Innspill til eventuell revisjon av tilbudspliktreglene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innspill til eventuell revisjon av tilbudspliktreglene"

Transkript

1 Deres ref: Vår ref: Dato: Innspill til eventuell revisjon av tilbudspliktreglene Oslo Børs har fått innspill fra ulike aktører at tilbudspliktreglene for børsnoterte selskap bør revideres for i større grad å fylle sitt formål. Børsen er innstilt på å utarbeide et lovforslag, men er interessert i synspunkter fra aksjemarkedets aktører eller deres organisasjoner på alternative modeller. Vedlagt følger et notat med skisser og spørsmål knyttet til mekanismer for utløsning av tilbudsplikt. Vi vil være takknemlig for synspunkter til de spørsmål som tas opp i notatet. Blant annet vil vi være interessert i synspunkter på viktigheten av harmonisering med andre lands regler, og i tilfelle hvilke land som er viktigst; Norden eller London. Dette er ikke noen formell høring, og et eventuelt lovforslag vil bli gjenstand for ordinær høring. Synspunkter kan derfor gis i den form som måtte passe best; skriftlig eller i et møte. Vi er takknemlig for tilbakemeldinger før 15. mai. Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål til dette. Kontaktpersoner er Jens Ugland og undertegnede. Med hilsen OSLO BØRS ASA Atle Degré sjefjurist Oslo Børs ASA Phone : Tollbugata 2, N-0152 Oslo Fax : Internet : P.O.Box 460 Sentrum, N-0105 Oslo Org.no : NO Norway

2 Behov for revisjon av tilbudsplikten? 1. Innledning Det siste året er det reist spørsmål om reglene om tilbudsplikt er hensiktsmessig utformet. Blant annet er det hevdet at reglene gir for dårlig beskyttelse for minoritetsaksjonærene fordi en aksjonær kan passere grensen uten å betale oppkjøpspremie til de øvrige aksjonærene. Oslo Børs mener tilbudspliktreglene er en viktig del av det regelverk som skaper tilllit til det norske verdipapirmarkedet, og som det derfor er viktig at fyller sitt formål. Eventuell økning av minoritetsbeskyttelsen vil måtte avveies mot andre hensyn. I spørsmål om valg av løsninger er det også et spørsmål om hvor tungt hensynet til harmonisering mot andre lands regler skal veie, og i tilfelle om Norex eller London skal være retningsgivende. Børsen ønsker derfor synspunkter fra en del markedsaktører og organisasjoner før man eventuelt går videre med et mer konkret forslag. Vi har i dette notatet søkt å belyse hovedelementer i tilbudspliktens utløsningsmekanisme, og har holdt detaljutforming utenfor. Etter verdipapirhandelloven 4-1 utløses i dag tilbudsplikten for den som blir eier av aksjer som representerer mer enn 40 % av aksjene i et norsk børsnotert selskap. Tilbudsprisen skal være minst like høy som det høyeste vederlag tilbyderen har betalt eller avtalt i perioden seks måneder før tilbudsplikten inntrer. Hvis det er klart at markedskursen er høyere når tilbudsplikten inntrer skal tilbudsprisen være like høy som den. Generelt sett er det gode grunner til å være forsiktig med å la enkeltsaker initiere regelendringer. Det er imidlertid flere eksempler på at tilbudspliktgrensen er passert på et lavt kursnivå med den følge at tilbyder, til tross for minimal tilslutning fra de øvrige aksjonærene, senere vil være fritatt for tilbudsplikt. Hovedaksjonæren vil da senere kunne kjøpe aksjer uten de krav til likebehandling som følger av tilbudspliktreglene. Dessuten vil det være fornuftig å evaluere et så vidt viktig regelverk i lys av erfaringer og utviklingen nasjonalt og internasjonalt. I forbindelse med at en rekke høringsinstanser ved siste gangs endring av tilbudspliktgrensen foreslo at grensen ble satt til 33,3 % heter det i Finanskomiteens Innst O nr 83 ( ): AD/

3 Flertallet finner likevel den endring departementet foreslår som tilstrekkelig nå [40%], men forutsetter at departementet vurderer disse spørsmål nærmere i lys av utviklingen i Norge og internasjonalt. Det er således naturlig å se på prosentgrensen som del av denne vurderingen. Finanskomiteen ba også Regjeringen fremme forslag om at opsjoner til å bli eier av aksjer skulle likestilles med aksjer og således utløse tilbudsplikt. 1 Det er også en rekke andre erfaringer som burde tas opp til vurdering i lys av erfaringer. Spørsmål om nærmere regulering av målselskapets forsvarstiltak, økt regulering av frivillige tilbud, konvertible obligasjoners og tilsvarende instrumenters rettsstilling, konsolideringsspørsmål, tilbudsreglenes anvendelse på utenlandske selskaper notert i Norge m v. Flere av disse problemstillingene vil trolig måtte vurderes dersom EU vedtar det foreslåtte 13. selskapsrettsdirektivet om overtagelsestilbud. For å holde fokus på kjernespørsmålene i tilbudsreguleringen har vi i dette notatet søkt å begrense temaet til selve utløsningsmekanismen. Børsen mottar også gjerne innspill til øvrige endringsbehov i tilbudsreglene. 2. Nærmere om behov for endring Tilbudspliktreglene er begrunnet i hensynet til at minoritetsaksjonærene skal ha mulighet til å trekke seg ut av selskapet ved kontrollskifte, dels på grunn av de endringer skiftet medfører for minoritetsaksjonærenes innflytelse og dels av hensyn til den svekkelse av likviditeten det kan medføre at en aksjonær besitter en betylig andel. 2 Et annet hensyn bak regelen er at minoritetsaksjonærene skal tilbys samme mulighet og de samme betingelsene til å selge sine aksjer som selgere av kontrollerende aksjeposter. Alle aksjonærer skal få del i en kontrollpremie som tilbyder er villig til å betale for en kontrollerende post. Et problem med en fast prosentgrense er at det varierer fra selskap til selskap på hvilket nivå kontrollen skifter avhengig av aksjonærsammensetningen. Av de vurderinger som gjøres for konkurranserettslige formål vet vi at kontrollen ofte skifter på adskillig lavere nivåer enn 40 %. Dette skyldes gjerne at selskaper med spredt eierskap har lav oppmøteprosent på generalforsamlinger. Da tilbudspliktgrensen ble senket fra 45 % til 40 % ble det pekt på flere faktorer at det tradisjonelt har vært vanskelig å organisere mindre aksjonærer med hensyn til fremmøte, lov- og vedtektsbestemte 1 Innst O nr 83( ) side 32 2 Se NOU 1996:2 side 105 AD/

4 stemmerettsbegrensninger og at utenlandske aksjonærer som i liten grad utnytter sin stemmerett utgjør en stor andel aksjonærer. 3 Disse forutsetningene er i hovedsak de samme i dag, dog slik at begrensningene for verdipapirfondenes bruk av stemmerett er opphevet. I tillegg kommer at tilbudspliktgrensen i praksis for selskaper som eier egne aksjer en mulighet som ble åpnet med allmennaksjeloven av 1997, fordi selskapets egne aksjer ikke reduserer beregningsgrunnlaget for tilbudsplikten. Eier et selskap 10 % egne aksjer er den praktiske tilbudspliktgrensen hevet til 44 % av de reelt utestående aksjer. Dagens ordning betyr på den ene siden at det kan oppnås kontroll uten å utløse tilbudsplikt. De øvrige aksjonærene får da ingen exit, eller del i den kontrollpremie som måtte være betalt. Ved å vente i seks måneder kan aksjonæren passere tilbudspliktgrensen uten å betale en eventuell kontrollpremie i et pliktig tilbud. Tilsvarende kan tilbudsgrensen passeres uten at kontroll oppnås, hvorpå tilbyder vil være fri for plikt til å likebehandle minoritetsaksjonærene senere. Dersom premie for kontroll betales på et tidligere eller senere tidspunkt enn ved passering av tilbudspliktgrensen vil det kunne utgjøre en vesentlig forskjellsbehandling til ulempe for minoritetsaksjonærer som ikke er i forhandlingsposisjon med oppkjøper. Etter børsens vurdering er det grunn til å effektivisere tilbudspliktregelen slik at den i større grad tar ivaretar disse hensyn. I forarbeidene til verdipapirhandelloven er det lagt vekt på at minoritetsaksjonærene får sin sjanse med det pliktige tilbudet på 40% og deretter vet at de løper en høyere risiko for kontrollskifte og svinnende likviditet. Er tilbudsprisen i et pliktig tilbud lavt, vil minoritetsaksjonærenes vurdering kunne bero på om de tror tilbyder øker sin kontroll, f eks gjennom passering av 50 % eller 66,6 %, eller bare så vidt passerer 40 %. Jo større majoritetseier jo større risiko for innelåsning og bortfall av likviditet. Endringsbehovene kan kanskje oppsummeres til 1) ønske om økt treffsikkerhet i forhold til når faktisk kontrollskifte finner sted, 2) og økt beskyttelse mot gradvis kontrollovertagelse, 3) fortsatt forutsigbart system Mothensyn ved økning av minoritetsbeskyttelsen er at kostnadene ved restrukturering gjennom oppkjøp kan bli høyere. Minoritetsaksjonærene vil kunne øke sin forhandlingsposisjon og derved prisen på overtagelsen. Antallet selskapsovertagelser vil dermed kunne bli lavere. Det at overtagelser og mulighet for overtagelse oppfyller 3 Se NOU 1996:2 SIDE 107 OG 108. AD/

5 samfunnsøkonomiske hensyn virkeliggjøres da i mindre grad. Spørsmålet er hva som gir en fornuftig balanse mellom minoritetsbeskyttelse og de samfunnsøkonomiske hensyn som tilsier at barrierene for oppkjøp ikke gjøres for høye. 3. Alternative endringsmuligheter Endringsbehovene kan teknisk løses på ulike måter. Vi nevner her noen hovedlinjer som dels kan kombineres og som kan detaljeres på ulike måter: 1) Senke tilbudspliktgrensen til 30 eller 33,3 % kombinert med a. Mulighet/plikt for styret til å nekte aksjonæren samtykke til ervervet med mindre en viss andel av de øvrige aksjonærene aksepterer tilbudet, b. gjentatt tilbudsplikt ved enhver senere erverv/økning av sin andel inntil tilbyderen blir eier av f eks minst 50 % (eller 67 %) av stemmene i selskapet, eller c. Gjentatt tilbudsplikt ved f eks 50% og 65%. 2) Beholde tilbudspliktgrensen på 40% kombinert med a), b) eller c). For alle alternativer bør det også vurderes følgende tillegg: 3) Plikt til å gjøre tilbudet betinget av en viss tilslutning. 4) Bestemmelse om at tilbyder i en periode etter at tilbudet er gjennomført ikke kan erverve aksjer til en høyere kurs enn tilbudet uten samtidig å betale mellomlegget til de aksjonærer som har solgt sine aksjer under tilbudet. 5) Likestille opsjoner til erverv av aksjer med aksjer slik at tilbudsplikt utløses hvis summen av aksjer og rettigheter passerer grensen, jf Finanskomiteens merknader i Innst O nr 83( ) AD/

6 4. Kort oversikt over regulering i andre land 4 EU kommisjonens meddelelse 2. oktober 2002 om forslag til direktiv om overtagelsestilbud foreslår å pålegge medlemstatene å innføre tilbudsplikt ved erverv som gir erververen kontroll over selskapet, men overlater til hver enkelt medlemstat å fastsette prosentgrensen og beregningsmåten. Ulike land har også valgt ulike måter å regulere dette på dels på grunn av kulturelle og historiske forhold, dels fordi ulike land har ulik eierstruktur og konsentrasjon. Britiske City Code on Takeovers and Mergers har et omfattende regelverk hvor grunnprinsippet er at tilbudsplikten utløses på 30 prospekt, men med gjentatt tilbudsplikt for hver aksje som erverves inntil 50 % dersom ikke tilbudet fører tilbyders andel over denne grensen. Tilbudet skal normalt være betinget av at det oppnås en tilslutning på 50 % av stemmene i selskapet. 5 Dette innebærer at tilbyder dersom han ønsker å unngå gjentatte tilbud, vil måtte gi et tilbud som er tilstrekkelig godt til at han blir eier av 50%. Tilbyder kan normalt ikke erverve aksjer til høyere kurs enn i tilbudet de første seks måneder etter et gjennomført tilbud. Etter et tilbud som er trukket tilbake f eks fordi betingelsene ikke ble oppfylt kan tilbyder ikke fremme et nytt tilbud eller kjøpe aksjer i selskapet på et år. Det selvregulerende organet, The Takeover Panel er tillagt beslutnings- og dispensasjonsmyndighet i forhold til en rekke bestemmelser som utøves i forhold til overordnede prinsipper. I Sverige er tilbudsplikten kun regulert i Næringslivets börskommittés (NBK) anbefaling (rekommendation) som i store trekk tilsvarer den norske reguleringen. 6 Tilbudsplikten utløses på 40 %, men omfatter i tillegg til samtlige aksjer i selskapet også konvertible obligasjoner og andre finansielle instrumenter utstedt av selskapet dersom de prisvurderes i forhold til aksjekursen. I en periode på 9 måneder etter gjennomført tilbud kan tilbyder ikke erverve aksjer i selskapet til høyere kurs enn i tilbudet uten at de som aksepterte tilbudet betales prisdifferansen. Da NBK i januar 2003 offentliggjorde endringer i anbefalingen, skal komiteen ha uttalt at de i løpet av inneværende år vil vurdere å senke tilbudspliktgrensen. 4 For oversikter over tilbudsreglene i andre europeiske land og USA, se Nis Jul Clausen og Karsten Ensig Sørensen: Udredning om overtagelsestilbud en analyse af reguleringen i 11 europæiske lande og USA, Finanstilsynet, København Rapporten kan lastes ned fra Se også A Practitioner s Guide To Takeovers and Mergers in the European Union, City & Financial Publishing, London. 5 Se City Code on Takeovers and Mergers, rule 9.1 og Se AD/

7 I Danmark utløses tilbudsplikten ved det første som inntrer av formelt kontrollskifte (50 % og faktisk kontrollskifte, likevel slik at tilbudsplikt ikke utløses under 33 1/3%. Børsen er tillagt beslutningsmyndighet. Fra andre land nevnes at tilbudspliktterskelen er: Tyskland 30 % Frankrike 33,3 % av kapital/stemmer Finland 66,6 % Sveits 33,3 % 5. Vurderinger 5.1 Generelt Generelt sett er tilbudsplikten en viktig del av minoritetsbeskyttelsen i et ordnet verdipapirmarked som bidrar til den generelle tilliten som er viktig for investorenes valg av norske aksjer som investeringsobjekt. Som nevnt må imidlertid minoritetsbeskyttelsen avveies mot å gjøre selskapsovertagelser så dyre og vanskelige at det reduserer de antatt heldige samfunnsøkonomiske virkningene av at restrukturering kan finne sted gjennom selskapsovertagelser i aksjemarkedet. Med økende internasjonalisering av verdipapirmarkedet og en stor andel utenlandske investorer, er harmonisering av regelverk et ønsket virkemiddel for å gjøre det norske marked attraktivt. Ulike regelverk er en ekstrakostnad for investorer med aksjer i mange ulike land. Så langt er imidlertid tilbudsreglene relativt lite harmoniserte, selv om det finnes flere markerte fellestrekk. Selv om forslaget til EUs takeoverdirektiv vedtas, vil dette ikke regulerer selve utløsningsmekanismen for tilbudsplikt, og bidrar derfor neppe til særlig harmonisering i seg selv. De engelske takeover-reglene har tjent som inspirasjon for mange lands regler, men da alltid i adskillig enklere varianter. Det norske aksjemarkedet gir gjennom Norex-alliansen enkel tilgang for meglere til fire nordiske børser. I tillegg til felles handelssystem og handelsregler er det et mål at også andre regler bidrar til å gjøre investorenes opplevelse av Norex som et marked. Ved endring av regler kan det være gode grunner til å samtidig søke mot en nordisk fellesløsning, eller i hvertfall velge løsninger som er kjent i Norden. Dersom man ikke lykkes med nordisk harmonisering, er det imidlertid mye som taler for at løsninger i større grad bør hentes fra de britiske reglene. 5.2 Tilbudspliktgrensen Etter børsens vurdering er det en svakhet ved tilbudspliktregelen at den inntrer så vidt høyt som 40 % som i de fleste selskaper vil være høyere enn der kontrollskiftet finner AD/

8 sted. I likhet med Finanskomiteens mindretall, Norges Bank, Norges Finansanalytikeres Forening og Sparebankforeningen, argumenterte børsen for en lavere grense ved forrige lovendring. Det vises for øvrig til Finanskomiteens forutsetning om at grensen ble vurdert i lys av utviklingen (gjengitt ovenfor). Det vises også til at lavere grense er vanlig i en rekke andre europeiske land, og at dette etter det børsen er kjent med også vil vurderes i Sverige i inneværende år. I forhold til disse hensyn, kan det ikke være avgjørende at det er selskaper hvor flertall på generalforsamling ikke oppnås uten eierandeler over 50 %. En naturlig innvending mot en justering av tilbudsplikten er at ethvert styre står fritt til å spørre sine aksjonærer om selskapet har behov for et skjerpet minoritetsbeskyttelse ved kontrollskifte. Flere børsnoterte selskaper f eks PGS og Kværner har beskyttelsesmekanismer ved at det ved passering av 30 % er en vedtektsfestet tilbudsplikt som vilkår for stemmerett utover 30%-grensen. Hensyn mot å etablere en for sterk minoritetsbeskyttelse lov eller vedtektsbestemt er at det kan redusere incentivene for overtagelsestilbud og restrukturering på en måte som er til ulempe også for aksjonærene. Derfor er aksjonærene gjennom vedtektsbestemmelser ofte vel så nær som lovgiver til å vurdere bruk av virkemidler som lovgiver. Børsen mener imidlertid det overfor aksjonærene vil virke ryddigst med et mest mulig enhetlig tilbudsregimé. Børsen mener den danske løsning med en konkret vurdering er så vidt uvanlig i europeisk sammenheng og for lite forutsigbar for aksjemarkedet til at den bør være et alternativ. Etter børsens vurdering kan tilbudspliktgrensen vel så gjerne settes til 30 % som 33 1/3%. En treddel av stemmene gir riktignok negativ kontroll og kan forhindre vedtektsendringer f eks kapitalforhøyelser og fusjoner. I praksis vil imidlertid dette oppnås på en adskillig lavere nivå fordi fremmøteprosenten i praksis alltid vil være lavere enn 100 %. Siktemålet ved fastsettelse av prosentgrensen må være det nivå som i hvert fall ikke er høyere enn det eiernivå man kan påregne å få flertall på generalforsamlingen i norske selskaper. Med flertall på generalforsamlingen får man kontroll med styrevalget, som i praksis anses som den vesentligste beføyelsen. 5.3 Samtykkebestemmelse Forslag om at målselskapet skal kunne nekte samtykke til aksjeoverdragelser når et overtagelsestilbud får en viss tilslutning, hensyntar aksjonærenes behov for forutsigbarhet: Får tilbyder høy tilslutning ønsker de å selge, men ikke hvis tilslutningen blir minimal. Børsen er enig i at dette kan være i minoritetsaksjonærenes interesse, men AD/

9 mener imidlertid dette hensynet mer hensiktsmessig kan reguleres på andre måter. Samtykkeklausuler overlater tilbudsreguleringen til styrets skjønn, og gir derfor neppe den ønskede forutsigbarhet for aksjonærene, eller nødvendig likebehandling av aksjonærer. 5.4 Gjentatt tilbudsplikt Bestemmelser om gjentatt tilbudsplikt vil ivareta minoritetsaksjonærenes behov for overtagelsestilbud hvor tilbudspliktgrensen nås før kontrollskifte. Gjentatt tilbudsplikt sikrer at aksjonærene får vurdere dette på nytt. Man unngår såkalte krypende overtagelser ved at tilbudspliktgrensen passeres på en lavt nivå, hvor aksjonærene blir fri for forpliktelser overfor minoritetsaksjonærene. En regel om gjentatt tilbudsplikt vil gjerne kreve en høyere tilbudspris i en del tilfelle hvor tilbyder faktisk ønsker å oppnå kontroll. Det kan gi noe av den samme effekten som ved overtagelsestilbud på banker og finansinstitusjoner med 10% eierbegrensninger hvor tilbyder i praksis måtte få 90 % av aksjene for å kunne gjennomføre kjøpet. Motargumentet er at det kan redusere antall overtagelser og derved incentiver for samfunnsnyttig restrukturering. Gjentatt tilbudsplikt kan tenkes i den britiske form, med gjentagelser ved hvert aksjekjøp mellom 30 og 50 %. Fordelen ved denne er at den vil ivareta minoritetsaksjonærenes behov for beskyttelse mot krypende overtagelser og tilfeldige tilpasninger. Ulempen er kostnadene og ulempene for store eiere. Et alternativ er en eller flere faste grenser for gjentatt tilbudsplikt. Gitt en første tilbudsgrense på 30% kunne en ny grense på 50 % gi aksjonærene exit-mulighet hvor kontrollen konfirmeres på denne måten. Dette reduserer i noen grad tilbyders mulighet til å bevege seg mellom 30 og 50 %, men gir fortsatt mulighet for tilpasninger og passering av grenser på lave nivåer. Gjentatt tilbudsplikt var foreslått av det såkalte LBO-utvalget i 1991 ut fra samme hensyn som de engelske reglene bygger på, men da på 65 %. 7 Begrunnelsen for denne terskelen var at tilbyder gjennom 2/3-flertall på generalforsamlingen fikk tilnærmet full kontroll gjennom tilstrekkelig flertall til å beslutte vedtektsendringer. En slik regel ble vurdert, men forkastet ved revisjonen av verdipapirhandelloven i Lovutvalget viste til at aksjonærene hadde fått sin sjanse ved passering av tilbudspliktregelen, og at de da måtte hensynta risikoen for at tilbyders kontroll skulle øke til over 65 %. I tillegg ble det lagt vekt på at en oppkjøper gjennom en slik regel fikk en finansiell tilleggsbelastning. Ingen høringsinstanser hadde innsigelser til dette forslaget. Heller ikke Finansdepartementet eller finanskomiteen mente det var behov for en slik regel. Oslo Børs tror at en egen 65%-grense neppe vil være nødvendig dersom man for øvrig styrker 7 NOU 1991:25 Lånefinansierte selskapsoppkjøp kap AD/

10 minoritetsvernet i forhold til majoriteteiere mellom 30 og 50%. Det vises for øvrig til den minoritetsbeskyttelsen som ligger på 9/10 i reglene om tvungen overføring i allmennaksjeloven Plikt til å gjøre tilbud betinget av en viss tilslutning Som nevnt inneholder de engelske bestemmelsene en regel om at tilbyder ved fremsettelse av pliktig tilbud må gjøre denne betinget av at det oppnås en tilslutning slik at tilbyder blir eier av aksjer som representerer minst 50 % av stemmene i selskapet. En slik regel reduserer usikkerheten knyttet til tilbud uten vesentlig oppkjøpspremier, og gjør at tilbyder må konfirmere sin kontroll når han først passerer grensen. Dersom han ikke erverver 50 % gjennom tilbudet, kan løsningen være å kreve nedsalg, eller at tilbyder må fremme tilbud ved hvert etterfølgende erverv. En slik bestemmelse gjør det vanskeligere for en aksjonær som har fått eller som på sikt ønsker kontroll, å oppnå dette uten å betale et tillegg til markedsprisen. Således vil det bidra til å øke kostnadene ved å gjennomføre et tilbud. Et spørsmål er om det bør være en karantenetid for den som har fremsatt et tilbud som ikke ble gjennomført fordi betingelsene ikke ble oppfylt. Et slikt forbud mot å fremsette nye tilbud eller kjøpe aksjer i selskapet vil i tilfelle ikke kunne gjelde dersom det fremsettes konkurrerende tilbud. 5.6 Tilbyders kjøp etter pliktig tilbud Etter dagens tilbudsregler kan en tilbyder etter gjennomført pliktig tilbud straks gå ut å erverve aksjer til høyere kurser. Børsen er ikke kjent med at dette i særlig grad er gjort. Muligheten innebærer imidlertid et vesentlig brudd på de likebehandlingshensyn tilbudsplikten skal ivareta. Etter børsens oppfatning bør tilbudspliktreglene uansett hvilken løsninger man eventuelt velger for øvrig, kreve at tilbyder som de første 6, 9 eller 12 månedene etter gjennomført pliktig tilbud erverver aksjer til høyere vederlag enn tilbudsprisen i den pliktige tilbud, etterbetaler aksjonærene som har akseptert det pliktige tilbudet slik at de mottar samme pris. 5.7 Opsjoner og tilbudsplikt Etter verdipapirhandelloven 4-1 fjerde ledd kan børsen pålegge tilbudsplikt for den som gjennom erverv av rettigheter til å erverve aksjer får rett til å bli eier av aksjer. Vilkåret for slikt pålegg er at ervervet reelt må anses som erverv av aksjene. I praksis har børsen lagt til grunn at et reelt erverv både må innebære en viss overgang av økonomisk interesse og organisatoriske rettigheter. Kredittilsynet og Finansdepartementet har lagt til grunn en mer restriktiv praksis for praktisering av eierbegrensningsreglene i Finansieringsvirksomhetsloven. Det vises til redegjørelsen i Banklovkommisjonens forslag AD/

11 til ny lov om Finansforetak, NOU 1998:14. Som nevnt ba Finanskomiteen i Innst O nr 83( ) kap om at Regjeringen utarbeidet et forslag om at rettigheter til aksjer likestilles med aksjer. Dette er begrunnet i at opsjon reelt ofte vil innebære bindinger eller påvirke atferden til partene på en måte som vil være nær beslektet med utøvelse av eierinnflytelse. Videre er den begrunnet i at skillet mellom reelt og ikke-reelt erverv ville innebære vanskelige og omstridte vurderinger. Oslo Børs er enig i at opsjoner gir en interesse i aksjen som avhengig av den konkrete avtalen kan innebære deler av eierinteressen. Børsen er i utgangspunktet likevel noe usikker til et system hvor opsjoner og rettigheter automatisk medfører tilbudsplikt. I tilfelle er det naturlig å endre utgangspunktet for tilbudsplikten som i dag er antatt å være overgangen av eierbeføyelsene og ikke det tidspunktet eiendomsovergangen avtales. Det er selve kontrollskiftet som begrunner tilbudsplikten. Opsjoner som innebærer reelt sett stilletiende avtaler om bruk av aksjonærrettigheter vil kunne medregnes etter konsolideringsbestemmelsen i vphl 4-5. Selv om mindre skjønnspregede vurderinger letter saksbehandlingen og avverger bevisproblemer, reduseres fleksibiliteten til bruk av hensiktsmessige virkemidler. Børsen mottar gjerne synspunkter fra markedsaktørene. AD/

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

Vesentlige endringer i tilbudspliktsreglene

Vesentlige endringer i tilbudspliktsreglene Vesentlige endringer i tilbudspliktsreglene - frokostmøte for Norske Finansanalytikeres Forening 22. januar 2008 (korrigert versjon) Atle Degré, Juridisk direktør, Oslo Børs Lars Knem Christie, Partner,

Detaljer

[ inansdep41jtementet

[ inansdep41jtementet NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJONCONFEDERATION OF NORWEGIAN ENTERPRISE Postadresse PostolAddress Adresse Address Org.nr. Org.no Postboks 5250 Majorstuen Essendrops gate 9 NO 955 600 436 MVA NO-0303 Oslo

Detaljer

I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjoner

I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjoner Advokatfirmaet Thommessen AS v/ advokat Tore Mydske per e-mail: tmy@thommessen.no Deres ref: Vår ref: Dato: 12. juni 2012 I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjoner 1 Innledning Det vises

Detaljer

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt Advokatfirmaet Schjødt AS v/advokat Thomas Aanmoen Sendes på e-post til thomas.aanmoen@schjodt.no Deres ref: Vår ref: Dato: 17.09.2014 Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon

Detaljer

I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjon

I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjon Eikland AS per e-mail: geir.jullum@skaugen.com Deres ref: Vår ref: Dato: 29. januar 2014 I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjon 1 Innledning Det vises til brev av 21. januar 2014 fra

Detaljer

Fred Olsen Energy ASA dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjon

Fred Olsen Energy ASA dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjon Bonheur ASA per e-mail: bjarne.rogdaberg@schjodt.no Deres ref: Vår ref: Dato: 13. april 2015 Fred Olsen Energy ASA dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjon 1 Innledning Det vises til brev av 16. mars 2015

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA Aksjonærene i Powel ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling ONSDAG 16. DESEMBER 2009 KL. 10:00 hos Powel ASA, Klæbuvn. 194, Trondheim.

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS AKSJONÆRAVTALE for TrønderEnergi AS [Navn på kommuner/parter] i denne aksjonæravtale hver for seg betegnet som («Part») og i fellesskap som («Partene»), har inngått følgende aksjonæravtale ( Aksjonæravtalen

Detaljer

BØRSKLAGENEMNDEN - SAK 3/2009

BØRSKLAGENEMNDEN - SAK 3/2009 BØRSKLAGENEMNDEN - SAK 3/2009 Avgjørelse av 17. september 2009 av klage fra Namsos Trafikkselskap ASA over Oslo Børs ASA's vedtak 17. juni 2009 om avslag på søknad om strykning av selskapets aksjer fra

Detaljer

UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA

UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA 30.06.00 UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA 1 Tilbudet og dets bakgrunn 1.1 Tele Danmark A/S Tilbudsplikt 16.05.00 ervervet Tele Danmark

Detaljer

Tilbudsplikt ved aksjeerverv

Tilbudsplikt ved aksjeerverv Tilbudsplikt ved aksjeerverv Med hovedvekt på vilkårene for tilbudspliktens inntreden Kandidatnr: 246 Veileder: Mads Krohn Leveringsfrist: 25. april 2005 Til sammen 14635 ord 25.04.2005 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0103 Oslo. 14. mai 1999. Høring NOU 1999:3 Organisering av børsvirksomhet m.m.

Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0103 Oslo. 14. mai 1999. Høring NOU 1999:3 Organisering av børsvirksomhet m.m. Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0103 Oslo 14. mai 1999 Høring NOU 1999:3 Organisering av børsvirksomhet m.m. Generelt Norges Fondsmeglerforbund er stort sett enig i lovutvalgets

Detaljer

Aker Seafoods dispensasjon fra tilbudsplikt

Aker Seafoods dispensasjon fra tilbudsplikt Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen v/ advokat Robin Bakken per e-mail: rba@bahr.no Deres ref: Vår ref: Dato: Aker Seafoods dispensasjon fra tilbudsplikt 20. juni 2012 1 Innledning Det vises til brev av 13.

Detaljer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Side 1 av 6 NTS 2014-1 Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Kilde: Bøker, utgivelser og tidsskrifter > Tidsskrifter > Nordisk tidsskrift for Selskabsret - NTS Gyldendal Rettsdata

Detaljer

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 108 ( ) og Ot.prp. nr. 80 ( )

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 108 ( ) og Ot.prp. nr. 80 ( ) Besl. O. nr. 134 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 134 Jf. Innst. O. nr. 108 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 80 (2008 2009) År 2009 den 15. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA» FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Endring av selskapets vedtekter. Vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: «Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets

Detaljer

Behandling av MIFID i Stortinget

Behandling av MIFID i Stortinget Seminar NFMF Onsdag 20. juni 2007 Behandling av MIFID i Stortinget Gjermund Hagesæter Stortingsrepresentant FrP Saksordfører Verdipapirhandleloven & Børsloven Verdipapirhandlelov & Børslov De to nye lovene

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EVRY ASA En ekstraordinær generalforsamling i EVRY ASA ("Selskapet") skal avholdes på Telenor Expo, Snarøyveien 30, Fornebu, den 23. mars 2015 klokken 12.00

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Norske regler om overtagelsestilbud - anvendelse på utenlandske selskap dispensasjonsregler

Norske regler om overtagelsestilbud - anvendelse på utenlandske selskap dispensasjonsregler Børssirkulære nr. 11/2007 Til: - Utstedere av aksjer notert på Oslo Børs eller Oslo Axess - Børsmedlemmer 26.11.2007 Vår ref: 652908 http://www.oslobors.no/ob/sirkulaere2 Norske regler om overtagelsestilbud

Detaljer

Høring - gjennomføring av direktiv 2007 / 36/EF og forenkling av utsendelse av dokumenter til aksjeeiere

Høring - gjennomføring av direktiv 2007 / 36/EF og forenkling av utsendelse av dokumenter til aksjeeiere Justisdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO JUSTISDEPARTEMEN 0? OKT2008 SAKSNR; A OW EH: K,NR, C ARKIVKODE: Deres ref: vår ref: 702686 Dato: 03.10.2008 Høring - gjennomføring av direktiv

Detaljer

rwksnr. ,n rbiqnr. Høring - NOU 2005 : 17 Om overtakelsestilbud (tilbudsplikt og frivillige tilbud ved oppkjøp av selskaper

rwksnr. ,n rbiqnr. Høring - NOU 2005 : 17 Om overtakelsestilbud (tilbudsplikt og frivillige tilbud ved oppkjøp av selskaper v OSLO Finansdepa rt ementet Postboks 8008 Dep. Akersgt 40 0030 OSLO Også på epost lene.kirken finans.de no rwksnr.,n rbiqnr. 2..a. r- - r 7. _. -. 6... -- i "'TET /W u(, 3335(f9 Deres ref: Vår ref: 390439

Detaljer

Høring Endring i børsregler for børsnoterte selskaper Regler for Oslo Axess

Høring Endring i børsregler for børsnoterte selskaper Regler for Oslo Axess Oslo Børs ASA v/ Atle Degré og Bjarne Rogdaberg P.O.Box 460 Sentrum 0105 Oslo Per epost til Rita.Distad@oslobors.no Deres ref. 441822 Oslo, 5. februar 2007 Høring Endring i børsregler for børsnoterte selskaper

Detaljer

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess Børssirkulære nr. 5/2014 Til: Utstedere av aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og Oslo Axess 11. desember 2014 Vår ref: 962183 Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess 1

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

NOU 1993:9. side 1 av 5. Dokumenttype NOU 1993:9 Dokumentdato 1993-02-25 Tittel Utvalgsnavn Utvalgsleder Utgiver

NOU 1993:9. side 1 av 5. Dokumenttype NOU 1993:9 Dokumentdato 1993-02-25 Tittel Utvalgsnavn Utvalgsleder Utgiver Dokumenttype NOU 1993:9 Dokumentdato 1993-02-25 Tittel Utvalgsnavn Utvalgsleder Utgiver UNI Storebrand og myndighetene Granskningsutvalget Sandene, Erling Administrasjonsdepartementet Oppnevnt 1992-09-25

Detaljer

Begrensningene i styrets adgang til å iverksette forsvarstiltak mot et pliktig overtakelsestilbud

Begrensningene i styrets adgang til å iverksette forsvarstiltak mot et pliktig overtakelsestilbud Begrensningene i styrets adgang til å iverksette forsvarstiltak mot et pliktig overtakelsestilbud Kandidatnummer: 519 Leveringsfrist: 25. april 2007 Til sammen 17 536 ord 24.04.2007 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SELSKAPERS HANDEL MED EGNE AKSJER

SELSKAPERS HANDEL MED EGNE AKSJER Innhold FORORD................................... 5 1 INNLEDNING.................................. 15 1.1 Innledning................................... 15 1.2 Generell rettslig plassering av overdragelse

Detaljer

Til aksjonærene i Eastern Drilling ASA

Til aksjonærene i Eastern Drilling ASA Til aksjonærene i Eastern Drilling ASA Nordea Corporate Finance er blitt engasjert av Eastern Drilling ASA ( Eastern Drilling ) i forbindelse med Seadrill Limiteds ("Seadrill") pliktige tilbud om kjøp

Detaljer

Ot.prp. nr. 19 ( )

Ot.prp. nr. 19 ( ) Ot.prp. nr. 19 (1999-2000) Om lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) Tilråding fra Finans- og tolldepartementet av 17. desember 1999, godkjent i statsråd samme

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Ocean Yield ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Ocean Yield ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Ocean Yield ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Ocean Yield ASA. Generalforsamlingen avholdes 22. april 2015, kl. 10.00 på The Thief, Landgangen

Detaljer

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning Temaartikkel Folketrygdfondets aksjeforvaltning Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2008 Haakon VIIs gate 2 Pb. 1845 Vika, 0123 Oslo Tlf: 23 11 72 00 Faks: 23 11 72 10 e-post:

Detaljer

Praktisering av investeringsbegrensningene (Fastsatt av styret i Verdipapirfondenes forening 20. juni Revidert 12. september 2012.

Praktisering av investeringsbegrensningene (Fastsatt av styret i Verdipapirfondenes forening 20. juni Revidert 12. september 2012. Bransjeanbefaling for medlemmene av Verdipapirfondenes forening: Praktisering av investeringsbegrensningene (Fastsatt av styret i Verdipapirfondenes forening 20. juni 2002. Revidert 12. september 2012.)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA Til aksjeeierne i Rosenlund ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA Aksjeeierne i Rosenlund ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 30.august 2012 kl. 14:00 i selskapets

Detaljer

ABM. Alternative Bond Market. Alternative Bond Market

ABM. Alternative Bond Market. Alternative Bond Market ABM Alternative Bond Market Alternative Bond Market ABM - Alternative Bond Market Hva er ABM? Alternative Bond Market (ABM) er en markedsplass for notering og handel i obligasjoner og sertifikater. ABM

Detaljer

NOU 1985:33. side 1 av 5. Dokumenttype NOU 1985:33 Dokumentdato 1985-10-07 Tittel Utvalgsleder Utgiver Kapittel

NOU 1985:33. side 1 av 5. Dokumenttype NOU 1985:33 Dokumentdato 1985-10-07 Tittel Utvalgsleder Utgiver Kapittel Dokumenttype NOU 1985:33 Dokumentdato 1985-10-07 Tittel Utvalgsleder Utgiver Lov om verdipapirbørs (børslov) Smith Lucy Departementet for handel og skipsfart 2.1 GENERELT Utvalget fremlegger forslag til

Detaljer

Generalforsamlingssesongen. Stemmeresultater i selskaper notert på Oslo Børs

Generalforsamlingssesongen. Stemmeresultater i selskaper notert på Oslo Børs Generalforsamlingssesongen 2015 Stemmeresultater i selskaper notert på Oslo Børs Innledning KLPs og KLP-fondenes oppgave er å maksimere den langsiktige avkastningen på den kapitalen vi forvalter. Som en

Detaljer

Ot.prp. nr. 47 (2000-2001)

Ot.prp. nr. 47 (2000-2001) Ot.prp. nr. 47 (2000-2001) Om lov om garantistillelse fra Statoil ASA ved emisjon og salg av statens aksjer Tilråding fra Olje- og energidepartementet av 9. mars 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel

Detaljer

Oslo Børs forslag til nye regler om kvartalsrapportering

Oslo Børs forslag til nye regler om kvartalsrapportering Oslo Børs forslag til nye regler om kvartalsrapportering Maria Krog Eik 9. juni 2016 Kort om bakgrunnen for endringsforslagene EU direktiv 2013/50/EU («endringsdirektivet») vedtar endringer i rapporteringsdirektivet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

Norges Fondsmeglerforbund The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

Norges Fondsmeglerforbund The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 Norges Fondsmeglerforbund The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo 28. februar 2000 Ad: NOU 1999:29

Detaljer

Oslo, 24. mai Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje.

Oslo, 24. mai Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje. Til aksjonærene i Eidsiva Rederi ASA Oslo, 24. mai 2006 Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje. DAGSORDEN torsdag, 8. juni

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

Uttalelse fra Regelrådet til forslag til ny verdipapirregisterlov og regler om innsyn i hvem som eier obligasjoner

Uttalelse fra Regelrådet til forslag til ny verdipapirregisterlov og regler om innsyn i hvem som eier obligasjoner Finansdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 16/00112-7 22.12.2016 Uttalelse fra Regelrådet til forslag til ny verdipapirregisterlov og regler om innsyn i hvem som eier obligasjoner Ansvarlig myndighet:

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NEAS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i NEAS ASA torsdag 12. april 2012 kl. 09.00 i selskapets hovedkontor i Arnstein Arnebergs vei

Detaljer

Tema Aktører i kraftmarkedet unntatt for konsesjon, og vil valutasikring av handel på Nord Pool tvinge aktørene til å måtte søke konsesjon

Tema Aktører i kraftmarkedet unntatt for konsesjon, og vil valutasikring av handel på Nord Pool tvinge aktørene til å måtte søke konsesjon Tema Aktører i kraftmarkedet unntatt for konsesjon, og vil valutasikring av handel på Nord Pool tvinge aktørene til å måtte søke konsesjon MiFID-direktivet og konsekvenser for EBLs medlemmer Tirsdag 5.

Detaljer

EITZEN CHEMICAL. Dersom du allerede har akseptert det frivillige tilbudet fra Team Tankers International Ltd., vennligst se bort fra dette brevet.

EITZEN CHEMICAL. Dersom du allerede har akseptert det frivillige tilbudet fra Team Tankers International Ltd., vennligst se bort fra dette brevet. EITZEN CHEMICAL Dersom du allerede har akseptert det frivillige tilbudet fra Team Tankers International Ltd., vennligst se bort fra dette brevet. 19. februar 2015 EITZEN CHEMICAL ASA REGNSKAP FOR 4. KVARTAL

Detaljer

KREDITTILSYNETS HØRINGSUTTALELSE NOU 2006:3 OM TRANSPARENCYDIREKTIVET

KREDITTILSYNETS HØRINGSUTTALELSE NOU 2006:3 OM TRANSPARENCYDIREKTIVET SAK 06/2261 29.05.06 KREDITTILSYNETS HØRINGSUTTALELSE NOU 2006:3 OM TRANSPARENCYDIREKTIVET Hjemstatsregulering På side 193 under "Hjemstatsregulering" er det henvist til ny 5-5 (dette skal være 5-4). Når

Detaljer

HØRINGSNOTAT: FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM EIENDOMSMEGLING

HØRINGSNOTAT: FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM EIENDOMSMEGLING HØRINGSNOTAT: FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM EIENDOMSMEGLING VEDLEGG 1 Egenhandelsforbudet Ved lovendring 13. desember 2002 nr. 76 ble det i lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling (emgll.) vedtatt

Detaljer

Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA. Nordic ABM. Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner

Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA. Nordic ABM. Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA Nordic ABM Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner Tilgang til stor investorbase Enkel noteringsprosess Rask saksbehandling Nordic ABM

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

Lovforslaget om avtalebasert innsynsrett for utsteder

Lovforslaget om avtalebasert innsynsrett for utsteder 1 (5) Side Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen (FMA) Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo 97602133 Telefon dir 232 06002 Telefon 22 48 43 25 Faks Høringssvar - forslag til ny verdipapirregisterlov (forordning

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Det innkalles til ordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA fredag 13. mai 2011 kl. 1000 i selskapets lokaler, Innspurten 15, Oslo. Dagsorden Punkt Vedlegg

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

Oslo, 18. mai Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje.

Oslo, 18. mai Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje. Til aksjonærene i Oslo, 18. mai 2005 Ordinær generalforsamling i avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje. DAGSORDEN torsdag, 2. juni 2005, kl. 10.30 1. De i vedtektenes 6

Detaljer

1. Innledning. 2. Gjeldende rett

1. Innledning. 2. Gjeldende rett Høringsnotat basert på Finanstilsynet utkast til høringsnotat 4. november 2011 til Finansdepartementet om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon 1. Innledning Forslaget til endring av

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY KS Bedrift Postboks 1378 Vika 0114 OSLO 02.07.2010 SAKSBEHANDLER: Tore Johan Berg VÅR REFERANSE: 10/3057 DERES REFERANSE: 10/00479-1 DIR.TLF;

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Til aksjonærene i Omega XL III AS 1. mars 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Aksjeeierne i Omega XL III AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 3. april

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. HOVEDPRINSIPPER

Detaljer

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret i TrønderEnergi AS 08.02.2013 B 4/13 Forslag til vedtak Framlagte forslag til vedtak ble vedtatt med tillegg

Detaljer

Børssirkulære nr. 8/98 (A4, O5)

Børssirkulære nr. 8/98 (A4, O5) Børssirkulære nr. 8/98 (A4, O5) Oslo, 17. mars 1998 Vår ref: TJF/15208 Til: Utstedere av aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner Regnskapsføring og periodisering av arbeidsgiveravgift på opsjoner og frittstående

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 16/ /

Deres ref. Vår ref. Dato 16/ / Nærings- og fiskeridepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 16/5493-1 16/00094 15.12.2016 NOU 2016:22: Aksjelovgivning for økt verdiskapning Ansvarlig myndighet: Nærings- og fiskeridepartementet Regelrådets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 9. mai 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes 28. mai 2008 kl. 10.00 i selskapets kontorlokaler på

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Aksjonærbrev Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Styret i Deliveien 4 Holding AS 10. september 2015 1. INNLEDNING Den ekstraordinære

Detaljer

Pressemelding Side 1/5

Pressemelding Side 1/5 Side 1/5 Innføring av en felles SAS-aksje SAS AB fremsetter tilbud på samtlige aksjer i SAS Danmark, SAS Norge og SAS Sverige Styret i disse selskapene har anbefalt tilbudene Styret for et svensk aksjeselskap

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 29. april 2010 kl. 09.30, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-.

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-. TIL AKSJONÆRENE INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA holdes fredag 16. desember 2016 kl. 10.00 i Villa Fløyen, Boye Ordingsgt. 3, 3722

Detaljer

BØRSKLAGENEMNDEN - SAK 1/2009

BØRSKLAGENEMNDEN - SAK 1/2009 BØRSKLAGENEMNDEN - SAK 1/2009 Avgjørelse av 21. januar 2009 av klage fra Peri scopus AS over Oslo Børs AS' godkjennelse 18. desember 2008, jf formelt godkjennelsesbrev 22. desember 2008, av Erik Must AS'

Detaljer

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 (Gjelder for primærinnsideres kjøp/salg av finansielle instrumenter (herunder grunnfondsbevis)

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor:

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor: AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 26. august 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær

Detaljer

Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3)

Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3) Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3) Oslo, 4. januar 1999 Vår ref: GH/19353 Til: Utstedere av aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner og børsmedlemmer Lov om årsregnskap mv. (regnskapsloven) av 17. juli

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

På denne bakgrunn foreslås det at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

På denne bakgrunn foreslås det at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: Vedlegg til sak 7 Storebrand Privat Investor ASAs levetid Levetiden til Storebrand Privat Investor ASA ( SPII ) er i utgangspunktet fastsatt til avvikling innen 2015. Det er muligheter for forlengelse

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA. 20. mai 2010, kl på Hotel Continental i Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA. 20. mai 2010, kl på Hotel Continental i Oslo. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA Til behandling foreligger: 20. mai 2010, kl. 09.30 på Hotel Continental i Oslo. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Tom

Detaljer

#Oppdatert 2016 Selskapsfinansierte erverv av aksjer

#Oppdatert 2016 Selskapsfinansierte erverv av aksjer #Oppdatert 2016 Selskapsfinansierte erverv av aksjer Partner Advokat : Terje Gulbrandsen Hovedproblemstilling Hva kan målselskapet - AS B - bidra med i forbindelse med finansieringen av kjøpers erverv

Detaljer

Høring Endringsforskrift til forskrift om utfyllende regler til Solvens II-forskriften

Høring Endringsforskrift til forskrift om utfyllende regler til Solvens II-forskriften Finanstilsynet Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo Dato: 19.12.2016 Vår ref.: 16-1578/MC Deres ref.: 16/11945 Høring Endringsforskrift til forskrift om utfyllende regler til Solvens II-forskriften Vi viser

Detaljer

Ot.prp. nr. 101 ( )

Ot.prp. nr. 101 ( ) Ot.prp. nr. 101 (2000-2001) Om lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner Tilråding fra Finansdepartementet av 1. juni 2001, godkjent i statsråd samme

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

Deres ref.: 05/2474 Vår ref.: 2006/876-6 Saksbeh.: Raymond Solberg Dato: 10.07.2006 FM CW MAB RASO 543.2

Deres ref.: 05/2474 Vår ref.: 2006/876-6 Saksbeh.: Raymond Solberg Dato: 10.07.2006 FM CW MAB RASO 543.2 Finansdepartementet Camilla Wasserfall Postboks 8008 Dep 0030 Oslo FINANSDEPARTEMENTET Saksnr. 12. JUL. 2006 Arkivnr. Deres ref.: 05/2474 Vår ref.: 2006/876-6 Saksbeh.: Raymond Solberg Dato: 10.07.2006

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA 24. mai 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA avholdes fredag 9. juni 2006 kl. 10:00 i konferanserommet

Detaljer

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, mandag 22. mai 2017 kl i selskapets lokaler, Nydalsveien 28, Oslo.

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, mandag 22. mai 2017 kl i selskapets lokaler, Nydalsveien 28, Oslo. Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, mandag 22. mai 2017 kl. 17.00 i selskapets lokaler, Nydalsveien 28, Oslo. Styret

Detaljer

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015 SOLVANG ASA Innkalling til Generalforsamling 2015 Aksjeeierne i Solvang ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling på Radisson Blu Atlantic Hotel, Olav V s gate 3, Stavanger: Til behandling foreligger:

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 2 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-05G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Vedtektsendring Bakgrunn Gjennom det

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 25. april 2014 Kl.: 10:00

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Besl. O. nr. 86. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 86. Jf. Innst. O. nr. 90 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( )

Besl. O. nr. 86. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 86. Jf. Innst. O. nr. 90 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( ) Besl. O. nr. 86 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 86 Jf. Innst. O. nr. 90 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 69 (2004-2005) År 2005 den 24. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 11. februar 2016 kl 10.00 (norsk tid) i kontorlokalene

Detaljer

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL Ordinær generalforsamling i Aker Kværner ASA ble avholdt onsdag 15 mars 2006 i auditoriet i selskapets lokaler i Prof. Kohtsvei 15, Lysaker. 1. KONSTITUERING Generalforsamlingen

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo. Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 15.februar 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl. 16.30 i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i Prosafe ASA Tananger, 15. mai 2006 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Aksjonærene i Prosafe ASA innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling 31. mai 2006 klokken 14:00

Detaljer

Forord Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Finansielle instrumenter

Forord Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Finansielle instrumenter Innhold Forord... 5 Kapittel 1 Innledning... 13 1.1 Børs og verdipapirretten... 13 1.2 Rettskilder og litteratur... 17 1.3 Rettslig plassering og avgrensninger... 24 1.3.1 Rettslig plassering forholdet

Detaljer