Demografikostnader Ulstein kommune ( )

Save this PDF as:
Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Demografikostnader Ulstein kommune ( )"

Transkript

1 Demografikostnader Ulstein kommune ( ) 1

2 Innhold Om beregningsopplegget Hovedfunn: Demografikostnadsberegninger Befolkningsframskrivinger Demografikostnader 2017 Demografikostnader Demografikostnader Vedlegg Årlige befolkningsframskrivinger Årlige demografikostnader Alternative befolkningsframskrivinger med hhv. lav, middels og høy nasjonal vekst Alternative utgiftsberegninger med hhv. lav, middels og høy nasjonal vekst

3 Om beregningsopplegget 3

4 Demografi og kommuneøkonomi Kommunene har ansvar for bl.a. barnehager, grunnskole og pleie- og omsorgstjenester. Dette er tjenester som i hovedsak er rettet mot bestemte aldersgrupper av befolkningen, og hvor utgiftene påvirkes bl.a. av den demografiske utviklingen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal økonomi (TBU) estimerer at den demografiske utviklingen i 2017 vil medføre merutgifter (demografikostnader) for kommunesektoren på om lag 2,7 mrd kr i Merutgiftene kan knyttes til kommunene. Av dette kan merutgiftene som må finansieres av de frie inntektene, anslås til om lag 2,2 mrd. kr i Det understrekes at utgiftsberegningene er beheftet med stor usikkerhet. Utvalget har også oppdatert anslaget for 2017 basert på endelige befolkningstall per Anslaget for 2017 er nå 2,3 mrd. kr. Anslagene er basert på uendret standard, dekningsgrad og effektivitet i tjenesteytingen, og er et utrykk for hva det vil koste kommunesektoren å bygge ut tjenestetilbudet for å holde tritt med befolkningsutviklingen. Vi har beregnet hvor store mer-/mindreutgifter Ulstein kommune kan få som følge av befolkningsutviklingen. Vi har basert oss på samme satser og metodikk som brukes av TBU i «makroberegningene» til bruk i kommuneopplegget. Mens TBU bare har anslått demografikostnader for 2017 og 2018, har vi også sett på kostnadene i perioden fram mot TBU presiserer at beregningene må betraktes som grove anslag. Vi vil understreke at usikkerheten også vil øke når vi ser på flere år framover i tid. Vi tar ellers utgangspunkt i hovedalternativet («4M») fra de siste befolkningsframskrivningene til SSB (som ble publisert ). 4

5 Anslag for merutgifter uavhengig av finansiering og for frie inntekter TBU har tidligere kun beregnet demografikostnader som vil belaste kommunenes samlede inntekter. Den reelle belastningen på de frie inntektene vil være lavere som følge av at noen av de anslåtte utgiftene vil bli dekket gjennom gebyrer og øremerkede tilskudd og andre inntekter. I utvalgets demografiberegninger gis det nå anslag både på hvordan den demografiske utviklingen påvirker kommunenes samlede utgifter, uavhengig av hvordan tjenestene finansieres, og på hvordan demografiutviklingen påvirker utgiftene knyttet til finansiering gjennom de frie inntektene. I denne rapporten presenteres derfor også anslag på hvor mye av demografikostnadene som må dekkes innenfor de frie inntektene. 5

6 Hovedfunn: Demografikostnadsberegninger

7 Demografikostnader I 2017 er det for Ulstein kommune beregnet mindreutgifter på 3,5 mill. kr, som følge av den faktiske befolkningsutviklingen i I perioden er det beregnet merutgifter på rundt 27 mill. kr (hvorav ca. 22 mill. kr må dekkes innenfor de frie inntektene). I perioden anslås Ulstein å få økte demografikostnader på om lag 101 mill. kr (hvorav rundt 84 mill. kr må dekkes innenfor de frie inntektene). Flere barn og unge i aldersgruppene 0-5 år og 6-15 år trekker isolert sett i retning av økte utgifter til barnehage og grunnskole. Flere eldre i aldersgruppene over 67 år bidrar isolert sett til økte utgifter til pleie- og omsorgstjenestene. I aldersgruppene 0-66 år er det beregnet økte demografikostnader på rundt 41 mill. kr (hvorav 35 mill. kr på frie inntekter), mens det i aldersgruppene over 67 år er beregnet økte demografikostnader på 60 mill. kr (hvorav ca. 49 mill. kr på frie inntekter).

8 Befolkningsframskrivinger

9 Befolkningsframskrivinger , Ulstein kommune Befolkningsframskrivinger, Ulstein kommune Kilde: SSB «4M» år år år år år år og eldre Totalt Befolkningsframskrivinger, Ulstein kommune Indeksert utvikling 2017=100. Kilde: SSB «4M» år år år år år år og eldre Totalt Fra 2017 til 2021 anslår SSB («4M») en befolkningsvekst for Ulstein på rundt 6 prosent. Det er betydelig variasjon i anslått endring innen de ulike aldersgruppene. I aldersgruppene under 66 år er det anslått en vekst på ca. 5 prosent, mens det i aldersgruppene over 67 år er anslått en vekst på ca. 14 prosent. 9

10 Befolkningsframskrivinger , Ulstein kommune Befolkningsframskrivinger, Ulstein kommune Endring %. Kilde: SSB «4M» år 4,2 % 13,7 % 19,2 % 6-15 år 0,1 % 4,7 % 3,2 % år 6,5 % 8,5 % 17,2 % år 12,4 % 13,2 % 31,5 % år 19,3 % 57,2 % 92,3 % 90 år og eldre 15,3 % 13,0 % 32,2 % Sum 6,4 % 10,4 % 18,9 % 0-66 år 5,3 % 8,4 % 15,2 % 67 år og eldre 14,0 % 23,0 % 44,5 % Befolkningsframskrivinger, Ulstein kommune Endring personer. Kilde: SSB «4M» år år år år år år og eldre Sum år år og eldre år 6-15 år år år år 90 år og eldre Befolkningsframskrivinger, Ulstein kommune Indeksert utvikling 2017=100. Kilde: SSB «4M» 10

11 Demografikostnader

12 Mer-/mindreutgifter i 2017 knyttet til den demografiske utviklingen oppdaterte beregninger Mer- og mindreutgifter i 2016 knyttet til den demografiske utviklingen oppdaterte beregninger. Ulstein kommune. Kilde: SSB/TBU/beregninger TF Endring i folketall 2016 Personer % Mer-/mindreutgift 2017 (mill. kr) 0-5 år -20-3,3-1, år -40-3,3-5, år 44 0,8 0, år 43 5,6 2, år -5-2,1-0,9 90 år og eldre 5 8,8 2,2 Sum 27 0,3-3,5 Basert på den faktiske befolkningsutviklingen i 2016 får Ulstein kommune beregnet mindreutgifter på 3,5 mill. kr i Nedgang i aldersgruppene 0-5 år, 6-15 år og år trekker i retning av reduserte demografikostnader for Ulstein i

13 Demografikostnader

14 Beregnede demografikostnader for perioden Beregnede mer-/mindreutgifter knyttet til den demografiske utviklingen. Ulstein kommune. Faste mill kr. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved TF år 0,3 0,2 1,5 1,5 3, år 3,4-1,5-0,3-1,5 0, år 1,5 2,1 1,3 1,5 6, år 0,8 1,7 1,9 1,1 5, år 3,8 0,0 0,9 3,5 8,2 90 år og eldre 0,3 3,1-1,0 0,7 3,1 Sum 10,3 5,7 4,3 6,8 27,1 I perioden anslås Ulstein kommune å få økte demografikostnader på om lag 27 mill. kr (hvorav rundt 22 mill. kr må dekkes innenfor de frie inntektene). Flere barn og unge i aldersgruppene 0-5 år og 6-15 år trekker isolert sett i retning av økte utgifter til barnehage og grunnskole. Flere eldre i aldersgruppene over 67 år bidrar isolert sett til økte utgifter til pleie- og omsorgstjenestene. 14

15 Beregnede demografikostnader uavhengig av finansiering og for frie inntekter, år 6-15 år år år år 90 år og eldre Sum Demografikostnader uavhengig av finansiering Demografikostnader som må dekkes innenfor frie inntekter Beregnede mer-/mindreutgifter uavhengig av finansiering og for frie inntekter. Ulstein kommune. Faste mill kr. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved TF 15

16 Demografikostnader

17 Beregnede demografikostnader for perioden Beregnede mer-/mindreutgifter knyttet til den demografiske utviklingen. Ulstein kommune. Faste mill kr. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved TF år 3,6 14,6 18, år 0,1 5,5 5, år 6,5 10,7 17, år 5,6 8,6 14, år 8,2 31,1 39,3 90 år og eldre 3,1 3,4 6,5 Sum 27,1 74,0 101,1 I perioden anslås Ulstein kommune å få økte demografikostnader på om lag 101 mill. kr (hvorav rundt 84 mill. kr må dekkes innenfor de frie inntektene). Flere barn og unge i aldersgruppene 0-5 år og 6-15 år trekker isolert sett i retning av økte utgifter til barnehage og grunnskole. Flere eldre i aldersgruppene over 67 år bidrar isolert sett til økte utgifter til pleie- og omsorgstjenestene. 17

18 Beregnede demografikostnader uavhengig av finansiering og for frie inntekter, Beregnede mer-/mindreutgifter uavhengig av finansiering og for frie inntekter. Ulstein kommune. Faste mill kr. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved TF år 6-15 år år år år 90 år og eldre Sum 12 Demografikostnader uavhengig av finansiering Demografikostnader som må dekkes innenfor frie inntekter

19 Vedlegg 19

20 Årlige befolkningsframskrivinger Befolkningsframskrivinger Ulstein kommune Kilde: SSB «4M» år år år år år år Sum år år

21 Årlige demografikostnader (SSB alt. MMMM) Beregnede mer-/mindreutgifter uavhengig av finansiering. Ulstein kommune. Faste mill kr. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved TF år 0,3 0,2 1,5 1,5 0,1 3,1 2,4 2,2 1,5 1,4 1,5 0,9 1,3 17, år 3,4-1,5-0,3-1,5-2,8 1,0-0,9 1,9-2,2 2,5 0,9 2,4 2,7 5, år 1,5 2,1 1,3 1,5 1,6 1,0 1,1 1,2 1,3 1,2 1,2 1,0 1,0 17, år 0,8 1,7 1,9 1,1 1,7 1,4 0,8 1,0 1,2 0,5 0,8 0,8 0,4 14, år 3,8 0,0 0,9 3,5 1,3 3,1 2,7 2,6 6,2 3,7 2,4 4,8 4,4 39,4 90 år + 0,3 3,1-1,0 0,7 0,3-1,0 1,4 1,0-1,0-0,7 3,4 0,0 0,0 6,5 Sum 10,3 5,7 4,3 6,8 2,2 8,7 7,6 9,9 7,0 8,7 10,2 9,9 9,8 101, år 5,3 0,9 2,5 1,5-1,1 5,2 2,6 5,4 0,6 5,2 3,6 4,4 5,1 41,2 67 år + 5,0 4,8 1,7 5,3 3,3 3,4 5,0 4,5 6,4 3,5 6,7 5,5 4,8 59,9 Beregnede mer-/mindreutgifter for frie inntekter. Ulstein kommune. Faste mill kr. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved TF år 0,3 0,2 1,3 1,3 0,1 2,8 2,1 2,0 1,3 1,3 1,3 0,8 1,2 16, år 3,0-1,3-0,3-1,3-2,5 0,9-0,8 1,7-1,9 2,2 0,8 2,1 2,3 4, år 1,3 1,7 1,1 1,2 1,3 0,9 0,9 1,0 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 14, år 0,7 1,4 1,5 0,9 1,4 1,1 0,7 0,8 1,0 0,4 0,7 0,6 0,3 11, år 3,1 0,0 0,7 2,8 1,0 2,5 2,2 2,1 5,0 3,0 1,9 3,9 3,6 31,8 90 år + 0,3 2,5-0,8 0,6 0,3-0,8 1,1 0,8-0,8-0,6 2,8 0,0 0,0 5,4 Sum 8,6 4,5 3,5 5,5 1,6 7,3 6,3 8,3 5,7 7,3 8,5 8,3 8,2 83, år 4,5 0,6 2,1 1,2-1,1 4,5 2,3 4,6 0,5 4,5 3,1 3,8 4,3 34,9 67 år + 4,1 3,9 1,4 4,3 2,7 2,8 4,0 3,7 5,2 2,8 5,4 4,5 3,9 48,7

22 Alternative befolkningsframskrivinger med hhv. lav, middels og høy nasjonal vekst Befolkningsframskrivinger Ulstein kommune Kilde: SSB «Lav-alternativet» år år år år år år Sum år år Befolkningsframskrivinger Ulstein kommune Kilde: SSB «Middel-alternativet» år år år år år år Sum år år Befolkningsframskrivinger Ulstein kommune Kilde: SSB «Høy-alternativet» år år år år år år Sum år år

23 Alternative befolkningsframskrivinger med hhv. lav, middels og høy nasjonal vekst (forts.) Befolkningsframskrivinger Ulstein kommune Indeksert utvikling 2017=100. Kilde: SSB «Lav-alternativet» år år år år år år Sum år år Befolkningsframskrivinger Ulstein kommune Indeksert utvikling 2017=100. Kilde: SSB «Middel-alternativet» år år år år år år Sum år år Befolkningsframskrivinger Ulstein kommune Indeksert utvikling 2017=100. Kilde: SSB «Høy-alternativet» år år år år år år Sum år år

24 Alternative befolkningsframskrivinger med hhv. lav, middels og høy nasjonal vekst (forts.) , ,5 32, ,2 17,2 18, , år 6-15 år år år år 90 år + Sum L M H Befolkningsframskrivinger, Ulstein kommune Indeksert utvikling 2017=100. Lav, middels og høy-alternativet. Kilde: SSB L M H Befolkningsframskrivinger, Ulstein kommune %-vis endring Lav, middels og høy-alternativet. Kilde: SSB 24

25 Alternative utgiftsberegninger med hhv. lav, middels og høy nasjonal vekst ,3 5,7 4,3 6,8 2,2 8,7 7,6 9,9 7,0 8,7 10,2 9,9 9, L M H Demografikostnader Ulstein kommune. Faste mill kr. Lav, middels og høy-alternativet. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved TF 25

26 Alternative utgiftsberegninger med hhv. lav, middels og høy nasjonal vekst , , ,2 17,2 14, , ,7 6, år 6-15 år år år år 90 år + L M H Demografikostnader Ulstein kommune. Faste mill kr. Lav, middels og høy-alternativet. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved TF år 67 år + L M H Demografikostnader Ulstein kommune. Faste mill kr. Lav, middels og høy-alternativet. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved TF 26

27 Årlige demografikostnader (SSB alt. lav nasjonal vekst) Beregnede mer-/mindreutgifter uavhengig av finansiering. Ulstein kommune. Faste mill kr. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved TF år -0,8-2,2-1,7-1,0-2,9 1,4 1,6 1,2 1,2 1,3 1,3 0,9 0,8 1, år 3,0-2,1-0,1-2,7-3,0-0,7-2,7-0,4-4,8 0,1-1,0-1,3 0,6-15, år 1,1 1,8 1,0 1,2 1,4 0,8 0,9 0,8 1,1 0,9 0,9 0,7 0,8 13, år 0,7 1,8 1,9 0,9 1,6 1,2 0,8 0,9 0,9 0,4 0,8 0,6 0,3 13, år 3,7 0,0 0,4 3,3 1,3 2,7 2,4 2,2 6,2 2,7 2,2 4,2 3,5 34,7 90 år + 0,3 2,1-0,7 0,7-1,0-0,7 1,4 0,7-2,1 0,0 2,4-0,3 0,0 2,7 Sum 8,1 1,3 0,8 2,3-2,6 4,7 4,4 5,4 2,6 5,4 6,6 4,7 6,0 49, år 3,3-2,6-0,8-2,6-4,5 1,4-0,2 1,6-2,5 2,3 1,2 0,3 2,2-0,8 67 år + 4,7 3,9 1,6 4,9 1,9 3,3 4,6 3,8 5,1 3,1 5,4 4,4 3,8 50,5 Beregnede mer-/mindreutgifter for frie inntekter. Ulstein kommune. Faste mill kr. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved TF år -0,6-2,0-1,5-0,9-2,5 1,2 1,4 1,0 1,0 1,1 1,2 0,8 0,7 0, år 2,6-1,8-0,1-2,3-2,6-0,6-2,3-0,4-4,1 0,1-0,9-1,2 0,5-13, år 0,9 1,4 0,8 0,9 1,1 0,7 0,7 0,7 0,9 0,7 0,8 0,6 0,6 11, år 0,6 1,5 1,6 0,7 1,3 1,0 0,7 0,7 0,7 0,3 0,7 0,5 0,3 10, år 3,0 0,0 0,3 2,7 1,0 2,2 1,9 1,8 5,0 2,2 1,8 3,4 2,8 28,2 90 år + 0,3 1,7-0,6 0,6-0,8-0,6 1,1 0,6-1,7 0,0 2,0-0,3 0,0 2,2 Sum 6,7 0,8 0,5 1,6-2,5 3,9 3,5 4,4 1,9 4,5 5,5 3,8 5,0 39, år 2,9-2,4-0,8-2,3-4,0 1,2-0,2 1,4-2,2 2,0 1,0 0,3 1,9-1,3 67 år + 3,8 3,1 1,3 4,0 1,5 2,7 3,7 3,1 4,1 2,5 4,4 3,6 3,1 41,0

28 Årlige demografikostnader (SSB alt. høy nasjonal vekst) Beregnede mer-/mindreutgifter uavhengig av finansiering. Ulstein kommune. Faste mill kr. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved TF år 1,2 2,6 4,2 5,1 3,6 4,5 3,5 3,2 2,6 2,2 1,8 1,8 2,0 38, år 4,5-1,8 1,2-1,8-2,1 2,4 2,4 3,3 0,9 5,5 4,6 4,8 5,8 29, år 2,0 2,6 1,6 2,0 1,7 1,3 1,5 1,5 1,8 1,6 1,7 1,4 1,6 22, år 0,7 1,8 2,1 1,0 2,0 1,3 1,1 1,0 1,3 0,5 0,8 1,0 0,8 15, år 3,8 0,4 0,9 3,5 1,6 3,1 4,2 2,6 6,0 4,8 2,6 5,1 4,4 42,9 90 år + -0,7 4,1-1,7 2,1-0,3-0,3 1,7 1,0-0,3 0,3 3,4 1,0-0,3 10,0 Sum 11,6 9,7 8,3 11,9 6,6 12,2 14,4 12,6 12,3 14,9 15,0 15,1 14,2 158, år 7,7 3,4 7,0 5,3 3,3 8,2 7,3 8,0 5,3 9,3 8,2 8,0 9,4 90,5 67 år + 3,9 6,3 1,3 6,5 3,3 4,1 7,0 4,5 7,0 5,6 6,8 7,1 4,8 68,3 Beregnede mer-/mindreutgifter for frie inntekter. Ulstein kommune. Faste mill kr. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved TF år 1,0 2,3 3,7 4,5 3,2 3,9 3,1 2,8 2,3 1,9 1,6 1,6 1,7 33, år 3,9-1,5 1,0-1,5-1,8 2,1 2,1 2,8 0,8 4,8 4,0 4,1 5,0 25, år 1,7 2,1 1,3 1,6 1,4 1,1 1,2 1,3 1,4 1,3 1,4 1,2 1,3 18, år 0,6 1,5 1,7 0,8 1,6 1,1 0,9 0,8 1,1 0,4 0,6 0,8 0,6 12, år 3,1 0,3 0,7 2,8 1,3 2,5 3,4 2,1 4,9 3,9 2,1 4,2 3,6 34,9 90 år + -0,6 3,3-1,4 1,7-0,3-0,3 1,4 0,8-0,3 0,3 2,8 0,8-0,3 8,1 Sum 9,7 8,0 7,1 9,9 5,5 10,4 12,1 10,6 10,2 12,5 12,6 12,7 12,0 133, år 6,6 2,8 6,0 4,5 2,8 7,1 6,3 6,9 4,5 8,0 7,1 6,9 8,1 77,7 67 år + 3,2 5,1 1,0 5,3 2,7 3,3 5,7 3,7 5,7 4,6 5,5 5,8 3,9 55,5

29 Demografikostnader Ulstein kommune ( ) 29

Demografikostnadsberegninger

Demografikostnadsberegninger Demografikostnadsberegninger 2018-2022 Fjell kommune (Basert på oppdaterte befolkningsframskrivinger juni 2018) 1 Demografi og kommuneøkonomi Kommunene har ansvar for bl.a. barnehager, grunnskole og pleie-

Detaljer

Demografikostnadsberegninger Alvdal kommune (Basert på oppdaterte befolkningsframskrivinger juni 2018)

Demografikostnadsberegninger Alvdal kommune (Basert på oppdaterte befolkningsframskrivinger juni 2018) Demografikostnadsberegninger 2018-2022 Alvdal kommune (Basert på oppdaterte befolkningsframskrivinger juni 2018) 1 Demografi og kommuneøkonomi Kommunene har ansvar for bl.a. barnehager, grunnskole og pleie-

Detaljer

Demografikostnader Sigdal kommune ( )

Demografikostnader Sigdal kommune ( ) Demografikostnader Sigdal kommune (2016-2020) 1 Demografi og kommuneøkonomi Kommunene har ansvar for bl.a. barnehager, grunnskole og pleie- og omsorgstjenester. Dette er tjenester som i hovedsak er rettet

Detaljer

Demografikostnadsberegninger

Demografikostnadsberegninger Demografikostnadsberegninger 2018-2022 Sigdal kommune (Basert på oppdaterte befolkningsframskrivinger jun i 2018) 1 Demografi og kommuneøkonomi Kommunene har ansvar for bl.a. barnehager, grunnsko le og

Detaljer

Demografi og kommuneøkonomi. Fjell kommune. Audun Thorstensen, Telemarksforsking

Demografi og kommuneøkonomi. Fjell kommune. Audun Thorstensen, Telemarksforsking Demografi og kommuneøkonomi Fjell kommune Audun Thorstensen, Telemarksforsking 6.9.2016 Demografi og kommuneøkonomi Kommunene har ansvaret for bl.a. barnehager, grunnskole og pleie- og omsorgstjenester.

Detaljer

Demografi og kommuneøkonomi

Demografi og kommuneøkonomi Demografi og kommuneøkonomi Vadsø kommune Audun Thorstensen, Telemarksforsking 26.9.2014 Demografi og kommuneøkonomi Kommunene har ansvaret for bl.a. barnehager, grunnskole, videregående opplæring og pleie-

Detaljer

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2017 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2018 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 7. mars 2019 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte 12. mars 2019 mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2020 1 Sammendrag I forbindelse

Detaljer

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 5. mars 2018 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2019 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen? 25. februar 2008 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2009. Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen? 1. Innledning

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2016 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2010 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2011. Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2015 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 29. februar 2016 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2017 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2012 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2013 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen? 18. februar 2005 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren 25. februar 2005 om statsbudsjettet 2006. Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 26. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2014 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2019 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene

Kommuneproposisjonen 2019 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Kommuneproposisjonen 2019 og RNB 2018 -Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Audun Thorstensen, Telemarksforsking Bø hotell 16.05.18 Disposisjon Status 2017 korrigerte frie inntekter

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse (2017) og demografikostnadsberegninger ( ) Fjell kommune

KOSTRA- og effektivitetsanalyse (2017) og demografikostnadsberegninger ( ) Fjell kommune KOSTRA- og effektivitetsanalyse (2017) og demografikostnadsberegninger (2018-2030) Fjell kommune 1 Innledning Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som skal illustrere hvordan kommunens

Detaljer

Omstillingsprosjekt Målselv kommune

Omstillingsprosjekt Målselv kommune Omstillingsprosjekt Målselv kommune Ressursbruk og organisering Tillegg til TF-notat nr. 20/2017 KJETIL LIE, OLE SVERRE LUND, AUDUN THORSTENSEN, SONDRE GROVEN OG HELGE STØREN 1 Kolofonside Tittel: Undertittel:

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

Kommunereformen og Sykkylven kommune - status quo eller fusjonering?

Kommunereformen og Sykkylven kommune - status quo eller fusjonering? Kommunereformen og Sykkylven kommune - status quo eller fusjonering? TF-notat nr. 27/2018 Audun Thorstensen og Kjetil Lie 1 Kolofonside Tittel: Kommunereformen og Sykkylven kommune - status quo eller fusjonering?

Detaljer

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 26. februar 2008 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse 2016 Demografikostnadsanalyse Fjell kommune

KOSTRA- og effektivitetsanalyse 2016 Demografikostnadsanalyse Fjell kommune KOSTRA- og effektivitetsanalyse 2016 Demografikostnadsanalyse 2017-2021 Fjell kommune 1 Innledning Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som skal illustrere hvordan kommunens ressursbruk

Detaljer

MATERIALET FRA 1. KONSULTASJONSMØTE 2. mars 2010

MATERIALET FRA 1. KONSULTASJONSMØTE 2. mars 2010 KONSULTASJONER MELLOM STATEN OG KOMMUNESEKTOREN MATERIALET FRA 1. KONSULTASJONSMØTE 2. mars 2010 Innhold 1. Konsultasjonsmøtet... 2 2. Notat fra TBU av 1. mars 2010 om den økonomiske situasjonen i kommunesektoren...

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

MATERIALE FRA 1. KONSULTASJONSMØTE

MATERIALE FRA 1. KONSULTASJONSMØTE KONSULTASJONER MELLOM STATEN OG KOMMUNESEKTOREN MATERIALE FRA 1. KONSULTASJONSMØTE 25.02.2005 1. Konsultasjonsmøtet...... 2 1.1 Forbedringer av administrativt for- og etterarbeid... 2 2. Hvordan påvirkes

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2018 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene

Kommuneproposisjonen 2018 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Kommuneproposisjonen 2018 og RNB 2017 -Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Audun Thorstensen, Telemarksforsking Bø hotell 12.05.17 Disposisjon Status 2016 korrigerte frie inntekter

Detaljer

MATERIALE FRA 1. KONSULTASJONSMØTE 13. MARS 2006

MATERIALE FRA 1. KONSULTASJONSMØTE 13. MARS 2006 KONSULTASJONER MELLOM STATEN OG KOMMUNESEKTOREN MATERIALE FRA 1. KONSULTASJONSMØTE 13. MARS 2006 1. Konsultasjonsmøtet 2 2. Utvikling av en mer forpliktende konsultasjonsordning 3 3. Den økonomiske situasjonen

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2019

Kommuneproposisjonen 2019 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2019 Departementsråd Eivind Dale God kommuneøkonomi 2,5 2 Gjennomsnittlig prosentvis årlig realvekst i frie inntekter. 2005-2013 og 2013-2017

Detaljer

1. KONSULTASJONSMØTE

1. KONSULTASJONSMØTE KONSULTASJONER MELLOM STATEN OG KOMMUNESEKTOREN MATERIALET FRA 1. KONSULTASJONSMØTE 6. mars 2012 Innhold 1 Konsultasjonsmøte... 2 2 Notat fra TBU av mars 2012 om den økonomiske situasjonen i kommunesektoren...

Detaljer

1. KONSULTASJONSMØTE

1. KONSULTASJONSMØTE MATERIALET FRA 1. KONSULTASJONSMØTE 4. mars 2014 Innhold 1 Det 1. konsultasjonsmøtet 2014... 2 2 Notat fra TBU av februar 2014 om den økonomiske situasjonen i kommunesektoren... 3 3 Notat fra TBU av februar

Detaljer

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rapport Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi April 2007 Rapport Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi April 2007 ISSN

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 16/ Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 16/ Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 16/552-12 Klageadgang: Nei KOMMUNEREFORM - ALTERNATIVET VEFSN OG LEIRFJORD Administrasjonssjefens innstilling: Rapporten

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Kristin Holm Jensen. Sarpsborg, 16. oktober 2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Kristin Holm Jensen. Sarpsborg, 16. oktober 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Statssekretær Kristin Holm Jensen Sarpsborg, 16. oktober 2017 Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2019 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene. Telemarksforsking Bø hotell

Kommuneproposisjonen 2019 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene. Telemarksforsking Bø hotell Kommuneproposisjonen 2019 og RNB 2018 -Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Telemarksforsking Bø hotell 16.05.18 Disposisjon Kommuneopplegget for 2019 RNB 2018 Demografi Effektiviseringspotensial

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2014

Kommuneproposisjonen 2014 Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012-2013) tirsdag 7. mai 2013 Antall personer i arbeidsfør alder per person over 80 år 2020 2040 2 Veien videre Helhetlig styring og langsiktig planlegging Orden

Detaljer

Statsbudsjettet for 2007

Statsbudsjettet for 2007 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget 1 2 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Leidulf Skarbø Referanse LESK/2012/741-4/145 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret Handlingsplan for 2013-2016 Vedlegg

Detaljer

MATERIALET FRA 1. KONSULTASJONSMØTE 29. februar 2008

MATERIALET FRA 1. KONSULTASJONSMØTE 29. februar 2008 KONSULTASJONER MELLOM STATEN OG KOMMUNESEKTOREN MATERIALET FRA 1. KONSULTASJONSMØTE 29. februar 2008 1. Konsultasjonsmøtet...2 2. Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren...3 2.1 Notat fra TBU... 3

Detaljer

Kommunesektorens framtidige utfordringer. Helge Eide, TBU fagseminar Oslo, 8. desember 2010

Kommunesektorens framtidige utfordringer. Helge Eide, TBU fagseminar Oslo, 8. desember 2010 Kommunesektorens framtidige utfordringer Helge Eide, TBU fagseminar Oslo, 8. desember 2010 Det bærekraftige økonomiske velferdssystem Utgifter = Inntekter X = Inntektsgrunnlag X Tjenestevolum Enhetskostnader

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2018

Kommuneproposisjonen 2018 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2018 Hege Rønning, KMD 11. mai 2017 Et godt kommuneopplegg er nødvendig for å realisere regjeringens ambisjoner En skole som gir muligheter

Detaljer

Anslag for frie inntekter Ulstein kommune

Anslag for frie inntekter Ulstein kommune Anslag for frie inntekter Ulstein kommune 2017-2030 1 Innhold Innledning Anslag for frie inntekter 2017-2030, Ulstein kommune Et mest mulig realistisk anslag 2017-2021, Ulstein kommune Oppsummering av

Detaljer

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2017 ØKONOMIPLAN 2015-2017 - RÅDMANNENS FORSLAG Alle tall er i forhold til budsjett 2014, og er i faste kroner (2014-kroner) Tall i 1000 kroner 2015 2016 2017 Vekst i frie inntekter og

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Departementsråd Eivind Dale. Telemark 9. oktober 2018

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Departementsråd Eivind Dale. Telemark 9. oktober 2018 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2019 Departementsråd Eivind Dale Telemark 9. oktober 2018 Satsinger og prioriteringer Omstille norsk økonomi Oppfylle Norges klimaforpliktelser

Detaljer

MATERIALE FRA 1. KONSULTASJONSMØTE 7. MARS 2007

MATERIALE FRA 1. KONSULTASJONSMØTE 7. MARS 2007 KONSULTASJONER MELLOM STATEN OG KOMMUNESEKTOREN MATERIALE FRA 1. KONSULTASJONSMØTE 7. MARS 2007 1. Konsultasjonsmøtet...2 2. Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren...3 2.1 Sammendrag av notat fra

Detaljer

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2019

Kommuneproposisjonen 2019 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2019 Statssekretær Anne Karin Olli Tønsberg, 16. mai 2018 Bærekraftige velferdskommuner En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og

Detaljer

Ore skole i Farsund kommune. Notat om konsekvenser av en nedleggelse KJETIL LIE, AUDUN THORSTENSEN, TRINE RIIS GROVEN OG HELGE STØREN

Ore skole i Farsund kommune. Notat om konsekvenser av en nedleggelse KJETIL LIE, AUDUN THORSTENSEN, TRINE RIIS GROVEN OG HELGE STØREN Ore skole i Farsund kommune Notat om konsekvenser av en nedleggelse KJETIL LIE, AUDUN THORSTENSEN, TRINE RIIS GROVEN OG HELGE STØREN TF-notat nr. 6/2014 Tittel: Ore skole i Farsund kommune Undertittel:

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Anne Karin Olli. Bodø, 16. oktober 2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Anne Karin Olli. Bodø, 16. oktober 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Anne Karin Olli Bodø, 16. oktober 2017 Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Statsbudsjettet Rune Bye og Helge Eide. 8. oktober 2019

Statsbudsjettet Rune Bye og Helge Eide. 8. oktober 2019 Statsbudsjettet 2020 Rune Bye og Helge Eide 8. oktober 2019 Endringer i kommuneopplegget for 2019 Skatteanslaget er oppjustert med 4,9 mrd kroner 700 mill. kroner til fylkeskommuner, 4,2 mrd kroner til

Detaljer

MATERIALET FRA 1. KONSULTASJONSMØTE 3. mars 2011

MATERIALET FRA 1. KONSULTASJONSMØTE 3. mars 2011 KONSULTASJONER MELLOM STATEN OG KOMMUNESEKTOREN MATERIALET FRA 1. KONSULTASJONSMØTE 3. mars 2011 Innhold 1. Konsultasjonsmøte... 2 2. Notat fra TBU av mars 2011 om den økonomiske situasjonen i kommunesektoren...

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2019

Kommuneproposisjonen 2019 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2019 Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland Stavanger, 22. mai 2018 Bærekraftige velferdskommuner En skole som gir muligheter for

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til. konsultasjonsmøte. mars 09 mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 00 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

RNB 2019 Kommuneproposisjonen 2020 avdelingsdirektør Rune Bye KS. 16. mai 2019

RNB 2019 Kommuneproposisjonen 2020 avdelingsdirektør Rune Bye KS. 16. mai 2019 RNB 2019 Kommuneproposisjonen 2020 avdelingsdirektør Rune Bye KS 16. mai 2019 Moderat konjunkturoppgang ikke alle fylker følger hovedmønsteret Arbeidsledigheten i april ned 0,3 prosentpoeng på 12 måneder

Detaljer

Statsbudsjettet Statssekretær Anne Karin Olli. Rakkestad, 9. oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Statssekretær Anne Karin Olli. Rakkestad, 9. oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2019 Statssekretær Anne Karin Olli Rakkestad, 9. oktober 2018 Satsinger og prioriteringer Omstille norsk økonomi Oppfylle Norges klimaforpliktelser

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015

Kommuneproposisjonen 2015 Kommuneproposisjonen 2015 Prop. 95 S (2013 2014) Onsdag 14. mai 2014 Fornye, forenkle, forbedre Konkurransekraft for arbeidsplasser Bygge landet Velferdsløft for eldre og syke Trygghet i hverdagen, styrket

Detaljer

Kommentar til Kommuneproposisjonen 2014 / RNB 2013. Margareth Belling, Konferanse Kristiansand 8.5.13

Kommentar til Kommuneproposisjonen 2014 / RNB 2013. Margareth Belling, Konferanse Kristiansand 8.5.13 Kommentar til Kommuneproposisjonen 2014 / RNB 2013 Margareth Belling, Konferanse Kristiansand 8.5.13 Veksten ute nærmer seg norsk nivå 5,0 BNP Handelspartnere Vekst fra året før, prosent 6,0 BNP Fastlands-Norge

Detaljer

Drifts- og investeringsplan

Drifts- og investeringsplan Drifts- og investeringsplan barnehage 2015-2018 Komite 1s innstilling 14. april 2015 Drifts- og investeringsplan for barnehager 2015 2018 1. STATUS BARNEHAGEDEKNING... 3 2. BEFOLKNINGSUTVIKLING... 3 3.

Detaljer

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2018-2021 - STATUS Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - DEFINISJON Konsekvensjustert budsjett 2018 er prislappen for å drive Skaun kommune på samme

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Lars Jacob Hiim. 8. Oktober Oslo/Leikanger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Lars Jacob Hiim. 8. Oktober Oslo/Leikanger Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2019 Lars Jacob Hiim 8. Oktober Oslo/Leikanger Satsinger og prioriteringer Omstille norsk økonomi Oppfylle Norges klimaforpliktelser Skape et inkluderende

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Statsbudsjettet Fylkesmannen i Buskerud 8. oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Fylkesmannen i Buskerud 8. oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2019 Fylkesmannen i Buskerud 8. oktober 2018 Bærekraftige velferdskommuner En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester

Detaljer

MATERIALET FRA 1. KONSULTASJONSMØTE 27. februar 2009

MATERIALET FRA 1. KONSULTASJONSMØTE 27. februar 2009 KONSULTASJONER MELLOM STATEN OG KOMMUNESEKTOREN MATERIALET FRA 1. KONSULTASJONSMØTE 27. februar 2009 Innhold 1. Konsultasjonsmøtet... 2 2. Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren... 3 2.1 Notat fra

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2012 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte

Detaljer

Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget

Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget Oslo, 11. oktober Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Effektberegninger oljekrise/-prisfall (2014) og nytt IS (2017) Fjell kommune

Effektberegninger oljekrise/-prisfall (2014) og nytt IS (2017) Fjell kommune Effektberegninger oljekrise/-prisfall (2014) og nytt IS (2017) Fjell kommune 1 Om beregningene Vi har utarbeidet illustrasjonsberegninger av effekt på frie inntekter for Fjell kommune som følge av oljekrisen/-prisfallet

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Utviklingen i kommuneøkonomien. Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 30. mai 2011

Utviklingen i kommuneøkonomien. Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 30. mai 2011 Utviklingen i kommuneøkonomien Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 3. mai 211 1 Kommunesektoren har hatt en sterk inntektsvekst de siste årene 135, 13, 125, Realinntektsutvikling for kommunesektoren

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

Økonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015

Økonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Økonomiplan 2016-2019/ Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Grunnlag for saken Satsingene som fremgår av «Hedmarkserklæringen 2011-2015 Regional planstrategi

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RNB 2018 Kommuneproposisjonen 2019 Kommentarer fra KS pr 15. mai

RNB 2018 Kommuneproposisjonen 2019 Kommentarer fra KS pr 15. mai RNB 2018 Kommuneproposisjonen 2019 Kommentarer fra KS pr 15. mai Oljenedturen definitivt over Konjunkturoppgang fom 2017 Vekst i BNP Fastlands-Norge > 2 pst. Arbeidsledigheten har falt etter toppen 2015-2016

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Lars Jacob Hiim. Bergen, 10.oktober 2018

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Lars Jacob Hiim. Bergen, 10.oktober 2018 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2019 Lars Jacob Hiim Bergen, 10.oktober 2018 Satsinger og prioriteringer Omstille norsk økonomi Oppfylle Norges klimaforpliktelser Skape et inkluderende

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Paul Chaffey. Drammen, 12. oktober 2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Paul Chaffey. Drammen, 12. oktober 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Statssekretær Paul Chaffey Drammen, 12. oktober 2017 Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for alle Gode

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

INNHOLD. Informasjon fra departementet på internett: Kommuneproposisjonen:

INNHOLD. Informasjon fra departementet på internett: Kommuneproposisjonen: INNHOLD Pressemeldinger... 1 Sterk inntektsvekst for kommunene vil gi bedre tjenester... 1 Sterk satsing på lokal velferd... 2 Regjeringen gjennomgår inntektssystemet for kommunene... 3 Presentasjon av

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Perspektivmelding

Perspektivmelding Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.05.2017 19185/2017 2017/9326 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 15.06.2017 Formannskapet 07.06.2017 Perspektivmelding 2018-2027

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren fylkesmennenes økonomirådgivere 5. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Dette brevet samt tilhørende dokumenter er tilgjengelig på våre nettsider, fylkesmannen.no/nordland

Dette brevet samt tilhørende dokumenter er tilgjengelig på våre nettsider, fylkesmannen.no/nordland Alle kommuner i Nordland Saksb.: Ane Fonnes Odnæs e-post: fmnoaod@fylkesmannen.no Tlf: 75531616 Vår ref: 2015/6315 Deres ref: Vår dato: 07.10.2015 Deres dato: Arkivkode: Statsbudsjettet 2016 Fylkesmannen

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer