Gjennomgang helse og omsorg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjennomgang helse og omsorg"

Transkript

1 Krødsherad kommune Gjennomgang helse og omsorg RAPPORT 21. mars 2014

2 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret av: Krødsherad kommune R8399 Ressursgjennomgang av sektor Helse og omsorg Hege Askestad Svein Lyngroth Dato:

3 Ressursgjennomgang av sektor Helse og omsorg Innhold 1 RESSURSGJENNOMGANG AV SEKTOR HELSE OG OMSORG BAKGRUNN FOR OPPDRAGET METODE OG DATAGRUNNLAG OPPBYGNING AV RAPPORTEN 8 2 SAMMENLIGNING MED ANDRE KOMMUNER (KOSTRA) INNLEDNING TJENESTER SOM INNGÅR I ANALYSEN ANALYSE AV UTGIFTENE PÅ KOMMUNENIVÅ PLEIE OG OMSORG DE HJEMMEBASERTE TJENESTENE SAMHANDLING 21 3 KRØDSHERADS PRIORITERING AV TJENESTER INNEN PLEIE OG OMSORG BRUKERE OG PLASSER NETTO DRIFTSUTGIFTER PLEIE OG OMSORG HJEMMETJENESTER, I HOVEDSAK TIL ELDRE PSYKISK HELSE PSYKISK HELSE, BARN OG UNGE OPPSUMMERING 31 4 HELSE OG OMSORG ORGANISERING LEDELSE OG ORGANISERING BRUKERTILFREDSHET REKRUTTERING ØKONOMI BRUKERE, PLASSER OG TJENESTER 36 5 VURDERING OG KONKLUSJON RESSURSBRUK I FORHOLD TIL ANDRE KOMMUNER HVOR ER STORDRIFTSFORDELENE INNEN HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE? RESULTATENHETER I PLEIE OG OMSORG GRUNNENHETER I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTENE TILDELING AV TJENESTER VURDERING AV KOMMUNENS SYKEHJEM: KRYLLINGHEIMEN HJEMMEBASERT OMSORG KJØKKENDRIFT PSYKISK HELSEARBEID FUNKSJONSHEMMEDE 54 6 BEFOLKNINGSUTVIKLING BEFOLKNINGSUTVIKLING FREM TIL BEFOLKNINGSUTVIKLING BARN OG UNGE BEFOLKNINGSUTVIKLING VOKSNE BEFOLKNINGSUTVIKLING BEFOLKNINGSUTVIKLING OG BEHOV FOR KOMMUNALE TJENESTER VURDERING SYKEFRAVÆR VURDERING ØKONOMI VURDERING AV BOLIGMASSEN VURDERING ORGANISASJONSSTRUKTUR 63 R8399 3

4 6.10 IKT VELFERDSTEKNOLOGI FRIVILLIGHET 66 7 KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 68 4

5 Ressursgjennomgang av sektor Helse og omsorg Forord Agenda Kaupang har på oppdrag for Krødsherad kommune gjennomført en evaluering av tjenestetilbudet innen helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Evalueringen er gjennomført med grunnlag i budsjett og regnskap, bemanningsplaner, turnusplaner, stillingsbeskrivelser, samtaler med ledere og tillitsvalgt/verneombud samt besøk ved de ulike avdelingene. Våre anbefalinger er gitt med grunnlag i den analysen som er gjort av det ovennevnte datamaterialet. I rapporten har vi først og fremst pekt på områder hvor vi mener det er et klart forbedringspotensial. Vi har også tillatt oss å komme med forslag til konkrete tiltak der vi mener dette er mulig. I samarbeidet med ledelsen og arbeidsgruppen har vi møtt dyktige og engasjerte ledere og medarbeidere. Vi føler oss derfor sikre på at man vil ta tak i de utfordringer som rapporten peker på i sin videreutvikling av kommunens helse- og omsorgstjenester, uten at det får negative konsekvenser for brukere og ansatte. Vi ønsker lykke til med det videre arbeidet! Stabekk, 21. mars 2014 Agenda Kaupang AS R8399 5

6 6

7 Ressursgjennomgang av sektor Helse og omsorg 1 Ressursgjennomgang av sektor Helse og omsorg 1.1 Bakgrunn for oppdraget Krødsherad kommune har 2250 innbyggere. Helse- og omsorgssektoren har et budsjett på i underkant av 50 mill. kroner og ca. 60 årsverk. Tilbudet i sektoren er i stor grad samlokalisert i Noresund. Kommunen hadde en gjennomgang av sektoren i 2008 som førte til endringer i organisasjonen. Krødsherad kommune opplever at konsekvensen av dagens organisering er utfordringen knyttet til å lede mange ansatte. En har vært bevisst på antall personer i administrasjonen, og fokuset har vært å styrke pasientrettet tjeneste. Det har gjennom de siste årene vært samhandlingsprosjekter med andre kommuner og sykehus som har krevd store ressurser på ledelsesnivået spesielt, og avdelingene generelt i gjennomføringen av pilotprosjekter og nettverksjobbing. Sektoren har økonomiske utfordringer samtidig som kravet til kommunens tjenester endrer seg, med økt grad av oppmerksomhet på barn med spesielle behov. Det er ønskelig med en prosess som munner ut i en strategi på en bærekraftig sektor med kompetente medarbeidere, som leverer riktige tjenester med god kvalitet. Områdene man ønsker å ta inn i en slik prosess, er hjemmebaserte tjenester sykehjemstjenesten tjenester til psykisk utviklingshemmede psykiatritjenesten fysioterapitjenesten og friskliv Kommunen ønsker at det utarbeides et estimert fremtidig behov for antall sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Støttefunksjonene, som turnusprogram, IKT og økonomisystem, er sentrale områder som ønskes med i prosessen. Kommunen ønsker også å vurdere måten sektoren er organisert på, med fokus på ledelse og styring. En ønsker en gjennomgang av ressursbruk, struktur og bemanning. Det har også vært et ønske at arbeidet skal identifisere et innsparingspotensial på 8 10 % av dagens utgiftsnivå (2013). Dette dels for å gi kommunen et nødvendig handlingsrom for å kunne håndtere nye tjenester i sektoren, og dels som en nettoinnsparing knyttet til effektiviseringskrav i den kommunale budsjettprosess. Videre er det et mål for kommunen at utredningen også skal angi mulig tidsplan for gjennomføring av endringene. 1.2 Metode og datagrunnlag Agenda Kaupang har gjennomført evalueringen i to faser: en kartleggingsfase og en analysefase. I kartleggingsfasen har vi dannet oss et bilde av status i driftssituasjonen ved helseog omsorgstjenestene i kommunen. I analysefasen har vi foretatt en sammenlignende analyse av materialet som ble innhentet i kartleggingsfasen, i tillegg til innspill fra ansatte og prosjektgruppen. R8399 7

8 1.3 Oppbygning av rapporten I rapporten er det først en gjennomgang av KOSTRA-statistikk og av de aktuelle tjenestestedene. Videre er det en gjennomgang av data fra Agenda Kaupangs database. Brukersensitive opplysninger er fjernet i rapporten i samråd med kommunen. 8

9 Ressursgjennomgang av sektor Helse og omsorg 2 Sammenligning med andre kommuner (KOSTRA) 2.1 Innledning Kommuner som inngår i analysen Dette kapitlet analyserer ressursbruken for pleie og omsorg i Krødsherad kommune. En sentral kilde er informasjon om økonomi og tjenester som kommunen selv har rapportert inn til KOSTRA for Følgende kommuner er valgt ut som sammenligningskommuner: Flesberg Sigdal Krødsherad Hole Vegårshei Gjennomsnitt kommunegruppe 1 Gjennomsnitt landet utenom Oslo Kommunene er valgt i samråd med oppdragsgiver. Det er valgt kommuner med en demografisk sammensetning som ikke avviker for mye fra Krødsherads. Dessuten er det lagt vekt på å velge kommuner som enten oppdragsgiver eller konsulent fra før har et visst kjennskap til. Videre er det foretatt en sammenligning med kommunegruppe 1. Rapporteringen i KOSTRA gir nyttig, men ikke så utfyllende informasjon som man kunne ønske. Det er derfor samlet inn ytterligere informasjon fra Krødsherad som er brukt til å supplere resultatene fra KOSTRA. 2.2 Tjenester som inngår i analysen Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede I henhold til KOSTRA er dette tjenester som gis til eldre, funksjonshemmede, personer med psykiske lidelser, utviklingshemmede mv. Følgende tjenester er omfattet av definisjonen: eldresentre og dagsenter for hjemmeboende, aktivitetssentre for utviklingshemmede m.m., transporttjenester, støttekontakt, matombringing, trygghetsalarm (kjøp, installering, vedlikehold og drift av alarmene), vaktmester, vask av tøy for hjemmeboende utført av institusjon eller privat foretak, ferietilbud og andre velferdstiltak for eldre funksjonshemmede, frivillighetssentraler, kommunale utgifter til frisør og fotpleie til eldre og funksjonshemmede. Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg, hjelp i hjemmet KOSTRA definerer disse tjenestene som kommunale pleie- og omsorgstjenester gitt til personer som bor i eget hjem (inkludert tjenester til beboere i boliger for eldre og funksjonshemmede med eller uten fast bemanning) som registreres i IPLOS med vedtak knyttet til antall timer pr. uke. Tjenestene er (jf. IPLOS registerkort og veileder) praktisk bistand, daglige gjøremål og opplæring i daglige gjøremål brukerstyrt personlig assistent avlastning utenfor institusjon omsorgslønn pleie og omsorg utenfor institusjon (hjemmesykepleie og vedtak/beslutning om bistand som ledd i kommunens psykiske helsearbeid) inntekter av brukerbetaling for hjemmetjenester R8399 9

10 Pleie, omsorg, hjelp og habilitering i institusjon Disse tjenestene er definert som direkte brukerrettede oppgaver i forbindelse med pleie og omsorg i institusjoner og boformer (jf. 7-2 i forskrift til lov om sosiale tjenester) med heldøgns pleie og omsorg (inkl. dag- og nattopphold samt korttidsopphold [f.eks. rehabilitering og avlastning] på slike institusjoner). Tjenestene omfatter også servicefunksjoner som kjøkken, kantine, vaskeri og rengjøring, aktivitør. Medisinske forbruksvarer, tekniske hjelpemidler samt administrasjon/ledelse av institusjonen inventar og utstyr. Inntekter av oppholdsbetaling. Utgifter til hjelp i og betjening av avlastningsboliger. Avlastningsopphold i avlastningsbolig eller på institusjon registreres under denne funksjonen. Institusjonslokaler Forvaltning, drift og vedlikehold av institusjoner og boformer med heldøgns pleie og omsorg (f.eks. vaktmester, energi, vedlikehold, kapitalkostnader). 2.3 Analyse av utgiftene på kommunenivå I analysen av KOSTRA-tallene vil vi først vise hvor store andeler av kommunens netto driftsutgifter som går til de ulike hovedtjenestene. Dette fremgår av figur 2.1. Tallene er korrigert for befolkningens sammensetning og behov innenfor hvert av de aktuelle områdene. Med korrigert innbygger menes her at det er foretatt korrigeringer for ulikheter i befolkningens sammensetning. I oversikten vil antallet relevante innbyggere variere ut fra hvem som utgjør målgruppen for tjenesten. Innenfor barnehage og undervisning er det f.eks. korrigert for antall barn i alderen 0-5 år, og antall barn/unge i alderen 6-15 år. For administrasjon, sosial, helse, pleie og omsorg er det foretatt korrigeringer ut fra det delkriteriesystemet som lå til grunn for kommunenes inntektssystem i For pleie og omsorg tas det bl.a. hensyn til antallet eldre over 67 år, antallet eldre over 80 år og antallet psykisk utviklingshemmede. Figur 2.1 gir et godt bilde av hvordan kommunene prioriterer de ulike tjenestene i forhold til hverandre. 10

11 Kr pr. innbygger Ressursgjennomgang av sektor Helse og omsorg Netto driftsutgifter pr. korrigerte antall innbyggere etter hovedformål Krødsherad Flesberg Sigdal Seljord Hole Vegårshei Gruppe 01 Gj.snitt landet utenom Oslo Administrasjon og styring Tekniske formål ekskl. VAR Sosialtjeneste og barnevern Helse Samhandling Pleie og omsorg Kirke og kultur Undervisningsformål Barnehage sektoren Figur 2-1 Netto driftsutgifter pr. korrigerte innbygger etter hovedformål Av figuren fremgår det at Krødsherads samlede netto driftsutgifter ligger noe høyere enn for to av sammenligningskommunene, på samme nivå som Vegårshei og Hole, men under Seljord. Når det gjelder pleie og omsorg, ligger Krødsherad på et utgiftsnivå under landssnittet og under nivået i kommunene i vår sammenligning. På samhandling ligger Krødsherad under landsgjennomsnittet, og nest lavest i vår sammenligning. Innenfor helse har Krødsherad lavere driftsutgifter til dette formålet enn landet og gruppe 1. Krødsherad har høyere driftsutgifter til dette formålet enn Flesberg, Hole og Vegårdshei. Når det gjelder de øvrige tjenestene, viser KOSTRA-tallene at driftsutgifter innenfor de ulike formålene varierer mellom kommunene. Krødsherads utgifter innen barnehage og undervisningsformål ligger i det øvre sjiktet. Innenfor administrasjon og styring er driftsutgiftene i Krødsherad også noe høye i fht landet, gruppe 1 og flere av kommunene i vår sammenlikning. 2.4 Pleie og omsorg Tjenestene som inngår i analysen Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede (234) Tjenester overfor eldre, funksjonshemmede, personer med psykiske lidelser, utviklingshemmede, eldresentre og dagsenter for hjemmeboende, aktivitetssentre for utviklingshemmede m.m., transporttjenester, støttekontakt, matombringing, trygghetsalarm (kjøp, installering, vedlikehold og drift av alarmene, men ikke utgifter knyttet til utrykninger, som føres på funksjon 254), vaktmester, vask av tøy for hjemmeboende utført av institusjon eller privat foretak, ferietilbud og andre velferdstiltak for eldre funksjonshemmede, frivillighetssentraler. Kommunale utgifter til frisør og fotpleie til eldre og funksjonshemmede. Pleie, omsorg, hjelp og habilitering i institusjon (253) Direkte brukerrettede oppgaver i forbindelse med pleie og omsorg i institusjoner og boformer med heldøgns pleie og omsorg (inkl. dag- og nattopphold samt korttids- R

12 opphold). Pleie og omsorg omfatter også servicefunksjoner som kjøkken, kantine, vaskeri og rengjøring, aktivitør. Medisinske forbruksvarer, tekniske hjelpemidler samt administrasjon/ledelse av institusjonen inventar og utstyr. Inntekter av oppholdsbetaling. Utgifter til hjelp i og betjening av avlastningsboliger. Avlastningsopphold i avlastningsbolig eller på institusjon registreres under funksjon institusjonstjenester i KOSTRA. Institusjonslokaler (261) Forvaltning, drift og vedlikehold av institusjoner og boformer med heldøgns pleie og omsorg (f.eks. vaktmester, energi, vedlikehold, kapitalkostnader). Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg, hjelp i hjemmet (254) Kommunale pleie- og omsorgstjenester gitt til personer som bor i eget hjem (inkludert tjenester til beboere i boliger for eldre og funksjonshemmede, med eller uten fast bemanning) som registreres i IPLOS med vedtak knyttet til antall timer pr. uke. Tjenestene er (jf. IPLOS registerkort og veileder) praktisk bistand, daglige gjøremål og opplæring i daglige gjøremål brukerstyrt personlig assistent avlastning utenfor institusjon omsorgslønn pleie og omsorg utenfor institusjon (hjemmesykepleie og vedtak/beslutning om bistand som ledd i kommunens psykiske helsearbeid) inntekter av brukerbetaling for hjemmetjenester Kostnadsanalyse av pleie- og omsorgstjenestene samlet sett Tjenester innenfor pleie- og omsorgssektoren gis i hovedsak til personer over 67 år og til funksjonshemmede. Våre drøftinger er knyttet til hva nøkkeltallene betyr for Krødsherad, herunder om forskjellene kan indikere at kommunen har noe å hente på å forbedre, endre og effektivisere sin ressursbruk. Vi gjør oppmerksom på at alle tall i denne delen av analysen inkluderer funksjonshemmede brukere. Dette har sin årsak i at KOSTRA ikke skiller mellom ulike typer brukere av tjenestene Behov for pleie- og omsorgstjenester I figur 2.2 viser vi det beregnede behovet for pleie- og omsorgstjenester i Krødsherad og sammenligningskommunene, basert på Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD)kriteriesett for rammetildeling til kommunene. Her inngår i alt åtte ulike kriterier, hvorav antall eldre (tre grupper, henholdsvis år, år og 90 år og over) og antall psykisk utviklingshemmede over 16 år er de fire kriteriene som er tillagt størst vekt. Disse fire kriteriene samt et vektet kriteriesett for pleie og omsorg totalt, vises derfor i figuren. 12

