KRISTIANSUND KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/7 TID: :00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 04/66 REGNSKAP OG ÅRSMELDING PS 04/67 BEHANDLING AV PREMIEAVVIK PS 04/68 BØLGEN INVEST ASA - TEGNING AV AKSJER. 255 PS 04/69 SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV FREI OG KRISTIANSUND KOMMUNER 000 PS 04/70 OMFORDELING AV AKSJER I NEAS 255 PS 04/71 NYE REGLER FOR FORELDREBETALING I BARNEHAGENE A10 &13 PS 04/72 PS 04/73 PS 04/74 PS 04/75 KIRKELANDET KIRKE 40 ÅRS JUBILEUM I ÅR SØKNAD OM STØTTE TIL NYTT HØYTALERANLEGG SØKNAD OM TILSKUDD PR TIL ISTANDSETTING AV TOLLBODEN-BYGNINGEN I KRISTIANSUND COMFORT HOTEL FOSNA - SØKNAD OM UTESERVERING AV BRENNEVIN KRISTIANSUND BARDRIFT AS-SØKNAD OM UTESERVERING AV ALKOHOL UTENFOR NO NAME BAR U63 U63 &18 PS 04/76 SØKNAD OM ADRESSEENDRING AV NAUSTVEIEN 45 L32 PS 04/77 REFERATSAKER LISTE OVER REFERATSAKER Unnt. off. PS 04/78 Unnt. off. PS 04/79 Unnt. off. PS 04/80 PS 04/81 KLAGE DAT AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE KLAGE DAT AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE KLAGE DAT AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE BALANSERINGSPROSJEKTET ORIENTERING OM GJENNOMFØRING OG FREMDRIFT I ARBEIDET Q50 &02 Q50 &02 Q50 &02 100

2 PS 04/82 RS "CHRISTIANSUND". VIDERE KOMMUNALT ENGASJEMENT. 256 PS 04/83 RÅDHUSET LEIEFORHOLD - SØKNAD FRA FISKHANDLER OLE LØVOLD AS, AVERØY, OM OVERTAKELSE AV LOKALENE TIL MORBÆRTREET 614 &52 PS 04/84 PARTNERSKAP OG STATUS SOM PILOTKOMMUNE - FOREBYGGENDE HELSE. G10 PS 04/85 SKATTEINNGANGEN I APRIL 2004

3 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler : Dato: 04/979/4103/ Terje Bloch Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /66 Bystyret REGNSKAP OG ÅRSMELDING 2003 Regnskapene for 2003 for Kommunekassen og Kristiansund havn KF er tilsendt tidligere. Årsmeldingen og regnskapet for Kristiansund kommunale sundbåtvesen KF følger vedlagt denne sak. Revisjonsberetningene og Kontrollutvalgets uttalelse til regnskapene blir utdelt på møtet. Premieavvik Premieavviket for 2002 på 6,7 mill. kroner ble inntektsført i driftsregnskapet for 2003 og kostnadsført med samme beløp i Premieavviket for 2003 er inntektsført i driftsregnskapet for 2003 med 14,7 mill. kroner. Etter regnskapsforskriftene må bystyret velge om dette premieavviket på 14,7 mill. kroner for 2003 skal kostnadsføres i sin helhet i 2004, eller kostnadsføres over 15 år med like store beløp. Det alternativ som velges må følges i årene fremover. Det vises til egen sak om premieavvik. Forslag til VEDTAK: Regnskapene 2003 for Kommunekassen, Kristiansund havn KF og Kristiansund kommunale sundbåtvesen KF godkjennes. Kommunekassens regnskapsmessige overskudd kr ,06 avsettes til disposisjonsfond. Det regnskapsmessige overskudd for Kristiansund havn KF kr ,- avsettes til disposisjonsfond. Årsmeldingen 2003 for Kommunekassen, Kristiansund havn KF og Kristiansund kommunale sundbåtvesen KF tas til etteretning. Anton Monge Rådmannen i Kristiansund Kjell. A. Rasmussen økonomisjef

4 Side 4 av 43 ØKONOMISEKSJONEN Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/986/4235/04 Kjell A. Rasmussen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /67 REGNSKAP 2003 BEHANDLING AV PREMIEAVVIK OG PENSJONSMIDLER. Behandling av pensjonsutgifter i regnskapet nye forskrifter Fra og med regnskapet for 2002 er 13 i de kommunale regnskapsforskriftene endret til å omhandle føring av pensjonsutgifter. Bakgrunnen har vært at pensjonspremien kan svinge mye fra år til år avhengig av bl.a. selskapenes avkastning og varierende lønnsoppgjør. Budsjettmessig kan dette være vanskelig å håndtere. Forskriften sier derfor at regnskapet kan belastes med en langsiktig kostnad, dvs en jevn premie som ikke avhenger så mye av forholdene i enkelte år. Dette betyr at pensjonskostnadene tilnærmet skal behandles på samme måte som i private bedrifter og i henhold til regnskapsloven. I tillegg skal regnskapet inneholde størrelsen på pensjonsmidlene og pensjonsforpliktelsen. Forsikringsteknisk beregning og NRSP-beregninger. For å beregne jevn premie må det foretas egne NRSP-beregninger (beregning i henhold til Norsk Regnskapsstandard for Pensjon). Disse må utføres av aktuar og er levert av selskapene. Den forsikringstekniske premieberegningen etter forsikringsloven tar hensyn til demografiske forhold (alder, dødelighet og sannsynlighet for uførhet), lønn og grunnlagsrente. NRSPberegningene etter regnskapsloven gjør i tillegg forutsetninger om fremtidig lønnsutvikling, G-regulering, avkastning på pensjonsmidlene og sannsynligheten for å ta ut AFP (Avtalefestet pensjon). Den forsikringstekniske premieberegningen sier hvor høy premien og fondsoppbygningen må være for å dekke opptjente rettigheter på beregningstidspunktet, og pensjonsmidlene forrentes med grunnlagsrenten (3 % fra 2004). AFP inngår ikke i beregningene. NRSP-beregningen viser fremtidige forpliktelse under forutsetning om en viss lønnsutvikling, G-regulering, langsiktig rente og uttak av AFP. Premien blir en gjennomsnittlig årlig kostnad. Når selskapets avkastning er lavere enn den forutsatte langsiktige rente i NRSP-beregningen, vil premien som må betales være høyere enn kostnaden som beregnes. Dette var tilfelle i

5 Side 5 av 43 Premieavvik. Forskjellen mellom forsikringsteknisk beregning (det som faktisk innbetales forsikringsselskapet) og NRSP-beregningen (kostnad = jevn premie ) kalles premieavviket. Det skal beregnes arbeidsgiver avgift på dette. For 2003 var samlet premieavvik 12,9 mill. kroner, mens arbeidsgiveravgiften utgjør 1,8 mill kroner. I henhold til de nye forskriftene er disse beløp inntektsført og forbedrer dermed regnskapsresultatet tilsvarende. Arbeidsgiveravgiften skal ikke betales. Forskriftene sier videre at differensen ett år skal føres i driften det påfølgende med motsatt fortegn enten med hele beløpet eller med 1/15 hvert år fremover. 15 år er fastsatt med bakgrunn i en antakelse om at de ansatte i kommunen har gjennomsnittlig 15 år igjen til pensjonsalderen. Dette betyr at med inntektsføring i 2003 skal et tilsvarende beløp eller 1/15 utgiftsføres i Kommunen står fritt. Men har man valgt prinsipp én gang, må samme prinsipp følges i årene fremover. På grunn av usikkerheten som rådet første året har departementet uttalt at man kan angre hva man gjorde ved behandling av premieavviket for Det viser seg at alle selskapene har behandlet amortiseringen for 2002 likt dvs. avskriving over 15 år når de har beregnet premieavviket for Dette er gjort uavhengig av hvilke prinsipp man la seg på for premieavviket i For enkelhets skyld foreslår rådmannen at kommunen endrer prinsipp når det gjelder premieavviket for 2003 dvs at dette amortiseres over 15 år. Dette vil i tillegg gi en reserve de første årene som kan brukes til å stå i mot overraskende utgifter og inntektssvikt. Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelse. Pensjonsmidlene står som fond i pensjonsordningen i forsikringsselskapene til dekning av opptjente pensjonsrettigheter. Pensjonsmidlene utgjorde ved årsskiftet 463 mill. kroner. Pensjonsforpliktelsen etter NRSP-beregningen er en kalkulert størrelse og utgjorde 555 mill. kroner ved årsskiftet. Den sier hvilken forpliktelse kommunen har fremover for dagens ansatte under betingelsene som ligger til grunn for beregningen - nåverdien. Normalt vil beregnet forpliktelse være lavere en pensjonsmidlene. Foreliggende beregninger viser at forpliktelsen er høyere enn pensjonsmidlene. Dette henger sammen med at fremtidig uttak av AFP er med i beregning av forpliktelsen. AFP er ikke fondsbasert og dekkes fortløpende direkte over drift. Det er ingen fondsmidler knyttet opp mot ordningen. Pensjonsmidlene i forsikringsselskapene og pensjonsforpliktelse etter NRSP-beregningen er ført i balansen. Under henvisning til ovenstående og sakens dokumenter vil rådmannen foreslå at formannskapet overfor bystyret avgir følgende i n n s t i l l i n g 5

6 Side 6 av Forskjellen mellom pensjonspremie etter forsikringsteknisk beregning og pensjonskostnad etter NRSP-beregning dvs premieavviket utlignes over 15 år 2. Utgiftsføring av kr ,- i 2004 dekkes ved bruk av overskudd fra Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Kjell A. Rasmussen økonomisjef 6

7 Side 7 av 43 ØKONOMISEKSJONEN Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/998/4228/ Kjell A. Rasmussen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /68 BØLGEN INVEST ASA - TEGNING AV AKSJER. Innledning. I brev av inviteres kommunen til tegning av aksjer i Bølgen Invest AS gjennom et prospekt datert 9. mars Selskapet skal i generalforsamlingen vedta kapitalforhøyelsen og omdanne selskapet til et allmennaksjeselskap (ASA). Aksjekapitalen skal forhøyes fra kr til minimum kr og maksimum kr ved tegning av minimum aksjer og maksimum aksjer pålydende kr 50 til tekningskurs kr 100. Tegningen finner sted i tidsrommet 19. mars til og med 19. mai Av prospektet går det bl. a. frem at selskapet skal gå inn med aktiv eierkapital i foretak med vekst- og lønnsomhetspotensial i regionen. Forretningsformålet er investering i innovative og kunnskapsbaserte virksomheter med betydelig markedspotensial. Hovedfokus vil være innenfor IKT, energi, miljø, marin, maritim samt kultur. Videre går det frem av prospektet at det offentlige ved SIVA, Møre og Romsdal Fylke, Kristiansund kommune, Frei kommune, Tingvoll kommune, Tustna kommune og Gjemnes kommune har vedtatt emisjonsdeltakelse med til sammen kr hvorav Kristiansund er størst med kr Tidligere behandling. I PS 02/81 behandlet bystyret følgende vedtak: Kommunen gir et foreløpig tilsagn om eventuelt å tegne aksjer for pålydende 2,5 mill. kroner, pluss overkurs til sammen 5 mill. kroner i Bølgen Invest AS u.s. Beløpet dekkes av avsatte midler i forbindelse med det ekstraordinære utbyttet fra NEAS. Det er en forutsetning for tilsagnet at målsetningen NOK 50 mill. i kapital blir nådd innen 2 år. Ønsker Bølgen Invest AS å starte selskapet med lavere kapitalbase, forbeholder kommunen seg rett til å vurdere tilsagnet på nytt.

8 Side 8 av 43 Ved at kapitalbasen i selskapet vil bli vesentlig lavere en forutsatt fremmer rådmannen legger rådmannen frem saken på nytt i henhold til forutsetningen i vedtaket. Dersom de offentlige deltakerne tegner etter de opprinnelige tilsagn, vil den offentlige andel bli liggende mellom 36,2 % og 72,3 %. Rådmannen er ikke kjent med nye opplysninger siden saken var oppe forrige gang og foreslår derfor at bystyret opprettholder sitt tilsagn. Under henvisning til ovenstående og sakens dokumenter foreslår rådmannen at formannskapet overfor bystyret avgir følgende i n n s t i l l i n g Bystyret vedtar i henhold til vedlagt prospekt å tegne aksjer pålydende NOK 50 i Bølgen Invest AS til kurs NOK 100. Utgiftene kr ,- dekkes i henhold til forrige vedtak av fond etter ekstraordinært utbytte fra NEAS. Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Kjell A. Rasmussen økonomisjef

