VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER Månestråle Barnehage, Childplanet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet"

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER Månestråle Barnehage, Childplanet MIDDELTHUNSGATE 21A, 0368 OSLO TLF:

2 Vi har den glede av å ønske deg og din familie velkommen til et spennende år i Månestråle barnehage I Månestråle barnehage har vi valgt å utarbeide en virksomhetsplan som skal gjelde for tre år av gangen. Denne høsten har vi gjort en del endringer på planen, siden det nå har gått tre år siden vi laget den første virksomhetsplanen. Planen vil bli revidert ved behov. Virksomhetsplanen er et levende dokument som skal brukes som et grunnlag og være styrende i det daglige arbeidet i barnehagen. Planen godkjennes av barnehagens Samarbeidsutvalg (SU) og gir konkret informasjon om barnehagens pedagogiske innhold og arbeid til eier, brukere og tilsynsmyndighet. I tillegg styrer vi barnehagen i samsvar med Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager og egne vedtekter. I begynnelsen av hvert barnehageår vil hver avdeling dele ut avdelingens logistikkplan og dagsrytme. Disse sier noe om hvor vi er til enhver tid og hvordan dagene våre vanligvis foreløper. Månestråle barnehage er en privat barnehage som pr. dags dato har 137 barn. Antallet kan variere i løpet av barnehageåret. Vi har 11 avdelinger med barn fra 0-6 år. 10 avdelinger med fulltidsplasser og en avdeling i åpen barnehage. Barnehagen er delt opp i tre team og avdelingene som ligger under hvert enkelt team samarbeider tett. De tre neste årene er lek hovedfokus i vårt arbeid. Leken er med på å stimulere alle sider ved barnets utvikling. Dette gjelder både språklig, sosial, emosjonell, kognitiv, og motorisk utvikling. Leken er også med på å utvikle kreativitet og nysgjerrighet. Du kan lese mer om lek og vårt syn på den senere i Virksomhetsplanen. Dette barnehageåret har vi valgt å samle alle førskolebarna til felles aktiviteter og turer på onsdager. Resten av barna på team 3 vil også være samlet denne dagen. De begynner dagen inne, og avslutter dagen ute med alle førskolebarna i Naturbarnehagen. Visjonen i vår barnehage er små barn, store skapere. Visjonen gjenspeiler vårt barnesyn og vår måte å jobbe på. Vi ser barnet som et intelligent individ, som jobber med å fylle verden med mening. De lærer gjennom å utforske, være nysgjerrig i samhandling med andre barn og nysgjerrige og undrende voksne. De siste årene har vi i Månestråle barnehage hentet inspirasjon fra Reggio Emilia pedagogikken. Vi er ikke helt i mål med dette prosjektet, og vi vil derfor fortsatt jobbe med, å hente inspirasjon fra filosofien, tenkemåten og arbeidsmetodene de bruker. Innenfor dette jobber vi spesielt med pedagogisk dokumentasjon, hvor vi dokumenterer barnas hverdag ved å skrive ukesrapporter og å ta bilder av barna. Å ha barn i barnehage kan være en ny opplevelse for både foreldre og barn. Vi håper at virksomhetsplanen kan være et godt redskap for å få informasjon om vår barnehage, og ønsker på denne måten å legge til rette for et godt samarbeid mellom dere som foreldre og oss som jobber i barnehagen. Vi ser frem til et nytt, trygt og lekent barnehageår Mvh Camilla Håkonsen Nestleder Oslo, juli 2013

3 Barnehagens mål, barnesyn og visjon «Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter.»(barnehageloven 2 Barnehagens innhold, 2. ledd) Vårt mål er: -Å gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter -Å gi hvert enkelt barn et barndomsminne utenfor hjemmet og at hvert enkelt barn blir trygg på seg selv Mål -Å stimulere barnets fysiske og sosiale utvikling VISJON SMÅ BARN, STORE SKAPERE. MEN DETTE MENER VI AT BARN OPPFATTES SOM SMÅ BORGERE MED RETTIGHETER OG ØNSKER, OG AT DE ER FULL AV FANTASI, INTELLIGENS OG VISDOM. BARNA BLIR STORE SKAPERE MED OMSORG, TRYGGHET OG RESPEKT FRA ALLE OG FRA SINE OMGIVELSER. Vårt barnesyn Alle barn kan mestre. Barn blir store skapere med omsorg, trygghet, empati og respekt i hverdagen. Barna skal få rom til å ha store tanker og frihet til å være seg selv Barna skal stå i sentrum. Barna skal kunne påvirke sin egen hverdag. Hos oss skal alle barn få lov til å være barn på sin måte. Vi voksne i barnehagen vil være viktige omsorgspersoner for barna og fyller dagene deres med opplevelser, læring og glede. Vi jobber etter rammeplanens 7 fagområder, som er: 1.Kommunikasjon, språk og tekst Samhandling med barn gjennom opplevelser, begrepsforståelse, gi rom for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer. 2. Kropp, bevegelse og helse Barna skal få gode erfaringer med friluftsliv til ulike årstider for videreutvikling av kroppsbeherskelse, grov- og finmotorikk samt forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold. 3. Kunst, kultur og kreativitet Bruk av fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. Barna skal få oppleve ulike kunstneriske og kulturelle inntrykk og å uttrykke seg på ulike måter gjennom kunst og kultur. 4. Natur, miljø og teknikk Opplevelser og undring over naturens mangfoldighet, får grunnleggende innsikt i natur, dyr, planter og vår gjensidige avhengighet. Barna skal få rom for undring, eksperimentering og utforskring. 5. Etikk, religion og filosofi Barna skal tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier, utvikling av toleranse, får kjennskap til høytider og tradisjoner. 6. Nærmiljø og samfunn Blir kjent med og delta i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet og barnehagens felleskap, utvikler forståelse for ulike tradisjoner og levesett. 7. Antall, rom og form Opplever glede over å utforske og leke med tall og former.

4 Barnehagens satsningsområde LEK Lek har en svært viktig og framtredende plass i barns liv. Barna skal ha muligheten til å leke på egne premisser, både med andre barn, voksne og alene. Lek er en viktig del av barnekulturen. Den engasjerer og gir rom for ulike inntrykk- og uttrykksformer, der barna kan tilegne seg kunnskap og øve seg i samspill med andre. Leken har også en verdi i seg selv. Barnehageloven stiller følgende krav til lek som en del av barnehagen «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.» (Barnehageloven 1 Formål, 1. ledd, første punktum) Barna bruker leken til å behandle impulser og de inspireres av ulike opplevelser i og utenfor barnehagen. Leken er slik sett et rom der barn kan prøve ut, undre seg, feile og lære seg hvordan verden er og fungerer. Dette gjelder alt fra den rene kunnskapen om hvordan ting fungerer, ulike ferdigheter knyttet til utvikling, og allmennmenneskelig kompetanse til bruk i hverdagen. Spesielt viktig er leken som samspills- og samhandlingsarena, hvor barn for første gang lærer seg hvordan de skal få venner. Lek skal være et område av barnas hverdag som er bygd på muligheter. Som voksne er vi ansvarlige for å tilrettelegge for lek og delta i leken og sikre at barn i så stor grad som mulig får et utbytte av leken i seg selv eller som en konsekvens av leken. Det viktigste er at leken sikrer at barna trives og får gode opplevelser sammen med andre. De tre teamene i barnehagen jobber med lek på ulike måter ut ifra barnas individuelle og kollektive forutsetninger.

5 Lek og vennskap I et lekefellesskap legges grunnlaget for barns vennskap med hverandre. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I denne samhandlingen legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. På den andre siden kan makt og utestenging i leken hindre vennskap og gode relasjoner. Vennskap er viktig i alle menneskers liv. I barnehagen dannes vennskap blant annen gjennom lek. Anne Greve har skrevet et doktoravhandling(greve,2007) hvor hun har studert hvordan vennskap mellom små barn kan komme til uttrykk. Hun skriver om viktigheten av at barna har et felles vi, det vil i korte trekk si at barna erfarer noe sammen og at de opplever gjensidighet. Humor og kommunikasjon barna i mellom er også viktig for at vennskap skal dannes. De yngste barna kan kommunisere seg i mellom, selv uten det verbale språket. Barna møter hverandre med blikk, stemmer, toneleie, gester og verbal tale. Kommunikasjonen i seg selv er ikke et direkte uttrykk for vennskap, men den er viktig for at vennskap skal kunne etableres og videreutvikles. De voksnes rolle i leken De voksne i barnehagen har stor betydning for barns lek og relasjoner med andre barn. Mange faktorer vil spille inn, men gjennom sine relasjoner med de små barna, vil de voksne, på godt og vondt, skape en kontekst for barns lek og samvær. Det er mulig å skille mellom en indirekte og direkte støtte i forhold til jevnaldringsrelasjoner (Os 1994). Indirekte støtte handler blant annet om kvaliteten i voksen-barn relasjonene, trygghet og tilrettelegging av barnas fysiske miljø. Direkte støtte handler mer om å gå inn i barnas samspill og lek, og for eksempel formidle kontakt, gjøre barna oppmerksomme på hverandre, hjelpe barna å fortolke hverandres signaler, regulere turtakingen og hjelpe dem å opprette og opprettholde felles fokus. De voksne kan gjennom denne type strategier fungere som støttende stillaser i barnas lek og samvær.

6 Team 1 Team 1 har barn fordelt på fire avdelinger med mellom 9 og 14 barn: Stjerneskudd, Småstjerner, Småhopene og Pluto. Barna på Team 1 er fra 0-2 år. På Team 1 har vi fokus på trygghet, omsorg og sosial kompetanse. For å gjennomføre dette, tar vi utgangspunkt i Rammeplanens syv fagområder. Barna skal føle seg velkomne og trygge i barnehagen. De skal føle tilhørighet og være en del av en gruppe. Vi skal legge til rette for at hvert enkelt barn blir sett og at deres behov blir dekket. Barna skal oppleve mestring og ha mulighet til utvikle seg etter alder og nivå. Hverdagen skal være preget av glede, humor og gode opplevelser, men det det skal også være rom for å vise andre følelser. «Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Den gjenspeiles i barns evne til å ta initiativ og til å opprettholde vennskap.» (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver s.28) Omsorg Lek Barna på team en er i hovedsak fra 9 måneder til to og et halvt år. I denne perioden er leken preget av non-verbal kommunikasjon. Etter hvert blir språket en større og større del av leken og dette fører til at vi som voksne må hjelpe og støtte barna i i lek med hverandre og oppfordre til å bruke språket som en del av leken. I løpet av tiden på team 1 går barna fra å leke hovedsakelig alene og ved siden av hverandre(parallellek) til å leke med hverandre. Denne leken betegnes som sosial lek og rollelek. «I omsorg, lek og læring vil barns sosiale kompetanse både bli uttrykt og bekreftet ved at de viser evne til å leve seg inn i andres situasjon og viser medfølelse. Barn kan tidlig vise at de bryr seg om hverandre, løser konflikter og tar andres perspektiv. De kan ta hensyn og vise omsorg. Dette skjer både gjennom kroppslige og språklige handlinger.» (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver s.28) Med utgangspunkt i dette må vi legge til rette for at barna får trening i å medvirke til positive former for samhandling. Det skal være trygt og godt å være i barnehagen. Vi har en fast dagsrytme som skal legge til rette for at dagene blir forutsigbare og rolige for de minste barna.