13 Relativt behov pr. innnyggeri forhold til landsgjennomsnittet (100 %) Ressursgjennomgang av sektor Helse og omsorg Beregnet behov for tjenester ut fra KRDs delkostnadsnøkkel 700 % 600 % 500 % 400 % 300 % 200 % 100 % 127,8 % 117,7 % 138,9 % 128,4 % 89,5 % 118,4 % 116,0 % 102,1 % 0 % Krødsherad Flesberg Sigdal Seljord Hole Vegårshei Gruppe 01 Under 67år (11,5%) 97 % 97 % 95 % 95 % 100 % 98 % 97 % 100 % år (11,0%) 114 % 113 % 119 % 124 % 103 % 100 % 117 % 104 % år (19,7%) 126 % 123 % 165 % 149 % 91 % 114 % 116 % 103 % over 90 år (13,8%) 128 % 150 % 177 % 132 % 69 % 205 % 124 % 100 % Ikke-gifte 67 år og over (13,2%) 124 % 109 % 156 % 149 % 85 % 118 % 113 % 101 % PU over 16 år (14%) 146 % 100 % 99 % 98 % 74 % 30 % 115 % 105 % Dødlighet (13,2%) 106 % 71 % 97 % 99 % 87 % 105 % 99 % 100 % Basistillegg (1,2%) 527 % 440 % 328 % 388 % 184 % 600 % 321 % 114 % Sone (1,2%) 223 % 208 % 362 % 197 % 147 % 145 % 168 % 107 % Nabo (1,2%) 158 % 319 % 213 % 243 % 183 % 235 % 169 % 108 % Gj.snitt landet utenom Oslo PLO 127,8 % 117,7 % 138,9 % 128,4 % 89,5 % 118,4 % 116,0 % 102,1 % Figur 2-2 Kommunenes behov for pleie- og omsorgstjenester Vi ser at sammenligningskommunene har en befolkningssammensetning som medfører ulikheter i behov. Behovet for pleie- og omsorgstjenester i Krødsherad er 127,8 % av gjennomsnittet for landet. Behovet i de andre kommunene spenner fra 89,5 % i Hole til 138,9 % i Sigdal. Gjennomsnittet for gruppe 1 ligger på 116 %. Kriteriesettet er et verktøy for KMDs rammetildeling av frie midler til kommunene, men er ikke nødvendigvis førende for hvordan kommunene prioriterer sine egne budsjetter Prioritering av pleie- og omsorgstilbudet Med grunnlag i det som ovenfor er beregnet å være befolkningens behov, kan vi forvente at Krødsherad har høyere utgifter pr. innbygger til pleie- og omsorgstjenester enn landet og flere av sammenligningskommunene. Vi skal gå nærmere inn på detaljene nedenfor. Figur 2.3 viser både netto driftsutgifter pr. innbygger (mørk blå søyle) og netto driftsutgifter pr. innbygger korrigert for behov (lys blå søyle). Utgifter pr. justert innbygger (lys blå søyle) gir det beste utgangspunktet for sammenligning av driftsutgiftene, fordi hver innbygger som telles i denne beregningen, antas å ha det samme omsorgsbehovet. R

14 Kroner pr. innbygger Netto driftsutgifter til pleie og omsorg pr. innbygger og pr. innbygger justert for behov ut fra KRDs kriterier for PLO Netto utgifter justert for effekten av vertskommunetilskuddet Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten 0 Krødsh erad Flesbe rg Sigdal Seljord Hole Vegårs hei Grupp e 01 Gj.snit t landet uteno m Oslo Netto driftsutgifter pr. innbygger justert for behov Figur 2-3 Netto driftsutgifter pr. innbygger og pr. justert innbygger til pleie- og omsorgstjenester Figuren viser at dersom vi kun vurderer kostnadsnivået ut fra netto driftsutgifter pr. innbygger, ser det ut til at Krødsherad har et noe høyt kostnadsnivå til pleie og omsorg. Når vi derimot justerer for innbyggergrunnlaget i Krødsherad, ser vi at bildet endrer seg noe. Når vi legger til grunn netto driftsutgifter pr. innbygger justert for behov, har Krødsherad et kostnadsnivå som er lavest i sammenligningen Strukturen i tilbudet styrkeforholdet mellom hjemmebaserte tjenester og institusjonsomsorg Et av de spørsmålene som er mest diskutert innenfor pleie og omsorgssektoren, er fordelingen av ressursene mellom hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenester. Dels er det spørsmål om hva som er den rimeligste løsningen for kommunen, men det er i like stor grad et spørsmål om hva som er best for brukerne. På dette området arbeider de fleste kommuner ut fra et prinsipp om at tjenesten bør gis på laveste effektive omsorgsnivå, og at brukeren bør bo i eget hjem så lenge som mulig. Vi skal i denne rapporten se om det er forskjeller i kostnader knyttet til vektleggingen kommunene har gjort av hjemmebaserte tjenester og institusjonsomsorg samt tilbud til aktivisering av eldre. 14

15 Kroner Ressursgjennomgang av sektor Helse og omsorg Netto driftsutgifter pr. korrigerte innbygger (etter behov ut fra inntektssystemets kriterier) for pleie- og omsorgstjenester Justert for effekten av vertskommunetilskuddet (trukket fra utgifter i hj. tj.) Gj.snitt Krødsherad Flesberg Sigdal Seljord Hole Vegårshei Gruppe 01 landet utenom Oslo Pleie, omsorg, hjelp og botilbud i institusjon Aktivisering av eldre og funksjonshemmede Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Figur 2-4 Netto driftsutgifter pr. justert innbygger pleie- og omsorgstjenestene Vi ser av figuren at sammenligningskommunene prioriterer institusjonsomsorg, aktivisering og hjemmebaserte tjenester noe ulikt. For Krødsherads del viser figuren at kommunen har lavere utgifter til pleie, omsorg og hjelp i hjemmet enn kommunene i vår sammenligning og landssnittet. Gjennomsnittet for gruppe 1 er på nivå med Krødsherad. Vi gjør oppmerksom på at tjenester til utviklingshemmede og psykisk helsearbeid er hjemlet under hjemmebaserte tjenester i KOSTRA. Dette kommer vi tilbake til senere i rapporten. Når det gjelder aktivisering av eldre og funksjonshemmede, ser vi at Krødsherad har det nest laveste nivået blant sammenligningskommunene, og lavere enn gruppe 1 og landssnittet. Bare Vegårshei har her lavere utgifter enn Krødsherad. Når det gjelder pleie, omsorg, hjelp og botilbud i institusjon, viser tabellen at Krødsherad ligger høyere enn landsnittet og gruppe 1. Flesberg, Sigdal, Hole og Vegårshei har høyere netto driftsutgifter til dette formålet. Vegårshei har høyest utgifter, med kr pr. justert innbygger Ressurskrevende tjenester Kommunene får tilskudd til dekning av ekstra kostnader knyttet til tjenester som betegnes som "særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester" (tidligere omtalt som "tilskudd til ressurskrevende brukere"). Kommuner må betale en del av disse kostnadene selv 1, og vi har beregnet hvordan disse utgiftene påvirker ressursbruken til hjemmetjenester i kommunene. 1 Gjeldende kriterier pr. 2013: R

16 Figur 2-5 Netto driftsutgifter etter korrigering av forskjeller i behov til hjemmetjeneste Krødsherad fikk i 2012 et statlig tilskudd til særlig ressurskrevende tjenester på kr 495 pr. korrigerte innbygger. Kommunens egenfinansiering utgjorde kr nest lavest i sammenligningen, og betydelig lavere enn gjennomsnittet. Egenfinansiering av utgifter til særlig ressurskrevende tjenester reduserer innsatsen til øvrige brukere. Utgiftene i Krødsherad til disse brukerne var lavere enn i de andre kommunene i utvalget. For Krødsherad var utgiftene til de øvrige brukerne på kr 5385, noe som var tredje lavest i sammenligningen og lavere enn gjennomsnittet for gruppe 1. Det er ikke registrert noen vertskommunebrukere, verken i Krødsherad eller i kommunene i utvalget Produktivitet tjenesten samlet sett Strukturen i tjenestetilbudet (som vi har analysert ovenfor) sier noe om hvordan tjenestene er prioritert i forhold til hverandre. I dette avsnittet vil vi se nærmere på tilgjengelige data vedrørende ressursutnyttelsen innenfor hjemmebaserte tjenester og institusjonsomsorg samlet. 16

17 Ressursgjennomgang av sektor Helse og omsorg Figur 2-6 Kommunale driftsutgifter pr. bruker for hele pleie- og omsorgstjenesten Sammenligningen viser at hver bruker av pleie- og omsorgstjenestene i Krødsherad kostet i gjennomsnitt kr De andre sammenligningskommunene bruker fra kr i Flesberg til kr i Seljord. Gjennomsnittet for gruppe 1 er kr Det betyr at Krødsherads kostnader pr. bruker er lavere enn snittet for landet og gruppe 1. Krødsherad har tredje høyest utgifter pr. bruker innen pleie og omsorg av kommunene i vår sammenligning. Utgifter pr. bruker henger sammen med type tjeneste som er innvilget, omfang av tjenestene kommunen har innvilget og kostnader knyttet til tjenestene Dekningsgrad tjenestene samlet sett Erfaring viser at eldre 80 år og over mottar en stor del av ressursene innen omsorgstjenestene. I figur 2.7 viser vi hvordan dekningsgraden for innbyggere 80 år og over fordeler seg. R

18 Andel Andel av innbyggerne over 80 år som mottar PLO-tjenester 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Gj.snitt Krødsherad Flesberg Sigdal Seljord Hole Vegårshei Gruppe 01 landet utenom Oslo Hjemmetjenester ellers 32,2 % 31,8 % 47,8 % 27,6 % 27,3 % 49,1 % 32,8 % 29,9 % I bolig med heldøgns bemanning 0,0 % 7,8 % 0,0 % 9,4 % 7,5 % 0,0 % 4,5 % 4,1 % I institusjon 17,4 % 13,6 % 16,3 % 11,0 % 12,7 % 20,4 % 13,6 % 13,8 % Figur 2-7 Dekningsgrad for tjenestene samlet sett aldersgruppen 80 år og over Sett i forhold til alle sammenligningskommunene, unntatt Vegårshei, viser KOSTRAtallene at Krødsherad har en høy dekningsgrad for institusjonstjenester for eldre 80 år og over. Dekningsgraden er 17,4 %. Dette er 3,8 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet for gruppe 1, og 3,6 prosentpoeng over landssnittet. Seljord kommune har lavest dekningsgrad her, med 11 %. Vegårshei har høyest dekning, med 20,4 %. Krødsherad har, i likhet med Vegårshei og Sigdal, ingen bolig med heldøgns bemanning til denne målgruppen. Når det gjelder dekningsgrad for hjemmebaserte tjenester til brukergruppen, ser vi at alle sammenligningskommunene, unntatt Vegårshei og Sigdal, ligger noe lavere enn Krødsherad. Krødsherad (32,2 %) ligger på nivå med gruppe 1 (32,8 %), men over landsgjennomsnittet (29,9 %). Når vi ser på den samlede dekningsgraden for tjenestene til antallet eldre 80 år og over, kommer det frem at Krødsherads dekningsgrad (49,6 %) ligger over landsnittet, på nivå med gruppe 1. Dekningsgraden innen sammenligningskommunene varierer. Vegårshei har høyest samlet dekningsgrad, med 69,5 %. Hole har lavest dekningsgrad, med 47,5 % Institusjonstjenesten Brutto driftsutgifter pr. kommunal plass Institusjonstjenesten omfatter utgifter til pleie og omsorg i institusjoner, inklusive korttidsopphold. Sammenligningen inkluderer alle utgifter knyttet til drift av institusjonen, dvs. ressursinnsats til pleie og omsorg, renhold, kjøkken, vaktmestertjenester, drift av bygninger m.m. 18

19 Kroner pr. plass Ressursgjennomgang av sektor Helse og omsorg Brutto driftsutgifter i institusjon pr. kommunal plass Gj.snitt landet Krødsherad Flesberg Sigdal Seljord Hole Vegårshei Gruppe 01 utenom Oslo Drift Pleie Figur 2-8 Brutto driftsutgifter i institusjon 2 pr. kommunal plass Figuren viser at det er forskjell mellom kommunene når det gjelder kostnadene til drift av plassene. De forskjellene som har størst betydning, er i hovedsak knyttet til pleiekostnader, og ikke til bygningsdrift. Krødsherad har noe høyere brutto driftsutgift pr. institusjonsplass enn gruppe 1 og landsgjennomsnittet. Hole har høyest brutto driftsutgifter pr. institusjonsplass, med kr Pleiekostnader pr. plass varierer mellom sammenligningskommunene. Krødsherad har lavest pleiekostnad, med kr pr. plass. Hole har her høyest utgifter, med kr pr. plass. Utgifter til Kryllingheimanlegget kostnadsføres, i følge Krødsherad kommune, i sin helhet på sykehjemmet. Dette er, i følge dem, årsaken til at driftskostnadene pr institusjonsplass er høy, og høyere enn mange av kommunen vi sammenlikner med. 2.5 De hjemmebaserte tjenestene Produktivitet Det er forholdsvis vanskelig med utgangspunkt i KOSTRA-tall, å tolke data både vedrørende omfang og kostnader pr. bruker innenfor de hjemmebaserte tjenestene. Dette fordi tjenestene spenner fra praktisk bistand én time hver tredje uke, til ressurskrevende brukerne med langt høyere timeantall hver uke. Hjemmebaserte tjenester i KOSTRA består av brukergruppene funksjonshemmede, psykisk helse og pleie- og omsorg for øvrig. Vi presenterer likevel data for dette hvis mulig, for å finne frem til indikasjoner på hva som påvirker kommunens utgifter pr. innbygger justert for behov. Dekningsgrader Dekningsgrader for de hjemmebaserte tjenestene vurderes vanligvis etter andel innbyggere under 67 år som mottar hjemmebaserte tjenester R

20 Andel av 1000 andel innbyggere år som mottar hjemmebaserte tjenester andel innbyggere år som mottar hjemmebaserte tjenester Forskjeller i dekningsgrader kan dels indikere forskjeller i hvor mange som trenger hjelp, og hva slags hjelp de trenger. Forskjellene kan også avspeile ulike terskler for hvem man gir hjelp til, og hvilken hjelp de i så fall får. I figur 2.9 viser vi en sammenligning av dekningsgrader for de hjemmebaserte tjenestene i prosent. Antall innbyggere som mottar hjemmetjenester Krødsherad Flesberg Sigdal Seljord Hole Vegårshei Gruppe 01 Mottakere av hjemmetjenester, pr innb år Mottakere av hjemmetjenester, pr innb år Mottakere av hjemmetjenester, pr innb. 80 år og over. 0 Gj.snitt landet utenom Oslo Figur 2-9 Dekningsgrader hjemmebaserte tjenester Figuren viser følgende når det gjelder dekningsgrader for hjemmebaserte tjenester i Krødsherad: Andel innbyggere under 67 år som mottar hjemmebaserte tjenester, er høyere i Krødsherad enn i de øvrige kommunene i sammenligningen, og over gruppe 1 og landsnittet. Dekningsgraden for innbyggere år i Krødsherad ligger lavere enn sammenligningskommunene, gruppe 1 og landsgjennomsnittet. Dekningsgraden for innbyggere 80 år og over i Krødsherad, ligger noe under landsgjennomsnittet og under gruppe 1, og under nivået til sammenligningskommunene Andel utgiftsdekning Hittil har vi sett på de kommunale kostnadene. I neste figur viser vi hvor stor andel av kommunens kostnader som dekkes av brukerbetalinger. 20

21 Egenandel som andel av kostnadene Ressursgjennomgang av sektor Helse og omsorg 20,0 % Andel egenbetaling 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Brukerbetaling, praktisk bistand, andel av utgifter hjemmetjenesten Krødsherad Flesberg Sigdal Seljord Hole Vegårshei Gruppe 01 Gj.snitt landet utenom Oslo 0,7 % 4,6 % 1,0 % 1,3 % 2,1 % 2,3 % 1,8 % 1,4 % Brukerbetaling i institusjon, andel av utgifter inst.tj. 17,4 % 10,9 % 13,4 % 13,3 % 9,4 % 13,9 % 12,4 % 14,0 % Figur 2-10 Andel egenbetaling Figuren viser at Krødsherad samlet sett ligger høyere enn sammenligningskommunene, gruppe 1 og landsnittet når det gjelder andel egenbetaling: Brukerbetalingen til praktisk bistand i kommunen utgjør 0,7 % av de totale kostnadene til hjemmetjenesten. I de andre kommunene varierer denne andelen fra 1 % i Sigdal til 4,6 % i Flesberg. Gjennomsnittet i landet er 1,4 %. Brukerbetalingen i institusjon i Krødsherad utgjør 17,4 % av de totale kostnadene til tjenesten. I de andre kommunene varierer denne andelen fra 9,4 % i Hole til 13,9 % i Vegårshei. Gjennomsnittet for gruppe 1 ligger på 12,4 %. Landsgjennomsnittet ligger på 14 %. 2.6 Samhandling Tjenester som inngår i området helse i KOSTRA Vi har definert følgende KOSTRA-funksjoner som samhandling: Funksjon 255: Medfinansiering somatiske tjenester Her føres utgifter til medfinansiering av spesialisthelsetjenesten. Medfinansieringen gjelder kun iht i ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Utgifter til utskrivningsklare pasienter skal ikke føres på denne funksjonen, men på funksjon 253. Funksjon 256: Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten Behov for tjenester Staten har utarbeidet egne kriterier for rammefinansiering av samhandlingsoppgaven. Vi har beregnet verdiene for de ulike kommunene, og fremstilt behovsberegningen i neste figur. R

22 Kroner pr. innbygger Relativt behov pr. innnyggeri forhold til landsgjennomsnittet (100 %) Beregnet behov for tjenester ut fra KRDs delkostnadsnøkkel Medfinansiering 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Krødsherad Flesberg Sigdal Seljord Hole Vegårshei Gruppe år 82 % 100 % 93 % 90 % 101 % 112 % 99 % år 94 % 86 % 85 % 87 % 97 % 90 % 90 % år 121 % 119 % 117 % 119 % 107 % 101 % 113 % Over 67 år 118 % 118 % 136 % 131 % 97 % 110 % 117 % Samhandling 111,7 % 111,1 % 119,7 % 116,6 % 99,1 % 106,0 % 108,7 % Figur 2-11 Behov for samhandlingsmidler Behovsberegningen baseres på en ren aldersfordeling. Man har f.eks. ikke lagt vekt på at omsorgsbehovet kan komme tidligere dersom dødeligheten er stor, slik som ved tildeling av midler til omsorg. Fra figuren ser vi at dette innebærer at kommuner med høyere andel innbyggere over 67 år, har høyere behov. Det innebærer at Krødsherad kommune har et beregnet behov over landsgjennomsnittet pr. innbygger (111,7 %). I neste figur har vi vist hvor mye kommunen bruker til finansiering av innleggelser i sykehusenes somatiske avdelinger. Overgangsordningene vises også i figuren. Netto driftsutgifter til samhandlingstiltak pr. innbygger og pr. innbygger justert for behov ut fra KRDs kriterier for medfinansiering (samhandling) Vi har trukket fra kompenasjon til kommuner med historsik høyt sykehusforbruk Krødsherad Flesberg Sigdal Seljord Hole Vegårshei Gruppe 01 Pr innbygger Pr innbygger justert for behov Gj.snitt landet utenom Oslo Figur 2-12 Netto driftsutgifter til kommunal medfinansiering av sykehusinnleggelser 22

23 Kroner Ressursgjennomgang av sektor Helse og omsorg Figuren viser at Krødsherad kommune bruker kr 970 pr. innbygger til medfinansiering av pasienter ved sykehusene. Korrigert for beregnet behov utgjør dette kr 869 pr. innbygger. De andre kommunene brukte fra kr 744 (Seljord) til kr 1081 (Hole) etter korreksjon for behov. Krødsherad kommune bruker noe mindre enn gjennomsnittet for gruppe 1, etter at korreksjon for behov er foretatt. Det er i all hovedsak medfinansiering som inngår i disse utgiftene. I neste figur er også akutthjelp medberegnet. Netto driftsutgifter pr. korrigerte innbygger (etter behov ut fra inntektssystemets kriterier) til samhandling Krødsh erad Flesber g Sigdal Seljord Hole Vegårsh ei Gruppe 01 Gj.snitt landet utenom Oslo Kompensasjon samhandlings-reformen Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten Medfinansiering somatiske tjenester Figur 2-13 Netto driftsutgifter til samhandling pr. innbygger korrigert for behov fordelt pr. funksjon. Fra figuren ser vi at Krødsherad kommune ikke fikk kompensasjon for, og heller ikke hadde utgifter til akutthjelp. Dette er et utgiftsbilde som vil endre seg. Kommuner med negative tall har fått tilskudd i oppstartsåret som er høyere enn utgiftene. Negative tall for "kompensasjon samhandlingsreformen" er knyttet til kommuner som får tilskudd de tre første årene pga. historisk sett høyt sykehusforbruk. Ser en på medfinansiering isolert, fremgår det at utgiftene til Krødsherad kommune var noe under gjennomsnittet, med utgifter på noe lavere nivå enn gruppegjennomsnittet og gjennomsnittet for landet. R

24 3 Krødsherads prioritering av tjenester innen pleie og omsorg For å få et mest mulig korrekt bilde av den totale ressurssituasjonen i Krødsherad har vi foretatt en enkel sammenligning med kommunene Selje, Søgne, og Hole. Årsaken til valg av sammenligningskommuner er at dette er kommuner Agenda Kaupang har kjennskap til, og hvor vi har gjennomført tilsvarende datainnsamling. Tallene i sammenligningen er hentet fra Agenda Kaupangs egen database, og omhandler data som ikke kan fremskaffes i KOSTRA. Sammenligningene omhandler antall brukere og kostnader pr. bruker for likartet tjeneste. Vi har tatt utgangspunkt i både brutto og netto driftsutgifter for kommunene i sammenligningene Sammenligningsgrunnlaget I sammenligningen har vi gjennomført sammenstilling av tre brukergrupper, funksjonshemmede, psykisk helse og tjenestene til eldre. Når det gjelder antall brukere pr. innbygger totalt i kommunene, kan forskjellene som avdekkes skyldes følgende forhold: Forskjell i antall innbyggere med eksempelvis funksjonshemming pr. innbygger i Krødsherad, og forskjell i behov for bistand Forskjell i tjenestetilbud til brukere med likartet behov Vi har i dette prosjektet ikke hatt mulighet til å vurdere betydningen av forskjellen i andel brukere og deres behov. Det betyr at forskjellen i antall brukere pr. innbygger kan skyldes begge forhold. For å få mest mulig ut av tallmaterialet har vi valgt å dele brukerne i to grupper, over og under 18 år- innenfor tjenester til funksjonshemmede og psykisk helse. Ressursene er koblet til de to gruppene brukere. Ikke alle kommunene som har vært med i sammenligningen, har hatt dette skillet, men vi har beregnet kostnadene på de to aldersgruppene Andelsmessig fordeling av netto driftsutgifter innen kommunens pleie- og omsorgstjenester I tillegg til KOSTRA-analyse i Krødsherad har vi innhentet data for å kunne foreta en andelsmessig fordeling av kommunens netto utgifter til pleie og omsorg. Fordelingen vises i neste figur. 24

25 Ressursgjennomgang av sektor Helse og omsorg Figur 3-1 Andelsmessig fordeling av ressurser som benyttes til pleie- og omsorgsformål i Krødsherad i 2012 Til funksjonshemmede over 18 år benytter Krødsherad ca. 24 % av rammen innen området, og for dem under 18 år utgjør andelen 0,4 %. Når det gjelder tjenester innen psykisk helse, er andelen 6 %, og alt benyttes til brukere over 18 år. Andelen som benyttes til hjemmebasert omsorg til eldre, utgjør ca. 17 %. Den største andelen av ressursene benyttes til institusjonstjenester, i hovedsak for eldre. Andelen utgjør ca. 52 %. I neste figur ser vi hvordan ressursbruken benyttes innenfor kommunens pleie og omsorg. R

26 Figur 3-2 Andelsmessig fordeling av netto driftsutgifter innen pleie og omsorg Figuren viser at andelen varier mellom kommunene, men at Krødsherad har størst andel av pleie- og omsorgsutgifter knyttet til institusjonstjenester. Figuren viser at Krødsherad er den kommunen med lavest andel i bruken av tjenester til hjemmeboende, i hovedsak eldre (hjemmetjenester). 3.2 Brukere og plasser I neste figur viser vi hvor mange brukere/plasser kommunen har innenfor de ulike tjenestene. Antall brukere/plasser er korrigert for behov. Figur 3-3 Antall brukere/plasser pr. innbygger justert for behov. Figuren viser at andre brukere, i hovedsak eldre, er lavest i Krødsherad kommune. Når det gjelder eldre i sykehjem, har Krødsherad den nest høyeste andelen brukere. 26

27 Ressursgjennomgang av sektor Helse og omsorg Krødsherad kommune har lavest andel psykisk helsearbeid til voksne, og sammen med Hole høyest andel når det gjelder brukere under 18 år. Det er kun Selje som har lavere antall brukere/plasser til funksjonshemmede over 18 år enn Krødsherad. Når det gjelder funksjonshemmede brukere under 18 år, har Krødsherad den laveste andelen i vår sammenligning. 3.3 Netto driftsutgifter pleie og omsorg I neste tabell viser vi netto driftsutgifter til pleie og omsorg. Figur 3-4 Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr. innbygger, korrigert for behov. Tabellen viser at Krødsherad er på et mellomnivå når det gjelder netto driftsutgifter til eldre brukere. Det samme gjelder netto driftsutgifter til psykisk helsearbeid. Når det gjelder kostnader til funksjonshemmede, har Krødsherad det laveste kostnadsnivået. 3.4 Hjemmetjenester, i hovedsak til eldre I neste tabell viser vi årsverk pr innbyggere korriget for behov knyttet til praktisk bistand og hjemmesykepleie. R

28 Figur 3-5 Årsverk hjemmetjenesten Tabellen viser at Krødsherad har prioritert hjemmesykepleie noe lavt, mens praktisk bistand er prioritert noe høyere, sammenlignet med de andre kommunene Tjenester til funksjonshemmede under 18 år Netto driftsutgifter pr. innbygger I neste figur viser vi netto driftsutgifter til funksjonshemmede pr. innbygger under 18 år, fordelt på ulike typer tjenester. Netto driftsutgifter funksjonshemmede (inkl tilskudd ress.krev brukere) Til 1600 barn og unge pr. innbygger 0-17 år Krødsherad 12 Selje 12 Søgne 12 Hole 12 Støttekontakt Brukerstyrt personlig assistanse Omsorgslønn Avlastning - familier Egen regi Avlastning - bolig Egen regi Barnebolig egen regi Figur 3-6 Netto driftsutgifter til funksjonshemmede pr. innbygger under 18 år Figuren viser følgende: Kostnader til tjenester varierer mellom kommunene. Krødsherad har lavest samlede utgifter til denne brukergruppen, med kr 408 pr. innbygger under 18 år. 28

29 Ressursgjennomgang av sektor Helse og omsorg Selje kommune er den kommunen i vår sammenligning som bruker mest til dette formålet, med kr 1463 pr. innbygger under 18 år. Selje er den eneste kommunen i vår sammenligning med utgifter til barnebolig. For de fleste kommunene er avlastning det mest omfattende tilbudet for funksjonshemmede under 18 år, og da særlig knyttet til avlastning i bolig. Dersom vi ser på totaliteten i tilbudet i Krødsherad, er inntrykket at kommunen benytter få tjenester, i lite omfang for brukerne i denne aldersgruppen. Krødsherads utgifter er knyttet til avlastning og støttekontakt. Her ligger kommunens nivå over kommunene i vår sammenligning Tjenester til funksjonshemmede over 18 år Netto driftsutgifter pr. innbygger I neste figur ser vi netto driftsutgifter til funksjonshemmede pr. innbygger i alderen år. Vi presiserer at én bruker kan ha flere tilbud, f.eks. både avlastning og støttekontakt. Netto driftsutgifter funksjonshemmede (inkl tilskudd ress.krev brukere) Til voksne pr innbygger år Krødsherad 12 Selje 12 Søgne 12 Hole 12 Andre dagtilbud Arbeids- og aktivitetstilbud Ikke i egen regi Støttekontakt Brukerstyrt personlig assistanse Omsorgslønn Avlastning - familier Egen regi Bofellesskap kjøp Bofellesskap egen regi Figur 3-7 Netto driftsutgifter til funksjonshemmede pr. innbygger år Figuren viser følgende: Krødsherad oppgir ikke å ha driftsutgifter til arbeids- og aktivitetstilbud eller dagtilbud. Dette kommer av at det er ansatte i bofellesskapet som følger med over på kommunens aktivitetssenter for denne brukergruppen. Disse rapporteres derfor i egen KOSTRA-gruppe. Kommunen oppgir å ha kr 0 i netto driftsutgifter til tjenester i form av avlastning. Kommunen har ingen brukere innenfor denne tjenesten. Kostnader til omsorgslønn, BPA og støttekontakt varierer mellom kommunene. Krødsherad kommune brukte kr 272 pr. korrigerte innbygger til støttekontakt og kr 524 til BPA. Dette er et høyere nivå enn de øvrige kommunene i vår sammenligning. Selje er den kommunen som har høyest utgifter pr. innbygger til bofellesskap. med kr 7058 pr. korrigert innbygger. Krødsherad kommune brukte kr 3980 pr. innbygger år til dette formålet. Dette er lavest i vår sammenligning. R

30 Krødsherad har nest lavest utgifter pr. innbygger til funksjonshemmede pr. innbygger år. Kommunen har i hovedsak utgifter knyttet til bofelleskap samt til BPA. 3.5 Psykisk helse Neste figur viser årsverk pr. bruker innenfor psykisk helse. Kommunen oppgir å ha en bruker som kommer inn under ordningen med særlig ressurskrevende tjenester. Figur 3-8 Årsverk pr. bruker/plass, psykisk helsearbeid år Figuren viser at Krødsherads utgifter for denne brukergruppen er knyttet til bemanning i bolig. 3.6 Psykisk helse, barn og unge Neste figur viser årsverk knyttet til tjenester for barn og unge innen psykisk helse. 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Årsverk pr. bruker Psykisk helsearbeid under 18 år Krødsherad 12 Selje 12 Søgne 12 Hole 12 Forebyggende/psykososialt tilbud 0,0 0,0 0,8 0,0 Figur 3-9 Årsverk pr. bruker, under 18 år Figuren viser at få kommuner benytter ressurser til dette formålet. Søgne oppgir å ha 0,8 årsverk pr. bruker til forebyggende/psykososialt tilbud. 30

31 Ressursgjennomgang av sektor Helse og omsorg 3.7 Oppsummering Krødsherads samlede netto driftsutgifter ligger noe høyere enn for to av sammenligningskommunene, på samme nivå som Vegårshei og Hole, men under Seljord. Når det gjelder pleie og omsorg, ligger Krødsherad på et utgiftsnivå under landssnittet, og under nivået for kommunene i vår sammenligning. Behovet for pleie- og omsorgstjenester ligger på 127,8 % i forhold til landsgjennomsnittet. Når vi justerer for innbyggergrunnlaget i Krødsherad, har vi vist at kommunens kostnadsnivå til pleie og omsorg er lavest i sammenligningen pr. innbygger justert for behov. Krødsherad har lave utgifter til pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Når det gjelder aktivisering av eldre og funksjonshemmede, ser vi at Krødsherad har det laveste nivået blant sammenligningskommunene. Når det gjelder pleie, omsorg, hjelp og botilbud i institusjon, viser gjennomgangen at Krødsherad ligger på nivå med sammenligningskommunene. Krødsherad har relativt lave kostnader til pleie pr. plass, men noe høye driftsutgifter. Kommunen har noe høyt antall institusjonsplasser i forhold til sammenligningskommunene, men flere av de andre kommunene har omsorgsboliger med heldøgns bemanning i tillegg til institusjon. Tjenestene til funksjonshemmede har et kostnadsnivå i underkant av snittet av kommunene i sammenligningen. Kommunen har høyere netto driftsutgifter pr. innbygger til støttekontakt og BPA (over 18 år) enn sammenligningskommunene. Kostnader til yngre brukere innenfor denne brukergruppen er lave, og i hovedsak knyttet til støttekontakt og avlastning. Til dette formålet har kommunen relativt få brukere samlet sett. Det samme gjelder psykisk helsearbeid. Kostnadsnivået til psykisk helsearbeid er noe under snittet for våre sammenligningskommuner. Kommunen hadde ikke utgifter til barn og unge under 18 år til dette formålet i Når det gjelder hjemmebasert omsorg, ligger tjenesteomfanget noe under gjennomsnittet for sammenligningskommunene. Kommunen har prioritert hjemmetjenesten på et moderat nivå sett i forhold til kommunene vi sammenligner med. Vår gjennomgang viser at andelen praktisk bistand er prioritert noe høyere enn andelen ressurser benyttet til hjemmesykepleie. R

32 4 Helse og omsorg 4.1 Organisering Sektor Helse og omsorg (heretter: Helse og omsorg) i Krødsherad kommune har en hierarkisk struktur, og er organisert med en sektorleder for tjenesteområdet. Figur 4-1 Organisasjonskart Helse og omsorg Organiseringen i Helse og omsorg innebærer at ansvar for fag, personal og økonomi ikke ligger til den enkelte avdeling, men er fordelt på funksjonene fagansvarlig omsorg: fagansvar for hjemmetjenesten, sykehjem, og arbeids- og botilbud (PU). fagansvarlig personal og økonomi: fagansvar for hjemmetjenesten, sykehjem og arbeids- og botilbud (PU) fagansvar for psykisk helse: ivaretas av psykiatrisk sykepleier Det er opprettet teamansvarlig i hjemmetjenesten sykehjemmet arbeids- og botilbud PU psykisk helse/rus Stillingsprosent avsatt til administrative oppgaver varierer fra 15 % (arbeids- og botilbud PU) til 0 % (psykisk helse). 4.2 Ledelse og organisering Dagens organisering med fagansvarlige i helse og omsorg har medført en delegering av flere oppgaver ut i den enkelte avdeling, til teamansvarlig. Det er utarbeidet stillingsinstrukser for de ulike stillingene. Stillingsstørrelsen og ansvar/oppgaver varierer noe. Innen psykisk helse er det ikke avsatt ressurser til teamansvarlig 32

33 Ressursgjennomgang av sektor Helse og omsorg (eksplisitt). Innenfor hjemmetjenesten og Kryllingheimen er det avsatt 3 % stilling (en kontordag p. sjette turnusuke). Innenfor avdeling arbeid og bolig PU er det totalt avsatt 15 % stilling. Årsaken til at denne andelen er høyere enn de andre, er at det innenfor denne rammen også ligger en kontordag i turnus. Funksjonsbeskrivelsene for stillingene ble utarbeidet før det ble avsatt tid til oppgaver i Teamansvarlig får en årlig lønnskompensasjon på inntil kr pr. år. Kompensasjonen varierer ut fra oppgaver/ansvar (minus psykisk helse) Fagansvarlig omsorg Fagansvarlig har fagansvar innenfor kommunens hjemmetjeneste, hjemmesykepleie og hjemmehjelp, tjenester for psykisk utviklingshemmede (PU) og sykehjemmet. Fagansvarlig har en 100 % stilling. Fagansvarlig deltar i budsjettprosessene. Fagansvarlig deltar i mange og ulike prosjekter for kommunen, f.eks. i Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (samarbeidsprosjekt). Fagansvarlig er systemansvarlig for Gerica i kommunen Fagansvarlig personal og økonomi Stillingen ivaretar personal- og økonomiansvar for omsorg (ikke helse). Stillingen utgjør en 100 % stilling. Ansvaret innebærer personalansvar for totalt 50 årsverk, fordelt på ca. 85 ansatte. Personalansvar innebærer å ivareta det daglige ansvaret for personalet, sykefraværsoppfølging og grunnlag for refusjoner (refusjoner fra NAV tas hånd om av økonomiavdelingen), dialogmøter, medarbeidersamtaler mv. lønnsavtaler, lønnsunderlag, ansettelser, permisjoner, ferie mv. turnuser fagansvarlig skal delta på avdelingsvis personalmøter fagansvarlig er HMS-ansvarlig i sektoren Kommunens personalsjef bistår fagansvarlig ved behov. Fagleder har økonomiansvar innen alle avdelingene i omsorg (PU, Kryllingheimen, Hjemmebaserte tjenester, Rus/psykiatri, Kjøkken og Renhold). I tillegg har fagansvarlig budsjettansvar for tjenestene etter lov om kommunale helseog omsorgstjenester: støttekontakt, omsorgslønn, BPA, aktivitetssenter mv. Budsjettarbeid ivaretas av sektorleder og fagansvarlig, med bistand fra økonomi (økonomisjef). Teamansvarlige og fagforbundene er med i budsjettprosessen. Sektorleder og fagansvarlig utarbeider tertialmeldinger. Teamansvarlig i avdelingen har attestasjonsmyndighet, men ikke anvisningsmyndighet. De har også medansvar med hensyn til eget budsjett og sektorens samlede budsjett Teamansvarlig Det er avsatt noe ulike ressurser i avdelingen til å ivareta oppgaver som er lagt til teamansvarlig. Oppgavene kan variere noe, men er i hovedsak oppgaver knyttet til daglig drift. Teamleder har ikke økonomiansvar eller personalansvar, men et uttalt medansvar for å sikre drift innenfor fastsatte rammer. Teamleder har ikke anvisnings- eller attestasjonsmyndighet. R

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015 Lindesnes kommune Vedlegg til Kommunedelplan for helse og omsorg 215-226 Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 215 1.1 Sammenlikning med sammenliknbare kommuner Lindesnes

Detaljer

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 21-2007 Revisjonsrapport fra prosjektet Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune September 2007 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Gjennomgang av organisering og ledelse i Stange kommunes helse og omsorgstjenester. Rapport 13. juni 2014

Gjennomgang av organisering og ledelse i Stange kommunes helse og omsorgstjenester. Rapport 13. juni 2014 Gjennomgang av organisering og ledelse i Stange kommunes helse og omsorgstjenester Rapport 13. juni 2014 Innholdsfortegnelse Del 1: Prosjektets formål, organisering og gjennomføring Del 2: Nåsituasjonsbeskrivelse

Detaljer

Grimstad kommune. Kostnadsgjennomgang. Statusrapport om bruk av ressursene sammenlignet med andre kommuner

Grimstad kommune. Kostnadsgjennomgang. Statusrapport om bruk av ressursene sammenlignet med andre kommuner Grimstad kommune Kostnadsgjennomgang Statusrapport om bruk av ressursene sammenlignet med andre kommuner Grimstad kommune Kostnadsgjennomgang Statusrapport for bruk av ressursene sammenlignet med andre

Detaljer

Drammen kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2012 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT

Drammen kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2012 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT Drammen kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 20 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 16. august 20 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Bamble kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2011 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 01.02.13

Bamble kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2011 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 01.02.13 Bamble kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 1.2.13 Oppdragsgiver: Bamble kommune ved rådmannen Rapport nr.: 7999 Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG RANDABERG KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Rapport Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Bø/Oslo, 6. august 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med

Detaljer

Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og omsorg

Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og omsorg FORVALTNINGSREVISJON Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og omsorg Agdenes kommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Agdenes kommunes kontrollutvalg

Detaljer

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORSAND KOMMUNE AUGUST 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Drifts- og resultatanalyse av pleie- og omsorgstjenestene i Bjugn kommune

Drifts- og resultatanalyse av pleie- og omsorgstjenestene i Bjugn kommune Drifts- og resultatanalyse av pleie- og omsorgstjenestene i Bjugn kommune Audun Thorstensen, Trine Riis Groven, Ernst & Young 1. Om prosjektet 2. Oppsummering/funn 3. Overordnede analyser Innhold 1. Økonomiske

Detaljer

Budsjett- og økonomistyring i helse og omsorg Moss kommune

Budsjett- og økonomistyring i helse og omsorg Moss kommune Budsjett- og økonomistyring i helse og omsorg Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 4. mai 2015 Østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 4 2 INNLEDNING... 6 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Frogn Kommune. Kostnadsgjennomgang. Frogn kommune. Rådmannen RAPPORT

Frogn Kommune. Kostnadsgjennomgang. Frogn kommune. Rådmannen RAPPORT Frogn Kommune Frogn kommune Kostnadsgjennomgang Rådmannen RAPPORT 28. oktober 212 Kostnadsgjennomgang KOSTRA tall for 2 Dataleverandør Agenda Kaupang Rapportens tittel Ansvarlig Kvalitetssikret av Kostnadsgjennomgang

Detaljer

Omstruktureringstiltak

Omstruktureringstiltak Halden kommune Omstruktureringstiltak Delrapport barnehage, undervisning, SFO og administrasjon RAPPORT 16. oktober 2014 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Halden kommune

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 Innhold INNLEDNING.......2 TYPER NØKKELTALL... 2 KOMMUNEGRUPPER... 3 DEMOGRAFI OG ØKONOMISKE NØKKELTALL... 5 BEFOLKNINGSDATA...

Detaljer

ENHETSKOSTNADER I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER

ENHETSKOSTNADER I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER BEREGNING AV ENHETSKOSTNADER I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER GRUNNLAG FOR VURDERING AV KOSTNADER OG KVALITET FORORD I årene som kommer blir det flere som blir gamle og flere som vil trenge ulike former for

Detaljer

Drammen kommune. 08.10.2013 Svein Lyngroth

Drammen kommune. 08.10.2013 Svein Lyngroth Drammen kommune 08.10.2013 Svein Lyngroth Evalueringsmetode Ulike metoder gir ulike perspektiver og svar Vår modell kontra ASSS evalueringen KOSTRA justert for behov basert på KRD sitt delkriteriesett

Detaljer

Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten

Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten Volda kommune AUDUN THORSTENSEN/INGVILD VARDHEIM (TELEMARKSFORSKING) TOR ERIK BAKSÅS/GEIR IDAR HOLTE (ERNST & YOUNG), TF-notat nr. 38 2012 Tittel: Evaluering av

Detaljer

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7 1 2 Innledning Dette er en kortfattet sammenligning av regnskap, ressursbruk og resultater fra 2010 i de 10 største kommunene i Norge. På 20 sider får du noen smakebiter av en større rapport laget av KS

Detaljer

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025 2015-2025 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Side 2 Strategisk helse- og omsorgsplan Forord Strategisk helse og omsorgs plan med delplaner for 2015-2025 erstatter omsorgsplan 2010-2019 og er den

Detaljer

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter En undersøkelse av beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av Kvenvær omsorgssenter Hitra kommune Desember 2008 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN... 4 2 PROBLEMSTILLING, METODE OG DATAINNSAMLING... 4 2.1 Problemstilling...

Detaljer

Kommunenes utfordringer i samhandlingsreformen innspill til diskusjon

Kommunenes utfordringer i samhandlingsreformen innspill til diskusjon Kommunenes utfordringer i samhandlingsreformen innspill til diskusjon Hvilke tiltak/utviklingsprosjekter bør kommunen iverksette for å møte utfordringene i samhandlingsreformen Delrapport - Akershus fylke

Detaljer

Oslo, 8. august 2012. Kostnader og gevinster knyttet til bestiller-utfører-modellen

Oslo, 8. august 2012. Kostnader og gevinster knyttet til bestiller-utfører-modellen Oslo, 8. august 2012 Kostnader og gevinster knyttet til bestiller-utfører-modellen Innhold Forord... 1 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn og formål... 5 3 Om bestiller-utfører-modellen... 11 4 Beskrivelse av

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gjennomgang av Hjemmetjenesten i Vestby kommune Oslo, 26. november 2014

Forvaltningsrevisjon Gjennomgang av Hjemmetjenesten i Vestby kommune Oslo, 26. november 2014 Forvaltningsrevisjon Gjennomgang av Hjemmetjenesten i Oslo, 26. november 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76 - LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020 1 Side76 Jeg velger meg april Jeg velger meg april I den det gamle faller, I den det ny får feste; Det volder litt rabalder,

Detaljer

ANALYSE OG TILTAKSPLAN FOR FREMTIDENS OMSORGSTJENESTER FOR ELDRE 2010 2030

ANALYSE OG TILTAKSPLAN FOR FREMTIDENS OMSORGSTJENESTER FOR ELDRE 2010 2030 FROGN KOMMUNE ANALYSE OG TILTAKSPLAN FOR FREMTIDENS OMSORGSTJENESTER FOR ELDRE 2010 Innholdsfortegnelse DEL 1. INNLEDNING 4 1.1 BAKGRUNN 4 1.2 SAMMENDRAG 6 DEL 2. STATUS DAGENS TJENESTENIVÅ 7 2.1 SØKNADSKONTORET

Detaljer

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 1 PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 DETTE ER HØRINGSUTKASTET Send evt innspill og lignende til e-postadresse: christian.rokkestad@lebesby.kommune.no innen 24.05.10 eller pr post innen

Detaljer

Tjenesteanalyse for pleie- og omsorgstjenestene i Modum kommune 2011

Tjenesteanalyse for pleie- og omsorgstjenestene i Modum kommune 2011 Tjenesteanalyse for pleie- og omsorgstjenestene i Modum kommune 2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Ressursanalyse... 4 2.1 Prioritering... 4 2.2 Dekningsgrad... 4 2.3 Produktivitet... 5 2.4

Detaljer

Tjenesteanalyse for pleie- og omsorgstjenestene i Marker kommune

Tjenesteanalyse for pleie- og omsorgstjenestene i Marker kommune Tjenesteanalyse for pleie- og omsorgstjenestene i Marker kommune RAUS GLEDE UTVIKLING Tre ord som symboliserer Marker bo- og servisesenter, som viser hva vi som jobber der står for. Innholdsfortegnelse

Detaljer