Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter ligger middels høyt (169,7% i 2010), omtrent på linje med alle de grupperinger vi sammenlikner med.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter ligger middels høyt (169,7% i 2010), omtrent på linje med alle de grupperinger vi sammenlikner med."

Transkript

1 Trendanalyse for pleie- og omsorgstjenesten i Leka Trendanalysen bygger på Leka sine KOSTRA-tall, framskrivning av befolkningen og Rune Devold AS s nøkkeltallsdatabase for kostnader i pleie- og omsorg basert på Drifts- og ressursanalyser i et stort antall kommuner. Databasen har nøkkeltall fra analyse av pleietyngde, tjenester som ytes til om lag brukere med tilhørende kostnader. Leka overordnet finansielt bilde Brutto driftsresultat i 2009 var bra (2,8%), og så ble det enda bedre i 2010 (4,1%). Netto driftsresultat er neste identisk, altså bra begge årene. Begge nøkkeltallene ligger godt over kommunegruppe 6 og landsgjennomsnittet, og noe over snittet for Nord-Trøndelag. Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter ligger middels høyt (169,7% i 2010), omtrent på linje med alle de grupperinger vi sammenlikner med. Arbeidskapitalen er middels god (23,7 %), samtidig som lånegjeld pr innbygger er noe over middels høy (NOK i 2010 omtrent uendret fra 2009). Frie inntekter i kroner pr innbygger ligger betydelig høyere enn landsgjennomsnittet og 18% over k-gr 6, og 71% over snittet i Nord-Trøndelag. Alt i alt ser vi en god driftsbalanse pr i dag. Kommunen har handlefrihet på kort sikt. Det er naturlig å innrette trendanalysen for å se etter faremomenter som kan true en bærekraftig kommuneøkonomi. Pleie og omsorg i Leka overordnet bilde Pleie- og omsorg er stor, og blir av den grunn en viktig strategisk sektor for å sikre enn sunn utvikling av kommuneøkonomien. Sektoren legger beslag på om lag 35% av kommunens netto driftsutgifter, omtrent på linje med alle grupperinger vi sammenlikner med. Målt pr innbygger er netto driftsutgifter NOK ,- (2010), hvilket er høyt. Det samme gjelder gjennomsnittskostnadene pr innbygger 80 år+, NOK ,- i 2010, en markert økning fra Tallet er for så vidt ikke høyt sammenliknet med de øvrige i k-gr 6, men i forhold til landsgjennomsnittet er tallene høye. Produktiviteten i hjemmetjenestene viser gode tall (NOK ,- pr bruker i 2010 (stigende), men mest trolig henger dette sammen med at kommunen har en stor andel brukere med avgrensede tjenester som gir lav kostnad pr bruker. Det er særlig antall brukere i årsgruppen som er markert høy (191 pr 1000 innbyggere i gruppen = om lag 20 brukere). Hjemmetjenesten har ikke rapportert om brukere med høy timeinnsats. Brukere som utvikler meddels til store behov får sannsynligvis tilbud på et høyere trinn i omsorgstrappa, hvilket er sykehjem i Leka. Kommunen er institusjonstung, mange får tilbud i sykehjem. 15 plasser i sykehjem er mye. Det er gjennomført en midlertidig reduksjon av antall plasser til 10, men pr dato er man tilbake på 15 plasser. Leka mangler mellomtrinnet heldøgns omsorgsbolig. Et par boliger er bygget, og de driftes uten heldøgns omsorg.

