Utviklingen i kommuneøkonomien. Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 30. mai 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utviklingen i kommuneøkonomien. Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 30. mai 2011"

Transkript

1 Utviklingen i kommuneøkonomien Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 3. mai 211 1

2 Kommunesektoren har hatt en sterk inntektsvekst de siste årene 135, 13, 125, Realinntektsutvikling for kommunesektoren Oppgavekorrigert. Indekser 25=1 Inntekter i alt (2,7 pst pr år) Øremerkede inntekter (4,8 pst pr år) Frie inntekter (1,8 pst pr år) 12, 115, 11, 15, 1, Kilder: Kommuneproposisjonen, Revidert nasjonalbudsjett, KS (Merk: Særlig sterk vekst i 26) 2

3 har gitt sterk aktivitetsøkning (som bremset opp gjennom vinteren ) 15 Kommunalt konsum og investeringer Sesongj. volumindekser, 23.1 = 1 15 Kommunal sysselsetting Sesongjusterte volumindekser, 23.1 = :1 4:1 5:1 6:1 7:1 8:1 9:1 1:1 11:1 9 3:1 4:1 5:1 6:1 7:1 8:1 9:1 1:1 11:1 Kommunalt konsum Kommunale investeringer (estimert) Memo: BNP Fastlands-Norge Kilde: Kvartalsvis nasjonalregnskap, SSB og KS Kommunal syssetting (timeverk) Kommunalt sysselsatte (antall) Memo: Utførte timeverk Fastl.-Norge Kilde: Kvartalsvis nasjonalregnskap, SSB 3

4 og kraftig gjeldsøkning (som ser ut til å fortsette) Kommunesektorens netto gjeld I prosent av inntekter i alt 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Økt kreditt til kommuner Siste 12 måneder, mrd kr Kilde: RNB 211 og KS Kilde: Statistisk sentralbyrå 4

5 Når inntekten øker, øker kommunene gjelda, men det tar tid å tilpasse seg 125 Endring som følge av 1 mrd kr i varig økt disp inntekt Inntekter eks gebyrer Driftsutgifter Bto realinvesteringer Finansformue År Kilde: SSB 5

6 Sterk inntektsvekst kan ikke forklare at gjelda som andel av inntekt har økt 5 Kommunesektorens netto gjeld I prosent av inntekter i alt Kilde: RNB 211 og KS 6

7 Også lavere renter stimulerer aktiviteten og virker raskere enn inntektsvekst 7 Pst avvik fra referansebanen når overføringer øker reelt tilsvarende ca 1 pst av disponibel inntekt 5 Pst avvik fra referansebanen når 3 mnd pengemarkedsrente reduseres med 1 pst poeng Timeverk 6 4 Bruttoinvesteringer Timeverk 2 2 Bruttoinvesteringer År År Kilde: SSB, KS 7

8 Med lavere renter vil kommunesektoren ønske høyere gjeld som andel av inntekt Renter 8 6 Statsobligasjoner, 1 år Pengemarked, 3 mnd 4 2 jan.2 jan.4 jan.6 jan.8 jan.1 Kilde: Statistisk sentralbyrå 8

9 Kommunesektoren mer investeringskåt enn privat sektor i alle fall på kort sikt Konsum/driftutgifter: Virkning i pst av 1 pst økt inntekt/produksjon Konsum/driftutgifter: Virkning i pst av 1 pst.poeng lavere rente Kommuner 1 Kommuner Husholdn. Husholdn. 1. år Lang sikt 1. år Lang sikt Investeringer: Virkning i pst av 1 pst økt inntekt/produksjon Investeringer: Virkning i pst av 1 pst.poeng lavere rente år Lang sikt Kommuner Husholdn. Bedrifter år Lang sikt Kommuner Husholdn. Bedrifter Kilde: SSB, KS 9

10 Meget sterk befolkningsvekst i Norge de siste årene gir økt behov for tjenester Årlig økning i folketallet Folketilvekst Fødselsoverskudd Nettoinnflytting

11 Befolkningsveksten har gitt økte og undervurderte kostnader for sektoren Demografikostnader - budsjetterte og endelige, mrd kr Høyalternativet for 212 iflg KS Lagt til grunn i kommuneproposisjonene Basert på faktisk befolkningsvekst

12 Økte inntekter, men begrenset handlingsrom for bedre tjenester via frie inntekter 5 Økning i inntekter vs utgifter som begrenser handlingsrommet, regnet fra 25. Mrd 211-kr Bundne Pris Pensj Rente Dem I alt Frie Rom Inntek ter gjelder anslag på regnsk ap. Kilde: Revidert nasjonalbudsjett/finansdepartementet, KS 3 mrd kr i økning i frie inntekter over 6 år tilsvarer,2 pst årlig vekst 12

13 Effektivisering har vært avgjørende for lokalpolitisk handlingsrom Beregnet økt effektivitet i barnehage, grunnskole og pleie og omsorg fra 28 til 29, prosent Samlet Barnehage Grunnskole Pleie og omsorg 1,2,5,1 2,5 Beregningen er basert på SØFs effektiviseringsanalyse utført for TBU/KRD i 21 KS er positiv til metoden generelt, men peker på at det fortsatt er metodemessige problemer samt dataproblemer resultatet må tas med en klype salt Kommunene med relativt mange eldre oppnådde større effektivisering innen pleie og omsorg enn kommunene med relativt få eldre klarte å utnytte stordriftsfordeler? For barnehage og grunnskole var det en svak motsatt tendens, kommuner med relativt få barn effektiviserte mest 13

14 Nto driftsresultat på 3 pst er nødvendig for å opprettholde formuen over tid 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Nto driftsresultat i prosent av driftsinntekt for kommunesektoren Kilde: Kostra, KS Netto driftsresultat har bare ligget på eller over 3 pst i tre av de siste tretten årene Venter at resultatet vil havne rundt 3 pst også i 21 og 211 Regnskapet er sminket momsrefusjon på investeringer føres fortsatt som driftsinntekter pensjonskostnadene er undervurdert, 22 mrd kr vil belaste driften i årene som kommer belaster likviditeten i dag 14

15 Betalte pensjonspremier fortsatt høyere enn bokførte pensjonskostnader Premieavvik for kommunesektoren, mrd kr Akkumulert premieavvik for kommunesektoren, mrd kr 6, 5, Økning i akkumulert premieavvik Årets premieavvik (avsettes) Amortisering (nedbetales) 2, 4, 15, 3, 1, 2, 5, 1,,, * * 15

16 Flere årsaker til den sterke gjeldsveksten som andel av inntekt Sterk vekst i realinvesteringene statlige satsinger, rentekompensasjonsordninger økte/undervurderte demografikostnader, investeringene kommer i forkant, befolkningsveksten er ujevnt fordelt mange år med lavt nivå på løpende vedlikehold (investeringer i fylkesveier som eksempel) Økt låneandel på investeringene KS budsjettundersøkelse antydet 6 pst for 211 nto driftsresultat har over tid ligget under 3 pst, dvs for lavt til å opprettholde graden av egenfinansiering for selv et normalnivå på investeringene Avdragstiden på lånene er økt, gjelda hoper seg opp Lave renter har gjort gjeld lettere å bære særlig når rentene er lavere enn inntektsveksten 16

17 Hvis (netto) lånegjeld som andel av inntektene skal være konstant over tid For å ha balanse i budsjettet må vi ha Utgifter (ekskl renter) + r Gjeld = Inntekter der r er rentesatsen Om gjelda skal holdes konstant som andel av inntektene, og inntektene vokser med x prosent i året, kan også gjelda vokse med x prosent i året; muliggjør høyere utgifter Utgifter (ekskl renter) + r Gjeld = Inntekter + x Gjeld Utgifter (ekskl renter) = Inntekter + (x r) Gjeld Om renta er lavere enn inntektsveksten, kan en varig ha høyere utgifter enn inntekter, og en kan bruke mer jo høyere langsiktig gjeldsnivå en velger å legge seg på! 17

18 Når renta er lav er det bare å låne 18

19 Men når inntektsveksten faller og renta stiger blir det mindre gøy; Hellas - Norge kan ende opp som Hellas Opptøyer i Hellas i forbindelse med den økonomiske krisen. Foto: Dimitri Messinis/ARIS MESSINIS/AP/AFP 19

20 Oljeinvesteringer og internasjonal økonomi gir nå vekstimpulser til Norge 5, BNP Handelspartnere Vekst fra året før, prosent 4, Oljeinvesteringer Vekst fra året før, prosent 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1,,, -1, -1, -2, -3, -4, SSB NBa FIN Regnskap Kilde: Finansdepartementet, Norges Bank, Statistisk sentralbyrå -2, -3, SSB NBa FIN Regnskap Kilde: Finansdepartementet, Norges Bank, Statistisk sentralbyrå 2

21 Sterk vekst tilsier mindre bruk av oljepenger framover Bruk av oljepenger Mrd 211-kroner Anslagene på hva vi bruker av oljepenger er nedjustert iflg Nasjonalbudsjettet 211 ville vi bruke 7 mrd kr mer enn 4 pst av oljefondet (SPU) i 211 iflg RNB 211 vil vi bruke 1 mrd kr mindre enn 4 pst De neste årene øker 4 pstbanen med 7-1 mrd kr årlig FIN pst av oljefondet Kilde: Finansdepartementet 21

22 Klar produksjonsvekst, arbeidsledigheten faller 6, BNP Fastlands-Norge Vekst fra året før, prosent 7, Arbeidsledighet (AKU) I prosent av arbeidsstyrken 5, 6, 4, 5, 3, 2, 4, 1, 3,, 2, -1, 1, -2, SSB NBa FIN Regnskap Kilde: Finansdepartementet, Norges Bank, Statistisk sentralbyrå, SSB NBa FIN Regnskap Kilde: Finansdepartementet, Norges Bank, Statistisk sentralbyrå 22

23 Lønns- og prisveksten forventes opp valutakursen viktig for renteresponsen 7, Årslønn, hele økonomien Vekst fra året før, prosent 3, KPI uten energi og avgifter Vekst fra året før, prosent 6, 2,5 5, 2, 4, 3, 1,5 2, 1, 1,,5, SSB NBa FIN Regnskap Kilde: Finansdepartementet, Norges Bank, Statistisk, SSB NBa FIN Regnskap Kilde: Finansdepartementet, Norges Bank, Statistisk sentralbyrå 23

24 Renteoppgang vil gi økte kostnader for kommunesektoren 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Pengemarkedsrente 3 mndr SSB NBa FIN Regnskap Kilde: Finansdepartementet, Norges Bank, Statistisk sentralbyrå Kommunenesektorens nto rentebærende gjeld kan røft anslås til minst 13 mrd kr 1 prosentpoeng økt rente gir da minst 1,3 mrd kr i økte netto renteutgifter Økte renter framover for 211 venter RNB en renteøkning på ½ pp for 212 venter både Norges Bank og SSB en renteøkning på 1 pp det gir til sammen en renteøkning på 1½ pp, dvs minst 2 mrd kr 24

25 Bunnlinja Kommune-Norge må stramme inn på (eller i hvert fall bremse veksten i) utgiftene til drift og investeringer i årene som kommer Om gjelda skal stabiliseres på antatt nivå for 21, og basert på moderate anslag på renteøkning og inntektsvekst må driftsutgiftene kuttes med opp mot 11 mrd kroner eller investeringene kuttes med opp mot 13 mrd kr eller en kombinasjon Dersom renta i framtida skulle bli høyere enn inntektsveksten, vil innstrammingsbehovet bli betydelig større 25

Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015

Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015 Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015 Startpunktet Høye oljepriser ga oss høy aktivitet i oljesektoren, store inntekter til staten og ekspansiv finanspolitikk Finanskrisa ga

Detaljer

Skattesvikt. Kommunene og norsk økonomi 1/2015. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Skattesvikt. Kommunene og norsk økonomi 1/2015. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Skattesvikt Kommunene og norsk økonomi 1/2015 1 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Brutto og netto driftsutgifter i kommunene i 2013, fordelt etter

Detaljer

Lave renter en gjeldsfelle

Lave renter en gjeldsfelle Lave renter en gjeldsfelle Kommunene og norsk økonomi 2/2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Brutto og netto driftsutgifter i kommunene i 2013,

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rapport Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi November 2014 ISSN 0809-4071 Forord Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) legger

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Drammen kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Drammen kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Fredrikstad. Rapporteringsåret 2011

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Fredrikstad. Rapporteringsåret 2011 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2012 Rapporteringsåret 2011 Fredrikstad KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER...

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Stavanger Kommune Kommunerapport 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Stavanger 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Fredrikstad kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Fredrikstad kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Kristiansand. Rapporteringsåret 2011

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Kristiansand. Rapporteringsåret 2011 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2012 Rapporteringsåret 2011 Kristiansand KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER...

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Bergen Kommune Kommunerapport 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Bergen 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Trondheim. Rapporteringsåret 2012

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Trondheim. Rapporteringsåret 2012 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2013 Rapporteringsåret 2012 Trondheim KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold 1. 2. 3. 4. 5. 6. INNLEDNING... 3

Detaljer

Finansdepartementet St.meld. nr. 2

Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (22-23) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen...3 2 De økonomiske utsiktene...12 2.1 Norsk økonomi...12 2.2 Nærmere om

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Sandnes Kommune Kommunerapport 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Sandnes 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer

St.meld. nr. 2 (2005-2006)

St.meld. nr. 2 (2005-2006) (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (25-26) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen... 3 2 De økonomiske utsiktene...1 2.1 Norsk økonomi...1 2.2 Utviklingen

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 16. mai 2014 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 2 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 9 KOMMUNENS MÅLEKORT... 12 ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE

Detaljer

Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015

Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 Unios notatserie nr. 5/2014 Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 Brev til Finanskomiteen og Kommunal- og forvaltningskomiteen 20. oktober 2014 Unio - Hovedorganisasjonen

Detaljer

St.meld. nr. 2 (2003 2004) Revidert nasjonalbudsjett 2004

St.meld. nr. 2 (2003 2004) Revidert nasjonalbudsjett 2004 St.meld. nr. 2 (23 24) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen... 5 2 De økonomiske utsiktene... 13 2.1 Norsk økonomi... 13 2.2 Petroleumsvirksomheten... 21 2.3 Internasjonal

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi

LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 13/14 LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi 1. Blandet i industrilandene 2. Makrobildet i Norge 3. Hvordan går det på arbeidsmarkedet?

Detaljer

Store utfordringer for velferdsstaten

Store utfordringer for velferdsstaten Store utfordringer for velferdsstaten Velferdsutfordringen noen hovedpunkter: Hvis den historiske utviklingen fortsetter, står velferdsstaten de kommende tiårene overfor store utfordringer - både finansielt

Detaljer

Konjunkturutviklingen i Norge

Konjunkturutviklingen i Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/2 Konjunkturutviklingen i Norge Offentlig forvaltning og økonomisk politikk Finanspolitikken Gjennom styringen av statens utgifter og inntekter har finanspolitikken

Detaljer

2. Konjunkturutviklingen i Norge

2. Konjunkturutviklingen i Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser /. Konjunkturutviklingen i Norge Konjunkturoppgangen som startet rundt årsskiftet / fortsatte gjennom det meste av, men nedgang i kraftproduksjonen bidro til at vekstraten

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og

Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og 2012 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og inntektsvekst... 10 3.3. Utgifter til lønn... 12 3.4. Brutto

Detaljer

DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN OG UTVIKLINGEN FOR ØRU-KOMMUNENE

DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN OG UTVIKLINGEN FOR ØRU-KOMMUNENE DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN OG UTVIKLINGEN FOR ØRU-KOMMUNENE BAKGRUNN De siste fire årene har gitt kommunesektoren en relativt sterk realvekst i inntektene. En stor andel av veksten har kommet som øremerkede

Detaljer

1 Innledning... 4. 2 Sammendrag... 5

1 Innledning... 4. 2 Sammendrag... 5 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag... 5 3 Regnskapsanalyse... 8 3.1 Formål og datagrunnlag... 8 3.2 Inntektssammenstilling og inntektsvekst... 9 3.3 Utgifter til lønn... 1 3.4 Brutto driftsresultat

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 MOLDE KOMMUNE F-sak 158/12 K-sak 130/12 Kommunestyrevedtak 13. desember 2012 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Mål: Satsingsområder: - Hjerte for regionen

Detaljer