VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage"

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage

2 Innholdsfortegnelse 1. Utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet Lov om barnehager Rammeplan for barnehage Steinkjer kommunes lokale plan for barnehagene Beitstad barnehage/beitstad skoles visjon Beitstad barnehages hovedmål 2. Grunnverdier i Beitstad barnehage 3. Fokusområder i Beitstad barnehage Omsorg Leik Språk/språkmiljø Steg-for-steg/sosial kompetanse Barns medvirkning Likestilling IKT i barnehagen Forebygging og tidlig innsats 4. Voksenrollen 5. Vurdering og foreldremedvirkning 6. Samarbeidspartnere/overgang barnehage-skole 2

3 1. Utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i Beitstad barnehage 1.1 Lov om barnehager. 1. Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 1.2 Rammeplan for barnehagen. Kunnskapsdepartementet fastsatt forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. I rammeplanen er det plukket ut 7 fagområder som dekker et vidt læringsfelt. Se nærmere omtale under kap Steinkjer kommunens lokale planer for barnehagene. Steinkjer kommunes visjon for barnehagene: Barnehagen en god start for livslang læring! Kommunedelplan for barnehage har følgende satsningsområder: Barns medvirkning Likestilling IKT i barnehagen Forebygging i barnehagen Overgang barnehage/skole 3

4 1.4 Beitstad skole og Beitstad barnehages visjon Sammen skaper vi positive læringsmiljø Vår visjon gjenspeiler våre tanker om at det er i felleskap vi greier å gi barna i Beitstad best mulig læringsmiljø. Vi ønsker et miljø hvor det legges til rette for et tett og nært samarbeid mellom alle i barnas læringsmiljø, dvs. heim, skole, barnehage, fritid, etc. Vi ønsker også å fokusere på det positive, noe vi mener gir et bedre utgangspunkt. Dette skal vi strekke oss etter og det krever en innsats fra alle involverte! 1.5 Beitstad barnehages mål Alle barn i Beitstad barnehage skal føle trygghet, tilhørighet og oppleve at de mestrer hverdagen sin i barnehagen. - Trygghet - Glede - Mestring - Hjertevarme 2.Grunnverdier i Beitstad barnehage Verdiene våre er en rettesnor, det som binder oss positivt sammen. Verdiene våre skal vises gjennom det arbeidet vi gjør hver dag i barnehagen. Vi vil prøve å etterleve disse verdiene og gjøre dem synlige i det arbeidet vi gjør. Samtidig er barnehagen i endring, slik som samfunnet er. Vårt syn på barn, barndom og læring påvirkes av dette. Med bakgrunn i dette er det naturlig at vi stadig er i en prosess, hvor vi jevnlig drøfter og reflekterer rundt våre verdier. Våre verdier kan forandre seg, men de er riktige for oss her og nå. 3. Fokusområder i Beitstad barnehage Fokusområdene for det pedagogiske arbeidet her i Beitstad barnehage er: OMSORG LEIK SPRÅK SOSIALT SAMSPILL Dette er områder som blir særlig vektlagt på alle avdelingene våre. Vi vil ha fokus på å støtte barna i deres leik og sosiale samspill med omgivelsene for å styrke deres relasjonskompetanse. Vi vil også legge vekt på språkstimulerende aktiviteter, fordi vi vet at ekstra fokus på dette i førskolealder sannsynligvis vil gi barna stor gevinst i sin senere skolekarriere. De språkstimulerende aktivitetene vil foregå i leiks form og med utgangspunkt i barnas her- og nåsituasjon. Vi ønsker ikke å undergrave barndommens egenverdi, men tilrettelegger for læring og utforsking av språket i naturlige sammenhenger. Dette forutsetter et miljø preget av trygghet, omsorg for hverandre og muligheter for tette relasjoner mellom barn- barn og voksen- barn. 4

