ARKEOLOGISK REGISTRERING AV PLANOMRÅDE FOR FREMTIDIG UTFYLLING I SJØ VED LANGØYA, RE KOMMUNE VESTFOLD FYLKE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARKEOLOGISK REGISTRERING AV PLANOMRÅDE FOR FREMTIDIG UTFYLLING I SJØ VED LANGØYA, RE KOMMUNE VESTFOLD FYLKE"

Transkript

1 RAPPORT ARKEOLOGISK REGISTRERING AV PLANOMRÅDE FOR FREMTIDIG UTFYLLING I SJØ VED LANGØYA, RE KOMMUNE VESTFOLD FYLKE NORSK MARITIMT MUSEUM Prosjekt august 2010, Pål Nymoen BAKGRUNN Norsk Maritimt Museum (NMM) mottok den en henvendelse fra NOAH Holding AS representert ved Rambøll Norge AS, med forespørsel om å utrede behovet for å søke dispensasjon fra bestemmelsene i kulturminneloven (kml) 14. Saken gjaldt et skipsvrak som ligger på m dyp nær land på Langøyas vestre side. Lokaliteten har ID i kulturminnebasen Askeladden. Registreringen ble gjennomført 12 mai 2010 og konklusjonen var at vraket er rester av et skip bygget for mer enn 100 år siden og at det derfor omfattes av de formelle vernebetingelsene som er angitt i kml 14. Videre ble det fastslått at en utvidelse av nåværende steinfylling fra land vil påføre kulturminnet irreversible skader (Nymoen 2010). Senere, den , sendte Rambøll AS på vegne av NOAH ut et varsel om utvidelse av gjeldende reguleringsgrense for kaianlegg / havneareal ved industrihavnen på Langøya (fig 1). NMM varslet da at det var nødvendig å gjennomføre kulturminneregistreringer på sjøbunnen som ledd i tiltakshavers undersøkelsesplikt (kml 9). Registreringene denne rapporten redegjør for ble utført i perioden Fig 1 Utsnitt av varsel om utvidelse av havneområde ved Langøya (Rambøll AS) GJENNOMFØRING Området som skulle registreres avgrenses av friområder i nord og sør og det strekker seg ut fra land til kote ca 20 meter (fig 1). Planområdet dekker et 115 daa stort areal. Fordi området som skulle undersøkes var så stort ble metodikken lagt opp med en innledende kartlegging ved hjelp av side scan sonar, og en påfølgende inspeksjon med dykking på posisjoner identifisert ved sonarundersøkelsen. Kartleggingen med sonar ble gjennomført den Det ble avdekket 4 objekter synlig som skipsvrak samt en hel del anomalier bilder av noe som kunne være gjenstander (fig 2).

2 Fig 2 Oversikt som viserposisjon for skipsvrak eller andre anomalier påvist med sidescan sonar. Dykking ble gjennomført den og til sammen ble 8 av punktene kartlagt med sonar undersøkt nærmere. En gjennomgang av disse lagt opp etter nummerne i fig 2 følger under. REGISTRERINGER Posisjon 1, 9, 20 Disse tre punktene viste kraftige reflekser på sonaren og det tegnet tydelige bilder av et stort stålskip. Sonarbildene i fig 3 viser tydelig forskip akterskip og store åpne lasteluker. Skygge refleksen i det øverste bildet viser akterenden med propellhuset. Vraket ligger på dybder fra 12 til 20 meter og har lenge vært et kjent mål for dykkere. Fig 3 Sonarbilder av Astri Skipets opprinnelige navn er Meta og det ble bygget som dampdrevet lasteskip i 1931 ved Burntisland Shipbuilding Co i England. Det var 83 meter langt og 13 meter bredt (1575 b. reg. tonn). Clydesdale Shipowners Co. Ltd i Glasgow eide Meta, som gikk i europeisk fart og kullfart på den engelske kysten. I 1962 ble skipet kjøpt av Christiania Portland Cementfabrikk og omdøpt til Astri. Skipet sank ved Langøya fullastet med kalkstein i Vraket står på kjølen på ca. 20 meters dyp og skroget rager 8-9 meter opp fra bunnen med akterskipet som det grunneste punkt. (Kilde, historikk og sv. foto: 2

3 Posisjon 0, 19 Om lag 150 meter nord for Astri viste sonarbildene skyggen av et mindre stålfartøy som står på kjølen på 24 meters dyp (fig 4). Dette er restene av et dampskip. bygget ved Anderson & Laverick i Newcastle i Under navnet D/S Fig 4 Sonarbilde av Cement 2 Mav gikk det i kysttrafikk i England frem til 1898 da det ble kjøpt av Christiania Cementfabrikk og det ble under navnet Cement 2 satt inn i trafikken mellom sementfabrikken på Slemmestad og Kristiania. Etter noen år med sement mellom Slemmestad og Kristiania, ble fartøyet satt inn i kalksteinsfarten mellom Langøya og Slemmestad. Det sank i 1930 fullastet med kalkstein. Cement 2 er 26,3 meter lang, 6,4 meter bred, og hadde en tonnasje på 112 brutto reg. tonn. (Kilde, historikk og sv. foto: Posisjon 2 Sonaren viste tydelig flere sjøledninger i området mellom vraket av Astri og et stykke nord for Cement 2. En av disse er vist i fig 5, synlig som en stiplet linje, antakelig betonglodd som holder ledningen på plass. Dette er fra posisjon 2 (fig 2). Ledningen går omtrent 90 grader på land. Fig 5 Sonarbilde av sjøledning. Posisjon 4, 7 På m dyp helt nord i planområdet (fig 2) tegnet sonaren skygger av noe som så ut til å være en delvis nedgravet båt (fig 6). Det er ellers jevn mudder / leire / sandbunn i dette området. Dykking på stedet viste at det var en klinkbygget tresnekke, ca 7 meter lang. Halvparten av skroget var begravd i mudder og bare stevnen og deler av babord side stikker opp. Vraket er neppe eldre enn 100 år og det at det er så vidt mye dekket av mudder sier mye om hastigheten på sedimentasjonen i området. Fig 6 Sonarbilde av nedgravet tresnekke. 3

4 Posisjon 5, 6 I store deler av det undersøkte området er det jevnt, svakt skrånende terreng der bunnen er homogen sand / leire / mudder. Særlig gjelder det området fra nordre ende av eksisterende kaianlegg oppover mot plangrensen i nord (fig 2). På grunn av den jevne bunnen i dette området ble objekter som stikker opp av sjøbunnen tegnet tydelig på sonaren. Posisjonene 5,6, og 8 (fig 2) ble det dykket på for å sjekke og det viste seg at disse anomaliene besto av løse steinblokker og jernvwire / jernskrot samlet innenfor avgrensede områder (fig 7). Fig 7Sonarbilde av posisjonene 5 og 6 (fig 2). Dette viste seg være steinblokker og jernskrot Posisjon 22 Ca 150 meter sør for vraket av Astri ligger restene av et seilskip, antatt barken Vikingen bygget i Fartøyet var på 287 BRT og målte 113x27x14,2 fot. Restene av dette skipet ble tydelig avtegnet på sonaren, sammen med løse deler av skroget og en del stein som ligger spredt på bunnen rundt det (fig 8). For nærmere beskrivelse av dette skipsfunnet vises det til vår rapport av (Nymoen 2010) Fig 8 Sonarbilde av det som trolig er barken Vikingen 4

5 Barken Flora Inne i dagens kaiområde ligger restene av nok et fartøy som har en historie som i hvert i sin siste bruksperiode har en historie knyttet frakten av kalkstein fra Langøya. Det dreier seg om restene av hjuldamperen Flora bygget i Glasgow i Etter å ha gått i passasjertrafikk i flere år blant annet mellom København og Nykøping endte den som kalksteinslekter og sank til slutt ved land i 1946 der den sank med 600 tonn kalkstein i lasten. Flora Fig 9 restene av hjuldamperen Flora slik den ligger innkorporert i havnelandskapet på Langøya. (Kartkilde: KONLUSJON Kartlegging med sonar og dykkerundersøkelse viser at det finnes minst fire skipsfunn innenfor plangrensen slik den er satt i varselet fra Rambøll AS av Minst tre av disse er omfattet av bestemmelsene i kml 14 ettersom de er bygget for mer enn 100 år siden. Det påvist såpass mange anomalier med sonaren at det ikke ble tid til å dykke på alle disse innenfor den tid og kostnadsramme som var satt for denne registreringen. Etter at registreringene ble påbegynt trakk tiltakshaver planen (epost fra Rambøll AS av 24.06). Det er på det rene at minst to av skipsfunnene vil kreve søknad om dispensasjon fra kml 14 dersom man på et senere tidspunkt ønsker å gå videre med planene om utvidelse av havneområdet. 5

6 Kilder Garseg, Kai 2004: Vrakfunn, i Dykking nr , s 10. Jacobsen, Erik 1997 Cementbåtene rederihistorie gjennom hundre år. Tangen Maritime Forlag, Nærsnes. Nymoen, Pål 2007 Skjøtsel og formidling av kml 14 skipsfunn ved skilting Rapportserie arkeologi, prosjekt , Norsk Sjøfartsmuseum 2007 Nymoen, Pål 2010 Skipsvrak ved Langøya, re kommune, Vestfold fylke arkeologisk registrering. Rapportserie arkeologi, prosjekt , Norsk Sjøfartsmuseum Internett: Holmestrand Dykkerklubb: Arkiv: Norsk Maritimt Museum, funnregisteret, arkivnr ,

FRA JERNVERKSHAVN TIL SPA-HOTELL

FRA JERNVERKSHAVN TIL SPA-HOTELL FRA JERNVERKSHAVN TIL SPA-HOTELL BERETNING FRA ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER AV HAVN OG SKIPSFUNN BATTERISTRANDA, LARVIK I VESTFOLD 2010 FRA JERNVERKSHAVN TIL SPA-HOTELL Beretning fra arkeologiske undersøkelser

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, LYNGDAL KIRKE

ARKEOLOGISK REGISTRERING, LYNGDAL KIRKE NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISK REGISTRERING, LYNGDAL KIRKE LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal kirke, gnr. 162 Rapport ved Torbjørn Preus Schou RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Oversendelse resultat arkeologisk registrering - Naurak felt 2-31/129 - Nissedal kommune

Oversendelse resultat arkeologisk registrering - Naurak felt 2-31/129 - Nissedal kommune 1 av 3 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Team kulturminnevern Vår dato Vår referanse 13.01.2015 14/05020-6 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Line Grindkåsa, tlf. +47 35 91 72 97 Ugstad eiendom AS Industriveien

Detaljer

Bø kommune Lifjell sambindingsheis D

Bø kommune Lifjell sambindingsheis D TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Lifjell sambindingsheis D GNR.9, 10, BNR.38, 14 Figur 1: Utsikt fra midten av den planlagde heistraseen. Sett mot S. R A P P O RT F R A K

Detaljer

Skien kommune Mælagata 08-1395

Skien kommune Mælagata 08-1395 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Mælagata 08-1395 GNR.BNR.: 4-23, 413-1, 4-184, 4-104, 4-101, 413-1, 6-1, 413-1, 6-1. Figur 1: Bilde av hage/beiteområde ved Petersborgvegen.

Detaljer

Skien kommune Fjellet kraftstasjon

Skien kommune Fjellet kraftstasjon TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Fjellet kraftstasjon GNR. 23, BNR. 1 Økteren sett fra veien nord for Bestulåsen. Bildet er tatt mot sørøst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Områderegulering for Luravika

Områderegulering for Luravika Utvalg for byutvikling 16.02.11 sak 14/11 vedlegg 6 Områderegulering for Luravika Biologiske utredninger med fokus på marine naturtyper 2009 68 Ecofact Aksjeselskap Side 1 FORORD På oppdrag fra Asplan

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer

DELPLAN FOR LONGYEARBYEN HAVN - BYKAIA

DELPLAN FOR LONGYEARBYEN HAVN - BYKAIA DELPLAN FOR LONGYEARBYEN HAVN - BYKAIA PLANBESKRIVELSE SAKSNR.: I Side 14 Oppdragsnr.: 7111039 Oppdragsnavn: Planbeskrivelse for Delplan Longyearbyen havn/bykaia Dokument nr.: 1 Filnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Oppland fylkeskommune

Oppland fylkeskommune Oppland fylkeskommune Innhold 1. Innledning... s. 1 2. Stavkirkene i Valdres... s. 2 2.1 Bakgrunn for vurdering av kirkene... s. 2 2.2 Hedal stavkirke, Sør-Aurdal kommune... s. 3 2.3 Reinli stavkirke,

Detaljer

Utvidelse av dagbrudd for nefelinsyenitt på Stierdna/Stjernøya

Utvidelse av dagbrudd for nefelinsyenitt på Stierdna/Stjernøya Rapport 13/2008 Utvidelse av dagbrudd for nefelinsyenitt på Stierdna/Stjernøya Einar Eythórsson Elin Rose Myrvoll Forsidebilde: Napparvárri/Nabbaren på Stierdna/Stjernøya Foto Elin Rose Myrvoll 2008 II

Detaljer

Rekonstruksjon av Osebergskipets form

Rekonstruksjon av Osebergskipets form Rekonstruksjon av Osebergskipets form Rapport fra Osebergprosjektet 2006 Oslo, Roskilde, Tønsberg 18.12.2007 Forord: Denne rapporten fra Osebergprosjektet 2006 har blitt til i samarbeid mellom Kulturhistorisk

Detaljer

ARKEOLOGISK OVERVÅKNING AV ARBEIDENE MED NY E18 SENKETUNNEL PÅ SØRENGA

ARKEOLOGISK OVERVÅKNING AV ARBEIDENE MED NY E18 SENKETUNNEL PÅ SØRENGA Rapport Arkeologiske utgravninger i Gamlebyen, Oslo 57/2008 Revisjon nr.01. ARKEOLOGISK OVERVÅKNING AV ARBEIDENE MED NY E18 SENKETUNNEL PÅ SØRENGA DEL 1, TEKST Lise-Marie Bye Johansen NIKU prosjektnummer/

Detaljer

Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Kart og oppmåling Prosjektadministrasjon

Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Kart og oppmåling Prosjektadministrasjon Navn på plan/tiltak: 200921 Detaljplan for Søvik omsorgssenter Kommune: Alstahaug kommune Stedsnavn: Søvik Gårds- og bruksnr: Gnr 8 bnr 124 og bnr 137 Tiltakshaver: Stasbygg v/jøran M Eilertsen 22 95 42

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

SVELVIKSAND as. Kulturminner og kulturmiljø fra nyere tid på Verket. Utgave: 1 Dato: 2012-10-01

SVELVIKSAND as. Kulturminner og kulturmiljø fra nyere tid på Verket. Utgave: 1 Dato: 2012-10-01 Kulturminner og kulturmiljø fra nyere tid på Verket Utgave: 1 Dato: 2012-10-01 Kulturminner og kulturmiljø fra nyere tid på Verket 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kulturminner og kulturmiljø

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord...3 Kort sammendrag av

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord... 3 Kort sammendrag

Detaljer

Kulturmiljøet Mølen bruk av fjernmåling i endringsanalyser

Kulturmiljøet Mølen bruk av fjernmåling i endringsanalyser Kulturmiljøet Mølen bruk av fjernmåling i endringsanalyser Anneli Nesbakken og Ole Risbøl Vitenskapelig bedømt (refereed) artikkel Anneli Nesbakken and Ole Risbøl: The burial cairns at Mølen remote sensing

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

RAPPORT OM SJØULYKKE, SJARKEN MARION LM 7730, FORLIS PÅ MELØYFJORDEN 23. MARS 2011

RAPPORT OM SJØULYKKE, SJARKEN MARION LM 7730, FORLIS PÅ MELØYFJORDEN 23. MARS 2011 Avgitt september 2012 RAPPORT Sjø 2012/10 RAPPORT OM SJØULYKKE, SJARKEN MARION LM 7730, FORLIS PÅ MELØYFJORDEN 23. MARS 2011 Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm Tlf: 63

Detaljer

QUALITY HOTEL & RESORT SKJÆRGÅRDEN, LANGESUND KARTLEGGING AV MARINE NATURTYPER OG NATURMILJØ VED PLANLAGT HOTELLBRYGGE

QUALITY HOTEL & RESORT SKJÆRGÅRDEN, LANGESUND KARTLEGGING AV MARINE NATURTYPER OG NATURMILJØ VED PLANLAGT HOTELLBRYGGE QUALITY HOTEL & RESORT SKJÆRGÅRDEN, LANGESUND KARTLEGGING AV MARINE NATURTYPER OG NATURMILJØ VED PLANLAGT HOTELLBRYGGE WKN rapport 2013:5 4. SEPTEMBER 2013 R apport 2 013 : 5 Utførende institusjon: Wergeland

Detaljer

Kartlegging av vasspest i Oslo og Akershus, 2012

Kartlegging av vasspest i Oslo og Akershus, 2012 Kartlegging av vasspest i Oslo og Akershus, 2012 RAPPORT NR. 7/2012 FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Postboks 8111, Dep. 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 E-post: postmottak@fmoa.no Tittel:

Detaljer

FORORD. God lesning! Trude Aga Brun, Kulturarv Vestfold fylkeskommune prosjektleder

FORORD. God lesning! Trude Aga Brun, Kulturarv Vestfold fylkeskommune prosjektleder FORORD Larvik by har en spennende forhistorie og Fritzøe jernverk i Hammerdalen er på mange måter arnestedet. I denne artikkelen vil vi fortelle om historiene som skjuler seg under bakken og hva som skjer

Detaljer

PLAN BESKRI VELSE M/ ROS TI L D ETAL JREGULERI N G SMÅBÅTH AVN VI K KI LEN

PLAN BESKRI VELSE M/ ROS TI L D ETAL JREGULERI N G SMÅBÅTH AVN VI K KI LEN Oppdragsgiver Telebryggen AS Rapporttype Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for småbåthavn Vikkilen Øst 2015-16.02.2015 PLAN BESKRI VELSE M/ ROS TI L D ETAL JREGULERI N G SMÅBÅTH AVN VI K KI LEN

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

Vibeke Vandrup Martens: Vassås-prosjektet. Et ødegårdsanlegg på Gran nordre, Hof kommune, Vestfold sid. 175 189

Vibeke Vandrup Martens: Vassås-prosjektet. Et ødegårdsanlegg på Gran nordre, Hof kommune, Vestfold sid. 175 189 Varia 71 Martens: Middelalderens jordbruksbebyggelse Vibeke Vandrup. Et ødegårdsanlegg på Gran nordre, Hof kommune, Vestfold sid. 175 189 Martens: Middelalderens jordbruksbebyggelse Den tapte middelalder?

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER

DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER 1 Ultima Ratio Regum Forord Arbeidsgruppen Ski Vest har på oppdrag fra Ski kommune utarbeidet Delrapport kulturminner i forbindelse med utarbeidelse av

Detaljer