2 2 Befolkning Framskrivning av befolkningen er gjort på to måter. SSB s alternativ MMMM betyr middels på de 4 elementene fruktbarhet, levealder, nettoinnvandring og innenlandsk mobilitet. Resultatet av denne beregningen er belyst nedenfor. I egen tekstboks kommenteres resultatet av alternativet LHML. For begges alternativer må en ta høyde for at Lekas folketall allerede er om lag 20 lavere enn det SSB opererer med pr 1. januar Det påvirker ikke analysen nevneverdig, fordi fokus settes på utviklingen framover, ikke status pr i dag. Leka må forvente en nedgang i befolkningen i åra som kommer. I det alt vesentlige vil nedgangen komme i gruppene under 67 år. Dette gir mulighet til å redusere kostnadene innen tilbud til barn og unge, men når også yrkesaktive grupper reduseres må kommunen påregne påtrykk for næringsutvikling, samtidig som skatteinntektene vil gå ned er en gjenganger Leka: Framskrivning av befolkning (SSB - MMMM). Antall innbyggere totalt og etter aldersgruppe 0-66 år år 80 år og over Sum Figuren illustrerer dette. Ved utgangen av 2012 forventes en total befolkning på 590, den synker jevnt, i alt påregnes reduksjon ned til 506 innbyggere i 2040 (- 14%). Reduksjonen kommer i gruppen 0-66, antallet synker med nesten 100 innbyggere. Det er god grunn til å være aktsom for utviklingen vi ser mange steder, der det melder seg stadig flere yngre med behov for tjenester på tross av lav alder. Psykiske lidelser De største brukergruppene i sektoren er de over 67 år. Det forventes om lag stabil/uendret antall år, antallet øker noe fram til 2016 (fra 99 til 118), deretter forventes jevn nedgang til et antall på 83 i Pr i dag er det nesten 25% av alle i aldersgruppen som har tjenester i Leka, og det tallet er høyt. Dette tallet kan påvirkes med god innretting av tjenestene mot lavterskeltilbud, god boligpolitikk og effektive hjemmetjenester. Gruppen 80 år+ teller i alt 43 ved utgangen av Gruppen er stabil fram til 2016 (44), deretter øker den jevnt fram til 2030 (66) og 2040 (68). I alt ventes 58% økning av gruppen fra 2012 til Folketallet er også framskrevet med forutsetning om lav fruktbarhet, høy levealder, middels nettoinnvandring og lav innenlandsk mobilitet (LHML). Samlet synker folketallet med dette alternativet til 482 i LHML gir noe lavere innbyggertall i alle grupper fram til Deretter forsterkes nedgangen i 0-67-gruppen slik at den synker til 318 i For år er det også små endringer i alle tidsrom fram til Gruppen 80 år+ øker sterkere med dette alternativet enn med MMMM. Pr 2040 vil gruppen utgjøre 79 innbyggere med LHML. Begge de to alternativene er kostnadsberegnet i trendanalysen nedenfor.

3 3 Oppsummering av status Hjemmetjenesten smører tynt på pr i dag. I klartekst betyr dette at mange brukere får litt tjenester. Når de har fått sitt er det lite ressurser igjen til å betjene hjemmeboende som utvikler middels eller store behov. Når kommunen ikke har omsorgsboliger med mulighet for behovsprøvd døgnbemanning betyr det at brukere med middels eller store behov må flyttes oppover i omsorgstrappa. Det betyr press mot sykehjem. På denne bakgrunn er det ikke forbausende at kommunen mislyktes med å redusere antall sykehjemsplasser i Alt i alt må vi konkludere med at Leka har en god omsorgstjeneste. Det er lett å få litt hjelp hjemme, og (sammenliknet med mange andre kommuner) er det lett å få sykehjemsplass selv om mange ikke er skrøpeligere enn at de ville hatt god nytte av omsorgsbolig. Befolkningen har forventninger om at slik skal det være. Jfr innledningen er det nyttig å tenke over om Leka kommune, alt i alt, kan gå framtida i møte uten å forberede innbyggerne på at situasjonen ikke er bærekraftig på lang sikt. Forståelse av omsorgstrappa i dag og framover Vurderingene av Lekas omsorgstjeneste må ta høyde for tilpasning til befolkningens behov for tjenester, alt etter alder, skrøpelighet og ulike behov etter hvilken livsfase man er i. For å få til dette er en avhengig av et assortert tilbud. Slik sett er Leka spesiell i og med at det mangler et trinn i omsorgstrappa. I figuren nedenfor er dette markert ved annen farge på boksen HDO/HDU, heldøgnsomsorg i bolig. Omsorgstrappa en stilisert framstilling Brukerne er ofte i flere trinn av trappa samtidig, med ulike kombinasjoner av tjenester. 0 Ikke behov egenomsorg Intro-besøk 1 Substitusjonstjenester - Tr.alarm - Matombr 2 Oms.lønn, BPA Støttekont 3 Hjemmetjen: - Pr.bistand - Hjemmesykepleie 4 Hjemmetjen + Korttidsopph 5 HDO/HDU (Heldøgns omsorg i bolig) 6 Sykehjem Aldershjem De ulike trinn i trappa har egne kriterier for tjenestetildeling og kostnadsnøkler for tjenesteproduksjon Konsekvensen av at Leka mangler omsorgsboliger er mulig å beregne. Dersom Leka ikke snur på flisa kan det forventes økt press mot sykehjem i hele tidsrommet fram mot Ved å opprettholde dagens dekningsgrad for sykehjemsplasser øker behovet for plasser slik: År-> Antall sykehjemsplasser Fram mot 2016 skjer det ingen endringer. Deretter stiger behovet for sykehjemsplasser til i alt 24 i Tabellen beskriver altså en utvikling som forutsetter at en opprettholder dagens praksis for tildeling av hjemmetjenester og ikke minst praksis for tildeling av sykehjemsplass. De omfattende økonomiske konsekvensene av dette er beregnet i trendanalysen nedenfor.

4 4 Omsorgsboliger er et godt alternativ. Som hovedregel vil det kunne redusere utgiftene med minst 0,4 mill kr for hver sykehjemsplass en kan erstatte med omsorgsbolig, selv om det skulle være behov for heldøgns tjenester. Og så blir det viktig å se etter mulighetene som ligger i å være mer selektiv i forhold til hvor stor andel av brukere i omsorgsbolig som faktisk trenger nattevakt. Alt i alt trengs det en gjennomgang av Lekas evne til å følge prinsippet om laveste effektive omsorgsnivå (LEON). I dette inngår også et vanskelig ordskifte om ansvar for eget liv, utfordring av egenomsorg, forventninger, kultur og etikk. Det er bare politisk nivå i kommunen som har legitimitet til å ta dette ordskiftet og ikke minst samtale med innbyggerne om det. Trendanalyse Jeg har tillatt meg å sette Leka s KOSTRA-tall inn i en simulator for å se hvordan kostnadene utvikler seg fram til 2040 på gitte vilkår. Figuren nedenfor viser resultatet av dette. Den viser to forskjellige utfall. Begge alternativer beregner lønnskostnader i turnus, alle andre kostnader er holdt utenfor. Begge alternativer viser kostnadsvekst det er uunngåelig som følge av befolkningsutviklingen. Uendret strategi innebærer å fortsette som i dag. Det er inntatt helårsvirkning av at antall sykehjemsplasser er 15 i Ellers forutsettes å dimensjonere kapasitet i tjenestene i de ulike 1755 Leka: Estimerte lønnskostnader i omsorgstrappa. Kostnader i framtida i % av nivået i % Uendret strategi 123% 91% 102% Ny strategi 145% 147% 117% trinn i omsorgstrappa i takt med befolkningsutviklingen, opprettholde dagens %-vise sykehjemsdekning fram til Dagens praksis for tildeling av tjenester i hjemmetjenesten opprettholdes. Det bygges ikke omsorgsboliger Fram til 2016 vil uendret strategi øke kostnadene til 104% av nivået i I 2020 vil kostnadene ligge på 123% av dagens nivå, for så å øke videre til 145% og 147% av dagens nivå i 2030 og Forklaringen på dette er at antall sykehjemsplasser øker kraftig, og at hjemmetjenesten fortsatt ikke har ressurser til å ta hånd om også de som har middels eller store behov. Et alternativ er kalt ny strategi. Dette innebærer reduksjon i antall sykehjemsplasser (avhjemling) som erstattes med omsorgsboliger uten/med heldøgns tjenester, alt etter brukernes behov. I tillegg bygges omsorgsboliger for å ta en rimelig andel av veksten i befolkningen over 67 år. Ny strategi medfører mer moderat utgiftsbehov: Allerede i 2016 er det 13 %-enheter lavere enn alternativ 1. Forskjellene øker hele veien fram til 2040, der ny strategi innebærer kostnader på 116% av 2011-nivået mot 147% vekst med uendret strategi. Ny strategi innebærer følgende estimat for antall brukere i ulike trinn i omsorgstrappa: 116%

5 5 Estimert antall brukere i ulike trinn i omsorgstrappa År-> Hjemmetjenesten, ordinære boliger Omsorgsboliger med/uten heldøgns tjenester Sykehjem Sum Det forutsettes at sykehjemmet spesialiseres og forbeholdes de aller sykeste. Det vil trolig innebære noe økning i prisen pr plass. Spesialisering er aktuelt innen demensomsorgen, palliativ omsorg med videre. Nye omsorgsboliger må tildeles ut i fra omsorgspolitiske begrunnelser. Det er viktig å unngå tildeling som følge av rene ønsker om skifte av bolig (unngå å blande sammen omsorgspolitikk og boligpolitikk). Tjenesteyting i omsorgsboliger som bygges må ytes fra hjemmetjenestens turnus, antall turnuser må begrenses mest mulig. Husleie i nye omsorgsboliger må minimum ligge på kommunens netto selvkost når virkningen av Husbankens tilskudd er innregnet. Videre forutsettes at brukernes pleietyngde i Leka er som gjennomsnittet for alle andre undersøkte kommuner i alle trinn i omsorgstrappa, at behovene møtes med like mye tjenester som gjennomsnittet, og at produksjonskostnadene for alle tjenester er som for gjennomsnittet av andre kommuner. Summa summarum vil alternativ strategi innebære frigjøring av lønnsressurser slik tabellen nedenfor viser. Årlig frigjorte ressurser ved ny strategi (hele 1000 kr 2011-priser) År-> Befolkningsutvikling alternativ MMMM Befolkningsutvikling alternativ LHML Beregningen baserer seg på gjennomsnittskostnader i Leka pr i dag, samt gjennomsnittskostnader for alternativ drift, jfr nøkkeltallsdatabasen hos Rune Devold AS. Allerede i 2016 frigjøres 1,7 mill kr i alternativ MMMM. Beløpet øker til 3,5 mill kr i Alternativ LHML gir mindre innsparing med 1,65 mill i 2016, 2,6 mill i Deretter øker innsparingen til 3,6 mill i 2030 og 3,88 mill kr i Forskjellen på de to alternativene skyldes i det alt vesentlige at LHML forutsetter høyere levealder, noe som betyr enda flere gamle enn i MMMM-alternativet. Kostnadsreduserende tiltak kan i all hovedsak gjennomføres uten oppsigelser, da endringene på kort sikt kan iverksettes ved reduksjon i variabel lønn. De øvrige endringene består i å begrense økning i antall ansatte. Feilkilder Trendanalysen har selvsagt feilkilder. Blant annet er ikke KOSTRA-tall for 2011 klar enda. Vi har heller ikke tilgang til kommunens regnskap og IPLOS-data. Erfaringsvis er det likevel stor sannsynlighet for at trendene som vises er robust beregnet, men ytterligere detaljering er ikke mulig uten å gjennomføre en Drifts- og ressursanalyse.

Utfordringsbildet i Helse og sosialsektoren og planlegging. Fagsamling for ledere i helse- og omsorgstjenestene. Arendal Herregård 18.06.

Utfordringsbildet i Helse og sosialsektoren og planlegging. Fagsamling for ledere i helse- og omsorgstjenestene. Arendal Herregård 18.06. Utfordringsbildet i Helse og sosialsektoren og planlegging. Fagsamling for ledere i helse- og omsorgstjenestene. Arendal Herregård 18.06.13 Omsorgstrappa en stilisert framstilling Brukerne er ofte i flere

Detaljer

INFORMASJONSMØTE

INFORMASJONSMØTE INFORMASJONSMØTE 17.06.2013 Devold-rapport og ny turnus Allmøte 17.06.13 Program Kl. 15.30 Velkommen v/arild Kongsrud KL.15.35 Devold-rapporten v/britt Åse Høyesveen Kl. 16.10 Prosessen i styringsgruppa

Detaljer

LESJA KOMMUNE FOR PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN 2015 SAMMENLIKNING MED DOVRE KOMMUNE STYRINGSDATA FOR OMSORG - RUNE DEVOLD AS 2015-04-13

LESJA KOMMUNE FOR PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN 2015 SAMMENLIKNING MED DOVRE KOMMUNE STYRINGSDATA FOR OMSORG - RUNE DEVOLD AS 2015-04-13 LESJA KOMMUNE DRIFTS- OG RESSURSANALYSE FOR PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN 2015 SAMMENLIKNING MED DOVRE KOMMUNE STYRINGSDATA FOR OMSORG - RUNE DEVOLD AS 2015-04-13 0512 LESJA KOMMUNE DRIFTS- OG RESSURSANALYSE

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2017 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2018 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RINGEBU KOMMUNE FOR PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN 2012 STYRINGSDATA FOR OMSORG RUNE DEVOLD AS. Desember 2012

RINGEBU KOMMUNE FOR PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN 2012 STYRINGSDATA FOR OMSORG RUNE DEVOLD AS. Desember 2012 RINGEBU KOMMUNE DRIFTS- OG RESSURSANALYSE FOR PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN 2012 STYRINGSDATA FOR OMSORG RUNE DEVOLD AS Desember 2012 0520 RINGEBU KOMMUNE DRIFTS- OG RESSURSANALYSE 2012 2 1. Innledning, sammendrag,

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2010 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2011. Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2012 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2013 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Norddal kommune. Arbeidsgrunnlag /forarbeid

Norddal kommune. Arbeidsgrunnlag /forarbeid Norddal kommune Arbeidsgrunnlag /forarbeid Innholdet i dette dokumentet er basert på uttrekk fra Kostra, Iplos og SSB og presentasjonen er tilpasset en gjennomgang og refleksjon i kommunens arbeidsgruppe.

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2015 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

FOR PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN 2015

FOR PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN 2015 NORD-FRON KOMMUNE DRIFTS- OG RESSURSANALYSE FOR PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN 2015 Topptung, traust og kostbar, stort potensial for endring. STYRINGSDATA FOR OMSORG - RUNE DEVOLD AS 2015-01 0516 NORD-FRON

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2016 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Hvordan unngå sykehjemskø?

Hvordan unngå sykehjemskø? Hvordan unngå sykehjemskø? Hans Knut Otterstad & Harald Tønseth Køer foran sykehjemmene er et av de største problemene i eldreomsorgen. Forfatterne peker på hvorfor de oppstår og hvordan de kan unngås.

Detaljer

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen? 25. februar 2008 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2009. Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen? 1. Innledning

Detaljer

Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016

Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016 Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016 1 2 DRIFTS- OG RESSURSANALYSE FOR PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN 2013 RUNE DEVOLD Fauske har en omsorgstjeneste som er ganske raus og kostnadskrevende. Ressurstilgangen

Detaljer

Harald Sveum, rådgiver Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Lillehammer kommune. FoU seminar Ålesund 20. november 2008

Harald Sveum, rådgiver Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Lillehammer kommune. FoU seminar Ålesund 20. november 2008 Senter for omsorgsforsknings rolle vs. behov for endring og utvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Harald Sveum, rådgiver Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Lillehammer kommune

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

FRØYA KOMMUNE HELSE OG OMSORG

FRØYA KOMMUNE HELSE OG OMSORG FRØYA KOMMUNE HELSE OG OMSORG EKSTERN VURDERING Presentasjon i kommunestyret 26. februar 2015 EN TJENESTE UNDER PRESS MEN INGEN KRISE Ressursbruk 2013 Indikator i KOSTRA, 2013-tall Frøya Snitt for kommunene

Detaljer

Demografi og kommuneøkonomi

Demografi og kommuneøkonomi Demografi og kommuneøkonomi Vadsø kommune Audun Thorstensen, Telemarksforsking 26.9.2014 Demografi og kommuneøkonomi Kommunene har ansvaret for bl.a. barnehager, grunnskole, videregående opplæring og pleie-

Detaljer

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen? 18. februar 2005 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren 25. februar 2005 om statsbudsjettet 2006. Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

FOR PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN 2016

FOR PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN 2016 ETNE KOMMUNE DRIFTS- OG RESSURSANALYSE FOR PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN 2016 God kapasitet i omsorgstrappa ganske høye totalkostnader og enhetskostnader gode muligheter for å redusere kostnader på kort sikt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 BUDSJETT HELSE OG SOSIAL 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Det opprettes 2 nye stillinger

Detaljer

Tilleggsnotat til behandling av Styringsdokument 2015, Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015

Tilleggsnotat til behandling av Styringsdokument 2015, Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015 Tilleggsnotat til behandling av Styringsdokument 2015, Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015 Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Konsekvenser ved å ta ned sykehjemsplasser som et alternativ

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 29. februar 2016 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2017 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE DRIFTS OG RESSURSANALYSE FOR PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN STYRINGSDATA FOR OMSORG RUNE DEVOLD AS 2008-07-01

OVERHALLA KOMMUNE DRIFTS OG RESSURSANALYSE FOR PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN STYRINGSDATA FOR OMSORG RUNE DEVOLD AS 2008-07-01 OVERHALLA KOMMUNE DRIFTS OG RESSURSANALYSE FOR PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN STYRINGSDATA FOR OMSORG RUNE DEVOLD AS 2008-07-01 1744 OVERHALLA KOMMUNE DRIFTS- OG RESSURSANALYSE 2008 RUNE DEVOLD AS STYRINGSDATA

Detaljer

Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Bestillingen, klippet fra e-post Vi ønsker fokus på analyse av KOSTRA-tallene for PLO for kommunene i Troms. Hvordan er bildet

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Demografikostnader Ulstein kommune ( )

Demografikostnader Ulstein kommune ( ) Demografikostnader Ulstein kommune (2017-2030) 1 Innhold Om beregningsopplegget Hovedfunn: Demografikostnadsberegninger 2017-2030 Befolkningsframskrivinger 2017-2030 Demografikostnader 2017 Demografikostnader

Detaljer

Demografi og kommuneøkonomi. Fjell kommune. Audun Thorstensen, Telemarksforsking

Demografi og kommuneøkonomi. Fjell kommune. Audun Thorstensen, Telemarksforsking Demografi og kommuneøkonomi Fjell kommune Audun Thorstensen, Telemarksforsking 6.9.2016 Demografi og kommuneøkonomi Kommunene har ansvaret for bl.a. barnehager, grunnskole og pleie- og omsorgstjenester.

Detaljer

Flere med brukerstyrt personlig assistent

Flere med brukerstyrt personlig assistent Flere med brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste til personer med nedsatt funksjonsevne hvor tjenestemottaker i stor grad selv bestemmer hvordan hjelpen skal ytes.

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune 1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune Sandnes kommune har lave disponible inntekter. Når disponibel inntekt per innbygger varierer mellom kommuner, vil det også variere hvor mye kommunene

Detaljer

Omsorgsplan 2015 Tjenestens innhold, fordeling og kvalitet. Laila Tingvold

Omsorgsplan 2015 Tjenestens innhold, fordeling og kvalitet. Laila Tingvold Omsorgsplan 2015 Tjenestens innhold, fordeling og kvalitet Laila Tingvold Kommuneundersøkelsen Besøk og intervju i 76 kommuner stratifisert etter region og størrelse Intervjuer med ledelsen i pleie- og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061 Økonomiske konsekvenser ved UHO`s vedtak om tiltak i sak 29/13... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE

Detaljer

Effektiviseringspotensial

Effektiviseringspotensial Effektiviseringspotensial Det er klart at en kommunesammenslåing også kan gi grunnlag for å hente ut stordriftsfordeler gjennom mer effektiv administrasjon og tjenesteproduksjon. Erfaringene fra tidligere

Detaljer

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS 2016 Verdal 2011-2015, Levanger 2014-2015 og Kostragruppe 8 2015 Alle tall er hentet fra: ressursportal.no Oversikten viser fordeling

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 26. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2014 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing AUDUN THORSTENSEN

Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing AUDUN THORSTENSEN Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing i Grenland AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 3/2011 TF-notat Tittel: Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OMSORGSTJENESTEN SPØRSMÅL OM DELTAGELSE I FORSØK MED STATLIG FINANSIERING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OMSORGSTJENESTEN SPØRSMÅL OM DELTAGELSE I FORSØK MED STATLIG FINANSIERING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO IHB-15/11363-2 96544/15 21.10.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 10.11.2015 Innvandrerrådet 11.11.2015

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Vedlegg 1 til grunnlagsdokument Rakkestad - Sarpsborg. Fakta om Rakkestad + Sarpsborg. Kilder:

Vedlegg 1 til grunnlagsdokument Rakkestad - Sarpsborg. Fakta om Rakkestad + Sarpsborg. Kilder: Vedlegg 1 til grunnlagsdokument Rakkestad - Sarpsborg Fakta om Rakkestad + Sarpsborg Kilder: Strategisk analyse av Rakkestad. Kommunereformen 2015-2017. Kommunereformen 2014-2016. Hovedfase 1 i Sarpsborg

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 Oppdragsnotat 23. mai 2011 Bjørn Gabrielsen og Berit Otnes Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 1 2 Forord Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Detaljer

Eldreomsorg i Harstad kommune mot 2030

Eldreomsorg i Harstad kommune mot 2030 Steinar Johansen Eldreomsorg i Harstad kommune mot 2030 NOTAT 2010:114 Tittel: Eldreomsorg i Harstad kommune mot 2030 Forfatter: Steinar Johansen NIBR-notat: 2010:114 ISSN: 0801-1702 ISBN: 978-82-7071-867-2

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING tilleggsliste Formannskapet Dato: 05.11.2015 kl. 12:00 Sted: Nes kommunehus, ordføres kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong. 12.09.2006 kl. kl. 14.00

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong. 12.09.2006 kl. kl. 14.00 ÅS KOMMUNE Ås Eldreråd Sak 13/06 MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong 12.09.2006 kl. kl. 14.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Pleie og omsorg Iplos og KOSTRA

Pleie og omsorg Iplos og KOSTRA Pleie og omsorg Iplos og KOSTRA KS-K rapport 16/212 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Pleie og omsorg - overordnet 4 Befolkningsprognose for eldre frem til 23 4 Pleie- og omsorgstjenesten samlet 4

Detaljer

Bakgrunnsstatistikk. Vedlegg til tilrådning kommunestruktur i Sør-Trøndelag

Bakgrunnsstatistikk. Vedlegg til tilrådning kommunestruktur i Sør-Trøndelag Bakgrunnsstatistikk Vedlegg til tilrådning kommunestruktur i Sør-Trøndelag 30.09.2016 Folk og samfunn Barnehage og opplæring Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø og klima Landbruk, mat og reindrift Kommunal

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging v/ Olaug Olsen og Kristine Asmervik Styringsdatarapport Malvik kommune 2013 Interkommunal satsning Bedre analyse av styringsdata Synliggjøre fordeler

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

FOR PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN 2012

FOR PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN 2012 GRIMSTAD KOMMUNE DRIFTS- OG RESSURSANALYSE FOR PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN 2012 STYRINGSDATA FOR OMSORG RUNE DEVOLD AS 02.oktober 2012 En nøktern og god omsorgstjeneste til fornuftig pris 0521 GRI MST AD

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1.1 Presentasjon av kommunen Rælingen kommune tilhører AV- gruppe 7 som består av SSBs kostragruppe 7. Hva er det som kjennetegner Rælingen og kommunegruppen? Kjennetegn

Detaljer

Demografikostnader Sigdal kommune ( )

Demografikostnader Sigdal kommune ( ) Demografikostnader Sigdal kommune (2016-2020) 1 Demografi og kommuneøkonomi Kommunene har ansvar for bl.a. barnehager, grunnskole og pleie- og omsorgstjenester. Dette er tjenester som i hovedsak er rettet

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 203 Vegårshei nr. 187 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til 2015-barom eteret (sam

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer