FULLMAKTSAK PARKERINGSREGLER OG RETNINGSLINJER FOR UMBs KLAGENEMD FOR PARKERINGSSAKER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FULLMAKTSAK PARKERINGSREGLER OG RETNINGSLINJER FOR UMBs KLAGENEMD FOR PARKERINGSSAKER"

Transkript

1 US-SAK NR: 63/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER: KJERSTI SØRLIE RIMER ARKIVSAK NR: 12/638 FULLMAKTSAK PARKERINGSREGLER OG RETNINGSLINJER FOR UMBs KLAGENEMD FOR PARKERINGSSAKER Dokumenter: a) Saksutredning b) Parkeringsregler for UMB campus Ås, 19. juni 2013 (vedlegg 1) c) Retningslinjer for klagenemnda for parkeringssaker ved universitetet for miljø- og biovitenskap 19. juni 2013 (vedlegg 2) d) Brev fra universitetsdirektør 21. mai 2013: Oppnevning av klagenemnd for parkeringssaker (vedlegg 3) Forslag til vedtak: Parkeringsregler for UMB, Campus Ås 19. juni 2013 vedtas. Retningslinjer for klagenemnda for parkeringssaker ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, datert 19. juni 2013, vedtas. Ås, 19. juni 2013 Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør Vedtatt som innstilt: Hans Fredrik Hoen rektor

2 a) Saksutredning UMBs økende antall studenter og ansatte har medført større trafikkbelastning på campus. Det er nødvendig å skjerpe kontrollen med parkeringen for å hindre at biler parkeres i veien for utrykningskjøretøy eller på plener eller andre områder hvor parken skades eller skjemmes. Universitetsdirektør finner behov for mer aktiv bruk av parkeringsgebyr som virkemiddel. Forslag til parkeringsregler for UMB, Campus Ås datert 19. juni 2013 fremmes vedlagt. Reglene bygger på allmenn praksis og retningslinjer for parkeringsbestemmelser. Parkeringsreglene og rutinene rundt kontroll av parkering har vært tatt opp i Instituttlederteamet, Universitetsdirektørens ledergruppe og i Internt drøftings- og forhandlingsutvalg. Parkeringsreglene kunngjøres på UMBs interne og eksterne nettsider. For å ivareta bilførernes rettssikkerhet og bevare tilliten til universitetets håndtering av reglene om parkering foreslår universitetsdirektør å opprette en egen klagenemnd for parkeringssaker. Parkeringsklagenemndas sammensetning skal ivareta berørte parters innflytelse så godt det lar seg gjøre, ved at minst to av nemndas tre medlemmer oppnevnes etter forslag fra institutter og sentre. Klagenemndas avgjørelse er bindene for UMB. Utkast til retningslinjer for UMBs parkeringsklagenemnd fremmes vedlagt. Oppnevning av medlemmer til parkeringsklagenemnda er gjort 21. mai 2013 i samsvar med de foreslåtte retningslinjer. De skjerpede rutiner for parkeringskontroll er allerede under oppstart, og det er ønskelig at hele ordningen kan tas i bruk og være innkjørt til studiestart i august. Universitetsdirektør vurderer derfor saken som en hastesak, som ikke kan avvente universitetsstyrets neste møte. Universitetsdirektør finner det ikke betenkelig at saken avgjøres av rektor som fullmaktsak jf. universitetsloven 10-1, litra a.

3 Vedlegg 1 PARKERINGSREGLER FOR UMB, CAMPUS ÅS Fastsatt av rektor 19. juni 2013 på vegne av universitetsstyret, jf. lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 10-1, litra a. Parkeringsbestemmelser: Se skilt ved innkjøring til UMBs område, samt Kart over parkeringsplasser på UMB. Gjester: Gjester med gjesteparkeringsbevis kan parkere på parkeringsplass skiltet gjester og på parkeringsplass skiltet for blå oblat. Gjesteparkeringsplassene er markert med blå sirkler på informasjonskartet. Gjesteparkeringsbevis får du ved å henvende deg til Servicetorget i Cirkus eller kontaktperson ved det instituttet du gjester. Gjesteparkeringsbeviset er gyldig ut dagen om ikke annet er avtalt. Har man behov for utvidet gyldighetstid, får man det på forespørsel. Det anbefales å finne parkering på Damstykket (ved rundkjøringen), her er det åpent for alle uten gjesteparkeringsbevis og enklest å finne ledig plass. Det er fra 3-10 minutters gange til bygninger på Campus fra Damstykket. Ansatte: Som ansatt ved UMB har du krav på blå oblat. Da kan du parkere på plasser skiltet for blå oblat og på parkeringsplasser merket som Fri parkering. Oblat plasseres som anvist under. Plassering andre steder enn dette regnes som ikke gyldig, og kan medføre kontrollavgift. Blå oblat fås ved henvendelse hos institutter og avdelinger. Flere oblater kan rekvireres ved henvendelse til DSA. Ansatte ved NVH: Ansatte ved NVH, som har gul oblat fra NVH på sin frontrute, kan parkere på parkeringsplasser skiltet for blå oblat på Campus Ås. NVHs biler med løvemerke kan også parkere på parkeringsplasser skiltet for blå oblat. Studenter: Er du student ved UMB har du ikke krav på parkeringsoblat. Studenter kan parkere på Damstykket ved GG-hallen, parkeringsplass øst for samfunnet (ved smilehullet) og utenfor Avlsfjøset. Disse parkeringsplassene er frie og krever ikke noe oblat. Se kart for nærmere beskrivelse. Handikapp parkering: Til bruk for personer med ulike funksjonshemninger. Finnes nær inngangen til våre institutter og avdelinger. Det er ulovlig for personer som ikke er handikappet å parkere på slike plasser. For å bruke plassene må en ha et gyldig parkeringsbevis. Dette utstedes av kommunen. Ladestasjon for biler: Tilbudet er gratis. Nøkkel fås ved henvendelse til Servicetorget (tlf ). Ladestasjonene er markert på kartet. Både elbiler og hybridbiler kan parkere på ladeplasser. Det er en forutsetning at bilene som bruker ladeplasser har bilen til lading. (ledning er satt i) Gjester og studenter kan parkere på ladeplasser som er ledig på hele Campus, inntil videre.

4 Kontroll: Ved innkjøring på universitetets område samtykker du i å følge parkeringsbestemmelsene til universitetet. Parkering som bryter med bestemmelsene medfører en kontrollavgift. Det utføres regelmessige kontroller. Alle parkeringsbevis skal være godt synlig til høyre (passasjersiden) i frontruten. Parkeringsbestemmelsene ved UMB gjelder i ordinær arbeidstid (mandag- fredag klokken ). All hensetting av kjøretøy som hindrer allmenn ferdsel på området, adkomst til bygninger eller på grønne arealer, er ikke tillatt - uansett tid på døgnet. Vi gjør oppmerksom på at utrykningskjøretøy ved brann eller andre ulykker kan fjerne biler som hindrer adkomst. Ansatte med særskilt behov for tjenestekjøring: Bil i tjeneste er oblater som blir gitt ut til ansatte med særskilte behov i tilknytning til arbeidsoppgaver. Oblatene skal bare brukes når særskilte behov foreligger og leveres tilbake når behovet opphører. Misbruk vil medføre inndragelse av oblat. Søknad sendes til leder ved ditt institutt/avdeling. Godkjent/underskrevet søknad sendes videre til DSA for endelig beslutning om tildeling av oblat. Denne type oblat har inntil 1 års gyldighetstid. Forlengelse krever ny søknad ved periodeslutt. Motorsykler må registreres på lik linje med biler. De som kontrollerer parkeringen vil hele tiden få oppdatert liste med registrerte registreringsnummer for motorsykler. Man trenger derfor ikke oblat på sykkelen. Motorsykler må parkeres på områder merket parkering. I 2013 vil det etableres egne plasser for motorsykler. Parkering for eksterne som jobber ved UMB: Oblater for Bil i tjeneste og varetransport blir utstedt til eksterne firma/personer som utfører arbeid ved UMB. Ta kontakt med oppdragsgiver på UMB eller DSA. Oblat utstedes med forskjellig gyldighetstid alt etter hva som er hensiktsmessig. Disse oblatene skal leveres tilbake når behovet for oblat opphører. Feilparkering: Det er kontrollgebyr på biler som ikke har gyldig oblat eller som står parkert på områder hvor det ikke er tillatt å parkere. Gebyret: Bestemmes av Universitetsdirektøren og er for 2013 satt til 500,-. Inntauing: Om bilen er plassert til hinder for ferdsel eller utrykningskjøretøy, vil bilen bli tauet inn for eiers regning. Biler taues til Viking på Korsegården. Kontakttelefon Åpningstid Det koster 2000,- NOK å hente den ut. Tidsbegrensning: For lovlig parkering gjelder en tidsbegrensning på 48 timer. Etter utløp av denne tidsfristen, vil også disse kjøretøy bli tauet bort for eiers regning. Feilaktig ilagt kontrollavgift: Mener du at du er feilaktig ilagt kontrollavgift, ber vi deg lese nøye igjennom fram og bakside av kontrollavgiftsskjemaet. Der står det detaljert forklart hvordan du går videre med saken.

5 Vedlegg 2 Retningslinjer for saksbehandling for parkeringsklagenemnda ved UMB Vedtatt 19. juni 2013 av rektor på vegne av universitetsstyret jf. universitetsloven 10-1, a. Rettsgrunnlag: 1. Retningslinjene følger privatrettslige prinsipper, basert på at UMB er grunneier på Campus Ås. 2. Standardvilkår for privat parkeringshåndhevelse (kort og lang versjon) følges. 3. UMBs regler: Parkering på UMB, publisert på universitetets nettsider 19. mai 2013 gjelder. 4. I kollisjonstilfeller går standardvilkår for privat parkeringshåndhevelse foran UMBs interne regler. 5. Skilting på campus skal være i tråd med regler og standardvilkår for parkering 6. Forvaltningslovens saksbehandlingsregler kommer utfyllende til anvendelse så langt de passer. Forvaltningslovens generelle regler skal alltid følges ved UMB. Parkeringsklagenemndas sammensetning 7. Nemnda skal normalt ha 3 medlemmer. Parkeringsklagenemnda oppnevnes av universitetsdirektør etter forslag fra enheter ved universitetet. Minst 2 medlemmer skal være foreslått av institutter eller lokale enheter. Ingen medlemmer må være ansatt i den enhet som administrerer parkeringsordningen ved universitetet. Leder skal være jurist. 8. Parkeringsklagenemndas funksjonstid skal fremgå av oppnevningen, og kan ikke overstige 4 år. Gjenoppnevning er tillatt. Parkeringsklagenemndas myndighet 9. Parkeringsklagenemnda fatter avgjørelse på vegne av UMB i saker som gjelder reaksjon etter gjeldende parkeringsbestemmelser ved UMB overfor bilførere som mistenkes for å ha parkert i strid med reglene. 10. Parkeringsklagenemndas avgjørelse skal være bindende for UMB. Tvistesaker kan bringes inn for domstolene. Saksbehandling før oversending til parkeringsklagenemnda 11. Reaksjon overfor bilfører må baseres på at UMBs parkeringsregler er gyldig vedtatt, kunngjort og har lovlig innhold. 12. Reaksjon overfor bilfører forutsetter bevis eller klar sannsynlighetsovervekt for at bilfører har overtrådt gjeldende parkeringsregler. UMB har bevisbyrden for dette. 13. Krav om gebyr eller annen reaksjon ved feilparkering fremmes på den måte UMB finner hensiktsmessig, f.eks. ved plassering av krav på den feilparkerte bil. Kravet må kunne dokumenteres i ettertid ved blåkopi eller på lignende praktisk måte. Bilfører orienteres samtidig om at dersom boten ikke aksepteres kan han få sin sak behandlet av parkeringsklagenemda som normalt vil fatte sitt vedtak innen 3 uker fra mottatt klage. 14. Klage fra bilfører over gebyrkrav eller annen reaksjon for overtredelse av parkeringsreglement stiles til enheten som forestår parkering ved universitetet (for tiden Drifts- og serviceavdelingen, DSA). Enheten kvitterer for mottak av klagen og vurderer om kravet kan frafalles eller opprettholdes.

6 15. Dersom enheten vil fastholde kravet, oversendes saken parkeringsklagenemnda til avgjørelse. Saksdokumenter kan oversendes elektronisk. Minstekrav til dokumentasjon som må følge oversendelsen er: i) Kopi av gebyrkrav, ii) Dokumentasjon av forholdet (f.eks. fotobevis eller annet) iii) Kontaktinformasjon om fører iv) UMBs (DSAs) vurdering av forholdet og klagen. v) Saken må være registrert i Ephorte og saksnummer oppgis. Saksbehandling i parkeringsklagenemnda 16. Parkeringsklagenemnda bestemmer selv sin arbeidsform innenfor disse retningslinjer. 17. Klagenemnda er vedtaksfør, når minst to medlemmer deltar i avgjørelsen. 18. Vedtak om godkjenning av gebyr eller annen reaksjon overfor brukere krever minst 2 stemmer. Andre avgjørelser fattes med alminnelig stemmeflertall, om nødvendig med leders dobbeltstemme. 19. Avgjørelser kan fattes i møte eller skriftlig etter parkeringsklagenemndas egen bestemmelse. 20. Representant for UMB (DSA) samt klager kan be om å møte personlig for parkeringsklagenemnda for å forklare seg. Parkeringsklagenemnda avgjør om partsforklaring er nødvendig. 21. Parkeringsklagenemnda kan oppfordre parter til å møte for nemnda for å gi forklaring. 22. Parkeringsklagenemndas avgjørelser er som hovedregel offentlige, men parkeringsklagenemnda skal ikke gjøre de private parters identitet kjent. 23. Melding om parkeringsklagenemndas avgjørelser sendes klager samt enheten ved UMB som administrerer parkeringsordningen (DSA). Rapportering 24. Parkeringsklagenemnda avgir årsrapport til universitetsstyret.

7 Vedlegg 3

Viktige offentlige parkeringsbestemmelser og standardvilkår for privatparkering

Viktige offentlige parkeringsbestemmelser og standardvilkår for privatparkering Forside: Viktige offentlige parkeringsbestemmelser og standardvilkår for privatparkering Logo Illustrasjon/bilde Revidert utgave 2010 Viktige offentlige parkeringsbestemmelser og standardvilkår for privatparkering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Ny felles parkeringsregulering? En gjennomgang av offentlig og privat avgiftsparkering

Ny felles parkeringsregulering? En gjennomgang av offentlig og privat avgiftsparkering Rapport: Ny felles parkeringsregulering? En gjennomgang av offentlig og privat avgiftsparkering Rapport fra arbeidsgruppe april 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING 1 1.1 BAKGRUNN 1 1.2 ARBEIDSGRUPPENS

Detaljer

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER LOVER VEDTEKTER ETISKE REgler Regelverk Norges TakseringsForbund (NTF) er en bransjeorganisasjon med over 50 års tradisjon. Over disse årene har NTF utviklet seg og blitt en profesjonell organisasjon.

Detaljer

Vårt boområde i Oslo syd

Vårt boområde i Oslo syd Brenna Vårt boområde i Oslo syd Kjære beboere på Brenna Styret for Brenna velforening ønsker med denne brosjyren å formidle en del sentral informasjon. Brosjyren legges i samtlige postkasser der huseier

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR PRIVAT PARKERINGSHÅNDHEVELSE (Langversjon)

STANDARDVILKÅR FOR PRIVAT PARKERINGSHÅNDHEVELSE (Langversjon) STANDARDVILKÅR FOR PRIVAT PARKERINGSHÅNDHEVELSE (Langversjon) 1. STANDARDVILKÅRENES FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE 1.1 Disse standardvilkårene inngår som en del av avtalen mellom fører av motorvognen og parkeringsselskapet.

Detaljer

VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner

VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner Forord KS har utarbeidet denne veilederen om varsling for kommuner og fylkeskommuner. Veilederen reiser viktige problemstillinger

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere Oppdatert 07.07.2015. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Ansvar og roller 4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2015 2016 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2015 2016... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2013 2014 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2013 2014... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Høgskolen i Telemark Parkeringssituasjonen på Kjølnes - rapport fra arbeidsgruppen

Høgskolen i Telemark  Parkeringssituasjonen på Kjølnes - rapport fra arbeidsgruppen Høgskolen i Telemark Nils Røttingen Internt notat Journalnr: 2007/289 Dato: 06.11.2009 Parkeringssituasjonen på Kjølnes - rapport fra arbeidsgruppen 1 Sammendrag Porsgrunn kommune har vedtatt å avgiftsbelegge

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Fagskolereglement Forord Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som: fagskolen)

Detaljer

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Kapittel I. Lovens formål og virkeområde... 1 Kapittel II. Alminnelige regler for behandling av personopplysninger... 3 Kapittel III. Informasjon

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin...

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin... Side 1 av 14 LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-2000-04-14-31 DEPARTEMENT:

Detaljer

Retningslinjer til lov om gjennomføring av straff mv (straffegjennomføringsloven) og til forskrift til loven

Retningslinjer til lov om gjennomføring av straff mv (straffegjennomføringsloven) og til forskrift til loven Retningslinjer til lov om gjennomføring av straff mv (straffegjennomføringsloven) og til forskrift til loven Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 16. mai 2002 med hjemmel i forskrift til

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Endringer i forskriften vedtatt 17. november 1999. Endringer i forskriften vedtatt 31. mai 1996

Endringer i forskriften vedtatt 17. november 1999. Endringer i forskriften vedtatt 31. mai 1996 Revidert kommentarutgave November 1999 side 1 Retningslinjer til forskrift om parkering for forflytningshemmede MÅ LESES AV ALLE SAKSBEHANDLERE I FØRSTEINSTANS OG AV ALLE I KLAGEINSTANSEN Dette er en revidert

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383 Vernetjenesten Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Januar 1984 6. opplag. Endringer: Kommentaren til «Former for opplæring» på side 31 er

Detaljer

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven Personopplysningsloven Tittel: Lov om behandling av personopplysninger Dato: 14.04.2000 Sist endret: - Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel I. Lovens formål og

Detaljer

ASA 4313 - Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet

ASA 4313 - Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet A-rundskriv nr.: A/1-2013 Dokument nr.: 12/01843-3 Arkivkode: 0 Dato: 14.02.2013 Saksbehandler: Anne Tøndevold Til: Kommunen ASA 4313 - Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av selvstendig

Detaljer

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Hva er varsling? Varsling er å melde i fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 21.08.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 21.08.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.08.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker Helsetilsyn med legevirksomhet - Veileder i tilsynssaker 2011 2011 1 Forsidefoto: Colourbox Forord og om målet med veilederen Samfunnet har gjennom lovgivning stilt en rekke krav til leger og annet helsepersonells

Detaljer

Forord. Denne versjonen inneholder oppdaterte reglementer pr oktober 2011.

Forord. Denne versjonen inneholder oppdaterte reglementer pr oktober 2011. Forord Fylkestinget er i prinsippet gitt all myndighet, men kan ikke selv behandle alle saker og foreta alle beslutninger i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Fylkestinget må derfor sette andre politiske organer

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014 Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert 25. august 2014 Innhold Velkommen... 3 Kontaktinformasjon og hvem du kontakter... 3 Sameiemøtet,

Detaljer