Analyse av kostnadseffektiv drift innenfor pleie- og omsorgstjenestene. Skodje kommune. Vedlegg til rapport analyser. Deloitte AS. Oslo, 14.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Analyse av kostnadseffektiv drift innenfor pleie- og omsorgstjenestene. Skodje kommune. Vedlegg til rapport analyser. Deloitte AS. Oslo, 14."

Transkript

1 Analyse av kostnadseffektiv drift innenfor pleie- og omsorgstjenestene Skodje kommune Vedlegg til rapport analyser Deloitte AS. Oslo, 14. juni 2013

2 Innhold KOSTRA-analyse Sykefraværsanalyser Kartlegging av tjenestetilbudet i helse- og omsorgsenhetene ut i fra omsorgstrappen Bemanningsplaner og kompetansesammensetning i helse- og omsorgsenhetene - 1 -

3 Økonomiske rammebetingelser Skodje er en lavinntektskommune Utgiftskorrigerte frie inntekter på 96% av landsgjennomsnittet (2011) KOSTRA-gruppe 1, dvs. små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Et beregnet utgiftsbehov i inntektssystemet på i overkant av 5,7% over landsgjennomsnittet (2012) Utgiftsbehov 2012 (=1,0575) Utgiftsbehov 2013 (=1,0804) Et beregnet utgiftsbehov på pleie og omsorg på om lag 4,4% under landsgjennomsnittet (2012) Utgiftsbehov 2012 (=0,9565) Utgiftsbehov 2013 (=0,9887) Et beregnet utgiftsbehov på samhandling på om lag 7,5% under landsgjennomsnittet (2012) Utgiftsbehov 2012 (=0,9255) Utgiftsbehov 2013 (=0,9389) - 2 -

4 Finansielle nøkkeltall ,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0 3,4 0,9-2, Skodje Kommunegruppe 1 Landsgjennomsnittet Netto driftsresultat brukes som en hovedindikator for økonomisk balanse i kommunesektoren. Skodje har bare i ett av de siste tre årene hatt et resultat over normen på 3% For å få et mest mulig fullstendig bilde av kommunens økonomiske nøkkeltall er det tatt utgangspunkt i KOSTRA-tall for kommunen som konsern. Kommunekonsern består av kommunen og særbedrifter som utfører kommunale oppgaver for kommunen som kommunen ellers ville ha utført selv Netto driftsresultat i prosent av sum driftsinntekter Kilde: KOSTRA (konsern) Skodje K-gr. 1 Landsgjennomsnittet Brutto driftsresultat 4,6-0,3 0,6 1,8 2,3 Netto driftsresultat 3,4-2,4 0,9 2,2 3,1 Finansutgifter 2,4 6,7 4,0 3,5 3,4 Netto lånegjeld 85,2 102,8 91,7 69,7 67,6 Disposisjonsfond 17,2 17,2 10,0 5,5 5,6 Sentrale finansielle nøkkeltall. I prosent av sum driftsinntekter. Kilde: KOSTRA (konsern) - 3 -

5 KOSTRA 2012 Ureviderte/foreløpige tall for 2012 ble publisert 15. mars 2013 I KOSTRA er kommunene delt inn i 16 kommunegrupper etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser (bundne kostnader og frie inntekter) Hensikten med en inndeling i kommunegrupper, er å gjøre det mulig å foreta en sammenligning av like kommuner Skodje kommune er plassert i Kommunegruppe 1: (=Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter) Kostragruppe Hvaler 822 Sauherad 119 Marker 937 Evje og Hornnes 137 Våler 1111 Sokndal 138 Hobøl 1112 Lund 239 Hurdal 1241 Fusa 520 Ringebu 1441 Selje 622 Krødsherad 1511 Vanylven 631 Flesberg 1517 Hareid 714 Hof 1529 Skodje 723 Tjøme 1627 Bjugn 728 Lardal 1644 Holtålen 811 Siljan 1744 Overhalla 817 Drangedal - 4 -

6 Korrigerte frie inntekter (=Kommunens reelle inntektsnivå) Korrigerte frie inntekter er en indikator som viser kommunens reelle inntektsnivå. Indikatoren viser nivået på de frie inntektene (rammetilskudd og skatt) korrigert for variasjon i utgiftsbehov (ifølge kriteriene i inntektssystemet). Indikatoren viser dermed inntekts- og utgiftssiden samlet. Kommuner med et lavt beregnet utgiftsbehov (= billig i drift) får justert opp sine inntekter, mens kommuner med et høyt beregnet utgiftsbehov (= dyre i drift) får justert ned sine inntekter Tabellen viser frie inntekter i 2011 korrigert for forskjeller i utgiftsbehov. Skodje hadde i 2011 utgiftskorrigerte frie inntekter på 96% av landsgjennomsnittet. Kommunens inntektsnivå er i sin tur styrende for det tjenestenivået kommunen kan levere til innbyggerne Korrigerte frie inntekter i % av landsgjennomsnittet (ekskl. E-skatt og konsesjonskraftinnt.) Korrigerte frie inntekter i %av landsgjennomsnittet (inkl. E-skatt og konsesjonskraftinnt.) Skodje Vanylven Hareid Møre og Romsdal Landet

7 Sektornøkler 2012 Sektornøkler Beregnet utgiftsbehov Barnehage 1,1652 1,1519 1,2782 Administrasjon 1,2137 1,2093 1,2030 Grunnskole 1,1398 1,1434 1,1310 Pleie og omsorg 0,9720 0,9565 0,9887 Helse 1,1481 1,1479 1,1440 Barnevern 0,9733 0,9848 0,9844 Sosialhjelp 0,5819 0,5741 0,5585 Samhandling 0,9255 0,9389 Kostnadsindeks 1,0672 1,0575 1,0804 Indeks for beregnet utgiftsbehov viser hvor tung eller lett en kommune er å drive, sammenlignet mot det som er gjennomsnittet for alle landets kommuner. Skodje får beregnet en «samleindeks» på 1,0575 i inntektssystemet for 2012, der indeks lik 1 betyr at kommunen har et utgiftsbehov lik landsgjennomsnittet. Det vil si at kommunen blir beregnet å være om lag 5,7% mer kostnadskrevende å drive enn gjennomsnittskommunen Sektor Vekt Behovsindeks Bidragsindeks Barnehage 0,1596 1,1519 2,4 % Administrasjon 0,0955 1,2093 2,0 % Grunnskole 0,2869 1,1434 4,1 % Pleie og omsorg 0,3187 0,9565-1,4 % Helse 0,0404 1,1479 0,6 % Barnevern 0,0311 0,9848 0,0 % Sosialhjelp 0,0413 0,5741-1,8 % Samhandling 0,0265 0,9255-0,2 % Kostnadsindeks 1,0000 1,0575 5,7 % Sektornøkkelene for barnehage, administrasjon, grunnskole, kommunehelse og barnevern trekker opp utgiftsbehovet med 9,1%, mens sektornøkkelene for PLO, sosialhjelp og samhandling trekker ned utgiftsbehovet med 3,3 % - 6 -

8 Pleie og omsorg sektornøkkel 2012 og bidrag til «PLO-indeks» Kriterier Vekt Utgiftsbehovsindeks Bidrag til kostnadsindeks Innb år Innb år Innb år Innb. o/90 år 0,1150 1,0288 0,33 % 0,1102 0,8025-2,18 % 0,1971 0,8483-2,99 % 0,1383 0,6791-4,44 % Ikke-gifte over 67 år 0,1323 0,7361-3,49 % Dødelighet Sone Nabo PU over 16 år Basistillegg Kostnadsindeks 0,1323 0,9058-1,25 % 0,0116 1,0680 0,08 % 0,0116 1,5638 0,65 % 0,1397 1,4834 6,75 % 0,0120 2,8070 2,17 % 1,0000 0,9565-4,35 % Skodje får beregnet et lavere utgiftsbehov enn landsgjennomsnittet på pleie og omsorg dvs. ca. 4,4% i Av tabellen ser vi hvilke kriterier som trekker ned/opp utgiftsbehovet i forhold til landsgjennomsnittet Alderssammensetningen trekker samlet sett ned utgiftsbehovet med 9,3%, mens øvrige kriterier trekker opp utgiftsbehovet med 4,9%. Med andre ord får Skodje beregnet et lavere utgiftsbehov enn gjennomsnitts-kommunen på bakgrunn av befolkningssammensetning - 7 -

9 Samhandling sektornøkkel 2012 og bidrag til «indeks» Kriterier Vekter Utgiftsbehovsindeks Bidrag kostnadsindeks Innb år 0,0819 1,1577 1,3 % Innb år 0,2095 0,9668-0,7 % Innb år 0,2615 1,0199 0,5 % Innb år 0,2341 0,8025-4,6 % Innb år 70 % 0,1707 0,8483-2,6 % Innb. 90 år og over 0,0423 0,6791-1,4 % Kostnadsindeks 1,0000 0,9255-7,5 % Kostnadsnøkkelen består av alderskriterier som er vektet sammen med bakgrunn i hvordan de faktiske utgiftene (sykehusforbruk) fordeler seg mellom ulike aldersgrupper. Vi ser for eksempel at utgiftene er høyere for den eldre delen av befolkningen, og eldre aldersgrupper er derfor vektet relativt høyere enn yngre aldersgrupper - 8 -

10 Ressursbruk 2011 sett i sammenheng med beregnet utgiftsbehov Beregnet utgiftsbehov 2011 Netto driftsutgifter 2011 Skodje Skodje "normert nivå" Landsgjennomsnittet Landsgjennomsnittet Mer-/mindreutgift ift. "Normert utgiftsnivå" Korrigert for vertskommunetilskudd (=9,8 mill kr i 2011) kr per innb. kr per innb. kr per innb kr 1000 kr 1000 kr Barnehage 1, Administrasjon 1, Grunnskole 1, PLO 0, Kommunehelse 1, Barnevern 0, Sosialhjelp 0, Sum 1, Skodje kommune har et utgiftsnivå som tilsynelatende ligger noe høyere enn landsgjennomsnittet på de aktuelle tjenesteområdene (=12,5 mill. kr i 2011), men da er det ikke korrigert verken for at kommunen tross alt har et høyere beregnet utgiftsbehov enn «gjennomsnittskommunen» (ca. 6,7%), eller at kommunen mottar et særskilt vertskommunetilskudd (på 9,8 mill. kr i 2011). Våre beregninger viser at Skodje kommune har mindreutgifter på om lag 8,5 mill kr i forhold til kommunens normerte utgiftsnivå i 2011, der det da også er tatt høyde for vertskommunetilskuddet. Vi har her lagt til grunn at hele vertskommunetilskuddet i utgangspunktet anvendes innenfor pleie og omsorg - 9 -

11 Ressursbruk 2012 sett i sammenheng med beregnet utgiftsbehov Beregnet utgiftsbehov 2012 Netto driftsutgifter 2012 Skodje Skodje "normert nivå" Landsgjennomsnittet Landsgjennomsnittet Mer-/mindreutgift ift. "Normert utgiftsnivå" Korrigert for vertskommunetilskudd (=10,1 mill kr i 2012) kr per innb. kr per innb. kr per innb kr 1000 kr 1000 kr Barnehage 1, Administrasjon 1, Grunnskole 1, PLO 0, Kommunehelse 1, Barnevern 0, Sosialhjelp 0, Sum 1, Skodje kommune har et utgiftsnivå som tilsynelatende ligger noe høyere enn landsgjennomsnittet på de aktuelle tjenesteområdene (=3,9 mill kr i 2012), men da er det ikke korrigert verken for at kommunen tross alt har et høyere beregnet utgiftsbehov enn «gjennomsnittskommunen» (ca. 5,7%), eller at kommunen mottar et særskilt vertskommunetilskudd (på 10,1 mill. kr i 2012). Våre beregninger viser at Skodje kommune har mindreutgifter på om lag 16,9 mill kr i forhold til kommunens normerte utgiftsnivå i 2012, der det da også er tatt høyde for vertskommunetilskuddet. Vi har her lagt til grunn at hele vertskommunetilskuddet i utgangspunktet anvendes innenfor pleie og omsorg

12 Pleie og omsorg beregnet mer-/mindreforbruk fordelt på «PLO-funksjonene» 2012 KOSTRA-funksjoner Landsgjennomsnittet (1000 kr) "Normert utgiftsnivå" i inntektssystemet (1000 kr) Pleie og omsorg (F234, 253, 254, 261) Aktivisering eldre og funksjonshemmede Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Botilbud i institusjon I tabellen ved siden av har vi også beregnet mer-/mindreutgifter i forhold til landsgjennomsnittet og normert nivå på den enkelte KOSTRA-funksjon på pleie og omsorg. Vi ser her at kommunen har merutgifter på om lag 10,5 millioner på funksjon 254 hjemmetjeneste, og mindreutgifter på om lag 4,5 millioner kr på øvrige «PLOfunksjoner» i forhold til kommunens «normerte nivå»

13 PLO prioritering - samlet Prioritering PLO samlet Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, konsern Institusjoner (f ) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten, konsern Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over, konsern Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over, konsern Kilde: SSB/KOSTRA konsern, for 2012 foreløpige tall Skodje kommune Ko-Gr. 1 Møre og Romsdal Landet Avvik fra kommunegruppe , ,9 31,4 32,5 34,1 30,4-1,1 42,7 39,1 32,6 28, ,1 46,1-17,5 44,8 47,3 55,1 59,8 48,9 48,5 48,5 10,9 12,5 13,6 12,3 11,7 5,1 5,4 5,3 6, Kommentarer Netto driftsutgifter pleie og omsorg utgjør 31,4% av Skodje kommunens totale netto driftsutgifter, noe som er 1,1 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet for kommunegruppen, 2,4 prosentpoeng lavere enn gjennomsnitt for Møre og Romsdal fylke og 1 prosentpoeng lavere enn gjennomsnitt for hele landet Tabellen ovenfor indikerer at Skodje kommune prioriterer hjemmetjenester (f254) høyere enn gjennomsnitt for alle kommuner i kommunegruppe 1, alle kommuner i Møre og Romsdal fylke og gjennomsnittet for hele landet

14 PLO prioritering samlet, sammenlignet med utvalgte kommuner Kommune Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, konsern Institusjoner (f ) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten, konsern Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over, konsern Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over, konsern Skodje 31,4 28,5 59,8 11, Vanylven 32,6 50,7 46,2 3, Hareid 30,9 51,2 47, Kilde: SSB/KOSTRA konsern, for 2012 foreløpige tall Kommentarer Skodje kommune har i 2012 hatt høyere netto driftsutgifter per innbyggere i eldregruppen enn de to andre kommuner i utvalget Tabellen ovenfor indikerer at Skodje kommune prioriterer hjemmetjenester (f254) høyere enn de to andre kommuner i utvalget

15 PLO tjenesteprofil (2012) Landet 46,1 48,5 5,3 Møre og Romsdal 46,1 48,5 5,4 Ko-Gr ,9 5,1 Skodje kommune 28,5 59,8 11, Institusjoner (f ) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern Kilde: SSB/KOSTRA konsern, for 2012 foreløpige tall

16 Hjemmetjenestemottakere fordelt på ulike aldersgrupper 0-66 år år 80 år eller eldre Landet 43% 18% 39% Ko.-Gr. 1 41% 18% 41% Skodje 42% 9% 49% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Kilde: SSB/KOSTRA konsern, for 2012 foreløpige tall 15

17 Netto driftsutgifter pr innbygger indeksert mot lavest i kommunegruppen 2012 ( kr/innb. = 100) ,28 Kilde: SSB, 2012 foreløpige tall Kommentarer Skodje kommunenes netto driftsutgifter pr innbygger innen pleie og omsorg var i 2012 om 26 prosent høyere enn utgifter pr innbygger i Våler kommune og 6 prosent lavere enn gjennomsnittlig utgiftsnivå for alle kommuner i kommunegruppe 1 16

18 Tallgrunnlag KMF 2012 I oppstillingen under er (endelig) beregnet kostnad til KMF i 2012 sammenholdt med kostnadsestimatet som Helsedirektoratet publiserte i midten av januar i år Tallgrunnlag KMF 2012 (endelige tall) Beregnet kostnad Kostnadsestimat Avvik 1000 kr 1000 kr 1000 kr Skodje I samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet, gis følgende veiledning til hvordan utgiftene for 2012 skal føres i kommuneregnskapet: «Kommunenes medfinansiering av spesialisthelsetjenesten i 2012 skal etter kommuneloven 48 nr. 2 utgiftsføres i kommuneregnskapet for Helsedirektoratet har utarbeidet et kostnadsestimat knyttet til kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten i 2012, som legges til grunn for utgiftsføringen av medfinansiering for Utgiftsførte beløp for 2012 vil dermed kunne avvike noe fra betalte á konto-beløp i Kommuner som i henhold til kostnadsestimatet har en større utgift i 2012 enn betalte á konto-beløp avslutter da regnskapet for 2012 med en kortsiktig gjeld (og eventuelt motsatt: kortsiktig fordring). Avvik mellom kostnadsestimatet og endelig årsavregning for 2012 regnskapsføres i 2013, når endelig avregning for 2012 foreligger senere i 2013, jf. KRS 5»

19 Kvalitetsindikatorer for pleie og omsorg viser at Skodje kommune har flere potensielle strategiske satsningsområder innen kvalitetsutvikling av tjenestene Kilde: Helsedirektoratet, KOSTRA

20 Demografiske forhold/utvikling middels nasjonal vekst (MMMM) Befolkningsutvikling , indeksert slik at nivået 2000 = 100 «Barne- og ungdomsgruppene» Skodje Møre og Romsdal Hele landet år 6-15 år år år «Eldregruppene» år eller eldre Kilde: SSB 2012 Deloitte AS

21 Utvikling antall eldre over 80 år Utvikling antall innbyggere over 80 år Indeksert slik at nivået i 2013=100. Skodje kommune. Kilde: SSB (alt M)

22 Framtidig dekningsgrad institusjon og omsorgsboliger med heldøgnsbemanning Dersom vi tar utgangspunkt i befolkningsframskrivningene fra SSB og dagens tilbud av omsorgsplasser (58) vil utviklingen i dekningsgrad se slik ut: 40% 35% 30% 33,0 % 25% 20% 19,6 % 15% Antall institusjonsplasser (28) og beboere i heldøgnsbemannede omsorgsboliger (30) i prosent av innbyggere over 80 år Skodje kommune. Kilde: SSB Antall sykehjemsplasser (og heldøgnsbemannede omsorgsboliger) per innbygger over 80 år vil holde seg over dagens nivå fram til nærmere midten av 2020-tallet. Dekningsgraden synker imidlertid relativt raskt etter I 2030 vil dekningsgraden være på om lag 20%

23 Behovsframskrivning bolig til pleie- og omsorgsformål middels nasjonal vekst (MMMM) Dersom vi tar utgangspunkt i befolkningsframskrivingene fra SSB, og dagens andel av befolkningen som bor i bolig til pleie- og omsorgsformål, vil utviklingen av behov ser slik ut år 80 år eller eldre

24 Behovsframskrivning - Mottakere av hjemmetjenesten - MMMM Dersom vi tar utgangspunkt i befolkningsframskrivingene fra SSB, og dagens andel av befolkningen som mottar hjemmetjenester, vil utviklingen antall mottaker ser slik ut år 80 år eller eldre

25 Demografikostnader Skodje kommune år 7,8 % 7,0 % 14,1 % 32,4 % 6-15 år -3,6 % 7,8 % 19,9 % 47,9 % år 6,1 % 6,7 % 12,3 % 39,7 % år 2,2 % 6,6 % 14,5 % 32,7 % år 0,4 % 23,2 % 65,1 % 116,5 % år 8,3 % -3,0 % -6,0 % 84,2 % 90 år og eldre 33,3 % 8,3 % 8,3 % 54,2 % Totalt 2,3 % 7,7 % 17,9 % 42,5 % Flere eldre i aldersgruppene år og 90 år og eldre bidrar isolert i retning av økte utgifter til pleie- og omsorgstjenesten, mens færre eldre i aldersgruppen år trekker noe i motsatt retning år år år år år år år og eldre Sum Sum ekskl år Basert på beregningsopplegget fra TBU er det anslått at kommunen kan få merutgifter på om lag 52,5 millioner kr i perioden 2013 til 2020, som følge av endringer i demografien. I aldersgruppene over 80 år er det isolert sett anslått merutgifter på om lag 2,1 millioner kr i samme periode

26 Innhold KOSTRA-analyse Sykefraværsanalyser Kartlegging av tjenestetilbudet i helse- og omsorgsenhetene ut i fra omsorgstrappen Bemanningsplaner og kompetansesammensetning i helse- og omsorgsenhetene

27 Samlet sykefravær 2012 for tjenesteenhetene innen pleie og omsorg Totalt sykefravær 2012 Enhet Totalt 1. kvartal Totalt 2.kvartal Totalt 3. kvartal Totalt 4. kvartal Snitt 2012 Snitt 2011 Snitt 2010 Helsesenter 6,9 % 6,7 % 7,9 % 2,7 % 6,0 % 2,7 % 3,3 % Heimebasert omsorg 10,7 % 7,7 % 7,6 % 10,9 % 9,3 % 9,1 % 8,6 % Skodje sjukeheim 12,5 % 9,2 % 8,8 % 6,4 % 9,2 % 7,7 % 6,5 % Prestemarka dagsenter 9,7 % 14,1 % 9,3 % 9,2 % 10,6 % 8,3 % 5,0 % Butilbod funksjonshemma 11,0 % 9,5 % 9,9 % 10,2 % 10,2 % 11,2 % 12,6 % Samlet sykefravær 10,8 % 9,3 % 8,9 % 8,4 % 9,4 % 8,6 % 8,3 % ,0% 8,6% 9,1% 9,3% 10,3% 6,5% 7,7% 9,2% 6,1% 5,0% 8,3% 10,6% 16,4% 14,4% 12,6% 11,2% 10,2% 2010, snitt 2011, snitt 2012, snitt 2013, 1. kvartal 4 3,3% 2,7% 2 1,4% 0 Helsesenteret Heimebasert omsorg Skodje sjukeheim Prestemarka dagsenter Butilbod funksjonshemma

28 Samlet korttidsfravær 2012 for tjenesteenhetene innen pleie og omsorg Korttidsfravær 2012 Enhet Totalt 1. kvartal Totalt 2.kvartal Totalt 3. kvartal Totalt 4. kvartal Snitt 2012 Snitt 2011 Snitt 2010 Helsesenter 1,6 % 1,0 % 1,2 % 0,8 % 1,2 % 1,8 % 1,5 % Heimebasert omsorg 3,7 % 2,3 % 4,1 % 2,7 % 3,2 % 2,9 % 2,3 % Skodje sjukeheim 4,2 % 2,4 % 3,2 % 2,5 % 3,1 % 2,4 % 2,2 % Prestemarka dagsenter 2,5 % 0,7 % 1,0 % 1,2 % 1,3 % 1,7 % 1,5 % Butilbod funksjonshemma 4,0 % 2,8 % 2,3 % 2,8 % 3,0 % 4,0 % 3,2 % Samlet korttidsfravær 3,6 % 2,2 % 2,7 % 2,3 % 2,7 % 2,9 % 2,4 % 4,5 4,0 3,5 3,0 2,9% 3,2% 4,1% 3,1% 2,8% 4,0% 3,6% 3,2% 3,0% 2010, snitt 2011, snitt 2012, snitt 2013, 1. kvartal 2,5 2,0 1,5 1,0 1,8% 1,5% 1,2% 1,1% 2,3% 2,2% 2,4% 2,0% 1,7% 1,5% 1,3% 0,5 0,0 Helsesenteret Heimebasert omsorg Skodje sjukeheim Prestemarka dagsenter Butilbod funksjonshemma

29 Utviklingen i sykefraværet Heimebasert omsorg Kommentarer % sykefravær 15 14,9% Totalt sykefravær 2012 Totalt sykefravær 2011 Totalt sykefravær 2010 I 1. kvartal 2013 er det totale sykefraværet i tjenesteenheten Heimebasert omsorg 10,3% 10 10,7% 13,0% 11,8% 10,9% 9,0% 7,7% 6,5% 7,8% 7,6% 5 5,6% 2,1% 0 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

30 Utviklingen i sykefraværet Skodje sjukeheim Kommentarer % sykefravær 15 12,5% Totalt sykefravær 2012 Totalt sykefravær 2011 Totalt sykefravær 2010 I 1. kvartal 2013 er det totale sykefraværet i tjenesteenheten Skodje sjukeheim 6,1% 10 9,2% 9,1% 7,7% 8,0% 8,8% 7,3% 5 6,4% 7,0% 5,3% 6,4% 6,1% 0 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

31 Utviklingen i sykefraværet Prestemarka dagsenter Kommentarer % sykefravær 15 14,1% Totalt sykefravær 2012 Totalt sykefravær 2011 I 1. kvartal 2013 er det totale sykefraværet i tjenesteenheten Prestemarka dagsenter 16,4% Totalt sykefravær ,7% 10 9,7% 9,6% 10,1% 9,3% 9,2% 8,2% 5 4,9% 3,2% 3,3% 2,3% 0 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

32 Utviklingen i sykefraværet Butilbod funksjonshemma Kommentarer % sykefravær ,9% ,0% 10 10,6% ,6% 12,8% 9,5% 11,2% 9,9% 7,8% Totalt sykefravær 2012 Totalt sykefravær 2011 Totalt sykefravær ,2% 10,2% 10,1% I 1. kvartal 2013 er det totale sykefraværet i tjenesteenheten Butilbod funksjonshemma 14,4% kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

33 Utviklingen i sykefraværet Helsesenteret % sykefravær 15 Totalt sykefravær 2012 Totalt sykefravær 2011 Totalt sykefravær 2010 Kommentarer I 1. kvartal 2013 er det totale sykefraværet i tjenesteenheten Helsesenteret 1,4% Helsesenteret har færrest dagsverk av enhetene i pleie- og omsorgssektoren. Følgelig vil fravær hos en person gi store utslag 10 7,9% 6,9% 6,7% 5,5% 5 3,5% 3,1% 4,4% 2,9% 0 2,1% 1. kvartal 2. kvartal 1,3% 3. kvartal 2,7% 1,3% 4. kvartal

34 Kostnader forbundet med sykefravær Vikar- og overtidsbruk Regnskap 2012 Budsjett (end.) 2012 Avvik 2012 [kr] Budsjett 2013 Lønn vikarer Lønn ekstrahjelp/-vakt Lønn overtid Totale lønnsutgifter forbundet med vikar og overtid Lønnsrefusjoner Netto lønnsutgifter forbundet med vikar og overtid Kommentarer Lønnsposter som vikarer, ekstrahjelp/-vakt og overtid er naturlig å se i sammenheng med sykefraværet Pleie- og omsorgstjenestene i Skodje kommune brukte i 2012 ca. 9,9 millioner kroner på overnevnte poster Det er i 2013 budsjettert med ca. 6,7 millioner kroner for de samme lønnspostene Dersom budsjettallene for 2013 skal holde må det gjennomføres endringstiltak fra 2012-praksis

35 Innhold KOSTRA-analyse Sykefraværsanalyser Kartlegging av tjenestetilbudet i helse- og omsorgsenhetene ut i fra omsorgstrappen Bemanningsplaner og kompetansesammensetning i helse- og omsorgsenhetene

36 Eksempel på en omsorgstrapp med økt fokus på tidlig innsats og forebygging. Kartleggingen vår har tatt utgangspunkt i denne modellen (BEON-prinsippet)

37 Oversikt over tjenester til personer over 67 år per Tjenester til eldre (67 år og eldre) per / plasser Hjemmetjenesten Skodje omsorgssenter Totalt Kommentar Sykehjem lindringsplass Plasser 2 2 Blir brukt som KT plasser om de er ledige Sykehjem psykogeriatri Plasser Sykehjem langtid somatisk Plasser Har totalt 28 sykeghjemsplasser. Det er inkludert (2 paliative og de 4 på KT ) Sykehjem langtid demens (skjermet) Plasser 7 7 Bokolektiv Sykehjem korttid Obs Plasser 4 4 Sykehjem korttid rehabilitering Plasser Sykehjem korttid avlastning Plasser Totalt for institusjonsomsorg Tilpassede boliger med heldøgns bemanning Plasser Tilpassede boliger med fast tilknyttet bemanning Plasser Tilpassede boliger uten fast bemanning Plasser Omsorgslønn 4 4 Brukerstyrt personlig assistanse 1 1 Her er til sammen 5 årsverk knytt til dette. En har dag og a-vakt og sykehjemtilsyn på natt Hjemmesykepleie Støttekontakt Psykisk helsetjeneste i hjemmet Aktivitetstilbud psykisk helse Opphold dagsenter Det varierer mellom 15 til 30 brukere to dager per uke Dagtilbud spesielt tilrettelagt for demente 0 Har ikke dette, men der er en hjemmeboende som er på Sjøholdt Vekst Hjemmehjelp/Praktisk bistand Standard er hver 3. eller 4. uke (se tjenestebeskrivelse) Matombringing Dette varierer litt, men oppgitt tall er per dags dato Fysioterapi De har i tillegg brukere inne på sykehjemmet Ergoterapi Har ikke ergoterapeut i kommunen Trygghetsalarm Eldre- og aktivitetssenter Forebyggende hjemmebesøk til innbyggere over 75 år Hjelpemiddel kommunalt Har en ansvarlig på soms., en i hbo + en fysio og vaktmester samarbeider. Vi jobber med system på dette da det p.t. er veldig uoversiktig Hjelpemiddel NAV Andre tiltak Antall unike brukere, 67 år og eldre, som benytter disse tjenestene

38 Framskriving av dagens tjenestenivå til eldre over 67 år fram mot økt behov for heldøgns omsorg, økt behov for hjemmebaserte tjenester Tjenester til eldre per Hjemmetjenesten Skodje omsorgssenter Totalt per Sykehjem lindringsplass 2 2 1,1 % Sykehjem langtid somatisk ,6 % Sykehjem korttid Obs 4 4 2,3 % Sykehjem langtid demens (skjermet) 7 7 4,0 % Totalt for institusjonsomsorg ,9 % Omsorgslønn 4 4 0,9 % Brukerstyrt personlig assistanse 1 1 0,2 % Hjemmesykepleie ,4 % Støttekontakt ,6 % Opphold dagsenter ,4 % Hjemmehjelp/Praktisk bistand ,6 % Matombringing ,3 % Fysioterapi ,8 % Trygghetsalarm ,0 % Totalt for hjemmetjenesten Totalt for pleie- og omsorgstjenesten Kommentarer Tabellen viser framskriving av dagens tjenestetilbud (per ) for årene 2016, 2020 og 2030 med middels og høy nasjonal folkevekst ut i fra SSB sine prognoser For institusjonsomsorgen og bemannede omsorgsboliger er dagens dekningsgrad per blant innbyggere over 80 år lagt til grunn Med dagens dekningsgrad på 19,9% på heldøgnsbemannede døgntilbud, vil det i 2020 være behov for noe færre plasser (33), mens det i 2030 vil være behov for langt flere plasser (59) (MMMM-alternativet til SSB) Skodje har pr i dag ingen heldøgnsbemannede omsorgsboliger utover de 7 spesialplassene for demente brukere på Omsorgssenteret (skjermet langtidsavd.). Dette vil være en naturlig satsing framover for å møte behovet fram mot 2030 For hjemmebaserte tjenester for øvrig er dagens dekningsgrad blant innbyggere over 67 år lagt til grunn Med dagens dekningsgrader ift hjemmebaserte tjenester, vil det skje en gradvis og kraftig vekst av antall brukere fram mot 2030 En dekningsgrad på 17,4% ift antall brukere i hjemmesykepleien og 80 brukere pr , betyr med samme dekningsgrad 115 brukere i 2020 og 156 brukere i 2030 (MMMM-alternativet til SSB)

39 Oversikt over tjenester til personer under 67 år per Tjenester til personer under 67 år (18-67 år) per (ikke inkludert mennesker med nedsatt funksjonevne) / plasser Hjemmetjenesten Skodje omsorgssenter Totalt Kommentar Sykehjem lindringsplass Plasser 0 Sykehjem psykogeriatri Plasser 0 En bruker som har langtid på sykehjemmet. Avventer til kommunen har bolig Sykehjem langtid somatisk Plasser 1 1 med heldøgnsbemanning. Sykehjem langtid demens (skjermet) Plasser 0 Sykehjem korttid Obs Plasser 0 Sykehjem korttid rehabilitering Plasser 0 Sykehjem korttid avlastning Plasser 0 Tilpassede boliger med heldøgns bemanning Plasser 0 Tilpassede boliger med fast tilknyttet bemanning Plasser 0 Tilpassede boliger uten fast bemanning Plasser 0 Omsorgslønn 3 3 Barn Brukerstyrt personlig assistanse 5 5 Hjemmesykepleie 5 5 Støttekontakt 1 1 Ung bruker som bor på sykehjem Psykisk helsetjeneste i hjemmet 0 Aktivitetstilbud psykisk helse 0 Opphold dagsenter 0 Dagtilbud spesielt tilrettelagt for demente 0 Hjemmehjelp/Praktisk bistand 0 Matombringing 0 Fysioterapi 0 Har ikke oversikt Ergoterapi 0 Trygghetsalarm 0 Eldre- og aktivitetssenter 0 Forebyggende hjemmebesøk til innbyggere over 75 år 0 Hjelpemiddel kommunalt 0 Hjelpemiddel NAV 0 Andre tiltak 0 Andre tiltak 0 Antall unike brukere under 67 år i heimetenesta pr

40 Oversikt over tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne over 18 år per Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne (over 18 år) per / boliger / leiligheter Totalt PM2 PM3 PM4 PM5 Niusvegen Ådalsbakken Egen bolig Barnebolig Leiligheter Bofellesskap/samlokaliserte boliger med heldøgns bemanning egen kommune Leiligheter Bofellesskap/samlokaliserte boliger med heldøgns bemanning annen kommune Leiligheter Bofellesskap/samlokaliserte boliger med fast bemanning Leiligheter Bofellesskap/samlokaliserte boliger uten fast bemanning Leiligheter Miljøarbeidertjeneste på timesbasis Avlastning i bolig Plasser 3 3 Avlastning i familier Avlastningsbolig i bolig kjøpt fra annen kommune Omsorgslønn Brukerstyrt personlig assistanse Hjemmesykepleie Støttekontakt Arbeids- og aktivitetstilbud (dag) Arbeids- og aktivitetstilbud (kveld/helg) Enetiltak i brukers eget hjem 2 2 Praktisk bistand/hjemmehjelp Hjelpemiddel kommunalt Hjelpemiddel NAV Tilskudd for ressurskrevende brukere Vertskommunebrukere Andre tiltak Andre tiltak Antall unike brukere (over 18 år) som benytter disse tjenestene

41 Oversikt over tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne under 18 år per Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne (barn/unge under 18 år) per / boliger / leiligheter Totalt PM2 PM3 PM4 PM5 Niusvegen Ådalsbakken Annen bolig Barnebolig Leiligheter Bofellesskap/samlokaliserte boliger med heldøgnsbemanning egen kommune Leiligheter Bofellesskap/samlokaliserte boliger med heldøgnsbemanning annen kommune Leiligheter Bofellesskap/samlokaliserte boliger med fast bemanning Leiligheter Bofellesskap/samlokaliserte boliger uten fast bemanning Leiligheter Miljøarbeidertjeneste på timesbasis Avlastning i bolig Plasser 2 2 Avlastning i familier Avlastningsbolig i bolig kjøpt fra annen kommune Omsorgslønn Brukerstyrt personlig assistanse Hjemmesykepleie Støttekontakt 2 2 Arbeids- og aktivitetstilbud (dag) 1 1 Arbeids- og aktivitetstilbud (kveld/helg) Enetiltak i brukers eget hjem Praktisk bistand/hjemmehjelp Hjelpemiddel kommunalt Hjelpemiddel NAV Tilskudd for ressurskrevende brukere Vertskommunebrukere Andre tiltak Andre tiltak Antall unike brukere (barn/unge under 18 år) som benytter disse tjenestene

42 Oversikt over tjenester til personer innen psykisk helsearbeid og rus per Tjenester innen psykisk helsearbeid og rus per / plasser Vedtakstid totalt Antall brukere i tjenesten pr 1/ Under 16 år år år år Over 67 år Totalt Botilbud uten personalbase Plasser 0 Boliger med heldøgns omsorg Plasser 0 Ambulante tjenester/ tilrettelagt behandling/oppsøkende totalt inkludert: 0 Kommentarer Vi har vært litt usikre på hvor vi skal registrere brukerne, har derfor registrert dem under samtaler. Mange av samtalene har foregått utenfor kontoret Legemiddelhåndtering 7 7 Samtaler Nettverksmøter Regelm.møter mlm psyk.spl. og HBO 1 g/mnd Boveiledning/Miljøarbeid 0 Annet Arbeids- og aktivitetstilbud totalt inkludert 0 Varig tilrettelagt arbeid - VTA plasser 0 Annet Dagtilbud 0 3 brukere har regelmessig kontakt med psyk.sykepl., men støttekontakten lønnes av BV (2 brukere under 16 år) eller PU (1 bruker år). Har derfor Støtte-/fritidskontakter 6 6 ikke tatt dem med her Antall brukere med 1:1 tilbud eller mer 0 Antall brukere med individuell plan Antall brukere med faste ansvarsgruppemøter Andre tiltak 7 7 Tilbud på Frisklivsentralen Andre tiltak 0 Antall unike brukere totalt / plasser Vedtakstid totalt Antall brukere i tjenesten pr 1/ Under 16 år år år år Over 67 år Totalt Antall brukere som også har tilbud fra hjemmetjenesten Antall brukere som også har tilbud fra Prestemarka bo- og dagtilbud 6 6 Antall brukere som også har tilbud fra NAV (ruskonsulenter) 5 0 Antall brukere som også har tilbud fra DPS og spesialisthelsetjenesten inn psykisk helsevern og rus 10 0 Kommentarer

43 Innhold KOSTRA-analyse Sykefraværsanalyser Kartlegging av tjenestetilbudet i helse- og omsorgsenhetene ut i fra omsorgstrappen Bemanningsplaner og kompetansesammensetning i helse- og omsorgsenhetene

44 Oversikt over kompetansesammensetning for pleie- og omsorgstjenestene per Årsverk Skodje Hjemmetjenesten totalt i 100% stilling årsverk Antall personer Antall ansatte Totalt antall Prestemarka omsorgssenter Enhetslederleder 0,50 0,50 1, ,00 Avdelingsleder 1,00 1,00 1, ,80 Ass. avdelingsleder 0,90 0,45 2 1,35 Sykepleier med videreutdanning i rehabilitering Sykepleier med videreutdanning i kreft/palliasjon 0,75 1 0,75 Sykepleier med videreutdanning i kreft/palliasjon 1,60 2 1,60 Sykepleier med videreutdanning i adm./ledelse Sykepleier med videreutdanning i psykisk helse Sykepleier med annen videreutdanning 1,00 1 1,00 Sykepleier 9,07 6,17 0, ,62 Sykepleierstudent Hjelpepleier/omsorgsarbeider 13,17 7,74 20, ,11 Assistenter/ufaglærte/"lærlinger"/fagarbeiderelever 2,80 2,14 27, ,60 Vernepleier Vernepleier med videreutdanning Merkantil 0,40 0,40 2 0,80 Sjåfør Aktivitør 0,65 2 0,65 Kokk 2,55 3 2,55 Renhold 0,50 1 0,50 Vaktmester 0,50 0,50 2 1,00 Ergoterapeut Ergoterapeut med videreutdanning Fysioterapeut 1,00 1,00 Fysioterapeut med videreutdanning Tilsynslege 0,25 2 0,25 Økonomi- og personalrådgiver Fagutviklingssykepleier 1,00 1 1,00 Psykolog Barnevernspedagog Sosionom 1,55 2 1,55 Andre funksjoner (Støttekontakt, avlastning, omsorgslønn, BPA, dagtilbud, Ledsagertjeneste) 5, ,00 Andre yrkesgrupper Sum årsverk 35,04 26,50 52,59 114,13 Antall ansatte (inkludert ledere) Antall ansatte i 100% stillinger Ytterligere kvalitetssikring av fordelingen av antall ansatte i 100% - 43 stilling, - er nødvendig

45 Heimebasert omsorg inkl. omsorgsboliger

46 Oversikt over bemanningsplaner Heimebasert omsorg per (1 av 2) Hjemmetjenesten - Samlet Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Planlagt kompetanse tilstede Kommentarer Dag, hjemmetjenestemottakere Antall besøk pr dagvakt/annenhver uke 88 besøk ved mulitdoser 2 spl hverdager, en på helg. Resten Dag, ansatte fagarbeidere. Kan til tider også være 3 Mange korte vakter på dag. Se turnus spl på dag Kveld, hjemmetjenestemottakere Antall besøk pr kveld Kveld, ansatte spl, 1 hjp Natt, hjemmetjenestemottakere Varierer med ekstra tilsyn v/behov. Dette er faste besøk Natt, ansatte sp, 1 hjepl I alt 2 spl og 4 hjelpepl. Et team mangler sykepl Hjemmehjelp/praktisk bistand Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Planlagt kompetanse tilstede Kommentarer Dag, hjemmetjenestemottakere Assistenter Vaskeoppdrag á 2 timer per bruker, fyller så opp timene med enketoppdrag i heimesjukepleien Dag, ansatte Kveld, hjemmetjenestemottakere Kveld, ansatte Natt, hjemmetjenestemottakere Natt, ansatte

47 Oversikt over bemanningsplaner Heimebasert omsorg per (2 av 2) Fysioterapi/tekniske hjelpemidler Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Planlagt kompetanse tilstede Kommentarer Dag, hjemmetjenestemottakere Dag, ansatte personer i 50% hver Usikker på hvor mange brukere de har, men de kombinerer inne på sykehjemmet og ute. Kan komme tilbake til dette ved neste møte Kveld, hjemmetjenestemottakere Kveld, ansatte Natt, hjemmetjenestemottakere Natt, ansatte Ambulerende vaktmester Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Planlagt kompetanse tilstede Kommentarer Dag, hjemmetjenestemottakere Dag, ansatte årsverk vaktmester Kveld, hjemmetjenestemottakere Kveld, ansatte Natt, hjemmetjenestemottakere Natt, ansatte

48 Oversikt over kompetansesammensetning Heimebasert omsorg per Årsverk Hjemmetjenesten, totalt antall årsverk Antall personer Antall årsverk i 100 % stilling Oversikt over størrelsen på deltidsstillingene Kommentar Enhetsleder 0,50 1 Se turnus Kompetanse: Hvor stor administrativ ressurs: 50% Avdelingsleder 1,00 1 Kompetanse: Hvor stor administrativ ressurs: 100% Ass. Avdelingsleder ( samhandlingsreform ) 0,45 1 Kompetanse: Hvor stor administrativ ressurs: 45% har ansvar for meldingsløftet og samhandlingsreformen samt datasystemansavrlig Sykepleier med videreutdanning i rehabilitering Sykepleier med videreutdanning i kreft/palliasjon Sykepleier med videreutdanning i kreft/palliasjon 1,60 2 Sykepleier med videreutdanning i adm./ledelse Sykepleier med videreutdanning i psykisk helse Sykepleier med annen videreutdanning Sykepleier 6,17 9 Sykepleierstudent Hjelpepleier/omsorgsarbeider 7,74 11 Assistenter/ufaglærte/"lærlinger"/fagarbeiderelever 2, av disse årsverkene er heimehjelp Vernepleier Vernepleier med videreutdanning Merkantil 0, % stilling tilsammen tilsatt på spesiell avtale Sjåfør Aktivitør Kokk Renhold Vaktmester 0,50 1 Felles med soms Ergoterapeut Ergoterapeut med videreutdanning Fysioterapeut 1,00 2,75 drifttilskudd i tillegg Fysioterapeut med videreutdanning Lege Økonomi- og personalrådgiver Fagutviklingssykepleier Psykolog Barnevernspedagog Sosionom Andre funksjoner (Støttekontakt, Avlastning, Omsorgslønn, BPA, Dagtilbud, Ledsagertjeneste) 5, som får støttekontakt, 5 årsverk BPA, 7 får omsorgslønn Andre yrkesgrupper Sum årsverk 26, Ytterligere kvalitetssikring av fordelingen av årsverk er nødvendig

49 Skodje omsorgssenter

50 Organisering av Skodje omsorgssenter

51 Oversikt over bemanningsplaner Skodje omsorgssenter per (1 av 2) Skodje Omsorgssenter/institusjon samlet Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Planlagt kompetanse tilstede Kommentarer Dag, beboere/plasser til 4 spl på dagvakt, 2 på kveld og en Vi har god sykepleiedekning på natt Dag, ansatte Kveld, beboere/plasser Kveld, ansatte Natt, beboere/plasser Natt, ansatte Skodje Omsorgssenter - "Demensavdeling" 1. etasje Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Planlagt kompetanse tilstede Kommentarer Dag, beboere/plasser spl på hver vakt, hjelpel resten Bokolektiv Dag, ansatte Fagsykepleier 2 dagvakter pr. uke, derfor 3 dagvakter Kveld, beboere/plasser Egen turnus, men samarbeider med sykehjemmet ved sykdom Kveld, ansatte Natt, beboere/plasser Natt, ansatte 2 nattevakter på hele sykehjemmet, 1 2 nattevakter på hele sykehjemmet, 1 spl og 1 hjelpepl spl og 1 hjelpepl Skodje Omsorgssenter -turnusgruppe 1, somatisk 2. etasje samlet Dag, beboere/plasser Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Planlagt kompetanse tilstede Kommentarer Dag, ansatte spl resten hjpl Kveld, beboere/plasser Kveld, ansatte spl resten hjpl Natt, beboere/plasser Natt, ansatte Avdeling 2 (felles turnus avdeling 2,3,4) 2 nattevakter på hele sykehjemmet, 1 spl og 1 hjelpepl

52 Oversikt over bemanningsplaner Skodje omsorgssenter per (2 av 2) Skodje Omsorgssenter - langtids, somatisk 2. etasje - gruppe 1 Dag, beboere/plasser Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Planlagt kompetanse tilstede Kommentarer Dag, ansatte spl, resten hjpl Kveld, beboere/plasser Kveld, ansatte spl, 1 hjpl Natt, beboere/plasser Natt, ansatte Avdeling 3 (felles turnus avdeling 2,3,4) 2 nattevakter på hele sykehjemmet, 1 spl og 1 hjelpepl Skodje Omsorgssenter - langtids, somatisk 2. etasje - gruppe 2 Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Kompetanse Kommentarer Dag, beboere/plasser Avdeling 4 (felles turnus 2,3,4) Dag, ansatte spl, resten hjpl Kveld, beboere/plasser Kveld, ansatte spl, resten hjpl Natt, beboere/plasser Natt, ansatte 2 nattevakter på hele sykehjemmet, 1 spl og 1 hjelpepl

53 Oversikt over dagens pleiefaktor på Skodje omsorgssenter per (1 av 2) Skodje omsorgssenter, langtid (somatisk), korttid og lindrende plasser og demensavdelingen i 1. etg Grunnturnus Antall senger 35 Bemanning Bemanningsplan D/A/N Man Tir Ons Tor Fre Total uke Lø Søn Total helg Antall ordinære timer pr. Antall årsverk (ordinære timer pr. uke/ 35,5) Antall Type vakt Antall personer Timer personer Timer uke D , , A ,6 397,6 11,2 N ,2 137,2 3,86 Total , ,6 1031,8 29,06 0,83 Skodje omsorgssenter - demensavd 1. etg Grunnturnus Antall senger 7 Bemanning Bemanningsplan D/A/N Man Tir Ons Tor Fre Total uke Lø Søn Total helg Antall ordinære timer pr. Antall årsverk (ordinære timer pr. uke/ 35,5) Antall Type vakt Antall personer Timer personer Timer uke D , ,4 106,5 3 A ,4 99,4 2,8 N 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 19,6 0,4 0,4 7,84 27,44 0,77 Total 4,4 4,4 5,4 4,4 4,4 168,7 4,4 4,4 64,64 233,34 6,57 Pleiefaktor Pleiefaktor 0,

54 Oversikt over dagens pleiefaktor på Skodje omsorgssenter per (2 av 2) Skodje omsorgssenter - totalt for hele 2. etg Bemanning Antall senger 28 Bemanningsplan D/A/N Man Tir Ons Tor Fre Total uke Lø Søn Total helg Antall Type vakt Antall personer Timer personer Timer uke D ,4 383,4 10,8 A ,2 298,2 8,4 N 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 78,4 1,6 1,6 31,36 109,76 3,09 Total 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 575,4 14,6 14, ,36 22,29 Skodje omsorgssenter - avdeling for korttid (4) + lindrende (2) + langtid (6) Bemanning Antall senger 12 D/A/N Man Tir Ons Tor Fre Total uke Lø Søn Total helg Antall Type vakt Antall personer Timer personer Timer uke D , ,6 149,1 4,2 A ,4 99,4 2,8 N 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 33,6 0,7 0,7 13,44 47,04 1,33 Total 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 211,1 5,7 5,7 84,44 295,54 8,33 Skodje omsorgssenter - langtid 2. etg. - 2 acdelinger med 8 plasser Bemanning Antall senger 16 Bemanningsplan Bemanningsplan D/A/N Man Tir Ons Tor Fre Total uke Lø Søn Total helg Antall ordinære timer pr. Antall ordinære timer pr. Antall ordinære timer pr. Antall årsverk (ordinære timer pr. uke/ 35,5) Antall årsverk (ordinære timer pr. uke/ 35,5) Antall årsverk (ordinære timer pr. uke/ 35,5) Antall Type vakt Antall personer Timer personer Timer uke D , ,5 7 A ,8 198,8 5,6 N 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 44,8 0,9 0,9 17,92 62,72 1,77 Total 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 364,3 9,91 9,91 145,7 510,02 14,37 0,80 0,69 Pleiefaktor Pleiefaktor Pleiefaktor 0,90

55 Oversikt over kompetansesammensetning Skodje omsorgssenter per Årsverk Skodje omsorgssenter, totalt antall årsverk Antall Antall årsverk i Oversikt over størrelsen personer 100 % stilling på deltidsstillingene Kommentar Enhetslederleder 0,50 1 Se turnus Kompetanse: 100% administrativ ressurs 50% Avdelingsleder 1,00 1 Kompetanse: Hvor stor administrativ ressurs: 100% Ass. avdelingsleder 0,90 1 Kompetanse: Hvor stor administrativ ressurs: vikarierer for avdelingssykepl når den har ferie Sykepleier med videreutdanning i rehabilitering Sykepleier med videreutdanning i kreft/palliasjon 0,75 1 Sykepleier med videreutdanning i kreft/palliasjon Sykepleier med videreutdanning i adm./ledelse Sykepleier med videreutdanning i psykisk helse Sykepleier med annen videreutdanning 1,00 1 Veiledingspedagogikk Sykepleier 9,07 13 Sykepleierstudent Hjelpepleier/omsorgsarbeider 13,17 22 Assistenter/ufaglærte/"lærlinger"/fagarbeiderelever 2,80 14 Helgestillinger Vernepleier Vernepleier med videreutdanning Merkantil 0,40 1 Deles mellom hbo/soms. Er tilsatt på eget tiltak Sjåfør Aktivitør 0,65 2 Dagavdelingen 2 dager i uken for hjemmeboende og beboere på soms ligger i sykehjemmet Kokk 2,55 3 Arbeider med nedlegging av kjøkken (slutt på egenproduksjon av middag) Renhold 0,50 1 Vaskeri (klesvask av beboernes klær) Vaktmester 0,50 1 Deles mellom soms/hbo Ergoterapeut Ergoterapeut med videreutdanning Fysioterapeut Fysioterapeut med videreutdanning Tilsynslege 0,25 2 Antall timer pr. uke: 6 på soms 3 på bokolektivet Økonomi- og personalrådgiver Fagutviklingssykepleier 1,00 1 Tilsett som fagsykepl på bokolektivet for demente Psykolog Barnevernspedagog Sosionom Andre funksjoner (Støttekontakt Avlastning, Omsorgslønn, BPA Dagtilbud, Ledsagertjeneste) Andre yrkesgrupper Sum årsverk 35, Ytterligere kvalitetssikring av fordelingen av årsverk er nødvendig

56 Prestemarka bu- og dagtilbod

57 Oversikt over bemanningsplaner Prestemarka bu- og dagtilbod per Beboere og bemanning samlet på Prestemarka bu- og dagtilbod Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Sum vakter Dag beboere i bolig Dag beboere utenfor bolig som får tjenester av personalet Dag ansatte tilstede i bolig Ansatte fra bolig som er med bruker på dagtilbud Antall beboere med hjemmedag Kveld beboere i bolig Kveld beboere utenfor bolig som mottar tjenester av personalet Kveld ansatte Natt beboere Natt ansatte våken Natt ansatte hvilende

58 Oversikt over kompetansesammensetning på Prestemarka bu- og dagtilbod per Årsverk Prestemarka, totalt antall årsverk Dedikerte årsverk til botilbudet Dedikerte årsverk til dagtilbudet Antall personer Antall årsverk i 100 % stilling Oversikt over størrelsen på deltidsstillingene Enhetsleder 1, Avdelingsleder 1,80 1,00 0, Ass. avdelingsleder Sykepleier med videreutdanning i rehabilitering Sykepleier med videreutdanning i kreft/palliasjon Sykepleier med videreutdanning i kreft/palliasjon Sykepleier med videreutdanning i adm./ledelse Sykepleier med videreutdanning i psykisk helse Sykepleier med annen videreutdanning Sykepleier 0,38 1 Sykepleierstudent Hjelpepleier/omsorgsarbeider 20,20 13,10 7, Assistenter/ufaglærte/"lærlinger"/fagarbeiderelever 27,66 25,41 2, Vernepleier Vernepleier med videreutdanning Merkantil Sjåfør Aktivitør Sosionom 1,55 0,12 0,75 2 Andre funksjoner (Støttekontakt Avlastning, Omsorgslønn, BPA Dagtilbud, Ledsagertjeneste) Andre yrkesgrupper Sum årsverk 52,21 40,01 10,

Deloitte AS. Oslo, 14. juni 2013

Deloitte AS. Oslo, 14. juni 2013 Analyse av kostnadseffektiv drift innenfor pleie- og omsorgstjenestene Skodje kommune Prosjektrapport Deloitte AS. Oslo, 14. juni 2013 Innhold Prosjektbeskrivelse, mål, organisering og metodikk Oppsummering

Detaljer

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Helse- og omsorgsplan Østre Toten Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Spørsmål til deltakerne på møte Hva er ditt beste råd til kommunen for den videre utviklingen av tilbudet

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013 KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013 1 Metode Til bruk i KOSTRA- og effektivitetsanalyser, har vi utviklet en metode som gjør sammenligninger mer reelle, ved at det for gitte tjenesteområder

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking

KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking KOSTRA- og effektivitetsanalyse Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking 26.9.2014 Sammendrag/funn Våre beregninger viser at Vadsø kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i

Detaljer

Bruk av KOSTRA-data Eksempler på metodikk i en helse/pleie og omsorgsgjennomgang. Audun Thorstensen, Telemarksforsking

Bruk av KOSTRA-data Eksempler på metodikk i en helse/pleie og omsorgsgjennomgang. Audun Thorstensen, Telemarksforsking Bruk av KOSTRA-data Eksempler på metodikk i en helse/pleie og omsorgsgjennomgang Audun Thorstensen, Telemarksforsking 1 Agenda Om KOSTRA Bruk av KOSTRA-data Eksempler på metodikk i en helse/pleie- og omsorgsgjennomgang

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Fjell kommune (2014) Audun Thorstensen, Telemarksforsking

KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Fjell kommune (2014) Audun Thorstensen, Telemarksforsking KOSTRA- og effektivitetsanalyse Fjell kommune (2014) Audun Thorstensen, Telemarksforsking 2.10.2015 Sammendrag/funn Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som skal illustrere hvordan kommunens

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 203 Vegårshei nr. 187 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til 2015-barom eteret (sam

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.68 Fusa nr.95 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse

KOSTRA- og effektivitetsanalyse KOSTRA- og effektivitetsanalyse Fjell kommune (Endelige/reviderte KOSTRA-tall 2015) Audun Thorstensen, Telemarksforsking 6.9.2016 Sammendrag/funn Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som

Detaljer

Drammen kommune. 08.10.2013 Svein Lyngroth

Drammen kommune. 08.10.2013 Svein Lyngroth Drammen kommune 08.10.2013 Svein Lyngroth Evalueringsmetode Ulike metoder gir ulike perspektiver og svar Vår modell kontra ASSS evalueringen KOSTRA justert for behov basert på KRD sitt delkriteriesett

Detaljer

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

Kapasitets-, behovs og kostnadsanalyse pleie- og omsorg

Kapasitets-, behovs og kostnadsanalyse pleie- og omsorg Kapasitets-, behovs og kostnadsanalyse pleie- og omsorg Rauma kommune Audun Thorstensen, Tor Erik Baksås, Ernst & Young 1 Innhold Innledning Oppsummering/funn Økonomiske rammebetingelser KOSTRA-analyse

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Saksgang Utvalg Møtedato Eldrerådet 10.11.2014 Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Norddal kommune. Arbeidsgrunnlag /forarbeid

Norddal kommune. Arbeidsgrunnlag /forarbeid Norddal kommune Arbeidsgrunnlag /forarbeid Innholdet i dette dokumentet er basert på uttrekk fra Kostra, Iplos og SSB og presentasjonen er tilpasset en gjennomgang og refleksjon i kommunens arbeidsgruppe.

Detaljer

Heldøgnstilbud og andre boformer for eldre innbyggere mot 2040

Heldøgnstilbud og andre boformer for eldre innbyggere mot 2040 Nittedal kommune Heldøgnstilbud og andre boformer for eldre innbyggere mot 2040 Utredning av alternativer for fremtidig utvikling fakta og analyser Vedlegg til rapport R8923 Oppdragsgiver: Rapportnr.:

Detaljer

ETTER (og ikke videre?)

ETTER (og ikke videre?) ETTER (og ikke videre?) Kartlegging av tjenester innen pleie og omsorg Se håndboken for beskrivelse av utfylling av skjemaet og definisjoner. Tiltak/tjeneste Hvem utfører tjenesten? (hvem er inbyggeren/brukeren

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne Tildelingskontoret Barnevern NAV sammen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

Alta kommune. Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester

Alta kommune. Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester Alta kommune Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester Mandat for oppdraget Oppgaven har vært å bistå kommunen med å gi et bilde av struktur og kostnadsdrivere i PLO som grunnlaget

Detaljer

Bestillerenheten i Ringerike kommune

Bestillerenheten i Ringerike kommune Bestillerenheten i Ringerike Presentasjon for HOV 02.04.13 Organisering 04.04.2013 2 Organisering forts. Leder Merkantil (1) Sosialgruppe (4) Helsegruppe (4) Pasientkoordinator (1) Økonomi (2) 04.04.2013

Detaljer

Demografi og kommuneøkonomi

Demografi og kommuneøkonomi Demografi og kommuneøkonomi Vadsø kommune Audun Thorstensen, Telemarksforsking 26.9.2014 Demografi og kommuneøkonomi Kommunene har ansvaret for bl.a. barnehager, grunnskole, videregående opplæring og pleie-

Detaljer

Demografi og kommuneøkonomi. Fjell kommune. Audun Thorstensen, Telemarksforsking

Demografi og kommuneøkonomi. Fjell kommune. Audun Thorstensen, Telemarksforsking Demografi og kommuneøkonomi Fjell kommune Audun Thorstensen, Telemarksforsking 6.9.2016 Demografi og kommuneøkonomi Kommunene har ansvaret for bl.a. barnehager, grunnskole og pleie- og omsorgstjenester.

Detaljer

Drifts- og resultatanalyse av pleie- og omsorgstjenestene i Marker kommune

Drifts- og resultatanalyse av pleie- og omsorgstjenestene i Marker kommune Drifts- og resultatanalyse av pleie- og omsorgstjenestene i Marker kommune Audun Thorstensen og Kjetil Lie, Trine Riis Groven og Tor Erik Baksås, Ernst & Young telemarksforsking.no Innhold 1. Om prosjektet

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Gjennomgang av organisering og ledelse i Stange kommunes helse og omsorgstjenester. Rapport 13. juni 2014

Gjennomgang av organisering og ledelse i Stange kommunes helse og omsorgstjenester. Rapport 13. juni 2014 Gjennomgang av organisering og ledelse i Stange kommunes helse og omsorgstjenester Rapport 13. juni 2014 Innholdsfortegnelse Del 1: Prosjektets formål, organisering og gjennomføring Del 2: Nåsituasjonsbeskrivelse

Detaljer

Seniorrådgiver Chriss Madsen, KS-Konsulent as

Seniorrådgiver Chriss Madsen, KS-Konsulent as Seniorrådgiver Chriss Madsen, KS-Konsulent as http://www.kskonsulent.no/ Chriss Madsen Seniorrådgiver KS-Konsulent AS Jobber særlig med kommunal analyse, styring, kvalitetsindikatorer og KOSTRA Kommunalkandidat

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2017 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2018 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Effektiviseringsprosjekt Dønna kommune. Kjetil Lie, Audun Thorstensen, Ingvild Vardheim og Gunn Kristin Leikvoll

Effektiviseringsprosjekt Dønna kommune. Kjetil Lie, Audun Thorstensen, Ingvild Vardheim og Gunn Kristin Leikvoll Effektiviseringsprosjekt Dønna kommune Kjetil Lie, Audun Thorstensen, Ingvild Vardheim og Gunn Kristin Leikvoll Innhold 1. Innledning 2. Økonomiske rammebetingelser 3. Barnehage 4. Grunnskole 5. Pleie

Detaljer

Demografikostnader Ulstein kommune ( )

Demografikostnader Ulstein kommune ( ) Demografikostnader Ulstein kommune (2017-2030) 1 Innhold Om beregningsopplegget Hovedfunn: Demografikostnadsberegninger 2017-2030 Befolkningsframskrivinger 2017-2030 Demografikostnader 2017 Demografikostnader

Detaljer

Gjennomgang helse og omsorg

Gjennomgang helse og omsorg Krødsherad kommune Gjennomgang helse og omsorg RAPPORT 21. mars 2014 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret av: Krødsherad kommune R8399 Ressursgjennomgang av

Detaljer

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G Måltabell MÅLTABELL - HELSE OG OMSORG FOKUSOMRÅDER: Status Mål MÅL 2016 / 2016-2019: 2014 2015 2016 2016 2019 ØKONOMI: Budsjettavvik

Detaljer

Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Bestillingen, klippet fra e-post Vi ønsker fokus på analyse av KOSTRA-tallene for PLO for kommunene i Troms. Hvordan er bildet

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Analyse av nøkkeltal for kommunane Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal, Stryn, Gloppen og Bremanger Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget i analysen

Detaljer

Kostra- iplos uttrekk for pleie- og omsorgtjenesten Steigen kommune er basert på kommunens rapportering juni 2014.

Kostra- iplos uttrekk for pleie- og omsorgtjenesten Steigen kommune er basert på kommunens rapportering juni 2014. Til effektiviseringsprosjektet i Steigen kommune v/ styringsgruppa Notat 11.desember 214. Kostra- iplos uttrekk for pleie- og omsorgtjenesten Steigen kommune er basert på kommunens rapportering juni 214.

Detaljer

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen? 18. februar 2005 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren 25. februar 2005 om statsbudsjettet 2006. Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse 2016 Demografikostnadsanalyse Fjell kommune

KOSTRA- og effektivitetsanalyse 2016 Demografikostnadsanalyse Fjell kommune KOSTRA- og effektivitetsanalyse 2016 Demografikostnadsanalyse 2017-2021 Fjell kommune 1 Innledning Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som skal illustrere hvordan kommunens ressursbruk

Detaljer

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes Kvæfjord kommune Notat Helse- omsorgssjefen Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 04.09.2015 2010/390-0 / G20 Marit Blekastad 77023336 Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet Bakgrunn for notatet er

Detaljer

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015 Lindesnes kommune Vedlegg til Kommunedelplan for helse og omsorg 215-226 Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 215 1.1 Sammenlikning med sammenliknbare kommuner Lindesnes

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Helse & Omsorg Utvalgsmøte 28 Oktober 2015

Helse & Omsorg Utvalgsmøte 28 Oktober 2015 Helse & Omsorg Utvalgsmøte 28 Oktober 2015 1 LIVSGLEDE ØYEBLIKK 2 Status Flyktninger i Fauske Kommune Etablert tverrfaglig arbeidsgruppe Sulitjelma I dag I morgen Brygga 40 stk. Røvika 50 stk Røsvik 3

Detaljer

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med

Detaljer

Dypdykk pleie- og omsorg 1. Beregning av enhetskostnader i plo Bruksverdi for oss/dere

Dypdykk pleie- og omsorg 1. Beregning av enhetskostnader i plo Bruksverdi for oss/dere Dypdykk pleie- og omsorg 1 Beregning av enhetskostnader i plo Bruksverdi for oss/dere Sendt til dere, ba dere lese på forhånd Obs; fant en feil/taaakk Halden; Jeroen, ny versjon lagt ut Først noen muligheter

Detaljer

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Herøy kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester Aktuelle kostra-funksjoner 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser 253 Helse og omsorgstjenester

Detaljer

En naturlig avslutning på livet

En naturlig avslutning på livet En naturlig avslutning på livet Mer helhetlig pasientforløp i samhandlingsreformen Palliativ omsorg, trygghet og valgfrihet http://www.ks.no Et prosjekt i samarbeid mellom Agenda Kaupang (hovedleverandør),

Detaljer

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging v/ Olaug Olsen og Kristine Asmervik Styringsdatarapport Malvik kommune 2013 Interkommunal satsning Bedre analyse av styringsdata Synliggjøre fordeler

Detaljer

Kommunebarometeret 2012

Kommunebarometeret 2012 Kommunebarometeret 2012 Fusa Totaltabellen Uten korrigering for inntektsnivå Korrigert År Plass Endring Plass Endring inntekt 2012 16 35 44 47 96 2011 51 19 91 11 2010 70 102 Kommunebarometeret utvikles

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter ligger middels høyt (169,7% i 2010), omtrent på linje med alle de grupperinger vi sammenlikner med.

Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter ligger middels høyt (169,7% i 2010), omtrent på linje med alle de grupperinger vi sammenlikner med. Trendanalyse for pleie- og omsorgstjenesten i Leka Trendanalysen bygger på Leka sine KOSTRA-tall, framskrivning av befolkningen og Rune Devold AS s nøkkeltallsdatabase for kostnader i pleie- og omsorg

Detaljer

Kommunerapport ASSS-nettverket 2015

Kommunerapport ASSS-nettverket 2015 Kommunerapport -nettverket 2015 Rapporteringsåret 2014 1 Storbysamarbeidet Samarbeid mellom de 10 største byene Formål: dele nøkkeltall, analyser og erfaringer som kan danne grunnlag for kommunens prioriteringsdiskusjoner

Detaljer

Utskrivningsklare pasienter sett fra kommunen Bergen kongressenter 10.mars 2014

Utskrivningsklare pasienter sett fra kommunen Bergen kongressenter 10.mars 2014 Utskrivningsklare pasienter sett fra kommunen Bergen kongressenter 10.mars 2014 Tord Moltumyr Kommuneoverlege og helsesjef Meland kommune, Leder av Samarbeidsutvalget i Nordhordland tord.moltumyr@meland.kommune.no

Detaljer

Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 2014

Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 2014 Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 214 Vi har tatt med samme utvalg som i analysen som er brukt for skole, men har lagt til Hurum

Detaljer

Ore skole i Farsund kommune. Notat om konsekvenser av en nedleggelse KJETIL LIE, AUDUN THORSTENSEN, TRINE RIIS GROVEN OG HELGE STØREN

Ore skole i Farsund kommune. Notat om konsekvenser av en nedleggelse KJETIL LIE, AUDUN THORSTENSEN, TRINE RIIS GROVEN OG HELGE STØREN Ore skole i Farsund kommune Notat om konsekvenser av en nedleggelse KJETIL LIE, AUDUN THORSTENSEN, TRINE RIIS GROVEN OG HELGE STØREN TF-notat nr. 6/2014 Tittel: Ore skole i Farsund kommune Undertittel:

Detaljer

Holmestrand kommune Ordfører Alf Johan Svele

Holmestrand kommune Ordfører Alf Johan Svele Holmestrand kommune Service - Holmestrand kommune Ordfører Alf Johan Svele Statsbudsjettkonferanse 7. oktober 2016 Service Statsbudsjettets virkning for Holmestrand Oppstillingen nedenfor viser at Holmestrand

Detaljer

Drifts- og resultatanalyse av pleie- og omsorgstjenestene i Bjugn kommune

Drifts- og resultatanalyse av pleie- og omsorgstjenestene i Bjugn kommune Drifts- og resultatanalyse av pleie- og omsorgstjenestene i Bjugn kommune Audun Thorstensen, Trine Riis Groven, Ernst & Young 1. Om prosjektet 2. Oppsummering/funn 3. Overordnede analyser Innhold 1. Økonomiske

Detaljer

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen? 25. februar 2008 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2009. Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen? 1. Innledning

Detaljer

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON n r. 111 Bamble nr. 162 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi Plasseringer Oppdater t til 20 15-bar ometer et (sammenliknbar

Detaljer

Demografikostnader Sigdal kommune ( )

Demografikostnader Sigdal kommune ( ) Demografikostnader Sigdal kommune (2016-2020) 1 Demografi og kommuneøkonomi Kommunene har ansvar for bl.a. barnehager, grunnskole og pleie- og omsorgstjenester. Dette er tjenester som i hovedsak er rettet

Detaljer

Kommunebarometeret 2010 1. 7 av 429 kommuner. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 100 % av landsgjennomsnittet

Kommunebarometeret 2010 1. 7 av 429 kommuner. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 100 % av landsgjennomsnittet Kommunebarometeret 2010 1 Analysen for din egen kommune: 0829 Kviteseid Rangering Kommunebarometeret 7 av 429 kommuner Rangering uten hensyn til inntektsnivå 24 av 429 kommuner Korrigert inntekt inkl.

Detaljer

Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent

Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent To hovedutfordringer i kommunene Kommunenes evne til utvikling og nyskaping Kommunenes tilgang på og forvaltning

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2010 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2011. Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Kongsberg kommune / Grafisk profil

Kongsberg kommune / Grafisk profil Erna Vebostad Seksjonsleder ved forvaltningsavdelingen Helse og omsorg ET KOMMUNALT UTGANGSPUNKT FOR PRIORITERING AV DEMENSOMSORG Kongsberg kommune / Grafisk profil Visning av elementer 31.10.12 Kongsberg

Detaljer

Overordnet KOSTRA-analyse

Overordnet KOSTRA-analyse Rauma kommune Audun Thorstensen, Tor Erik Baksås, Ernst & Young 1 Innhold Om prosjektet Sammendrag/funn Kort om KOSTRA Økonomiske rammebetingelser/behovsprofil Utgiftsutjevningskomponenten i inntektssystemet

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 29. februar 2016 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2017 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Omstillingsprosjekt Målselv kommune

Omstillingsprosjekt Målselv kommune Omstillingsprosjekt Målselv kommune Ressursbruk og organisering Tillegg til TF-notat nr. 20/2017 KJETIL LIE, OLE SVERRE LUND, AUDUN THORSTENSEN, SONDRE GROVEN OG HELGE STØREN 1 Kolofonside Tittel: Undertittel:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 07.09.2011 21/11 27.09.2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 07.09.2011 21/11 27.09.2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201006048 : E: 027 F00 : Marianne Schwerdt m/flere Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 07.09.2011

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

Tilleggsnotat til behandling av Styringsdokument 2015, Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015

Tilleggsnotat til behandling av Styringsdokument 2015, Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015 Tilleggsnotat til behandling av Styringsdokument 2015, Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015 Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Konsekvenser ved å ta ned sykehjemsplasser som et alternativ

Detaljer

Befolkningsutviklingen i Sortland kommune år år 90 år +

Befolkningsutviklingen i Sortland kommune år år 90 år + Befolkningsutviklingen i Sortland kommune 16 14 12 1 8 6 4 796 363 977 314 129 324 1426 48 1513 559 67-79 år 8-89 år 9 år + 2 85 11 86 83 89 211 215 22 225 23 Befolkningsutviklingen i Hadsel kommune 14

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2012 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2013 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong. 12.09.2006 kl. kl. 14.00

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong. 12.09.2006 kl. kl. 14.00 ÅS KOMMUNE Ås Eldreråd Sak 13/06 MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong 12.09.2006 kl. kl. 14.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2016 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

forts. Analyse pleie- og omsorg.

forts. Analyse pleie- og omsorg. 1:15 Dybdedykk i KOSTRA/Pleie og omsorg Kommunene får sett sin egen og andre kommuners ressursbruk og tjenesteprofil, hvilke muligheter og utfordringer finnes? Hvordan er eget handlingsrom? v/ Geir Halstensen,

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr 301 Bydelsnr 13 Ansvarlig for innholdet i skjemaet Tommy Grotterød E postadresse

Detaljer

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune 1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune Sandnes kommune har lave disponible inntekter. Når disponibel inntekt per innbygger varierer mellom kommuner, vil det også variere hvor mye kommunene

Detaljer

Arbeidsgruppe for hjemmebaserte tjenester, miljøarbeidertjenesten og tildeling av tjenester.

Arbeidsgruppe for hjemmebaserte tjenester, miljøarbeidertjenesten og tildeling av tjenester. Arbeidsgruppe kommunereformen. Arbeidsgruppe for hjemmebaserte tjenester, miljøarbeidertjenesten og tildeling av tjenester. Gruppesammensetning: Finn Bergseth, leder POA Dovre, gruppeleder Marit Nyløkken,

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN I hovedutvalg for helse- og sosialsektoren 14.11.2017, ble sak 44/17 - BRUK AV 24 NYE PLASSER ETTER OMBYGGING PÅ MODUMHEIMEN Følgende ble innstilt «1. Det igangsettes

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2015 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

TJENESTEOPTIMAL - TILTAKSFORSLAG FRA ARBEIDSGRUPPEN

TJENESTEOPTIMAL - TILTAKSFORSLAG FRA ARBEIDSGRUPPEN Arkivsaksnr.: 14/132-1 Arkivnr.: Saksbehandler: fagleder/utviklingskoordinator, Jenny Eide Hemstad TJENESTEOPTIMAL - TILTAKSFORSLAG FRA ARBEIDSGRUPPEN Rådmannens innstilling: Følgende tiltak gjennomføres

Detaljer

Omstruktureringstiltak HSO

Omstruktureringstiltak HSO Omstruktureringstiltak HSO RAPPORT 15. desember 2014 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret av: Halden kommune Omstruktureringstiltak Svein Lyngroth Bjørn Arthur

Detaljer

Objektivt utgiftsbehov pleie og omsorg:

Objektivt utgiftsbehov pleie og omsorg: Objektivt utgiftsbehov pleie og omsorg: Pleie og omsorg: Kriterium Landet Molde Ålesund KristiansundHerøy (M. og R. Hareid Ørsta Stranda Stordal Skodje Giske Haram Innbyggere -66 år,1419,1396,143,1397,1395,148,1381,1332,1372,1456,1444,1381

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2014-2017 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører Overordnede problemstillinger

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Funn fra undersøkelse i Telemark Utskrivningsklare pasienter. v/ Audun Thorstensen, Telemarksforsking

Funn fra undersøkelse i Telemark Utskrivningsklare pasienter. v/ Audun Thorstensen, Telemarksforsking Funn fra undersøkelse i Telemark Utskrivningsklare pasienter v/ Audun Thorstensen, Telemarksforsking Formål med undersøkelsen Kartlegge kommunenes kostnader til etablering og drift av tilbud for utskrivningsklare

Detaljer

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG V saksbehandler Tove Kvaløy Dato: 24.11. 2011 Referanse Saksgang: Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalg 26.01.12 Formannskap 26.01.12 KOMMUNESTYRE 26.01.12 Saknr. Tittel: AMU

Detaljer

Gjennomgang av økonomi og tjenesteorganisering i de tre helseog omsorgsvirksomhetene og i Bo og avlastning

Gjennomgang av økonomi og tjenesteorganisering i de tre helseog omsorgsvirksomhetene og i Bo og avlastning Melhus kommune Gjennomgang av økonomi og tjenesteorganisering i de tre helseog omsorgsvirksomhetene og i Bo og avlastning Rapport 21. oktober 2015 R9002 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Hva er motivene for, og erfaringene med, innleie fra kommunens side?

Hva er motivene for, og erfaringene med, innleie fra kommunens side? Hva er motivene for, og erfaringene med, innleie fra kommunens side? Christine Jacobsen Skjælaaen Personalsjef i Byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen kommune. Sosiolog med doktorgrad om innleie av

Detaljer