9 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/956/3966/ Geir H. Aakvik/Harald Svendsen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Utviklingsutvalget /13 Driftsutvalget /69 SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV FREI OG KRISTIANSUND KOMMUNER AV FREI OG KRISTIANSUND KOMMUNER Folkeavstemningen om sammenslåing av Frei og Kristiansund kommuner 21. og 22. mars ga følgende resultat: Antall stemmeberettigede Antall avgitte stemmer Antall ja-stemmer Andel ja-stemmer Oppmøteprosent Frei ,5 % 67,6 % Kristiansund ,5 % 39,5 % Folkeavstemningen er rådgivende og det er kommunestyrene som avgjør spørsmålet om kommunene skal søke om å bli sammenslått til én kommune. Resultatet i Kristiansund ble en lav frammøteprosent, men med et svært tydelig flertall for sammenslåing. For Frei ble situasjonen motsatt. Det ble et knapt flertall for å slå sammen de to kommunene, men dette flertallet baserer seg på en høy valgdeltakelse (ca 30 % høyere deltakelse enn ved de siste kommunevalgene). Avstemningsresultatene gir derfor grunnlag for å innstille på at det i begge kommunene fattes positive vedtak om sammenslåing. Prosessen videre Med virkning fra ble det vedtatt en ny Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova). Loven inneholder i mye større grad enn tidligere lov bestemmelser og detaljerte føringer for hvordan sammenslåingsprosessen skal gjennomføres. Forutsatt positive sammenslåingsvedtak i begge de to kommunene, oversendes vedtakene til Kommunal- og regionaldepartementet via fylkesmannen. Departementet vil som et ledd i forberedelsene av resolusjonen innhente uttalelser fra Møre og Romsdal fylkeskommune som har uttalerett, men ikke uttaleplikt i denne saken. Imens vil Møre og Romsdal fylke ta kontakt med kommunene og innkalle kommunestyrene til et felles drøftingsmøte. Saker som skal drøftes på dette møtet, er: Valg av fellesnemnd og fullmakter for denne Tidspunkt for sammenslåing Navn på den nye kommunen Antall representanter i det nye kommunestyret Valg av revisjonsenhet for fellesnemnda Opprettelse av andre fellesorgan for å sikre gjennomføring av prosessen.

10 Kommunestyrene i Frei og Kristiansund kan samme dag som dette drøftingsmøtet er avholdt, hver for seg sette møte og gjøre vedtak på disse punktene som tidligere er drøftet. Dette forutsetter at de problemstillingene som er reist ovenfor er tilstrekkelig utredet og drøftet, enten i fellesmøtet eller i forkant av fellesmøtet. Det antas at et slikt møte først vil bli avholdt etter sommerferien. Med bakgrunn i bl.a. disse vedtakene skal det utformes en felles søknad om sammenslåing, som sendes kommunal og regionaldepartementet, med kopi til Møre og Romsdal fylke. Vedtaksresolusjonen vil bl.a. inneholde: Navn på den nye kommunen Tidspunkt for sammenslåing Antall representanter i det nye kommunestyret Vedtak om sammenslåing blir gjort av Kongen i statsråd. Vedtaksresolusjonen legger rammene for selve sammenslåingsprosessen. 17 i inndelingsloven gir kongen fullmakt til å gjøre vedtak om og å treffe de bestemmelser som er nødvendig for å gjennomføre sammenslåingen, herunder gjøre unntak fra valglov, kommunelov og enkelte særlover. Fellesnemnd Sammensetning Fellesnemnda velges av og blant representantene i de to kommunestyrene Fellesnemnda skal avspeile innbyggertallet i kommunene Minste antall representanter fra hver kommune er 5 Dersom avspeile innbyggertallet innebærer en forholdsmessig avspeiling, betyr dette at fellesnemnda skal ha minimum 5 representanter fra Frei og 16 fra Kristiansund (se imidlertid siste kulepunkt nedenfor) Fellesnemnda velger selv leder og nestleder Ønsker kommunene at fellesnemnda skal ha en annen sammensetning enn det som er beskrevet her, må dette reguleres i resolusjonen. Ordførerne i kommunene har bl.a. drøftet om fellesnemnda bør bestå av et likt antall representanter fra de to kommunene. Oppgaver for fellesnemnda Fellesnemnda har som oppgave å samordne og forberede selve sammenslåingsprosessen. Oppgaver som ligger til fellesnemnda: Fellesnemnda har ansvaret for det forberedende arbeidet med budsjett for det første driftsåret til den sammenslåtte kommunen (nytt kommunestyre vedtar budsjettet) Nemnda skal gi departementet (fylket) uttalelse om budsjettet til hver av kommunene hvert år fram til sammenslåingen er gjennomført. Nemnda kan selv opprette utvalg til å løse saker som ikke er av prinsipiell karakter. Nemnda kan få utvidede fullmakter (eks leie av kontor, kjøp av utstyr, tilsette personell i den nye kommunen, inkl. rådmann). Kommunestyrene må ta stilling til hvor stor fullmakt nemnda skal ha. Nemnda bør foreslå ny politisk og administrativ organisering. Nytt kommunestyre gjør endelig vedtak. Fellesnemndas budsjett vedtas av begge kommunestyrene. Funksjonsperioden til fellesnemnda går ut når nytt kommunestyre er konstituert

11 Lederen i fellesnemnda kaller sammen det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte innen utløpet av oktober måned. Lederen i fellesnemnda leder møtet fram til ny ordfører er valgt. Funksjonsperioden til kommunestyrene i eksisterende kommuner varer fram til sammenslåingen er et faktum. Deres ansvar er likevel (i perioden etter nytt valg) avgrenset til å avslutte virksomheten i de eksisterende kommunene. Saksbehandling i fellesnemnda Reglene i kommunelovens 59 om lovlighetskontroll gjelder også for vedtak gjort av fellesnemnda. Kommunelovens regler for valg og saksbehandling i folkevalgte organ gjelder 3 medlemmer fra ett av kommunestyrene kan be statlige myndigheter om å kontrollere om et vedtak er blitt til på lovlig måte (legalitetskontroll). Statlige myndigheter kan på eget initiativ foreta kontroll om vedtak er blitt til på lovlig måte. Reglene om åpne møter og kjønnsrepresentasjon gjelder. Fellesnemnda vil ha en svært viktig funksjon i tiden framover til sammenslåingen er et faktum. Det er derfor viktig å drøfte nøye hvilken fullmakter nemnda skal ha og hvordan sammensetningen skal være. Får nemnda små fullmakter, blir det flere saker som må behandles i kommunestyrene og risiko for ikke sammenfallende vedtak. Engangskostnader i forbindelse med sammenslåingsprosessen Staten dekker mellom 40 og 60 % av engangskostnadene i forbindelse med kommunesammenslåing. Kommunene må på grunnlag av et spesifisert budsjett som synliggjør de enkelte kostnadselementene, sende en søknad til departementet. Rådmannen vil foreslå at det nedsettes en administrativ gruppe fra begge kommunene til å utrede et slikt budsjett. Det vil i forkant av fellesmøtet bli forsøkt avklart hvilke overgangsregler som vil komme til anvendelse når det gjelder eiendomsskatt i den sammenslåtte kommunen. På grunnlag av resultatet ved folkeavstemningen tilrår rådmannen at utviklingsutvalget overfor bystyret innstiller på følgende VEDTAK: 1. Kristiansund kommune vil søke om at Kristiansund og Frei kommuner slås sammen til en kommune. 2. Rådmannen bes ta kontakt med Møre og Romsdal fylke og Frei kommune for å forberede et fellesmøte i samsvar med inndelingslovens Rådmannen bes ta kontakt med Frei kommune for i fellesskap utrede et budsjett for og en søknad om dekning av engangskostnadene ved sammenslåingen og andre, relevante tilskuddsmidler. Anton Monge rådmann Helge Carlsen kommunalsjef

12 Side 12 av 43 ØKONOMISEKSJONEN Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/120/4159/ Kjell A. Rasmussen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /70 OMFORDELING AV AKSJER I NEAS. Kravet og dommen. Krav om omfordeling av aksjene NEAS ble fremsatt av Frei kommune i 1997 med bakgrunn i aksjonæravtalen av 1990 som hadde en passus om omfordeling av aksjer når folketallet i minst én kommune endret seg med mer 10 %. Frei mente at aksjene skulle overdras uten vederlag. En fullstendig omfordeling etter folketallet pr 31/ ville gi Fei 14 nye aksjer, mens Aure, Averøy og Kristiansund ville få 1 aksje hver. På den annen side ville Smøla måtte avgi 7 aksjer Tustna 1 aksje og Tingvoll 9 aksjer. Rettskraftig dom fra slår fast at omfordeling av aksjer pr skal skje ved at Frei overtar til sammen 14 opprinnelige aksjer med henholdsvis 6 fra Smøla, 1 fra Tustna og 7 fra Tingvoll. Vederlaget ble fastsatt til kr ,- pr aksje med tillegg av 6 % renter fra Frei måtte i tillegg betale saksomkostninger. Tilbakeholdt utbytte og renter utgjør til sammen kr ,- som kan brukes til delvis finansiering av aksjekjøpet. Ekstraordinært utbytte i forbindelse med den rettede emisjonen mot Trønder Energi AS kr ,- av dette. Dommen sier ingenting om Aure, Averøy og Kristiansund som på dette tidspunkt heller ikke hadde fremsatt krav om omfordeling. Ny aksjonæravtale. På et aksjonærmøte ble aksjonærene med unntak av Frei enige om å oppheve den opprinnelige aksjonæravtale og senere endringer. Gjeldende aksjonæravtale inneholder ingen bestemmelser om omfordeling av aksjer. Det kan derfor være tvilsomt om Aure, Averøy og Kristiansund kan kreve omfordeling siden verken aksjonæravtalen eller dommen berører dette. Dette går frem av en advokatuttalelse fra april i år til Smøla, Tustna og Tingvoll.

13 Side 13 av 43 Rådmannen vurderer saken slik at det ikke er noe stort spørsmål for Kristiansund å få 1 opprinnelig aksje i tillegg til de man har (457 opprinnelige aksjer). Dessuten har saken en økonomisk side idet en må betale for aksjen. Aure har fattet vedtak om ikke å kreve omfordeling. I tillegg virker det som at de tre kommunene som eventuelt må avgi aksjer ikke ønsker dette. Med bakgrunn i ovenstående og sakens dokumenter foreslår rådmannen at formannskapet fatter følgende VEDTAK: Kristiansund kommune krever ikke omfordeling av aksjene i NEAS. Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Kjell A. Rasmussen økonomisjef

14 Side 14 av 43 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/4/4447/04 A10/&13 Petter Ingeberg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /71 NYE REGLER FOR FORELDREBETALING I BARNEHAGENE Med virkning fra 1. mai 2004 er det innført nasjonale forskrifter om foreldrebetalingen i barnehagene. (Se vedlegg) Maksimalprisen for en heldagsplass skal ikke settes høyere enn kroner per måned, maksimalt kroner per år. Kostpenger kan komme i tillegg. Foreldrebetaling for deltidstilbud skal settes lavere enn betalingen for et heldagstilbud. Videre skal kommunen sørge for at foreldre/foresatte tilbys minimum 30 % søskenmoderasjon for 2. barn og minimum 50 % for 3. eller flere barn. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen og skal også tilbys i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager innen samme kommune. Alle kommuner skal også ha ordninger som kan tilby barnefamilier med lavest betalingsevne en reduksjon i eller fritak for foreldrebetaling. Maksimalpris og søskenmoderasjon i Kristiansund Alle de 15 barnehagene i Kristiansund har nå regulert foreldrebetalingen slik at ingen overstiger maksimalprisen. De private barnehagene er også tilsendt de nye forskriftene og bedt om å regulere foreldrebetalingen og søskenmoderasjonen i samsvar med de nasjonale bestemmelsene. Kommunen vil følge dette opp som tilsynsmyndighet ovenfor barnehagene. Når det gjelder søskenmoderasjon i de kommunale barnehagene så har man inntil i dag følgende regulativ i forhold til søskenmoderasjon: Pkt. 1.3 SØSKENMODERASJON Dersom en familie har flere barn i kommunal barnehage gis det søskenmoderasjon. Denne beregnes i forhold til summen av antall barnehageplasser som familien disponerer. Når summen av barnehageplasser ikke overstiger 100 %, gis det ikke moderasjon. Det gis 25 % moderasjon for % plass. Det gis 50 % moderasjon for % plass. Det gis 75 % moderasjon for den del som overstiger 300 %. Søskenmoderasjon kommer ikke til anvendelse for barn som har plass i skolefritidsordning. I samsvar med den nye forskriften foreslås pkt. 1.3 i betalingsregulativet endret slik: SØSKENMODERASJON Dersom familien har flere barn, som bor fast sammen og som går i barnehage gis det søskenmoderasjon. Dette gjelder også i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager innen samme kommune.

15 Side 15 av 43 Det gis 30 % moderasjon for barn nummer to. Det gis 50 % søskenmoderasjon for barn nummer tre og eventuelt barn nummer fire Dersom barna er tildelt ulik oppholdstid, regnes det barn med høyeste oppholdstid som barn nummer en, det barn med nest høyest oppholdstid som barn nummer to, osv. Søskenmoderasjon kommer ikke til anvendelse for barn som har plass i skolefritidsordning. De budsjettmessige konsekvensene av endringen i pkt 1.3 er relativt små. De fleste av de ca. 40 barna dette angår har i dag en søskenmoderasjon på 25 %. Mindreinntekten per barn per måned som følge av at det innføres en moderasjon på 30 % utgjør kr. 137 per heltidsplass per måned og vil totalt utgjøre knapt kroner på årsbasis. Mindreinntektene legges inn i forbindelse med 1. tertial 2004 og økonomiplan for kommende år. Reduksjon eller fritak for foresatte med dårlig betalingsevne Når det gjelder bestemmelsen om reduksjon eller fritak til barnefamilier med dårlig betalingsevne så ivaretas dette i pkt 1.2 i gjeldende betalingsregulativ som har følgende ordlyd. Foresatte med lav inntekt og evt. dårlig betalingsevne eller som mener å ha andre særskilte grunner for det, kan søke om redusert betalingssats. Søknadsskjema fås ved henvendelse til sosialkontoret. Søknaden behandles og avgjøres av sosialkontoret. I den forbindelse opplyses det at sosialkontoret for ca. fem år siden fikk overført kroner fra budsjettet til barnehagene for å ivareta denne type søknader. Slik mulighet for betalingsreduksjon gjelder også foresatte med barn i private barnehager. Med utgangspunkt i det som her er nevnt legges saken fram for driftsutvalget med følgende Forslag til VEDTAK 1. Punkt 1.3 i betalingsregulativet for barnehagene endres slik med virkning fra 1. mai 2004: SØSKENMODERASJON Dersom familien har flere barn, som bor fast sammen og som går i barnehage gis det søskenmoderasjon. Dette gjelder også i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager innen samme kommune. Det gis 30 % moderasjon for barn nummer to. Det gis 50 % søskenmoderasjon for barn nummer tre og eventuelt barn nummer fire Dersom barna er tildelt ulik oppholdstid, regnes det barn med høyeste oppholdstid som barn nummer en, det barn med nest høyest oppholdstid som barn nummer to, osv. Søskenmoderasjon kommer ikke til anvendelse for barn som har plass i skolefritidsordning. 2. Justering av budsjettet for barnehageområdet, ca kr i mindreinntekt per år, som følge av den nye forskriften om foreldrebetaling skjer i forbindelse med 1. tertial 2004 og i forbindelse med økonomiplan for de kommende årene. 3. Kommunalsjefen fører, på vegne av rådmannen, tilsyn med at de ikke-kommunale barnehagene følger den nye forskriften om foreldrebetaling og søskenmoderasjon. Anton Monge rådmann Just Ingebrigtsen

16 Side 16 av 43 kommunalsjef VEDLEGG Forskrift om foreldrebetaling i barnehager Fastsatt ved kongelig resolusjon av 23. april 2004 med hjemmel i lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (barnehageloven) 15a og 4 fjerde ledd. Fremmet av Barne- og familiedepartementet. 1 Maksimalgrense for foreldrebetalingen Foreldrebetaling for en plass i barnehage skal ikke settes høyere enn kroner per måned og maksimalt kroner per år. Betaling for kost kan komme i tillegg. Maksimalgrensen gjelder for et heldags ordinært barnehagetilbud innenfor gjeldende lov og forskrifter. Med heldagstilbud menes avtalt ukentlig oppholdstid på 41 timer eller mer. 2 Deltidstilbud Foreldrebetaling for et deltidstilbud skal settes lavere enn foreldrebetaling for et heldagstilbud. Med deltidstilbud menes avtalt ukentlig oppholdstid under 41 timer. 3 Moderasjonsordninger Kommunen skal sørge for at foreldre/foresatte tilbys minimum 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og minimum 50 % for 3. eller flere barn. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Reduksjon i foreldrebetalingen beregnes av foreldrebetalingen begrenset oppad til maksimalgrensen etter 1. 1.ledd i den barnehage barnet har plass. Reduksjon skal tilbys også i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager innen samme kommune. Barnehageeier skal få dekket reduksjon i foreldrebetalingen knyttet til søskenmoderasjonen av det offentlige. Kommunen kan gi lokale retningslinjer om hvordan søskenmoderasjonen skal forvaltes. Alle kommuner skal ha ordninger som kan tilby barnefamilier med lavest betalingsevne en reduksjon i eller fritak for foreldrebetaling. 4 Unntak Mulighet for å gå utover maksimalgrensen Foreldrebetalingen kan settes høyere enn den gjeldende maksimalgrensen når: a. barnehagen ellers vil bli nedlagt av økonomiske årsaker eller b. kvaliteten på barnehagetilbudet ellers vil rammes. For slikt unntak fra maksimalgrensen kreves det samtykke fra barnehagens foreldreråd. Barnehageeier må legge fram slik dokumentasjon at foreldrerådet kan etterprøve om vilkårene for å ta høyere foreldrebetaling er oppfylt og vurdere om det vil gi sitt samtykke. 5 Klage til fylkesmannen Vedtak om foreldrebetaling kan påklages til fylkesmannen. 6 Ikraftsetting Forskriften trer i kraft 1. mai 2004.

17 Side 17 av 43 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/970/4482/ Ingard Warvik Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /72 KIRKELANDET KIRKE 40 ÅRS JUBILEUM I ÅR 2004 SØKNAD OM STØTTE TIL NYTT HØYTALERANLEGG I forbindelse med planlegging av bygging av ny kirke på Kirkelandet, oppstod det en heftig debatt i Kristiansund både i forbindelse med utformingen og plasseringen av bygget. I 1964 stod det meget moderne bygget ferdig og Kirkelandet kirke ble innviet 24. mai samme år. Kirkelandet kirke har en stil som rent arkitektonisk, markerer en åpen og inkluderende kirke og kristiansunderne har, etter som årene har gått, blitt meget glade i kirken sin. Men, det klages over at menigheten har vanskeligheter med å høre godt i kirken. Det samme gjelder under forskjellige kulturarrangement i kirken. Høytaleranlegget i Kirkelandet kirke er ikke tilfredsstillende og gir svært dårlig lydkvalitet i alle sammenhenger, noe som delvis skyldes at kirken er vanskelig akustisk, men også at høytaleranlegget er for utgående. Kirken har både hørerstaver til bruk samt teleslynge, men både mikrofoner, høytalere på veggen og det tekniske apparaturet er gammelt. Et nytt anlegg er stipulert til kr , og dette er noe Kristiansund menighet ikke makter alene. I anledning av at Kirkelandet kirke har 40-årsjubileum 24. mai, har Kristiansund menighet sendt en søknad til Kristiansund kommune hvor de søker om midler til å finansiere et nytt høytaleranlegg i kirken. Kommunalt ansvar: Kommunenes økonomiske ansvar for Den norske kirke er nedfelt i kirkeloven av 7. juni I loven står det bl.a. at kommunen utreder utgifter etter budsjettforslag som gjelder bygging, drift og vedlikehold av kirker. Dette skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene. Konklusjon: Kirkelandet kirke har i de senere år utviklet en betydelig aktivitet og etablert en viktig arena for utøvelsen av kirkelig kultur og annen utøvende kultur hvor kirkerommet er en naturlig arena.

18 Side 18 av 43 Med bakgrunn i det generelle kommunale ansvaret Kristiansund kommune har, samt at Kirkelandet kirke har 40-årsjubileum, ser Kristiansund kommune positivt på at det tas et ekstra løft for å oppgradere forholdene og opplevelsene i kirken. Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Just Ingebrigtsen kommunalsjef

19 Side 19 av 43 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/463/3911/ Ingard Warvik Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /73 SØKNAD OM TILSKUDD PR TIL ISTANDSETTING AV TOLLBODEN- BYGNINGEN I KRISTIANSUND Vedlegg: Beskrivelse av Det nye Tollbodenprosjektet inkl. kostnadsoverslag og finansieringsplan. Det nye Tollbodenprosjektet ble presentert for kommunens politiske ledelse i februar i år. Historikk: I november og desember 1999 ble prosjekt Tollboden/Dødeladen presentert og behandlet i henholdsvis i formannskap, sak nr. 206/99, og bystyre, sak 92/99 vedtatt at å bevilge kr til prosjektet i 2000 samt at tilsvarende beløp ble satt inn i økonomiplana i 2001 og Med bakgrunn i forannevnte bevilgning, ble det i hovedutvalget, sak 18/2000 vedtatt å inngå en samarbeidsavtale mellom Kristiansund kommune v/kultur- og utdanningsetaten og Dødeladen kultursted for tilsvarende tidsrom. Om søknaden: Anne Elisabeth Gjeldnes og Frode Alnæs har presentert en langsiktig visjon og plan hvor istandsetting av Dødeladen var første fase. I fase 2 ønsker de nå å starte arbeidet med utviklingen av Tollbodenbygningen, sannsynligvis den eldste bygningen av denne størrelse i Kristiansund. Ideene for anvendelsen av bygget er bl.a. satt opp i en søknad til Norsk Kulturråd fra november Disse ideene er samlet i prosjektbeskrivelsen som følger vedlagt. I brev av gir Norsk kulturråd etter tilrådning fra Faglig utvalg for kulturbygg beskjed om at det er fattet følgende vedtak: Kr bevilges under forutsetning av at kommunen og fylkeskommunen også bidrar med midler, og at finansieringen for øvrig går i orden. De totale ombyggingskostnader for Tollbodenprosjektet er estimert til kroner. Av dette er det søkt om offentlig støtte på 1,7 mill kroner, det resterende er privat kapital som skytes inn i bydelen. Det søkes Kristiansund kommune om et tilskudd på kr Tilsvarende beløp søkes også fra Møre og Romsdal fylke. Tilskuddene kan eventuelt fordeles over 2 eller 3 år.

20 Side 20 av 43 I retningslinjene for utbetaling av midlene fra Norsk kulturråd forutsetter det at disse er benyttet innen 2 år. På vegne av prosjektet meddeles fra Tollboden eiendom AS at de i påvente av vedtak fra Kristiansund kommune og kulturavdelinga i Møre og Romsdal Fylke, er innvilget en utsettelse av tidsfristen på 6 måneder. Ifølge opplysninger innhentet fra saksbehandler i kulturavdelinga i Møre og Romsdal Fylke er det pr. dato ikke gjort noe vedtak i saken der. De stiller seg i utgangspunktet positivt til søknaden, og regner med at vedtak blir gjort 12. mai. Fra søkerens egne argumenter for å støtte prosjektet noteres: Delta i å utvikle og markedsføre Kristiansund by og regionen Bevaring av og aktivitet i byens eldste hus(1600-tallet)og bevaringsbyen Heinsa) Gjøre de spesielle kulturskattene tilgjengelig for alle Øke kulturtilbudet i distriktet og skape et møtested for alle generasjoner Spre kunnskap om by og region til andre Konklusjon: Kristiansund kommune har merket seg at aktiviteten i og rundt Dødeladen har vært stor og positiv for virksomheten og byen, og virksomheten har fungerer som et kraftsenter og verktøy for utvikling av kulturhistoriske Innlandet/gamlebyen i Kristiansund. Rådmannen er av den formening at formålet med prosjektet vil utvide og inspirere til nye kulturtilbud i regionen, det vil kunne skape nye arbeidsplasser i skjæringen mellom næring og kultur og det vil føre til ent løft i utviklingen av de gamle bydelene og Innlandet. Rådmannen er videre av den oppfatning at en eventuell offentlig medfinansiering/ støtte i prosjektet må knyttes opp mot en kulturavtale mellom Tollboden/ Dødeladen og kommunen, slik at barn og unge kan bruke bryggene/ området aktivt til kultur- og historieaktiviteter, både som utviklingssted og sted for framføringer. Tahiti-festivalen har etablert seg som landskjent sommerfestival med et ikke ubetydelig besøk med de kulturhistoriske bygningene Dødeladen og Tollboden som naturlige arenaer. Fra en forsiktig start med 500 besøkende i år 2000, har festivalen utviklet seg til å bli en sommerfestival med et forventet besøk på inneværende år. Rådmannen mener utvikling av området har betydning for både handelsnæring, reiselivsnæring og Kristiansund som kommune- og regionsenter. Det er derfor av avgjørende betydning at området videreutvikles under den entusiasme som råder i bydelen og rådmannen har derfor forventninger til det videre arbeidet som er skissert i søknaden. Forslag til VEDTAK: 1 Kristiansund kommune bevilger kr til prosjektet pr år i 2004, 2005 og Dette under forutsetning at Møre og Romsdal Fylke bidrar med minst tilsvarende beløp til prosjektet og at prosjektet blir realisert med støtte fra Norsk Kulturråd. Beløpet dekkes årlig innenfor kulturmidlene som er avsatt til kulturminnevern, Kristiansund kommune v/rådmannen utarbeider en samarbeidsavtale med Tollboden/ Dødeladen gjeldende for samme tidsperiode, men med årlige rulleringer. Avtalen skal gjenspeile Kristiansund kommunes kultursatsing på barn og unge. Rådmannen i Kristiansund

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.04.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 05/12 TID: 04.10.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget ORIENTERING:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 4 MØTE NR.: 04/9 TID: 01.06.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007 Driftsutvalget 09.01.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/1 ATLANTERHAVSBADET - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/2 ATLANTEN UNGDOMS- OG KULTURSKOLE - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/3 PS 07/4 PS 07/5 SALGS-

Detaljer

Høringsuttalelse - Reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik

Høringsuttalelse - Reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8129 Dep 0032 OSLO Deres referanse Vår referanse Klassering Dato Sak 13/2041 2013/20111-5-383/2014-ANJO 570 02.01.2014 Høringsuttalelse - Reduksjon i amortiseringstiden

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet VEDTAK OM SAMMENSLÅING AV LARDAL OG LARVIK KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE

Kommunal- og moderniseringsdepartementet VEDTAK OM SAMMENSLÅING AV LARDAL OG LARVIK KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE KONGELIG RESOLUSJON Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsråd: Jan Tore Sanner Ref nr.: Saksnr.: 2015005420 Dato: 05.02.2016 VEDTAK OM SAMMENSLÅING AV LARDAL OG LARVIK KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 25.03.03

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 25.03.03 Bystyret 25.03.03 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/13 OVERSIKT OVER DET SÆRSKILTE SKATTEREGNSKAPET FOR 2. HALVÅR 2002. REFERANSE 232 PS 03/14 INNFØRING AV STARTLÅN 252 PS 03/15 RS CHRISTIANSUND -

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV HOF OG HOLMESTRAND KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE

Kommunal- og moderniseringsdepartementet FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV HOF OG HOLMESTRAND KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE KONGELIG RESOLUSJON Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsråd: Jan Tore Sanner Ref nr.: Saksnr.: 2016000686 Dato: 18.03.2016 FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV HOF OG HOLMESTRAND KOMMUNER I VESTFOLD

Detaljer

SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE

SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Saksbehandler: Gunnar Lillebo Arkiv: 030 &23 Arkivsaksnr.: 14/556 KOMMUNEREFORMEN - INTERIMSNEMND Ordførers innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja ::: Sett

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 7 TID: 22.06.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Medlemmer i Larvik kirkelige fellesråd innkalles med dette til møte. Varamedlemmer møter bare etter særskilt varsel. Eventuelle forfall bes meldt på tlf. 33 17

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV RISSA KOMMUNE I SØR-TRØNDELAG FYLKE OG LEKSVIK KOMMUNE I NORD-TRØNDELAG FYLKE

Kommunal- og moderniseringsdepartementet FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV RISSA KOMMUNE I SØR-TRØNDELAG FYLKE OG LEKSVIK KOMMUNE I NORD-TRØNDELAG FYLKE KONGELIG RESOLUSJON Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsråd: Jan Tore Sanner Ref nr.: Saksnr.: 2016002150 Dato: 17.06.2016 FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV RISSA KOMMUNE I SØR-TRØNDELAG FYLKE OG

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV OFFENTLIGE TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER.

RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV OFFENTLIGE TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER. Arkivsaksnr.: 11/100-1 Arkivnr.: A10 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV OFFENTLIGE TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER. Hjemmel: Forskrift om likeverdig

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 04.mai 2007 Til medlemmene i kontrollutvalget INNKALLING TIL MØTE MØTE NR.: 5/07 TID: 11.05.2007 kl. 10:00 STED: Formannskapssalen, Rådhuset SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009. Dato: 27. april 2010 Byrådssak 242/10 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2009 GOMI SARK-0870-200900099-58 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 03.03.2005

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 03.03.2005 Driftsutvalget 03.03.2005 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 05/18 SØKNAD FRA ATLANTEN KUNSTISBANE AS OM INVESTERINGSTILSKUDD OG INTENSJONSAVTALE OM ENERGIKJØP REFERANSE 614 PS 05/19 DRIFTSLØSNING FOR

Detaljer

Søknad om sammenslåing av kommunen Mosvik og Inderøy. Behandling i Inderøy kommunestyre :

Søknad om sammenslåing av kommunen Mosvik og Inderøy. Behandling i Inderøy kommunestyre : Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2009/475-44 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Inderøy kommunestyre 21/10 14.06.2010 Søknad om sammenslåing av kommunen Mosvik og Inderøy

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/5 TID: 08.03.2004 16:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 1 Oppnevning av fellesnemnda Fellesnemnda er opprettet med hjemmel i inndelingsloven 26.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen.

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.09. 2010 Møtetid: Kl. 12. 00. Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Kvenvær oppvekstsenter Kl 16:00 NB!!! Merk oppmøtested

Kvenvær oppvekstsenter Kl 16:00 NB!!! Merk oppmøtested HITRA KOMMUNE Fillan den: 18.10.2017 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2015-2019 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Kvenvær oppvekstsenter

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Tilleggsinnkalling(2)

Tilleggsinnkalling(2) STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAPET Tilleggsinnkalling(2) Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 09:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saknr: 6/14 VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ BYSTYRET Møtested: Rådhuset, 3.etg, bystyresalen : 12.06.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

Formannskapet. Innkalling

Formannskapet. Innkalling Finnøy kommune Formannskapet Innkalling Møtedato: 26.04.2017 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 14:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt innkalling.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

Kommunal-og moderniseringsdepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd:Jan Tore Sanner

Kommunal-og moderniseringsdepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd:Jan Tore Sanner Kommunal-og moderniseringsdepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd:Jan Tore Sanner Ref nr: 2045-4( Saksnr: 15/1436 Dato: 24.4.2015 VEDTAKOMSAMMENSLÅINGAV STOKKE,ANDEBUOGSANDEFJORD KOMMUNER,VESTFOLDFYLKE

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24.04.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE

SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE Saksbehandler: Gunnar Lillebo/Leif Vidar Olsen Arkiv: 00 Arkivsaksnr.: 17/16 Fullmakt og myndighet til interimnemnd og fellesnemnd BAKGRUNNSMATERIALE: I utarbeidelsen

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset : 01.03.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Dato: 08.05.2014 Møtested: Storstua, Formannskapsrommet Tidspunkt: 13:00 Forfall meldes snarest på tlf. 48 88 30 36 til sekretariatet, som sørger for innkalling

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2003 LEVANGER KONTROLLUTVALG

ÅRSRAPPORT FOR 2003 LEVANGER KONTROLLUTVALG Til Levanger kommunestyre ÅRSRAPPORT FOR 2003 LEVANGER KONTROLLUTVALG Side 1 av 5 Generelt om kontrollutvalget Kontrollutvalgets formål Alle kommuner er pålagt å ha et kontrollutvalg, jfr kommunelovens

Detaljer

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Horten Dato: 18.05.2016 kl. 18:00 Sted: Rådhuset, møterom Adalsborgen Arkivsak: 15/00045 Tilstede: Jan Nærsnes, leder Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne

Detaljer

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen Møteinnkalling TID: Onsdag den 07.06.2006, kl. 10:00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09.30-10.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg MØTEINNKALLING Dato: 09.05.2017 kl. 18:00 Sted: Lille sal i kulturhuset Ås kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 15.12.2015, kl 16:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune Arkivkode: 255 Arkivsaksnr: 2008/1093-160 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 13.01.2015 Kommunestyret 19.01.2015 Emisjon TrønderEnergi AS

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004 Bystyrets møte 24.02.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/15 VEDERLAG FRA KRISTIANSUND PARKERING AS FOR RETTEN TIL INNKREVING AV PARKERINGSGEBYR PÅ KOMMUNALE PARKERINGSPLASSER. REFERANSE 611 Q52

Detaljer

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS Vedlegg 1. Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS 1. Selskapet Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er et interkommunalt selskap dannet av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien, med hjemmel

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Myrvold. Eventuelt

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Myrvold. Eventuelt Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 26. januar 2012 Møtetid: Kl. 1000 Møtested: Namsos Samfunnshus, formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Gjennomføring av sammenslåingsvedtak

Gjennomføring av sammenslåingsvedtak Gjennomføring av sammenslåingsvedtak Inndelingslova Ålesund 14-15. mars 2017 Gjennomføring av sammenslåingsvedtak Reguleres av inndelingslova kapittel VI Kort om fellesnemnd - 26 Felles kommunestyremøte

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8671-50 Saksbehandler Lise Solgaard Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg 27.11.2017 Fellesnemnda 27.11.2017 Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Detaljer

Fellesnemda reglement og delegeringer

Fellesnemda reglement og delegeringer Fellesnemda reglement og delegeringer Reglement 1. Det opprettes en fellesnemnd som skal samordne og ta seg av forberedelse til en ny kommune, jfr. Inndelingslova 26. Fellesnemnda blir valgt av og blant

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.03.2007 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført.

MØTEINNKALLING. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet INNKALLING TIL MØTE er påført. Ordfører Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 10.03.2011 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14 eller e-post til: Bodil.J.Kostamo@vadso.kommune.no

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet KONGELIG RESOLUSJON Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsråd: Jan Tore Sanner Ref nr.: Saksnr.: 2016003617 Dato: 30. september 2016 FORSKRIFT OM NÆRMERE REGLER VED SAMMENSLÅING AV NORD-TRØNDELAG

Detaljer

ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800168 : E: 210 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Sandnes 18.04.2008 14/08 REGNSKAP

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004 Utviklingsutvalget 08.06.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/21 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLER FRA S MØTE 11.05. 2004 REFERANSE 033 PS 04/22 PS 04/23 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA S MØTE 18.05.2004

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Kontrollutvalgets møte 12.06.2006

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Kontrollutvalgets møte 12.06.2006 Kontrollutvalgets møte 12.06.2006 Møtet startet kl. 11.30 og ble avsluttet kl. 13.15 Til stede: Georg N. Lie - leder Astrid S. Torske nestleder John Storvik Solveig Holm Peder Kanestrøm Fra sekretariatet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

God Kommunal RegnskapsSkikk (GKRS)

God Kommunal RegnskapsSkikk (GKRS) God Kommunal RegnskapsSkikk (GKRS) 13 i forskrift om årsregnskap og årsberetning regulerer hvordan kommunene skal beregne og føre pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser. Dette for å være i samsvar

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL HOVEDUTVALG FOR KULTUR- OG UTDANNING KLUBBA, CAROLINE KINO- OG KONFERANSESENTER

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL HOVEDUTVALG FOR KULTUR- OG UTDANNING KLUBBA, CAROLINE KINO- OG KONFERANSESENTER KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVALG: MØTENR.: 4/2003 MØTEDATO: 08.05.2003 MØTESTED: FRA SAKNR.: PS 03/29 TIL SAKNR.: PS 03/37 KLUBBA, CAROLINE KINO- OG KONFERANSESENTER AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0001/07 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG GODKJENNING AV VALGET 0002/07 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0001/07 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG GODKJENNING AV VALGET 0002/07 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN MØTEINNKALLING Utvalg: Nytt kommunestyre Møtested: Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19:00 Kl. 18.00 er det felles middag for sittende og nytt kommunestyre i kantina. Eventuelt

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS. Saksutskrift. Kommunens årsregnskap og årsberetning Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg

KONTROLLUTVALGET I ÅS. Saksutskrift. Kommunens årsregnskap og årsberetning Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg KONTROLLUTVALGET I ÅS Saksutskrift Kommunens årsregnskap og årsberetning 2016 Arkivsak-dok. 17/00136-1 Saksbehandler Lene H. Lilleheier Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg 09.05.2017 8/17 Ås kontrollutvalgs

Detaljer

Vedtekter for næringsfondet Os kommune

Vedtekter for næringsfondet Os kommune Vedtekter for næringsfondet Os kommune 1 Hjemmel Vedtektene er vedtatt av Os kommunestyre i sak 18/13 den 25.04.2013. Vedtektene er gjeldende fra 1.1.2013. 2 Fondskapital Fondskapitalen består av midler

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 25.08.2010 Tid: 0900 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/10 10/518 SAKSPROTOKOLL: FREMTIDIG ORGANISERING AV IKAF

Detaljer

Levanger kontrollutvalg

Levanger kontrollutvalg MØTEINNKALLING Levanger kontrollutvalg TID: 22.09.2003 Kl. 13:00 STED: Revisjonens kontor, Gjensidigegården Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord

Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord Sted: Stokke rådhus, kommunestyresalen Tid: 4. desember 2014 kl 12.00 16.00 Møteleder: Erlend Larsen Til stede fra Stokke kommune: Erlend Larsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: Tid: (ca.) NB! MERK ENDRET DAT (utsatt 1 dag)

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: Tid: (ca.) NB! MERK ENDRET DAT (utsatt 1 dag) MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 02.10.2009 Tid: 09.30 (ca.) NB! MERK ENDRET DAT (utsatt 1 dag) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007 Bystyrets møte 13.03.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 07/29 UTVIKLING AV FESTIVITETEN - DISTRIKTSOPERAENS HUS - FORPROSJEKT PS 07/30 KRISTIANSUND LUFTHAVN KVERNBERGET - RULLEBANEUTVIDELSE REFERANSE

Detaljer