Høgskolen i Telemark Parkeringssituasjonen på Kjølnes - rapport fra arbeidsgruppen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Telemark Parkeringssituasjonen på Kjølnes - rapport fra arbeidsgruppen"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Nils Røttingen Internt notat Journalnr: 2007/289 Dato: Parkeringssituasjonen på Kjølnes - rapport fra arbeidsgruppen

2 1 Sammendrag Porsgrunn kommune har vedtatt å avgiftsbelegge kommunens parkeringsareal på Kjølnes (P4). Vedtaket vil bli iverksatt vår/forsommeren Dette vil få konsekvenser for parkeringsforholdene for hele Kjølnes. På det parkeringsarealet som Høgskolen i Telemark disponerer, vil det bli et sterkt press dersom ikke bilbruken blant ansatte og studenter reduseres eller det bygges flere parkeringsplasser. Det er i dag ca 490 parkeringsplasser på høgskolens område på Kjølnes. Mange av høgskolens ansatte og studenter parkerer på P4. Arbeidsgruppen har antatt at det kan dreie seg om biler. I tillegg er det en del som parkerer syd for BI-bygget. Totalt blir det i størrelsesorden biler. Hele arbeidsgruppen er enige om at høgskolen må innføre en ordning med parkeringsoblater når kommunen innfører betalingsordning på P4. Hvis ikke vil det i tillegg til studenter og ansatte, bli pågang fra andre som i dag parkerer på P4, ikke minst elever fra Porsgrunn videregående skole. Arbeidsgruppa har formulert 3 hovedalternativer for innføring av oblater: 1. Oblatene er gratis for alle grupper som har rett til å parkere 2. Oblatene er gratis for studenter, men må kjøpes av ansatte og andre 3. Både studenter og ansatte må betale for oblater Ved alternativ 2 og 3 kan det tenkes en lav takst som kun dekker utgiftene ved ordningen, en middels takst som maksimalt tilsvarer ordningen ved Sykehuset Telemark HF, kr 110,- pr mnd og en høy takst opp mot prisene på den kommunale plassen (P 4), hvor omtalt prisnivå er kr 60,- pr dag. Arbeidsgruppa er enig i at det må etableres flere parkeringsplasser. Gruppa deler seg imidlertid når det gjelder eventuell betaling for retten til å parkere. Flertallet som består av Morten Borg, Jim Johnsen, Bente Sundbø og Rolf Heimdal går inn for en ordning med gratis parkeringsoblater til ansatte og studenter. Mindretallet som består av Morten Østby går inn for betalingsparkering for alle tilknyttet høgskolen med satser på nivå med det som betales på Sykehuset i Telemark. Behovet for flere parkeringsplasser er ganske forskjellig i de to alternativene. Men selv om det er beheftet store usikkerheter ved arbeidsgruppens anslag, må det umiddelbart startes opp et arbeid med å etablere og finansiere parkeringsplasser. Antall parkeringsplasser som må etableres er estimert til plasser uten betaling og med betaling fra studiestart Med uendret adferd blant studenter og ansatte, trengs det ytterligere 100 parkeringsplasser om 3-5 år. Etablering av nye parkeringsplasser kan skje ved å opparbeide plasser mellom høgskolen og elva. Det kan her bygges inntil 160 nye parkeringsplasser. Arbeidsgruppa anbefaler videre at ledelsen ved høgskolen går i dialog med kommunen om å Utsette igangsetting av betalingsordning til høgskolen og andre på Kjølnes har etablert parkeringsordninger for sine områder. Redusere betalingen fra de ca. 60 kroner pr. dag som er anslått så langt. Arbeidsgruppen er enig om at høgskolen må stimulere / premiere, for å få flere personer som har mulighet for det, til å gå, sykle, samkjøre m.m., slik at bruk av privatbil til HiTs parkeringsområde reduseres. Høgskolen bes også om å ta et initiativ overfor Telemark Fylkeskommune for å påvirke 2

3 dem til å sørge for å bedre kollektivtilbud i Telemark og i særdeleshet til og fra Kjølnes. Både rutetilbudet, prisnivået og studentrabattene må bli bedre. Det er vesentlig høgskolen handler raskt fordi det vil ta tid å innføre tiltak. 2 Om arbeidsgruppa 2.1 Mandat Høgskoledirektøren oppnevnt følgende utvalg: Drifts- og innkjøpssjef Morten Østby (leder) Høgskolelektor Morten Borg Seniorrådgiver Rolf Heimdal Organisasjonssekretær Jim Johnsen Førstekonsulent Bente Sundbø Arbeidsgruppen fikk dette mandatet: å vurdere hvilke tiltak HiT bør iverksette for å avhjelpe en framtidig vanskelig parkeringssituasjon på Kjølnes, herunder mulig innføring av betalingsparkering å analysere hva som taler for flat og hva som taler for differensiert parkeringsavgift å foreslå hvordan og når betalingsparkering kan innføres å vurdere kostnader og inntekter ved slik innføring og å foreslå hvordan et overskudd bør disponeres Under arbeidet skal arbeidsgruppen kommunisere med ansatte og studenter om saken. Arbeidsgruppens leder bes igangsette arbeidet, som bør være avsluttet innen 15. november Arbeidsform Arbeidsgruppen har hatt 5 møter ett møte pr uke. Det har vært korte møter for å diskutere saken. Mye av arbeidet er gjort mellom møtene. Arbeidsgruppen har hatt en prosess for å definere hvilke alternativer den vil arbeide videre med. Første runde var en idéstorm hvor det kom fram mange mulige tiltak. Ved sortering og sammenstilling er antall alternativer redusert. Informasjon om situasjonen og arbeidsgruppens mandat er gitt til ansatte på mail. Representanten fra fagforeningene har vært i dialog med de ulike organisasjonene underveis i prosessen. Studentene har blitt forløpende informert på Fronter. Hundrevis av reaksjoner har kommet inn fra studentene. Reaksjonene går entydig imot betalingsparkering. 3

4 3 Situasjonsbeskrivelse Porsgrunn kommune har vedtatt å avgiftsbelegge kommunens parkeringsareal på Kjølnes. Vedtaket vil bli iverksatt vår/forsommeren Kommunens argument for å innføre parkeringsavgift på de såkalte langtidsparkeringsplassene, er å gjøre det mindre attraktivt å bruke bil til og fra arbeid. Det vil gjøre det enklere å få storbymidler til miljøtiltak som kan brukes til å bedre kollektivtransporten og å utbedre gang og sykkelstier. Midlene Skien og Porsgrunn kommune kan få tilført i fellesskap er i størrelsesorden mill. kroner pr år. Parkeringsplassen som angår høgskolen desidert mest (P4) ligger bak Jet-stasjonen med innkjørsel fra Vallemyrveien, og har ca 240 plasser. Arbeidsgruppen antar ut fra ikke-kvantifiserte observasjoner at høgskolens studenter og ansatte bruker i overkant av 50 % av disse plassene dvs plasser. Høgskolens disponerer totalt 492 egne parkeringsplasser, se vedlegg 1. I tillegg disponerer høgskolen et udefinert antall parkeringsplasser syd for BI-bygget fordi høgskolen leier deler av BI-bygget. Mange parkerer her når det er fullt på høgskolens plasser. I slike situasjoner er det nærliggende å tro at antall plasser som brukes av høgskolens ansatte og studenter er relativt stort. Oppsummert betyr dette at høgskolen ansatte og studenter på det meste kan beslaglegge opp mot 700 parkeringsplasser i dag. Med 400 flere studenter om noen få år er behovet for parkeringsplasser ennå høyere. Allerede i dag er parkeringsforholdene for høgskolens ansatte og studenter til dels vanskelige. Særlig vanskelig er det noen uker etter studiestart hver august. Da parkeres det i stor grad langs Kjølnes ring. Så langt har kommunen sett gjennom fingrene med den ulovelige parkeringen i disse ukene. Det er ikke gitt at det vil bli slik også i fremtiden. Men også ellers i studieåret kan det være vanskelig å finne parkeringsplass når mange studenter er her samtidig. Når det er store snømengder blir vanskelighetene forsterket. Når P4 blir avgiftsbelagt, vil presset på høgskolens plasser bli mye større. Dersom intet gjøres, vil høgskolens ansatte og studenter samt elever ved Porsgrunn videregående og personer fra andre virksomheter knive om et alt for lite antall gratisplasser. Resultatet kan bli kaotiske tilstander der det parkeres over alt og med mye misnøye for de som ikke får parkert. Det er vesentlig høgskolen handler raskt fordi det vil ta tid å innføre eventuelle tiltak. 4 Alternative tiltak Arbeidsgruppen har hatt en prosess for å definere hvilke alternativer den vil arbeide videre med. Første runde var en idéstorm hvor det kom fram mange mulige tiltak. Ved sortering og sammenstilling er antall alternativer redusert. Det er et nærliggende alternativ å be kommunen om avstå fra å ta parkeringsavgift på parkeringsplassen P4. Argumentene for dette er at: det er ønskelig med gratis parkeringsplasser Myrene Barneskole og Porsgrunn VGS mister ikke sine plasser Det forhindrer økt press på HiTs parkeringsområder og høgskolen kan unngå negative konsekvenser av betalingsparkering. Siste møte i lederforum Kjølnes resulterte i at lederforumet vil kontakte kommunen for å søke å få 4

5 utsatt innføringen av betalingsparkering slik at virksomhetene på Kjølnes kan områ seg. Det vil også bli gjort et utspill for å få laget en samlet parkeringsplan. Lederforum Kjølnes vil ikke be kommunen avlyse betalingsparkeringen både fordi det nok vil vise seg vanskelig og fordi man ikke ønsker å gå imot miljøinitiativ. Men å be om en redusert avgift vil kunne være aktuelt. Arbeidsgruppen har ulike syn på fornuften i kommunens tiltak, men ser miljøhensikten og at høgskolen som ønsker å framstå som en grønn høgskole, vanskelig kan gå hardt ut mot kommunen for å stoppe avgiften. Høgskolen har heller ingen rettigheter i så måte. Det faktum at antall studenter og ansatte stiger og etter den nyeste prognosen vil øke til nærmere studenter i 2015, tilsier at det må innføres en ordning med parkeringsbevis (oblater) for lovlig parkering på høgskolens område. De som har rett til å få oblatene er først og fremst studenter og ansatte ved høgskolens avdeling i Porsgrunn. Studenter og ansatte ved de andre studiestedene bør også kunne få oblater ved behov. Dette er helt nødvendig for å ha en viss kontroll med parkeringssituasjonen. Det blir et spørsmål om hva en gjør med gjester. Det vil avhenge av hvilket av alternativene under som høgskolen går for. Det kan tenkes svært mange ulike betingelser som skal gjelde for at personer skal få parkeringsbevis. For å konkretisere diskusjonen har arbeidsgruppen definert følgende alternativer som arbeidsgruppen har analysert: 1. Oblatene er gratis for alle grupper som har rett til å parkere 2. Oblatene er gratis for studenter, men må kjøpes av ansatte og andre. a. satsen settes så lavt at den kun dekker utgiftene ved å drive ordningen b. satsen tilsvarer maksimalt lik ordningen ved Sykehuset Telemark HF hvor det koster kr 110,- pr mnd. c. satsen settes høyt, opp mot prisene på den kommunale plassen (P 4), hvor omtalt prisnivå er kr 60,- pr dag. 3. Både studenter og ansatte må betale for oblat a. satsen settes så lavt at den kun dekker utgiftene ved å drive ordningen b. satsen tilsvarer maksimalt lik ordningen ved Sykehuset Telemark HF hvor det koster kr 110,- pr mnd. c. satsen settes høyt, opp mot prisene på den kommunale plassen (P 4), hvor omtalt prisnivå er kr 60,- pr dag. Mer om detaljer om alternativene følger i avsnittene under. Arbeidsgruppen er enig om høgskolen uansett må: stimulere / premiere, slik som det gjøres ved f.eks Telemark Sykehus, for å få flere personer som har mulighet for det, til å gå, sykle, samkjøre m.m., slik at bruk av privatbil til HiTs parkeringsområde reduseres. ta initiativ overfor Telemark Fylkeskommune og be dem om å sørge for å bedre kollektivtilbud i Telemark og i særdeleshet til og fra Kjølnes. Både rutetilbudet, prisnivået og studentrabattene må bli bedre. 5

6 4.1 Alternativenes effekt på parkeringssituasjonen Kort oppsummert er situasjonen slik: Antall parkeringsplasser Parkeringsplasser på Statsbygg sin grunn i dag 490 Anslag på antall studenter og ansatte som parkerer syd for BI-bygget * Arbeidsgruppens anslag på antall studenter og ansatte som bruker av P Antall plasser som i dag brukes av høgskolens studenter og ansatte Nye behov for å ta hensyn til studentveksten fram mot 2015 ** 100 * Det er ikke gjennomført tellinger av studenter og ansatte som parkerer syd for BI-bygget. ** Hvis bilbruken blir som i dag og det blir 400 flere studenter, trengs det ved en proporsjonalitetslogikk: 620 plasser x 400 nye studenter / 2500 (studenter og ansatte) = 100 nye plasser. Arbeidsgruppen forutsetter i det videre arbeid at høgskolen etablerer et antall parkeringsplasser som er tilpasset behovet. Det er et alternativ å la antall parkeringsplasser være uendret, men det vil føre til kaotiske tilstander med mye feilparkeringer og frustrerte personer som ikke finner parkeringsplass. Velges alternativ 1 oppnås det ingen reduksjon i bilbruken blant studenter og ansatte og behovet for antall nye parkeringsplasser vil umiddelbart være: parkeringsplasser. På sikt vil dette behovet bli 100 plasser mer. Noe av dette kan kompenseres ved at innleie av større deler av BI-bygget vil gi rett til flere parkeringsplasser der. Alternativ 2 vil ikke endre situasjonen beskrevet over i særlig grad fordi de ansatte står for en liten del av bilbruken. Selv en reduksjon i bilbruken på 20 % vil kun bety plasser gitt at de ansatte parkerer 150 til 200 biler. I møte med Q-Park gir representanten Fred Arstad utrykk for at hans erfaring tilsier liten effekt av en avgift i størrelsesorden 100 kr pr måned. Han antyder 0-5 % reduksjon i bilbruk. Arbeidsgruppens estimat er behov for: nye parkeringsplasser nå og 100 flere fram mot 2015 ved dette alternativet. Alternativ 3a og 3b vil i større grad bidra til reduksjon i bilbruken. Hvis et slikt tiltak reduserer bilbruken med 15 %, vil det bety behov for ca. 112 færre biler i Dersom 10 % færre bruker bil når betalingsbetaling innføres, betyr det ca 65 færre biler. Representanten for Q-Park anslår en effekt på % blant studenter. Arbeidsgruppens estimat for alternativ 3b er et behov for nye parkeringsplasser når ordningen stares opp. For alternativ 3a vil behov for flere parkeringsplasser ligge mellom alternativ 3b og alternativ 2. Alternativ 3c vil i langt større grad enn de andre alternativene løse parkeringsproblemene. Det vil da være like kostbart å parkere på høgskolens og kommunens parkeringsplasser og avgiftsnivået vil være så høyt at bilbruken vil gå ned, ikke minst p.g.a. kameratkjøring. Alle estimatene på behovet for parkeringsplasser er selvsagt beheftet med stor grad av usikkerhet, særlig anslagene i reduksjon av bilbruk. Hvor mange parkeringsplasser som høgskolen eventuelt har tilgang til dersom leieavtalen på BI-bygget økes og forlenges er ikke kjent. På den andre siden er det sannsynlig at disse plassene allerede brukes av personer tilknyttet høgskolen. Det er mulig å etablering nye parkeringsplasser ved å opparbeide plasser mellom høgskolen og elva. Det kan her bygges inntil 160 nye parkeringsplasser, se vedlegg 2. 6

7 Som et tiltak for å få flere parkeringsplasser kan høgskolen kjøpe seg inn i kommunens parkeringsplass (P4). Dette utvider antall parkeringsplasser som HiT har til disposisjon og er et alternativ til å anlegge nye parkeringsplasser. Dersom HiT overtar ansvaret for hele område P4, må det ses på hvordan Myrene Barneskole, og eventuelt Porsgrunn VGS, skal ivaretas med parkeringsplasser. 5 Diskusjon av alternativene Hele arbeidsgruppen er enige om at høgskolen ikke kommer unna innføring av parkeringsoblater. Problemet er imidlertid hvordan dette skal gjøres. I avsnittene under beskrives de ulike ordningene på et grovt detaljnivå. Arbeidsgruppa har ikke tid til å gå nærmere inn på ordningene innenfor tidsrammene og det er heller ikke ressursmessig fornuftig før ledelsen eventuelt har bestemt seg for hvilket alternativ de ønsker at skal arbeides videre med. 5.1 Alternativ 1: Gratis oblatene er gratis for alle. Dette alternativet er relativt enkelt å drifte og sørger for at kun personer som er tilknyttet Høgskolen i Telemark kan parkere lovlig. Oblatene kan gjelde for ett studieår og deles ut til ansatte og studenter som har betalt studieavgift. Hva skal så gjøres med gjester? Et alternativ er at de kan få utlevert oblater i ekspedisjonen og parkere hvor de måtte ønske. De reserverte plassene kan beholdes som i dag om man ønsker det for å sikre besøkende noen plasser i nærheten av hovedinngangen. Blir det flere gjester enn gjesteplasser, noe som vil skje når det er konferanser etc. må gjestene få en form for dagsbevis slik at de kan parkere på lik linje med studenter og ansatte eller så må de henvises til betalingsparkeringen på P4. Kostnadene med å produsere og dele ut oblatene må tas fra høgskolens ordinære budsjett. De som ikke har gyldig oblat, kan enten ilegges tilleggsavgift som naturlig vil bli i størrelsesorden kroner eller de kan taues bort. Borttauing vil bli mindre aktuelt når man har muligheter for tilleggsavgift. Det vil koste en del å regulere området slik at det er mulig å ilegge tilleggsavgift. Beløpet har ikke arbeidsgruppen sett seg i stand innenfor tidsfristen. Høgskolen må finansieres og anskaffes parkeringsplasser innen kommunen innfører avgiftsparkering på P4. Alternativet har ingen miljøeffekt. 5.2 Alternativ 2: Oblatene er gratis for studenter, men må kjøpes av ansatte og andre Dette alternativet har mange av de samme effektene som alternativ 1, men vil i tillegg ha en problemstilling relatert til hvordan ansatte skal betale for parkeringsavgiften. På Sykehuset i Telemark er parkeringsavgiften kr. 110,- pr. mnd som trekkes av lønna. Ordningen gjelder for ½ år om gangen og kan som hovedregel ikke sies opp i perioden. De har 1600 abonnement. Tidsbruk som går med til dette er i føle sykehuset ca. 1 uke pr. halvår hvor abonnementslister ajourføres og oblater pakkes og sendes ut. Siden dette alternativet for høgskolen omfatter omkring 200 personer, må det legges opp til et enkelt system uten muligheter for dagsbetaling dvs. automater som man alternativt kan betale dagstakst på. 7

8 Det kan reserveres et antall plasser i nærheten av hovedinngangen til besøkende som kan få utlevert oblater i ekspedisjonen slik som i dag. Blir det flere gjester enn gjesteplasser, noe som vil skje når det er konferanser etc. må gjestene henvises til betalingsparkeringen på P4. Avgiftens størrelse må etter arbeidsgruppens oppfatning ikke være større enn avgiften på Sykehuset i Telemark dvs. at alternativ 2c ikke tas med videre i analysen. Da gjenstår: 2a) hvor satsen settes så lavt at den kun dekker utgiftene ved å drive ordningen 2b) hvor satsen settes på omtrent samme nivå som på sykehuset. Det blir da en diskusjon om hva et eventuelt overskudd kan brukes til, se avsnitt 7. Alternativ 2a) innebærer at parkeringsordningen ikke skal gå med overskudd og at inntekter ikke skal brukes til å betale kostnadene ved opparbeidelse av nye parkeringsplasser. Hva taksten vil koste pr måned er det umulig for arbeidsgruppen å estimere. Flertallet i arbeidsgruppa mener at en slik betaling må føre med seg en rett til å finne parkeringsplass. Det betyr at en del av parkeringsplassene må være forbeholdt betalende ansatte. Antall plasser må avgjøres i forhold til hvor mange som melder sin interesse for en slik ordning og vil kunne variere over tid. For å sikre seg at alle finner plass, vil det måtte holdes av en god del flere parkeringsplasser enn det til daglig vil være bruk for. Det innebærer at studentene vil ha færre parkeringsplasser tilgjengelig enn de vil ha ved de andre alternativene. De vil også kunne oppleve å ikke finne parkeringsplass samtidig som det er ledige plasser forbeholdt ansatte. Dette alternativet har helt ubetydelig miljøeffekt og estimert behov er parkeringsplasser som skal etableres og finansieres før kommunen innfører avgiftsparkering på P Alternativ 3: Både studenter og ansatte må betale for oblat Dette alternativet er mer omfattende enn de to foregående fordi det involverer studentene i betalingsopplegget. Ingen i gruppen støtter alternativ 3c med høy takst på betalingen. Dette alternativet ville bidra sterkt til redusert bilbruk og slik gi det laveste behovet for nye parkeringsplasser. Miljøeffekten ville være stor. Men arbeidsgruppen mener at motstanden og frustrasjonen ville bli så stor at det ville kunne føre til at mange ansatte og studenter slutter på høgskolen. Alternativ 3a og 3b medfører at alle som parkerer bil på høgskolen må betale for seg på en eller annen måte. Betaling for et halvt år av gangen slik som på sykehuset er antakelig det enkleste, men da blir insentivet til å la bilen stå hjemme lite. En type klippekort ville kunne være interessant, men slik teknologi er nok gått ut på dato. Da er det mer aktuelt med betalingsautomater med betaling hver gang man parkerer. Dette vil imidlertid være kostbart å etablere og tidskrevende for de som parkerer og derfor meget lite populært. Det mest realistiske er nok månedsbetaling eller betalig pr semester. Nivået på betalingen kan være som for alternativ 2a at det dekker kostnaden for ordningen og således gå økonomisk i null eller som 2b dvs. i størrelsesorden slik som på Sykehuset i Telemark. Et estimat på inntektene kan da være kr (kr 100 x 10 måneder x 800 personer). Arbeidsgruppen kjenner ikke kostnadene ved en slik ordning, men parkeringsbøter og borttauing kan også gi inntekter og det vil være naturlig å regne med et overskudd i hundretusen-kroners-klassen. Gjesteparkering vil enklest kunne løses på samme måte som for alternativ 2. Dette alternativet har større miljøeffekt, men signaleffekten er kanskje av ennå større betydning. Det er selvsagt stor usikkerhet i hvordan dette påvirker bilbruken, men behovet for ekstra parkeringsplasser 8

9 er vesentlig lavere enn ved alternativ 1 og 2. Estimert behov fra sommeren 2010 er parkeringsplasser som skal etableres og finansieres. 6 Pris for parkering evt. graderte priser I følge mandatet skal arbeidsgruppen analysere hva som taler for flat og hva som taler for differensiert parkeringsavgift. En flat parkeringsavgift der alle betaler lik sats, er selvsagt det enkleste å administrere. Det betyr at alle ansatte, studenter og besøkende behandles likt. Vi ser for oss at avgiften kan tilbys enten som en fast månedspris i form av et abonnement, eller som en engangs dagspris. Avgiften kan imidlertid differensieres på ulike måter etter visse kriterier. Nedenfor nevnes noen av de kriteriene som har vært diskutert i gruppen: Brukergrupper Å gradere avgiften i forhold til de tre brukergruppene (ansatte, studenter, besøkende), er sannsynligvis den enkleste måten å differensiere på. Alternativ representerer en slik differensiering da studentene får gratis parkering, mens ansatte og eventuelt besøkende må betale. Velges alternativ 3 er det mulig å la studentene betale en lavere avgift enn de ansatte. Stillingsstørrelse Av høgskolens ansatte i Porsgrunn er det ca. 20 personer med 50 % stilling eller mindre. 10 av disse har 20 % stilling. På den ene side kan det synes urimelig at en person som jobber halv stilling skal betale like mye parkeringsavgift som en heltidstilsatt. På den andre side er arbeidsgruppens forslag om kr 120,- pr. måned uansett en lav sats. Ansatte som har lav stillingsprosent vil ha mulighet til å kjøpe dagsbillett dersom de ikke arbeider daglig. Helsemessige behov Det er arbeidsgruppens holdning at personer med parkeringsbevis for bevegelseshemmede fortsatt skal være sikret gratis parkeringsadgang. Motorkjøretøy som parkerer gratis Arbeidsgruppen mener det bør være gratis parkering for el-biler, mopeder og motorsykler. Tidspunkt på døgnet Parkering på høgskolens område bør være gratis mellom kl. 16:00 og 08:00. Lengden på parkeringen Dersom det blir innført en ordning med dagsbillett, ser vi for oss at denne satsen blir så lav at det ikke er behov for å gradere i forhold til antall timer parkering pr. dag. Reisevei fra hjemmet til høgskolen Høgskolens ansatte har bosted i mange kommuner i Telemark og Vestfold. 77% av de ansatte bor i Grenland eller Larvik. 38% bor i Porsgrunn og 30% i Skien. Mulighetene for å benytte seg av en tilfredsstillende kollektivtransport vil være svært ulik avhengig av hvor den enkelte bor. De fleste opplever det som uaktuelt å ta offentlig transportmiddel dersom det betyr at reisetiden blir dobbelt så lang som å reise med bil. Det finnes en teoretisk mulighet for å gradere parkeringsavgiften i forhold til brukerens reisevei og kollektivtilbudet på strekningen. Det kan for eksempel tenkes en ordning der ansatte og studenter som 9

10 bor nærmest høgskolen, blir pålagt en høyere parkeringsavgift enn andre. Den enkleste måten å praktisere dette på, ville være å differensiere ut fra brukerens postnummer ut til ca. fire kilomenter fra høgskolen. Arbeidsgruppen har behandlet dette punktet på bakgrunn av innspill, men er enige om at det vil kreve for mye administrasjon å forvalte en slik ordning. Alle ordninger for betaling som inkluderer gradert prissetting, vil medføre saksbehandling og praktisering av skjønn. Slik saksbehandling kan bli ressurskrevende og virke fordyrende på ordningen som optimalt skal være selvfinansierende. Innføring av graderte priser vil i seg selv være prisdrivende på grunn av byråkratiet som kreves. 7 Hvilke formål skal eventuell betalingsordning kunne finansiere Dette avsnittet er kun aktuelt dersom det innføres betalingsparkering. Det vil medføre noen kostnader å innføre en betalingsordning for parkeringstillatelse. Bl.a. kostnader knyttet til salg/administrasjon av oblater tilsyn av plassen inkludert sanksjoner for ulovlig parkering Eventuelle sanksjoner for ulovelig parkering vil også kunne skaffe noen inntekter. Det å opparbeide flere parkeringsplasser vil medføre ekstra kostnader. Det kan vurderes hvor disse kostnadene skal dekkes. Likedan kan det være andre nødvendig investeringskostnader, for eksempel dersom det skal etableres automater for betaling fra gjester og besøkende fra andre studiesteder. Hvis høgskolen velger å innføre stimuleringsordninger for at brukerne i mindre grad enn nå benytter egen bil, kan noen ordninger innebære premiering. Premiering har også kostnader. Arbeidsgruppen har noe ulike syn på hvilke formål en eventuell betalingsordning skal kunne finansiere: 1) Et flertall vil fraråde at inntekter fra parkeringsordningen benyttes til ulike stimuleringsordninger som kan iverksettes for å redusere studenter og ansattes bruk av egen bil til/fra Kjølnes. Slike tiltak er positive i miljøsammenheng, men flertallet i arbeidsgruppen vil fraråde slike ordninger skal kunne finansieres ved parkeringsavgift. I så fall vil det medføre at de parkerende både betaler for egen parkeringsplass og for at andre ikke bruker plassen. Det vil kunne være kostnadsdrivende for ordningen. Parkeringsavgiften vil måtte settes forholdsvis høyt for å skape inntekter som kunne monne til stimuleringsmidler. Gruppen legger vekt på at det for mange ansatte ikke er realistiske alternativ til bruk av egen bil for å komme på jobb. Dette skyldes både et lite tilfredsstillende kollektivtilbud generelt, og at mange har lang avstand mellom bosted og Kjølnes. 2) Ett mindretall mener at betalingsordning kun skal kunne dekke administrasjonskostnader ved ordningen. Det forutsettes at maksimal kostnad tilsvarer ordningen ved STHF. 3) Et annet mindretall hevder at all parkering ved høgskolen må være gratis for både studenter og ansatte. 4) Et medlem mener at betaling kan finansiere både administrering av ordningen, pluss noe av investeringskostnadene (for eksempel parkeringsautomater) og deler av kostnader ved etablering av flere parkeringsplasser. En vanskelig budsjettsituasjon kan bli nødvendig å bruke parkeringsinntekter til å dekke slike kostnader 10

11 8 Drifting av parkeringsområdene Med avgift på P4 vil trykket på høgskolens parkeringsplass bli så høyt at det vil være urealistisk med dagens ordning med at vaktmesterne følger opp parkeringen uansett hvilket alternativ som velges. Høgskolen bør etter arbeidsgruppens mening engasjere andre til å overvåke parkeringsplassen og sørge for tiltak mot de som ikke overholder reglene. I dag kan biler som er parkert utenfor oppmerkede områder bortvises. Ordningen administreres av driftsleder som ringer politiet for borttauing. I praksis er det svært lite borttauing og kun når noen parkerer slik at de forhindrer trafikk. Representanten for Q-Park, Fred Arstad mener at skiltene vi har nå, er ikke lenger tilstrekkelige til å gi juridisk rett til borttauing. Skiltene ved innkjøringen må ha henvisning til de paragrafene som gjelder og gir hjemmel for bortauing. Borttauing blir mindre aktuelt når vi innfører en ordning som gir rett til å ilegge tilleggsavgift. Men tilleggsavgiften vil kunne bidra med inntekter. Hvor mye vil avhenge av hvilket alternativ som velges. Det kom ikke fram konkret informasjon om bidrag fra tilleggsavgift i samtalen med Q-Park og arbeidsgruppen har ikke kompetanse til å komme med anslag. Q-Park er ikke interessert i å drifte en parkeringspark hvor det er gratis parkering. Torbjørn Krogstad i Porsgrunn kommune opplyser at kommunen følger opp parkeringen ved kommunale institusjoner og eiendommer, men at kommunen helst ikke vil konkurrere med private selskaper på fylkeskommunale eller statlige eiendommer. 9 Arbeidsgruppas anbefalinger Hele arbeidsgruppen er enige om at høgskolen må innføre en ordning med parkeringsoblater når kommunen innfører betalingsordning på P4. Videre er gruppa enig i at det må etableres flere parkeringsplasser. Gruppa deler seg imidlertid når det gjelder eventuell betaling for retten til å parkere. Flertallet som består av Morten Borg, Jim Johnsen, Bente Sundbø og Rolf Heimdal går inn for en ordning med gratis parkeringsoblater til ansatte og studenter. Flertallet i arbeidsgruppa mener videre at dersom høgskolen allikevel skulle innføre betalingsparkering skal betalingsordningen inkl. tilsyn være selvfinansierende ref. alternativ 2b og 3b. Flertallet ønsker ikke at det skal beregnes overskudd som benyttes til andre formål. Mindretallet som består av Morten Østby går inn for betalingsparkering for alle tilknyttet høgskolen med satser på nivå med det som betales på Sykehuset i Telemark. Behovet for flere parkeringsplasser er ganske forskjellig i de to alternativene. Men selv om det er beheftet store usikkerheter ved arbeidsgruppens anslag, må det umiddelbart startes opp et arbeid med å etablere og finansiere parkeringsplasser. Antall parkeringsplasser som må etableres umiddelbart avhenger av om innføres betalingsparkering eller ikke. Arbeidsgruppa anbefaler videre at ledelsen ved høgskolen går i dialog med kommunen om Utsette igangsetting av betalingsordning til høgskolen og andre på Kjølnes har etablert parkeringsordninger for sine områder. Redusere betalingen fra de ca 60 kroner pr dag som er anslått så langt. 11

12 9.1 Særmerknader fra gruppens medlemmer Bente Sundbø og Rolf Heimdal Primært Vi ønsker primært gratis parkering der parkeringsbevis utstedes til ansatte og studenter. Det opprettes noen få parkeringsplasser mot betaling for besøkende. Det må etableres en kontrollordning for å påse at ikke personer uten tillatelse bruker høgskolens parkeringsplasser. Ordningen bør prøves ut i ett år. Det må i tillegg opparbeides et visst antall nye parkeringsplasser, for delvis å kompensere for kommunens avgiftsbelagte plasser på parkeringsområdet P4. En slik ordning begrunnes ut fra at økt press på høgskolens parkeringsplasser, sannsynligvis vil føre til at noen velger andre måter enn bilen for å komme seg til jobb. at det er usikkert om en avgift vil være nok til å minske presset på parkeringsplassene i vesentlig grad. at ordningen med parkeringsavgift vil skape frustrasjon dersom brukerne opplever at de ikke finner parkeringsplass, selv om de har kjøpt parkeringsbevis. Sekundært Vi ønsker sekundært en parkeringsordning der parkeringsbevis utstedes til ansatte og studenter for en gitt pris (maks kr. 120 pr. mnd.). Avgiften bør ikke være større enn at ordningen er selvfinansierende. Besøkende til høgskolen og andre betaler dagspris. Det må i tillegg opparbeides et visst antall nye parkeringsplasser, for delvis å kompensere for kommunens avgiftsbelagte plasser på parkeringsområdet P4. Usikkerheten ved denne ordningen er om den vil redusere bilbruken tilstrekkelig til at brukere som har kjøpt parkeringsbevis får parkert når de har behov for det. hvem som skal få kjøpe parkeringsbevis dersom det melder seg flere brukere enn høgskolen har parkeringsplasser til Morten Borg (fagforeningenes representant) Jeg har nå fått tilbakemelding fra de fleste fagforeningene og flertallet støtter følgende tiltak: Det innføres oblat som parkeringsbevis, oblat skal være gratis for studenter og ansatte. Det bygges nye parkeringsplasser ved Hit Porsgrunn i et antall som dekker dagens og fremtidige behov (f.eks 5 år). Det innføres ordninger som belønner ansatte som går eller sykler til jobb. Det har også kommet innspill om at en bør belønne ansatte og studenter som reiser kollektivt eller samkjører. Begrunnelse: Det ikke er riktig at vi som ansatte skal betale for konsekvensen av Hit's ledelses strategiske valg. Det er ikke tvil om at flytting av virksomhet til Porsgrunn legger mer press på området (parkering / rom) enn det vi har kapasitet til. For oss virker det som om Hit's ledelse fram til i dag i liten grad har vært 12

13 villige til å ta konsekvensen av dette. Det er kanskje på tide å akseptere at det er behov for utbygging eller eventuelt reduksjon av virksomheten i Porsgrunn. Innføring av parkeringsavgift vil trolig i liten grad påvirke parkeringssituasjonen da mange ansette ved høgskolen har lang reisevei og kollektivtransport pr. i dag ikke er et godt alternativ i Grenland. Vi ser det dessuten slik at betaling av avgift til arbeidsgiver være det samme som reduksjon av lønn, noe vi ikke kan akseptere. Jim Johnsen (representant for studentene) Jeg mener at parkeringsplassene ved HiT, må så langt det er mulig være gratis for studenter og ansatte, da dette blant annet har med mulig "konkurransevridning" til andre høgskoler / universitet. Om det må innføres parkeringsavgift ved HiT, så må det komme klart frem hensikten med innføringen av parkeringsavgiften, om det er pga.: Parkeringsproblemer ved HiT Porsgrunn Miljøhensyn ved HiT Begge deler Dersom HiT mener at det er av miljøhensyn, så må HiT innføre dette ved samtlige studiesteder, da HiT ikke kan forventes å bli tatt på alvor, dersom det kun innføres parkeringsavgift ved HiT Porsgrunn. Innføres parkeringsavgift, så må studentene skjermes mest mulig, da HiT er opprettet for studentene. Samtidig er det viktig å ta hensyn til HiTs ansatte, som HiT er veldig avhengige av for å kunne drive undervisning, i henhold til kravene til høyere utdanning. Av innkrevingsmuligheter, så mener jeg at det er to muligheter: Betaling av fastsatt beløp pr. halvår, som sikrer parkeringsplass for den enkelte. Problemet er om dette kun skal være tilbud for ansatte, eller om studenter også skal ha mulighet. Betalingsautomater. Problemet er antall autamater, plassering, hvilket beløp m.m. Ved for eks. kr.10,- pr. dag, så er det kr.50,- pr. uke, som gir kr.200,- pr. mnd. pr. bruker. Som prøveordning for 1 år, så kunne jeg tenke meg betaling av fastsatt beløp pr. mnd, men at det kun er de ansatte som får muligheten, for å synliggjøre hvor mange ansatte som har behov for å kjøre. Dette kan være med på å gjøre at flere kjører sammen, både blant ansatte og studenter. Det bør i tilfelle informeres om at det kan bli innført en ordning med betalingsautomater for samtlige brukere, dersom ikke ordningen med halvårsbetaling gir forventet uttelling. I tillegg må HiT uansett bygge ut flere parkeringsplasser, samt stimulere de som har mulighet for det, til å gå, sykle eller bruke andre framkomstmidler enn privatbil.. Parkeringsbevis må uansett gis til ansatte og studenter, for å sikre at det kun er disse som bruker parkeringsområdene til HiT. Besøkende må i tilfelle få besøksbevis, for å sikre at de ikke får trøbbel. Morten Østby Jeg går inn for alternativ 3a) hovedsakelig fordi dette er det alternativet, blant de det er realistisk å gjennomføre, som gir størst miljøeffekt. Jeg mener at Høgskolen som har flagget en miljøbevisst holdning ikke kan ta en beslutning som går på tvers av kommunens miljøsatsing. 13

14 Hvis det samtidig er mulig å få kommunen til å redusere betalingen på parkeringsplass P4, vil det sannsynligvis gi den beste totale arealutnyttelsen. Ut fra mitt kjennskap til budsjettsituasjonen til høgskolen er jeg pragmatisk til bruken av inntektene fra parkeringsordningen. Inntektene kan etter min mening gjerne brukes både til å betale leie for flere parkeringsplasser og til å finansiere ordninger som oppmuntrer til å la bilen stå hjemme. 10 Underlag Parkeringsordningen ved Sykehuset Telemark Sykehuset har leid inn firmaet Q-Park til å kontrollere og overvåke parkeringsplassene En vaktmann kontrollerer området 2 ganger pr. dag. Vaktmannen utsteder bøter til de som ikke overholder parkeringsreglene. Bøtene koster kr. 400,-. Det skjer bare unntaksvis at biler blir tauet bort. Besøkende har gratis parkering i 3 timer. Dersom de har behov for å parkere lenger enn dette, kan de få en bekreftelse i resepsjonen på sykehuset. Denne legges i vinduet på bilen. Ansatte har betalingsordning med oblat i bilvinduet. Administrasjon av betalingsordningen for ansatte Parkeringsavgiften er på kr. 110,- pr. mnd. Trekkes av lønna. Ordningen gjelder for ½ år om gangen og kan som hovedregel ikke sies opp i perioden. Abonnementet forlenges automatisk hvert halvår hvis ikke den ansatte sier opp ordningen. 1 mnd. oppsigelse. Sykehuset selv administrerer betalingen av avgiften. De har 1600 abonnement. Tidsbruk som går med til dette er ca. 1 uke pr. halvår hvor abonnementslister ajourføres og oblater pakkes og sendes ut. Ansatte som ikke ønsker månedlig parkeringsordning, kan kjøpe dagbilletter til kr. 11,-. For mer informasjon (eventuelt om kostnader for leie av Q-Park kontakt Einar Ramsli). Møte med Fred Arstad i Q-Park Det er kostbart å regulere området korrekt slik at det er lovlig å ilegge bøter eller taue bort biler. Det siste krever vesentlig mer skilting fordi det må være klart hvor man kan parkere også når det er snø. For området vårt er det med mulighet for borttauing snakk om flere hundre tusen kroner. Billett-automater koster fra kroner og oppover. Det skal prosjekteres og kjøpes inn og driftes. Arstad mener at skiltene vi har nå er ikke lenger tilstrekkelige til å gi juridisk rett til borttauing. Skiltene ved innkjøringen må ha henvisning til de paragrafene som gjelder og gir hjemmel for bortauing. Arstad antar fra sin erfaring at en avgift på 100 kroner måneden resulterer i en reduksjon på 0-5 % når det gjelder ansatte og % når det gjelder studenter. Det er svært sjelden at Q-Park tauer bort biler. Parkeringsbøter er normalt kr 700. Q-Park er ikke interessert i å drifte en parkeringspark hvor det er gratis parkering. Hvis det ble kr 100 for alle er det derimot interessant. Da kunne det være et eget område for besøkende med automat. Alternativt må man (særlig ved store konferanser etc.) henvise til P4. 14

15 Han kan ikke skjønne hvordan det skal gå til at betaling skal utløse en rett til å finne parkeringsplass. En ordning med betaling pr dag, f.eks 15 kroner er ikke praktisk fordi det krever så mange automater. Høgskolen i Bodø er kunde av Q-Park. Vedlegg 1. Kart over høgskolen med dagens parkeringsplasser 2. Tegning av mulig utbygging av parkeringsplasser på Statsbyggs grunn 3. Oversikt over linker til parkeringsløsninger ved andre høgskoler og universiteter 15

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.01.2011 3520/2011 2010/16870 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/45 Formannskapet 23.03.2011 11/47 Bystyret 14.04.2011 Lokal forskrift om avgiftsparkering

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Fremtidsrettet regulering av gateparkering, San Fransisco-modellen

Fremtidsrettet regulering av gateparkering, San Fransisco-modellen San Fransisco Lillestrøm Sandvika Fremtidsrettet regulering av gateparkering, San Fransisco-modellen Utgave: Sluttrapport Dato: 2014-06-04 Fremtidsrettet regulering av gateparkering, San Fransisco-modellen

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Tirsdag 13.02.2007 Tidspunkt: Kl. 10:00 02/07. Styret for Miljø og Utvikling Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Tirsdag 13.02.2007 Tidspunkt: Kl. 10:00 02/07. Styret for Miljø og Utvikling Kommunestyresalen Møteinnkalling 02/07 Utvalg: Møtested: Styret for Miljø og Utvikling Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 13.02.2007 Tidspunkt: Kl. 10:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild

Detaljer

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang TØI rapport 639/2003 Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang Jan Usterud Hanssen Denne publikasjonen er vernet etter åndsverklovens bestemmelser og Transportøkonomisk institutt (TØI)

Detaljer

UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE

UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE DISPOSISJON 1. Utvalget, bakgrunn og hjemmel for oppnevning, mandat, medlemmer. 2. Sammendrag av utredningens konklusjoner 3. Tidligere norske utredninger er situasjonen

Detaljer

Februar 2010 Rev.23/9.-10

Februar 2010 Rev.23/9.-10 Februar 2010 Rev.23/9.-10 2 Innhold 1. Generelt, bakgrunn og begrensninger... 4 1.1 Bakgrunn for arbeid med parkeringsplan / mandat / bestilling... 4 1.1.1. Kommunestyrets bestilling i sak PS 08/207...

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Handlingsplan 2014-2017 Side 1 Innhold Side Forord 4 Sammendrag 5 Del 1 Område i og utenfor sentrum

Detaljer

LYSAKER - FORNEBU BYSYKLER I OMRÅDET FORPROSJEKT: 10/19283

LYSAKER - FORNEBU BYSYKLER I OMRÅDET FORPROSJEKT: 10/19283 10/19283 FORPROSJEKT: BYSYKLER I OMRÅDET LYSAKER - FORNEBU pb 4614 Sofienberg 0506 Oslo mobil: +47 920 30 697 e-post: morten@kerr.no www.kerr.no org nr: 981 465 636 Innhold OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER...

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

forbrukerrådet.no TAXIUTREDNING Høring om taximarkedet på konkurranseutsatte steder i Norge 2013

forbrukerrådet.no TAXIUTREDNING Høring om taximarkedet på konkurranseutsatte steder i Norge 2013 forbrukerrådet.no TAXIUTREDNING Høring om taximarkedet på konkurranseutsatte steder i Norge 2013 Innhold 1 Innledning... 3 1.2 Bakgrunn for Forbrukerrådets høring... 4 1.3 Formålet med høringen... 5 1.4

Detaljer

Utleie og forvaltning av kommunale boliger

Utleie og forvaltning av kommunale boliger Utleie og forvaltning av kommunale boliger 5/2011 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleie og forvaltning av kommunale

Detaljer

Rapport. Reindriftsforvaltningen. Velferdsordninger i reindriften AGENDA

Rapport. Reindriftsforvaltningen. Velferdsordninger i reindriften AGENDA Rapport ScØ ^0Ø6/3R^ Reindriftsforvaltningen Velferdsordninger i reindriften AGENDA / Reindriftsforvaltningen Velferdsordninger i reindriften AGENDA Utredning & Utvikling AS Malmskrivervn 35 Postboks 542

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer

Den grenseløse regionen

Den grenseløse regionen Den grenseløse regionen Fritt kommunalt tjenestevalg INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1. BAKGRUNN...4 2. GRENSELØST TJENESTETILBUD...4 2.1. FORUTSETNINGER FOR ET GRENSELØST TJENESTETILBUD...5 3. KRITERIER

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Forslag til modell for finansiering av fellesgoder i reiselivsnæringen

Forslag til modell for finansiering av fellesgoder i reiselivsnæringen Forslag til modell for finansiering av fellesgoder i reiselivsnæringen Dr. oecon Erik W. Jakobsen, Menon Trosterudveien 33b, 0778 Oslo www.menon.no erik@menon.no Tlf: 97 17 04 66 Menon-rapport nr 6-2005

Detaljer

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på?

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Siv.ing. Jan Usterud Hanssen Transportøkonomisk institutt juh@toi.no Gjennom mange år har vi fulgt med på hvordan parkering inngår i kommuners og regioners planlegging

Detaljer

Endringer i forskriften vedtatt 17. november 1999. Endringer i forskriften vedtatt 31. mai 1996

Endringer i forskriften vedtatt 17. november 1999. Endringer i forskriften vedtatt 31. mai 1996 Revidert kommentarutgave November 1999 side 1 Retningslinjer til forskrift om parkering for forflytningshemmede MÅ LESES AV ALLE SAKSBEHANDLERE I FØRSTEINSTANS OG AV ALLE I KLAGEINSTANSEN Dette er en revidert

Detaljer

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune Malvik Eiendom KF Malvik kommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden november 2009 til mars 2010. Undersøkelsen er

Detaljer

Ny felles parkeringsregulering? En gjennomgang av offentlig og privat avgiftsparkering

Ny felles parkeringsregulering? En gjennomgang av offentlig og privat avgiftsparkering Rapport: Ny felles parkeringsregulering? En gjennomgang av offentlig og privat avgiftsparkering Rapport fra arbeidsgruppe april 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING 1 1.1 BAKGRUNN 1 1.2 ARBEIDSGRUPPENS

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 Casevedlegg til Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 1 Innhold Forord... 3 Case 1 2 + 2 + 3-turnus i Drammen kommune...

Detaljer