ÅSGÅRDSTRAND BARNEHAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅSGÅRDSTRAND BARNEHAGE"

Transkript

1 ÅSGÅRDSTRAND BARNEHAGE Et godt sted å være - et godt sted å leke og lære ÅRSPLAN

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Godkjenning av årsplan. 3 - Samarbeidsutvalget 3 Innledning. 4 - Hvorfor har vi årsplan 4 - Hva er en årsplan?. 4 - Vurdering av fjorårets årsplan Rammer for barnehagedriften. 4 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 5 - Formål 5 - Åsgårdstrand barnehages verdigrunnlag 5 Barnehagens innhold. 6 - Omsorg og danning 6 - Lek og læring 6 - Barns medvirkning Sosial kompetanse. 7 - Språklig kompetanse. 8 - Barnehagen som kulturarena 8 - Fagområder 9 Planlegging, dokumentasjon og vurdering 10 - Oppbygging av barnehagens planarbeid Virksomhetsplan Planlegging og vurdering 11 - Dokumentasjon Pedagogisk dokumentasjon Prosjektarbeid med barn 13 - Digitale verktøy 13 Kompetanseutvikling.. 14 Samarbeid 15 2

3 GODKJENNING AV ÅRSPLAN Med utgangspunkt i rammeplanen for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. (Lov om barnehager, 2005: 2 barnehagens innhold) Samarbeidsutvalget for 2015/2016 har godkjent årsplan for Åsgårdstrand barnehage Åsgårdstrand Samarbeidsutvalget Åsgårdstrand barnehage Anita Bjørnøy Enhetsleder Åsgårdstrand barnehage Åsgårdstrand barnehage Postboks 67 Lønneveien ÅSGÅRDSTRAND Telefon: Mobil: E- post: 3

4 INNLEDNING Hvorfor har vi årsplan: Kunnskapsdepartementet har, med hjemmel i Lov om barnehager 2, fastsatt forskrift om rammeplan for barnehagen. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Barnehagens særegenhet som pedagogisk virksomhet blir understreket i rammeplanen. Den enkelte barnehages arbeid skal konkretiseres og nedfelles i en årsplan som fastsettes av samarbeidsutvalget. Hva er en årsplan: - arbeidsredskap for barnehagens personale, for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning - utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen - grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen - informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte. (Rammeplan: innledning) Vurdering av fjorårets årsplan Årsplanens innhold blir jevnlig vurdert og eventuelt forbedret slik at det til en hver tid kan være et godt arbeidsredskap i vår pedagogiske virksomhet. I tillegg et godt utgangspunkt for foreldrepåvirkning og kommunens tilsyn med barnehagen, samt informasjon til eier, politikere og samarbeidspartnere. Rammer for barnehagedriften Lov om barnehager Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Vedtekter for kommunale barnehager Kommunal plan for sammenheng barnehage, hjem og skole Kommunal plan for språkstimulering og språkmiljø i barnehagene Kommunal plan for samarbeid barnehage / kirke Kommunal kompetanseplan 4

5 BARNEHAGENS FORMÅL, VERDIGRUNNLAG OG OPPGAVER Åsgårdstrand barnehage: Et godt sted å være et godt sted å leke og lære Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Lov om barnehager 1) Åsgårdstrand barnehages verdigrunnlag Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg, likestilling og medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige. Dagens barnehage gjenspeiler det mangfoldige samfunnet vi lever i hvor vi respekterer andres forskjelligheter og hvor vi alle har et felles ansvar for fellesskapets kvaliteter. I Åsgårdstrand barnehage arbeider vi med å fremme enkeltbarns identitet og med å tilrettelegge for god selvstendig utvikling i et demokratisk fellesskap som vårt samfunn representerer. Dette gjøres ved å arbeide aktivt og bevisst sammen med barna og ta vare på deres undring og vitebegjær hver dag. Personalet i barnehagen har et særlig ansvar for å formidle barnehagens verdigrunnlag og være gode forbilder for alle barn. Dette krever at personalet reflekterer over egne verdier, holdninger og handlinger i hverdagen. I møte med barna skal personalet formidle respekt, aksept samt tillit og tiltro. Hvordan barn blir møtt i hverdagen er avgjørende for barnets utvikling av selvfølelse. Personalet skal hjelpe barna i deres utvikling gjennom å fremme nysgjerrighet og vitebegjær i daglige situasjoner. 5

6 BARNEHAGENS INNHOLD Omsorg og danning Alle barn har rett til omsorg og de skal møtes med omsorg. Omsorg skaper trygghet, noe som er grunnleggende for barns utvikling. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Lov om barnehager 1) Det er barnehagens personale som har en yrkesetisk forpliktelse til å gi og vise omsorg for alle barn. Gjennom vår rolle som forbilder for barna viser vi viktigheten av å ta vare på hverandre på en god måte slik vi ønsker at barna skal ta vare på hverandre og andre. I Åsgårdstrand barnehage er personalet gode og bevisste forbilder for barna. Vi er både venn og veileder, støttespiller og lekekamerat. Lek og læring Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Lov om barnehager 1) Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv. Den har en egenverdi og er en stor del av barnekulturen. Her har barna høy kompetanse og engasjement. Lek er en måte å uttrykke seg på og det inngår i et fellesskap som legger grunnlag for vennskap, trivsel og meningsskaping i barnehagen. Personalet i barnehagen skal legge til rette for variert lek samt være tilgjengelige som støttespillere gjennom å inspirere og oppmuntre barna i deres lek. Leken legger grunnlaget for læring. Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder. Læring skjer i både formelle og uformelle situasjoner. Formelle situasjoner vil si aktiviteter og situasjoner som er planlagt på forhånd. Uformelle situasjoner er det som skjer her og nå, situasjoner som er preget av lek, omsorg og oppdragelse. Det er ikke alltid ett klart skille mellom disse, men begge har en pedagogisk hensikt. 6

7 I Åsgårdstrand barnehage stilles det krav til at personalet har et godt samspill med barna og viser engasjement, oppfinnsomhet og deler av sin kompetanse. Personalet strekker seg langt for å bidra som støttespillere i barns lek og undring i hverdagen. Barns medvirkning Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. (Lov om barnehager 1) Barns rett til ytringsfrihet skal ivaretas, og deres medvirkning må integreres i arbeidet med barnehagens innholdsområder. Å ta barns medvirkning på alvor forutsetter god kommunikasjon mellom barna og personalet og mellom personalet og foreldrene. (Rammeplanen 1.5) Barns medvirkning handler først og fremst om personalets holdninger til barn og barndom. Å forstå barns ulike uttrykk er av stor betydning og personalet har et ansvar for å skape gode dialoger mellom barn og personalet. Gjennom dialoger og gode samspill mellom barn og personalet kan barn få uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved det som skjer i barnehagen. I Åsgårdstrand barnehage er barn og personal viktige samarbeidspartnere som bidrar til medvirkning på sine premisser. Medvirkning handler om å bidra, delta og påvirke. Gjennom dette er barna med på å forme sin egen hverdag i barnehagen som igjen gir grunnlag for videre utvikling til et sosialt menneske i ett demokratisk samfunn. Sosial kompetanse Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. (Rammeplan 2.4) I vår barnehage mener vi at sosial kompetanse kort kan defineres som å mestre samspill med andre. Barn lærer å forholde seg til andre når de møtes direkte i lek og aktiviteter. Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser. Det er viktig at barna viser evne til å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse. Barn kan tidlig vise at de bryr seg om hverandre, løse konflikter og ta andres perspektiv. De kan ta hensyn, lytte til hverandre og vise omsorg. 7

8 Språklig kompetanse Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. Språket er personlig og identitetsdannende og nært knyttet til følelser. Morsmålet er viktig for opplevelse av egen identitet og mestring på mange områder. (Rammeplanen 2.5) Åsgårdstrand barnehage legger vekt på å skape et godt språkmiljø ved først og fremst å oppmuntre til samtale mellom barn og voksen, og barn seg i mellom. Høytlesing og fortellinger gir barn begrepsforståelse og ordforråd for selv å kunne uttrykke følelser, ønsker og erfaringer i lek og konfliktløsning, og til å skape positive relasjoner. Sang, rim, ellinger og dikt stimulerer til lek med lyder, rim og fortellerglede. Vi lager fortellinger sammen, skaper tekst og leker med bokstaver og tall, også digitalt. Barnehagen har språkgrupper hvor fokus ligger på å bli bevisst hvilke ansiktsmuskler og tungemuskler vi bruker når vi former lyder, øver takt og rytme i ord, utvikler begrepsforståelse og har lytteleker. Alt er lagt opp som lek, og skjer i mindre grupper. Barnehagen som kulturarena Åsgårdstrand barnehage er en barnehage med lang historikk og mange tradisjoner. Samtidig er vi en samfunnsengasjert barnehage med fokus på å arbeide rettet mot barnas interesser, behov og utvikling. Det er i spenningsfeltet mellom tradisjon og fornyelse at kulturen skapes. Barnehagen ønsker å ivareta nærmiljøkulturen i Åsgårdstrand gjennom blant annet kjennskap til det estetiske miljøet som har vokst frem etter Edvard Munch samt barnehagens sentrale beliggenhet mellom skog og strand. Dessuten skal vi ivareta det norske særpreget gjennom blant annet folkeeventyrenes fantastiske verden i en blanding av barnas undring over fantasi og virkelighet. Personalet i barnehagen må være åpen for impulser som er rettet mot ulikheter vi representerer i vårt samfunn og implementere elementer som er med på å fornye kulturen. Det er viktig for Åsgårdstrand barnehage at alle barn føler at de er med i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen skal være en viktig bidragsyter for å styrke og berike barnekulturen i Åsgårdstrand. 8

9 Fagområder Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver beskriver ulike fagområder som personalet skal forholde seg til. Disse skal gå som en rød tråd gjennom hele barnehageåret. De opptrer sjelden isolert og flere områder kan opptre sammen i en enkelt aktivitet. Disse fagområdene er: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Arbeidet med fagområdene må tilpasses barnas alder, interesser, barnegruppens sammensetning og øvrige forutsetninger. (Rammeplan kap.3) Åsgårdstrand barnehage arbeider med alle fagområdene gjennom prosjektarbeid, formelle og uformelle situasjoner. 9

10 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Oppbygging av barnehagens planarbeid Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager Kommunens handlingsplan og barnehagens virksomhetsplan Årsplan, kalenderårsplan og avdelingsvis månedsplan Virksomhetsplan Kommunalområdet Oppvekst har utarbeidet en overordnet handlingsplan, og ut i fra denne har området Barnehage laget sin. Den inneholder fokusområder og tiltak som skal være en felles paraply for alle barnehagene, og sikre god kvalitet. Hver enkelt barnehage har igjen laget en virksomhetsplan som tar for seg tiltakene i den enkelte barnehage. Fokusområdene, som skal ligge til grunn for barnehagens virksomhet de neste ti årene, er Relasjonskompetanse, Barns danning og Bærekraftig utvikling. Tiltakene vi har til disse fokusområdene evalueres og utvikles gjennom barnehageåret og vil synliggjøres gjennom månedsplanene på avdelingene. I dette barnehageåret vil Åsgårdstrand barnehage fordype seg ekstra i fokusområdet Barns danning. Vi vil ha dette som fokus i det faglige arbeidet på avdelingsmøter, pedagogmøter, fagmøter og personalmøter. Vi vil fordype oss i teori, samtidig som vi vil jobbe direkte med ulike situasjoner i barnehagen (for eksempel måltid, tur, påkledning). Alle de tre fokusområdene handler om voksenrollen, og om hvordan vi som voksne er rollemodeller. Relasjonene vi skaper med barna, er utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet vi gjør. 10

11 Planlegging og vurdering Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. ( ) planleggingen må baseres på kunnskap om barns utvikling og læring individuelt og i gruppe, observasjon, dokumentasjon, refleksjon og systematisk vurdering og på samtaler med barn og foreldre. (Rammeplan kap.4) Planlegging av barnehagens virksomhet er avgjørende for at kvaliteten på arbeidet som bedrives gjøres så god som mulig. Planleggingen skal ta utgangspunkt i lovverk og forskrifter som gjelder for barnehagens drift samt barnehagens egne overordnede målsetninger. Åsgårdstrand barnehage har valgt å konkretisere innholdet i årsplanen/kalenderårsplanen i månedsplaner. I tillegg blir enkeltaktiviteter planlagt i fellesskap og eventuelt individuelt. Planleggingen består av blant andre følgende temaer: Hva skal gjennomføres, hvordan skal det gjennomføres, hvilke forutsetninger vi må ta hensyn til, evaluering samt refleksjonsnotater rundt barnets læring i samspill med rammeplanens fagområder. Barn skal medvirke i planleggingen, gjennom dokumentasjon og vurdering. Dette gjøres via samtaler i barnemøter men også i uformelle samtaler rundt hverdagsaktiviteter. Det legges vekt på demokratiske prosesser som skal gjenspeile det samfunnet vi lever i. Barna uttrykker seg også gjennom andre måter enn talespråket. Derfor må personalet være observant for deres lek, bevegelse og væremåte slik at også barnas nonverbale språk blir hørt. Personalet i Åsgårdstrand barnehage skal sammen med barn og foreldre vurdere innholdet i barnehagehverdagen. Vurderingsarbeidet er avgjørende i forhold til å fornye organisasjonen og barnehagens innhold. Vi skal alltid ha fokus fremover. For å klare det må vi nødvendigvis se bakover på hva vi har prestert godt og hva som eventuelt kan gjøres annerledes. For å kunne utvikle oss i retning av å skape en meningsfull hverdag for alle barn i barnehagen må personalet sammen med foreldrene, representert gjennom Samarbeidsutvalget, gjøre vurderinger på en systematisk rettet måte. Dokumentasjon Viten om personalets arbeid og barns virksomhet i barnehagen er viktig som grunnlag for barnehagens utvikling. ( ) Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver og barnehagen som arena for lek, læring og utvikling. (Rammeplan 4.2) Barnehagen skal gjennom bilder, tekst og eventuelt video/ lydopptak dokumentere det arbeidet som skjer i hverdagen. Denne dokumentasjonen er viktig som grunnlag for 11

12 refleksjon blant personalet men også i samarbeid med barna slik at de får en god forståelse for deres egen utvikling og læring. Dokumentasjon er også en god måte å vise foreldre og samfunn for øvrig alt det flotte arbeidet som skjer i barnehagen samt hva vi står for. I Åsgårdstrand barnehage dokumenterer vi arbeidet som skjer, barnas utvikling og læring blant annet gjennom bilde- og tekstdokumentasjon på avdelingene, skriftlige vurderinger av perioden i periodeplaner samt dokumentasjon av prosjektarbeid. Dessuten skjer mye dokumentasjon av barnehagens innhold gjennom den daglige kontakten med foreldrene i hente- og bringesituasjoner. Pedagogisk dokumentasjon Dokumentasjon kan være ett middel for å få fram ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis. (Rammeplan 4.2) Pedagogisk dokumentasjon handler om å gjøre barns læring synlig for andre. Det er et redskap for personalets læring om hvordan barn lærer og utvikler seg. Det handler om å se og forstå den omverdenen barnet skaper og befinner seg i. Dette synliggjøres gjennom bilder, tekst, lydopptak og video som i etterkant bearbeides blant annet i personalgruppa. Denne informasjonen som samles brukes som utgangspunkt for diskusjon i personalgruppa slik at den er med på å utvikle den påfølgende pedagogiske aktiviteten i barnehagen. Lev Vygotsky, anerkjent psykolog og teoretiker: Læring er bare god når den baner vei for utvikling. For at personalet i barnehagen skal kunne utvikle seg og bli mer bevisst sin egen rolle og kompetanse krever det at man tar læring av det som skjer i barnehagen. Personalet skal være lydhør og fange opp barns interesser for å bygge videre på disse slik at barn, på en lystbetont måte, lærer og utvikler seg gjennom lek og samhandling. Pedagogisk dokumentasjon inviterer barna til å delta i sin egen lek - og læringsarena og å sette ord og bevegelser på det som opptar dem i hverdagen deres. Det er viktig at barna får oppleve mestring som igjen er med på å bygge opp god selvfølelse og selvtillit på en positiv måte. I Åsgårdstrand barnehage skal personalet være observante på det som skjer av læring og utvikling hos barna hver dag. Vi skal fange opp denne kunnskapen og gjennom bilde, tekst og film vise barn, personalet, foreldre og familie samt andre interessenter hvordan barn lærer og hva som skjer i disse spesielle situasjonene. Det er også 12

13 foreldrenes ansvar å følge med på dokumentasjonen i barnehagen da den viser mye av det som skjer i barnas hverdag. Prosjektarbeid med barn Åsgårdstrand barnehage bruker prosjekt som arbeidsmetode. Når vi jobber med prosjekt tar vi utgangspunkt i det barna er opptatt av. Det krever at personalet er lyttende og observante i sin omgang med barna. Vi må gripe fatt i det barna undrer seg over og bygge videre på det. Sammen med barna skal vi forske og lære; personalet skal ikke sitte med svarene! Når vi jobber med prosjekt vet vi ikke hvor vi ender eller hvor lenge det vil vare, og underveis i prosjektet evaluerer vi sammen med barna. Det er barnas interesse og engasjement som avgjør hvilken retning prosjektet går. Prosjektarbeidet skal være synlig på avdeling i form av dokumentasjon, det kan være bilder, formingsaktiviteter, tekster eller lignende. Digitale verktøy I Åsgårdstrand barnehage har vi ulike digitale verktøy som brukes i det pedagogiske arbeidet. Smartboard, Pc, skriver, skanner, kamera og projektor er verktøy som brukes av barna, og av voksne sammen med barna. De digitale verktøyene brukes på enkle eller mer avanserte måter, ut ifra barnas alder og modning. Barna kan for eksempel skrive og tegne på pc, søke informasjon på internett, skanne egne tegninger, ta bilder og printe ut, lage animasjonsfilm og se den på lerret ved hjelp av projektor. Personalet ser at digitale verktøy kan være en kilde til opplevelse, glede og mestring, samt til sosialt fellesskap. Videre kan de digitale verktøyene være nyttige i den forberedende lese- og skriveopplæringen, i språk- og begrepsutvikling, i formidling av kultur og verdier, i arbeidet med pedagogisk dokumentasjon og i ivaretakelsen av barns medvirkning. 13

14 KOMPETANSEUTVIKLING Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling. (...) Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse. (Rammeplanen 1.7) Horten kommune har en overordnet kompetanseplan for barnehagene, som stiller krav til kompetanseutvikling både for personalet og for barnehageområdet som helhet. Personalet i Åsgårdstrand barnehage er i stadig utvikling. Vi arbeider aktivt gjennom hele året med å kvalitetssikre det arbeidet vi gjør. Dette går ut på å måle sin egen og barnehagens samlede innsats gjennom refleksjoner, erfaringsdeling samt faglige diskusjoner. Dette hjelper oss til å bli mer bevisste på vår egen rolle samt det arbeidet vi bedriver. Vi skal hele tiden bestrebe oss på å skape en meningsfull hverdag for alle barn i barnehagen. Gjennom dette arbeidet sikrer vi følgende: Personalet blir mer bevisst sin egen rolle og funksjon som forbilde Personalet blir mer bevisst sitt syn på barn og barndommens verdier Personalet utvikler sin egen kompetanse i tråd med rammeplanens intensjoner Personalet bidrar til meningsskapende situasjoner som igjen kommer barna til gode. 14

15 SAMARBEID Samarbeid med barnas hjem To begrep i loven, forståelse og samarbeid, dekker ulike sider ved kontakten mellom barnehagen og foreldrene. Med forståelse menes gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. Med samarbeid menes regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles. (Rammeplan 1.6) Foreldrene i Åsgårdstrand barnehage sikres medvirkning på barnehagens samlede virksomhet gjennom deltakelse i foreldreråd og samarbeidsutvalg. I tillegg er den daglige kontakten i bringe- og hentesituasjoner viktig for det gode samarbeidet. Vi har alle ett felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. For å oppnå dette kreves det god gjensidig kommunikasjon. Personalet i barnehagen plikter å informere foreldre om viktige sider ved hverdagen som omhandler barnet. Foreldre plikter å gjøre det samme tilbake. Alle foreldres engasjement i samtaler og foreldremøter er et uvurderlig grunnlag for at barnehagen skal kunne gjøre best mulig arbeid for det enkelte barn. Vår barnehage har følgende plan for foreldresamarbeid 2 foreldresamtaler, en om høsten og en på våren. Her har vi fokus på det enkelte barn; på omsorg, lek og læring i barnehagen 2 felles foreldremøter i året, ett om høsten og ett i løpet av vinteren/våren Samarbeid og sammenheng barnehage, hjem og skole Kommunen har en overordnet plan for samarbeid og sammenheng barnehage, hjem og skole. Planen omfatter alle barn, foreldre, barnehager og skoler i Horten. Åsgårdstrand barnehage og Åsgården skole skal blant annet samarbeide om et overføringsskjema som fylles ut sammen med foreldrene. At skolen får god informasjon om hvert enkelt barn før skolestart kan bidra til at skolen bedre kan legge til rette for et individuelt læringsløp allerede fra skolestart. Informasjon fra barnehagen må ha fokus på hva barnet kan og mestrer og på hva det kan trenge særskilt støtte til. Barnehagen kan også gi skolen informasjon om hva barna har opplevd, lært og gjort i barnehagen. Barnehagen kan gi informasjon om enkeltbarn med foreldres samtykke. Det siste året barna går i barnehagen kalles barna skolestartere. Vi samarbeider med Stifinneren barnehage, og har jevnlige treff. I skolestartergruppa blir barna kjent med hverandre, de får mange gode opplevelser, lek og turer sammen og de driver med ulike skoleforberedende aktiviteter. 15

16 Mot slutten av barnehageåret er skolestarten et naturlig tema og vi prøver å hjelpe barna til å få en god avskjed med barnehagen og glede seg til å begynne på skolen. Samarbeid med andre instanser I vår barnehage har vi et samarbeid med: PPT, barnevern, helsestasjon, familiehuset, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Åsgården skole, ungdomsskolene og Horten Videregående. Åsgårdstrand Sykehjem og Åsgårdstrand Eldresenter. Vi besøker dem med jevne mellomrom, har 17.mai tog med de minste og Luciatog med de største. Stifinneren barnehage og deres skolestartere Horten og Borre prestegjeld. Skolestarterne inviteres til jule- og påskevandring i Åsgårdstrand kirke. Det er kirken som tar initiativ til dette samarbeidet og foreldre må aktivt melde sine barn på arrangementene. Dersom vi har barn med andre religioner/livssyn har vi mulighet til å markere deres religiøse høytider dersom foreldrene ønsker det. 16

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

ÅSGÅRDSTRAND BARNEHAGE

ÅSGÅRDSTRAND BARNEHAGE ÅSGÅRDSTRAND BARNEHAGE Et godt sted å være - et godt sted å leke og lære ÅRSPLAN 2016-17 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Godkjenning av årsplan. 3 - Samarbeidsutvalget 3 Innledning. 4 - Hvorfor har vi årsplan 4

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 KROPPANMARKA BARNEHAGER Okstad og Okstadvegen barnehager VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 1 VÅR VIRKSOMHET BYGGER PÅ Lov om barnehager Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Enhetsavtalens mål, kjennetegn

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Årsplan for. Tollmoen barnehage 2016

Årsplan for. Tollmoen barnehage 2016 Årsplan for Årsplan 2016 Tollmoen barnehage 2016 I Tollmoen barnehage er det godt å være, her kan vi leke og lære. 1 Barnehagen skal i følge barnehagelovens 2 være en pedagogisk virksomhet som gir barn

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016. kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

ÅRSPLAN 2015-2016. kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. ÅRSPLAN 2015-2016 Studentbarnehagen Steinkjer Steinkjersannan 6 7713 STEINKJER Innledning: Studentbarnehagene i Nord-Trøndelag har over flere arbeidet fram et verdigrunnlag for drift av våre barnehager.

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GRATANGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR GRATANGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR GRATANGEN BARNEHAGE 2016 DEL I Årsplan Gratangen barnehage Side 1 DEL I Innledning 1) Pedagogisk grunnsyn 2) Hva legger vi vekt på i arbeidet med barna? Omsorg Sosial kompetanse Voksenrollen

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Innhold 3 5 6 8 9 10 11 12 Overordna mål og verdier Grunnleggende verdier og holdninger for arbeidet i Studentbarnehagene i Tromsø Danning et helhetlig

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte Barnehageloven om formålet med barnehagen: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Grorud Åpen Barnehage

Grorud Åpen Barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud Åpen Barnehage Grorud Åpen Barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

Fladbyseter barnehage

Fladbyseter barnehage ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Fladbyseter barnehage Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere

Detaljer

www.malvik.kommune.no Årsplan 2014 Grønberg barnehage Livslang læring

www.malvik.kommune.no Årsplan 2014 Grønberg barnehage Livslang læring www.malvik.kommune.no Årsplan 2014 Grønberg barnehage Innholdsfortegnelse 1. Informasjon om barnehagen 2. Dette bygger årsplan på 3. Verdigrunnlag 4. Pedagogisk innhold 5. Vurdering og dokumentasjon 6.

Detaljer

Mikaelgården Steinerbarnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014

Mikaelgården Steinerbarnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 Mikaelgården Steinerbarnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 INNHOLD Innledning Om barnehagen Kommunens mål o satsinger for Oslobarnehagene Barnehagens mål og satsinger Danning gjennom omsorg,

Detaljer

Rasmusbakken barnehage

Rasmusbakken barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Rasmusbakken barnehage Rasmusbakken barnehage ivar.hjelvik@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 976 23 873 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rasmusbakkenbarnehage/

Detaljer

Årsplan, Ebbestad barnehage. Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011

Årsplan, Ebbestad barnehage. Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011 Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011 Side 1 av 7 Godkjent av SU 26. mai 2010 Denne planen er en av tre deler som til sammen utgjør årsplanverket i Ebbestad barnehage. I tillegg til denne finnes pedagogisk

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

www.malvik.kommune.no ÅRSPLAN 2014 Saksvik barnehage Livslang læring

www.malvik.kommune.no ÅRSPLAN 2014 Saksvik barnehage Livslang læring www.malvik.kommune.no ÅRSPLAN 2014 Saksvik barnehage Innholdsfortegnelse: 1.Informasjon om barnehagen 2.Dette bygger årsplanen på 3.Verdigrunnlag 4.Pedagogisk innhold 5.Vurdering og dokumentasjon 6.Foreldresamarbeid

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid.

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid. Årsplan for Einerhaugen Barnehage SA! Denne årsplanen ligger til grunn for vårt arbeid i barnehagen. Årsplanen er ment å være et arbeidsredskap for personalet samtidig som den skal si noe om hvilke tanker

Detaljer

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Oslo kommune Bydel Østensjø Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Lopperud barnehage avdeling Paviljongen lopperud.paviljongen@bos.oslo.kommune.no Telefon: 23438711 /97738885 Webside på kommunens portal:

Detaljer

VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE

VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE VERDIPLAN VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE SiO Barnehage tar vare på barndommens magi SiO Barnehage er til for deg som forelder og student Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) er en velferdsorganisasjon

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

ÅRSPLAN 12-13 HVARNES BARNEHAGE WWW.HVARNES.LARVIKGS.NO

ÅRSPLAN 12-13 HVARNES BARNEHAGE WWW.HVARNES.LARVIKGS.NO ÅRSPLAN 12-13 HVARNES BARNEHAGE WWW.HVARNES.LARVIKGS.NO VELKOMMEN TIL HVARNES BARNEHAGE Årsplanen er et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og et virkemiddel for å gjøre arbeidet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-2018 TØYEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2015-2018 TØYEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2015-2018 TØYEN BARNEHAGE 1 INNLEDNING... 3 Barnehagens formål og samfunnsmandat:... 3 TØYEN BARNEHAGES RAMMEBETINGELSER... 4 Historien vår... 4 Barnehagens visjon og pedagogiske grunnsyn...

Detaljer

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Inge Eidsvåg Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr.64

Detaljer

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Eplekneika barnehage eplekneika@barnehage.no Telefon: 22291330 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: www.eplekneika.barnehage.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage Lia barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lia@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 63 00 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/oversikt

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Kilde: Google bilder Avdeling oppvekst Revidert september 2014 INNLEDNING I rammeplan for barnehager, kap. 5.1 heter det: Barnehagen skal, i samarbeid

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

2012-2015 VIRKSOMHETSPLAN LYNGEN KOMMUNE FOR BARNEHAGENE. Trygge og aktive barn i alpekommunen Lyngen

2012-2015 VIRKSOMHETSPLAN LYNGEN KOMMUNE FOR BARNEHAGENE. Trygge og aktive barn i alpekommunen Lyngen 2012-2015 1 LYNGEN KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE Trygge og aktive barn i alpekommunen Lyngen Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Presentasjon av barnehagene... 3 2 Visjon og formål... 5

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 1 Nasjonal strategi: Kompetanse

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

Årsplan 2016 august - desember

Årsplan 2016 august - desember Granåsen barnehager Granåsen, Brannhaugen, Kolsås Årsplan 2016 august - desember Foto: Carl-Erik Eriksson Velkommen til et nytt barnehageår Årsplanen er laget med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

Sjømannsbyen, Templarheimen, Workinnmarka, Olsgård, Guovssahas og Solneset barnehager

Sjømannsbyen, Templarheimen, Workinnmarka, Olsgård, Guovssahas og Solneset barnehager Sjømannsbyen, Templarheimen, Workinnmarka, Olsgård, Guovssahas og Solneset barnehager Innhold INNLEDNING... 4 TROMSØYA VEST BARNEHAGER... 4 Enhetens lederteam... 4 Personalet... 6 STYRINGSVERKTØY... 6

Detaljer

Årsplan. Skavli barnehage. Tar vare på det originale og kreative i mennesker. Årsplanen er vedtatt av Su i Skavli barnehage 26 07 14

Årsplan. Skavli barnehage. Tar vare på det originale og kreative i mennesker. Årsplanen er vedtatt av Su i Skavli barnehage 26 07 14 Årsplan Skavli barnehage Tar vare på det originale og kreative i mennesker Årsplanen er vedtatt av Su i Skavli barnehage 26 07 14 1 2 1. INNLEDNING Hvorfor har vi en årsplan. Hva er en årsplan Vurdering

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VINJE BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 VINJE BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VINJE BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE Russerveien 14, 7203 Vinjeøra Tlf. kontor: 72 46 03 70 Mobil: 97 00 13 08 e-post: elin.bakken@hemne.kommune.no hjemmeside: www.hemne.kommune.no 1 FORORD

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Årsplan for Hol barnehage 2013

Årsplan for Hol barnehage 2013 Årsplan for Hol barnehage 2013 Hol barnehage der barn, foreldre og personale gleder seg til å komme hver dag. Hol barnehage med barnas natur og kulturopplevelser i sentrum Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon,

Detaljer

Helsefremmende arbeid, danning og demokrati, barnehagen som kulturarena LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENE I LEVANGER KOMMUNE

Helsefremmende arbeid, danning og demokrati, barnehagen som kulturarena LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENE I LEVANGER KOMMUNE Helsefremmende arbeid, danning og demokrati, barnehagen som kulturarena LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENE I LEVANGER KOMMUNE 2015-2019 Innhold 1. Innledning og formål s. 4 2. Tidlig og tverrfaglig innsats

Detaljer

Forsidebilde: Skogen barnehage

Forsidebilde: Skogen barnehage Forsidebilde: Skogen barnehage 1 Innhold Kap. 1 Formål og kvalitet i barnehagen s. 3 1.1 Formål med planen s. 3 1.2 Den gode barnehagen på Askøy s. 4 1.3 Fysisk miljø s. 6 Kap. 2 Innhold og fag s. 7 2.1

Detaljer

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser PROGRESJONS DOKUMENT Barnehagene i SiT jobber ut fra en felles pedagogisk plattform. Den pedagogiske plattformen er beskrevet i barnehagenes årsplaner. Dette dokumentet viser mer detaljer hvordan vi jobber

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 09/10 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler. Nå

Detaljer

ÅRSPLAN 2016 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune

ÅRSPLAN 2016 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune LØKEN BARNEHAGE Gruslinna 1. 1960 LØKEN. TLF 6720 5940 Loken.barnehage@ahk.no. ÅRSPLAN 2016 Virksomhetens formål 1 : Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet i vareta barnas behov for omsorg

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 1 Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 OVELANDSNESET GÅRDSBARNEHAGE KRINGLETOPPEN BARNEHAGE FROLAND FRILUFTSBARNEHAGE INNLEDNING i kommunestyre 18 juni 2015 ble det besluttet at våre 3 banehager skal

Detaljer