5 OMSORG Rammeplan for barnehagen sier at barnehagen har en etisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn den er betrodd. (Rammeplanen 1995 s. 42). Vi voksne i barnehagen har ansvar for å følge og stimulere den utviklingen barnet selv befinner seg i på en riktig måte. For at barn skal oppleve kvalifisert omsorg i barnehagen, vil det kreve at personalet tar ansvar for og greier å skape en relasjon til barn der hvert barn kjenner seg prissatt, elsket og er vist interesse for. Dette forutsetter engasjerte og interesserte voksne som både fysisk og psykisk er til stede, som er oppmerksomme og imøtekommende og som har evne og viljen til å se ting i barneperspektiv. Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom personalet og barna, og om barns omsorg for hverandre. Vi lærer i samspill med omgivelsene våre. LEIK Leiken er barnas viktigste aktivitet og det er gjennom leiken at barna lærer. Vi legger til rette for den frie leiken som skjer i spontan samhandling mellom barn. Vi ønsker at barna skal bruke mesteparten av tida på denne type leik. Vi bruker også leiken som en pedagogisk innfallsvinkel ved å utnytte leikesituasjonene til å flette inn begreper, rim, ordstavelser, fortelling, skriftspråk, telling, læring om naturen og omgivelsene, osv. Dette krever aktive og engasjerte voksne som ser barnas interesser og modenhet og legger til rette derifra. Voksne i Beitstad barnehage bruker også leiken aktivt for å hjelpe barn i sosiale samhandlinger det ligger mye læring i gode leikesituasjoner og sosialt samspill med jevnaldrende. SPRÅK/SPRÅKMILJØ. Vi ønsker å fokusere sterkt på språkmiljø i barnehagen. Det er et mål at alle barn etter hvert får et godt og funksjonelt språk. Dette gjelder både ordforråd og uttale. Mange av oss voksne bruker Norsk med tegnstøtte sammen med barna. Dette er et flott redskap for å gi språket et ekstra puff ved hjelp av sansene, fingrene og synet, samtidig som vi sier ordene. Vi jobber bevisst med rim, regler, vers, høytlesning og språkleker generelt. Like viktig er det at barna lærer å sette ord på det de føler og kan ordne opp i konflikter ved hjelp av å snakke sammen. VENNSKAP/SOSIALE FERDIGHETER Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2006) slår fast at det å få venner er grunnlaget for barnas trivsel og meningsskaping. Mangel på venner er den største forskjellen på barn som trives og barn som ikke trives. Beitstad barnehage har som hovedmålsetting at alle barn skal føle trygghet, tilhørighet og oppleve at de mestrer hverdagen sin i barnehagen. Med utgangspunkt i dette, ønsker vi også dette barnehageår å sette et ekstra fokus på vennskap og sosial kompetanse. Det å få venner og beholde vennene sine, handler i stor grad om barnas sosiale kompetanse om å lykkes i å omgås andre. I barnehagen kan vi på ulike måter gi barna muligheten til å øve seg på å omgås andre barn og voksne. Inkludering i et fellesskap, vennskap og lek styrker barnas utvikling og velvære. Positive relasjoner oppstår ikke av seg selv bare ved at barn er sammen. Vår kultur, miljøet i barnehagen, barnas kompetanse og voksnes tilstedeværelse (personalet og foreldrene) er faktorer som påvirker barnas sosiale kompetanse, dannelsen av vennskap og forebygging av utestenging. Hvilke sosiale ferdigheter er vesentlig å være oppmerksom på og øve seg på for å være en god venn og få venner? Empati og rolletaking innlevelse i andres følelser og forståelse for andres perspektiv og tanker Prososial atferd positive sosiale holdninger og handlinger som å hjelpe, oppmuntre og dele 5

6 Selvkontroll å kunne utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever turtaking, kompromiss og felles avgjørelser, og å takle konflikter Selvhevdelse - hvordan hevde seg selv og egne meninger på en god måte. Tørre å stå imot gruppepress og greie å bli med på leik og samtaler som allerede er i gang Lek, glede og humor å kunne skille lek fra annen aktivitet, tolke lekesignaler og la seg rive med. Føle glede, slappe av, spøke og ha det moro. (Kilde: Kari Lamer, Barne og familiedepartementet) BARNS MEDVIRKNING At barn skal være aktive og ha mulighet til å påvirke dagen sin er viktig for oss. For å legge til rette for barnas utvikling må vi ta utgangspunkt i det de interesserer seg for her og nå. Vi ønsker å utvikle prosjekter og planlegge tema ut fra barnas initiativ og utforskertrang. Vi ønsker å gå bort fra en praksis hvor vi voksne er formidleren som forteller barna det vi vet og gjennom dette forsøker å lære barna. Vi ønsker å utfordre barna til å tenke selv og forske sammen med hverandre og oss voksne. Det er viktig at vi viser barna at vi alle og enhver har forskjellige måter å løse utfordringer på og at vi kan lære av hverandre. For de som ønsker å lese mer, viser vi til rapport fra delprosjektet Barns medvirkning i Kvalitetskommuneprosjektet som Steinkjer kommune er med på. Denne rapporten ligger på barnehagens hjemmeside under dokumenter. LIKESTILLING/LIKEVERD Barnehagen skal bidra til et likestilt samfunn der alle får utnyttet sine evner uavhengig av kjønn, legning, etnisk tilhørighet, religion osv. Likeverd og likestilling skal være en grunnholdning som preger alle ansatte i vår barnehage. Vi ønsker å være med på å bryte ned de synlige og usynlige barrierene som hindrer barna å ta utradisjonelle valg. Barna trenger både mannlige og kvinnelige rollemodeller, og barna skal få oppleve at både kvinner og menn kan ta del i omsorg og være med på alle barnehagens aktiviteter. Under ellers like forhold vil menn bli foretrukket ved ansettelser i barnehagen for å bidra til dette. IKT I BARNEHAGEN Vi bruker mer og mer digitale verktøy i barnehagen. Med digitale verktøy menes PC, digitale fotoapparat, digital fotoramme, cd-spiller, printer, kopimaskin, interaktiv tavle, internett, etc. Disse hjelpemidlene er en integrert del av hverdagen vår som barna blir kjent med og som brukes der det føles naturlig. OVERGANG MELLOM AVDELINGENE/SAMARBEID PÅ TVERS AV ALDER Beitstad barnehage består i dag av 5 avdelinger som er inndelt etter barnas alder. For at barna skal møte hverandre på tvers av alder, legger vi opp til felles uteleik, besøk på de andre avdelingene, prosjektarbeid på tvers av alder, felles måltid, sangstund, osv. De største hjelper til på småbarnsavdelingene og de minste besøker storbarns for å bli kjent med både barna og lokalene. Vi samarbeider på tvers av avdelingene på morgen/ettermiddag og har mer faste avtaler for tilvenning på våren når det nærmer seg overgang til ny avdeling. FOREBYGGING OG TIDLIG INNSATS I BARNEHAGEN Hele vår pedagogiske praksis er tuftet på tanken om å la barna oppleve gode dager i barnehagen som stimulerer til læring og utvikling. Hvert enkelt barn er unikt, og barnehagen gir barna mulighet til å møtes i et stimulerende og sosialt miljø. Vi lærer av hverandre og vi lærer hvordan vi skal være sammen med andre. Vi ønsker å fokusere på alt barnet kan, men er også oppmerksomme hvis ting ikke glir så lett som vi ønsker. Hvis personalet ser ting ved barnet som uroer oss, vil vi være raske til å 6

7 ta kontakt med dere foreldre og drøfte det vi har sett. Det være seg forsinket språkutvikling, motoriske problemer, vansker med sosial samhandling, etc.. Hvis barnehagen og foreldrene ser det samme, vil vi sammen sette opp mål og tiltak som vi mener vil gagne barnet. All forskning sier oss at ved å sette inn tiltak tidlig, kan vi ofte hjelpe barnet før problemene vokser seg store. Steinkjer kommune har pålagt alle barnehager å gjennomføre foreldresamtaler hvor vi spør om bla. samlivsbrudd, psykisk sykdom, vold og rus i heimen. Målet med disse spørsmålene er å få lufte en del vanskelige tema med foreldrene. Kanskje får vi avdekket en del utfordringer som påvirker barnet tidligere og kan veilede foreldrene i hjelpeapparatet. På den måten blir tiltak satt inn og de store problemene for barna kan kanskje unngås. 4. Voksenrollen RAUSHET TILSTEDEVÆRELSE ENGASJEMENT Personalet er barnehagens viktigste ressurs. Evnen til å skape et godt samspill og en god relasjon til barna er det som gir barnehagen kvalitet og innhold. Relasjon mellom barn og voksne former og skaper barns oppfatning av seg selv, andre og miljøet rundt. Ny barnehagelov forteller oss i stor grad hvilke verdier som vi må jobbe spesielt med, men vår væremåte sammen med barna er også preget av hver enkeltes personlighet og tidligere erfaringer. Personalets relasjonskompetanse blir dermed også styrt av de verdiene vi som voksne er opptatt av. Vi jobber kontinuerlig med oss selv, og ønsker å utvikle oss sammen med barna. Teoretisk kunnskap skal omsettes til praksis, noe som kan være en utfordrende praksis når det gjelder evnen til å se seg selv objektivt (selvinnsikt) og egen relasjonskompetanse. PEDAGOGISK DOKUMENTASJON En arbeidsmetode som kan gjøre oss voksne bevisst på egen væremåte samtidig som det fremmer barns utvikling, er pedagogisk dokumentasjon. Vi forsøker å planlegge mindre, og heller se etter barnas initiativ og gå videre derifra. Siden vi har lange tradisjoner i barnehagene med at vi voksne planlegger før gjennomføring med barna, er det en stor overgang for oss voksne å gå bort fra planer og til det å gripe fatt i barnas initiativ. Det er et mål for oss voksne i barnehagen å benytte oss av pedagogisk dokumentasjon som metode for å hjelp oss med å endre vår praksis. Vi dokumenterer det barna holder på med skriftlig eller gjennom bilder. Disse dokumentasjonene tar vi med oss til avdelingsmøter/personalmøter hvor vi reflekter og jobber oss videre ut fra barnas initiativ. Vi ønsker å gå fra planleggingstid til refleksjonstid. En stor del av refleksjonstida må brukes til å finne ut hvordan vi kan flette fagområdene inn i barnas prosjekt (jfr Rammeplan for barnehager). 5. Vurdering og foreldremedvirkning Hverdagen i Beitstad barnehage vurderes hver dag av barn, foreldre og personalet. Barnehagen har foreldremøte to ganger i året, høst og vår. På møtene vurderes barnehagens arbeid, knyttet til spørsmål som f.eks barnas trivsel og utvikling og barnehagens pedagogiske virksomhet, som innhold og prioriteringer. I tillegg har vi fastsatt 2 foreldresamtaler pr barnehageår, men har samtaler uavhengig av de oppsatte tidene når det er behov for det. Både barnehagen og foreldrene kan ta kontakt for å fastsette en foreldresamtale. Samarbeidsutvalget møtes minimum to ganger i året. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende og kontaktskapende organ for alle parter, som på ulike måter har et ansvar for barnehagens innhold og drift. Foreldre kan her komme med råd og innspill og 7

8 arrangere dugnader og andre arrangement i barnehagen. Samarbeidsutvalget skal godkjenne årsplan for barnehagen. Foreldrene sikres medvirkning på barnehagens virksomhet gjennom deltakelse i foreldreråd og samarbeidsutvalg. Personalgruppa vurderer barnehagens innhold og metoder gjennom avdelingsmøter 2 ganger i måneden og personalmøter en gang i måneden. En gang i året gjennomføres medarbeidersamtaler, der det bl.a blir satt fokus på innhold og arbeidsmetoder i det pedagogiske arbeidet. Flere ting står sentralt i vurderingsarbeidet. Barnegruppa og det enkeltes barns trivsel og utvikling er viktig. Barnas erfaringer og synspunkter skal inngå i vurderingsprosessen. Dette gjøres gjennom uformelle og mer formelle samtaler med barna. Barnas barnehagehverdag med stikkord som leik, læring og omsorg er også et sentralt begrep. I tillegg må foreldrenes rolle og deres mulighet for innvirkning på barnehagens arbeid tas hensyn til i vurderingsarbeidet. Vurdering er viktig for å kunne fornye virksomheten og barnehagen som en organisasjon. Det er viktig å sette ord på og reflektere over barnehagens tradisjoner, kompetanse og gjennomgående aktiviteter, da dette legger grunnlaget for videre kvalitetsutvikling. Steinkjer kommune gjennomfører foreldreundersøkelse i alle sine barnehager annethvert år. Det vil bli ny undersøkelse våren Her har foreldrene muligheten til å evaluere barnehagen anonymt, og vi får en samlet tilbakemelding fra alle foreldre som gir oss muligheten til å «justere kursen». Vi ønsker at ALLE foreldre tar seg tid til å besvare denne undersøkelsen. Vi har ulike foreldrearrangement i barnehagen, som påskefrokost, julegløgg, kaffekopp ved henting, osv. Av erfaring vet vi at det ofte er litt uklart hvem som har ansvaret for barna under disse arrangementene. Vi har derfor bestemt, i samarbeid med samarbeidsutvalget og foreldrerådet, at det er dere foreldre som har ansvaret. Når dere kommer, krysser vi ut barnet i protokollen og anser barnet for hentet. Det medfører at det er foreldrene som følger med at barna ikke blir for høylydt/aktiv i leiken, ikke forsyner seg mer en alminnelig høflighet tilsier av det som serveres, osv. 8

9 5. Samarbeidspartnere/overgang barnehage-skole SAMARBEID MED SKOLEN Beitstad barnehage og Beitstad skole samarbeider mye i forbindelse med overgang barnehage/skole, men vi jobber også for å videreutvikle samarbeidet slik at vi tenker mer helhetlig omkring barnas læringsmiljø i Beitstad. Tydelige voksne/felles regelhåndtering er et satsingsområde som Utdanningsdirektoratet ba Beitstad skole og Beitstad barnehage jobbe litt mer med etter intervju med alle ansatte i skole og barnehage høsten Vi har siden den gang jobbet oss fram til noen felles symboler med skolen: Vær en god venn Det er lov å gå når du er inne Matro/spis pent Rekk opp handa di (gjelder de eldste ) Husk innestemme (stilletegn) 5-åringene får litt ekstra oppmerksomhet i barnehagen dette siste året før skolestart. Vi har et fast opplegg hver uke kun for 5-åringene hvor vi har skoleforberedende aktiviteter. I førskoleklubben legger vi vekt på det å begynne å få interesse for lesing og skriving, begrepstrening, blyantgrep, skrive navnet sitt, osv. Vi har også en del felles opplegg med Jåddåren gårdsbarnehage (og andre barnehager som har barn som skal starte på Beitstad skole) hvor alle 5-åringene møtes på turer og i barnehagene for å bli bedre kjent før de skal bli klassekamerater i 1.klasse på Beitstad skole. Vi har i samarbeid med Jåddåren gårdsbarnehage og Beitstad skole utarbeidet en strategiplan for overgangen barnehage-skole, og denne kan leses her. Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole og eventuelt SFO. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Dersom barnehagen gir informasjon til skolen om enkeltbarn, skal foreldrene samtykke til dette, samtidig som foreldrene har rett til innsyn og innflytelse på informasjonsutvekslingen. Det skal legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er sammenheng mellom barnehage og skole. Nært samarbeid mellom barnehagen og skolen er særlig viktig for barn som har behov for særskilt tilrettelagt omsorgs- eller læringsmiljø. Steinkjer kommunes plan for sammenheng og overgang barnehage skole kan leses her. ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE En annen samarbeidspartner er Forebyggende famileteam i Steinkjer (FFT). FFT er en tverrfaglig samarbeidsarena for forebyggende arbeid rettet mot barn under skolealder og deres familier. Samarbeidet er mellom: fysioterapitjenesten, PP-tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste), helsesøstertjenesten og barneverntjenesten. De ønsker å bidra med tidlig og helhetlig støtte og veiledning under barnets utvikling, gjennom tilgjengelighet på tverrfaglig kompetanse. Bistanden gis til både offentlige instanser (f.eks. barnehager) og til privatpersoner som ber om hjelp. Vi samarbeider også direkte med helsesøster, PPT, barnevernstjenesten, fysioterapitjenesten, osv når det er behov for det. 9

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET...

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 7 KAPITTEL 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære!

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Utdanningssektoren Årsplan for Volla barnehage 2015 Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Innhold: Innledning s. 1 Mål fra Virksomhetsplanen for barnehagene s. 1 1. Barnehagens verdigrunnlag og

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 1 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere

Detaljer

Virksomhetsplan 2009 2010

Virksomhetsplan 2009 2010 NORDRE KVAM BARNEHAGE Virksomhetsplan 2009 2010 Barna skal føle seg verdifulle og lykkes i sin omgang med andre. Adr.: Slalåmsvingen 14, 7724 Steinkjer. Tlf: 74 14 59 85 Enhetsleder: Anne Stuevold. E-post:

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer