VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage"

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage

2 Innholdsfortegnelse 1. Utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet Lov om barnehager Rammeplan for barnehage Steinkjer kommunes lokale plan for barnehagene Beitstad barnehage/beitstad skoles visjon Beitstad barnehages hovedmål 2. Grunnverdier i Beitstad barnehage 3. Fokusområder i Beitstad barnehage Omsorg Leik Språk/språkmiljø Steg-for-steg/sosial kompetanse Barns medvirkning Likestilling IKT i barnehagen Forebygging og tidlig innsats 4. Voksenrollen 5. Vurdering og foreldremedvirkning 6. Samarbeidspartnere/overgang barnehage-skole 2

3 1. Utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i Beitstad barnehage 1.1 Lov om barnehager. 1. Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 1.2 Rammeplan for barnehagen. Kunnskapsdepartementet fastsatt forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. I rammeplanen er det plukket ut 7 fagområder som dekker et vidt læringsfelt. Se nærmere omtale under kap Steinkjer kommunens lokale planer for barnehagene. Steinkjer kommunes visjon for barnehagene: Barnehagen en god start for livslang læring! Kommunedelplan for barnehage har følgende satsningsområder: Barns medvirkning Likestilling IKT i barnehagen Forebygging i barnehagen Overgang barnehage/skole 3

4 1.4 Beitstad skole og Beitstad barnehages visjon Sammen skaper vi positive læringsmiljø Vår visjon gjenspeiler våre tanker om at det er i felleskap vi greier å gi barna i Beitstad best mulig læringsmiljø. Vi ønsker et miljø hvor det legges til rette for et tett og nært samarbeid mellom alle i barnas læringsmiljø, dvs. heim, skole, barnehage, fritid, etc. Vi ønsker også å fokusere på det positive, noe vi mener gir et bedre utgangspunkt. Dette skal vi strekke oss etter og det krever en innsats fra alle involverte! 1.5 Beitstad barnehages mål Alle barn i Beitstad barnehage skal føle trygghet, tilhørighet og oppleve at de mestrer hverdagen sin i barnehagen. - Trygghet - Glede - Mestring - Hjertevarme 2.Grunnverdier i Beitstad barnehage Verdiene våre er en rettesnor, det som binder oss positivt sammen. Verdiene våre skal vises gjennom det arbeidet vi gjør hver dag i barnehagen. Vi vil prøve å etterleve disse verdiene og gjøre dem synlige i det arbeidet vi gjør. Samtidig er barnehagen i endring, slik som samfunnet er. Vårt syn på barn, barndom og læring påvirkes av dette. Med bakgrunn i dette er det naturlig at vi stadig er i en prosess, hvor vi jevnlig drøfter og reflekterer rundt våre verdier. Våre verdier kan forandre seg, men de er riktige for oss her og nå. 3. Fokusområder i Beitstad barnehage Fokusområdene for det pedagogiske arbeidet her i Beitstad barnehage er: OMSORG LEIK SPRÅK SOSIALT SAMSPILL Dette er områder som blir særlig vektlagt på alle avdelingene våre. Vi vil ha fokus på å støtte barna i deres leik og sosiale samspill med omgivelsene for å styrke deres relasjonskompetanse. Vi vil også legge vekt på språkstimulerende aktiviteter, fordi vi vet at ekstra fokus på dette i førskolealder sannsynligvis vil gi barna stor gevinst i sin senere skolekarriere. De språkstimulerende aktivitetene vil foregå i leiks form og med utgangspunkt i barnas her- og nåsituasjon. Vi ønsker ikke å undergrave barndommens egenverdi, men tilrettelegger for læring og utforsking av språket i naturlige sammenhenger. Dette forutsetter et miljø preget av trygghet, omsorg for hverandre og muligheter for tette relasjoner mellom barn- barn og voksen- barn. 4

5 OMSORG Rammeplan for barnehagen sier at barnehagen har en etisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn den er betrodd. (Rammeplanen 1995 s. 42). Vi voksne i barnehagen har ansvar for å følge og stimulere den utviklingen barnet selv befinner seg i på en riktig måte. For at barn skal oppleve kvalifisert omsorg i barnehagen, vil det kreve at personalet tar ansvar for og greier å skape en relasjon til barn der hvert barn kjenner seg prissatt, elsket og er vist interesse for. Dette forutsetter engasjerte og interesserte voksne som både fysisk og psykisk er til stede, som er oppmerksomme og imøtekommende og som har evne og viljen til å se ting i barneperspektiv. Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom personalet og barna, og om barns omsorg for hverandre. Vi lærer i samspill med omgivelsene våre. LEIK Leiken er barnas viktigste aktivitet og det er gjennom leiken at barna lærer. Vi legger til rette for den frie leiken som skjer i spontan samhandling mellom barn. Vi ønsker at barna skal bruke mesteparten av tida på denne type leik. Vi bruker også leiken som en pedagogisk innfallsvinkel ved å utnytte leikesituasjonene til å flette inn begreper, rim, ordstavelser, fortelling, skriftspråk, telling, læring om naturen og omgivelsene, osv. Dette krever aktive og engasjerte voksne som ser barnas interesser og modenhet og legger til rette derifra. Voksne i Beitstad barnehage bruker også leiken aktivt for å hjelpe barn i sosiale samhandlinger det ligger mye læring i gode leikesituasjoner og sosialt samspill med jevnaldrende. SPRÅK/SPRÅKMILJØ. Vi ønsker å fokusere sterkt på språkmiljø i barnehagen. Det er et mål at alle barn etter hvert får et godt og funksjonelt språk. Dette gjelder både ordforråd og uttale. Mange av oss voksne bruker Norsk med tegnstøtte sammen med barna. Dette er et flott redskap for å gi språket et ekstra puff ved hjelp av sansene, fingrene og synet, samtidig som vi sier ordene. Vi jobber bevisst med rim, regler, vers, høytlesning og språkleker generelt. Like viktig er det at barna lærer å sette ord på det de føler og kan ordne opp i konflikter ved hjelp av å snakke sammen. VENNSKAP/SOSIALE FERDIGHETER Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2006) slår fast at det å få venner er grunnlaget for barnas trivsel og meningsskaping. Mangel på venner er den største forskjellen på barn som trives og barn som ikke trives. Beitstad barnehage har som hovedmålsetting at alle barn skal føle trygghet, tilhørighet og oppleve at de mestrer hverdagen sin i barnehagen. Med utgangspunkt i dette, ønsker vi også dette barnehageår å sette et ekstra fokus på vennskap og sosial kompetanse. Det å få venner og beholde vennene sine, handler i stor grad om barnas sosiale kompetanse om å lykkes i å omgås andre. I barnehagen kan vi på ulike måter gi barna muligheten til å øve seg på å omgås andre barn og voksne. Inkludering i et fellesskap, vennskap og lek styrker barnas utvikling og velvære. Positive relasjoner oppstår ikke av seg selv bare ved at barn er sammen. Vår kultur, miljøet i barnehagen, barnas kompetanse og voksnes tilstedeværelse (personalet og foreldrene) er faktorer som påvirker barnas sosiale kompetanse, dannelsen av vennskap og forebygging av utestenging. Hvilke sosiale ferdigheter er vesentlig å være oppmerksom på og øve seg på for å være en god venn og få venner? Empati og rolletaking innlevelse i andres følelser og forståelse for andres perspektiv og tanker Prososial atferd positive sosiale holdninger og handlinger som å hjelpe, oppmuntre og dele 5

6 Selvkontroll å kunne utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever turtaking, kompromiss og felles avgjørelser, og å takle konflikter Selvhevdelse - hvordan hevde seg selv og egne meninger på en god måte. Tørre å stå imot gruppepress og greie å bli med på leik og samtaler som allerede er i gang Lek, glede og humor å kunne skille lek fra annen aktivitet, tolke lekesignaler og la seg rive med. Føle glede, slappe av, spøke og ha det moro. (Kilde: Kari Lamer, Barne og familiedepartementet) BARNS MEDVIRKNING At barn skal være aktive og ha mulighet til å påvirke dagen sin er viktig for oss. For å legge til rette for barnas utvikling må vi ta utgangspunkt i det de interesserer seg for her og nå. Vi ønsker å utvikle prosjekter og planlegge tema ut fra barnas initiativ og utforskertrang. Vi ønsker å gå bort fra en praksis hvor vi voksne er formidleren som forteller barna det vi vet og gjennom dette forsøker å lære barna. Vi ønsker å utfordre barna til å tenke selv og forske sammen med hverandre og oss voksne. Det er viktig at vi viser barna at vi alle og enhver har forskjellige måter å løse utfordringer på og at vi kan lære av hverandre. For de som ønsker å lese mer, viser vi til rapport fra delprosjektet Barns medvirkning i Kvalitetskommuneprosjektet som Steinkjer kommune er med på. Denne rapporten ligger på barnehagens hjemmeside under dokumenter. LIKESTILLING/LIKEVERD Barnehagen skal bidra til et likestilt samfunn der alle får utnyttet sine evner uavhengig av kjønn, legning, etnisk tilhørighet, religion osv. Likeverd og likestilling skal være en grunnholdning som preger alle ansatte i vår barnehage. Vi ønsker å være med på å bryte ned de synlige og usynlige barrierene som hindrer barna å ta utradisjonelle valg. Barna trenger både mannlige og kvinnelige rollemodeller, og barna skal få oppleve at både kvinner og menn kan ta del i omsorg og være med på alle barnehagens aktiviteter. Under ellers like forhold vil menn bli foretrukket ved ansettelser i barnehagen for å bidra til dette. IKT I BARNEHAGEN Vi bruker mer og mer digitale verktøy i barnehagen. Med digitale verktøy menes PC, digitale fotoapparat, digital fotoramme, cd-spiller, printer, kopimaskin, interaktiv tavle, internett, etc. Disse hjelpemidlene er en integrert del av hverdagen vår som barna blir kjent med og som brukes der det føles naturlig. OVERGANG MELLOM AVDELINGENE/SAMARBEID PÅ TVERS AV ALDER Beitstad barnehage består i dag av 5 avdelinger som er inndelt etter barnas alder. For at barna skal møte hverandre på tvers av alder, legger vi opp til felles uteleik, besøk på de andre avdelingene, prosjektarbeid på tvers av alder, felles måltid, sangstund, osv. De største hjelper til på småbarnsavdelingene og de minste besøker storbarns for å bli kjent med både barna og lokalene. Vi samarbeider på tvers av avdelingene på morgen/ettermiddag og har mer faste avtaler for tilvenning på våren når det nærmer seg overgang til ny avdeling. FOREBYGGING OG TIDLIG INNSATS I BARNEHAGEN Hele vår pedagogiske praksis er tuftet på tanken om å la barna oppleve gode dager i barnehagen som stimulerer til læring og utvikling. Hvert enkelt barn er unikt, og barnehagen gir barna mulighet til å møtes i et stimulerende og sosialt miljø. Vi lærer av hverandre og vi lærer hvordan vi skal være sammen med andre. Vi ønsker å fokusere på alt barnet kan, men er også oppmerksomme hvis ting ikke glir så lett som vi ønsker. Hvis personalet ser ting ved barnet som uroer oss, vil vi være raske til å 6

7 ta kontakt med dere foreldre og drøfte det vi har sett. Det være seg forsinket språkutvikling, motoriske problemer, vansker med sosial samhandling, etc.. Hvis barnehagen og foreldrene ser det samme, vil vi sammen sette opp mål og tiltak som vi mener vil gagne barnet. All forskning sier oss at ved å sette inn tiltak tidlig, kan vi ofte hjelpe barnet før problemene vokser seg store. Steinkjer kommune har pålagt alle barnehager å gjennomføre foreldresamtaler hvor vi spør om bla. samlivsbrudd, psykisk sykdom, vold og rus i heimen. Målet med disse spørsmålene er å få lufte en del vanskelige tema med foreldrene. Kanskje får vi avdekket en del utfordringer som påvirker barnet tidligere og kan veilede foreldrene i hjelpeapparatet. På den måten blir tiltak satt inn og de store problemene for barna kan kanskje unngås. 4. Voksenrollen RAUSHET TILSTEDEVÆRELSE ENGASJEMENT Personalet er barnehagens viktigste ressurs. Evnen til å skape et godt samspill og en god relasjon til barna er det som gir barnehagen kvalitet og innhold. Relasjon mellom barn og voksne former og skaper barns oppfatning av seg selv, andre og miljøet rundt. Ny barnehagelov forteller oss i stor grad hvilke verdier som vi må jobbe spesielt med, men vår væremåte sammen med barna er også preget av hver enkeltes personlighet og tidligere erfaringer. Personalets relasjonskompetanse blir dermed også styrt av de verdiene vi som voksne er opptatt av. Vi jobber kontinuerlig med oss selv, og ønsker å utvikle oss sammen med barna. Teoretisk kunnskap skal omsettes til praksis, noe som kan være en utfordrende praksis når det gjelder evnen til å se seg selv objektivt (selvinnsikt) og egen relasjonskompetanse. PEDAGOGISK DOKUMENTASJON En arbeidsmetode som kan gjøre oss voksne bevisst på egen væremåte samtidig som det fremmer barns utvikling, er pedagogisk dokumentasjon. Vi forsøker å planlegge mindre, og heller se etter barnas initiativ og gå videre derifra. Siden vi har lange tradisjoner i barnehagene med at vi voksne planlegger før gjennomføring med barna, er det en stor overgang for oss voksne å gå bort fra planer og til det å gripe fatt i barnas initiativ. Det er et mål for oss voksne i barnehagen å benytte oss av pedagogisk dokumentasjon som metode for å hjelp oss med å endre vår praksis. Vi dokumenterer det barna holder på med skriftlig eller gjennom bilder. Disse dokumentasjonene tar vi med oss til avdelingsmøter/personalmøter hvor vi reflekter og jobber oss videre ut fra barnas initiativ. Vi ønsker å gå fra planleggingstid til refleksjonstid. En stor del av refleksjonstida må brukes til å finne ut hvordan vi kan flette fagområdene inn i barnas prosjekt (jfr Rammeplan for barnehager). 5. Vurdering og foreldremedvirkning Hverdagen i Beitstad barnehage vurderes hver dag av barn, foreldre og personalet. Barnehagen har foreldremøte to ganger i året, høst og vår. På møtene vurderes barnehagens arbeid, knyttet til spørsmål som f.eks barnas trivsel og utvikling og barnehagens pedagogiske virksomhet, som innhold og prioriteringer. I tillegg har vi fastsatt 2 foreldresamtaler pr barnehageår, men har samtaler uavhengig av de oppsatte tidene når det er behov for det. Både barnehagen og foreldrene kan ta kontakt for å fastsette en foreldresamtale. Samarbeidsutvalget møtes minimum to ganger i året. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende og kontaktskapende organ for alle parter, som på ulike måter har et ansvar for barnehagens innhold og drift. Foreldre kan her komme med råd og innspill og 7

8 arrangere dugnader og andre arrangement i barnehagen. Samarbeidsutvalget skal godkjenne årsplan for barnehagen. Foreldrene sikres medvirkning på barnehagens virksomhet gjennom deltakelse i foreldreråd og samarbeidsutvalg. Personalgruppa vurderer barnehagens innhold og metoder gjennom avdelingsmøter 2 ganger i måneden og personalmøter en gang i måneden. En gang i året gjennomføres medarbeidersamtaler, der det bl.a blir satt fokus på innhold og arbeidsmetoder i det pedagogiske arbeidet. Flere ting står sentralt i vurderingsarbeidet. Barnegruppa og det enkeltes barns trivsel og utvikling er viktig. Barnas erfaringer og synspunkter skal inngå i vurderingsprosessen. Dette gjøres gjennom uformelle og mer formelle samtaler med barna. Barnas barnehagehverdag med stikkord som leik, læring og omsorg er også et sentralt begrep. I tillegg må foreldrenes rolle og deres mulighet for innvirkning på barnehagens arbeid tas hensyn til i vurderingsarbeidet. Vurdering er viktig for å kunne fornye virksomheten og barnehagen som en organisasjon. Det er viktig å sette ord på og reflektere over barnehagens tradisjoner, kompetanse og gjennomgående aktiviteter, da dette legger grunnlaget for videre kvalitetsutvikling. Steinkjer kommune gjennomfører foreldreundersøkelse i alle sine barnehager annethvert år. Det vil bli ny undersøkelse våren Her har foreldrene muligheten til å evaluere barnehagen anonymt, og vi får en samlet tilbakemelding fra alle foreldre som gir oss muligheten til å «justere kursen». Vi ønsker at ALLE foreldre tar seg tid til å besvare denne undersøkelsen. Vi har ulike foreldrearrangement i barnehagen, som påskefrokost, julegløgg, kaffekopp ved henting, osv. Av erfaring vet vi at det ofte er litt uklart hvem som har ansvaret for barna under disse arrangementene. Vi har derfor bestemt, i samarbeid med samarbeidsutvalget og foreldrerådet, at det er dere foreldre som har ansvaret. Når dere kommer, krysser vi ut barnet i protokollen og anser barnet for hentet. Det medfører at det er foreldrene som følger med at barna ikke blir for høylydt/aktiv i leiken, ikke forsyner seg mer en alminnelig høflighet tilsier av det som serveres, osv. 8

9 5. Samarbeidspartnere/overgang barnehage-skole SAMARBEID MED SKOLEN Beitstad barnehage og Beitstad skole samarbeider mye i forbindelse med overgang barnehage/skole, men vi jobber også for å videreutvikle samarbeidet slik at vi tenker mer helhetlig omkring barnas læringsmiljø i Beitstad. Tydelige voksne/felles regelhåndtering er et satsingsområde som Utdanningsdirektoratet ba Beitstad skole og Beitstad barnehage jobbe litt mer med etter intervju med alle ansatte i skole og barnehage høsten Vi har siden den gang jobbet oss fram til noen felles symboler med skolen: Vær en god venn Det er lov å gå når du er inne Matro/spis pent Rekk opp handa di (gjelder de eldste ) Husk innestemme (stilletegn) 5-åringene får litt ekstra oppmerksomhet i barnehagen dette siste året før skolestart. Vi har et fast opplegg hver uke kun for 5-åringene hvor vi har skoleforberedende aktiviteter. I førskoleklubben legger vi vekt på det å begynne å få interesse for lesing og skriving, begrepstrening, blyantgrep, skrive navnet sitt, osv. Vi har også en del felles opplegg med Jåddåren gårdsbarnehage (og andre barnehager som har barn som skal starte på Beitstad skole) hvor alle 5-åringene møtes på turer og i barnehagene for å bli bedre kjent før de skal bli klassekamerater i 1.klasse på Beitstad skole. Vi har i samarbeid med Jåddåren gårdsbarnehage og Beitstad skole utarbeidet en strategiplan for overgangen barnehage-skole, og denne kan leses her. Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole og eventuelt SFO. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Dersom barnehagen gir informasjon til skolen om enkeltbarn, skal foreldrene samtykke til dette, samtidig som foreldrene har rett til innsyn og innflytelse på informasjonsutvekslingen. Det skal legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er sammenheng mellom barnehage og skole. Nært samarbeid mellom barnehagen og skolen er særlig viktig for barn som har behov for særskilt tilrettelagt omsorgs- eller læringsmiljø. Steinkjer kommunes plan for sammenheng og overgang barnehage skole kan leses her. ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE En annen samarbeidspartner er Forebyggende famileteam i Steinkjer (FFT). FFT er en tverrfaglig samarbeidsarena for forebyggende arbeid rettet mot barn under skolealder og deres familier. Samarbeidet er mellom: fysioterapitjenesten, PP-tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste), helsesøstertjenesten og barneverntjenesten. De ønsker å bidra med tidlig og helhetlig støtte og veiledning under barnets utvikling, gjennom tilgjengelighet på tverrfaglig kompetanse. Bistanden gis til både offentlige instanser (f.eks. barnehager) og til privatpersoner som ber om hjelp. Vi samarbeider også direkte med helsesøster, PPT, barnevernstjenesten, fysioterapitjenesten, osv når det er behov for det. 9

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB!

HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB! HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB! INNLEDNING Handlingsplan mot mobbing i Skovheim barnehage Handlingsplan mot mobbing i Skovheim barnehage er et forpliktende verktøy for

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 KROPPANMARKA BARNEHAGER Okstad og Okstadvegen barnehager VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 1 VÅR VIRKSOMHET BYGGER PÅ Lov om barnehager Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Enhetsavtalens mål, kjennetegn

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Kilde: Google bilder Avdeling oppvekst Revidert september 2014 INNLEDNING I rammeplan for barnehager, kap. 5.1 heter det: Barnehagen skal, i samarbeid

Detaljer

De eldste i barnehagen

De eldste i barnehagen De eldste i barnehagen HØBB barnehager LIVSLANGT LÆRINGSPERSPEKTIV Det skal være sammenheng mellom barnehagens rammeplan og skolens læreplaner et livslangt læringsperspektiv. Rammeplanen for barnehagen

Detaljer

Årsplan 2016 august - desember

Årsplan 2016 august - desember Granåsen barnehager Granåsen, Brannhaugen, Kolsås Årsplan 2016 august - desember Foto: Carl-Erik Eriksson Velkommen til et nytt barnehageår Årsplanen er laget med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen

Detaljer

ÅRSPLAN. BRUNES NATURBARNEHAGE Del 1

ÅRSPLAN. BRUNES NATURBARNEHAGE Del 1 ÅRSPLAN BRUNES NATURBARNEHAGE 2016-2017 Del 1 Vår visjon: Trivelig og annerledes en herlig barndom Trivelig fordi barnehagen består av glede, humor, trivsel, felleskap og positivitet Annerledes fordi barnehagens

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR THYRA BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR THYRA BARNEHAGER HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR THYRA BARNEHAGER INNLEDNING: Alle vi ved Thyra barnehager ønsker i samarbeid med barnas foreldre, økt bevissthet og aktiv innsats mot mobbing i barnehagen. Forebygging av

Detaljer

Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage Magiske øyeblikk i kvardagen!

Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage Magiske øyeblikk i kvardagen! Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage 2016-2018 Magiske øyeblikk i kvardagen! Årsplan / Utviklingsplan Orre barnehage 2016-2018 Presentasjon av barnehagen Orre barnehage er en kommunal barnehage

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Barns leik og vennskap. Utviklingsarbeid i Mork barnehage hausten våren 2018

Barns leik og vennskap. Utviklingsarbeid i Mork barnehage hausten våren 2018 Barns leik og vennskap Utviklingsarbeid i Mork barnehage hausten 2015- våren 2018 Skal vi vere venner? https://www.youtube.com/watch?v=etekkebxz m0 PROSJEKTPLAN MORK BARNEHAGE På leiarmøtet våren 2015

Detaljer

ÅRSPLAN 2017 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune

ÅRSPLAN 2017 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune LØKEN BARNEHAGE Gruslinna 1. 1960 LØKEN. TLF 6720 5940 Loken.barnehage@ahk.no. ÅRSPLAN 2017 Virksomhetens formål 1 : Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012.

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. VEDTEKTER Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. Eierforhold Jåddåren gårdsbarnehage er eid av Ona Margrete Myhr Haugnes og ligger på gården Heltuv på sør- Jåddåren, i Steinkjer Kommune. Barnehagens

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan Virksomhetsplan 2014-2015 Innledning Virksomhetsplanen er en konkret beskrivelse av virksomheten som skal synliggjøre hvilke elementer som er med på å skape kvalitet i Seilduken barnehage. Planen er et

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kværnerdalen barnehage PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Barn lærer ved å delta og observere, og de lærer mer enn det som er vår intensjon. De lærer kultur, måter å snakke

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Barnehagens samfunnsmandat 8. I vår barnehage har alle barn rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. 9. I vå

Barnehagens samfunnsmandat 8. I vår barnehage har alle barn rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. 9. I vå Barnehagens samfunnsmandat 1. I vår barnehage møter vi alle barn med tillit og respekt. 2. I vår barnehage får gutter og jenter like muligheter til å bli sett og hørt. 3. Jeg er bevisst på hvilke holdninger

Detaljer

ÅRSPLAN 2016 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune

ÅRSPLAN 2016 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune LØKEN BARNEHAGE Gruslinna 1. 1960 LØKEN. TLF 6720 5940 Loken.barnehage@ahk.no. ÅRSPLAN 2016 Virksomhetens formål 1 : Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet i vareta barnas behov for omsorg

Detaljer

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Å skap et inkluderende miljø i barnehagen Å inkludere er det samme som å invitere noen inn Velkommen til

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst PLAN- OG VURDERINGSARBEID I FYRESDAL BARNEHAGE 2017-2018 Vedlegg til årsplanen. August 2017 Formål "ehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Innhold 3 5 6 8 9 10 11 12 Overordna mål og verdier Grunnleggende verdier og holdninger for arbeidet i Studentbarnehagene i Tromsø Danning et helhetlig

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

ÅSGÅRDSTRAND BARNEHAGE

ÅSGÅRDSTRAND BARNEHAGE ÅSGÅRDSTRAND BARNEHAGE Et godt sted å være - et godt sted å leke og lære ÅRSPLAN 2015-16 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Godkjenning av årsplan. 3 - Samarbeidsutvalget 3 Innledning. 4 - Hvorfor har vi årsplan 4

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER Mål: styrke barns sosiale kompetanse slik at mobbing unngås (forebyggende). Fokusområde Mål for barnet For å arbeide i retning

Detaljer

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage Tønsberg kommune «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage INNLEDNING Sammen om barna - samarbeid mellom hjem og barnehage, er utarbeidet både som en forventningsavklaring og som et arbeidsverktøy

Detaljer

FLASSABEKKN BARNEHAGE: ÅRSPLAN 2017/2018. Lov om barnehager:

FLASSABEKKN BARNEHAGE: ÅRSPLAN 2017/2018. Lov om barnehager: FLASSABEKKN BARNEHAGE: ÅRSPLAN 2017/2018 Lov om barnehager: 1.Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag

Detaljer

VEDTEKTER FOR. FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten

VEDTEKTER FOR. FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten VEDTEKTER FOR FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten 1. EIERFORHOLD Fantebakken familiebarnehage, er en privateid barnehage med 2 avdelinger: Knærten og Kanutten godkjent for 10 plasser hver,

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 1 Nasjonal strategi: Kompetanse

Detaljer

Mosjordet barnehage Årsplan Verden! Mosjordet barnehage Øvre gate 6c 2635 Tretten Tlf.:

Mosjordet barnehage Årsplan Verden! Mosjordet barnehage Øvre gate 6c 2635 Tretten Tlf.: Mosjordet barnehage Årsplan 2017-2018 Verden! Mosjordet barnehage Øvre gate 6c 2635 Tretten Tlf.: 61 05 62 90 Forord Barnehagen skal ha en årsplan som arbeidsredskap for personalet. Den skal dokumentere

Detaljer

Læring i alt for alle

Læring i alt for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Tiurkroken barnehage Læring Visjon: i alt for alle Læring i alt for alle 1 Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig

Detaljer

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære 1 ÅRSPLAN RØSTAD BARNEHAGE 2015-2016 Et godt sted å være - et godt sted å lære 2 Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på Høgskoleområdet på Røstad. Eier er Studentsamskipnaden

Detaljer

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Inge Eidsvåg Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr.64

Detaljer

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Alle med En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Vår barnehage består av barn i alderen 1 til 5 år. Den er preget av mangfold og ulikheter. Hvert enkelt barn skal bli ivaretatt

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN (Vedtatt av Skien bystyre 09.09. og 30.09.76 med endringer vedtatt 10.11.77, 18.02.82, 13.10.83, 16.04.85, 30.08.88, 16.11.95, 20.06.96, 04.09.97, 15.01 og 21.02.02,

Detaljer

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN INNHOLD Innledning side 3 Rammeplan side 4 Asker Kommune side 4 Barnehagens visjon side 5 Våre verdier side 6 Mål side 7 Sosial kompetanse side 8 Barn med individuelle

Detaljer

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2016-2017 RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ET GODT STED Å VÆRE - ET GODT STED Å LÆRE. Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på universitetsrådet på Røstad. Eier er Nord studentsamskipnad.

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

FAGERBORG MENIGHETSBARNEHAGE VEDTEKTER.

FAGERBORG MENIGHETSBARNEHAGE VEDTEKTER. 11. FORELDREMØTER, DUGNADER M.M. Barnehagen arrangerer minst to foreldremøter i løpet av et barnehageår. FAU kan også arrangere foreldremøter. Alle foreldrene innkalles til foreldresamtaler to ganger i

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

ÅRSPLAN. BRUNES NATURBARNEHAGE Del 1

ÅRSPLAN. BRUNES NATURBARNEHAGE Del 1 ÅRSPLAN BRUNES NATURBARNEHAGE 2017-2018 Del 1 Vår visjon: Trivelig og annerledes en herlig barndom Trivelig fordi barnehagen består av glede, humor, trivsel, felleskap og positivitet Annerledes fordi barnehagens

Detaljer

RAMSTAD ÅRSPLAN BARNEHAGE 2015/2016. Ramstadåsveien 1b, 1363 HØVIK Telefon: 916 57 250 Epost: marholck@online.no

RAMSTAD ÅRSPLAN BARNEHAGE 2015/2016. Ramstadåsveien 1b, 1363 HØVIK Telefon: 916 57 250 Epost: marholck@online.no RAMSTAD BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/2016 Ramstadåsveien 1b, 1363 HØVIK Telefon: 916 57 250 Epost: marholck@online.no Presentasjon av barnehagen Ramstad Barnehage ble startet i 1992 og eies av Vibeke Sauer.

Detaljer

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt i utvalg for kultur og personrettede tjenester 17.11.2010 Gjøres gjeldende fra 20.11.2010 Endringer vedtatt i

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

OMSORG Mål Vi ønsker at barna skal oppleve det gjennom: VOKSENHANDLING Personalet i barnehagen skal: Vi som foresatte kan bidra med : Alle barn ved Byneset barnehager skal oppleve omsorg og bli sett i

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Stølen private barnehage

VIRKSOMHETSPLAN Stølen private barnehage VIRKSOMHETSPLAN Stølen private barnehage 2015 2017 INNHOLD Del 1: INNLEDNING Om virksomheten Satsningsområder Del 2: BARNEHAGENS RAMMEBETINGELSER Barnehageloven Rammeplan Pedagogisk plan Årsplan Del 3:

Detaljer

Årsplan 2016. Lærende organisasjon. www.malvik.kommune.no. Mostadmark barnehage. Visjon «Hvordan kan personale fremme språkglede hos barn»?

Årsplan 2016. Lærende organisasjon. www.malvik.kommune.no. Mostadmark barnehage. Visjon «Hvordan kan personale fremme språkglede hos barn»? www.malvik.kommune.no Årsplan 2016 Mostadmark barnehage Visjon «Hvordan kan personale fremme språkglede hos barn»? «En tidlig morgenstund i Mostadmark» Lærende organisasjon Innholdsfortegnelse 1. Informasjon

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160 Saksframlegg HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Trondheim formannskap slutter seg til departementets forslag

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015 BREILI SAKOMBA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2014-2015 BREILI SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 BREILI SAKOMBA BARNEHAGE En ring av gull, en riktig stor med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla Gyldig fra: Hovedopptaket 2017 med virkning fra 15. august 2017. Sist endret: 7. februar 2017 (Overhalla kommunestyre, PS 4/17) 1 Generelt Barnehagene

Detaljer

Ullensaker kommune Skole, barnehage og kultur

Ullensaker kommune Skole, barnehage og kultur Ullensaker kommune Skole, barnehage og kultur SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 89/09 Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur 16.12.2009 SVAR PÅ HØRINGSNOTAT OM ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN - ENDRINGER

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk

Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk Bente Aronsen Trondheim 26. oktober 2016 Hva er egentlig rammeplanen? - Beskriver barnehagens samfunnsoppdrag - Utleder mandatet Stortinget har gitt

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 2 Hva er en pedagogisk plattform: En pedagogisk plattform

Detaljer

Plan for tilsyn med barnehager

Plan for tilsyn med barnehager Plan for tilsyn med barnehager 2015-2018 Mål for tilsynet Bedre barnehager i Melhus gjennom tilsyn etter lov om barnehager Kommunen som tilsynsmyndighet Kommunestyret har det øverste tilsynsansvaret med

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer