Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche"

Transkript

1 Helse- og omsorgsplan Østre Toten Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche

2 Spørsmål til deltakerne på møte Hva er ditt beste råd til kommunen for den videre utviklingen av tilbudet innen helse og omsorg

3 Temaer Helse- og omsorgsplan hva er det? Demografi Omsorgstrapp Analyse av dagens tilbud Overordnede strategier

4 Helse og omsorg hva er det? Pleie og omsorg Tilbud i institusjon Hjemmetjenester Aktivisering Helse Forebygging skole- og helsestasjonstjeneste Forbyggende arbeid, helse og sosial Diagnose, behandling og rehabilitering

5 Helse- og omsorgsplan hva er det? Svar på tre spørsmål: Hvor er vi? Hvor skal vi? Hvordan kommer vi dit? Overordnede prinsipper Riktig sammensatt omsorgstrapp bidrar til egenaktivitet og selvhjulpenhet Forebygging er viktig Helhetlig perspektiv på helse og omsorg Gi tilbud i samsvar med behovet Involvering av ledere, ansatte, brukere og politikere

6 Disposisjon 1 BAKGRUNN OG SAMMENDRAG BAKGRUNN SAMMENDRAG LESERVEILEDNING 8 2 BESKRIVELSE AV HELSE- OG OMSORG I ØSTRE TOTEN INNLEDNING TJENESTER OG BRUKERE ORGANISERING AV TILBUDET ÅRSVERK OG KOMPETANSE ØKONOMI VEDTATT TJENESTENIVÅ 13 3 ANALYSE AV DAGENS TILBUD INNLEDNING SAMMENLIKNING AV TILBUDET OM PLEIE OG OMSORG MED ANDRE KOMMUNER TILBUDET TIL PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE PSYKISK HELSEARBEID SAMMENLIKNING AV HELSETJENESTER MED ANDRE KOMMUNER ANALYSE AV BOLIGER TIL OMSORGSFORMÅL ANDRE FORHOLD OPPSUMMERING 54 4 RAMMEBETINGELSER SENTRALE UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGER SAMHANDLINGSREFORMEN OG ANNEN STATLIG STYRING DEMOGRAFISK UTVIKLING SANNSYNLIGE RAMMER I ÅRENE SOM KOMMER 61

7 Disposisjon 2 RAMMEBETINGELSER SENTRALE UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGER SAMHANDLINGSREFORMEN OG ANNEN STATLIG STYRING DEMOGRAFISK UTVIKLING SANNSYNLIGE RAMMER I ÅRENE SOM KOMMER 61 5 OVERORDNEDE MÅL, PRINSIPPER OG STRATEGIER INNLEDNING KOMMUNEPLAN OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER OVERORDNEDE PRINSIPPER OVERORDNEDE STRATEGIER 66 6 HELSE- OG OMSORGSTRAPPA INNLEDNING SYKEHJEM MED HELDØGNS OMSORG ANDRE PLEIE-, REHABILITERINGS OG OMSORGSTJENESTER PSYKISK HELSEARBEID TJENESTER TIL MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSHEMMING HELSETJENESTER UTBYGGING AV ØSTRE TOTEN HELSE- OG OMSORGSSENTER TIDLIGERE UTVIKLINGSARBEID FOR PLEIE OG OMSORG I ØSTRE TOTEN 79

8 Disposisjon 3 7 TILTAK OG VIRKEMIDLER TILBUDET TIL BRUKERE MED DEMENS OG KREFT HABILITERING OG REHABILITERING KOMPETANSE BRUK AV TEKNOLOGISKE VIRKEMIDLER FOLKEHELSE OG FOREBYGGENDE HELSEARBEID FRIVILLIG HELSEARBEID Organisering av helse- og omsorgstjenestene 86

9 Temaer Helse- og omsorgsplan hva er det? Demografi Omsorgstrapp Analyse av dagens tilbud Overordnede strategier

10 Antall personer Konstant folketall i 40 år Østre Toten. Antall personer i alt

11 Antall barn Færre barn Østre Toten. Antall barn år år år

12 Antall personer Flere middelaldrene Østre Toten. Antall voksne år år

13 Antall personer Flere eldre Østre Toten. Antall eldre år år

14 Indeks 20=0 Økt behov for pleie og omsorg Beregnet behov for tjenester. 20=0 Pleie og omsorg Grunnskole Helse

15 Økt behov for institusjon først om ti år 500 Antall brukere Hjemmebasert omsorg til brukere over 67 år Institusjon 80- år Brukere hjemmebasert omsorg under 67 år 0 Institusjon -79 år

16 Helse- og omsorgstrappa i Østre Toten Sykehjem langtid, spesialplass Stort behov for omsorg LEON-prinsippet Laveste Effektive OmsorgsNivå Sykehjem langtid, ordinær plass Bolig med heldøgns omsorg Sykehjem korttid, avlastning/opptrening Rehabiliteringsplasser Brukerstyrt personlig assistanse Omsorgslønn Omsorgsboliger med hjemmetjenester/trygdeboliger Hjemmesykepleie og miljøarbeidstjenester Arbeid, aktivitetstilbud for funksjonshemmede Dagsenter for eldre Dagrehabilitering etter sykehus Hjemmehjelp Servicebetjent Trygghetsalarm Trivselssenter og nærmiljøsentral Fysio-/ergoterapi Forebyggende tiltak Lite behov for omsorg

17 LEON-prinsippet Laveste Effektive OmsorgsNivå (=LEON) Bidrar til egenaktivitet og selvhjulpenhet slik at brukerne kan bo hjemme så lenge som mulig Bidrar også til rasjonell bruk av kommunale midler

18 Trapp - heldøgnstilbud Sykehjem og boliger med heldøgns omsorg Sykehjem spesialplass (demente) Plasser 28 Sykehjem spesialplass (eldre adferdspr) Plasser 6 Sykehjem langtid (somatisk) Plasser 52 Sykehjem rehabiliteringsplasser Plasser 6 Sykehjem korttids- og avlastningsplasser Plasser 14 Sykehjem trygghetsplasser Plasser 2 Aldershjem spesialplass (demente) Plasser 8 Aldershjem Plasser 38 Omsorgsboliger spesialplass (demente) Plasser 16 Bolig med heldøgns pleie- og omsorg Plasser 48 Bolig med bemanning PLO Plasser 12 I alt Plasser 230 Omsorgsboliger uten bemanning Boliger 80

19 Trapp - hjemmetjenester Andre pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenester Omsorgslønn (Over 67 år) Brukere 2 Brukerstyrt personlig assistanse (Over 67 år) Brukere 0 Hjemmesykepleie Brukere 456 Dagtilbud Brukere 25 Praktisk bistand Brukere 476 Matombringing Brukere 49 Trygghetsalarm Brukere 378 Eldre- og aktivitetssenter Brukere 0

20 Trapp psykisk helse Psykisk helsearbeid Boliger med heldøgns omsorg Plasser 0 Dagtilbud, lavterskel uten vedtak Brukere/dag -15 Støttekontakter Brukere 15 Brukere totalt Brukere/år 159

21 Trapp mennesker med nedsatt funksjonsevne Mennesker med nedsatt funksjonsevne Barnebolig Plasser 1 Boliger med heldøgns omsorg/tilsyn Plasser 59 Avlastning, barn (Nerbo) Brukere 9 Avlastning, barn (privat) Brukere 12 Omsorgslønn (0-67 år) Brukere 14 Brukerstyrt personlig assistanse (0-67 år) Brukere 8 Dagtilbud Plasser 31 Hjemmesykepleie Brukere Praktisk bistand Brukere Støttekontakt Brukere 126 Varig tilrettelagt arbeidsplass (VTA) Plasser 33

22 Trapp - helse Helse Helsestasjon Konsultasjoner Skolehelsetjenesten Konsultasjoner 602 Ungdomshelsestasjon Konsultasjoner 286 Jordmortjenester Konsultasjoner 452 Brukere ergoterap under 67 år Brukere 3 Brukere ergoterapi over 67 år Brukere 250 Brukere fysioterapi under 67 år Brukere 139 Brukere fysioterapi over 67 år Brukere 113

23 Temaer Helse- og omsorgsplan Demografi Omsorgstrapp Analyse av dagens tilbud Overordnede strategier

24 Høyt behov for pleie og omsorg i Østre Toten Kommunens andel av ulike befolkningsgrupper i forhold til kommunes andel av befolkningen totalt "Vektet behov" for pleie og omsorg pr. innbygger totalt beregnet ut fra kommuens andel av disse viktigste og noen andre kriterier 160 % 140 % 120 % 130 % 111 % 113 % 125 % 114 % 113 % 122 % 0 % 0 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Østre Toten Gjøvik Vestre Toten Gran Kongsvinger Stange Gj.snitt Oppland Gj.snitt alle kommuner Befolkning år Befolkning år Befolkning 90 år og eldre Antall PU 16 år og over "Vektet behov" Totalt

25 Kroner pr. innbygger Behov og utgifter henger sammen Kostander pr. innbygger til PLO i forhold til behov ut fra inntektssystemets kriterier pr. kommune i 2009 Ekskl. kommuner som har 30 % høyere frie inntekter pr. innbygger justert for behov. Kostnaden er justert for vertskommunetilskudd y = 12560x + 954,14 R² = 0, Stange Østre Toten Gjøvik Vestre Toten Stokke Kongsvinger Gran ,0 % 80,0 % 0,0 % 120,0 % 140,0 % 160,0 % 180,0 % 200,0 % Behov

26 Kroner pr. innbygger Østre Toten prioriterer pleie og omsorg lavt Netto driftsutgifter til pleie og omsorg pr. innbygger og pr. innbygger justert for alderssammensetning og antall PU-brukere - Justert for effekten av vertskommunetilskuddet Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Netto driftsutgifter pr. innbygger justert for behov - 20 kriteriene 0 Østre Toten Gjøvik Vestre Toten Gran Kongsvinger Stange Gj.snitt Oppland Gj.snitt alle kommuner

27 Kroner pr. innbygger Utgiftene til helse er prioritert relativt høyt Netto driftsutgifter til helsetjenester pr. innbygger og pr. innbygger justert ut fra kriteriene for utgiftsbehov i inntektssystemet Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Netto driftsutgifter pr. innbygger justert for behov - 20 kriteriene 0 Østre Toten Gjøvik Vestre Toten Gran Kongsvin ger Stange Gj.snitt Oppland Gj.snitt alle kommun er

28 Kroner Institusjon høyere prioritert enn aktivisering og hjemmetjenester Netto driftsutgifter pr. korrigerte innbygger (etter behov ut fra inntektssystemets kriterier) for pleie- og omsorgstjenester Justert for effekten av vertskommunetilskuddet (trukket fra utgifter i hj. tj.) Østre Toten Gjøvik Vestre Toten Gran Kongs vinger Stange Gj.snitt Oppla nd Boligtilbud i institusjon Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Aktivisering av eldre og funksjonshemmede Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Gj.snitt alle komm uner

29 Kroner pr. korrigerte innbygger Relativt lave utgifter til ordinære hjemmetjenester Netto driftsutgifter pr. korrigerte innbygger til hjemmetjenester. Effekt av vertskommunetilskuddet og toppfinansiering av tunge brukere er synliggjort. I tillegg vises kommunens kostnader for disse tunge brukerne Gj.snitt Gj.snitt Østre Vestre Kongsving alle Gjøvik Gran Stange Oppland Toten Toten er kommuner Toppfinansiering tunge brukere pr. innbygger Vertskommunetilskudd Egenfinansiering tunge brukere Netto driftsutgifter ekskl vertskommunetilskudd og tunge brukere Hvis beløpene til tunge brukere er 0, er det ikke nødvendigvis riktig, da vi ikke har tilgang til beløp dersom antall tunge brukere er mindre enn

30 Kroner pr. plass Dyre plasser på institusjon Brutto driftsutgifter i institusjon pr. kommunal plass Østre Toten Vestre Toten Kongsvinger Gj.snitt Gj.snitt alle Gjøvik Gran Stange Oppland kommuner Drift Pleie

31 . men god dekning av leger og fysioterapeuter på sykehjemmene Lege- og fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Østre Toten Gjøvik Vestre Toten Gran Kongsving er Stange Gj.snitt Oppland Gj.snitt alle kommuner Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,55 0,67 0,41 0,28 0,26 0,39 0,35 0,37 Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,51 0,36 0,38 0,15 0,14 0,17 0,27 0,32

32 Andel av total i prosent og brukbar dekning med korttidsplasser Andelen plasser til korttidsopphold i sykehjem Østre Toten Gjøvik Vestre Toten Gran Kongsvinger Stange Gj.snitt Oppland Gj.snitt alle kommuner

33 Andel Lav dekning over 80 år 60 % Andel av innbyggerne over 80 år som mottar PLO-tjenester 50 % 40 % 30 % 20 % % 0 % Gj.snitt alle Østre Toten Vestre Kongsvinge Gj.snitt Gjøvik Gran Stange kommuner Toten r Oppland Hjemmetjenester ellers 30,5 % 29,7 % 27,1 % 21,9 % 28,0 % 34,0 % 28,4 % 30,7 % I bolig med heldøgns bemanning 1,5 % 6,5 % 3,1 % 2,3 % 3,9 % 0,8 % 4,2 % 3,5 % I institusjon 9,2 % 8,7 % 13,8 % 18,3 % 13,1 % 12,9 % 13,8 % 14,3 %

34 Andel Middels dekning år Andel innbyggere år som mottar PLO-tjenester 12 % % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Østre Toten Gjøvik Vestre Toten Gran Kongsvinger Stange Gj.snitt Oppland Gj.snitt alle kommuner Hjemmetjenester ellers 7,6 % 8,0 % 8,0 % 6,4 % 7,4 % 6,9 % 7,9 % 7,6 % I bolig med heldøgns bemanning 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,5 % 0,1 % 0,5 % 0,3 % 0,3 % I institusjon 1,4 % 1,1 % 2,1 % 1,6 % 1,4 % 1,3 % 1,6 % 1,8 %

35 Andel God dekning under 67 år 3,5 % Andel av innbyggerne under 67 år som mottar PLO -tjenester 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Østre Toten Gjøvik Vestre Toten Gran Kongsvinge r Stange Gj.snitt Oppland Gj.snitt alle kommuner Hjemmetjenester ellers 1,4 % 1,4 % 1,7 % 1,2 % 1,7 % 1,6 % 1,3 % 1,2 % I bolig med heldøgns bemanning 0,7 % 0,8 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % I institusjon 0,8 % 0,4 % 0,9 % 1,6 % 0,3 % 0,5 % 0,9 % 0,9 %

36 Psykisk helse og personer med funksjonshemming lavt prioritert

37 Sentrene gir tilbud med ulike grad av omsorg 170 plasser med døgntjeneste 60 plasser uten egen nattevakt Årsverk per person Andel sykeplei ere Døgntjeneste Sted Type bolig Målgruppe Årsverk Personer Personer natt Bo- og omsorgssentrene 155,8 230 Østre Toten sykehjem Sykehjem Demente (avd A) 15,2 12 1,26 22 % ja En person Østre Toten sykehjem Sykehjem Eldre, adferdsprobl. 7,6 6 1,26 22 % ja En person Østre Toten sykehjem Sykehjem Eldre, somatikk (avd B) 22,5 21 1,07 24 % ja En person Østre Toten sykehjem Sykehjem Eldre, somatikk, korttid (D) 12,7 14 0,91 32 % ja En person Østre Toten sykehjem Sykehjem Rehabilitering (avd D) 5,4 6 0,91 32 % ja Østre Toten sykehjem Sykehjem Eldre, trygghetsplasser 1,8 2 0,91 32 % ja Balke: Bokollektivet Omsorgsbolig Aldersdemente 7,0 8 0,87 22 % ja En person fordelt på to avdelinger Balke: Bokollektivet Omsorgsbolig Aldersdemente 7,0 8 0,87 21 % ja En person fordelt på to avdelinger Østre Toten sykehjem Sykehjem Eldre, somatikk (avd C) 18,2 21 0,86 32 % ja En person Fjellvoll Sykehjem Aldersdemente 6,1 8 0,76 44 % ja En person fordelt på to avdelinger Labostua, bokollektiv Sykehjem Aldersdemente 6,0 8 0,75 42 % ja En person fordelt på to avdelinger Fjellvoll Sykehjem Eldre (sykehj) 7,5 0,75 35 % ja En person fordelt på to avdelinger Kapp: Smørvika, bokollektiv Aldershjem Aldersdemente 5,9 8 0,73 30 % ja En person fordelt på to avdelinger Labo Aldershjem Eldre 9,9 21 0,47 35 % ja En person fordelt på to avdelinger Labo Omsorgsbolig Eldre 1,4 3 0,47 34 % Nei Ambulant hjemmetjeneste Kapp: Aldershjem Aldershjem Eldre 9,4 17 0,55 11 % ja Ambulant hjemmetjeneste Kapp: 2. Etg Omsorgsbolig eldre 2,3 9 0,26 23 % Nei Ambulant hjemmetjeneste Balke: Nybygget Omsorgsbolig Eldre 3,2 15 0,21 46 % Nei Ambulant hjemmetjeneste Fjellvoll gml oms.boliger Omsorgsbolig Eldre 3,2 16 0,20 31 % Nei Ambulant hjemmetjeneste Fjellvoll nye oms.boliger Omsorgsbolig Eldre 1,6 8 0,20 34 % Nei Ambulant hjemmetjeneste Balke: Underetasjen Omsorgsbolig Eldre 1,1 6 0,18 46 % Nei Ambulant hjemmetjeneste Balke: 2.etasje Omsorgsbolig Eldre 1,1 3 0,18 0,46 Nei Ambulant hjemmetjeneste

38 Omsorgsboliger utenfor bo- og omsorgssentrene Utenfor bo- og omsorgsentrene 80 Stasjonsboligene Omsorgsbolig Eldre 18 nei Undesløs Omsorgsbolig Eldre 2 nei Bakkehågan Omsorgsbolig Eldre 15 nei Sykehjemsparken Omsorgsbolig Eldre 11 nei Labo serviceboliger Omsorgsbolig Eldre PU + psykiatri 5 nei Hegge botun Omsorgsbolig Eldre 6 nei Vallehågan Omsorgsbolig Eldre 4 nei Hovde Omsorgsbolig Eldre 3 nei Skoleveien Omsorgsbolig Eldre 5 nei Bosnia Omsorgsbolig Eldre 11 nei + sanitetsforeningene

39 God dekning av omsorgsboliger

40 Brukbar dekning med døgnplasser

41 Oppsummering tilbudet i Østre Toten Stort behov for pleie- og omsorgstjenester Relativt lave utgifter til pleie og omsorg Lave frie disponible inntekter Opplæring høyt prioritert Prioritert institusjon høyt og aktivisering og hjemmetjenester lavt Høye utgifter per bruker på institusjon Relativt lav dekning for under 80 år

42 Døgnplasser dagens dekning Lave frie disponible inntekter - Prioriterer pleie og omsorg lavt Stor del av potten på institusjon, lite på aktivisering og hjemmetjenester Godt utbygd tilbud til demente og korttidsplasser Dekning av døgnplassser på linje med andre kommuner, men lavere enn gruppe Godt tilbud med plasser med egen nattevakt God dekning av boliger til omsorgsformål gitt av kommunen og sanitetsforeningene

43 Årsverk pr. aktuelle innbyggere Brukbar dekning med leger, fysioterapeuter og helsesøstre Antall årsverk leger, fysioterapeuter, helsesøstre og jordmødre i forhold til befolkningens størrelse, helsetjenesten samlet Østre Toten Gjøvik Vestre Toten Gran Kongsving er Stange Gj.snitt Oppland Gj.snitt alle kommuner Legeårsverk pr 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 9,8,2,2 9,4 8,0 9,2,5 9,6 Fysioterapiårsverk per 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten,1 12,4,3,1 8,7 9,3,4 8,6 Helsesøsterårsverk pr. 00 innbyggere 0-6 år 6,3 5,7 6,4 5,7 6,9 8,1 6,7 6,5 Årsverk av jordmødre pr. 00 fødsler. 3,7 3,4 4,0 5,8 6,5 4,2 6,5 4,8

44 Kroner pr. innbygger Østre Toten prioriterer tre deltjenester innen helse Netto driftsutgifter pr. innbygger for helsetjenester pr. korrigerte innbygger Østre Toten Gjøvik Vestre Toten Gran Kongsving er Stange Gj.snitt Oppland Gj.snitt alle kommuner Diagnose, behandling og rehabilitering Forebyggende arbeid, helse og sosial Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste

45 Legetjenesten Fire kommunale legesentre med 14 fastlegelister og 1 turnuslege Kommunal støtte til legesekretærer og lokaler Bidratt til godt samarbeid med legene og at legene er involvert i kommunale oppgaver Løsningen er tilpasset utfordringen i samhandlingsreformen med et større kommunalt ansvar

46 Temaer Helse- og omsorgsplan Demografi Omsorgstrapp Analyse av dagens tilbud Overordnede strategier

47 Strategier omsorgstrappa Østre Toten har godt utbygd øverste del av helse- og omsorgstrappen, men trinn lenger ned bør bygges ut Videre vekst i sektoren rettes mot aktivisering og hjemmebaserte tjenester Fortsett utbyggingen av tilbudet til mennesker med demens Vurder behovet for omsorgsboliger

48 Strategier døgntilbudet Opprettholde dagens dekning av døgnplasser Sats på en større del av døgntilbudet i omsorgsboliger til alle tjenestemottakere Antallet døgnplasser økes etter 2020 som følge av flere over 80 år

49 Strategier helse- og omsorgsenteret Samlokalisering av flere funksjoner til senteret for å gi bedre samarbeid, økt aktivitet og trivsel og bedre utnyttelse av kompetanse Bygging i høyden kan svekke driftsøkonomien Muligheter for utvidelse av betydning ved valg av tomt med Legg et dagsenter for demente til det nye helseog omsorgssenteret (Ett senter? Riktig plassering?)

50 Andre strategier Kommunen bør ha beredskap for ulike utfall av samhandlingsreformen Tilpass kompetanseprofilen til nye utfordringer.. øker kravene til riktig kompetanse Strategier for helse kommer

51 Samhandlingsreform Samhandlingsreform kan gi flere kommunale oppgaver som Østre Toten planlegger å løse med naboene Samarbeid med andre kommuner i Gjøvikregionen: kan bety at Østre Toten løser oppgaver for andre kommuner Kan bety at andre kommuner løser oppgaver for Østre Toten Prosesser nasjonalt og lokalt vil bety klargjøringer Viktig med beredskap for ulike utfall inkludert flere funksjoner som legges til Østre Toten sykehjem

52 Spørsmål til deltakerne på møte Hva er ditt beste råd til kommunen for den videre utviklingen av tilbudet innen helse og omsorg

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

Drammen kommune. 08.10.2013 Svein Lyngroth

Drammen kommune. 08.10.2013 Svein Lyngroth Drammen kommune 08.10.2013 Svein Lyngroth Evalueringsmetode Ulike metoder gir ulike perspektiver og svar Vår modell kontra ASSS evalueringen KOSTRA justert for behov basert på KRD sitt delkriteriesett

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Heldøgnstilbud og andre boformer for eldre innbyggere mot 2040

Heldøgnstilbud og andre boformer for eldre innbyggere mot 2040 Nittedal kommune Heldøgnstilbud og andre boformer for eldre innbyggere mot 2040 Utredning av alternativer for fremtidig utvikling fakta og analyser Vedlegg til rapport R8923 Oppdragsgiver: Rapportnr.:

Detaljer

Helse- og omsorgsplan

Helse- og omsorgsplan Østre Toten kommune Helse- og omsorgsplan Langsiktige utfordringer med særlig fokus på perioden 2012-2016 RAPPORT 15. februar 2012 Oppdragsgiver: Østre Toten kommune Rapport nr.: 7306 Rapportens tittel:

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Tilleggsnotat til behandling av Styringsdokument 2015, Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015

Tilleggsnotat til behandling av Styringsdokument 2015, Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015 Tilleggsnotat til behandling av Styringsdokument 2015, Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015 Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Konsekvenser ved å ta ned sykehjemsplasser som et alternativ

Detaljer

En naturlig avslutning på livet

En naturlig avslutning på livet En naturlig avslutning på livet Mer helhetlig pasientforløp i samhandlingsreformen Palliativ omsorg, trygghet og valgfrihet http://www.ks.no Et prosjekt i samarbeid mellom Agenda Kaupang (hovedleverandør),

Detaljer

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G Måltabell MÅLTABELL - HELSE OG OMSORG FOKUSOMRÅDER: Status Mål MÅL 2016 / 2016-2019: 2014 2015 2016 2016 2019 ØKONOMI: Budsjettavvik

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Utskrivningsklare pasienter sett fra kommunen Bergen kongressenter 10.mars 2014

Utskrivningsklare pasienter sett fra kommunen Bergen kongressenter 10.mars 2014 Utskrivningsklare pasienter sett fra kommunen Bergen kongressenter 10.mars 2014 Tord Moltumyr Kommuneoverlege og helsesjef Meland kommune, Leder av Samarbeidsutvalget i Nordhordland tord.moltumyr@meland.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2012/4285-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Komite

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015 Lindesnes kommune Vedlegg til Kommunedelplan for helse og omsorg 215-226 Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 215 1.1 Sammenlikning med sammenliknbare kommuner Lindesnes

Detaljer

Samhandlingsreform blir det venstreforskyvning?

Samhandlingsreform blir det venstreforskyvning? Samhandlingsreform blir det venstreforskyvning? Tord Moltumyr Kommuneoverlege og helsesjef Meland kommune, tord.moltumyr@meland.kommune.no Nordhordland + Gulen: 9 kommuner - Ca. 40.000 innbyggere Helsehusprosjekt.

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

SAMDATA kommune. Prioriteringsrådet. Julie Kjelvik/Beate Huseby 6. april 2017

SAMDATA kommune. Prioriteringsrådet. Julie Kjelvik/Beate Huseby 6. april 2017 SAMDATA kommune Julie Kjelvik/Beate Huseby 6. april 2017 Innhold Formål og funn Anvendelsen av SAMDATA kommune Relevansen til s mandat KPR vs SAMDATA kommune Veien videre www.samdata-kommune.helsestatistikk.no/

Detaljer

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes Kvæfjord kommune Notat Helse- omsorgssjefen Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 04.09.2015 2010/390-0 / G20 Marit Blekastad 77023336 Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet Bakgrunn for notatet er

Detaljer

Bestillerenheten i Ringerike kommune

Bestillerenheten i Ringerike kommune Bestillerenheten i Ringerike Presentasjon for HOV 02.04.13 Organisering 04.04.2013 2 Organisering forts. Leder Merkantil (1) Sosialgruppe (4) Helsegruppe (4) Pasientkoordinator (1) Økonomi (2) 04.04.2013

Detaljer

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Saksgang Utvalg Møtedato Eldrerådet 10.11.2014 Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE HELSE OG OMSORG / BYSTYRET

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE HELSE OG OMSORG / BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/5471-1 Dato: 29.05.2007 ELDREOMSORG I DRAMMEN 2008 2011 BEHOVSDEKNING I TJENESTETILBUDET INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE HELSE OG OMSORG /

Detaljer

Kongsberg kommune / Grafisk profil

Kongsberg kommune / Grafisk profil Erna Vebostad Seksjonsleder ved forvaltningsavdelingen Helse og omsorg ET KOMMUNALT UTGANGSPUNKT FOR PRIORITERING AV DEMENSOMSORG Kongsberg kommune / Grafisk profil Visning av elementer 31.10.12 Kongsberg

Detaljer

Friskere i Valdres - etablering av tilbud som er nært, trygt og framtidsretta

Friskere i Valdres - etablering av tilbud som er nært, trygt og framtidsretta Vang Vestre Slidre Nord-Aurdal Øystre Slidre Sør-Aurdal Etnedal Friskere i Valdres - etablering av tilbud som er nært, trygt og framtidsretta Toril Naustdal Prosjektleder Regionalt helseprosjekt i Valdres

Detaljer

Analyse av kostnadseffektiv drift innenfor pleie- og omsorgstjenestene. Skodje kommune. Vedlegg til rapport analyser. Deloitte AS. Oslo, 14.

Analyse av kostnadseffektiv drift innenfor pleie- og omsorgstjenestene. Skodje kommune. Vedlegg til rapport analyser. Deloitte AS. Oslo, 14. Analyse av kostnadseffektiv drift innenfor pleie- og omsorgstjenestene Skodje kommune Vedlegg til rapport analyser Deloitte AS. Oslo, 14. juni 2013 Innhold KOSTRA-analyse Sykefraværsanalyser Kartlegging

Detaljer

ELDREPOLITISK PROGRAM FOR ÅS KOMMUNE 2011 2015

ELDREPOLITISK PROGRAM FOR ÅS KOMMUNE 2011 2015 SAK FRA ÅS ELDRERÅD Saksnr. 11/3063 og 11/3068 ELDREPOLITISK PROGRAM FOR ÅS KOMMUNE 2011 2015 Behandlet og vedtatt: Ås eldreråd 03.05.2011 og 27.09.2011 Informasjon til: Referert i kommunestyret 12.10.2011

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne Tildelingskontoret Barnevern NAV sammen

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OMSORGSTJENESTEN SPØRSMÅL OM DELTAGELSE I FORSØK MED STATLIG FINANSIERING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OMSORGSTJENESTEN SPØRSMÅL OM DELTAGELSE I FORSØK MED STATLIG FINANSIERING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO IHB-15/11363-2 96544/15 21.10.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 10.11.2015 Innvandrerrådet 11.11.2015

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Gjennomgang av økonomi og tjenesteorganisering i de tre helseog omsorgsvirksomhetene og i Bo og avlastning

Gjennomgang av økonomi og tjenesteorganisering i de tre helseog omsorgsvirksomhetene og i Bo og avlastning Melhus kommune Gjennomgang av økonomi og tjenesteorganisering i de tre helseog omsorgsvirksomhetene og i Bo og avlastning Rapport 21. oktober 2015 R9002 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Forslag til ny helse og omsorgsplan. Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020

Forslag til ny helse og omsorgsplan. Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020 Forslag til ny helse og omsorgsplan Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020 Vi står ved et veivalg: Hvordan vil vi at framtidens helse og omsorgstjenester skal være? Hvordan ser framtiden

Detaljer

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Strategi for nedtak av sykehjemsplasser Informasjon til kommunestyret 20.06.2013 v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Bakgrunnen for orienteringen Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.68 Fusa nr.95 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 12.02.2008 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Eldrerådsleder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 4 6/08 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Møteinnkalling

Detaljer

Sektorplan helse og rehabilitering

Sektorplan helse og rehabilitering Aurskog-Høland Sektorplan helse og rehabilitering RAPPORT Utkast per 28. april 2014 2 Sektorplan helse og rehabilitering Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 5 1.1 FORMÅL 5 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER

Detaljer

Noen premisser for planlegging og drift

Noen premisser for planlegging og drift Noen premisser for planlegging og drift Kommunens egen situasjon Befolkning, økonomi, dagens tjenesteprofil, avstander, politiske føringer, samarbeid med andre, tilgang på arbeidskraft Lover, nasjonale

Detaljer

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Helse- og omsorgstjenesten SØKER Navn:.................................................................... Egensøknad Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Generelt: Kommunen har

Detaljer

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04. St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015 Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.2010 Disposisjon Fremtidens helse- og omsorgsutfordringer Omsorgsplan

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 27.10.2014 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 99 59 09 02. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk

Detaljer

Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid

Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2030 Kommunens omsorgsplan 2013-2025 Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid Åpent møte om fremtidens helse- og velferdstjenester 16. april 2015 Nes kommune Dialog og

Detaljer

Norddal kommune. Arbeidsgrunnlag /forarbeid

Norddal kommune. Arbeidsgrunnlag /forarbeid Norddal kommune Arbeidsgrunnlag /forarbeid Innholdet i dette dokumentet er basert på uttrekk fra Kostra, Iplos og SSB og presentasjonen er tilpasset en gjennomgang og refleksjon i kommunens arbeidsgruppe.

Detaljer

Rehabilitering i praksis og samhandling Slagbehandlingskjeden i Trondheim. Kommunaldirektør Tor Åm, Trondheim kommune

Rehabilitering i praksis og samhandling Slagbehandlingskjeden i Trondheim. Kommunaldirektør Tor Åm, Trondheim kommune Rehabilitering i praksis og samhandling Slagbehandlingskjeden i Trondheim Kommunaldirektør Tor Åm, Trondheim kommune Hvorfor er vi så fornøyd med slagbehandlingskjeden? Vi har bygget kjeden i fellesskap

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Saksframlegg ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER

Saksframlegg ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER Søgne kommune Arkiv: H12 Saksmappe: 2012/1471-34945/2012 Saksbehandler: Anne Christin Høyem Dato: 06.11.2012 Saksframlegg ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 203 Vegårshei nr. 187 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til 2015-barom eteret (sam

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2012/4263 Klassering: Saksbehandler: Ingeborg Laugsand og Iren Hovstein Haugen ORIENTERING OM AKTIVITET I TJENESTETILBUD

Detaljer

Overordna Samhandlingsutvalg Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet

Overordna Samhandlingsutvalg Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Overordna Samhandlingsutvalg 07.11.15 Økonomiske rammer og forutsetninger: Kommunen brukte i 2014 ca. 436 mill. kr netto til Pleie- og omsorgstjenesten (1.150) Merforbruk over flere år i Pleie- og omsorgstjenesten

Detaljer

1 S Kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Midtre Gauldal kommune - revidering

1 S Kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Midtre Gauldal kommune - revidering Saksframlegg Arkivnr. F00 Saksnr. 2017/716-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 7/17 03.04.2017 Utvalg for helse og omsorg 11/17 03.04.2017 Kommunestyret

Detaljer

Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune

Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune Prosjektmål Tilgang til lettfattelig og tilgjengelig styringsinformasjon for kommuner (samle og gjøre statistikk, analyser, prognoser

Detaljer

Alta kommune. Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester

Alta kommune. Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester Alta kommune Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester Mandat for oppdraget Oppgaven har vært å bistå kommunen med å gi et bilde av struktur og kostnadsdrivere i PLO som grunnlaget

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester Aktuelle kostra-funksjoner 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser 253 Helse og omsorgstjenester

Detaljer

Jeg vil helst bo hjemme

Jeg vil helst bo hjemme Jeg vil helst bo hjemme Turid Lohne Velund sleder 25. September 2008 Bærum kommune Landets 5. største kommune 105 000 innbyggere Balansert målstyring Resultatledelse for ca. 200 tjenesteledere Brukerundersøkelser

Detaljer

Omstruktureringstiltak HSO

Omstruktureringstiltak HSO Omstruktureringstiltak HSO RAPPORT 15. desember 2014 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret av: Halden kommune Omstruktureringstiltak Svein Lyngroth Bjørn Arthur

Detaljer

Et heiltrøndersk prosjekt. Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune»

Et heiltrøndersk prosjekt. Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune» Et heiltrøndersk prosjekt Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune» Bakgrunn: Helse og omsorgstjenesten i kommunen: - Størst område i tjenesteyting - Reformer gir økte krav

Detaljer

Eidskog kommune. Koordinerende enhet og god koordinering.

Eidskog kommune. Koordinerende enhet og god koordinering. Eidskog kommune Koordinerende enhet og god koordinering. Tilsyn i 2006. Opplæringsplan innen habilitering og rehabilitering. IP-forum ble etablert. Eidskog og Kongsvinger søkte midler fra fylket. Utarbeidet

Detaljer

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

Kostnadsnivået i omsorgstjenesten

Kostnadsnivået i omsorgstjenesten Ringerike kommune Kostnadsnivået i omsorgstjenesten Kostnadsdrivere og mulige strategiske valg RAPPORT 26..12 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret av: Ringerike

Detaljer

«Færre institusjonsplasser, mer omfattende hjemmetjenester» Per Schanche Frokostseminar Husbanken 25. september

«Færre institusjonsplasser, mer omfattende hjemmetjenester» Per Schanche Frokostseminar Husbanken 25. september «Færre institusjonsplasser, mer omfattende hjemmetjenester» Per Schanche Frokostseminar Husbanken 25. september 01.09.2016 2 Færre institusjonsplasser flere hjemmeboende i gode boliger med tjenesteoppfølging

Detaljer

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN I hovedutvalg for helse- og sosialsektoren 14.11.2017, ble sak 44/17 - BRUK AV 24 NYE PLASSER ETTER OMBYGGING PÅ MODUMHEIMEN Følgende ble innstilt «1. Det igangsettes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg oppvekst og kultur

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg oppvekst og kultur Arkivsaksnr: 2012/2756 Klassering: F00 Saksbehandlere: Iren Hovstein Haugen/ Gunvor Aursjø

Detaljer

Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune

Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune Prosjektmål Tilgang til lettfattelig og tilgjengelig styringsinformasjon for kommuner (samle og gjøre statistikk, analyser, prognoser

Detaljer

Framtidas Helsetjeneste Hvordan kan kommunen rigge seg for den?

Framtidas Helsetjeneste Hvordan kan kommunen rigge seg for den? Framtidas Helsetjeneste Hvordan kan kommunen rigge seg for den? Antall brukere Forventet utvikling behov dersom man fortsetter tildeling av tjenester som nå 200 150 100 50 0 Antall brukere HDO 224 209

Detaljer

Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 2014

Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 2014 Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 214 Vi har tatt med samme utvalg som i analysen som er brukt for skole, men har lagt til Hurum

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

Forprosjekt Hægebostad. Lenger i eget liv- Omsorgsinnovasjon i Lister 2013-2015

Forprosjekt Hægebostad. Lenger i eget liv- Omsorgsinnovasjon i Lister 2013-2015 Lenger i eget liv- Omsorgsinnovasjon i Lister 2013-2015 kommune 2 Innhold 1. Innledning 4 2. Byggeprosjekter og bygningsmasse i kommunen 4 3. Utfordringer i kommunes omsorgstjenester i årene fremover 5

Detaljer

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Fremtidens kommunehelsetjeneste Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Hva vi har gjort Hva vi planla, men ikke har fått gjort Hva vi planlegger nå Lokale forhold

Detaljer

Gjennomgang av organisering og ledelse i Stange kommunes helse og omsorgstjenester. Rapport 13. juni 2014

Gjennomgang av organisering og ledelse i Stange kommunes helse og omsorgstjenester. Rapport 13. juni 2014 Gjennomgang av organisering og ledelse i Stange kommunes helse og omsorgstjenester Rapport 13. juni 2014 Innholdsfortegnelse Del 1: Prosjektets formål, organisering og gjennomføring Del 2: Nåsituasjonsbeskrivelse

Detaljer

Avdeling Helse. Telefonliste for avdeling Helse: Informasjon 9. november 2015. Helsesjef Øyvind Lovald. Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas

Avdeling Helse. Telefonliste for avdeling Helse: Informasjon 9. november 2015. Helsesjef Øyvind Lovald. Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas Telefonliste for avdeling Helse: Navn: Helsesjef Øyvind Lovald Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas Telefon: 35 94 25 71 35 94 25 73 eller 917 95 209 Kontor avd. for Helse 35 94 25 72 Siljan sykehjem

Detaljer

Tildelingsbrev 2016 pkt Omsorgsplan Thea H Kveinå, seniorrådgiver FMNT 1

Tildelingsbrev 2016 pkt Omsorgsplan Thea H Kveinå, seniorrådgiver FMNT 1 Tildelingsbrev 2016 pkt 3.1.3 Omsorgsplan 2020 Thea H Kveinå, seniorrådgiver FMNT 1 Thea H Kveinå, seniorrådgiver FMNT 2 Thea H Kveinå, seniorrådgiver FMNT 3 Utviklingstrekk tjenester i hjemmet Thea H

Detaljer

Gjennomgang helse og omsorg

Gjennomgang helse og omsorg Krødsherad kommune Gjennomgang helse og omsorg RAPPORT 21. mars 2014 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret av: Krødsherad kommune R8399 Ressursgjennomgang av

Detaljer

Befolkningsutviklingen i Sortland kommune år år 90 år +

Befolkningsutviklingen i Sortland kommune år år 90 år + Befolkningsutviklingen i Sortland kommune 16 14 12 1 8 6 4 796 363 977 314 129 324 1426 48 1513 559 67-79 år 8-89 år 9 år + 2 85 11 86 83 89 211 215 22 225 23 Befolkningsutviklingen i Hadsel kommune 14

Detaljer

Leiarutfordringar i Samhandlingsreforma. V/Cand.Polit og sykepleier Svein Lyngroth

Leiarutfordringar i Samhandlingsreforma. V/Cand.Polit og sykepleier Svein Lyngroth Leiarutfordringar i Samhandlingsreforma V/Cand.Polit og sykepleier Svein Lyngroth Samhanslingsreformen Samhandlingsreformen har som overordnet mål å sikre en fremtidig helse-og omsorgstjeneste som svarer

Detaljer

Samlet saksfremstilling

Samlet saksfremstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2009/2654-3 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Samlet saksfremstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 34/10 18.03.2010 Kommunestyret 24/10 25.03.2010

Detaljer

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Søndre Land Mandatet Dimensjonering av tilbudet som skal gis i pleieog omsorgstjenesten i institusjon og i hjemmebaserte tjenester som tar opp i seg de utfordringer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Rådmannens møterom i 2. etg, rådhuset. 03.05.2011 kl. 10.00

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Rådmannens møterom i 2. etg, rådhuset. 03.05.2011 kl. 10.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Rådmannens møterom i 2. etg, rådhuset 03.05.2011 kl. 10.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging v/ Olaug Olsen og Kristine Asmervik Styringsdatarapport Malvik kommune 2013 Interkommunal satsning Bedre analyse av styringsdata Synliggjøre fordeler

Detaljer

Hemnes kommune. Omsorgsplan Hemnes kommune FAKTA OG ANALYSEDEL. Side - 1

Hemnes kommune. Omsorgsplan Hemnes kommune FAKTA OG ANALYSEDEL. Side - 1 Hemnes kommune FAKTA OG ANALYSEDEL Side - 1 Hemnes kommune 2009-2012 Prosjektgruppe: Ansattrepresentanter, representant fra Helse- og sosialutvalget, representant fra Eldrerådet og enhetsledere Styringsgruppe:

Detaljer

Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene

Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene Særlige utfordringer i et kommunalt perspektiv Direktør Gudrun H Grindaker Kvalitet og utfordringer Helse- og omsorgstjenester. Hva er sykehjem i 2012?

Detaljer

Plan for helse- og omsorgstjenestene 2009-2020. Aktiv omsorg 2020. Aktiv omsorg 2020. Randaberg kommune

Plan for helse- og omsorgstjenestene 2009-2020. Aktiv omsorg 2020. Aktiv omsorg 2020. Randaberg kommune Randaberg kommune Plan for helse- og omsorgstjenestene 2009-2020 Aktiv omsorg 2020 Aktiv omsorg 2020 Randaberg kommune SIDE 3 Innholdet i planen 1) Om Aktiv omsorg 2) Befolkningsutvikling 3) Satsingsområdene

Detaljer

Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune

Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune HISTORIKK På 1970-tallet startet utbyggingen av distriktshelsetjenesten. Fysioterapeuter fikk sin naturlige plass i helsetjenesten i kommunen med kommunehelsereformen

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

Søknad om omsorgstjenester

Søknad om omsorgstjenester KRISTIANSAND KOMMUNE HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Service og forvaltning Forvaltningsavdelingen Søknad om omsorgstjenester Søknaden sendes til: Service og forvaltning. Forvaltningsavdelingen. Postboks 417

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong. 12.09.2006 kl. kl. 14.00

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong. 12.09.2006 kl. kl. 14.00 ÅS KOMMUNE Ås Eldreråd Sak 13/06 MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong 12.09.2006 kl. kl. 14.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI Å FJORD KOMMUNE SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI I HELSE OG VELFERD ÅFJORD KOMMUNE Arbeidsgruppen har bestått av: Gunnveig Årbogen Ugedal - gruppeleder

Detaljer

Objektivt utgiftsbehov pleie og omsorg:

Objektivt utgiftsbehov pleie og omsorg: Objektivt utgiftsbehov pleie og omsorg: Pleie og omsorg: Kriterium Landet Molde Ålesund KristiansundHerøy (M. og R. Hareid Ørsta Stranda Stordal Skodje Giske Haram Innbyggere -66 år,1419,1396,143,1397,1395,148,1381,1332,1372,1456,1444,1381

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

Utfordringsbildet i Helse og sosialsektoren og planlegging. Fagsamling for ledere i helse- og omsorgstjenestene. Arendal Herregård 18.06.

Utfordringsbildet i Helse og sosialsektoren og planlegging. Fagsamling for ledere i helse- og omsorgstjenestene. Arendal Herregård 18.06. Utfordringsbildet i Helse og sosialsektoren og planlegging. Fagsamling for ledere i helse- og omsorgstjenestene. Arendal Herregård 18.06.13 Omsorgstrappa en stilisert framstilling Brukerne er ofte i flere

Detaljer

Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Bestillingen, klippet fra e-post Vi ønsker fokus på analyse av KOSTRA-tallene for PLO for kommunene i Troms. Hvordan er bildet

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN I FAUSKE KOMMUNE

SAMHANDLINGSREFORMEN I FAUSKE KOMMUNE SAMHANDLINGSREFORMEN I FAUSKE KOMMUNE 1 Samhandlingsreformen Ønsket situasjon: Helse & Omsorg mot 2020 Fauske Kommune 2 FAKTA! -HVA ER SAMHANDLINGSREFORMEN? VISER VEI FRAMOVER. GIR HELSETJENESTEN NY RETNING.

Detaljer