Børssirkulære nr. 8/98 (A4, O5)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Børssirkulære nr. 8/98 (A4, O5)"

Transkript

1 Børssirkulære nr. 8/98 (A4, O5) Oslo, 17. mars 1998 Vår ref: TJF/15208 Til: Utstedere av aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner Regnskapsføring og periodisering av arbeidsgiveravgift på opsjoner og frittstående tegningsretter 1. Innledning Det rettslige utgangspunkt for skattlegging av opsjoner i arbeidsforhold ble utvidet og endret ved forskrift av 10. desember Forskriften trådte i kraft f.o.m. inntektsåret 1996, og innebærer beregning og innbetaling av arbeidsgiveravgift på opsjoner og frittstående tegningsretter før disse eventuelt utøves. Arbeidsgiveravgiften som ilegges, er endelig, og vil ikke bli refundert dersom opsjonen eller tegningsretten ikke utøves. Opsjonsordninger etablert før dette tidspunkt, er ikke omfattet av forskriften. Oslo Børs har i regnskapssirkulæret for 1996 uttalt følgende om arbeidsgiveravgift vedrørende opsjoner og frittstående tegningsretter: Det primære formål med å utstede aksjer til ansatte er ikke å innhente ny egenkapital, men er derimot en form for avlønning. Børsen legger derfor til grunn at arbeidsgiveravgift på frittstående tegningsrettigheter ikke kan ansees som en emisjonskostnad. Dette innebærer at arbeidsgiveravgiften resultatføres for både opsjoner og frittstående tegningsrettigheter. Arbeidsgiveravgiften bør periodiseres. 2. Generelle regnskapsvurderinger I forbindelse med at spørsmålet om kostnadsføring av arbeidsgiveravgift på nytt er blitt reist overfor Oslo Børs, har Børsen bl.a. uttalt følgende i et brev datert 13. februar 1998 til et revisjonsselskap: Spørsmålet om regnskapsmessig behandling av arbeidsgiveravgift på aksjeopsjoner til ansatte er på mange måter et særnorsk spørsmål. Norske myndigheter har av ulike grunner ønsket å belegge den «fordel» som ligger i en opsjonsordning til ansatte med en arbeidsgiveravgift. Dette gjelder selv om fordelen i perioder kun er en papirgevinst,

2 og selv om fordelen ikke skulle bli en økonomisk realitet for den ansatte pga. etterfølgende kursutvikling. Arbeidsgiveravgiften kan ikke sees på som en emisjonskostnad. Dette er en avgift som myndighetene har besluttet skal pålegges selskap med opsjonsordninger og har ikke en naturlig sammenheng med den emisjon som eventuelt finner sted. Oslo Børs har etter børslov/børsforskrift et ansvar for å påse at børsnoterte selskaper oppfyller informasjonsplikten overfor aksjonærer og verdipapirmarked. Riktig regnskapsmessig behandling av vesentlige kostnads- og inntektselementer står sentralt i etterlevelsen av informasjonsplikten. Det gir regnskapet den rette utsagskraft og sikrer sammenlignbarhet i forhold til andre selskaper. I den konkrete problemstilling vil det gi et feilaktig regnskapsmessig bilde av vedkommende selskap, dersom arbeidsgiveravgiften behandles som en emisjonskostnad. En slik feilføring lar seg heller ikke utligne med noteopplysning, redegjørelse i årsberetning/delårsrapport eller angivelse av forholdstall med og uten slik avgift inkludert. I tilslutning til ovennevnte brev er det fra utsteder- og revisjonshold blitt reist spørsmål om hva som er en hensiktsmessig periodisering av arbeidsgiveravgiften. Oslo Børs vil derfor drøfte enkelte problemstillinger knyttet til slik periodisering. 3. Ordninger som innebærer utstedelse av aksjer eller grunnfondsbevis (tegningsretter) For ordninger som er etablert etter 1. januar 1996, skal arbeidsgiveravgiften betales om utøvelseskurs ligger lavere enn markedskursen på tildelingstidspunktet tillagt et sjablongmessig tillegg på en prosent pr. måned, dersom opsjonen ikke er børsnotert. Arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget er differansen mellom markedsskurs på tildelingstidspunktet tillagt sjablongtillegget og utøvelseskurs fratrukket evt. betalt premie. Betalingen av denne delen av arbeidsgiveravgiften er endelig, og vil ikke bli refundert hvis tegningsretten ikke blir utøvet eller avkastningen er mindre enn den som lå til grunn for beregningen. Ved eventuell utøvelse av tegningsretten skal det betales ytterligere arbeidsgiveravgift på en mulig positiv differanse mellom kursen på utøvelsestidspunktet og kursen eller den ovenstående beregning. For ordninger etablert før 1. januar 1996 vil arbeidsgiveravgiften først bli ilagt på utøvelsestidspunktet, som differansen mellom markedskurs på aksjen og utøvelsesprisen fratrukket eventuell betalt premie. Selskapet har ved slike ordninger pådratt seg en forpliktelse til å betale en arbeidsgiveravgift. Størrelsen på denne forpliktelsen vil dels avhenge av de betingelser ordningen har, og dels hva fremtidig børskurs vil være. Dette reiser problemstillinger knyttet til estimering og periodisering av forpliktelsene. Børskursen på regnskapsavslutningspunktet vil normalt representere det beste estimat for hva den fremtidige børskurs vil være. En avsetning av arbeidsgiveravgift bør derfor

3 baseres på børskurs på det underliggende finansielle instrument på regnskapsavslutningstidspunktet. Forpliktelsen periodiseres over løpetiden til tegningsretten. Periodisering starter fra det tidspunkt tegningsretten tildeles. Utgangspunktet må tas i sammenstillingsprinsippet, og det er realiteten i forholdet som må legges til grunn. Er ordningen ment som en form for avlønning for den perioden tegningsretten kan utøves over, kan avgiften periodiseres over hele perioden, selv om tegningsretten utøves før perioden er over. Dette krever imidlertid at en tidligere utøvelse kan sees på som en delvis forskuddsbetaling av en bonus e.l. Dersom ansatte mister rettighetene ved avslutning av arbeidsforholdet eller pga. andre årsaker, må dette behandles som en estimatendring. Endring i børskurs medfører endring i estimat. Det reiser spørsmål om hvorledes en estimatendring skal periodiseres. Prinsipielt bør disse estimatendringene regnskapsføres i den perioden de oppstår. I henhold til US GAAP skal ordninger som innebærer kontant betaling (kfr. pkt. 4 nedenfor) og endringer i aksjekursen (som da endrer forpliktelsen), fordeles resultatmessig over opptjeningsperioden, i stedet for å ta hele endringen i inneværende periode. Oslo Børs vil finne det naturlig at en også for arbeidsgiveravgift knyttet til tegningsretter, anvender dette prinsippet. Et praktisk eksempel vil kunne illustrere prinsippet. De ansatte har rett til å tegne 100 aksjer til kurs 100 på tidspunkt x3. Aksjekursen på tildelingstidspunktet er 100. Det forutsettes at tegningsretten er etablert før 1. januar 1996, slik at det ikke skal beregnes arbeidsgiveravgift etter sjablongreglene. Tegningsretten ble tildelt x0. Aksjekursen til selskapet har utviklet seg som vist nedenfor (kurs pr ). Det er beregnet at det må betales en gjennomsnittlig arbeidsgiveravgift for dem som har rett til å tegne aksjer på 20% (enkelte av dem som er blitt tildelt tegningsretten, har lønn og andre godtgjørelser over 16G) Kurs Arb.giveravg. forpliktelse 19x *0,2 = 4 19x x *0,2 = 4 19x *0,2 = 2 Den endelige arbeidsgiveravgiften å betale blir 2. En periodisering vil gi følgende resultateffekter: 19x0 - Arbeidsgiveravgiften periodiseres over 4 perioder hvorav første periode kostnadsføres i 19x0. Dette innebærer en kostnad på 1. 19x1 - gjenværende løpetid er to år. Estimatet på arbeidsgiveravgiften blir 0. Estimatendringen på 4 fordeles over inneværende og de to gjenværende år. Dette medfører en inntektsføring av arbeidsgiveravgift på 0,33 (1-1,33).

4 19x2 - gjenværende løpetid er ett år. Estimatet på arbeidsgiveravgiften er 4, som må periodiseres over to år. Årets kostnad blir 1,67 (1-1,33+2). 19x3 - differansen mellom tidligere kostnadsført og det som blir den faktiske arbeidsgiveravgiften, resultatføres, dvs ,33-1,67=0,34 (inntekt). I tilfelle tegningsretten var tildelt etter 1. januar 1996, ville dette eksemplet medført en årlig beregnet arbeidsgiveravgift med et grunnlag på 12 (12% av 100), siden utøvelseskursen er satt til 100 og aksjekursen på samme tidspunkt er 100. Arbeidsgiveravgift må kostnadsføres med 2,4 årlig. Utøvelseskursen kan ligge på 148 før det skal beregnes tilleggsarbeidsgiveravgift. I vårt eksempel vil dette ikke være tilfelle i noe år. Hvis markedskursen hadde beveget seg over 148 i perioden, legges samme resonnement til grunn som i eksemplet hvor tegningsretten var tildelt før 1. januar Ordninger som innebærer kontantutbetaling, inkludert kjøp av aksjer i markedet (opsjoner) I Børsens regnskapssirkulær for 1995 er det uttalt: Et selskap kan ha ordninger som ligner ordninger med utstedelse av warrants. Den ansatte kan få tilbud om å kjøpe aksjer på et fremtidig tidspunkt, og selskapet forplikter seg f.eks. til å betale den ansatte forskjellen mellom markedsverdi idag og markedsverdi på det fremtidige tidspunkt som bonus e.l. Realiteten i slike tilpassede ordninger kan hevdes å være den samme som om selskapet hadde utstedt warrants med utøvelseskurs lik dagens markedsverdi, med unntak av at den skattemessige behandling kan bli forskjellig. En slik ordning er imidlertid ikke en egenkapitaltransaksjon. Selskapet påtar seg derimot en forpliktelse. Etter vanlige prinsipper registreres denne forpliktelsen i balansen etterhvert som forpliktelsen påløper. Denne gjeldsposten endres ved hver regnskapsavslutning, og måles basert på markedsverdi av aksjen på regnskapsavslutningstidspunktet. Hele økningen / reduksjonen i gjelden fra forrige regnskapsavslutningstidspunkt resultatføres i perioden. Dersom selskapet kjøper en opsjon i markedet, vil kontantutlegget for selskapet være fastsatt, og dermed fordringen på den ansatte, dersom det relaterer seg til fremtidige arbeidsytelser. Det vil i dette tilfelle ikke bli registrert noen forpliktelse. I regnskapssirkulæret for 1996 er det presisert at:

5 For ordninger som innebærer kontant betaling skal endringer i aksjekursen (som da endrer forpliktelsen) fordeles resultatmessig over serviceperioden, i stedet for å ta hele endringen som en estimatendring i inneværende periode. Kostnadsføring av arbeidsgiveravgiften må følge samme prinsipp.. I den grad arbeidsgiver må betale arbeidsgiveravgift i henhold til nevnte forskrift, representerer dette beløp en minimum kostnadsføring av arbeidsgiveravgift i perioden. 5. Utstedelse av aksjer til underkurs I de tilfellene hvor arbeidsgiver utsteder aksjer til underkurs, blir arbeidsgiveravgiften å beregne etter vanlige regler. Er en slik utstedelse en form for betaling for tidligere periode(r)s prestasjoner, må hele arbeidsgiveravgiften regnskapsføres med en gang. 6. Implementering Oslo Børs forutsetter at selskapene følger retningslinjene for regnskapsføring av arbeidsgiveravgift som er trukket opp i regnskapssirkulæret for Ved første gangs regnskapsføring av forpliktelsen, kan effekten vurderes regnskapsført som en ekstraordinær post. Med hilsen O S L O B Ø R S Kjell Frønsdal(sign.) børsdirektør

Høringsutkast. Endringer i NRS 6 Pensjonskostnader

Høringsutkast. Endringer i NRS 6 Pensjonskostnader Høringsutkast Endringer i NRS 6 (Oktober 2012) Formål og omfang 1. Denne standarden omhandler regnskapsmessig behandling av pensjonskostnader. Som motytelse for sin arbeidsinnsats mottar de ansatte en

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 6. Pensjonskostnader

Norsk RegnskapsStandard 6. Pensjonskostnader Norsk RegnskapsStandard 6 Pensjonskostnader (April 1994, revidert oktober 1995. Endelig NRS november 2000. Revidert november 2001, november 2002, november 2005, november 2007, juni 2008, desember 2009,

Detaljer

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten 1. Innledning Skattedirektoratet har mottatt spørsmål

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003, revidert august 2007 og juni 2008 1 ) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. Kontantstrømoppstilling

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. Kontantstrømoppstilling Foreløpig Norsk RegnskapsStandard (Oktober 1995, revidert juni 2008 1 og desember 2011 2 ) 1. Innledning Denne standard omhandler utarbeidelse og presentasjon av kontantstrømoppstilling. en skal, sammen

Detaljer

Årsregnskap. Serodus ASA

Årsregnskap. Serodus ASA Årsregnskap 2012 Serodus ASA Oppstilling over totalresultat Note 2012 2011 Driftsinntekter Salgsinntekter 4 51 600 51 600 Driftsutgifter Varekost 1 842 12 816 Personalkostnader 5 125 474 6 199 Avskrivning

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal klassifiseres som finansiell eller

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap Norsk RegnskapsStandard 17 (November 1999, revidert november 2001, oktober 2002, november 2003, november 2006, august 2007, oktober 2009 og mars 2010. Endelig desember 2011) 1. Virkeområde Denne standarden

Detaljer

ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES

ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNLEDNING... 4 HVA ER OPSJONER?... 5 Generelt om opsjoner... 5 Kjøpsopsjoner... 6 Salgsopsjoner... 8 Hva koster det å handle

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004 og xxx 2005) SAMMENDRAG... 4

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 4. Offentlige tilskudd

Norsk RegnskapsStandard 4. Offentlige tilskudd Norsk RegnskapsStandard 4 (Oktober 1996, revidert juni 2008 1 ) 1. Innledning Denne standard omhandler regnskapsmessig behandling av offentlige tilskudd. Begrepet offentlig omfatter alle typer offentlige

Detaljer

Utskriftsvennlig PDF Alle artikler i et dokument

Utskriftsvennlig PDF Alle artikler i et dokument Deloitte ifokus Desember 2009 Utskriftsvennlig PDF Alle artikler i et dokument Artiklene i dette dokumentet presenteres i ren tekst og kan dermed være begrenset med tanke på illustrasjoner og linker. For

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2013 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258 RESULTATREGNSKAP NattoPharma ASA (Beløp i NOK tusen) NattoPharma konsern 2 008 2 007 Noter 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. StatligRegnskapsStandard 17

FORELØPIG STANDARD. StatligRegnskapsStandard 17 FORELØPIG STANDARD StatligRegnskapsStandard 17 Veiledningsnotat for regnskapsføring av varige driftsmidler i pilotfasen Innholdsfortegnelse Innledning / formål... 2 Virkeområde... 2 Bakgrunn og avgrensninger...2

Detaljer

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 RAPPORT 6/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formålet med utprøvingen... 5 1.3

Detaljer

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT INNHOLDSFORTEGNELSE Side KAPITTEL 1 Innledning... 4 Historisk bakgrunn... 4 Definisjon av begreper: spot, opsjon og termin... 5 Repetisjonsoppgaver... 7 KAPITTEL

Detaljer

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 konsolidert resultatregnskap 59 Cermaq-Gruppen Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 Videreført virksomhet Note 2009 2008 Driftsinntekter 6 8 971 715 8 715 572 Varekostnad 18 (6 028 564) (6 565 363)

Detaljer

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE I forbindelse med innføring av nye skatteregler for beskatning av aksjegevinst og aksjeutbytte,

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 13

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 13 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 13 Leieavtaler Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...5 Klassifisering av leieavtaler...5 Overføring

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Endringer i inntektsregulering

Endringer i inntektsregulering 4 Endringer i inntektsregulering Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Tore Langset Roar Amundsveen, Tonje Merete Andresen, Erik Normann Drevdal, Hilde Marit Kvile, Geir

Detaljer

Knut Bergo. Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter

Knut Bergo. Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter 143 Knut Bergo Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter 144 145 Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter Av advokat Knut Bergo, Norge De norske aksjelovene

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer