ÅRSPLAN FOR BARNEHAGEÅRET 2010/ 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN FOR BARNEHAGEÅRET 2010/ 2011"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR BARNEHAGEÅRET 2010/

2 Innhold INNLEDNING... 3 HVEM JOBBER HVOR?... 4 OM AVDELINGENE... 4 TEMAARBEID OG SATSNINGSOMRÅDER... 4 IKT... 5 NATUR OG MILJØVERN... 5 Kildesortering... 5 Hagen vår... 5 AVDELING GREVLING... 5 Dagsrytme... 6 Ukeplan og ukerytme... 6 Førskolegruppa... 6 AVDELING EKORN OG SKOGMUS... 7 Treåringene på Ekorn... 8 Dagsrytme... 8 Ukerytme... 8 OVERSIKT BARNEHAGEÅRET BARNEGRUPPENE

3 INNLEDNING Velkommen til et nytt barnehageår! Denne årsplanen deles ut som et supplement til den generelle delen av barnehagens årsplan. Dersom dere søker opplysninger om mer grunnleggende ting finner dere det i den. I denne delen går vi nærmere inn på satsningsområder for barnehageåret 2010/2011. Vi vil omtale våre faste rutiner og gjøremål samt noen av årets begivenheter og planer. Til slutt finnes det en oversiktsplan for dette året. Vi opplyser om at daglig informasjon samt plakater angående temaer o.l., finnes i garderoben på hver avdeling. Ta dere tid til å følge med på hva som skjer og gi oss gjerne tilbakemeldinger. Det er også lov å komme med nye ideer til ting vi kan gjøre. Vi gleder oss til et nytt år med spennende temaer og et godt foreldresamarbeid! 3

4 HVEM JOBBER HVOR? Personalet vil til tider arbeide på andre avdelinger enn de står oppført under nedenfor. I utgangspunktet vil likevel fordelingen av personalet se slik ut i år: Styrer : Hanne Kinn Berg, førskolelærer Ekorn Eva Stubberud Nina Strand Cathrine Bjørgen Sara Nymo Ryberg Skogmusa Cesilie K. Myhre Hilde Larsen pedagogisk leder, førskolelærerstud. assistent assistent assistent, fagarbeider pedagogisk leder, fagarbeider assistent Grevling Elin Strømnæss pedagogisk leder, førskolelærer Gry Hegna Nilsen assistent Wibecke Kristiansen assistent (vikariat tom ) Faste vikarer Tove Ravnsborg fagarbeider Renhold: Steiro private renhold as OM AVDELINGENE Kana barnehage har i år en søskengruppe (1-4 år), en småbarnsavdeling (1-3) år og en avdeling kun for barn over 3 år. Vi er opptatt av at både små og store skal bli godt kjent med hverandre, derfor er vi også en del sammen, spesielt i utetiden. På fester og fellesarrangementer deltar alle avdelingene. TEMAARBEID OG SATSNINGSOMRÅDER Det finnes mange arbeidsmetoder for å sikre at innholdet i barnehagen samsvarer med barnehageloven og rammeplanen. Leken er det absolutt mest sentrale i barnehagehverdagen. Her skapes de gode relasjonene og leken er grunnleggende for barnas utvikling av sosial kompetanse. Det skal alltid legges til rette for at barna får utfolde seg gjennom lek (Les mer om LEK og SOSIAL KOMPETANSE i den generelle årsplanen). Vi skal ha noen temaer som følger oss gjennom hele dette barnehageåret. Alle avdelingene vil følge årstider og tradisjoner. I tillegg skal vi legge vekt på, IKT og miljøvern. 4

5 IKT IKT står for informasjons- og kommunikasjonsteknologi. I følge «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver» bør barna i barnehagen «få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap» (R06, s21). Vi har tidligere sjelden brukt digitale verktøy i arbeidet med barna i Kana barnehage. Dette året skal vi sammen med barna bruke ulike digitale verktøy aktivt i hverdagen og i forbindelse med ulike temaer. I første omgang vil dette hovedsakelig dreie seg om å la barna oftere selv ta bilder, lage fotofortellinger, skanne ulike ting og tegne digitalt. Vi vil i liten grad bruke ulike pc spill med barna. NATUR OG MILJØVERN Kildesortering Dette året skal vi ha fokus på miljøet rundt oss, og lære litt om hvordan ting henger sammen. Ungene skal få et innblikk i hva resirkulering er og hvorfor dette er så viktig for miljøet vårt. Dette er ment både for å skape gode holdninger til naturen og som en fin måte å se at resirkulering faktisk virker (Les mer om NATUR og MILJØ i vår generelle årsplan). Hagen vår På dugnaden som var i vår laget vi vår egen grønnsaks-/ urte- og frukthage. Det har ikke vært mye å høste inn denne sesongen, men vi satser på bedre avling neste vår/ sommer/ høst. Denne høsten har vi plantet masse løker, så blir det setting av poteter og såing tidlig på våren. Vi skal også investere i en kompostbinge. Hagen vår krever kontinuerlig stell, noe ungene får ta del i. AVDELING GREVLING Grevlingavdelingen består i år av 20 barn fordelt på 18 plasser. Barnas alder er 3-6 år. Vi er opptatt av at gruppa skal fungere bra sammen, at barna skal bli godt kjent med hverandre og at de skal føle en tilhørighet til gruppa. Noen ganger vil vi ha aldersinndelte aktiviteter, mens andre ganger gjør vi felles aktiviteter på avdelingen. I tillegg skal 3-åringene på Grevling ha et samarbeid med 3-åringene på Ekorn. De tilrettelagte aktivitetene vil variere fra dag til dag og i forhold til tema, men barna skal også få masse tid til å leke, for leken er det viktigste av alt! 5

6 Dagsrytme Barnehagen åpner Frokost Frilek Planlagt aktivitet/ frilek Lunsj Utelek Frukt Barnehagen stenger Ukeplan og ukerytme I år gir vi ut 2-ukersplaner med en liten oppsummering av forrige periode og en beskrivelse av neste. Der vil det redegjøres i grove trekk hva som skal skje. I tillegg kan det henge nødvendig informasjon på tavla i garderoben. Vi gjør oppmerksom på at denne planen brukes som et arbeidsredskap, og det kan skje endringer. På tavla skrives det en oppsummering av dagen. Skulle det skje endringer i forhold til planen vil det skrives på tavla, så følg med! MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG HA MED - DAG SAMLING - GRY 3- OG 4- ÅRINGENE PÅ TUR FØRSKOLEDAG FOR 5- ÅRINGENE GYM FOR FØR- SKOLEBARNA GRUPPER SAMLING - WIBECKE LESING MED JAN G MATDAG TURDAG MATDAG GRUPPER FRILEK SAMLING ELIN Førskolegruppa Førskolegruppa består av alle de barna som skal begynne i 1.klasse høsten Gjennom dette barnehageåret skal vi jobbe med skoleforberedende aktiviteter og legge til rette for at overgangen mellom barnehage og skole blir så mild som mulig. Dette året har vi valgt å bruke en fast dag på tilrettelagt førskoletrening. Det skjer hver tirsdag, mens resten av avdelingen er på tur. Denne dagen har vi gjerne samling og en planlagt aktivitet. I tillegg får hver og en etter 6

7 tur velge sang vi skal synge og hvilken bok vi skal lese til lunsj. Hver onsdag er Jan Gustavsen i barnehagen og leser for førskolebarna, denne dagen er det også gym i månedene november, januar, februar og mars. I barnehagehverdagen jobber vi blant annet med selvstendighetstrening, det å vente på tur, lytte til hverandre, ta i mot og følge beskjeder, bordskikk og hygiene. Vi oppfordrer også dere hjemme til å være bevisste på dette. AVDELING EKORN OG SKOGMUS I år er det en søskengruppe på Ekorn og småbarnsavdeling på Skogmus. Vi samarbeider på tvers av avdelingene gjennom store deler av dagen. I tillegg samarbeider vi med Grevling vedrørende barn født i Vi ønsker å skape et miljø hvor barna føler tilhørighet til både avdeling Skogmus og Ekorn, men at de har en trygg base på sin egen avdeling. Vi vil skape et miljø hvor barna kan bli bedre kjent med seg selv og hvilke muligheter som ligger for dem i verden rundt seg. Vi er opptatt av at barna får gode muligheter for lek og læring i tilrettelagte miljøer og aktiviteter, som igjen gir barna nye utfordringer og erfaringer som vil bidra til utvikling i deres tempo. Vi er opptatt av at miljøet føles trygt for både barn og foreldre, slik at barnehage tiden er en positiv opplevelse for små og store. Vi jobber for at alle barna blir satt i fokus, og at hvert enkelt barn får oppleve mestring og utfordringer tilpasset seg selv og sin utvikling. I året som kommer vil avdelingene fortsette med faste rutiner og tidspunkter (se dags rytme), men vi ønsker også og utfordre barnegruppen med aktiviteter som får barna til og ville strekke seg etter nye erfaringer og ny kunnskap. Aktivitetene vil preges av dagsform, interesser, lyst og påfunn. Vi vil også bruke mye tid på og verne om den viktige rolleleken som er med på og utvikle både sosial og emosjonell utvikling hos barna i de forskjellige aldersgruppene. Barna på Skogmus og Ekorn samles store deler av dagen og avdelingene er stort sett åpne for fri ferdsel, dette er til fordel for barna, som da får mulighet til og benytte seg av de forskjellige rommene og også til og leke med hvilke barn de måtte ønske. Vi ønsker å verne om leken til de eldste barna (selvsagt også de minste) på avdelingene og de vil få muligheten til og ha rommene for seg selv, slik at de ikke blir avbrutt i god lek, de vil også bli delt i mindre grupper med en voksen. 7

8 Treåringene på Ekorn Ekorn er som nevnt i år en søskengruppe. Dette innbærer at den er åpen for barn mellom 1 og 6 år. Pr i dag har vi 4 barn født i 2007 på Ekorn i tillegg til barn under 3 år. Denne aldersgruppen har litt andre behov enn 1 og 2- åringene og vi finner det derfor naturlig å si litt om tilbudet til disse barna. De går hver tirsdag tur sammen med 3- og 4- åringene på Grevling. Denne turen vil være noe lenger en for de øvrige barna på Ekorn og Skogmus. Hver onsdag vil vi ha en aktivitet tilrettelagt for dette alderstrinnet og deres interesser. Fredager vil vi igjen samarbeide med grevling avdelingen sine treåringer, vi vil da fokusere på for eksempel spill, turtaking og også fri lek. De vil, når de ønsker, være ute sammen med Grevlingen hver dag og vi vil etter hvert også samarbeide om noen samlingsstunder. Hver dag spiser 3- åringene lunsj på eget rom sammen med en voksen. Vi fokuserer da på bordskikk, vente på tur, samtale og vi vil også lese en bok etter barnas ønske. Dette gjør vi for at barna skal få større mulighet til god samtale og utvikling både sosialt, emosjonelt og språklig. Dagsrytme Barnehagen åpner. Alle småbarn er sammen på Ekornavdelingen Frokost på hver avdeling Frilek Utelek / aktivitet inne Lunsj på hver avdeling Sovetid/ utelek Frukt inne/3-åringene spiser ut med Grevling Alle er samlet på Ekornavdelingen Barnehagen stenger Ukerytme MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Tur for 3- og 4- åringer Turdag for -1 og 2- åringene Aktivitet for 3- åringene MATDAG MATDAG Gruppeaktiviteter. 8

9 OVERSIKT BARNEHAGEÅRET MÅNED August September Oktober Å R S T I D I N A T U R TEMA/ ARBEIDSOMRÅDER Tilvenning for nye barn Styrking av gruppefølelse Fokus på gode rutiner Bli kjent med hverandre Tema: HØST MERKEDAGER Nytt barnehageår starter 18. august Dugnad 28.september Høsttakkefest 2.november Foreldremøte 12.okt November Desember Januar E R O G T R A D K T O G M I L J Ø Vi begynner med litt juleforberedelser i slutten av november Juleforberedelser Julespill på Folkestad Juleforestilling på Sand gård m/ diakonen? Tema: VINTER Planleggingsdag 21.og 22.okt Årsmøte i Stiftelsen Foreldrekonferanser Pepperkakebaking 7.des Lucia 13. des Julebord 17. des Planleggingsdag 3. Jan. Februar I Forbereder påske Ski- og akedag Mars S Planting/såing Karneval J Foreldremøte April Mai Juni O N E R Tema: VÅR Planting såing forts. arbeid i hagen 17. mai Vi forbereder sommerfest Overnatting for førskolebarna Tema: SOMMER Påskefrokost uke mai Kristi himmelf. Foreldrekonferanser Dugnad Pinse Sommerfest 3.juni Overnatting uke 24 9

10 BARNEGRUPPENE SKOGMUS LEA, MARTINE, ALEKSANDER, CELINE OG ANDRINE EKORN JAN-FREDRIK, NOR, JULIAN, THEO, IMRE, PERNILLE, AURORA, KASPER, TUVA, ZAKARIA OG CARMEN GREVLING INGRID, ELISABETH BENJAMIN, THOMAS, SIREN, MARTIN, NOAH A, MAJA, ALEKSANDER, SIMONE, NOAH S, ISAK, AMALIE, LEANDER, NOOMI, MIA, VEMUND, DANIEL, AKSEL OG TRYM 10

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

HALVÅRSPLAN GULLGRUVA

HALVÅRSPLAN GULLGRUVA HALVÅRSPLAN GULLGRUVA Vennskap, Trygghet, Meg selv Empati, Motivasjon, Glede, Selvfølelse, Godhet, Respekt, Fellesskap, Familie, Hjem, Omsorg, Lek, Lytte, Kropp, Verdifull, Hjelpsom, Læring, Grenser, Samtaler...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Røyken barnehage Årsplan 2012-2013

Røyken barnehage Årsplan 2012-2013 En ring av gull, en riktig stor, med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner, at ringen er smidd av gode venner

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015:

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Vårt mål er at barna i Berghoff barnehage skal lære om vekt, mengde, tall, former og matematiske begreper gjennom ulike spill og aktiviteter, og at

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 YTTERØY BARNEHAGE SKOGSTJERNA

ÅRSPLAN 2014/2015 YTTERØY BARNEHAGE SKOGSTJERNA ÅRSPLAN 2014/2015 YTTERØY BARNEHAGE SKOGSTJERNA 1. Generelt om Ytterøy barnehage Høsten 2014 er det 32 barn i alderen 1-5 år som har tilhold i Ytterøy barnehage. Vi vokser stadig og det er jo flott. Vi

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MUSIKKTROLLET BARNEHAGE 2009-2010

ÅRSPLAN FOR MUSIKKTROLLET BARNEHAGE 2009-2010 ÅRSPLAN FOR MUSIKKTROLLET BARNEHAGE 2009-2010 E-post adresse: mtrollet@online.no Hjemmeside: http://www.rakkestad.kommune.no/ se Barnehager Musikktrollet barnehage Telefon: 69222080 Adresse: Lyngby alle`

Detaljer

Årsplan 2013 / 2014 TRYGGHET LEK LÆRING KVALITET RESPEKT MEDVIRKNING

Årsplan 2013 / 2014 TRYGGHET LEK LÆRING KVALITET RESPEKT MEDVIRKNING Årsplan 2013 / 2014 TRYGGHET LEK LÆRING KVALITET RESPEKT MEDVIRKNING Innholdsfortegnelse: Forord s. 1 Velkommen til Torvmoen s. 1 Personaloversikt s. 2 Personalsamarbeid s. 3 Foreldresamarbeid s. 3 Øvingsbarnehage

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

Velkommen til Vestenga barnehage

Velkommen til Vestenga barnehage Velkommen til Vestenga barnehage Vestenga er en av Hamar kommunes barnehager. Vi har fire avdelinger fylte med glade barn. To avdelinger med 9 barn under tre år på hver avdeling, og to avdelinger med 18

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Årsplan for Nordlys Barnehage

Årsplan for Nordlys Barnehage Årsplan for Nordlys Barnehage Barnehageåret 2008/2009 Innhold Hovedmål for barnehagen s. 2 Presentasjon av barnehagen s. 3 Barnegruppa s. 3 Personalet s. 3 Dagsrytme s. 5 Ukeplan s. 6 Førskolegruppe/ overgangen

Detaljer

JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014

JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014 En ring av gull, en riktig stor med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner at ringen er smidd av gode venner.

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

INNLEDNING: Totalt har vi 18 barn i alderen 3 4 år. BAMSEBARNA 2014 2015: PERSONALET 2014-2015:

INNLEDNING: Totalt har vi 18 barn i alderen 3 4 år. BAMSEBARNA 2014 2015: PERSONALET 2014-2015: Handlingsplan for Bamsehi 2014-2015 INNLEDNING: Sommerferien er vel overstått og vi skal i gang med BARNEHAGEÅRET 2014-2015. Med ny barnegruppe ser vi, på Bamsehi, frem til et spennende år med mange smil

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE

DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE PRESENTASJON Gamleskolen er som navnet sier den gamle skolen på Grua. Den ble første gang tatt i bruk i 1916. Dette innebærer at bygningen ikke er SEFRAK-registrert

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FILIPSTUA FRILUFTSBARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR FILIPSTUA FRILUFTSBARNEHAGE ÅRSPLAN FOR FILIPSTUA FRILUFTSBARNEHAGE 2012/2013 Forord til årsplanen. Årsplanen beskriver det vi i store trekk sysler med i barnehagen. Det pedagogiske grunnsynet vårt er kjent og finnes på side 3 i

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer