Alta kommune. Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alta kommune. Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester"

Transkript

1 Alta kommune Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester

2 Mandat for oppdraget Oppgaven har vært å bistå kommunen med å gi et bilde av struktur og kostnadsdrivere i PLO som grunnlaget for å drøfte endringer i kostnader over tid, med særlig fokus på tjenester til funksjonshemmede.

3 Analysen bygger på Innrapportering fra Alta kommune vedrørende brukere, årsverk og plasser innenfor kommunens pleie- og omsorgstjenester pr Regnskap 2012 Innrapportering fra Alta er sammenlignet med tall fra blant annet Askøy, Selje, Seljord, Hole, Krødsherad og Søgne kommune. Innhentet data knyttet til drift, organisering og tjenestestruktur

4 Oppbygning av rapporten I rapporten er det gjennomgått ulike tema i prioritere rekkefølge: KOSTRA tall (KOmmune STat RApportering) Agenda Kaupang sin database som viser fordeling av kostnader til pleie- og omsorg Gjennomgang av bemanningsplaner, brukere og struktur (vedlegg 1) Demografi- behov for tjenester Vurderinger og anbefalinger

5 KOSTRA- 2012

6 I KOSTRA-presentasjonen sammenliknes Alta kommune med kommunene vi benytter i den videre analysen (databasen), i tillegg til kommunegruppe 12 og landsgjennomsnittet.

7

8

9

10 Database pleie og omsorg I Agenda Kaupangs egenutviklede database foreligger det detaljerte oversikter over ulike kommuners prioritering av pleieog omsorgstjenester. Dette er tall som ikke finnes i KOSTRA. For å få et mest mulig korrekt bilde av den totale ressurssituasjonen i Alta har vi foretatt en enkel sammenligning med kommunene Askøy, Selje, Søgne, Hole og Krødsherad. Årsaken til valg av sammenligningskommuner er at dette er kommuner vi har kjennskap til og hvor vi har gjennomført tilsvarende datainnsamling. Sammenligningene omhandler antall brukere og kostnader pr. bruker for likartet tjeneste. Vi har tatt utgangspunkt i både brutto og netto driftsutgifter for kommunene i sammenligningene.

11 Database pleie og omsorg forts. I sammenligningen har vi gjennomført sammenstilling av tre brukergrupper, funksjonshemmede, psykisk helse og tjenestene til eldre. Når det gjelder antall brukere pr. innbygger totalt i kommunene, kan forskjellene som avdekkes skyldes følgende forhold: Forskjell i antall innbyggere med eksempelvis funksjons hemming pr. innbygger i Alta, og forskjell i behov for bistand Forskjell i tjenestetilbud til brukere med likartet behov Vi har i dette prosjektet ikke hatt mulighet til å vurdere betydningen av forskjellen i andel brukere og deres behov. Det betyr at forskjellen i antall brukere pr. innbygger kan skyldes begge forhold.

12 Agenda Kaupang sin egen database pleie og omsorgsformål

13

14

15 Alta oppgir å ha årsverk og tjenester til heldøgn-omsorg for eldre, men ikke skilt dette ut i regnskapet.

16

17

18 Database- funksjonshemmede over 18 år

19

20

21 Database- funksjonshemmede under 18 år

22 Alta har årsverk og vedtak om avlastning, men har ikke skilt dette ut i regnskapet.

23

24 Database- psykisk helse

25

26 Kommunen kjøper i tillegg en rekke tjenester til denne målgruppa. Dette kommer ikke med i denne oversikten. I 2014 utgjorde dette ca. 2 årsverk innen dagtilbud, i tillegg til ca. 2,4 årsverk knyttet til boliger med personalbase.

27 Database andre, i hovedsak eldre

28

29

30

31 Oppsummering

32 Oppsummering Mange små boliger Personalkrevende turnuser Kompetansekrevende strukturer Høy bemanningsfaktor Boligstruktur som medfører høy grad av smådriftsulemper Kapasitetsutfordringer Ansvar for tjenester til målgruppa er fordelt på flere enheter/ansvarsområder Saksbehandling fordelt på flere

33 Demografi- behov for tjenester Basert på data fra SSB- Høyalternativet -HHMH.

34

35

36 Vurderinger og anbefalinger

37 Oppsummering KOSTRA Alta har lavere behov for tjenester- forvente å ha lavere kostander enn Krødsherad, Selje og Gruppe 12 og landet. Kommunen har noe høye driftsutgifter pr. innbygger. Høyere enn sammenlikningskommunene innenfor pleie og omsorg i institusjon og hjemmet. Korrigert for behov er utgiftene innen pleie og omsorg i Alta høyere enn landet, og sammenlikningskommunen, men noe lavere enn gruppe 12.

38 Oppsummering - databasen Alta kommune brukte 44,4 % av kommunens samlede netto driftsutgifter innen pleie og omsorg på institusjonstjenesten (eldre). Kommunen har boliger med heldøgntjenester. Kostander til dette har kommune ikke klart å skille ut i regnskapet. Dette medfører at andelen til dette formålet i kommunen er 0, selv om man har årsverk og brukere innenfor denne tjenesten. 29,4 % av kommunens samlede netto driftsutgifter går til funksjonshemmede. Dette er høyest i vår sammenlikning. 9,6 % av kommunens samlede netto driftsutgifter benyttes innen psykisk helse. Dette er høyest i vår sammenlikning. Alta og Hole kommune har høyere netto driftsutgifter til pleie- og omsorgsformål pr. innbygger enn de øvrige kommunene i vår sammenlikning. Alta bruker kr pr. korrigerte innbygger for formål innenfor pleie og omsorg. Kommunen har høyere driftsutgifter innenfor tjenester til funksjonshemmede og psykisk helse enn de øvrige kommunene. Kommunen har også høye utgifter til institusjonstjenester.

39 Oppsummering - databasen forts. Alta har samlet sett nest høyest andel bruker/plasser pr innbygger, korrigert for behov. Andelen brukere/plasser innenfor funksjonshemmede under 18 år er høy i fht. sammenlikningskommunene. Dette ser vi også når det gjelder brukere/plasser innen psykisk helse. Her ligger Alta i det øvre sjiktet. Andelen hjemmetjenestemottakere, i hovedsak eldre, er lavest i Alta. Netto driftsutgifter pr. funksjonshemmede bruker over 18 år varierer mellom kommunene i vår sammenlikning. Høyest utgifter er knyttet til bemanning i bolig. Selje og Alta har høyest netto driftsutgift til dette formålet. I Alta utgjør dette kr Søgne har lavest kostnad pr. innbygger til dette formålet, med kr pr. voksne innbygger. Alta har høyere utgifter til tjenester for barn og unge, enn kommunene i vår sammenlikning. Det er særlig kostander knyttet til barnebolig som er årsaken til dette. I tillegg har Alta høyere utgifter til BPA for denne aldersgruppen enn sammenlikningskommunene, samt til støttekontakt og omsorgslønn. Alta har en høy andel årsverk knyttet til avlastning for barn under 18 år, og høyere enn sammenlikningskommunene.

40 Oppsummering - databasen forts. Innen psykisk helse er kostnader for brukere over 18 år i hovedsak knyttet til botilbud (årsverk) og psykososialt tilbud-forebygging. Kommunen har høyere netto driftsutgifter til dette formålet enn sammenlikningskommunen, med kr pr. innbygger korrigert for behov. Alta er en av tre kommuner i vår sammenlikning som har vesentlig lavere antall årsverk pr. 100 bruker i hjemmetjenesten (i hovedsak eldre). Søgne har flest årsverk med 27,4 pr. 100 bruker. Alta har 13,7 og Krødsherad har lavest årsverk med 9,9 årsverk pr. 100 bruker. Når vi korrigerer for behov, ser vi at andel årsverk i hjemmesykepleien i Alta er lav, og sammen med Hole lavest i vår sammenlikning, med 2,4 årsverk pr innbygger de andre kommunene ligger i intervallet 2,5 4,7. Innenfor praktisk bistand har Alta 5 årsverk pr. 100 bruker. Ser vi på antall årsverk pr innbygger korrigert for behov, er andelen fortsatt på nivå med gjennomsnittet i vår sammenlikningen, med 0,7. Andelen i de andre kommunene varierer innenfor intervallet 0,3 1,1.

41 Anbefalinger- kostnadsdrivere innen kommunens pleie og omsorg

42 Organisering, tjenester til funksjonshemmede Dagens organisering av pleie- og omsorgstjenestene for denne målgruppen i Alta innebærer delt ansvar på flere tjenester/virksomheter/ sektorer. En deling mellom tjenestene til yngre og eldre funksjonshemmede/psykisk utviklingshemmede, kan skape enkelte utfordringer og fordeler. - På den ene siden kan dette medføre en mer helhetlig tilnærming til barn og unge i kommunen. - På den andre siden kan det av erfaring medføre et større skille i forhold til brukere som ofte har behov for et livslangt tilbud fra kommunen. - I disse sammenhengene er også overgangen mellom å bo i foreldrenes hjem, til å bo i egen bolig stor og medfører endringer i tilbud fra kommunen. - Et skille mellom eldre og yngre brukere gjør det ofte mer utfordrende å samkjøre disse perspektivene. - Vår erfaring fra kommuner som har økonomiske utfordringer knyttet til funksjonshemmede, er at flere av disse kommunene har delt ansvar for denne målgruppen.

43 Organisering forts. Dagens organisering innebærer at flere sektorer og enheter har ansvar for både bestiller og utføreroppgaver: Dette gjelder tjenester som omfattes av Lov om kommunale helse og omsorgstjenester, og som ikke nødvendigvis er knyttet til enkelte brukergrupper Eksempel på dette er støttekontakt og avlastning I dette ligger det et oppfølgingsansvar som medfører behov for administrative ressurser til å følge opp tjenestene i praksis, eksempelvis rekruttering, opplæring, timelister etc. Kommunen bør vurdere å samle ressursene som i dag benyttes til brukere, samt etablere mer robuste fagmiljøer: Dette kan bidra til mer kostnadseffektive tjenester, større robuste driftsenheter og en bedret kvalitet og styring av de samlede ressursene til denne målgruppen

44 Grunnenheter- brukere og årsverk Vår gjennomgang viser at Alta kommune i hovedsak har små driftsenheter/ grunnenheter. - Innenfor Bistand er 9 av 10 boliger tilrettelagt for færre en 8 brukere. Antall årsverk knyttet til boligen/grunnenheten varierer fra 2,2 årsverk til 32,9. - Vår erfaring er at en grunnenhet oppnår stordriftsfordeler når den er over en størrelse på årsverk. Gjennomgangen i Alta viser at hovedvekten av grunnenheter innen omsorg, bistand og habilitering er mindre enn dette (13 årsverk). Tre boliger/grunnenheter er større enn 13 årsverk. - Enheter og grupper på størrelser under 8-10 årsverk har ofte smådriftsulemper knyttet til turnusgruppene. Dette gjelder i forhold til ansatte pr. årsverk, pleiefaktor og i forhold til bemanningen på natt og tilgangen på nødvendig kompetanse. - Gjennomgangen vår viser at Alta har mange boliger/tiltak hvor man er få ansatte eller alene på vakt. Det å ha kollegaer som kan bistå og flere å spille på, har betydning for kvaliteten på tjenestene som ytes. Små enheter sliter ofte med høy turnover og utfordringer knyttet til rekruttering. Tiltak hvor man i hovedsak bare er ett personell tilstede kan være utfordrende, ikke minst når det gjelder den enkeltes rettssikkerhet.

45 Grunnenheter- forts. Vår gjennomgang av planlagt bemanning i grunnenhetene viser at bemanningsfaktoren varierer, og at den innenfor noen grunnenheter er høy. - Gjennomgangen vår viser at Alta har høyere nettodriftsutgifter for funksjonshemmede over 18 år enn sammenlikningskommunene. Gjennomgang av boliger og tjenester i kommunen viser at dette i hovedsak er knyttet til bemanning i bofellesskap. Organisering og størrelser på boligene/tiltakene, er slik vi ser det en av hovedårsakene til dette. - Vår gjennomgang viser at hovedvekten av brukerne har et mindre omfattende hjelpebehov, det vil si mindre enn bemanningsnorm 1:1. - Gjennomgangen vår viser at antall årsverk pr. bruker er høy. Gjennomgangen har ikke inkludert en vurdering av den enkelte brukers bistandsbehov, men foretatt på bakgrunn av oversikten over årsverk, bemanningsplaner og brukeroversikt fra kommunen. - Alta har høyere nettodriftsutgifter til funksjonshemmede over 18 år enn sammenlikningskommunene. Gjennomgang av boliger og tjenester i kommunen viser at dette i hovedsak er knyttet til bemanning i bofellesskap. Organisering og størrelser på boligene/tiltakene, er slik vi ser det en av hovedårsakene til dette. - Vår gjennomgang kan tyde på at mange brukere ikke har et dag/aktivitetstilbud. Mange boliger har en høy andel brukere i boligen på dagtid.

46 Grunnenheter- forts. - Bemanningsplaner viser at mange boliger/tilbud har etablert en praksis hvor ansatte er igjen i boligen, uten at brukerne er tilstede, eller at andel brukere er lavere da noen har dagtilbud, uten at dette nødvendigvis medfører at bemanningen reduseres tilsvarende. - Flere boliger til funksjonshemmede har vesentlig høyere bemanning på dagtid enn det vi finner på helg og kveld. Å redusere kommunes netto driftsutgifter innenfor denne tjenesten vil i hovedsak dreie seg om å redusere årsverk. Det er her hovedsaken av kostandene ligger. Vår vurdering er at dette best kan håndteres ved å se på kommunes samlede bolig- og tjenestestruktur for denne målgruppen. Dette er et langsiktig tiltak.

47 Grunnenheter- forts. I et mer langsiktig perspektiv bør boligstrukturen endres dersom kommunen skal sikre mer effektive tjenester til denne målgruppen. Kommunen bør vurdere alternativ boligstruktur ved å analysere muligheten av samlokalisering og etablerer større enheter: - Unngå smådriftsulemper - Sikre kostnadseffektiv drift - Tilrettelegge for mer robuste fagmiljø - Redusere sårbarhet På kortsikt kan kommunen redusere sine utgifter ved å redusere antall ansatte slik at normen for bemanning blir mer lik gjennom hele uken. - Dette vil i hovedsak innebære en reduksjon av ansatte på dagtid i ukedager. Vår vurdering er at om man legger norm for helg og kveld til grunn, har kommunen et teoretisk innsparingspotensial på mellom årsverk, uten at det gjøres bygningsmessige endringer.

48 Dag og aktivitetstilbud funksjonshemmede Vår gjennomgang og foreliggende planer i kommunen tilsier at behovet for økt kapasitet innenfor dag og aktivitetssentrene er store. - Vår gjennomgang viser at mange brukere er hjemme med personale på dagtid. - Kommunen har mange brukere med hjemmedager. Vurderingen videre må være hvordan kommunen kan ivareta behov for dag og aktivitetstilbud på en kvalitativ og kostnadseffektiv måte. Vår gjennomgang viser at det er mange ansatte i boligene på dagtid. Vurderingen videre må være om kommunen, innenfor eksisterende rammer (årsverk), kan se på muligheten av å omfordele deler av disse ressursene, og benyttes dette til å øke kapasiteten i kommunens tilbud om dag- og aktivitetstilbud. Vår gjennomgang viser at det ikke er fysisk mulig å øke kapasiteten ved kommunens dag/aktivitetstilbud (DOAS).

49 Brukere med behov for ressurskrevende tjenester Vår gjennomgang viser at kommunen har flere brukere som er i behov av særlig ressurskrevende tjenester. - Dette er tiltak som statens ordinære rammeoverføringer ikke tar hensyn til, men som ivaretas ved at kommunen kan søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter for brukere under 67 år. - Kommunen har etablert flere kostnadskrevende tiltak som faller utenom refusjonsordningen med særlig ressurskrevende tjenester (som følge av høy alder, over 67 år). Dette er tiltak som koster kommunen ca. 6 millioner pr. år. Det er viktig at kommunen ser på hvordan man best kan ivareta brukere med omfattende behov for tjenester samlet sett. - Brukere med behov for ressurskrevende tjenester har ofte komplekse behov som både stiller krav til kompetanse og kapasitet. - Det er viktig at kommunen forsøker å organisere tjenestene rundt disse brukerne på en slik måte at det både ivaretar krav om kvalitet, samtidig som det ivaretar krav om effektiv drift og ressursutnyttelse (jf. drøfting rundt grunnstørrelser).

50 Saksbehandling Kommunens saksbehandling er fordelt på flere funksjoner og ansvarsområder. - Saksbehandling av søknader om kommunale helse- og omsorgstjenester er et krevende fagfelt, hvor flere perspektiver skal vektlegges samtidig. - Profesjonell saksbehandling av høy kvalitet er avgjørende for kommunens mulighet til å styre sine utgifter. - Kommunale helse- og omsorgstjenester er et knapphetsgode og skal forvaltes i henhold til gjeldende lover, forskrifter og kommunale standarder. - Lav kvalitet og feil saksbehandling har konsekvenser for den enkelte bruker, men også for kommunen. - Den viktigste forutsetningen for god økonomisk styring av kommunale helse- og omsorgstjenester, er at kommunen har en tjenestestruktur som legger til rette for at tjenester kan tildeles og utføres på Beste Effektive Omsorgs Nivå (BEON). BEON-prinsippet er det samme som Laveste Effektive Omsorgs Nivå (LEON). - Tildeling av tjenester i tråd med BEON/LEON-prinsippet krever at tildelingsansvarlig har god oversikt over de ulike tiltakene i tjenestekjeden, og alltid sørger for at tiltak på lavere nivå i tjenestekjeden er prøvd ut før mer omfattende tiltak settes inn.

51 Saksbehandling forts. Kommunens saksbehandling er fordelt på flere funksjoner og ansvarsområder forts. - Tildeling av tjenester i tråd med BEON/LEON-prinsippet krever at tildelingsansvarlig har god oversikt over de ulike tiltakene i tjenestekjeden, og alltid sørger for at tiltak på lavere nivå i tjenestekjeden er prøvd ut før mer omfattende tiltak settes inn. - Mål om økt kvalitet på kommunens saksbehandling og opprettelse av ett, felles tildelingskontor, kan være hensiktsmessig og nødvendig for å sikre BEON og saksbehandling av høy kvalitet. - For å kunne sikre tjenester iht. BEON prinsippet, fordrer det at kommunen har bygget opp sine tjenester på en slik måte at det gjør det mulig å tildele tjenester iht. dette prinsippet. Vår gjennomgang tyder på at man innenfor eldreomsorgen har prioritert institusjonstjenesten høyt og hjemmetjenester til hjemmeboende lavt. Skal kommunen sikre BEON prinsippet, er vår vurdering at kommunen må se på muligheten av å dreie ressursbruket sitt og sikre ulike tjenester og kapasitet på tjenester lavere ned i omsorgskjeden. Dette kan f.eks. være å endre langtidsplasser til korttidsplasser. Alternativt kan man omfordele ressurser fra institusjon til hjemmebaserte tjenester, ved å redusere antall plasser i institusjon og omfordele årsverk til hjemmesykepleien mv.

52 Saksbehandling forts. Kommunen bør i sitt videre arbeid vurdere hvorvidt dagens praksis ivaretar behov for profesjonell saksbehandling av høy kvalitet på en ressurs- og kostnadseffektivt måte, i tråd med BEON-prinsippet. - Mål om økt kvalitet på kommunens saksbehandling og opprettelse av ett, felles tildelingskontor, kan være hensiktsmessig og nødvendig for å sikre BEON og saksbehandling av høy kvalitet.

53 Institusjonsomsorg versus hjemmetjenester Vår gjennomgang viser at Alta kommune benytter hovedandelen av sine utgifter innen pleie og omsorg til institusjonstjenester: Vår gjennomgang kan tyde på at kommunen prioriterer institusjonstjenesten overfor eldre høyt Kommunen har høyere nettodriftsutgifter pr. korrigerte innbygger til dette formålet enn kommunene i vår sammenlikning. Vår gjennomgang viser at tjenester til hjemmeboende, i hovedsak eldre, er lavt prioritert i Alta. Et av spørsmålene som er mest diskutert innenfor pleie og omsorg er fordelingen av ressursene mellom hjemmebaserte tjenester og institusjon. Dels handler det om hva som er rimeligst for kommunen, men like mye handler det om hva som er det beste for bruker. Kommune bør vurdere sammensetning og bruk av tjenestekjeden i Alta kommune, og hvordan man videre bør planlegge og dimensjonere tjenestene for å sikre effektive tjenester av god kvalitet i iht. BEON-prinsippet.

54 Helse og omsorgstjenester innenfor psykisk helse Alta har høye nettodriftsutgifter til tjenester innenfor psykisk helse. - Alta har høyere netto driftsutgifter pr. innbygger enn kommunen i vår sammenlikning. - Når det gjelder tjenester til voksne er kostandene i hovedsak knyttet til personal i boliger. - Gjennomgangen vår viser at kommunen i tillegg til tjenester i egen regi kjøper tjenester, og har høye utgifter til dette. - Ved å kjøpe tjenester har kommunen liten mulighet til å iverksette tiltak for å redusere kostnadene innenfor disse tjenestene. Kommunen bør vurdere om tjenester de pr. i dag kjøper, helt eller delvis kan ivaretas i egen regi mer kostnadseffektivt.

55 Utvikling i behov og demografiske endringer Demografisk utvikling viser at Alta vil få en økt etterspørsel etter pleie og omsorgstjenester i tiden fremover. - Dette er viktig å ta med seg inn i kommunes videre planlegging og prioriteringer og dimensjonering av kommunale helse og omsorgstjenester. Vår gjennomgang kan tyde på at kommunen prioriterer institusjonstjenesten overfor eldre høyt. Vår gjennomgang viser at tjenester til hjemmeboende, i hovedsak eldre, er lavt prioritert i Alta. Kommune bør vurdere sammensetning og bruk av omsorgstrappen i Alta kommune, og hvordan man videre bør planlegge og dimensjonere tjenestene for å sikre effektive tjenester av god kvalitet i iht. BEON-prinsippet.

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Gjennomgang av kostnadsrivere i PLO fra Agenda Kaupang.

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Gjennomgang av kostnadsrivere i PLO fra Agenda Kaupang. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2046-3 Arkiv: 201 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: AGENDA KAUPANG - GJENNOMGANG AV KOSTNADSDRIVERE I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015 Lindesnes kommune Vedlegg til Kommunedelplan for helse og omsorg 215-226 Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 215 1.1 Sammenlikning med sammenliknbare kommuner Lindesnes

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Gjennomgang helse og omsorg

Gjennomgang helse og omsorg Krødsherad kommune Gjennomgang helse og omsorg RAPPORT 21. mars 2014 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret av: Krødsherad kommune R8399 Ressursgjennomgang av

Detaljer

Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Bestillingen, klippet fra e-post Vi ønsker fokus på analyse av KOSTRA-tallene for PLO for kommunene i Troms. Hvordan er bildet

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Kriterier for tildeling av omsorgstjenester i Midtre Gauldal kommune

Kriterier for tildeling av omsorgstjenester i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/1377-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Saksbehandler: Bodil Brå Alsvik Kriterier

Detaljer

1 S Kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Midtre Gauldal kommune - revidering

1 S Kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Midtre Gauldal kommune - revidering Saksframlegg Arkivnr. F00 Saksnr. 2017/716-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 7/17 03.04.2017 Utvalg for helse og omsorg 11/17 03.04.2017 Kommunestyret

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Heldøgnstilbud og andre boformer for eldre innbyggere mot 2040

Heldøgnstilbud og andre boformer for eldre innbyggere mot 2040 Nittedal kommune Heldøgnstilbud og andre boformer for eldre innbyggere mot 2040 Utredning av alternativer for fremtidig utvikling fakta og analyser Vedlegg til rapport R8923 Oppdragsgiver: Rapportnr.:

Detaljer

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging v/ Olaug Olsen og Kristine Asmervik Styringsdatarapport Malvik kommune 2013 Interkommunal satsning Bedre analyse av styringsdata Synliggjøre fordeler

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Rapporten «Nytt Dag- og arbeidssenter Plangruppas forslag til driftsmessige og faglige planpremisser» 02.05.

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Rapporten «Nytt Dag- og arbeidssenter Plangruppas forslag til driftsmessige og faglige planpremisser» 02.05. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2696-1 Arkiv: 614 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: NYTT DAG- OG ARBEIDSSENTER Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

Rapportering TO Tilrettelagte tjenester Formannskap 21.mars 2017

Rapportering TO Tilrettelagte tjenester Formannskap 21.mars 2017 Rapportering TO Tilrettelagte tjenester Formannskap 21.mars 2017 Kartlegging Det finnes ingen eksplisitte KOSTRA data for utviklingshemmede eller øvrige mottakere i Tilrettelagte tjenester. Sammenligning

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Råd for funksjonshemmede MØTEINNKALLING 13.03.2014/MSL Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi Slevigen innen torsdag 20.03.14 kl. 13.00 tlf.

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE HELSE OG OMSORG / BYSTYRET

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE HELSE OG OMSORG / BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/5471-1 Dato: 29.05.2007 ELDREOMSORG I DRAMMEN 2008 2011 BEHOVSDEKNING I TJENESTETILBUDET INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE HELSE OG OMSORG /

Detaljer

Hva er KOSTRA? Rådgiver Arvid Ekremsvik

Hva er KOSTRA? Rådgiver Arvid Ekremsvik Hva er KOSTRA? KOmmune-STat-RApportering Foreløpige tall 15. mars Endelige tall 15. juni Sier mye om produktiviteten, lite om etterspørselen De ordinære tallene sier lite eller ingenting om kvaliteten

Detaljer

Kvantitativ analyse Sammenlikning av KOSTRA og data knyttet til helse og omsorg.

Kvantitativ analyse Sammenlikning av KOSTRA og data knyttet til helse og omsorg. Tinn kommune Kvantitativ analyse Sammenlikning av KOSTRA og data knyttet til helse og omsorg. Vedlegg til rapport Vedlegg til rapport Innhold 1 ANALYSE 4 1.1 SAMMENLIGNING MED ANDRE KOMMUNER I KOSTRA 4

Detaljer

Fjell kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper

Fjell kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper Fjell kommune Analyse av KOSTRA tall Sammenligning med relevante kommuner og grupper Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13 1 Situasjon og utfordring 31.12.12 Resultatet: Netto driftsresultat

Detaljer

Flere med brukerstyrt personlig assistent

Flere med brukerstyrt personlig assistent Flere med brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste til personer med nedsatt funksjonsevne hvor tjenestemottaker i stor grad selv bestemmer hvordan hjelpen skal ytes.

Detaljer

forts. Analyse pleie- og omsorg.

forts. Analyse pleie- og omsorg. 1:15 Dybdedykk i KOSTRA/Pleie og omsorg Kommunene får sett sin egen og andre kommuners ressursbruk og tjenesteprofil, hvilke muligheter og utfordringer finnes? Hvordan er eget handlingsrom? v/ Geir Halstensen,

Detaljer

Gjennomgang av økonomi og tjenesteorganisering i de tre helseog omsorgsvirksomhetene og i Bo og avlastning

Gjennomgang av økonomi og tjenesteorganisering i de tre helseog omsorgsvirksomhetene og i Bo og avlastning Melhus kommune Gjennomgang av økonomi og tjenesteorganisering i de tre helseog omsorgsvirksomhetene og i Bo og avlastning Rapport 21. oktober 2015 R9002 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Omstruktureringstiltak HSO

Omstruktureringstiltak HSO Omstruktureringstiltak HSO RAPPORT 15. desember 2014 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret av: Halden kommune Omstruktureringstiltak Svein Lyngroth Bjørn Arthur

Detaljer

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid.

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid. Utkast- Forslag til Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester for Hobøl/Lillesand/Os/Stjørdal kommune Kommunal

Detaljer

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester Aktuelle kostra-funksjoner 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser 253 Helse og omsorgstjenester

Detaljer

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G Måltabell MÅLTABELL - HELSE OG OMSORG FOKUSOMRÅDER: Status Mål MÅL 2016 / 2016-2019: 2014 2015 2016 2016 2019 ØKONOMI: Budsjettavvik

Detaljer

Bruk av styringsdata fra KOSTRA innen pleie og omsorg nye muligheter v/geir Halstensen KS/Effektisiseringsnettverka

Bruk av styringsdata fra KOSTRA innen pleie og omsorg nye muligheter v/geir Halstensen KS/Effektisiseringsnettverka Bruk av styringsdata fra KOSTRA innen pleie og omsorg nye muligheter v/geir Halstensen KS/Effektisiseringsnettverka Utvikling av nye nøkkeltall gir større muligheter for vurdering og sammenligning av tjenestetilbudet,

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 Oppdragsnotat 23. mai 2011 Bjørn Gabrielsen og Berit Otnes Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 1 2 Forord Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Detaljer

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Helse- og omsorgsplan Østre Toten Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Spørsmål til deltakerne på møte Hva er ditt beste råd til kommunen for den videre utviklingen av tilbudet

Detaljer

Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene

Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene Kongsvinger kommune Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene RAPPORT 4. januar 2010 Oppdragsgiver Kongsvinger kommune Rapportnr. R 6756 Rapportens tittel Ansvarlig konsulent Gjennomgang av pleie- og

Detaljer

Bestillerenheten i Ringerike kommune

Bestillerenheten i Ringerike kommune Bestillerenheten i Ringerike Presentasjon for HOV 02.04.13 Organisering 04.04.2013 2 Organisering forts. Leder Merkantil (1) Sosialgruppe (4) Helsegruppe (4) Pasientkoordinator (1) Økonomi (2) 04.04.2013

Detaljer

Kostnadsnivået i omsorgstjenesten

Kostnadsnivået i omsorgstjenesten Ringerike kommune Kostnadsnivået i omsorgstjenesten Kostnadsdrivere og mulige strategiske valg RAPPORT 26..12 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret av: Ringerike

Detaljer

Pleie og omsorg Iplos og KOSTRA

Pleie og omsorg Iplos og KOSTRA Pleie og omsorg Iplos og KOSTRA KS-K rapport 16/212 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Pleie og omsorg - overordnet 4 Befolkningsprognose for eldre frem til 23 4 Pleie- og omsorgstjenesten samlet 4

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Organisasjonsgjennomgang i Helse og omsorg VEDLEGG TIL RAPPORT

Organisasjonsgjennomgang i Helse og omsorg VEDLEGG TIL RAPPORT Organisasjonsgjennomgang i Helse og omsorg VEDLEGG TIL RAPPORT HAMAR KOMMUNE OPPDRAGSGIVER: RAPPORT NR: RAPPORTENS TITTEL: ANSVARLIG KONSULENT: KVALITETSSIKRET AV: FORSIDEBILDE: Hamar kommune R1020085

Detaljer

Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid

Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2030 Kommunens omsorgsplan 2013-2025 Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid Åpent møte om fremtidens helse- og velferdstjenester 16. april 2015 Nes kommune Dialog og

Detaljer

Forslag til ny helse og omsorgsplan. Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020

Forslag til ny helse og omsorgsplan. Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020 Forslag til ny helse og omsorgsplan Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020 Vi står ved et veivalg: Hvordan vil vi at framtidens helse og omsorgstjenester skal være? Hvordan ser framtiden

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING tilleggsliste Formannskapet Dato: 05.11.2015 kl. 12:00 Sted: Nes kommunehus, ordføres kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

NLK Gausdal Nord-Aurdal Oppland 37,7 34,6 41,4 35,4. Tjenester til hjemmeboende, andel av netto driftsutgifter til plo

NLK Gausdal Nord-Aurdal Oppland 37,7 34,6 41,4 35,4. Tjenester til hjemmeboende, andel av netto driftsutgifter til plo 1. Beskrivelse av tjenesten Hjemmetjenesten i NLK er lokalisert i 2 soner. Dokka og Torpa. Hjemmetjenesten Dokka har et budsjett på 17 683 500,-, mens Torpa har budsjett på 13 050 400,- Lønn faste stillinger

Detaljer

Drammen kommune. 08.10.2013 Svein Lyngroth

Drammen kommune. 08.10.2013 Svein Lyngroth Drammen kommune 08.10.2013 Svein Lyngroth Evalueringsmetode Ulike metoder gir ulike perspektiver og svar Vår modell kontra ASSS evalueringen KOSTRA justert for behov basert på KRD sitt delkriteriesett

Detaljer

Et heiltrøndersk prosjekt. Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune»

Et heiltrøndersk prosjekt. Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune» Et heiltrøndersk prosjekt Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune» Bakgrunn: Helse og omsorgstjenesten i kommunen: - Størst område i tjenesteyting - Reformer gir økte krav

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

ME hvordan ivaretar kommunene sitt ansvar

ME hvordan ivaretar kommunene sitt ansvar ME hvordan ivaretar kommunene sitt ansvar Turid Lohne Velund sleder Utfordringer: Endring i: Kompetanse Holdninger Bolig Utgifter Bærum kommune Landets 5. største kommune 105 000 innbyggere Balansert målstyring

Detaljer

Ekstern evaluering av tjenesteområde 3 Eldre og særlig omsorgstrengende - rapport og plan for oppfølging

Ekstern evaluering av tjenesteområde 3 Eldre og særlig omsorgstrengende - rapport og plan for oppfølging Dato: 16. september 2009 Byrådssak 371/09 Byrådet Ekstern evaluering av tjenesteområde 3 Eldre og særlig omsorgstrengende - rapport og plan for oppfølging NSNY SARK-454-200815632-47 Hva saken gjelder:

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Virkemidlene virker de? Sentrale føringer vs. lokal handlefrihet

Virkemidlene virker de? Sentrale føringer vs. lokal handlefrihet Torstein Dahle Virkemidlene virker de? Sentrale føringer vs. lokal handlefrihet Bra i livet Konferanse Oslo kongressenter 27. oktober 2016 Stiftelsen SOR NOU 2016:17 På lik linje Løft 1 Selvbestemmelse

Detaljer

Kostra- iplos uttrekk for pleie- og omsorgtjenesten Steigen kommune er basert på kommunens rapportering juni 2014.

Kostra- iplos uttrekk for pleie- og omsorgtjenesten Steigen kommune er basert på kommunens rapportering juni 2014. Til effektiviseringsprosjektet i Steigen kommune v/ styringsgruppa Notat 11.desember 214. Kostra- iplos uttrekk for pleie- og omsorgtjenesten Steigen kommune er basert på kommunens rapportering juni 214.

Detaljer

Befolkningsutviklingen i Sortland kommune år år 90 år +

Befolkningsutviklingen i Sortland kommune år år 90 år + Befolkningsutviklingen i Sortland kommune 16 14 12 1 8 6 4 796 363 977 314 129 324 1426 48 1513 559 67-79 år 8-89 år 9 år + 2 85 11 86 83 89 211 215 22 225 23 Befolkningsutviklingen i Hadsel kommune 14

Detaljer

Informasjon om: Forsøksordning med statlige kriterier og finansiering av omsorgstjenester (SIO)

Informasjon om: Forsøksordning med statlige kriterier og finansiering av omsorgstjenester (SIO) Informasjon om: Forsøksordning med statlige kriterier og finansiering av omsorgstjenester (SIO) Bystyrekomité for Helse, sosial og omsorg Bystyrekomité for Oppvekst og utdanning 10. november 2015 11.11.2015

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN I hovedutvalg for helse- og sosialsektoren 14.11.2017, ble sak 44/17 - BRUK AV 24 NYE PLASSER ETTER OMBYGGING PÅ MODUMHEIMEN Følgende ble innstilt «1. Det igangsettes

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene

Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene FORELØPIG Levanger kommune Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene Del 1: Ledelse og økonomistyring i Distrikt Nord FORELØPIG Levanger kommune Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene Del 1: Ledelse

Detaljer

Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 2014

Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 2014 Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 214 Vi har tatt med samme utvalg som i analysen som er brukt for skole, men har lagt til Hurum

Detaljer

Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene

Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene siste og endelig versjon: 02.02.06 Levanger kommune Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene Levanger kommune Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene 2 av 70 AGENDA Utredning & Utvikling AS Postboks

Detaljer

Levanger kommune. Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene

Levanger kommune. Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene Levanger kommune Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene Levanger kommune Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene AGENDA Utredning & Utvikling AS Malmskrivervn 35 Postboks 542 1302 Sandvika Tlf

Detaljer

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk

Detaljer

Norddal kommune. Arbeidsgrunnlag /forarbeid

Norddal kommune. Arbeidsgrunnlag /forarbeid Norddal kommune Arbeidsgrunnlag /forarbeid Innholdet i dette dokumentet er basert på uttrekk fra Kostra, Iplos og SSB og presentasjonen er tilpasset en gjennomgang og refleksjon i kommunens arbeidsgruppe.

Detaljer

Hvordan unngå sykehjemskø?

Hvordan unngå sykehjemskø? Hvordan unngå sykehjemskø? Hans Knut Otterstad & Harald Tønseth Køer foran sykehjemmene er et av de største problemene i eldreomsorgen. Forfatterne peker på hvorfor de oppstår og hvordan de kan unngås.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

Objektivt utgiftsbehov pleie og omsorg:

Objektivt utgiftsbehov pleie og omsorg: Objektivt utgiftsbehov pleie og omsorg: Pleie og omsorg: Kriterium Landet Molde Ålesund KristiansundHerøy (M. og R. Hareid Ørsta Stranda Stordal Skodje Giske Haram Innbyggere -66 år,1419,1396,143,1397,1395,148,1381,1332,1372,1456,1444,1381

Detaljer

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med

Detaljer

IPLOS I NARVIK KOMMUNE. Øyvind Kristiansen Systemadministrator HOS

IPLOS I NARVIK KOMMUNE. Øyvind Kristiansen Systemadministrator HOS IPLOS I NARVIK KOMMUNE Øyvind Kristiansen Systemadministrator HOS 19.10.2016 Narvik Litt bakgrunnsinformasjon Narvik kommune Har ca. 18 787 innbyggere Har et stort areal, og har befolkning spredd i alle

Detaljer

Omstilling helse og omsorg. Presentasjon

Omstilling helse og omsorg. Presentasjon Omstilling helse og omsorg Presentasjon 30.10.2014 Forslaget Ett helhetlig forslag for omstilling av HO. Forslaget er bredt forankret. Forslaget bygger på anbefalt praksis fra Helsedirektoratet dette gjelder

Detaljer

Omstillingsprosjektet - Delprosjekt Omlegging omsorgstjenesten

Omstillingsprosjektet - Delprosjekt Omlegging omsorgstjenesten Omstillingsprosjektet - Delprosjekt Omlegging omsorgstjenesten - Arbeidsgruppas rapport og innstilling, 11. juni -14 Omstillingsprosjektet Innledning: Arbeidet i korte trekk 1. Bakgrunn 2. Deltakere i

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

Kjennetegn ved yngre brukere av heimebaserte tjenester i 2010

Kjennetegn ved yngre brukere av heimebaserte tjenester i 2010 Kjennetegn ved yngre brukere av heimebaserte tjenester i 2010 Foredrag ved ledermøte i FFO, Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo, 11. april 2013 av forsker Ivar Brevik 1. Antall mottakere av heimebaserte

Detaljer

Gjennomgang i kommunens pleie- og omsorgstjenester i Aremark kommune

Gjennomgang i kommunens pleie- og omsorgstjenester i Aremark kommune Gjennomgang i kommunens pleie- og omsorgstjenester i Aremark kommune EVALUERING 2017 OPPDRAGSGIVER: 2017 RAPPORT NR: RAPPORTENS TITTEL: ANSVARLIG KONSULENT: KVALITETSSIKRET AV: FOTOGRAFI I RAPPORT: T1020064

Detaljer

Dypdykk pleie- og omsorg 1. Beregning av enhetskostnader i plo Bruksverdi for oss/dere

Dypdykk pleie- og omsorg 1. Beregning av enhetskostnader i plo Bruksverdi for oss/dere Dypdykk pleie- og omsorg 1 Beregning av enhetskostnader i plo Bruksverdi for oss/dere Sendt til dere, ba dere lese på forhånd Obs; fant en feil/taaakk Halden; Jeroen, ny versjon lagt ut Først noen muligheter

Detaljer

Hva kan vi bruke IPLOS til?

Hva kan vi bruke IPLOS til? Hva kan vi bruke IPLOS til? Bruksverdi i Pleie- og omsorg i Effektiviseringsnettverkene Fra nasjonal og fylkesvis Nøkkeltallsrapporter 1 Basert på utvidet rapportering i KOSTRA fra 1 Problemene ved KOSTRA

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

Ekstern gjennomgang av tjenesteområde 3

Ekstern gjennomgang av tjenesteområde 3 Bergen kommune, Byrådsavdeling for Helse og omsorg Ekstern gjennomgang av tjenesteområde 3 RAPPORT 11. juni 2009 AGENDA Utredning & Utvikling AS Fjordveien 1 N-1363 Høvik www.agenda.no firmapost@agenda.no

Detaljer

Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial. Foreløpige innspill 02.05.2013

Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial. Foreløpige innspill 02.05.2013 Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial Foreløpige innspill 02.05.2013 1. Investeringer forslag til tidsplan 2. Drift regneark 3. Kommentarer Kommentarer Forventninger til ny budsjettmal

Detaljer

KVAM HERAD. KOSTRA-rapport. RO oktober 2007

KVAM HERAD. KOSTRA-rapport. RO oktober 2007 KVAM HERAD KOSTRA-rapport Analyse av pleie og omsorgstjenesten i Kvam herad RO oktober 27 INNHOLD 1. PLEIE OG OMSORG... 3 1.1 Datagrunnlag og metodiske utfordringer... 3 1.1.2 Funksjonsinndeling i KOSTRA...

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Hva er KOSTRA? Ingvar Rolstad

Hva er KOSTRA? Ingvar Rolstad Hva er KOSTRA? KOmmune-STat-RApportering Foreløpige tall 15. mars Endelige tall 15. juni Sier mye om produktiviteten, lite om etterspørselen De ordinære tallene sier lite eller ingenting om kvaliteten

Detaljer

Kongsberg kommune / Grafisk profil

Kongsberg kommune / Grafisk profil Erna Vebostad Seksjonsleder ved forvaltningsavdelingen Helse og omsorg ET KOMMUNALT UTGANGSPUNKT FOR PRIORITERING AV DEMENSOMSORG Kongsberg kommune / Grafisk profil Visning av elementer 31.10.12 Kongsberg

Detaljer

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 25 000 B Behovsprofil Diagram A: Befolkning 25,0 20 000 15 000 15,0 10 000 5 000 5,0 2006 2007 kommuneg ruppe 02 Namdalsei d Inderøy Steinkjer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Råd for funksjonshemmede Eldrerådet Kommunestyret. Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Råd for funksjonshemmede Eldrerådet Kommunestyret. Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr. Snu omsorgstrappen - mål og strategiske veivalg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Råd for funksjonshemmede Eldrerådet Kommunestyret Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.: 2016/2821-1

Detaljer

Framtidas Helsetjeneste Hvordan kan kommunen rigge seg for den?

Framtidas Helsetjeneste Hvordan kan kommunen rigge seg for den? Framtidas Helsetjeneste Hvordan kan kommunen rigge seg for den? Antall brukere Forventet utvikling behov dersom man fortsetter tildeling av tjenester som nå 200 150 100 50 0 Antall brukere HDO 224 209

Detaljer

Effektivisering i kommunene tiltak og resultater. Sammendragsrapport FÜRST OG HØVERSTAD ANS Jac. Aallsg. 25B 0364 Oslo

Effektivisering i kommunene tiltak og resultater. Sammendragsrapport FÜRST OG HØVERSTAD ANS Jac. Aallsg. 25B 0364 Oslo Effektivisering i kommunene tiltak og resultater Sammendragsrapport 08.09.2011 Jac. Aallsg. 25B 0364 Oslo KS Effektivisering i kommunene Side 1 Effektivisering i kommunene tiltak og resultater Sammendragsrapport,

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

2. For å ha personale tilstede hele døgnet på Nygårdsjøen eldresenter tilføres 0,2 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr ,-

2. For å ha personale tilstede hele døgnet på Nygårdsjøen eldresenter tilføres 0,2 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr ,- Arkivsaknr: 2017/92 Arkivkode: Saksbehandler: Anne-Grete Mosti Saksgang Møtedato Eldrerådet 15.02.2017 Råd for likestilling av funksjonshemmede 15.02.2017 Levekårsutvalget 13.02.2017 Formannskapet 23.02.2017

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg GLOE Kommunestyret GLOE

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg GLOE Kommunestyret GLOE KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 27.01.2010 GLOE Kommunestyret 11.02.2010 GLOE Saksansv.: Grethe Løken Arkiv: K2-F00, K3- &31 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Forventet tjenestenivå og søknadsprosess ved henvendelser om helse- og omsorgstjenester. Nes kommune

Forventet tjenestenivå og søknadsprosess ved henvendelser om helse- og omsorgstjenester. Nes kommune Forventet tjenestenivå og søknadsprosess ved henvendelser om helse- og omsorgstjenester Nes kommune To førende prinsipp for tjenestetildelingen for helse- og omsorgstjenester i Nes kommune: 1. Mestringsprinsippet

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester Hjemmebaserte tjenester OOK, 18. oktober 2016 Aud Palm, enhetsleder 14.03.2017 Vi skal snakke om: Innhold i tjenesten Litt faktatall, drift Økonomi og kostnadsdrivere Frogn vs Vestby, og litt om sammenlikning

Detaljer

En naturlig avslutning på livet

En naturlig avslutning på livet En naturlig avslutning på livet Mer helhetlig pasientforløp i samhandlingsreformen Palliativ omsorg, trygghet og valgfrihet http://www.ks.no Et prosjekt i samarbeid mellom Agenda Kaupang (hovedleverandør),

Detaljer

RAPPORT OM DAGSENTERTILBUD. til. hjemmeboende eldre i Bergen kommune

RAPPORT OM DAGSENTERTILBUD. til. hjemmeboende eldre i Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg RAPPORT OM DAGSENTERTILBUD til hjemmeboende eldre i Bergen kommune Mars 2012 SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER Dagsenter-tjenesten har gjennom årene utviklet

Detaljer

Informasjon om: Forsøksordning med statlige kriterier og finansiering av omsorgstjenester (SIO)

Informasjon om: Forsøksordning med statlige kriterier og finansiering av omsorgstjenester (SIO) Informasjon om: Forsøksordning med statlige kriterier og finansiering av omsorgstjenester (SIO) Eldrerådet Råd for funksjonshemmede November 2015 25.11.2015 Bakgrunn Bystyret fattet i forbindelse med HSO-planvedtaket

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - ETABLERING AV NY BARNEBOLIG

SAKSPROTOKOLL - ETABLERING AV NY BARNEBOLIG SAKSPROTOKOLL - ETABLERING AV NY BARNEBOLIG Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 06.06.2017, saksnr. 24/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg for

Detaljer

Rammer for forsøket og søknadsprosess

Rammer for forsøket og søknadsprosess «Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester» Rammer for forsøket og søknadsprosess Vedlegg til sak 14/10386 Innholdsfortegnelse 1 Om forsøket... 2 1.1 Målsetting og rammer for modell A...

Detaljer

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Strategi for nedtak av sykehjemsplasser Informasjon til kommunestyret 20.06.2013 v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Bakgrunnen for orienteringen Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer