ARKEOLOGISK REGISTRERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARKEOLOGISK REGISTRERING"

Transkript

1 NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISK REGISTRERING ROM ØSTRE GNR..155 BNR.4 LYNGDAL KOMMUNE Rapport ved: Ann Monica Jensen Bueklev 1

2 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Lyngdal Gårdsnavn: Rom Østre Gårdsnummer: 155 Bruksnummer: 4 Kartreferanse Tiltakshaver: Adresse: Navn på sak: Saksnummer: Prosjektnummer: Siv.Ark MNAl Arnt Olav Penne for Odd Vintland Kvavikstranda 4580 Lyngdal Reguleringsplan for del av Gnr 155/4, Rom Østre Registrering utført: Ved: Ann Monica Jensen Bueklev, Rapport utført: Ved Ann Monica Jensen Bueklev Autom. fredete kulturminner i området: Nyere tids kulturminner i området: Registreringsnummer Id Fotodokumentasjon (APS-nummer): Ark.reg Faglige konklusjoner: Planen er ikke i konflikt med kulturminner. Automatisk fredete kulturminner Planen er i konflikt Ingen synlige, potensiale under bakken Ikke vurdert Nyere tids kulturminner Planen er i konflikt Ikke påvist til nå, nærmere arkivsjekk påkreves Ikke vurdert Videre saksgang (for saksbehandler): Registreringer Videre reg. ikke nødvendig Videre reg. nødvendig Reg. fullført Merknader Ingen merknad Tilrår spesialområde Tilrår dispensasjon Foreløpig uavklart Merknader: 2

3 Bakgrunn for undersøkelsen Det ble varslet om igangsettelse av endring av eksisterende reguleringsplan for del av gårdsnummer 155 bruksnummer 4. Hensikten med endringen er å regulere området for bebyggelse, nye leiligheter er planlagt. I forbindelse med endringen av reguleringsplanen ble det foretatt en arkeologisk registrering med hjemmel i Kulturminnevernloven av 1978, 9. Registreringen ble utført 2 juni av Ann Monica Jensen Bueklev. Gravemaskinsjåfør var Audun Svardal fra Lindland maskin. Natur- og kulturmiljø Naturmiljø Området som innbefattes av reguleringsplanen består av dyrket mark, nå brukt som slåtteeng, og gårdshus med låve og gårdstun. Området er plant og ligger sør for Sauestøa/Skrumoen, nord for eksisterende Europavei E-39. Kulturmiljø Rom i Lyngdal er rikt på fornminner, og rommer gravfelt med hauger, bosetningsspor, middelalderkirke med kirkegård. Innenfor planområdet ble det i 1925, under arbeid med tomta til eksisterende bolighus funnet et sverd og en spydspiss i jern (C25827), utdrag av oldsaksamlingens database legges ved vedlegg 1. Ill 2: Utsnitt fra Askeladden med funnsted for sverd og pilspiss markert. Rød strek viser omtrentlig hvor reguleringsplanen går. 3

4 Undersøkelsesmetode Området ble undersøkt ved maskinell flateavdekking. Dette er en metode som innebærer at det øverste matjordlaget fjernes lagvis ved hjelp av gravemaskin, i 3-4 meters brede sjakter, og at man krafser bort overskytende masse for å komme ned til undergrunnen. Denne måten å registrerer på avdekker spor etter forhistorisk aktiviteter som avtegner seg i undergrunnen, så som kokegroper, stolpehull, tråkk, graver. Som regel skiller strukturene seg ut fra den øvrige undergrunnen ved å inneholde trekull, brent leire, steiner, andre arkeologiske artefakter som keramikk. De har også en annen masse en den omkringliggende undergrunnen, være fet, humusholdig og ha en annen farge. Resultater av registreringen Det ble lagt to sjakter innenfor planområdet. Begge sjaktene er orientert øst-vest. Den vestre sjakten har en utsikker mot nord. Dette ble gjort for å unngå kloakkledningen fra huset nord for planområdet. Denne kloakkledningen ligger i matjorden og ble avdekket i vestre del av sjakt 1 samt i vestre del av utstikkeren. Sjakt 2 ble utvidet noe mot nord da det dukket opp et felt med porøs grå sand og noe stein i nordre del av sjakten. Begge sjaktene er 3,5 til 4 meter brede, og ble lagt omtrent 4 meter fra søndre plangrense. Ill 3: Kart som viser sjaktenes plassering. 4

5 Sjakt 1: orientert øst-vest, 3,5 meter bred, 20 meter lang. Matjord cm. Sjakten er beskrevet fra vest, mot øst meter: gul sand, grus, løse masser meter: noe mørkere gul sand, mer grusholdig masser som består av 1-5 cm store runde småstein. Sjakten ble utvidet mot nord med 14 meter fra sjaktens vestre ende. Dette ble gjort da en kloakkledning går fra nabohuset til gården over jordet. Ledningen ligger så høyt at man har vært borti den under pløyning. Den ble også gjenfunnet i sjakt 1 vestre ende samt i forlengelsen mot nord uten at den ble skadet. Undergrunnen i utvidelsen bestod stort sett av gulrød sand, men de nordre fem meterne var mer aurholdig. Ill 4: Bildet til venstre viser sjakt 1, tatt mot vest. Bildet til høyre viser tre strukturer som ble avdekket i vestre ende av sjakt 1, de to mørke flekkene (struktur 2 og 3) er trolig natur, mens det noe større fyllskiftet i forgrunnen (struktur 1) muligens er restene etter fjernet strømstolpe. Nærbilde av denne nedenfor. Struktur 1 var omtrent 60x60 cm, og hadde en svak oval form. Bestod av blandede masser, grå sand, gul sand, brunrød kompakt sand og lysere brun sand. Ble tolket til å være fjernet strømstolpe (inntak på gårdshusets kortvegg stemmer med dette). 5

6 Ill 5: Foto til venstre viser struktur 2 i plan, mens foto til høyre viser struktur 2 i profil. Struktur 2 og 3 bestod av grovkornet sand med en brunrød farge, og de var ganske kompakte i massene. Det ble tatt en prøve av profilen til struktur 2. Struktur 2 var om lag 15x15 cm stor mens struktur 3 var 18x18 cm stor. Sjakt 2: orientert øst-vest. Ligger fem meter øst for sjakt 1, det går en gårdsveg mellom sjaktene. 25 meter lang, 3,5 meter bred, matjorddyben lå på mellom cm. Undergrunnen bestod av rød gulrød sand med noe mer grus og aurliknende partier. Mellom 12 og 13 meter (vestfra) dukket det i nordre sjaktkant opp et parti med grå sand og noen større steiner. Sjakten ble utvidet mot nord, og hagen til gårdshuset, det grå partiet ble ikke fullstendig avdekket. Nedgravingen har en rektangulær form, om lag 2 meter (ø-v) og 3 meter (n-s). Det ble ikke observert keramikk, trekull, brent leire og liknende under avdekkingen av nedgravingen. Ill 6: Partiet med grå sand i sjakt 2. 6

7 Konklusjon Det ble ikke gjort funn av sikre strukturer under registreringen. To nedgravinger (S:1 og partiet med grå sand i sjakt 2) ble avdekket, samt to strukturer som trolig er natur (S:2 og S:3) ble avdekket under den maskinelle registreringen. For Vest-Agder fylke Ann Monica Jensen Bueklev 5 juni 2008 Kristiansand Vedlegg 1. Utklipp fra Oldsaksamlingens tilvekstkatalog på nett 2. Fotoliste 7

8 Utklipp fra Oldsaksamlingens tilvekstkatalog på nett Vedlegg 1 Oldsaksamlingen - Arkeologisk tilvekst Bakover i katalogen Videre i katalogen Gravfunn fra vikingetiden fra Rome østre (gnr. 155, brnr. 4), Lyngdal s. og pgd., Vest-Agder. a). Sterkt forrustet tveegget sverd av jern, overhjalt og knapp mangler. Sverdet har snarest vært av formen Vikingesverd fig Klingens nedre del mangler. Samlet nuværende lengde 59 cm. På klingen sitter fastrustet trerester, antagelig av skjeden. På tangen rester av mellemkavlen. b). Spydspiss av jern, som Vikingesverd fig. 21, men med bredere blad. Meget sterkt forrustet. Samlet lengde 42 cm. Funnet under gravning for en hustomt. Sakene blev funnet under flat mark ca. 1/2 m under overflaten. Ifølge meddelelse fra lærer Arne Stuestøl, som foretok en besiktigelse på stedet like efter at funnet blev gjort, fant man under arbeidet en del sten, fra "løftesten" og nedover; arbeidsfolkene la ikke merke til om stenene lå i orden. Graven var orientert nord-syd og sverdet blev funnet i gravens sydøstlige hjørne. Hr. Stuestøl anser det for utvilsomt at det på stedet har vært en grav som var nedskåret i auren. Man kunde nemlig i gravens østre kant tydelig se hvor dypt den svarte muldjord gikk ned i auren, da den tydelig skilte sig ut fra den sand som ellers overalt fantes i denne dybde. 8

9 Fotoliste Vedlegg 2 Ill nr Motiv 1 Oversikt, området som skal sjaktes sett mot vest. Stikke for reguleringsplan sees i forgrunn. 2 Utsnitt fra Askeladden med funnsted for sverd og pilspiss markert. Rød strek viser omtrentlig hvor reguleringsplanen går. 3 Kart som viser sjaktenes plassering. 4 Bildet til venstre viser sjakt 1, tatt mot vest. Bildet til høyre viser tre strukturer som ble avdekket i vestre ende av sjakt 1, de to mørke flekkene (struktur 2 og 3) er trolig natur, mens det noe større fyllskiftet i forgrunnen (struktur 1) muligens er restene etter fjernet strømstolpe. Nærbilde av denne nedenfor. 5 Foto til venstre viser struktur 2 i plan, mens foto til høyre viser struktur 2 i profil. 6 Partiet med grå sand i sjakt 2. 9

RAPPORT FRA KULTURHISTORISK SYNFARING/REGISTRERING RENNESØY KOMMUNE

RAPPORT FRA KULTURHISTORISK SYNFARING/REGISTRERING RENNESØY KOMMUNE ROGALAND FYLKESKOMMUNE REGIONALUTVIKLINGSAVDELINGEN KULTURSEKSJONEN RAPPORT FRA KULTURHISTORISK SYNFARING/REGISTRERING RENNESØY KOMMUNE HANASAND INDUSTRIOMRÅDE GNR 41, BNR. 1 Lokalitet 1 ligger på den

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, LYNGDAL KIRKE

ARKEOLOGISK REGISTRERING, LYNGDAL KIRKE NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISK REGISTRERING, LYNGDAL KIRKE LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal kirke, gnr. 162 Rapport ved Torbjørn Preus Schou RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING E39 FARDAL-OSESTAD

ARKEOLOGISK REGISTRERING E39 FARDAL-OSESTAD NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISK REGISTRERING E39 FARDAL-OSESTAD LINDESNES KOMMUNE GNR 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 10, BNR DIV Rapport ved: Ghattas Sayej,

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL LYNGDAL KOMMUNE Åmland, gnr 22, bnr 7,8,13 Utsikt

Detaljer

Fyresdal kommune Sentrum vest

Fyresdal kommune Sentrum vest TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Sentrum vest GNR. 36, BNR. 1 OG 106 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Fyresdal Gardsnavn: Landstad Gardsnummer:

Detaljer

Skien kommune Fjellet kraftstasjon

Skien kommune Fjellet kraftstasjon TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Fjellet kraftstasjon GNR. 23, BNR. 1 Økteren sett fra veien nord for Bestulåsen. Bildet er tatt mot sørøst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

ARKEOLOGISK BEFARING, MANDALSELVA

ARKEOLOGISK BEFARING, MANDALSELVA N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK BEFARING, MANDALSELVA MANDAL KOMMUNE Rapport ved: Silje Hauge 1 R A P P O R

Detaljer

Gnr 109 Bnr 10. Rapport ved Yvonne Olsen

Gnr 109 Bnr 10. Rapport ved Yvonne Olsen REGIONALAVDELINGEN F YLKESKK ONSERV ATOREN ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Andabeløy Gnr 109 Bnr 10 Flekkefjord kommune Rapport ved Yvonne Olsen RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Flekkefjord

Detaljer

Skien kommune Mælagata 08-1395

Skien kommune Mælagata 08-1395 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Mælagata 08-1395 GNR.BNR.: 4-23, 413-1, 4-184, 4-104, 4-101, 413-1, 6-1, 413-1, 6-1. Figur 1: Bilde av hage/beiteområde ved Petersborgvegen.

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER KRISTIANSAND DOMKIRKE Gnr 150 Bnr 1029 Kristiansand kommune

Detaljer

12/4425. Lier kommune.

12/4425. Lier kommune. 12/4425. Lier kommune. Planområdet er uthevet i rødt omriss. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen april 2013 Saksnavn Ekeberg i Lier Saksnummer 12/4425 Kommune Lier Gårdsnavn Ekeberg Gårds- og 154/25

Detaljer

Oversendelse resultat arkeologisk registrering - Naurak felt 2-31/129 - Nissedal kommune

Oversendelse resultat arkeologisk registrering - Naurak felt 2-31/129 - Nissedal kommune 1 av 3 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Team kulturminnevern Vår dato Vår referanse 13.01.2015 14/05020-6 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Line Grindkåsa, tlf. +47 35 91 72 97 Ugstad eiendom AS Industriveien

Detaljer

Tinn kommune Brendstaultunet

Tinn kommune Brendstaultunet TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Brendstaultunet GNR. 120, BNR. 1 Figur 1:Myr i planområdet. Tatt mot S. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn

Detaljer

Bø kommune Lifjell sambindingsheis D

Bø kommune Lifjell sambindingsheis D TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Lifjell sambindingsheis D GNR.9, 10, BNR.38, 14 Figur 1: Utsikt fra midten av den planlagde heistraseen. Sett mot S. R A P P O RT F R A K

Detaljer

22 Kv Høgefoss og Dynjan 11-3239 GNR.BNR.: 45/51, 45/92, 44/, 45/4, 45/2, 45/11

22 Kv Høgefoss og Dynjan 11-3239 GNR.BNR.: 45/51, 45/92, 44/, 45/4, 45/2, 45/11 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune 22 Kv Høgefoss og Dynjan 11-3239 GNR.BNR.: 45/51, 45/92, 44/, 45/4, 45/2, 45/11 Figur 1 P1000289. Utsikt over vannet ved startpunktet

Detaljer

RAPPORT. Bosetnings- og aktivitetsspor fra bronsealder og jernalder, hulvei og smie fra nyere tid F O R N M I N N E S E K S J O N

RAPPORT. Bosetnings- og aktivitetsspor fra bronsealder og jernalder, hulvei og smie fra nyere tid F O R N M I N N E S E K S J O N RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING x KULTURHISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I OSLO FORNMINNESEKSJONEN Postboks 6762, St. Olavs Plass 0130 Oslo F O R N M I N N E S E K S J O N Oslo 2014 Bosetnings- og aktivitetsspor

Detaljer

Rapport Utgravninger på Nes: Etterundersøkelse på

Rapport Utgravninger på Nes: Etterundersøkelse på 0 2012 Rapport Utgravninger på Nes: Etterundersøkelse på stedet for et stort vikingtidsfunn (T18194) Sæbjørg Walaker Nordeide Senter for Middelalderstudier (CMS), Universitetet i Bergen 01.02.2012 1 GNR.

Detaljer

GNR 220 BNR 71 M.FL., LOVISENBERGGATA 15 D, E OG F

GNR 220 BNR 71 M.FL., LOVISENBERGGATA 15 D, E OG F Rapport fra arkeologisk registrering Oslo kommune Byantikvaren ARKEOLOGISK RAPPORT REGISTRERING GNR 220 BNR 71 M.FL., LOVISENBERGGATA 15 D, E OG F Saksnummer: 13/523 Oppdragsgiver: Rapport ved: Tidspunkt:

Detaljer

RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING OVERPLØYDE STEINALDERLOKALITETER LILLE - EDET, GNR 60 BNR 2 HALDEN KOMMUNE, ØSTFOLD FYLKE

RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING OVERPLØYDE STEINALDERLOKALITETER LILLE - EDET, GNR 60 BNR 2 HALDEN KOMMUNE, ØSTFOLD FYLKE RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING KULTURHISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I OSLO FORNMINNESEKSJONEN Postboks 6762, St. Olavs Plass 0130 Oslo OVERPLØYDE STEINALDERLOKALITETER LILLE - EDET, GNR 60 BNR 2 HALDEN

Detaljer

Rapport: Arkeologisk flatavdekkingsundersøkelse på Svarthaugen, Gnr 29, Berge, Herøy k., Møre og Romsdal (B15862).

Rapport: Arkeologisk flatavdekkingsundersøkelse på Svarthaugen, Gnr 29, Berge, Herøy k., Møre og Romsdal (B15862). Rapport: Arkeologisk flatavdekkingsundersøkelse på Svarthaugen, Gnr 29, Berge, Herøy k., Møre og Romsdal (B15862). David N. Simpson De kulturhistoriske samlinger Bergen Museum Universitetet i Bergen September

Detaljer

RAPPORT: Arkeologisk registrering

RAPPORT: Arkeologisk registrering RAPPORT: Arkeologisk registrering Sak: Ny vannledning Kjøpmannskjær til Veibakken Gbnr 82/1, 107/12 og 112/2 Kommune Nøtterøy Saksnr 201100236 kulturarvvestfold.no Søndre del av planområdet en tidlig januarmorgen

Detaljer

Prestegård (gbr. nr. 77/1) og Eikertun Sykehjem, Hokksund, Øvre Eiker k., Buskerud, Norge

Prestegård (gbr. nr. 77/1) og Eikertun Sykehjem, Hokksund, Øvre Eiker k., Buskerud, Norge Gradiometerundersøkelse ved Eikertun Prestegård (gbr. nr. 77/1) og Eikertun Sykehjem, Hokksund, Øvre Eiker k., Buskerud, Norge av Richard Binns RB GeoArk 2008 2 Omslagsbildet: Den nordvestlige delen av

Detaljer

2014/20. Arkeologisk utgraving av hus og graver. Myklebust gnr. 3, Sola kommune, Rogaland. Barbro I. Dahl

2014/20. Arkeologisk utgraving av hus og graver. Myklebust gnr. 3, Sola kommune, Rogaland. Barbro I. Dahl B 2014/20 Arkeologisk utgraving av hus og graver. Myklebust gnr. 3, Sola kommune, Rogaland. Barbro I. Dahl Prosjektnummer: PR-10156 Journalnummer: 2007/10637 Dato: 10.11.2014 Sidetall: 228 Opplag: 30 Oppdragsgiver:

Detaljer

RAPPORT FOR DE ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER I LEVANGER SENTRUM, LEVANGER KOMMUNE, NORD-TRØNDELAG

RAPPORT FOR DE ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER I LEVANGER SENTRUM, LEVANGER KOMMUNE, NORD-TRØNDELAG NIKU OPPDRAGSRAPPORT 211/2012 RAPPORT FOR DE ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER I LEVANGER SENTRUM, LEVANGER KOMMUNE, NORD-TRØNDELAG Et samarbeidsprosjekt mellom NIKU og Nord-Trøndelag fylkeskommune Jan Brendalsmo

Detaljer

Rapport fra kulturhistorisk registrering

Rapport fra kulturhistorisk registrering Rapport fra kulturhistorisk registrering Detaljregulering Gottstøyl caravanplass Bykle kommune Gnr. 2 / bnr. 1 Rapport fra kulturhistorisk registrering Kommune: Bykle Gardsnavn: Gardsnummer: 2 Bruksnummer:

Detaljer

Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med reguleringsplanarbeid for fellesprosjektet Dovrebanen / E6.

Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med reguleringsplanarbeid for fellesprosjektet Dovrebanen / E6. Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med reguleringsplanarbeid for fellesprosjektet Dovrebanen / E6. Strekningene Akershus grense Strandlykkja st. og Kleverud Labbdalen Egil Brodshaug 2010

Detaljer

Vibeke Vandrup Martens: Vassås-prosjektet. Et ødegårdsanlegg på Gran nordre, Hof kommune, Vestfold sid. 175 189

Vibeke Vandrup Martens: Vassås-prosjektet. Et ødegårdsanlegg på Gran nordre, Hof kommune, Vestfold sid. 175 189 Varia 71 Martens: Middelalderens jordbruksbebyggelse Vibeke Vandrup. Et ødegårdsanlegg på Gran nordre, Hof kommune, Vestfold sid. 175 189 Martens: Middelalderens jordbruksbebyggelse Den tapte middelalder?

Detaljer

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVING

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVING I, I i ll D I 11 L I',I: \I\11,AI _- r Il K i, i r;;. Lb L( C I i RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVING GRAVRØYS MED FUNN FRA ELDRE ROMERTID, YNGRE BRONSEALDER OG SEINNEOLITIKUM, SAMT BOPLASSFUNN FRA SEINMESOLITIKUM

Detaljer

Oppland fylkeskommune

Oppland fylkeskommune Oppland fylkeskommune Innhold 1. Innledning... s. 1 2. Stavkirkene i Valdres... s. 2 2.1 Bakgrunn for vurdering av kirkene... s. 2 2.2 Hedal stavkirke, Sør-Aurdal kommune... s. 3 2.3 Reinli stavkirke,

Detaljer

Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Kart og oppmåling Prosjektadministrasjon

Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Kart og oppmåling Prosjektadministrasjon Navn på plan/tiltak: 200921 Detaljplan for Søvik omsorgssenter Kommune: Alstahaug kommune Stedsnavn: Søvik Gårds- og bruksnr: Gnr 8 bnr 124 og bnr 137 Tiltakshaver: Stasbygg v/jøran M Eilertsen 22 95 42

Detaljer