Funn: Det er registrert et automatisk fredet kulturminne i planområdet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Funn: Det er registrert et automatisk fredet kulturminne i planområdet."

Transkript

1 Vår ref.:07/03628 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av deler av Gran gbnr. 34/8, i Fet kommune, Akershus fylkeskommune. ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr. CS Gran 8 Funn: Det er registrert et automatisk fredet kulturminne i planområdet. R-nr. Funntype Datering Gårdsnr./-navn R Groper jernalder, nyere tid 34 Gran Bilde av mulig fangstgrop F3 funnet under kulturminneregistreringen. Sett mot nordøst. Bengta Ryste Akershus fylkeskommune

2 INNHOLD 1.0 Innledning Områdebeskrivelse Metode Funn R Groper fra jernalder-middelalder, nyere tid, gnr. 34 Gran, bnr Strukturbeskrivelse Konklusjon Anvendt litteratur Registreringsskjema med nye registreringer i Askeladden

3 1.0 Innledning I forbindelse med regulering av deler av deler av Gran, gbnr. 34/8, er det gjennomført en kulturminneregistrering i planområdet. Registreringen fant sted i juni og juli 2007 og ble utført av Lise Maren Lereim Sand og Bengta Ryste. Det ble benyttet 7 dager i felt og 3 dager til rapportarbeid. I alt 10 virkedager. Under registreringen ble det funnet et automatisk fredet kulturminne som omfatter 18 groper, R Det gjøres oppmerksom på at kulturminnet er automatisk fredet i henhold til kml. 4 og 6. Registreringen oppfyller undersøkelsesplikten i henhold til kulturminnelovens 9. Utgiftene til registreringen dekkes av tiltakshaver jf Kml Områdebeskrivelse Planområdet omfatter et skogsområde på Granåsen. I vest, sørvest og sørøst sammenfaller plangrensen med eiendomsgrensen for gbnr 34/8. I nord grenser planen mot dyrket mark på samme gård. I nordøst går plangrensen gjennom skogsområdet på nevnte eiendom. I vest grenser planområdet også mot bebyggelsen på Granåsen. Den sørøstre del av planområdet har til dels ulendt bergterreng. Nordvestre del av planområdet er relativt plant. Kart over planområdet med lokalitet R inntegnet. ØK-kart CS

4 Gårdsnavnshistorie Gårdsnavn kan være en kilde til kunnskap om gårders alder. Enkelte gårdsnavn ble brukt i bestemte tidsrom og kan dermed angi når en gård først ble ryddet. Videre kan gårdsnavn fortelle om en gårds opprinnelige virke, eller belyse karakteristiske trekk ved natur og landskap, som i dag kan være endret eller gått tapt. Planområdet utgjør en del av gården Gran. Gården nevnes første gang i skriftlige kilder i Gran er et usammensatt navn og kan derfor ha høy alder, fra jernalder eller eldre. Utdrag fra Rygh Norske Gaardnavne b.2, s Gran. Udt. gra:n. -- Grann St Grane /2. Grann Gran *Gr&bmaapeno;n f., af Trænavnet gr&bmaapeno;n, Gran. Fornminner i nærområdet Det er ikke tidligere registrert fornminner innenfor planen. Ca 450 meter nord for planområdet ligger imidlertid et gravfelt med hauger og røyser fra jernalder (R21282) 3.0 Metode Under kulturminneregistreringen er det sett etter synlige kulturminner i terrenget. Videre er det tatt prøvestikk for å avdekke eventuelle steinalderlokaliteter eller dyrkningsspor. Ved prøvestikking blir det gravd hull på rundt 50x50 cm. Massene som hentes opp blir såldet (siktet) for å påvise rester av redskapstilvirkning m.m. 4.0 Funn Under kulturminneregistreringen på Gran, gbnr. 34/1, ble det funnet 18 groper. Disse består av fem kullgroper, fire mulige kullgroper og ni mulige fangstgroper. Her følger en kort og generell beskrivelse av fangstgroper og kullgroper. Fangstgroper Fangstgroper for elg fremstår som fordypninger i terrenget. De er som regel anlagt på rekke, men kan i noen tilfeller ligge enkeltvis. Mange fangstgroper har hatt en kassekonstruksjon av tre i bunnen, som skulle hindre elgen i å komme seg opp igjen. Denne fremstår i dag ofte som en rektangulær spalte midt i gropen. Andre groper har, av samme årsak, vært forsynt med et lokk med en spalte i. Fangstgropene ble videre dekket til med kvist, gress og mose, og mellom dem ble det bygd sperregjerder, gjerne ved å utnytte stående trær. De fleste fangstgroper er bygget i perioden fra vår tidsregnings begynnelse og frem til svartedauden, i Enkelte går imidlertid tilbake til ca 3700 f.kr., og andre har vært i bruk frem til tallet (Jacobsen og Follum 1997: ). Kullgroper Kullgroper ble benyttet i den eldste kjente formen for kullfremstilling, i tilknytning til jernutvinning og smining. De eldste kullgropene er fra 500-tallet e.kr., men hovedparten tilhører tiden mellom 900- og 1300-tallet e.kr. (Jacobsen og Follum 1997: ). 4

5 4.1 R Groper fra jernalder-middelalder, nyere tid, gnr. 34 Gran, bnr. 8 Type Antall Mulig fangstgrop 9 Kullgrop 5 Mulig kullgrop 4 R omfatter fem kullgroper, fire mulige kullgroper og ni mulige fangstgroper for elg. Kulturminnet ligger rundt 370 meter sørvest for tunet på Gran gbnr.34/1 og ca 80 meter sørøst for boligen på Granåsen nr.12. Kart over lokalitet R ØK-kart CS

6 4.2 Strukturbeskrivelse Her følger en beskrivelse av de enkelte funnene gjort under kulturminneregistreringen. F1 Mulig fangstgrop Avlang grop med tydelig voll på nord- og østsiden som er henholdsvis én meter og 1,3 meter bred. Gropen ligger i blandingsskog med mosebunn. Terrenget skråner mot nordøst. Mål (uten voll): 2,1 x1,4 m, ca 90 cm dyp. Mulig fangstgrop F1. Sett mot sørøst. F2 Mulig fangstgrop Avlang grop med kasseformet bunn. Gropen ligger i granskog med mosebunn. Terrenget skråner mot nord-nordvest. Mål (uten voll): 2,1 x 1, m, ca 65 cm dyp. Mulig fangstgrop F2. Sett mot øst-sørøst. 6

7 F3 Mulig fangstgrop Oval grop med en ca én meter bred voll i nord. Gropen ligger i blandingsskog. Terrenget skråner mot nordvest. Mål (uten voll): 2,0 x 1,7 m, ca 60 cm dyp. Mulig fangstgrop F3. Sett mot nordøst. F4 Mulig fangstgrop Avlang grop med tydelig voll i vest, nord og øst som er opp til to meter bred. Gropen ligger i blandingsskog. Terrenget er nordvendt. Mål (uten voll): 2,5 x 1,6 m, ca 1,1 m dyp. Mulig fangstgrop F4. Sett mot øst. 7

8 F5 Mulig fangstgrop Rektangulær grop med en ca én meter bred voll langs nordvest- og sørvestsiden. En sti går gjennom en eventuell voll på gropens sørøstlige side. Selve gropen er steinsatt/tørrmurt langs veggene. Gropen ligger i blandingsskog. Terrenget skråner mot nordvest. Mål (uten voll): 2,3 x 1,5 m, 90 cm dyp. Mulig fangstgrop F5. Sett mot nordøst. F6 Mulig fangstgrop Avlang grop med en ca to meter bred voll i nordvest. Gropen ligger i granskog med mosebunn. Terrenget skråner mot nordvest. Mål (uten voll): 2,5 x 1,2 m, ca 1 m dyp. Mulig fangstgrop F6. Sett mot vest. 8

9 F7 Mulig fangstgrop Avlang grop med voll på nord- og sørsiden som er opp til 1,8 meter bred. Gropen ligger i granskog med mosebunn. Terrenget skråner mot nordvest. Mål (uten voll): 2,2 x 1,6 m, ca 1,0 m dyp. Mulig fangstgrop F7. Sett mot sør. F8 Mulig fangstgrop Avlang grop med kasseformet bunn. Gropen har voll på nordvest- og sørøstside som er henholdsvis ca 1,5 meter og 0,8 meter bred. Gropen ligger i granskog. Terrenget skråner svakt mot nord. Mål (uten voll): 2,0 x 1.2 m, ca 60 cm dyp. Mulig fangstgrop F8. Sett mot sør. 9

10 F9 Mulig fangstgrop Avlang, tilnærmet kvadratisk grop med en 2,5 meter bred voll i nordvest. Gropen ligger i granskog med mosebunn. Terrenget skråner svakt mot nord. Mål (uten voll): 2,3 x 1,5 m, ca 60 cm dyp. Mulig fangstgrop F9. Sett mot nord. F10 Kullgrop Sirkulær grop omgitt av en ca én meter bred voll. Det er funnet noe kull i gropen. Den ligger i granskog med mosebunn. Terrenget skråner svakt mot nord. Mål (uten voll): ca 2,0 m øst-vest og 1,6 m nord-sør, ca 40 cm dyp. Kullgrop F10. Sett mot sørøst. 10

11 F11 Kullgrop Grop uten voll. Det er påvist litt kull i gropen. Den ligger i åpen granskog. Terrenget skråner mot nord. Mål: 1,5 m/dm nordøst-sørvest og 1,0 m/dm nordvest sørøst. Kullgrop F11. Sett mot vest. F12 Kullgrop Tilnærmet sirkulær grop omgitt av en ca én meter bred voll. Det kunne ikke påvises kull i gropen. Gropen ligger i granskog like nordvest for en bergvegg. Mål (uten voll): 1,0 m nordsør og 1,3 m øst-vest, ca 25 cm dyp. Kullgrop F12. Sett mot øst-sørøst. 11

12 F13 Kullgrop Tilnærmet sirkulær grop omgitt av voll som er opp til 1,4 meter bred. Det ble funnet kull i gropen. Gropen ligger i granskog, kun en halv meter sørvest for F12 og like nordvest for en bergvegg. Mål (uten voll): 2,0 m øst-vest og 1,4 m nord-sør, ca 30 cm dyp. Kullgrop F13. Sett mot sør. F14 Kullgrop Sirkulær grop omgitt av en opp til 1,3 meter bred voll. Det er funnet noe kull i gropen. Gropen ligger i granskog med mosebunn. Terrenget skråner mot nordvest. Mål (uten voll): 1,6 m/dm. Kullgrop F14. Sett mot vest. 12

13 F15 Mulig kullgrop Sirkulær grop uten voll. Det er funnet noe kull i gropen. Gropen ligger i granskog. Mål: 1,3 m/dm, ca 25 cm dyp. Mulig kullgrop F15. Sett mot nord. F16 Mulig kullgrop Sirkulær grop omgitt av en opp til 0,5 meter bred voll. Det er funnet noe kull i gropen. Gropen ligger i granskog. Terrenget skråner mot nordvest. Mål (uten voll): 80 cm/dm, ca 20 cm dyp. Mulig kullgrop F16. Sett mot nordøst. 13

14 F17 Mulig kullgrop Tilnærmet sirkulær grop med voll i nord-nordøst. Det er funnet noe kull i gropen. Gropen ligger i granskog. Terrenget skråner mot nordvest. Mål (uten voll): 1,5 m/dm, ca 25 cm dyp. Mulig kullgrop F17. Sett mot øst. F18 Mulig kullgrop Grop med noe kull. Gropen ligger i granskog. Mål: 1,3 m/dm, ca 35 cm dyp. Mulig kullgrop F18. Sett mot sørøst. 14

15 5.0 Konklusjon Under kulturminneregistreringen ble det funnet fem kullgroper og fire mulige kullgroper. Det ble også registrert ni mulige fangstgroper i planområdet. Slike fangstgroper har ofte en øvre diameter på 5-6 meter og kan være 2 meter dype (Jacobsen og Follum 1997:182). Gropene som ble funnet på Granåsen er mindre. Derfor anses de som mulige fangstgroper. Med en videre undersøkelse vil man kunne avklare om det dreier seg om fangstgroper. 6.0 Anvendt litteratur Jacobsen, H. og J.-R. Follum 1997 Kulturminner og skogbruk. Skogbrukets kursinstitutt. Rygh, O Norske Gaardnavne. Bind II. Kristiania. 15

16 7.0 Registreringsskjema med nye registreringer i Askeladden Lokalitet Arkeologisk lokalitet - Annen arkeologisk lokalitet - Klassifisering Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Annen arkeologisk lokalitet Stedfesting Fylke: Akershus ØK-kart: CS Kommune: Fet Gårdsnavn: Museumsdistrikt: Eiendomsopplysninger Gran Kulturhistorisk museum, Oslo Kommune: Fet Gnr: 34 Festenr: 0 Bnr: 8 Seksjonsnr: 0 Geometri Koordinatsystem: (23) UTM sone 33 (EUREF89/WGS84) Nord: Øst: Metadata på digital stedfesting: Oppretting og ansvar Registrert Dato: Ansvarlig etat: Akershus fylkeskommune Utført av: Bengta Ryste Instans: Utfyllende opplysninger Kilder (litteratur m.m.): Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av deler av Gran gbnr. 34/8, i Fet kommune, Akershus fylke. Bengta Ryste Beskrivelse: Lokalitet med fem kullgroper, ni mulige fangstgroper og fire mulige kullgroper. Terrengbeskrivelse: Gropene ligger i et skogsområde. Orientering: Lokaliteten ligger rundt 370 meter sørvest for tunet på Gran gbnr.34/1 og ca 80 meter sørøst for boligen på Granåsen #12. Tilhørende enkeltminner 1 Fangstgrop AUT 2 Kullgrop AUT Vernestatus for lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: 4 Sikringssone Beskrivelse: Sikringssone på: 5 meter Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: KML Paragraf: 6 16

17 Enkeltminne Arkeologisk enkeltminne - Fangstgrop Klassifisering Kategori: Arkeologisk enkeltminne Art: Fangstgrop Opprinnelig funksjon: Jakt, fangst Hovedgruppe: Primærnæringer Status: Stedfesting Fylke: Kommune: Akershus Fet Eiendomsopplysninger Kommune: Fet Gnr: 34 Festenr: 0 Bnr: 8 Seksjonsnr: 0 Datering Datering: Jernalder - middelalder Metode: Eksakt datering: Kvalitet: Utfyllende opplysninger Beskrivelse: F1 Mulig fangstgrop. Avlang grop med tydelig voll på nord- og østsiden som er henholdsvis én meter og 1,3 meter bred. Gropen ligger i blandingsskog med mosebunn. Terrenget skråner mot nordøst. Mål (uten voll): 2,1 x1,4 m, ca 90 cm dyp. F2 Mulig fangstgrop. Avlang grop med kasseformet bunn. Gropen ligger i granskog med mosebunn. Terrenget skråner mot nordnordvest. Mål (uten voll): 2,1 x 1, m, ca 65 cm dyp. F3 Mulig fangstgrop. Oval grop med en ca én meter bred voll i nord. Gropen ligger i blandingsskog. Terrenget skråner mot nordvest. Mål (uten voll): 2,0 x 1,7 m, ca 60 cm dyp. F4 Mulig fangstgrop. Avlang grop med tydelig voll i vest, nord og øst som er opp til to meter bred. Gropen ligger i blandingsskog. Terrenget er nordvendt. Mål (uten voll): 2,5 x 1,6 m, ca 1,1 m dyp. F5 Mulig fangstgrop. Rektangulær grop med en ca én meter bred voll langs nordvest- og sørvestsiden. En sti går gjennom en eventuell voll på gropens sørøstlige side. Selve gropen er steinsatt/tørrmurt langs veggene. Gropen ligger i blandingsskog. Terrenget skråner mot nordvest. Mål (uten voll): 2,3 x 1,5 m, 90 cm dyp. F6 Mulig fangstgrop. Avlang grop med en ca to meter bred voll i nordvest. Gropen ligger i granskog med mosebunn. Terrenget skråner mot nordvest. Mål (uten voll): 2,5 x 1,2 m, ca 1 m dyp. F7 Mulig fangstgrop. Avlang grop med voll på nord- og sørsiden som er opp til 1,8 meter bred. Gropen ligger i granskog med mosebunn. Terrenget skråner mot nordvest. Mål (uten voll): 2,2 x 1,6 m, ca 1,0 m dyp. F8 Mulig fangstgrop. Avlang grop med kasseformet bunn. Gropen har voll på nordvest- og sørøstside som er henholdsvis ca 1,5 meter og 0,8 meter bred. Gropen ligger i granskog. Terrenget skråner svakt mot nord. Mål (uten voll): 2,0 x 1.2 m, ca 60 cm dyp. F9 Mulig fangstgrop. Avlang, tilnærmet kvadratisk grop med en 2,5 meter bred voll i nordvest. Gropen ligger i granskog med mosebunn. Terrenget skråner svakt mot nord. Mål (uten voll): 2,3 x 1,5 m, ca 60 cm dyp. Vernestatus for enkeltminne Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: 4 Sikringssone Beskrivelse: Sikringssone på: 5 meter Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: KML Paragraf: 6 17

18 Enkeltminne Arkeologisk enkeltminne - Kullgrop Klassifisering Kategori: Arkeologisk enkeltminne Art: Kullgrop Opprinnelig funksjon: Industri, fremstilling, produksjon. Hovedgruppe: Sekundærnæringer Status: Stedfesting Fylke: Kommune: Akershus Fet Eiendomsopplysninger Kommune: Fet Gnr: 34 Festenr: 0 Bnr: 8 Seksjonsnr: 0 Datering Datering: Middelalder Metode: Eksakt datering: Kvalitet: Utfyllende opplysninger Beskrivelse: F10 Kullgrop. Sirkulær grop omgitt av en ca én meter bred voll. Det er funnet noe kull i gropen. Den ligger i granskog med mosebunn. Terrenget skråner svakt mot nord. Mål (uten voll): ca 2,0 m øst-vest og 1,6 m nord-sør, ca 40 cm dyp. F11 Kullgrop. Grop uten voll. Det er påvist litt kull i gropen. Den ligger i åpen granskog. Terrenget skråner mot nord. Mål: 1,5 m/dm nordøst-sørvest og 1,0 m/dm nordvest sørøst. F12 Kullgrop. Tilnærmet sirkulær grop omgitt av en ca én meter bred voll. Det kunne ikke påvises kull i gropen. Gropen ligger i granskog like nordvest for en bergvegg. Mål (uten voll): 1,0 m nord-sør og 1,3 m øst-vest, ca 25 cm dyp. F13 Kullgrop. Tilnærmet sirkulær grop omgitt av voll som er opp til 1,4 meter bred. Det ble funnet kull i gropen. Gropen ligger i granskog, kun en halv meter sørvest for F12 og like nordvest for en bergvegg. Mål (uten voll): 2,0 m øst-vest og 1,4 m nord-sør, ca 30 cm dyp. F14 Kullgrop. Sirkulær grop omgitt av en opp til 1,3 meter bred voll. Det er funnet noe kull i gropen. Gropen ligger i granskog med mosebunn. Terrenget skråner mot nordvest. Mål (uten voll): 1,6 m/dm. F15 Mulig kullgrop. Sirkulær grop uten voll. Det er funnet noe kull i gropen. Gropen ligger i granskog. Mål: 1,3 m/dm, ca 25 cm dyp. F16 Mulig kullgrop. Sirkulær grop omgitt av en opp til 0,5 meter bred voll. Det er funnet noe kull i gropen. Gropen ligger i granskog. Terrenget skråner mot nordvest. Mål (uten voll): 80 cm/dm, ca 20 cm dyp. F17 Mulig kullgrop. Tilnærmet sirkulær grop med voll i nord-nordøst. Det er funnet noe kull i gropen. Gropen ligger i granskog. Terrenget skråner mot nordvest. Mål (uten voll): 1,5 m/dm, ca 25 cm dyp. F18 Mulig kullgrop. Grop med noe kull. Gropen ligger i granskog. Mål: 1,3 m/dm, ca 35 cm dyp. Vernestatus for enkeltminne Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato: Paragraf: 4 Sikringssone Beskrivelse: Sikringssone på: 5 meter Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnlag: KML Paragraf: 6 18

Funn: Det ble registrert fire lokaliteter fra eldre steinalder under kulturminneregistreringen.

Funn: Det ble registrert fire lokaliteter fra eldre steinalder under kulturminneregistreringen. Vår ref.: 06/13204 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Li, gbnr. 39/265 mfl. i kommune, Akershus fylke. ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CO043-5-4,

Detaljer

F7 Rydningsrøys. C analyse ble datert til middelalder, kalibrert datering 1260-1320 og 1350-1390 e. Kr. F9 Steingjerde

F7 Rydningsrøys. C analyse ble datert til middelalder, kalibrert datering 1260-1320 og 1350-1390 e. Kr. F9 Steingjerde F7 Rydningsrøys Mål: Lengde: 4,5 m, bredde 2,5 m, høyde 40 cm. Rydningsrøys på en bergknaus. Steinene er for det meste nevestore, men det er enkelte større steiner. Det er kun et tynt lag med steiner på

Detaljer

Funn: Det ble registrert to områder med dyrkningsspor fra nyere tid innenfor planen.

Funn: Det ble registrert to områder med dyrkningsspor fra nyere tid innenfor planen. Vår ref.: 09/4087 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan på gbnr. 19/3,4,51,59 m.fl. for Haraldvangen i Hurdal kommune, Akershus fylkes. ØK-kart Gårdsnr.

Detaljer

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne i planområdet

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne i planområdet Vår ref.: 10/1089 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Batteriveien 1, Seiersten på gbnr. 70/1 i Frogn kommune, Akershus fylkeskommune ØK-kart Gårdsnr.

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport Snr.10/16116 15 novembre 2011 Registreringsrapport Mastemyr industriområde gnr. 39 Li Helan Recasens Sala Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune 1 Mastemyr industriområde Innhold Innledning... 3

Detaljer

Funn: Det ble registrert en automatisk fredet hulvei, et nyere tids rydningsrøysfelt og tre veifar fra nyere tid.

Funn: Det ble registrert en automatisk fredet hulvei, et nyere tids rydningsrøysfelt og tre veifar fra nyere tid. Vår ref. : Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av deler av Fylkesvei 82/Fagerstrandveien i Frogn kommune, Akershus fylke. ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr.

Detaljer

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne innenfor planen

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne innenfor planen Vår ref.: 10/2127 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Nesbru vgs, gbnr. 32/6, 239 i Asker kommune, Akershus fylkeskommune ØK-kart CL044-5-4 Gårdsnr.

Detaljer

ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr. -navn 41 Norderås 1 Norderås 42 Ås 7 Ås kirkegård II. Funn: Det ble registrert et bosetningsområde R117067.

ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr. -navn 41 Norderås 1 Norderås 42 Ås 7 Ås kirkegård II. Funn: Det ble registrert et bosetningsområde R117067. Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med VA-ledning fra 42/7 Ås kirkegård II til 41/1 Norderås i Ås kommune, Akershus. ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr. -navn CO039-5-1

Detaljer

Funn: Det ble registrert en steinalderlokalitet (R 89461)innenfor planområdet

Funn: Det ble registrert en steinalderlokalitet (R 89461)innenfor planområdet Vår ref.: 04/05176 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan på Kjærnes, gbnr. 111/1, 82, 125, 168, 187, 212, 235, i Ås kommune, Akershus fylke. V/Stig

Detaljer

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne. Vår ref.:07/2605

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne. Vår ref.:07/2605 Vår ref.:07/2605 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med graving av vann/kloakk og gjenoppføring av bolig på gbnr. 27/2 i Bærum kommune, Akershus fylkeskommune ØK-kart

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport 21. oktober 2011 Registreringsrapport Busslomme Ruter, Vinterbro gbnr. 115/1 m. fl. Ås kommune Christine Boon Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune 1 Busslomme Ruter, Vinterbro Innhold Innledning...

Detaljer

Arkeologisk befaring/vurdering av mulig fangstgrav

Arkeologisk befaring/vurdering av mulig fangstgrav NIKU Oppdragsrapport 165/2011 Arkeologisk befaring/vurdering av mulig fangstgrav Gomsrud, Industrivei, går/b.nr 8626/1 Kongsberg, Buskerud Knut Paasche NIKU prosjektnummer/ årstall 15620481 / 2011 Berørt

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr. 12/11359 13. des. 2012 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete/nyere tids kulturminner. Flateby sentrum Enebakk Christine Boon Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune Innledning

Detaljer

ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CP Hauger 1 Hauger 8 Grønnlien 48 74

ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CP Hauger 1 Hauger 8 Grønnlien 48 74 Vår ref.: 05/00964 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan for Haugeråsen på Hauger gbnr. 9/1, 9/48 m.fl og 9/74 i kommune, Akershus fylke. V/Stig

Detaljer

Funn: Det ble registrert et automatisk fredet kulturminne i form av to kokegroper.

Funn: Det ble registrert et automatisk fredet kulturminne i form av to kokegroper. Vår ref.: 07/10889 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med sjakting av kabelgrøft på gbnr. 55/1 m.fl. og 56/2 m.fl. i Skedsmo kommune, Akershus fylkes. ØK-kart Gårdsnr.

Detaljer

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne.

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne. Vår ref.: 09/0517 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Krogstad miljøpark, gbnr. 127/1 i Sørum kommune, Akershus fylkes. ØK-kart CS045-5-2 og CT045-5-1

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr.10/6574 17.juni 2011 Registreringsrapport Reguleringsplan - Pentagon UMB Ås kommune David J. A. Hill Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune Pentagon- UMB Innhold Landskap og kulturmiljø...

Detaljer

Funn: Det ble registrert en steinalderboplass innenfor planen.

Funn: Det ble registrert en steinalderboplass innenfor planen. Vår ref.: 08/6472 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan på gbnr. 22/146, 147, 160, 164 m.fl. nordre del av Vannverksveien i Frogn kommune, Akershus

Detaljer

Reidun Marie Aasheim Akershus fylkeskommune

Reidun Marie Aasheim Akershus fylkeskommune Vår ref.: 05/00192 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Kruttverket gbnr. 13/72 og 14/6 m.fl, kommune, Akershus fylke. V/Reidun Marie Aasheim 13.08.

Detaljer

Lars Andersson 01.02.2010 Akershus fylkeskommune

Lars Andersson 01.02.2010 Akershus fylkeskommune Vår ref.: 09/10998 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan av gang- og sykkelvei langs rv. 152- Dalsbakken-Glenne på gbnr. 48/1m.fl, 50/1 m.fl, 90/1m.fl

Detaljer

Funn: Det er registrert tre automatisk fredete kulturminner.

Funn: Det er registrert tre automatisk fredete kulturminner. Vår ref.: 09/12653 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av gbnr. 123/8 Dalen østre m.fl, Eidsvoll kommune, Akershus fylke. ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr.

Detaljer

Funn: Det ble registrert et automatisk fredet kulturminne

Funn: Det ble registrert et automatisk fredet kulturminne Vår ref.: 06/8559 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av del av Skryta, gbnr. 104/2 i kommune, fylkes. V/Ø. Amundsen 30.10-03.11 2006. ØK-kart Gårdsnr.

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport Forside Ok! S.nr.12/10623 14.januar 2014 Registreringsrapport Med funn automatisk fredete kulturminner. Løvenskioldbanen Bærum Reidun M. Aasheim Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune SAKSNR OG

Detaljer

Funn: Det ble registrert et automatisk fredete kulturminne.

Funn: Det ble registrert et automatisk fredete kulturminne. Vår ref.: 05/09831 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med tiltak på gbnr. 39/42 Soltun i Vestby kommune, Akershus fylke. ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CN

Detaljer

ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr. -navn CS Asak 1 Asak søndre

ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr. -navn CS Asak 1 Asak søndre Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med ny vann og kloakkledning gbnr. 55/1 Asak søndre i Sørum kommune, Akershus fylke. ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr. -navn CS048-5-3

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport Snr. 12/2852 15 november 2012 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete kulturminner. Reguleringsplan for Kvetangen hytteområde i Setskog gbnr. 154/1 Aurskog-Høland kommune Helan Recasens Sala

Detaljer

Funn: Det ble registrert en boplass fra steinalderen innenfor planområdet.

Funn: Det ble registrert en boplass fra steinalderen innenfor planområdet. Vår ref.: 04/10356 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av del av gbnr. 140/1 Soprim i Aurskog-Høland kommune, Akershus fylkes. V/Lars Andersson 12.11

Detaljer

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING I FORBINDELSE MED

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING I FORBINDELSE MED RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING I FORBINDELSE MED Kommune 0418 Nord-Odal GNR./BNR. 38/5, 38/11, 38/3 & 38/130 F.komm. saks nr. 13/8334 Registreringstype Overflateregistrering Tiltakshaver GIVAS &

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr. 2011/11588 12.10.2012 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete eller nyere tids kulturminner. Sørumsand næringspark Sørum kommune gbnr 41/10 m.fl Ida Wankel Arkeologisk feltenhet, Akershus

Detaljer

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne.

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne. Vår ref.: 09/04089 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med oppføring av ny driftsbygning på Eidsvegen 523, gbnr. 121/1 Foss nordre,, Akershus fylke. ØK-kart Gårdsnr.

Detaljer

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner.

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner. Vår ref.: 05/02017 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan på gbnr. 111/24 m.fl. i kommune, Akershus fylke. V/Ole Kjos 23.05 22.06. 2005 ØK-kart Gårdsnr.

Detaljer

Funn: Det ble registrert en hulvei og en jordblandet røys.

Funn: Det ble registrert en hulvei og en jordblandet røys. Vår ref.: 07/02231 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med forslag til boligtomt på Hofstad gbnr. 26/1 i Asker kommune, Akershus fylkes. V/Ole Kjos ØK-kart Gårdsnr.

Detaljer

Funn: Det er ikke registrert noen automatisk fredete kulturminner.

Funn: Det er ikke registrert noen automatisk fredete kulturminner. Vår ref.:2009/7637 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av RV157 Spro-Fagerstrand på gbnr 25/1, 26/1 m.fl. i Nesodden kommune, Akershus fylkes. ØK-kart

Detaljer

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne, R

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne, R Vår ref.:09/6380 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering til gang og sykkelsti langs Bingenveien på 33/1 og 3 i Sørum kommune, Akershus fylke. 20.7. og

Detaljer

Øvre Eiker kommune Dunsrud næringsområde

Øvre Eiker kommune Dunsrud næringsområde 3 KULTURHI STORISK I REGISTRERING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Øvre Eiker kommune Dunsrud næringsområde GBNR.: 146/3,147/1, 158/3, 8,7,10, 159/1,2 SAKSNR : 07/00400-3 I RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Spissøy, gnr. 27 og 29, Austevoll kommune. Rapport 6 2006 Forord Etter omorganiseringa

Detaljer

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne i området for anleggsvei

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne i området for anleggsvei Vår ref.: 08/08965 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med utbedring av tursti langs Lysakerelva på gbnr. 38/47 i Bærum kommune, Akershus fylkeskommune ØK-kart CN045-5-1

Detaljer

ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CL Brekke 8 Rykkinveien 24

ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CL Brekke 8 Rykkinveien 24 Vår ref.: 07/3282 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av gbnr 75/8, Bærum kommune, Akershus fylke. V/Reidun Marie Aasheim. 11.06. 12.06. 2007. ØK-kart

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Tokke kommune Sauli GNR. 77, BNR. 1. Figur 1. Kullgrop

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Tokke kommune Sauli GNR. 77, BNR. 1. Figur 1. Kullgrop TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Sauli GNR. 77, BNR. 1 Figur 1. Kullgrop RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tokke Gardsnavn: Sauli Gardsnummer:

Detaljer

Funn: Det er registrert ett nyere tids kulturminne.

Funn: Det er registrert ett nyere tids kulturminne. Vår ref.: 07/3451 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med tiltak i 86/87 Torggata 2-Handelshuset Drøbak i Frogn kommune, Akershus fylkeskommune. ØK-kart Gårdsnr. /-navn.

Detaljer

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING I FORBINDELSE MED

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING I FORBINDELSE MED RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING I FORBINDELSE MED DETALJREGULERING FOR SVARTMOEGGA GRUSTAK Kommune Rendalen GNR./BNR. 65/2 F.komm. saks nr. 12/5750 3 Registreringstype Større privat tiltak Tiltakshaver

Detaljer

Funn: Det ble registrert fire kokegroper

Funn: Det ble registrert fire kokegroper Vår ref.: 06/01739 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med bebyggelsesplan på gbnr. 32/3 Sørvald i kommune, Akershus fylke. V/Ingunn Beyer Hansen 2.10-7.10 og 14.11.06.

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s. n r 1 5 / 2 9 2 0 2. m a r s 2 0 1 6 Registreringsrapport Funn av nyere tids kulturminne. R e g u l e r i n g s p l a n f o r g b n r. 6 8 / 4 5 1 m f l. - B j e r k å s h o l m e n Asker kommune K

Detaljer

Vinje kommune Åmot Psykiatriboliger

Vinje kommune Åmot Psykiatriboliger TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Åmot Psykiatriboliger GNR. 35, BNR. 1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje kommune Gardsnavn: Ormetjønn Gardsnummer:

Detaljer

August Baugstø Hanssen 1.12.2008 Akershus fylkeskommune

August Baugstø Hanssen 1.12.2008 Akershus fylkeskommune Rapport fra utvidet registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av G.M. Brydesvei 34, gbnr. 64/22 i Asker kommune, Akershus fylke. V ed August Baugstø Hanssen. 30.6-4.7.2008.

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr. 12/21157 29.januar 2014 Registreringsrapport Med funn av et nyere tids kulturminne. Gistirabben gbnr 55/25, 105, 106 m.fl. Gjerdrum kommune Ida Wankel Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune

Detaljer

Funn: Det ble registrert to automatisk fredede kulturminner

Funn: Det ble registrert to automatisk fredede kulturminner 2005/2827 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse ny vannledning langs Jarenveien Jaer østre gbnr44/4, Fet kommune, Akershus fylkeskommune. ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr. 12/23006 26. april 2013 Registreringsrapport Med funn av nyere tids kulturminner. Skanseveien 20 C Frogn kommune Kristin Fjærestad Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune Innhold Innledning...

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar i samband med reguleringsplan for Våga gnr. 83 bnr. 2 Sveio kommune Rapport 11

Detaljer

Nissedal kommune KULTURHISTORISK REGISTRERING. Bukta Fjone TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Bildet viser den nordøstre delen av planområdet.

Nissedal kommune KULTURHISTORISK REGISTRERING. Bukta Fjone TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Bildet viser den nordøstre delen av planområdet. TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Bukta Fjone GNR 21, BNR 25 OG 60. Bildet viser den nordøstre delen av planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne Vår ref.: 07/06881 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Østre Greverud for gbnr. 42/2 mfl. i Oppegård kommune, Akershus fylkeskommune ØK-kart Gårdsnr.

Detaljer

August Baugstø Hanssen Akershus fylkeskommune

August Baugstø Hanssen Akershus fylkeskommune Vår ref.: 08/9083 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med deling av Bjerkelundsveien 78 H, gbnr. 19/1382 Nadderud, Bærum kommune, Akershus fylke. ØK-kart Gårdsnr.

Detaljer

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner i planområdet

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner i planområdet Vår ref.: 09/2051 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering Sør-Gardermoen 163/4 i Ullensaker kommune, Akershus fylkeskommune ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr.

Detaljer

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner og to nyere tids kulturminner

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner og to nyere tids kulturminner Vår ref.: 10/8505 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Rykkinveien 100 gbnr 94/23, Bærum kommune, Akershus fylkeskommune. ØK-kart Gårdsnr. /-navn.

Detaljer

Det ble registrert fire automatisk fredete kulturminner, R132986, R132987, R og R

Det ble registrert fire automatisk fredete kulturminner, R132986, R132987, R og R Vår ref.: 08/11479 Endelig rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan for brannstasjon på Haug vestre gnr. 16/1 i Ås kommune, Akershus fylke. 26.10. til

Detaljer

ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CQ Opperud 8 Opperud nordre. Funn: Det ble registrert en kullgrop innenfor planområdet.

ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CQ Opperud 8 Opperud nordre. Funn: Det ble registrert en kullgrop innenfor planområdet. Vår ref.: 06/12374 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Nymoen, del av gbnr. 16/8 og 16/12, i Hurdal kommune, Akershus fylkeskommune. ØK-kart Gårdsnr.

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Tinn kommune Sandset GNR. 43, BNR. 4

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Tinn kommune Sandset GNR. 43, BNR. 4 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Sandset GNR. 43, BNR. 4 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Sandset Gardsnummer: 43 Bruksnummer:

Detaljer

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne, R140350, og ett nyere tids kulturminner, K140278

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne, R140350, og ett nyere tids kulturminner, K140278 Vår ref.: 1999/11465 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med etablering av skiskytterstadion på Solli, Berg søndre, gbnr. 16/1 i Asker kommune, Akershus fylke. 12.7.

Detaljer

Funn: Det ble registrert ett automatiske fredet kulturminne innenfor planområdet

Funn: Det ble registrert ett automatiske fredet kulturminne innenfor planområdet Vår ref.: 07/6365 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med etablering av telekabel ved Gjersjøen på gbnr. 47/5 m.fl. i Oppegård kommune, Akershus fylkeskommune ØK-kart

Detaljer

Reidun Marie Aasheim Akershus fylkeskommune

Reidun Marie Aasheim Akershus fylkeskommune - Vår ref.:??/?????? Rapport fra nyregistrering av eksisterende gravfelt i forkant av hogst på gbnr. 100/2 i kommune, Akershus fylke. ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CO040-5-3 100 Melleby 2 R-nr.

Detaljer

RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING

RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING KULTURHISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I OSLO FORNMINNESEKSJONEN Postboks 6762, St. Olavs Plass 0130 Oslo 3 kullgroper (id. 94733, 94736, 94737) Bitdalen 140/1,2 Vinje kommune

Detaljer

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne. Det ble registrert nyere tids kulturminner.

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne. Det ble registrert nyere tids kulturminner. Vår ref.: 08/9000 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av områdene bf 18 og 19 på Flateby på gbnr. 7/7 m.fl. i Enebakk kommune, Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Uten funn av automatisk fredete kulturminner. Reguleringsplan -Håndverksveien- Langhus- Berghagan nord. H e l a n R e c a s e n s S a l a

Uten funn av automatisk fredete kulturminner. Reguleringsplan -Håndverksveien- Langhus- Berghagan nord. H e l a n R e c a s e n s S a l a 15/6549 24. august 2015 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete kulturminner. Reguleringsplan -Håndverksveien- Langhus- Berghagan nord Gbnr 107/1 m.fl Ski kommune H e l a n R e c a s e n s

Detaljer

Funn: Det ble registrert et automatisk fredet kulturminne.

Funn: Det ble registrert et automatisk fredet kulturminne. Vår ref.:09/13846 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av gbnr. 51/29 Solbakken i Frogn kommune, Akershus fylke. ØK-kart CN042-5-4 Gårdsnr. -navn. 51

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I SELJORD KOMMUNE FOSSHEIM GNR. 121, BNR. 1 Ill 1: Oversiktsbilde, midtre del av området. Mot NNV. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Linda Engstrøm Akershus fylkeskommune

Linda Engstrøm Akershus fylkeskommune Vår ref.: 07/08861 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Hemnes gamle kirkegård og badeplass, gbnr 84/6,8,15 i Aurskog- Høland kommune, Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Nesbyen golf- og aktivitetspark. 2008/860 Nes

Nesbyen golf- og aktivitetspark. 2008/860 Nes Nesbyen golf- og aktivitetspark 2008/860 Nes Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen juli 2016 Saksnavn Nesbyen golf og aktivitetspark Nes kommune detaljregulering - kulturminneregistrering Saksnummer

Detaljer

Funn: Det ble registrert 1 automatisk fredet kulturminne samt 12 funn av nyere tids kulturminner innenfor planområdet.

Funn: Det ble registrert 1 automatisk fredet kulturminne samt 12 funn av nyere tids kulturminner innenfor planområdet. Vår ref.: 08/6482 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av gbnr. 182/2, 183/35, 184/3 og 184/6 i Ullensaker kommune, Akershus fylkeskommune ØK-kart Gårdsnr.

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I VINJE KOMMUNE TROVASSTJØNN / ØYFJELL GNR. 80, BNR. 2 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn: Trovsstjønn,

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr. 12/309 24. april 2013 Registreringsrapport Med funn av ett automatisk fredet kulturminne. Bruhaug gbnr. 17/39 Hurdal Kommune Kristin Fjærestad Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune Innhold

Detaljer

Det ble registrert et automatisk fredet kulturminne, R

Det ble registrert et automatisk fredet kulturminne, R Saksnr: 05/05030 Endelig rapport fra utvidet registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan for Breivoll gbnr. 113/2 m. fl., Ås kommune, Akershus fylke. 29.9. til 14.10.

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s. n r 2 0 1 5 / 7 9 4 5 1 4. d e s e m b e r 2 0 1 5 Registreringsrapport Med funn av nyere tids kulturminner. A s k e r m a s s e d e p o n i Asker kommune P i a S k i p p e r L ø k e n Arkeologisk feltenhet,

Detaljer

Skien kommune Skotfossmyra

Skien kommune Skotfossmyra TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Skotfossmyra GNR. 283, BNR. 37 Bildet er tatt mot nord og viser ei trafikkøy som ligger innenfor planområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Uten funn av automatisk fredete/nyere tids kulturminner. M y r v o l d s ø r. S i l j e L i l l e v i k E r i k s e n

Uten funn av automatisk fredete/nyere tids kulturminner. M y r v o l d s ø r. S i l j e L i l l e v i k E r i k s e n Saksnr. 15/15540 6.januar 2016 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete/nyere tids kulturminner. M y r v o l d s ø r Rælingen kommune S i l j e L i l l e v i k E r i k s e n Arkeologisk feltenhet,

Detaljer

Tinn kommune Brendstaultunet

Tinn kommune Brendstaultunet TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Brendstaultunet GNR. 120, BNR. 1 Figur 1:Myr i planområdet. Tatt mot S. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn

Detaljer

R eg i streri n g srap p ort

R eg i streri n g srap p ort s.nr 2015/11680 0 9.02.16 R eg i streri n g srap p ort U ten funn av automatisk fredete/nyere tids kulturminner. E idsvo l l kommune - Regu ler ingsp lan - Gbnr 1 28 /5 og 1 28 /87 - So lbakken Eidsvoll

Detaljer

Funn: Det ble registrert fem automatisk fredete kulturminner og et nyere tids kulturminne.

Funn: Det ble registrert fem automatisk fredete kulturminner og et nyere tids kulturminne. Vår ref.: 08/06970 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av sykkel- og gangsti langs Løken nordre gbnr. 39/1 og 39/2 i Fet kommune, Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Skien kommune Fjellet kraftstasjon

Skien kommune Fjellet kraftstasjon TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Fjellet kraftstasjon GNR. 23, BNR. 1 Økteren sett fra veien nord for Bestulåsen. Bildet er tatt mot sørøst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Nissedal kommune Bjønntjønn familiepark

Nissedal kommune Bjønntjønn familiepark TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Bjønntjønn familiepark GNR. 38, BNR. 5 Kullgrop, ID 127580 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Nissedal Gardsnavn:

Detaljer

Notat fra registrering

Notat fra registrering 1 5 / 2 9 4 8 26. f e b r u a r 2 0 1 5 Notat fra registrering Med funn av automatisk fredete kulturminner. M i t t k u l t u r m i n n e : K u l l g r o p e r S i b i l r u d Hurdal kommune M a r i a

Detaljer

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne og ett løsfunn fra middelalderen.

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne og ett løsfunn fra middelalderen. Vår ref.: 07/9317 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Jonasmyra, gbnr. 76/25 Gui store 2 mfl. i Asker kommune, Akershus fylkeskommune. V/ Malin Trømborg

Detaljer

Kviteseid kommune Gryteødden og Briskedekkan, Vrådal

Kviteseid kommune Gryteødden og Briskedekkan, Vrådal TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kviteseid kommune Gryteødden og Briskedekkan, Vrådal GNR. 13, BNR. 3 Figur 1: Gryteødden sett fra planområdets grense i sørøst. Tatt mot sørvest RAPPORT

Detaljer

Drangedal kommune Vøllestadtjenna øst

Drangedal kommune Vøllestadtjenna øst TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Vøllestadtjenna øst GNR. 43, BNR. 22 Vøllestadtjenna RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Drangedal Gardsnavn:

Detaljer

Bø kommune Torstveit Lia skogen

Bø kommune Torstveit Lia skogen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Torstveit Lia skogen GNR., BNR. Rydningsrøys RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bø Gardsnavn: Diverse Gardsnummer:

Detaljer

Funn: Det ble registrert 1 automatisk fredet kulturminne bestående av en jernalder gravhaug og nyere tids rydningsrøyser

Funn: Det ble registrert 1 automatisk fredet kulturminne bestående av en jernalder gravhaug og nyere tids rydningsrøyser Vår ref.: 02/00998 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med endring av reguleringsplan og bebyggelsesplan for Trolldalen. kommune. Akershus fylke. V/Anne Traaholt 01.

Detaljer

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner Vår ref.: 05/01589 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med plan om leiruttak på gbnr. 85/1, 2, 16 Grini m. fler i kommune, Akershus fylke. V/Kathrine Eikrem og Ingunn

Detaljer

Sauherad kommune Reguleringsplan barnehage Nordagutu

Sauherad kommune Reguleringsplan barnehage Nordagutu TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Sauherad kommune Reguleringsplan barnehage Nordagutu GNR. 17, BNR. 1 & 7. Figur 1: Fra lekeplassen og opp mot tiltaksområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Tinn kommune Gjuvsjå GNR. 1, BNR. 8

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Tinn kommune Gjuvsjå GNR. 1, BNR. 8 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Gjuvsjå GNR. 1, BNR. 8 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Gardsnummer: 1 Bruksnummer: 8 Tiltakshaver:

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I VINJE KOMMUNE HOLTAR GNR. 150, BNR. 1 GNR. 153, BNR. 17 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn:

Detaljer

Funn: Det ble registrert fire lokaliteter fra steinalderen innenfor undersøkelsesområdet

Funn: Det ble registrert fire lokaliteter fra steinalderen innenfor undersøkelsesområdet Vår ref.: 07/2521 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med etablering av renseanlegg for gråvann på hyttefeltene Solbergstrand nordre, midtre og søndre i kommune, Akershus

Detaljer

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R K ULLGROP ID:115989 F INTLANDSMONAN INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak

Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak GNR. 13, BNR. 5 En av gropene rundt kullmila. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bø

Detaljer

Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune

Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune Rapport ved Hege Andreassen R A P P O RT F R A A R K E O L O G I S

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER 1 R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Repstadveien 332 Gnr 67 Bnr 6 Søgne Kommune Figur 1 Oversikt tiltaksområde, sett mot nord Rapport

Detaljer

Tokke kommune Hallbjønnsekken

Tokke kommune Hallbjønnsekken TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Hallbjønnsekken GNR. 123, BNR. 7 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tokke Gardsnavn: Gardsnummer: 123 Bruksnummer:

Detaljer

Bø kommune Hellestad Sandtak AS

Bø kommune Hellestad Sandtak AS TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Hellestad Sandtak AS GNR. 4, BNR. 1. GNR.9, BNR. 2 OG 416 Bilde 1Hellestad Sandtak RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune:

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Skollevoll Gnr 36 Bnr 343 Farsund kommune Rapport ved Yvonne Olsen R A P P O RT F R A K U LT U R H

Detaljer

Drangedal kommune Dale sør

Drangedal kommune Dale sør TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Dale sør GNR. 64, BNR. 1 Bildet viser deler av innmarka på Dale sør sett mot øst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Reguleringen berører ikke Jernbaneverkets anlegg, og vi har ingen merknader til planen.

Reguleringen berører ikke Jernbaneverkets anlegg, og vi har ingen merknader til planen. Statens Vegvesen Region Øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@jbv.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse til: Dag Terje Jenssen Dato:

Detaljer

Tinn kommune Flisterminal Atrå

Tinn kommune Flisterminal Atrå TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Flisterminal Atrå GNR. 71, BNR. 3 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Mogan Gardsnummer: 71 Bruksnummer:

Detaljer