7 Barns medvirkning på team 1 Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaringer med deltakelse i et demokratisk samfunn (Rammeplanen for barnehager 2011:47) Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Dette gir barnet mulighet til utfordring, læring og felles opplevelser - som kan gi barn og voksne impulser og inspirasjon til videre lek og aktiviteter. I barnehagen bruker vi Frognerparken og andre steder i nærmiljøet aktivt i vårt arbeid samt Naturbarnehagen og Midtstuen som byr på større motoriske utfordringer. Hver uke legges det ut ukeplaner, dagsrapporter og bilder på vigilo. Frilufsliv og voksenrolle Barnehagen skal være full av positive voksne som tilrettelegger og sørger for at barna får gode opplevelser i alle aktiviteter i barnehagen. Team 1 trives med å være ute uavhengig av vær. Vi skal sørge for tilpassede uteområder slik at barna lettere kan bevege seg ute. «Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk.» (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver s.38) Gjennom året vil vi følge de 4 årstidene. Disse skal gjenspeiles i aktiviteter både inne og ute. Barna skal bli kjent med og trives i all slags vær. Bleieslutt/avvenning De fleste barn slutter med bleie i 2 til 3 års alderen. Først slutter de med bleie på dagen og deretter om natten. Vi ønsker at barna i så stor grad som mulig skal være tørre på dagtid før de kommer uten bleie i barnehagen. Den uformelle læringen på team 1 Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter» (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold,2. ledd) Vi benytter oss av hverdagssituasjoner for å stimulerer til læring (uformell læring) Eksempler på dette kan være at barna finner plassen sin i garderoben, rydder leker på plass, lærer seg å vente på tur, mestrer å spise selv og utvikler evnen til å vise omsorg og empati.

8 Team 2 Team 2 har barn fordelt på to avdelinger, Astronautene og Solstråler. Barna på Team 2 er fra 2-3 år. På avdelingene er det ca. 16 barn. Lek Team 2 vil fokusere på lek sett i sammenheng med arbeidsområdene natur og nærmiljø, kreativitet/ språk og sosial kompetanse. Her vil barna få mulighet til å utforske og prøve ut ulike typer sosial lek. Blant disse er rollelek, lek med objekter, konstruksjonslek og dramatisk lek. Vi anser språk og kommunikasjon som en viktig del av alle disse lekene og det er viktig at de voksne på teamet deltar i leken som språklige rollemodeller. Barna må få mulighet til å opparbeide seg et bredt repertoar av lekkompetanse, som gjør at de kan være kreative og nyskapende i leksituasjoner alene og med hverandre. Lek kan foregå overalt. Inne i barnehagen, ute i natur, nærmiljø og i sammenheng med de aktiviteter de voksne har planlagt. Vi jobber med pedagogisk dokumentasjon både i lekhverdagen (her og nå situasjoner)og i planlagte aktiviteter som utgangspunkt er å tydeliggjøring av og refleksjon rundt vårt arbeide. Natur og nærmiljø Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver påpeker at naturområder og nærmiljø gir mulighet for andre og mer varierte utfordringer enn det som er tilfelle i inne i barnehagen. På dette teamet vender vi oppmerksomheten mot barnas nysgjerrighet og vitebegjærlighet som kommer ekstra til uttrykk når vi får uventede og nye opplevelser i natur og nærmiljø. Barna mestrer etter hvert i større grad å komme seg fram til ukjente plasser og steder de ikke har nådd fram til før. Vi mener naturen og nærmiljøet kan være med på skape en mer variert hverdag for barna samtidig som de sammen som barnegruppe kan få noen felles faste holdepunkter de interesserer seg ekstra for. Det er viktig at barna i løpet av hverdagen opplever å være en del av fellesskapet Motorisk utvikling og lek Sammen med barnet vil vi utforske og undre oss over naturen. Rammeplan sier at barnehagen skal bidra til at barna opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet. I tillegg sier den at barn lærer verden og seg selv å kjenne gjennom kroppslig aktivitet, og på team 2 vil vi legge til rette for gode motoriske utfordringer både inne og ute. Vi vil fokusere på kommunikasjonen mellom barn og voksne ved og bruke nærområdet til turer og ulike utflukter, og være sammen med barna i fysisk lek. Vi vil også bruke nærmiljøet vårt aktivt for og utforske dyre- og planteriket. Dette for at barna skal få forståelse og kunnskaper om hva som finnes utendørs. Videre vil vi bruke materialer fra naturen, som steiner, mose, blader og pinner på kreative måter. Det skal også være tid til å undre seg over forandringer som skjer i de ulike årstidene. Hva skjer med bladene på trærne når det blir høst? Hvor blir det av snøen når våren kommer? I barnehagen kan vi også ha ulike forskningsprosjekter, for eksempel kan barna få erfare hvordan is blir til vann.

9 Kreativitet og språkutvikling Kreativitet ligger i krysningspunktet mellom ide og innovasjon. Team 2 ønsker å fokusere på kreative prosesser og gjennom dette framheve barns fantasi. Det er i disse fantasifulle og kreative prosessene at barn får mulighet til å uttrykke sine ideer og ønsker gjennom nonverbalt og verbalt språk. Teamet jobber med dette gjennom kunstnerisk utviklings- og prosjektarbeid knyttet opp mot ulike tema og arbeidene med dette foregår både inne i barnehagen og ute i naturen. Prosess og barnas kreative innspill og følelsen av å mestre noe er for oss viktigere enn det å produsere ferdige produkter. Barns kreativitet, nyfikenhet og lekelyst henger også nært sammen med språklig kompetanse og språklig kreativitet. Vi jobber derfor mye med historiefortelling, både kjente, kjære historier, og med variasjoner og nye versjoner av disse. Samtidig er det viktig for oss å leke med språk og kommunikasjon som en del av det hverdagslige samspillet på avdelingen. Både for å støtte opp under barns språkforståelse og språkutvikling, men også for å vekke en interesse for å å leke med språket og bruke det på både tradisjonelle og nye måter. Språklæring skal være kreativt og lystbetont. Rammeplanen skriver om dette: Barnehagen må sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. Alle barn må få et rikt og variert språkmiljø i barnehagen Sosial kompetanse I denne alderen begynner barn å bli mer opptatt av å leke sammen med andre og få venner. Dette stiller krav til barnas evne til å samhandle og være en del av et sosialt fellesskap. Vi velger derfor å fokusere ekstra mye på sosial kompetanse. Sosial kompetanse innholder alle aspekter av barns sosiale værende og noen eksempler kan være evne til empati og rolletaking, selvhevdelse, selvkontroll, prososial atferd og å glede seg gjennom lek. For å fremme dette jobber vi mye med å bruke språket(verbalt og nonverbalt) som et utgangspunkt for å forstå egne og andres positive og negative følelser. Vi prater også mye om hvordan en skal oppføre seg mot hverandre, hva det vil si å være en del av en gruppe og det å ha venner. Rammeplanen for barnehagen understreker viktigheten av barns evne til å glede seg over egne og andres mestring, å kunne sette seg inn i andres perspektiver og å kunne ta hensyn og vise omsorg for andre.

10 Team 3 Team 3 har barn fordelt på fire avdelinger, Satelittene & Kometene med ca. 30 barn tilsammen og Månene & Aliens med ca. 30 barn. Fra rammeplanen: «Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og all slags vær. Vi skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær.» Team 3 vil fokusere på friluftsliv og sosial kompetanse. Vi ønsker å gi barna utfordringer i barnehagen gjennom bl.a frilek, turer i skog og mark, turer i nærmiljøet, samt introdusere forskjellige nye leker. Gjennom arbeid med friluftsliv vil vi ta utgangspunkt i årstiden vi er i. Forskjellige årstider gir forskjellige muligheter for aktiviteter. Barnas nysgjerrighet og interesser står i sentrum og vi voksne skal være med og undre oss sammen med barna. Derfor kommer vi til å ta i bruk skoggruppemetoden som er et pedagogisk verktøy, hvor vi deler opp i mindre grupper for å skape en arena for samtaler, undring og eksperimentering. Dette kan bli inspirasjon for videre arbeid inne som ute. Vi vil at barna skal bli glad i naturen, så miljøbevissthet vil være et gjennomgående tema. Selv om vi er en by-barnehage har vi muligheten til å benytte oss av flere uteområder, blant annet Midtstuen og naturbarnehagen. Vi har også et flott nærmiljø som vi benytter oss av. Lek Leken er en viktig del av barnehagens hverdag hos barn i alle aldre. På dette teamet foregår mye av dagen ute og leken er preget av dette. Barna kan utnytte naturen og alle de mulighetene som ligger i den som et utgangspunkt for ulike typer lek. Gjennom Rammeplanen er vi også forpliktet til å inkludere uteleken i barns hverdagsliv. Uteleken er kjennetegnet av de store mulighetene som barna har til å bruke sin kreativitet og utforskertrang. Naturlige materialer og leker styrer ikke innholdet i leken i samme grad som menneskelig produserte leker gjør. Lekene har ikke en tillagt lekfunksjon som produserte leker ofte har. Teamet reiser mye på tur og tilbyr lekeaktiviteter som ski og skøyter på vinteren.

11 Sosialkompetanse Sosialkompetanse er: Samarbeid, ansvarsfølelse, selvkontroll, empati og selvhevdelse. Vi ønsker å ha fokus på sosial kompetanse fordi: - Sosial kompetanse er nøkkelen til trivsel i fellesskapet i barnehagen. - Sosial kompetanse er det viktigste utviklings og læringsmålet for alle barn. - Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. For å jobbe med sosialkompetanse må vi voksne være gode rollemodeller. Språkbruk og holdninger er viktig for å videreføre dette til barna. Det handler også om at barna må bli selvstendig. Barna må lærer seg å hevde sine egne meninger og vise empati, forstå andres behov og ha en prososial atferd. Å fremme tillit mellom barn gjennom gode eksempler på relasjoner mellom barn til barn og voksne til voksen er en viktig faktorer for å kunne løse konflikter og fremme samspill. Vi må ta barna på alvor og være tilstede i barnas hverdag. Gymprosjekt Som et ekstra satsningsområde har vi gym med egen utdannet gymlærer. Når vi jobber med dette i teamet vil vi legge vekt på barnas følelse av mestring og tilrettelegge for utfordringer på barnets ferdighetsnivå. Vi vil også jobbe for at barna sammen skal heve og hjelpe hverandre i lek og andre aktiviteter samt å føle mestring sammen. FØR SOMMERFERIEN VIL ALLE FØRSKOLEBARNA DRA PÅ EN AVSLUTNINGSTUR TIL TUSENFRYD. Fra rammeplanen: «Et aktivt og tydelig personale er nødvendig for å skape et varmt og inkluderende sosialt miljø. Annerkjennende og støttende relasjoner er et grunnlag for utvikling av sosial kompetanse.» Teddy «Learning english with Teddy" (engelsk i barnehagen). Dette er et tilbud til barna på team 3. Barn i dag reiser mer enn før og kommer også i kontakt med andre språk gjennom TV, film og musikk. Teddy-prosjektet gjør det morsomt for barna å lære engelsk og er morsomt å bruke for de voksne. Målet er å stimulere engelskkunnskapene til barna i tidlig alder, gjennom lek og moro, på barnas premisser. Teddybjørnen skal brukes som snakkende bamse, som på en pedagogisk måte skal vekke barnas interesse og oppmerksomhet. Se også: Barnehager%20(BHG)/Internett%20(BHG)/ Dokumenter/Engelsk%20i %20barnehagen_veileder.pdf Førskolegruppe/Supergruppe I førskolegruppene våre skal barna forberede seg til å begynne på skolen. Barna skal gjennom det siste året i barnehagen møtes avdelingsvis hver uke. Supergruppen er en gruppe hvor alle førskolebarna i barnehagen samles hver onsdag hvor de jobber med prosjektarbeid i forhold til ulike temaer og de vil være sammen hele dagen. Vi vil alltid ha en lekende tilnærming til aktivitetene, og vi ønsker at alle barna skal oppleve mestring og glede. Barna lærer på forskjellige måter, og vi vil forsøke å variere arbeidsmetodene. Noen lærer best visuelt, noen ved å lytte og snakke, noen ved å utføre aktiviteter i prakis.

12 Åpen barnehage Child Planet Åpen barnehage er en møteplass hvor barn kan leke og føle seg trygge i et stimulerende miljø. I Åpen barnehage fokuserer vi på fysisk aktivitet, og vi ønsker at barna kan utvikle seg både sosialt og emosjonelt gjennom dette. Pedagogisk arbeid: Det meste av parken er laget av myke materialer, det er skaimatter og polstring på vegger og gulv. Her kan barna utfordre seg grovmotorisk, som for eksempel hoppe, klatre, skli, og samtidig stimulere sansemotorikken og trene balansen. Åpen barnehage ønsker at de voksne som kommer sammen med barna, er tilstede og er aktive sammen med barna i den stunden de tilbringer i lokalet. Mål: Åpen barnehage skal gi foreldre/foresatte anledning til å treffe andre voksne med barn. Åpen barnehage ønsker å gi voksne mulighet til å utveksle erfaringer og muligheten til å etablere et sosialt nettverk. Åpen barnehage er et tilbud for barn i alderen 0-6 år som ikke har et annet pedagogisk tilbud. Åpen barnehage ønsker å stimulere barnet fysisk og sosialt. I Åpen barnehage er det ansatt en pedagogisk leder, som tilbyr gjestene en pedagogisk aktivitet hver dag. Daglig leder i Månestråle barnehage, er også daglig leder i Månestråle barnehage/child planet AS - Åpen barnehage. Månedsplaner for åpen barnehage Hver måned blir det lagt ut en månedsplan på internett Månedsplanen vil også henge på tavlen ved inngangen til Child Planet. Månedsplanen vil ta utgangspunkt i Rammeplanen for barnehagen, med fokus på de syv fagområdene. Planen vil tilby en alderstilpasset aktivitet, som passer for både store og små. Hvem kan benytte Åpen barnehage? Åpen barnehage er et fint tilbud til alle barn fra 0 til skolepliktig alder, som ikke har barnehageplass. Pris Åpen barnehage 60 kroner pr. barn. Dette inkluderer kaffe, te, frukt, eventuell formingsmateriale og leker. Åpningstid Mandag-fredag fra kl

13 Start av barnehageåret og tilvenning av barn De fleste barn vil reagere med en viss usikkerhet og protester ved oppstart i barnehagen.dette gjelder særlig de yngste barna. Om barna gråter, er det ikke fordi de opplever en sorgreaksjon, men fordi de er knyttet til foreldrene. (Stein Erik Ulvund, professor i pedagogikk) Ved oppstart i barnehagen får en fast voksen hovedansvar for barnet, og skal i så stor grad som mulig være tilgjengelig gjennom dagen. Noen tips til nye foreldre i barnehagen: -Ikke trekk ut avskjeden. Si ha det til barnet og gå, ikke snu deg og kom tilbake om barnet gråter. -Om barnet gråter når du går, går det som regel raskt over, gjerne i det du er ute av syne. -Vi ønsker en tilvenning på minst tre dager, men barna bør ha kortere dager i en lengre periode utover dette. -Ring oss gjerne og spør hvordan barnet har det Noen barn vil trenge lengre tid enn andre til å bli trygge på barnehagens rutiner. Vi ha faste rutiner hver dag, og vi vil veilede barna ekstra godt ved en eventuell usikkerhet. I august driver vi med «intern flytting» fra små til store avdelinger, dette er en prosess som alltid starter om sommeren. Avgjørelsen om overflytting gjøres av alle pedagogene på huset. Vi flytter barna i denne perioden fordi mange kommer tilbake fra ferie og vi har ikke mange nye barn så tidlig. Barna flyttes alltid sammen i grupper og de har alltid en kjent voksen med seg. AUGUST 2013 De som tror at kunsten å holde en samtale gående er borte, burde forsøke å fortelle et barn til å legge seg og sove. Robert Gallagher Uke Mandag Tirsdag Onsdag Ped.møte Torsdag Fredag Lørdag Søndag 31 Tilvenning og flytting av barn 32 Tilvenning og flytting av barn 33 Ferie avslutting Tilvenning Ingen månedsplan 5 Ingen månedsplan 12 Start av bhg året Tilvenning Tilvenning Personalmøte

14 Vigilo Barnehagen forenkler og forbedrer både de daglige rutinene og kommunikasjonen med foresatte ved bruk av moderne teknologi og Vigilo er verktøyet vi har valgt å bruke i denne barnehagen. Her dokumenteres hendelser slik at de er sporbare i ettertid. Både de ansatte i barnehagen og barnas foresatte er brukere av systemet. Vigilo Barnehage er et uvurderlig verktøy til dokumentasjon, kommunikasjon, oversikt og planlegging(www.childplanet.vigilo.no). Med Vigilo kan barna sjekkes inn og ut ved å berøre bildet av barnet på en touchskjerm. Systemet har også støtte for sovelister, bleielister og matlister slik at dette kan rapporteres og dokumenteres. Foresatte vil kunne gå inn på Vigilo sin foresattportal der de har tilgang til internett om dette er hjemme, på jobb eller andre steder. Her vil de få oversikt over all informasjon som er registrert og kan legge inn ny informasjon om barnet sitt. Dette betyr at foresatte vil ha tilgang til informasjonen uavhengig av hvor de måtte oppholde seg. Vi oppfordrer alle til å legge inn fravær på vigilo om barna skal være borte på ferie/fri eller er syke. Dette gjør det lettere for oss å planlegge dagene våre Opplæring av bruk av Vigilo vil bli gitt ved starten av nytt barnehageår av de ulike avdelingene. SEPTEMBER 2013 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Ped.møte Torsdag Fredag Lørdag Søndag 36 Foreldremøte Aliens/ Månene Foreldremøte 9 10 TEAM Kometer/ Satelitter Brannvernuke 40 Team 2 Foreldremøt e Personalmøte: kurs i seksuelle overgrep mot barn

15 Generelle regler Team 1 og 2 holder seg inne ved 10 kuldegrader. Team 3 ved 15 kuldegrader. Dette avhenger også av vind og effektive kuldegrader. Hvis barnet ikke kommer i barnehagen, må avdelingen ha beskjed innen kl Siste fredag i måneden, må barnas klær tas med hjem. Dette for at dere kan få vaske klærne, bytte ut klær som er for små og for at vi får vasket garderoben. Lever alltid barnet til en voksen, gå aldri før du har fått bekreftelse på at vi har sett barnet. Husk alltid å lukke porten etter deg. Gi beskjed dersom andre henter barnet. Taushetsplikt: Vi ansatte i barnehagen har en meget streng taushetsplikt, så vi ber derfor om hjelp til å holde dette ved at man ikke stiller spørsmål om andres barn. Sykdom og hygiene OKTOBER 2013 Feber: febergrensen er 38 grader. Barnet skal være hjemme 24 timer etter at feberen har sluppet. Oppkast/diaré: Barnet skal være hjemme 48 timer etter siste opp/nedslipp. Øyekatar: Barnet kan komme samme dag hvis behandling er startet, men det anbefales å holde barnet hjemme en dag. Forkjølelse: Barnet holdes hjemme til de er symptomfrie. Vannkopper: Barnet holdes hjemme til all utslett/blemmer har tørket. Hygiene: Hendene til barna vaskes ved levering. Barna vasker hendene før hvert måltid. Hender vaskes etter at barna har vært ute/på tur. Ansatte vasker hender etter bleieskift. Papir på stellerom byttes etter hver bleie/barn. Stellerom desinfiseres minst to ganger om dagen. Kun med hjertet kan man se riktig. Det vesentlige er usynlig for øyet. Antoine De Saint-Exupèry (Den Lille Prinsen) Uke Mandag Tirsdag Onsdag Ped.møte Torsdag Fredag Lørdag Søndag 40 Høstferie 1 2 Brannøvelse Fiksesprell Personalmøte Foreldresamtaler Møte Samarbeidsut -valg (SU) (flyttes)

16 JULEFERIE 2014 NOVEMBER 2013 NÅR DERE REGISTERER JULEFERIE SKAL DETTE GJØRES I VIGILO. Barn er jordens levende blomster. Maksim Gorkij HTTP//:CHILDPLANET.VIGILO.NO I TIDSROMMET FRA 11. TIL 16. NOVEMBER DA STENGER MULIGHETEN FOR REGISTRERING PÅ FORHÅND TAKK Uke Mandag Tirsdag Onsdag Ped.møte Torsdag Fredag Lørdag Søndag 44 Foreldre- samtaler Foreldre- samtaler 4 5 Brannøvelse 6 7 Personalmøte Foreldre- samtaler 11 Innlevering juleferie barn/ ansatte Foreldre- samtaler Førstehjepskurs Førstehjepskurs 21 Tilsyn fra Frogner Bydel Foreldre- samtaler

17 Personalsamarbeid og utvikling I Månestråle barnehage vil personalsamarbeidet alltid være i fokus. Vi har tro på å bruke ressursene som er i personalgruppa, og jobber bevisst med å få til et godt samarbeidsklima. Vi har aktive tillitsvalgte og verneombud. Vi må møte hverandre med anerkjennelse og respekt, og ha tillit til hverandre. De ansatte vil gå på kurs for å heve sin kompetanse og vil underveis evaluere arbeidet vi gjør. Personalet har et personalmøte i måneden og ped.lederne samles en gang i uken hvor planlegging, evaluering og gjennomføring drøftes som utgangspunkt for videre arbeidet. I tillegg gjennomføres medarbeidersamtaler og individuell veiledning ved behov. Det er også avdelings- og administrasjonsmøter en gang i uken. Personalet deltar også på to førstehjelpskurs i løpet av barnehageåret. Dette barnehageåret vil vi blant annet satse på intern kursing med fokus på lek og sosial kompetanse. DESEMBER 2013 Lederutviklingsprosess i Childplanet Prosessen skal gjennomføres i alt fire samlinger : - Samlinger hvor vi skal få grunnlag for både teoretisk og prosessarbeid for å utvikle ledelsesstrukturer og ledelsesferdigheter. - Aktivt arbeid i mellom samlingene i teamet for å bruke det tilførte i normal drift. - Det skal gjennomføres KomPro (kommunikasjonsprofilering) på samtlige deltagere og i tillegg til enkeltresultatene en oversikt over KomPro sammensetning i ledergruppen. Dette vil være et verktøy som i stor grad kan brukes både i prosessen og i det daglige arbeid. Verktøyet som benyttes er TMP (Team Management Profile) Uke Mandag Tirsdag Onsdag Ped.møte Torsdag Fredag Lørdag Søndag Brannøvelse Personalmøte Lucia 51 Nissemarsj og nissefest BHG stengt 25 1 juledag 26 2 juledag 27 romjul romjul BHG stengt nyttåraften nyttårsdag

18 Barnas sikkerhet Vi i Månestråle barnehage Child Planet setter sikkerheten veldig høyt. Vi etterstreber gode sikkerhetsrutiner gjennom hele dagen, og personalet kontrollerer ute-og inneområdene hver dag. Bussen har egen HMS og har sjåfør med yrkessjåførbevis. Barnas sikkerhet er vårt ansvar Vi har en felles forsikring gjennom Private Barnehagers Landsforbund (PBL) for alle barna i vår barnehage, som gjelder hele døgnet så lenge de har plass i barnehagen. Vi betaler egenandelen på forsikringen den tiden barnet oppholder seg i barnehagen. Våre ansatte blir kurset i førstehjelp på barn, to ganger pr. år av Røde Kors. Vi deltar også på livredningskurs. Vi utfører jevnlig brannøvelser med små og store i barnehagen. Vi deltar på Nasjonal brannvernuke en gang i året. JANUAR 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Ped.møte Torsdag Fredag Lørdag Søndag Brannøvelse 7 Personalmøte

19 PÅSKEFERIE 2014 FEBRUAR 2014 NÅR DERE REGRISTERER PÅSKEFERIE FOR BARNA SKAL DETTE GJØRES I VIGILO. Barnet forstår menneskehjertet. Edgar Allan Poe HTTP//:CHILDPLANET.VIGILO.NO DETTE SKAL GJØRES I TIDSROMMET FRA 17. TIL 24. FEBRUAR DA STENGER MULIGHETEN FOR REGISTRERING PÅ FORHÅND TAKK Uke Mandag Tirsdag Onsdag Ped.møte Torsdag Fredag Lørdag Søndag Brannøvelse 5 6 Personalmøte Fastelaven Alle venners-dag Vinterferie Innlevering påskeferie barna og ansatte

20 Foreldresamarbeid Vi har et felles ønske om at barna skal ha det best mulig i den tiden de er i barnehagen, og dette blir det viktigste utgangspunktet for å få et godt samarbeid. For å forstå barnas behov og reaksjonsmønster er et nært samarbeid med barnas hjem en viktig forutsetning for at arbeidet i barnehagen skal fungere. Et godt samarbeid og en god kontakt som er basert på trygghet og åpenhet med alle, er et gjensidig ansvar, men hovedansvaret ligger på personalet. Det er viktig at dere er nysgjerrige, spør, og kommer med både positive og negative tilbakemeldinger i det daglige, i foreldresamtaler, i møter og gjennom undersøkelser. Hver avdeling har også en foreldrerepresentant som kan fremme saker til barnehagen og i samarbeidsutvalget(su). Det vil i løpet av barnehageåret bli holdt to foreldremøter. Foreldremøtene på høsten er avdelingsvis, mens foreldremøte på våren er samlet for hele barnehagen. Det blir gitt tilbud om to foreldresamtaler i året. Ønsker dere en samtale utenom dette, er det bare å avtale dato og tidspunkt med pedagogisk leder på avdelingen. SU og foreldrerepresentantene er med på å sikre og fremme et godt samarbeid mellom barnehagen og barnas hjem. SU skal forelegge saker som er av viktighet for barnehagens virksomhet, og har rett til å uttale seg om slike saker før avgjørelsen fattes. SU skal be om foreldrerådets syn i saker som er av særlig viktighet for de foresatte og barna. MARS 2014 Barn er de hendene som vi griper himmelen med. Henry Ward Beecher Uke Mandag Tirsdag Onsdag Ped.møte Torsdag Fredag Lørdag Søndag Møte Samarbeidsutv alg(su) 5 Brannøvelse Fiksesprell 10 Utlevering av prisdokumenta sjon og stemmeseddel Personalmøte Felles foreldremøte (Prismøte) Førstehjelpskurs Førstehjelpskurs

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet

VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet MIDDELTHUNSGATE 21A, 0368 OSLO TLF:23330644 WWW.CHILDPLANET.NO MAIL@CHILDPLANET.NO Vi har den glede av å ønske deg og din familie

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78

Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78 Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78 40 28 32 Solgløtt: 78 40 28 33 Sjøsprøyt: 78 40 28

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.»

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage ÅRSPLAN 2015/2016 «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage Åpningstid: kl. 06:45

Detaljer

Månestråle barnehage / Childplanet

Månestråle barnehage / Childplanet VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2012-2013 Månestråle barnehage / Childplanet MIDDELTHUNSGATE 21A, 0368 OSLO TLF:23330644 WWW.CHILDPLANET.NO MAIL@CHILDPLANET.NO Vi har den glede av å ønske deg og din familie

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 1 Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 OVELANDSNESET GÅRDSBARNEHAGE KRINGLETOPPEN BARNEHAGE FROLAND FRILUFTSBARNEHAGE INNLEDNING i kommunestyre 18 juni 2015 ble det besluttet at våre 3 banehager skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR STJERNESKUDDET 2015 / 2016

HANDLINGSPLAN FOR STJERNESKUDDET 2015 / 2016 HANDLINGSPLAN FOR STJERNESKUDDET 2015 / 2016 1 Innhold; Telefon... s 3 Besøksadresse... s 3 Barnegruppa og ansatte... s 3 Foreldresamarbeid... s 4 Visjoner og verdier... s 5 Hos oss på Stjerneskuddet...

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Progresjonsplan: 3.2 Kropp, bevegelse og helse. ( april 2011)

Progresjonsplan: 3.2 Kropp, bevegelse og helse. ( april 2011) . ( april 2011) I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet.

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 INNLEDNING Ønsker alle barna og foreldre velkommen til nytt barnehageår 2012-2013. I dette året har Piraten fått 9 nye barn, noen har kommet

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger Adresse: Toveien 30, 1407 Vinterbro Telefon: 64962711 E post: Togrenda.barnehage@as.kommune.no Nettadresse: www.togrendabarnehage.no Småforskerne i Ås - kan, vil og våger PRESENTASJON Barnehagen er en

Detaljer

Den russiske barnehagen

Den russiske barnehagen Den russiske barnehagen ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender 2014 Årsplan 2014 1 Innledning Om barnehagen Barnehagens hovedmål og satsinger Hva vi jobber med for å nå målene innen hvert tema Danning gjennom

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen ÅS KOMMUNE Periodeplan for Solstrålen September- november 2010 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkomne til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Vi er ferdig med tilvenningsperioden

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to Årsplan 2014-2015 for Avd. Du og jeg og vi to Velkommen til Amigos Barnehage! Informasjon om barnehagen Amigos barnehagen har 3 eiere og 11 avdelinger i forskjellige bydeler i Oslo, og startet sin virksomhet

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers landsforbund.

Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers landsforbund. Pedagogisk Plattform Søndre Dal Går d bar nehage 1.0 Generelt om bar nehagen Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GRAVDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR GRAVDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR GRAVDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR GRAVDAL BARNEHAGE 2009/2010 Side 1 av 5 Barnehagens årsplan er en forlengelse av virksomhetsplanen i kommunen, som er gjeldende for alle barnehagene. Barnehagenes

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-2018 TØYEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2015-2018 TØYEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2015-2018 TØYEN BARNEHAGE 1 INNLEDNING... 3 Barnehagens formål og samfunnsmandat:... 3 TØYEN BARNEHAGES RAMMEBETINGELSER... 4 Historien vår... 4 Barnehagens visjon og pedagogiske grunnsyn...

Detaljer

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1 Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2010 Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287 Periodeplan september - november 2010 1 Innledning Sommerferien er over og et nytt barnehageår er godt i

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer