NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/ REFERAT FRA STYREMØTET JANUAR 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2010-1 REFERAT FRA STYREMØTET 15-17. JANUAR 2010"

Transkript

1 NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/ REFERAT FRA STYREMØTET JANUAR 2010 Tilstede: Vigdis S. Landskaug Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Sigmund Lindberget Jan E. Ellingsen Tove M. Michaelsen (kun 17/1) Valter Kristiansen Eva T. Width Mona Holte Inger Sørensen (kun 15. og 17/1) Morten B. Wilmann Saksliste: 1. Protokoll 1/ (for oppfølging tidligere godkjent) 2. Vedtak på e-postrutine 3. Aktuelle saker: 4. Tinget Regnskap 6. Budsjett Forbundsstyrets beretning til Tinget (Seksjonsrapporter) 8. Forslag til Elitemelding 9. Forslag til Tinget Styrets innstilling og kommentarer 10. Eventuelt

2 2) 1. PROTOKOLL 1/ ==================== Protokollen er tidligere godkjent. Ingen spesielle oppfølgingssaker ble nevnt. 2. VEDTAK PÅ E-POSTRUTINE ========================== Det er gjort formelle vedtak på e-postrutine innenfor følgende saksområder: a) Kongepokal for kvinner 2010 b) Bueskytterregion Sør-Vest c) Diverse forslag knyttet til regelverk B d) Utstyrsforhandlere på nettsiden 3. AKTUELLE SAKER ================= A) Fra Kristiansand BS evaluering av 2012-gruppa Henvendelsen ble behandlet den 17/1 slik at alle styrets medlemmer var tilstede. Innholdet i henvendelsen var i korte trekk sterkt kritisk til organiseringen av toppidrettssatsingen og elitetreners innsats knyttet til kommunikasjon og motivering av utøverne, og i særlig grad knyttet til UK s vurdering av 2012-gruppa, der klubbens to utøvere ble flyttet til Ungdomsgruppa. Etter en innledende diskusjon omkring henvendelsen og UK s orientering i sakens anledning, besluttet styrets medlemmer Vigdis Landskaug, Steinar Risinggård og Valter Kristiansen, samt varamedlem Inger Sørensen, å forlate lokalet under den videre behandlingen av saken. Deretter ble brevets konklusjoner behandlet: a) Kristiansand BS ber styret i NBF om å underkjenne evalueringen som ble gjort av Gruppe Styret har full tillit til UK s beslutning basert på de premisser som foreligger for elitesatsing i NBF, og ønsker ikke å overprøve UK s beslutning. b) Kristiansand BS ber om at styret i NBF sender en beklagelse til berørte utøvere for de grove overtramp som er gjort mot utøverne. Styret kan ikke se at det er gjort noen overtramp mot utøverne som er blitt gjenstand for en grundig vurdering basert på innsats og resultater, slik at det ikke foreligger noe grunnlag for beklagelse.

3 c) Kristiansand BS ber om at styret vurderer om den mangelfulle organiseringen/evalueringen skyldes manglende erfaring og/eller habilitet i Evalueringsutvalget/Sportsutvalget. Evalueringen av 2012-gruppa ble overlatt til UK som et uavhengig organ i forhold til Sportsutvalget nettopp fordi man ønsket å unngå diskusjon om habilitet et UK som kanskje besitter den lengste og betydeligste erfaringen i norsk bueskyting. Som nevnt under pkt. b ovenfor, ble det foretatt en grundig evaluering og man går derfor ikke god for brevets påstand. d) Kristiansand BS ber videre om at styret i NBF kaller inn til et møte med aktuelle parter hvor organiseringen av satsningen gås gjennom slik at vi kan starte et fruktbart samarbeid hvor alle parter er invitert til å delta. De aktuelle parter (skytterne) er nå med i NBF s Ungdomsgruppe, der man vil gå gjennom satsingen. Tilbakemeldingen så langt er at ungdommene selv synes positive og motiverte for deltakelse her, og man finner det således ikke aktuelt eller nødvendig å innkalle til noe eget møte med disse. Generelt er man oppmerksom på de mer konkrete påstander i brevet knyttet til NBFs satsing, og disse vil Sportsutvalget bli bedt om å se nærmere på, da man alltid ønsker å utvikle et best mulig tilbud med de forutsetninger (menneskelige og økonomiske) man har til rådighet. e) Kristiansand BS ber om en redegjørelse av ressursbruken i forhold til 2012-gruppe (budsjett/regnskap). Man er av den oppfatningen at da både budsjetter og regnskap legges fram for Tinget, og innholdet i satsingen gjøres kjent for gruppas utøvere, er det ikke grunnlag for å gi noen egen redegjørelse i sakens anledning. ================= I etterkant av Styrets beslutning, meddelte varamedlem Inger Sørensen at hun trekker seg fra videre arbeid innen Forbundsstyret med øyeblikkelig virkning, og forlot deretter lokalet. Før Inger Sørensen forlot lokalet uttrykte Presidenten beklagelse overfor beslutningen da man ser positivt på andre synspunkter og vinklinger, selv om man ikke alltid er enig. ================= B ) Nordisk Møte. Til årets nordiske møte som avholdes i Göteborg, deltar vi med Vigdis Landskaug, Tove M. Michaelsen og Morten B. Wilmann. I tillegg, hvis sakslista viser at spørsmålet om trad/langbue/instinktiv etc. vil bli viet særskilt oppmerksomhet, er det mulig at også Mona Holte deltar. Denne avgjørelse overlates presidenten. 3)

4 For øvrig regner man med at følgende saker vil komme opp; alderklasser ved NUM, nordiske dommerseminarer, samarbeidsområder og EMAU-deltakelse. C) Deltakelse i EM 3D I tillegg til tidligere beslutning om å delta i langbueklassen (NBF-midler) er det dukket opp spørsmål om deltakelse på egen regning i øvrige klasser. Styret besluttet, basert på at deltakelse var ment å være et internasjonalt tilbud til tradskyttere, å åpne for slik deltakelse også for mulige trad-skyttere som etter reglene ville inngå i instinktivklassen. Pga laglederproblematikk bestemte man en begrensning i det totale antall på 6 deltakere. D) Handlingsplan Styret gjennomgikk handlingsplanen som vil bli lagt fram for Tinget, og gjorde visse grep for å gjøre handlingsplanen til felleseie gjennom mer forpliktende medvirkning for klubbene innenfor et mer begrenset omfang enn tidligere. 4) 4. TINGET 2010 ============= A) Gjennomføring. Kjell Bøe har sagt seg villig til å være styrets kandidat til dirigentrollen, noe som ble godt mottatt. Videre har Geir Knutsen fra Idrettsstyret meddelt at han vil være tilstede. For øvrig vil man invitere følgende personer: Johan K. Enoksen (leder i Lovkomiteen), Norulf Åmås (leder i Kontrollkomiteen), Tor W. Jensen (leder i Valgkomiteen), samt våre internasjonale representanter: Paul H. Paulsen (FITA) og Eva C. Thesen (EMAU). Disse gjøres samtidig oppmerksom på begrensningen i taleretten som er knyttet til deres saksområde, og konsekvensene dersom de skulle bli oppnevnt som representant for sin klubb. Morten B. Wilmann og Stephen Smithurst vil bli foreslått som sekretærer. B) Tema. Særforbundenes fellesorganisasjon har tilbudt en orientering om organisasjonen ved alle særforbundsting, noe Styret mente burde være ideelt som tema. Gen.sek. kontakter SSF i sakens anledning. C) Representasjonsreglene knyttet til begge kjønn. Basert på informasjon som allerede er gått ut knyttet til representasjonsreglene for klubber ved særforbundsting (ved mer enn én representant skal begge kjønn være representert), understreket generalsekretæren at det er mulig å søke unntak. Styret åpnet for at klubber som har rett (tilstrekkelig medlemsantall) til å være representert med mer enn én representant, men som ikke klarer å fylle kravet om representasjon av begge kjønn, kan medbringe en tilhører (av samme kjønn). Denne vil få anledning til å sitte sammen med representanten, men har følgelig ikke tale- eller stemmerett, og inngår ikke i reisefordelingen.

5 D) Komiterapporter. Innkomne komiterapporter ble gjennomgått. Noen kommentarer ble knyttet til disse. Det var Styrets mening at UK-rapporten burde stå under dette avsnittet i Tingpapirene, da UK i sitt virke var et selvstendig organ. Styrets flertall (6-1) mente derimot det var riktig at Sportsutvalgets virke ble omtalt under styrets beretning, da dette utvalget er styrets forlengede arm knyttet til ansvaret for elitesatsingen. E) NM-søknader. Generalsekretæren gjorde rede for innkomne søknader til norske mesterskap i 2011 og ) 5. REGNSKAP 2009 =============== Etter iherdig innsats foreligger det allerede et revisorkontrollert regnskap for 2009, som viser et overskudd på kr ,-. Styret er også oversendt et prosjektregnskap pr. årsskiftet som normalt legges ved Tingpapirene. I denne sammenheng ble det vedtatt en budsjettjustering knyttet til 2012-gruppas deltakelse i VM i matchingsøyemed, slik at ikke prosjektregnskapet skulle bli for misvisende. 6. BUDSJETT 2010 =============== A) Prosjektkoordinator. Styret gikk inn for ansettelse av en fulltids aktivitetskoordinator på prosjektbases (3 år) med forankring i handlingsplanen. En slik ansettelse vil medføre betydelige kostnader, men også en forventning om økte inntekter som følge av resultatene av arbeidet. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe for å konkretisere mulige arbeidsoppgaver for fremlegg på Tinget. Denne består av Steinar Risinggård, Jan R. Skyttesæter, Valter Kristiansen og Morten B. Wilmann. B) FITA Organisasjonsseminar for arrangementer. Det ble vedtatt en ramme for deltakelse av Eva C. Thesen og Morten B. Wilmann. For øvrig ble generalsekretæren undersøke med FITA om det ikke var naturlig at organisasjonen faktisk dekket hele eller noen av utgiftene til deltakelse for disse med tanke på deres involvering i FITA-systemet. C) Spesifikk bruk av FRISK-midler. Det ble besluttet å synliggjøre FRISK-inntektene gjennom tilskudd til NM-arrangører og subsidiering av startavgift i NM også med håp om en større medvirkning fra NBF s medlemmer i å sikre sponsorinntekter. Man gikk inn for et tilskudd på kr ,- til arrangører av NM innendørs og NM skive, og et tilskudd på kr ,- til arrangør av NM Jakt og NM Felt (kr ,- til en arrangør som tar begge mesterskapene).

6 D) Sandefjord videregående skole. Det ble en liten diskusjon rundt denne budsjettposten, da bueskytterlinjen ved skolen hittil ikke har svart til forventningene med tanke på landsomfattende søkning. Den bærer mer preg av å være lokalt betont, og dermed ikke nødvendigvis skulle oppebære sentralt tilskudd fra NBF. På grunn av eksisterende elever, bør saken vurderes nærmere av nytt styre med tanke på fremtidige budsjetter. E) Budsjettfremlegg. Styret gikk deretter gjennom budsjettet og valgte til slutt å legge fram et meget ekspansivt budsjett, med rom for en rekke tiltak. Det blir lagt fram et budsjettunderskudd på kr ,-. Generalsekretæren utarbeider noter til budsjettet i tråd med de vedtak Styret gjorde. 6) 7. STYRETS BERETNING TIL TINGET (SEKSJONSRAPPORTERING) ======================================================== Styrets medlemmer var denne gangen bedt om å lage en rapport for hele perioden, og disse ble gjennomgått i detalj som en del av beretningen. Generalsekretæren fikk i oppdrag å sette sammen beretningen på grunnlag av rapportene. Steinar Risinggård, Valter Kristiansen og Inger Sørensen ville i løpet av få dager komme tilbake med en ny rapport for dette formålet. 8. FORSLAG TIL ELITEMELDING ============================= Styret gikk gjennom og justerte noe på Elitemeldingen for fremlegg på Tinget, herunder en forenkling av uttaksreglene som også vil gjøre uttak mer rettferdig mellom klasser/divisjoner. Se Tingpapirene for FORSLAG TIL TINGET 2010 ========================= Styret gikk gjennom alle forslagene til Tinget og knyttet sine kommentarer og enkelte endringsforslag til disse. Det er i alt 43 forslag. Se Tingpapirene for 2010.

7 7) 10. EVENTUELT ============== A) Representant til EMAU-kongress. Styret oppnevnte Tove M. Michaelsen som representant ved EMAU-kongressen. Om det passer slik inn i programmet for EM-skive, vil også Vigdis Landskaug (hoveddommer ved EM) være tilstede. B) Møtedatoer Følgende møtedatoer ble fastsatt: 16/4 (i forkant av Tinget 2010) 8/5 28/ /11 C) Fordeling av arbeidsoppgaver ved Tinget. Generelt vil styrets medlemmer kunne ha anledning til å legge fram sine synspunkter på Tinget, og ellers svare på spørsmål knyttet til sine arbeidsoppgaver (seksjoner). Jan R. Skyttesæter vil presentere handlingsplanen og tankene rundt en aktivitetskoordinator. Vigdis Landskaug vil presentere forslaget til nye uttakskriterier. Steinar Risinggård vil presentere budsjettet. Morten B. Wilmann vil gi en orientering omkring FFA-lekene Møtet ble hevet 17/1 kl Morten B. Wilmann Referent

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2008-6 REFERAT FRA STYREMØTET 29-30. NOVEMBER 2008 ===========================================

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2008-6 REFERAT FRA STYREMØTET 29-30. NOVEMBER 2008 =========================================== NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2008-6 REFERAT FRA STYREMØTET 29-30. NOVEMBER 2008 =========================================== Tilstede: Vigdis S. Landskaug Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Sigmund Lindberget

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2009-1 REFERAT FRA STYREMØTET 25. APRIL 2009

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2009-1 REFERAT FRA STYREMØTET 25. APRIL 2009 NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2009-1 REFERAT FRA STYREMØTET 25. APRIL 2009 Tilstede: Vigdis S. Landskaug Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Sigmund Lindberget Jan E. Ellingsen Tove M. Michaelsen Valter

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2014 REFERAT

NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2014 REFERAT NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2014 REFERAT NORGES BUESKYTTERFORBUND'S TING Referat fra Tinget 10.- 11. mai 2014 Rica Hotel Gardermoen, Jessheim 1. ÅPNING Jan Roger Skyttesæter, president i Norges Bueskytterforbund,

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2014-1

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2014-1 NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2014-1 REFERAT FRA STYREMØTET 17-19. JANUAR 2014 Tilstede: Jan R. Skyttesæter, Steinar Risinggård, Sigmund Lindberget, Sissel Storelv, Jan E. Ellingsen, Ken H. Tesaker, Eva T.

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2010-6 REFERAT FRA STYREMØTET 27-28. NOVEMBER 2010

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2010-6 REFERAT FRA STYREMØTET 27-28. NOVEMBER 2010 NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2010-6 REFERAT FRA STYREMØTET 27-28. NOVEMBER 2010 Tilstede: Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Sigmund Lindberget Tove M. Michaelsen Jan E. Ellingsen Sissel Storelv Eva T.

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2014-4

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2014-4 NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2014-4 REFERAT FRA STYREMØTET 30-31. AUGUST 2014 Tilstede: Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Sigmund Lindberget Eva C. Thesen Ken H. Tesaker Eva T. Width Tommy Figved Ronny

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2011-3 REFERAT FRA STYREMØTET 27. AUGUST 2011. Tilstede:

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2011-3 REFERAT FRA STYREMØTET 27. AUGUST 2011. Tilstede: NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2011-3 REFERAT FRA STYREMØTET 27. AUGUST 2011 Tilstede: Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Jan E. Ellingsen Sigmund Lindberget Tove M. Michaelsen Sissel Storelv Anette Andersen

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2005, 2006 og sakspapirene til Tinget 2007. Tinget åpnet lørdag kl. 1200. NSFs president

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2008 HOTELL SCANDIC HAMAR Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012.

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Møtedeltakere: Rolf Lind, Danmark Bo Palm, Cenneth Åhlund, Jane Gyllhag, Anders Augustsson, Sverige Jón Eriksson, Island Schandorff Vang,

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

KK har derfor trukket linjer bakover til opprettelsen av stiftelsen i 2003, før Stiftelsesloven fra 2002 hadde trått i kraft.

KK har derfor trukket linjer bakover til opprettelsen av stiftelsen i 2003, før Stiftelsesloven fra 2002 hadde trått i kraft. 1 Besvarelse fra Kontrollkomiteen i Lions Norge til stiftelsen Det er mitt valg, på oppdrag GJENNOMGÅ DISPONERINGER SOM STYRE I STIFTELSEN HAR GJORT, gitt 24. MARS 2015. Innhold: side 1. Oppdraget. 2 2.

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2012 Fredag 27. april Kl. 15.00-18.00 Åpent Forum Kl. 18.30 Rundtur i Hamar Kl. 20.30 Middag på hotellet Lørdag 28. april

Detaljer

Lov og reglement. for. Norges Vektløfterforbund

Lov og reglement. for. Norges Vektløfterforbund Lov og reglement for Norges Vektløfterforbund FORORD LOV OG REGLEMENT FOR NVF 2014 Det er igjen tid for oppdatering av Lov og Reglement for Norges Vektløfterforbund. Dette skyldes selvsagt at lover og

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. OG 6. DESEMBER KIELFERJA MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle Tvinnereim

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 23.-24. OKTOBER QUALITY HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Jarle Tvinnereim,

Detaljer

Forbundstinget 2010. Saksliste

Forbundstinget 2010. Saksliste Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim 27.-28. februar 2010 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 14.11.08 kl. 09.00 16.30 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO Forbundstinget 1996 fikk en spenstig start. Den eneste norske gymnasten som er kvalifisert til OL etter FIG s regler, Flemming Solberg

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer