ORGANISASJONSHÅNDBOKA Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 POLICY... 3 1.2 FORMÅLSPARAGRAF... 3 1.3 BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN...

Detaljer

Årbok 2014-2016 Med saksliste Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014

Årbok 2014-2016 Med saksliste Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014 Årbok 2014-2016 Med saksliste Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014 Norges Badminton Forbunds årbok 2014 1 INNKALLELSE TIL ORDINÆRT TING Norges Badminton Forbunds Styre innkaller herved representanter for

Detaljer

Dokument nr. Prosesseier: hl Godkjent dato: Godkjent av: skrevet av: hl. REFERAT TIL STYREMØTE 30-5-07 i Ungdommens Sjakkforbund

Dokument nr. Prosesseier: hl Godkjent dato: Godkjent av: skrevet av: hl. REFERAT TIL STYREMØTE 30-5-07 i Ungdommens Sjakkforbund Navn - type kvalitetsdokument Hovedprosess: Q4 USF Styret og utvalgsprosessen Delprosess: Fast agenda styremøter USF Utgave 1 Dato: 30.05.2007 Dokument nr. Prosesseier: hl Godkjent dato: Godkjent av: skrevet

Detaljer