Gjennomgang av organisering og ledelse i Stange kommunes helse og omsorgstjenester. Rapport 13. juni 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjennomgang av organisering og ledelse i Stange kommunes helse og omsorgstjenester. Rapport 13. juni 2014"

Transkript

1 Gjennomgang av organisering og ledelse i Stange kommunes helse og omsorgstjenester Rapport 13. juni 2014

2 Innholdsfortegnelse Del 1: Prosjektets formål, organisering og gjennomføring Del 2: Nåsituasjonsbeskrivelse Befolkning, demografi og befolkningsvekst Utgiftsnivå, dekningsgrader og kostnader pr bruker Tjenestestrukturen Beskrivelse av nåsituasjonen i hver virksomhet med vekt på organisering, personalmessige forhold og økonomi Del 3: Vurderinger Del 4: Forslag til tiltak Videre prosess 1

3 Del 1: Prosjektets formål, organisering og gjennomføring - 3 -

4 Bakgrunnen for og formålet med prosjektet Rådmannen i Stange har ved flere anledninger påpekt at det er nødvendig å skape handlingsrom i økonomien framover. Ut fra den økonomiske situasjonen som avtegner seg i saldering av budsjett er det tydelig at arbeidet med omstillingstiltak må iverksettes snarest. Rådmannen ønsker gjennom en endringsprosess å skape en robust organisasjon hvor det er fokus på: Fleksibilitet Effektivitet Faglighet Oppdraget gjennomføres som en involverende prosess, hvor virksomhetslederne (gjennom deltakelse i prosjektgruppen) deltar i alle faser Prosjektets faser 1) Oppstart 2) Kartlegging 3) Analyse 4) Forslag til tiltak/ leveranse 5) Implementering Utarbeide prosjektmandat Oppstartsmøter med avklaring og avgrensninger Definere databehov og kilder Innhente relevant informasjon om organisering og bemanning Gjennomføring av intervju Analyse fra datainnsamlingen Beskrivelse av framtidige utfordringer Foreløpige anbefalinger til tiltak Utarbeidelse av rapport som kan danne et godt beslutningsgrunnlag for en effektiv organisering av tjenestene innen helse og omsorg Bistand til implementering av vedtatte endringer Avklare gjennomføring av datainnsamlingen Deloitte AS

5 Prosjektgruppens arbeid med endringsledelse løper parallelt med kartleggings- og analysearbeidet Møte 1 Trinn 1-3 Møte 2 Trinn 4-6 Møte 3 Trinn 7-8 Coaching Definisjon og avklaring av mandat for prosjekt-gruppen Definere oppgaver og ansvar Presentasjon av Kotters 8 trinn til strategisk endring Forberedelse til trinn 1-3 Prosjektgruppen forbereder seg på gjennomgang av trinn 1-3 og tar stilling til spørsmål for de aktuelle trinnene Kapittel 1-3 med spørsmål diskuteres i plenum, og sees opp mot sentrale utfordringer i hver virksomhet Forberedelse til trinn 4-6 Prosjektgruppen forbereder seg på gjennomgang av trinn 4-6 og tar stilling til spørsmål for de aktuelle trinnene (se vedlegg) Kapittel 4-6 med spørsmål diskuteres i plenum, og sees opp mot sentrale utfordringer i hver virksomhet Forberedelse til trinn 7-8 Prosjektgruppen forbereder seg på gjennomgang av trinn 7-8 og tar stilling til spørsmål for de aktuelle trinnene (se vedlegg) Coaching i Kotters 8. trinn med vekt på kapittel 7-8 Presentasjon av og eksempler på verktøy som kan være med å skape gode arbeidsprosesser Anbefaling og forslag til en god prosess og veien videre Møte 1 Trinn 1-3 Møte 2 Trinn 4-6 Møte 3 Trinn 7-8 Coaching Kl Kl Kl Avklares Deloitte AS

6 Del 2: Nåsituasjonsbeskrivelse

7 Dokumentasjon som inngår i nåsituasjonsbeskrivelsen Mål, visjoner og verdier for helse- og omsorgssektoren Vedtatt budsjett for 2014 Politiske vedtak og andre lokale styringsdokumenter som legger føringer for drift og utvikling av helse- og omsorgstjenestene Organisasjonskart over hele helse- og omsorgstjenestene og organisasjonskart for hver virksomhet Antall årsverk i hver avdeling i virksomhet pr Eksempel på stillingsbeskrivelser og/eller arbeidsbeskrivelse av lederes/fagpersoners ansvarsområder: Flytdiagram/prosesskart som viser sentrale prosesser Statistikk over innvilgede vedtak om praktisk bistand og hjemmesykepleie i hver avdeling i helsehjelp i hjemmet pr Registrert utført tid til praktisk bistand og hjemmesykepleie i hver avdeling i helsehjelp i hjemmet i januar 2014 Rutiner for behovsvurdering og kriterier for tildeling av tjenester Rutiner for mottak av utskrivningsklare pasienter Avsluttet regnskap for 2012 og

8 Nåsituasjonsbeskrivelsen av helse- og omsorgstjenesten i Stange kommune er også basert på intervjuer med ledere, medarbeidere og tillitsvalgte i virksomhetene Intervjuobjekter: Kommunaldirektør Økonomisjef Ansvarlig tjenesteenheten Virksomhetsledere, avdelingsledere og medarbeidere ved følgende virksomheter: Stange helse- og omsorgssenter Ottestad helse- og omsorgssenter Helsetjenester i hjemmet Lille Kjonerud bofelleskap Tjenester for funksjonshemmede Barn og familie Helse- og rehabilitering NAV Hovedverneombud og tillitsvalgte Gruppeledere fra arbeidet med helse- og omsorgsplanen - 8 -

9 Kartlegging av arbeidsprosessene i helsetjenester i hjemmet Bilder fra kartleggingen av nåsituasjonen i helsetjenester i hjemmet 9

10 Befolkning, demografi og befolkningsvekst

11 Eldrebefolkningen i Stange kommune øker betraktelig etter 2020 Befolkningsutvikling i Stange kommune ( ), med SSBs framskrivingsalternativ middel nasjonal vekst, indeksert slik at 2013 = Total estimert befokningsvekst Den estimerte befolkningsveksten er basert på SSB sitt MMMM-estimat fra Forventet befolkningsvekst i antall personer fra er personer, tilvarende en total vekst på 11,2 %. Innbyggere totalt 0-66 år år 80 + år Antallet eldre over 67 år i Stange øker med ca personer i perioden fram til 2030 Antallet eldre over 80 år I Stange øker med ca. 500 personer i perioden fram til

12 Utgiftsnivå, dekningsgrader og kostnader pr bruker for pleie - og omsorgstjenestene i Stange

13 Kartleggingen av kostnadsbildet for helse- og omsorgstjenestene er basert på KOSTRA-data: - følgende funksjoner dekker pleie- og omsorgstjenestene KOSTRA-funksjon 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon Sykepleie og andre pleietjenester i institusjon Andre driftskostnader knyttet til institusjon Utskrivningsklare pasienter Vaskeri Kjøkken KOSTRA-funksjon 254 Helse og omsorgstjenester til hjemmeboende Helsetjenester i hjemmet, herunder sykepleie, psykisk helsetjeneste og tjenester for funksjonshemmede (TFF) Praktisk bistand, daglige gjøremål og opplæring i daglige gjøremål Brukerstyrt personlig assistent Avlastning utenfor institusjon, herunder privat avlastning Omsorgslønn Kostnader til drift av institusjonslokaler finnes på en egen funksjon, 261, og er tatt ut i fremstillingene av tallene for helse- og omsorgstjenestene. Funksjon 253 endret i 2013 navn fra «Bistand, pleie, omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede». Funksjon 254 endret i 2013 navn fra «Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende». Hjemmebaserte tjenester omfatter alle tjenester som ytes til brukere som bor i eget hjem, også når eget hjem er en omsorgsbolig med fast bemanning eller en bolig for utviklingshemmede brukere. 13

14 Kartleggingen av kostnadsbildet for helse- og omsorgstjenestene er basert på KOSTRA-data: følgende funksjoner dekker helsetjenestene KOSTRA-funksjon Forebygging, helsestasjon, skolehelsetjeneste All helsestasjonstjeneste, også helsestasjon for innvandrere, Skolehelsetjeneste Helsestasjonstjeneste Jordmortjeneste og svangerskapskontroll KOSTRA-funksjon Forebyggende arbeid Miljørettet helsevern, bedriftshelsetjeneste og annet forebyggende arbeid etter kommunehelseloven. Helsestasjon for eldre KOSTRA-funksjon Diagnose, behandling, rehabilitering Utgifter til allmennmedisin: Kommunale legekontor, inkludert sykepleiere og annet personell på helsesenter/legekontor Legevakt Turnusleger, for eksempel tilskudd og utgifter til veiledning Fysioterapi, med avtale og kommunalt ansatte i fysioterapipraksis Ergoterapi Formidling av hjelpemidler ekskl. arbeidsinnsats knyttet til vurdering/utplassering av hjelpemidler 14

15 Netto driftsutgifter til pleie og omsorg, Stange kommune Netto driftsutgifter til PLO i institusjoner Netto driftsutgifter, tjenester til hjemmeboende brukere Netto driftutgifter til aktivitsering Om tallene Netto driftsutgifter er driftsutgiftene, fratrukket driftsinntekter som øremerkede tilskudd fra staten eller andre direkte tilskudd. Netto driftsutgifter er et uttrykk for utgiftene som kommunen selv må dekke ved bruk av rammetilskudd og skatteinngang (frie inntekter). Netto driftsutgifter er en indikator på hvor stor andel av kommunens frie inntekter et område krever, og dermed hvordan kostnadsvekst på området påvirker det økonomiske handlingsrommet. Kostnadene til aktivisering er en beregnet størrelse, basert på de andre tallene for netto driftsutgifter. Netto driftsutgifter til helse- og omsorg har økt med 15,2 % mellom Den største kostnadsøkningen er i tjenester til hjemmeboende brukere som har hatt en økning på 20 %, mot pleie og omsorgstjenester til brukere i institusjoner som har hatt en vekst på 8,6 % Kilde: KOSTRA funksjon 253 og 254, netto driftsutgifter til drift av institusjonslokaler er ikke inkludert. Utgifter til aktivisering er beregnet. 15

16 Stange har høyere netto driftsutgifter til helse og omsorg pr. innbygger enn KOSTRA gruppe 11 og landet uten Oslo Netto driftsutgifter til PLO i institusjoner pr. innbygge Netto driftsutgifter, tjenester til hjemmeboende brukere Netto driftsutgifter til aktivisering pr. innbygger Stange kommune KOSTRA gruppe 11 Landet uten Oslo Kilde: KOSTRA funksjon 253 og 254, netto driftsutgifter til drift av institusjonslokaler er ikke inkludert. Utgifter til aktivisering er beregnet 16

17 Stange har høyere netto driftsutgifter pr. mottaker av tjenestene enn KOSTRA gruppe 11 og Landet uten Oslo Netto driftsutgifter til PLO pr. mottaker totalt Netto driftsutgifter til PLO i institusjon pr. beboer Netto driftsutgifter hjemmetjenester pr. mottaker Stange kommune KOSTRA gruppe 11 Landet u. Oslo Kilde: KOSTRA funksjon 253 og 254, netto driftsutgifter til drift av institusjonslokaler er ikke inkludert. Funksjon 253 inneholder betaling for utskrivningsklare pasienter. For Stange kommune også TFF. 17

18 Tall fra KS sin nøkkeltallsrapport for pleie og omsorg i Hedmark fylke for 2013 tilsier at det er brukerne under 67 år som er kostnadsdrivende i helse- og omsorgstjenestene 18

19 Tall fra KS sin nøkkeltallsrapport for pleie og omsorg i Hedmark fylke for 2013 tilsier at andelen timer pr. bruker over 67 år i hjemmetjenesten er relativt lav i Stange 19

20 Tilbudet til funksjonshemmede (TFF og LKB) utgjorde 53 % av utgiftene til KOSTRA-funksjon 254, Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende i % 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2012 Helsehjelp i hjemmet og omsorgsboliger Tjenester til funksjonshemmede Psykisk helsearbeid Annet Om tallene Funksjon 254 i KOSTRA inneholder alle tjenester som ytes til brukere som bor i eget hjem, også når eget hjem er en omsorgsbolig med fast bemanning eller en bolig for funksjonshemmede. KOSTRA gir ingen opplysninger om hvordan disse utgiftene fordeler seg mellom brukergruppene. I tabellen nedenfor er det synliggjort hvordan kostandene knyttet mot funksjon 254 fordeler seg i regnskapet til Stange kommune: Helsehjelp i hjemmet og omsorgsboliger (inkludert brukerstyrt personlig assistanse) og utgjorde 37 % i 2013 Tilbudet til funksjonshemmede dekker tjenestene i TFF og Lille Kjonerud og utgjorde 53% i Psykisk helsearbeid inkluderer koordinator for barn og unge og utgjorde 9 % i 2013 Stange kommune organiserer deler av arbeids- og aktivitetstilbudet til funksjonshemmede (KOSTRA- funksjon 234) innenfor rammene av botilbudet i TFF og Lille Kjonerud (som føres på KOSTRA- funksjon 254). Dette er en medvirkende årsak til at utgiftene til KOSTRA-funksjon 254, Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende, blir høyere i Stange enn i kommuner som fører hele sitt arbeids- og aktivitetstilbud på KOSTRA- funksjon 234.

21 Stange kommune har dekningsgrader på nivå med resten av landet Det observeres en liten nedgang i dekningsgraden i alle tjenester, på tross av økende kostnader. Dekningsgrader 80 + år i Stange Dekningsgrad hjemmetjenester pr år Dekningsgrad institusjon pr år Dekningsgrad sykehjem pr år Dekningsgrader i hjemmetjenesten % ,9 34,2 33, ,0 16,3 17,1 16,6 16,8 16,

22 Prosent Dekningsgraden av sykehjemsplasser til befolkningen over 80 år er i dag 16,32 %. Den vil reduseres til 10,69 % i 2030 hvis dagens antall plasser opprettholdes Dekningsgrad sykehjemsplasser 80 år Den største reduksjonen skjer etter 2020, når personer som er født fom.1940 passerer 80 år. Dersom dagens dekningsgrader på sykehjem opprettholdes, tilsvarer det en økning på 87 plasser i forhold til dagens nivå, (250 plasser i 2030, mot 163 i 2013) Kilde: SSB/KOSTRA 22

23 Prosent Dekningsgraden for hjemmetjenester for befolkningen over 80 år er i dag 33,13 %. Den vil reduseres til 21,70 % i 2030 hvis dagens dekningsgrader opprettholdes Dekningsgrad hjemmetjeneste 80 år Dersom dagens dekningsgrader i hjemmetjenesten opprettholdes, tilsvarer det en økning på 174 brukere i forhold til dagens nivå, (505 brukere i 2030 mot 331 brukere i 2013). I tråd med føringene i Samhandlingsreformen, må det forventes at økningen i behovet for sykehjemsplasser må erstattes med økt bruk av hjemmetjenester til hjemmeboende personer over 80 år. Kilde: SSB/KOSTRA 23

24 Oppsummering og vurderinger av utgiftsnivå, dekningsgrader og kostnader pr bruker innenfor pleie og omsorgstjenestene (KOSTRA- funksjon 254, 253 og 234) KOSTRA- tallene for Stange viser at kommunens utgifter til pleie- og omsorgsformål er høyere enn i sammenligningskommunene, og at det har vært en kraftig utgiftsøkning de siste tre årene. Tallene indikerer følgende sammenhenger og årsaker: Stanges dekningsgrader er på nivå med resten av landet. Dette indikerer at høye kostnader pr mottaker/beboer betyr mer for et høyt utgiftsnivå enn antallet tjenestemottakere. Stange har relativt høye netto driftsutgifter til helse- og omsorgstjenester i hjemmet, og ligger høyere enn KOSTRA gruppe 11 og landet uten Oslo både pr. innbygger og pr. mottaker av tjenesten. Utgiftene innenfor tilbudet til funksjonshemmede (TFF og LKB) utgjør en større del av netto driftsutgifter til helse- og omsorgstjenester i hjemmet enn det vi normalt finner i andre kommuner. Andelen ligger normalt rundt 45 % av de totale utgiftene til KOSTRA-funksjon 254 (helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende til hjemmeboende). I Stange er andelen som går til funksjonshemmede 53 %. En medvirkende årsak til at andelen er så høy er at Stange kommune organiserer deler av arbeidsog aktivitetstilbudet til funksjonshemmede (KOSTRA- funksjon 234) innenfor rammene av botilbudet i TFF og Lille Kjonerud (som føres på KOSTRA- funksjon 254). Stange har høyere netto driftsutgifter pr. mottaker av tjenestene enn KOSTRA gruppe 11 og Landet uten Oslo. Dette gjelder både beboere i institusjon og brukere i helse- og omsorgstjenester i hjemmet KS sin nøkkeltallsrapport for pleie og omsorg i Hedmark fylke for 2013 tilsier at det tilbudet til brukere under 67 år som er driver kostnadene pr tjenestemottaker og de samlede utgiftene for helse- og omsorgstjenestene opp. Den samme rapporten viser at kostnadsnivået pr hjemmetjenestebruker over 80 år er lavt. Dette kan tyde på at tjenestetilbudet til denne brukergruppen er mer beskjedent enn i andre kommuner, noe som kan bidra til å øke presset på institusjonsomsorgen. 24

25 Utgiftsnivå for helsestjenestene i Stange

26 Stange har moderate utgifter til helsetjenester, totalt sett Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenester (232, 233, 241) pr. innbygger Netto driftsutg. helsestasjons- og skolehelsetjeneste Netto driftsutg. annet forebyggende helsearbeid Netto driftsutg. diagnose, behandling re-/habilitering Stange kommune KOSTRA gruppe 11 Landet u. Oslo

27 Stanges utgifter til forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste er høye, mens utgiftene til diagnose, behandling og re-/habilitering, er lave Funksjon 232, Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste Funksjon 241, Diagnose, behandling, re-/habilitering Stange KOSTRA Gruppe 11 Landet u. Oslo 0 Stange KOSTRA Gruppe 11 Landet u. Oslo Funksjon 233, Annet forebyggende helsearbeid Stange -4 KOSTRA Gruppe 11 Landet u. Oslo Lave netto driftsutgifter til forebyggende helsearbeid skyldes en feilføring i KOSTRA. 27

28 Oppsummering og vurderinger av utgiftsnivå innenfor helsetjenestene (KOSTRAfunksjon 232, 233 og 241) KOSTRA- tallene for Stange viser at kommunens totale utgifter til helseformål er på nivå med landsgjennomsnittet og lavere enn i kommunegruppe 11. Stange har høyere netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste (funksjon 232) enn kommunegruppe 11 og landet utenom Oslo. Utgiftsøkningen for perioden er langt sterkere i Stange enn i kommunegruppen og landsgjennomsnittet. Stange har lavere netto driftsutgifter til diagnose, behandling og re-/habilitering (funksjon 241), enn kommunegruppe 11, og ligger omtrent på nivå med gjennomsnittet for landet utenom Oslo i Stange framstår med betydelig lavere netto driftsutgifter til annet forebyggende helsearbeid enn kommunegruppe 11 og landet utenfor Oslo. Dette skyldes en feilføring i KOSTRA. Blant annet skulle 1,8 mill NOK, knyttet til helsestasjonstjenester for flyktninger, beredskap og kommuneoverlege vært ført på denne funksjonen i

29 Utgiftsnivå for barneverntjenestene i Stange

30 Stanges netto driftsutgifter pr. innbygger til barnevern er moderate, sammenlignet med kommunegruppen og landsgjennomsnittet ( KOSTRA-funksjon 244, 251 og 252) Barnevernstjeneste Barnevernstiltak, barnet ikke plassert av barnevernet Barnevernstiltak, barnet plassert av barnevernet Stange kommune KOSTRA Gruppe 11 Landet u. Oslo 30

31 Oppsummering og vurderinger av utgiftsnivå innenfor barnevern Stange kommune har lavere netto driftsutgifter pr. innbyggere til barnevern enn kommunegruppe 11 og landsgjennomsnittet. Stanges utgifter til barnevern i 2013 lå nesten 20 % lavere enn i landet for øvrig (målt i utgifter pr innbygger). I likhet med kommunegruppen og landsgjennomsnittet har Stanges utgifter til barnevern økt betraktelig de siste tre årene Stange har imidlertid lavere utgifter til barneverntjenester (funksjon 244), tiltak i hjemmet (funksjon 251) og tiltak utenfor hjemmet (funksjon 252) enn kommunegruppen og gjennomsnittet for landet 31

32 Om betydningen av statlige tilskudd Stange kommune har mange funksjonshemmede brukere. Dette er til dels en følge av at kommunen tidligere var vertskommune. Stange mottar i dag tre ulike typer statlige tilskudd rettet mot denne brukergruppen: vertskommunetilskudd, tilskudd til psykisk utviklingshemmede og tilskudd til ressurskrevende tjenester. Antallet funksjonshemmede brukere som Stange mottar tilskudd for er så høyt at dette påvirker kommunens inntekter sterkt For 2014 er det innrapportert et grunnlag som tilsvarer 156 mill NOK i tilskudd, fordelt slik: 81 mill til ressurskrevende tjenester 49 mill til brukere med diagnosen psykisk utviklingshemning 25 mill til vertskommunetilskudd Praksis i Stange er at tilskuddene legges inn i sektorens rammetilskudd og fordeles på virksomhetene. Denne praksisen medfører at det ikke er direkte sammenheng mellom ressursinnsatsen i virksomheten som utløser tilskuddene og de beløp som tilbakeføres til virksomhetene gjennom fordelingen av rammetilskuddet. Staten gir ingen klare retningslinjer på hvordan disse tilskuddene skal budsjetteres og føres regnskapsmessig. Det er ulik praksis mellom kommuner, særlig når det gjelder tilskuddet til ressurskrevende tjenester. Dette påvirker også framstillingen av kommunenes netto driftsutgifter. I Stange er det ulike oppfatninger om hvordan tilskuddene bør føres for å gi et mest mulig korrekt bilde av det reelle kostnadsnivået i tjenestene. Vi har i analysene foran brukt Stanges offisielle KOSTRA- tall, basert på en regnskapsmessig føring av tilskuddene som beskrevet ovenfor. 32

33 Tjenestestrukturen i Stange Del 2: nåsituasjonsbeskrivelser

34 Tjenestekjeden i henhold til BEON-prinsippet (eksempel) Trygghetsalarm Servicesenter Forebyggende tiltak Hjemmehjelp Arbeid, aktivitetstilbud for funksjonshemmede Dagsenter for eldre Ambulerende vaktmester Rehabilitering Brukerstyrt personlig assistanse Omsorgslønn Sykehjem langtid, spesialplass Sykehjem langtid, ordinær plass Sykehjem korttid, avlastning/opptrening Omsorgsbolig med heldøgns omsorg Omsorgsboliger med hjemmetjenester/trygdeboliger Hjemmesykepleie, fysio-/ergoterapi og miljøarbeidstjenester Tjenestekjeden i Stange er kartlagt med sikte på å avdekke om den utformet i henhold til BEON-prinsippet 34

35 Tjenestestruktur for eldre over 67 år Tjenestestrukturen i 2013 Langtid ordinær Plasser 95 Langtid skjermet Plasser 41 Korttidsplass ordinær Plasser 21 Kortidsplass rehab Plasser 8 Korttidsplass lindrende Plasser 4 Korttidsplass utredning Plasser 2 Tilpassede boliger med heldøgns bemanning Leiligheter 20 Tilpassede boliger med fast tilknyttet bemanning Leiligheter Tilpassede boliger uten fast bemanning Leiligheter 135 Omsorgslønn Brukere 12 Brukerstyrt personlig assistanse Brukere 4 Hjemmesykepleie Brukere 404 Dagtilbud ( inkludert tilbud til demente) Brukere 36 Dagtilbud spesielt tilrettelagt for demente Brukere 16 Praktisk bistand Brukere 265 Matombringing Brukere 131 Fysioterapi, innkludert grupper Brukere 46 Ergoterapi Brukere 61 Trygghetsalarm Brukere 94 Aktivitetssenter Forebyggende hjemmebesøk Brukere Innbyggere Andre tjenester - Ambulerende rehabilitering Brukere 2 Andre tjenester - Frisklivstjeneste Brukere Andre tjenester - Demensutredning Brukere 20 Utviklingen frem mot 2030 Tjenestestrukturen er rapportert pr Det er forventet en sterk vekst i eldrebefolkningen i Stange frem mot En jevnt økning i antall mellom 67-79, men og en brå vekst etter 2020 i antall personer over 80 år. Dersom dagens tildelingspraksis videreføres, og en like stor andel av eldre over 67 skal motta tjenester fra kommunen, vil det gi behov for en økning i samtlige av tilbudene. Det estimerte behovet for hver tjeneste er: 142 ordinære langtidsplasser og 112 øvrige plasser på sykehjem en økning på 82 plasser i forhold til dagens nivå 30 tilpassede boliger med heldøgns bemanning (økning på 10 plasser) 202 tilpassede boliger uten fast bemanning (økning på 67 plasser) Tilbud til 604 brukere i hjemmesykepleien (økning på 200 brukere) Tilbud til 396 mottakere av praktisk bistand (økning på 131 brukere) 35

36 Tjenestestruktur for funksjonshemmede år Tjenestestrukturen i 2013 Boliger med heldøgns omsorg/tilsyn egen kommune Plasser 59 Boliger med heldøgns omsorg/tilsyn annen kommune eller private (Grobunn) Plasser 5 Bofellesskap/samlokaliserte boliger med heldøgns bemanning Leiligheter Bofellesskap/samlokaliserte boliger med fast bemanning Leiligheter Bofellesskap/samlokaliserte boliger uten fast bemanning Leiligheter Miljøarbeidertjeneste på timesbasis Brukere 34 Avlastning i bolig Plasser Avlastning i familier Brukere 2 Avlastningsbolig i bolig kjøpt fra annen kommune Brukere Omsorgslønn Brukere 2 Brukerstyrt personlig assistanse Brukere Støttekontakt Brukere 47 Arbeids- og aktivitetstilbud (dag) Brukere 53 Arbeids- og aktivitetstilbud (kveld/helg) Brukere Aktivisering i egen kommune Brukere Fysioterapi Brukere Ergoterapi Brukere Transport Brukere Andre tjenester - vennligst spesifiser Brukere Andre tjenester - vennligst spesifiser Brukere Utviklingen frem mot 2030 Det er forventet at befolkningsveksten blant personer mellom vil bli betydelig lavere enn blant eldre. Den ulike vekstraten i aldersgruppen gjenspeiles i at presset på tjenestene for de yngre brukerne er lavere. Stange har i dag forholdvis mange funksjonshemmede brukere. Dette har til dels sammenheng med at kommunen tidligere var vertskommune, men det synes også å være en opphopning av funksjonshemmede i Stange som skyldes andre forhold. Dersom Stange kommune får en like stor andel funksjonshemmede i framtiden, og dagens tildelingspraksis videreføres, er det behov for en endring i noen av tilbudene. Spesielt er det estimerte behovet: 66 plasser i boliger med heldøgns omsorg, og 8 plasser (Grobunn), en økning på 8 plasser i forhold til dagens nivå Antall brukere i som benytter arbeids- og aktivitetstilbud vil øke til 59, en økning på 11,3 %. I tillegg til de tjenestemottakerne som her er tatt med, er det registrert 11 søknader om bolig /tjenester for personer over 18 år. 36

37 Tjenestestruktur for funksjonshemmede 0-17 år Tjenestestrukturen i 2013 Barnebolig Plasser 1 Miljøarbeidertjeneste på timesbasis (praktisk bistand) Brukere 13 Avlastning i bolig Plasser 9 Avlastning i familier (Avlastning utenfor institusjon) Brukere 24 Avlastningsbolig i bolig kjøpt fra annen kommune Plasser Omsorgslønn Brukere 20 Brukerstyrt personlig assistanse Brukere 6 Støttekontakt Brukere 26 Tilbud om tilrettelagt SFO med bemanning fra pleie og omsorg Brukere Fysioterapi Brukere 86 Ergoterapi Brukere 15 Transport Behov for bolig de neste 10 årene Brukere Brukere Andre tjenester - hjemmesykeplieie Brukere 2 Andre tjenester Brukere Stange kommune har kartlagt hvor mange funksjonshemmede ungdommer som vil ha behov for bolig med heldøgns bemanning når de flytter ut fra foreldrehjemmet. Dette dreier seg om 13 personer (født i 1995 eller tidligere) En av disse har 19 allerede søkt om bolig. Utviklingen frem mot 2030 Tjenestestrukturen er rapportert pr Dersom dagens dekningsgraden i tjenesten til funksjonshemmede barn og unge skal opprettholdes på nivå, vil det gi behov for endring i noen av tilbudene. Spesielt er det estimerte behovet: Antall brukere av miljøarbeidertjeneste på timebasis, antallet plasser i avlastningsbolig og brukere med brukerstyrt personlig assistanse er forventet å øke minimalt, med behov for kun en ekstra plass/tildeling i tjenesten. Antallet brukere av avlastning i familie, og antall vedtak om omsorgslønn er forventet å øke med to brukere. Antall brukere med behov for støttekontakt er forventet å øke til 29 personer. Vi ser største forventede økningen i behovet for fysioterapi, fra 86 til 96 brukere. Antallet mottakere av ergoterapi er forventet å øke med 2 brukere. Antallet plasser i barnebolig og brukere av hjemmesykepleie er forventet å forbli uendret. I tillegg til den økning som her er beskrevet er det registrert 13 ungdommer som vil ha behov for en bolig med heldøgns bemanning i nær framtid. 37

38 Tjenestestruktur for mennesker med nedsatt funksjonsevne i aldersgruppen år (utenfor TFF og LKB) Tjenestestrukturen i 2013 Boliger med heldøgns omsorg/tilsyn egen kommune Plasser 1 Boliger med heldøgns omsorg/tilsyn annen kommune eller private (Grobunn) Plasser 2 Bofellesskap/samlokaliserte boliger med heldøgns bemanning Leiligheter Bofellesskap/samlokaliserte boliger med fast bemanning Leiligheter Bofellesskap/samlokaliserte boliger uten fast bemanning Leiligheter Miljøarbeidertjeneste på timesbasis Brukere Avlastning i bolig Plasser Avlastning i familier Brukere 2 Avlastningsbolig i bolig kjøpt fra annen kommune Brukere Omsorgslønn Brukere 12 Brukerstyrt personlig assistanse Brukere 22 Støttekontakt Brukere 28 Arbeids- og aktivitetstilbud (dag) Brukere Arbeids- og aktivitetstilbud (kveld/helg) Brukere Aktivisering i egen kommune Brukere Fysioterapi Brukere 54 Ergoterapi Brukere 50 Transport Brukere Hjemmesykepleie Brukere 67 Praktisk bistand Brukere 56 Matombringing 16 Utviklingen frem mot 2030 Tjenestestrukturen er rapporter pr Det er forventet at befolkningsveksten blant personer mellom vil bli betydelig lavere enn blant eldre. Den ulike vekstraten i aldersgruppen gjenspeiles i at presset på tjenestene for de yngre brukerne er lavere. Stange har i dag forholdvis mange tjenestemottakere med nedsatt funksjonsevne i alderen 18-67år. Dersom Stange kommune får en like stor andel funksjonshemmede i framtiden, og dagens tildelingspraksis videreføres, er det behov for en endring i noen av tilbudene. Antallet personer med behov for BPA vil øke fra 22 til 24 brukere. Antallet personer med behov for støttekontakt vil øke fra 28 til 31 brukere. Antallet personer med behov for hjemmesykepleie vil øke fra 67 til 75 brukere. Antallet personer med behov for praktisk bistand vil øke fra 56 til 62 brukere. 38

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretariatet KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Trond Vangen, leder Trond Enemo, nestleder Anne-Grethe Henriksen Marit Tofastrud Vestli Steinar Kjeverud Gjøvik, 2. september 2015. J.nr./referanse:

Detaljer

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Helse- og omsorgsplan Østre Toten Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Spørsmål til deltakerne på møte Hva er ditt beste råd til kommunen for den videre utviklingen av tilbudet

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

Alta kommune. Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester

Alta kommune. Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester Alta kommune Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester Mandat for oppdraget Oppgaven har vært å bistå kommunen med å gi et bilde av struktur og kostnadsdrivere i PLO som grunnlaget

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Analyse av kostnadseffektiv drift innenfor pleie- og omsorgstjenestene. Skodje kommune. Vedlegg til rapport analyser. Deloitte AS. Oslo, 14.

Analyse av kostnadseffektiv drift innenfor pleie- og omsorgstjenestene. Skodje kommune. Vedlegg til rapport analyser. Deloitte AS. Oslo, 14. Analyse av kostnadseffektiv drift innenfor pleie- og omsorgstjenestene Skodje kommune Vedlegg til rapport analyser Deloitte AS. Oslo, 14. juni 2013 Innhold KOSTRA-analyse Sykefraværsanalyser Kartlegging

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne Tildelingskontoret Barnevern NAV sammen

Detaljer

Flere med brukerstyrt personlig assistent

Flere med brukerstyrt personlig assistent Flere med brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste til personer med nedsatt funksjonsevne hvor tjenestemottaker i stor grad selv bestemmer hvordan hjelpen skal ytes.

Detaljer

Budsjett 2016 Helse og velferd

Budsjett 2016 Helse og velferd Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe «Pleiefaktor sykehjem»

Rapport fra arbeidsgruppe «Pleiefaktor sykehjem» Rapport fra arbeidsgruppe «Pleiefaktor sykehjem» Sandnes Kommune Prosjekt omstilling og effektivisering i Levekår 2016 Sandnes kommune Innledning På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon er det behov

Detaljer

Drammen kommune. 08.10.2013 Svein Lyngroth

Drammen kommune. 08.10.2013 Svein Lyngroth Drammen kommune 08.10.2013 Svein Lyngroth Evalueringsmetode Ulike metoder gir ulike perspektiver og svar Vår modell kontra ASSS evalueringen KOSTRA justert for behov basert på KRD sitt delkriteriesett

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Rådmann Arne Sverre Dahl Helse og omsorgsplan Status Gjennomføring av tiltakene skjer i hht oppsatt framdriftsplan: September 2014: Oppstart

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Arbeidsgruppe for hjemmebaserte tjenester, miljøarbeidertjenesten og tildeling av tjenester.

Arbeidsgruppe for hjemmebaserte tjenester, miljøarbeidertjenesten og tildeling av tjenester. Arbeidsgruppe kommunereformen. Arbeidsgruppe for hjemmebaserte tjenester, miljøarbeidertjenesten og tildeling av tjenester. Gruppesammensetning: Finn Bergseth, leder POA Dovre, gruppeleder Marit Nyløkken,

Detaljer

Helse og omsorg for mestring av eget liv Gol kommunes helse og omsorgsplan for perioden 2014-2025

Helse og omsorg for mestring av eget liv Gol kommunes helse og omsorgsplan for perioden 2014-2025 Helse og omsorg for mestring av eget liv Gol kommunes helse og omsorgsplan for perioden 2014-2025 Rapport fra mars 2014: Nåsituasjon og beskrivelse av utfordringsbildet Innhold Prosjektbeskrivelse- formål,

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Bestillerenheten i Ringerike kommune

Bestillerenheten i Ringerike kommune Bestillerenheten i Ringerike Presentasjon for HOV 02.04.13 Organisering 04.04.2013 2 Organisering forts. Leder Merkantil (1) Sosialgruppe (4) Helsegruppe (4) Pasientkoordinator (1) Økonomi (2) 04.04.2013

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Gjennomgang av kostnadsrivere i PLO fra Agenda Kaupang.

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Gjennomgang av kostnadsrivere i PLO fra Agenda Kaupang. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2046-3 Arkiv: 201 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: AGENDA KAUPANG - GJENNOMGANG AV KOSTNADSDRIVERE I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015 Lindesnes kommune Vedlegg til Kommunedelplan for helse og omsorg 215-226 Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 215 1.1 Sammenlikning med sammenliknbare kommuner Lindesnes

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OMSORGSTJENESTEN SPØRSMÅL OM DELTAGELSE I FORSØK MED STATLIG FINANSIERING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OMSORGSTJENESTEN SPØRSMÅL OM DELTAGELSE I FORSØK MED STATLIG FINANSIERING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO IHB-15/11363-2 96544/15 21.10.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 10.11.2015 Innvandrerrådet 11.11.2015

Detaljer

En naturlig avslutning på livet

En naturlig avslutning på livet En naturlig avslutning på livet Mer helhetlig pasientforløp i samhandlingsreformen Palliativ omsorg, trygghet og valgfrihet http://www.ks.no Et prosjekt i samarbeid mellom Agenda Kaupang (hovedleverandør),

Detaljer

Heldøgnstilbud og andre boformer for eldre innbyggere mot 2040

Heldøgnstilbud og andre boformer for eldre innbyggere mot 2040 Nittedal kommune Heldøgnstilbud og andre boformer for eldre innbyggere mot 2040 Utredning av alternativer for fremtidig utvikling fakta og analyser Vedlegg til rapport R8923 Oppdragsgiver: Rapportnr.:

Detaljer

Kostra- iplos uttrekk for pleie- og omsorgtjenesten Steigen kommune er basert på kommunens rapportering juni 2014.

Kostra- iplos uttrekk for pleie- og omsorgtjenesten Steigen kommune er basert på kommunens rapportering juni 2014. Til effektiviseringsprosjektet i Steigen kommune v/ styringsgruppa Notat 11.desember 214. Kostra- iplos uttrekk for pleie- og omsorgtjenesten Steigen kommune er basert på kommunens rapportering juni 214.

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN

HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Helse og omsorgssektoren Budsjett 2015-735 mill 1000 årsverk ca 1400 ansatte 22 virksomheter/enheter (fra 1/1-16 19 virksomheter) Avdeling Omsorg Virksomheter 7 sykehjem Skudenes,

Detaljer

Omstruktureringstiltak HSO

Omstruktureringstiltak HSO Omstruktureringstiltak HSO RAPPORT 15. desember 2014 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret av: Halden kommune Omstruktureringstiltak Svein Lyngroth Bjørn Arthur

Detaljer

Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 2014

Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 2014 Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 214 Vi har tatt med samme utvalg som i analysen som er brukt for skole, men har lagt til Hurum

Detaljer

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 HSO-komiteen 4.juni 2013 Eva Milde Grunwald HSO-direktør 06.06.2013 NAV Senter for rusforebygging Psykiske helsetjenester Helsetjenesten

Detaljer

Informasjon om: Forsøksordning med statlige kriterier og finansiering av omsorgstjenester (SIO)

Informasjon om: Forsøksordning med statlige kriterier og finansiering av omsorgstjenester (SIO) Informasjon om: Forsøksordning med statlige kriterier og finansiering av omsorgstjenester (SIO) Bystyrekomité for Helse, sosial og omsorg Bystyrekomité for Oppvekst og utdanning 10. november 2015 11.11.2015

Detaljer

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes Kvæfjord kommune Notat Helse- omsorgssjefen Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 04.09.2015 2010/390-0 / G20 Marit Blekastad 77023336 Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet Bakgrunn for notatet er

Detaljer

Kongsberg kommune / Grafisk profil

Kongsberg kommune / Grafisk profil Erna Vebostad Seksjonsleder ved forvaltningsavdelingen Helse og omsorg ET KOMMUNALT UTGANGSPUNKT FOR PRIORITERING AV DEMENSOMSORG Kongsberg kommune / Grafisk profil Visning av elementer 31.10.12 Kongsberg

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Hvor er vi i dag? Veien videre - mulighet eller trussel? Diskusjon Knapp 3 helse og velferd Hvor er vi i dag? Befolkningsutvikling i Hvaler

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial. Foreløpige innspill 02.05.2013

Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial. Foreløpige innspill 02.05.2013 Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial Foreløpige innspill 02.05.2013 1. Investeringer forslag til tidsplan 2. Drift regneark 3. Kommentarer Kommentarer Forventninger til ny budsjettmal

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Gjennomgang helse og omsorg

Gjennomgang helse og omsorg Krødsherad kommune Gjennomgang helse og omsorg RAPPORT 21. mars 2014 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret av: Krødsherad kommune R8399 Ressursgjennomgang av

Detaljer

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal?

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? 12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? Snuoperasjon i Arendal. Hvordan ble medarbeiderne involvert og hva var begrunnelsen for å gjøre en så drastisk omlegging?

Detaljer

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser Midler til brukermedvirkning 1. Hvilket beløp bevilget kommunen til brukermedvirkning i organisert form i 2011? Vennligst oppgi svaret i 1000 kr Omfatter bevilgninger til organisasjoner for mennesker med

Detaljer

HØRINGSNOTAT OU-2012 LEVANGER KOMMUNE. Lederteamet i Distrikt Nesset-Frol

HØRINGSNOTAT OU-2012 LEVANGER KOMMUNE. Lederteamet i Distrikt Nesset-Frol HØRINGSNOTAT OU-2012 LEVANGER KOMMUNE Lederteamet i Distrikt Nesset-Frol Det vises til at rådmannen ønsker innspill på de strategiske og langsiktige løsningene. Lederteamet i Distrikt Nesset-Frol (Enhetsleder

Detaljer

NLK Gausdal Nord-Aurdal Oppland 37,7 34,6 41,4 35,4. Tjenester til hjemmeboende, andel av netto driftsutgifter til plo

NLK Gausdal Nord-Aurdal Oppland 37,7 34,6 41,4 35,4. Tjenester til hjemmeboende, andel av netto driftsutgifter til plo 1. Beskrivelse av tjenesten Hjemmetjenesten i NLK er lokalisert i 2 soner. Dokka og Torpa. Hjemmetjenesten Dokka har et budsjett på 17 683 500,-, mens Torpa har budsjett på 13 050 400,- Lønn faste stillinger

Detaljer

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI Å FJORD KOMMUNE SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI I HELSE OG VELFERD ÅFJORD KOMMUNE Arbeidsgruppen har bestått av: Gunnveig Årbogen Ugedal - gruppeleder

Detaljer

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/3398

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/3398 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/3398 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 30.09.2014 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonshemming 30.09.2014 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Omstillingsprosjektet - Delprosjekt Omlegging omsorgstjenesten

Omstillingsprosjektet - Delprosjekt Omlegging omsorgstjenesten Omstillingsprosjektet - Delprosjekt Omlegging omsorgstjenesten - Arbeidsgruppas rapport og innstilling, 11. juni -14 Omstillingsprosjektet Innledning: Arbeidet i korte trekk 1. Bakgrunn 2. Deltakere i

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 21 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn 21 Alta Bydelsnr Bydelsnavn Ansvarlig for innholdet i skjemaet

Detaljer

Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter ligger middels høyt (169,7% i 2010), omtrent på linje med alle de grupperinger vi sammenlikner med.

Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter ligger middels høyt (169,7% i 2010), omtrent på linje med alle de grupperinger vi sammenlikner med. Trendanalyse for pleie- og omsorgstjenesten i Leka Trendanalysen bygger på Leka sine KOSTRA-tall, framskrivning av befolkningen og Rune Devold AS s nøkkeltallsdatabase for kostnader i pleie- og omsorg

Detaljer

PRESENTASJON AV DISTRIKT SØR DRIFTSKOMITEEN 18.01.2012

PRESENTASJON AV DISTRIKT SØR DRIFTSKOMITEEN 18.01.2012 PRESENTASJON AV DISTRIKT SØR DRIFTSKOMITEEN 18.01.2012 ORGANISASJONSKART DISTRIKT SØR Enhetsleder Avd.leder Avd.leder Avd.leder Avd.leder Avd.leder Avd.leder Skogn helsetun Hj.tjensten Skogn Åsveien 7

Detaljer

Økonomistyring i HSO. Komitémøte 8.okt 2013

Økonomistyring i HSO. Komitémøte 8.okt 2013 Økonomistyring i HSO Komitémøte 8.okt 2013 14.10.2013 På jakt etter det økonomiske handlingsrommet i HSO Regnskapsanalyse 2010-2011-2012-2013 Benchmarking Kommunerapport for ASSS-nettverket, KS KOSTRA-rapport,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Råd for funksjonshemmede MØTEINNKALLING 13.03.2014/MSL Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi Slevigen innen torsdag 20.03.14 kl. 13.00 tlf.

Detaljer

Befolkningsutviklingen i Sortland kommune år år 90 år +

Befolkningsutviklingen i Sortland kommune år år 90 år + Befolkningsutviklingen i Sortland kommune 16 14 12 1 8 6 4 796 363 977 314 129 324 1426 48 1513 559 67-79 år 8-89 år 9 år + 2 85 11 86 83 89 211 215 22 225 23 Befolkningsutviklingen i Hadsel kommune 14

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 TILTAK ØKONOMI 2016 - HELSE-OG OMSORGSETATEN Helse og omsorgssjefens

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr 301 Bydelsnr 13 Ansvarlig for innholdet i skjemaet Tommy Grotterød E postadresse

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.01.2016 Eldrerådet 19.01.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2012/4263 Klassering: Saksbehandler: Ingeborg Laugsand og Iren Hovstein Haugen ORIENTERING OM AKTIVITET I TJENESTETILBUD

Detaljer

Tilleggsnotat til behandling av Styringsdokument 2015, Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015

Tilleggsnotat til behandling av Styringsdokument 2015, Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015 Tilleggsnotat til behandling av Styringsdokument 2015, Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015 Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Konsekvenser ved å ta ned sykehjemsplasser som et alternativ

Detaljer

Eldres Råd Møteprotokoll

Eldres Råd Møteprotokoll Eldres Råd Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 1. etg. v/heisen, rom 1068, Levanger Rådhus Dato: 27.08.2007 Tid: 10:00 11.30 Følgende medlemmer var tilstede: Sven Tangen, leder Inger Sandberg, nestleder

Detaljer

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg Årsrapport 2012 Bistand og omsorg Inderøy kommune Årsrapport 2012 1. Om resultatenheten Bistand og omsorg Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Per Arne Olsen Institusjon Heidi

Detaljer

Eidskog kommune. Koordinerende enhet og god koordinering.

Eidskog kommune. Koordinerende enhet og god koordinering. Eidskog kommune Koordinerende enhet og god koordinering. Tilsyn i 2006. Opplæringsplan innen habilitering og rehabilitering. IP-forum ble etablert. Eidskog og Kongsvinger søkte midler fra fylket. Utarbeidet

Detaljer

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Saksgang Utvalg Møtedato Eldrerådet 10.11.2014 Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

2011 andel til PLO av tot.regn

2011 andel til PLO av tot.regn 2011 andel til PLO av tot.regn Ringerike Fr.stad Sarpsborg Serie1 Moss Halden 29 30 31 32 33 34 35 36 37 2. tertialrapport Prognose på 630 mkr mot budsjett på 601 mkr Brutto lønn viser pr 2. tertial et

Detaljer

Kvalitet, struktur og tjenestenivå innenfor pleie- og omsorgstjenestene

Kvalitet, struktur og tjenestenivå innenfor pleie- og omsorgstjenestene Sør- Aurdal kommune Kvalitet, struktur og tjenestenivå innenfor pleie- og omsorgstjenestene Rapport prosjektgruppe 6, 18.11.08 Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT 4 2 PROSJEKTGRUPPENS SAMMENSETNING, PROSESSEN

Detaljer

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Helse- og omsorgstjenesten SØKER Navn:..................................................................... Egensøknad Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Generelt: Kommunen har

Detaljer

Tildelingskontor i Søndre Land kommune

Tildelingskontor i Søndre Land kommune Rapport pr november 2014 Undertittel eller rapportnummer el.l. Tildelingskontor i Søndre Land kommune Innholdsfortegnelse 1... 1 1 BAKGRUNN... 2 1.1 Mandat og oppnevning av arbeidsgruppe... 2 1.2 Gjennomføring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 047 Arkivsaksnr.: 15/131

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 047 Arkivsaksnr.: 15/131 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 047 Arkivsaksnr.: 15/131 RETNINGSLINJER FOR SAKSBEHANDLING - ANSVAR, MYNDIGHET OG SAMARBEID INNEN HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Rådmannens innstilling: Retningslinjer

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

Tinn kommune Helse- og omsorgsplan

Tinn kommune Helse- og omsorgsplan Tinn kommune Helse- og omsorgsplan Fra 2011 til 2020 Innhold 1 HELSE- OG OMSORGSPLANEN 5 1.1 DEFINISJON 5 1.2 BEREGNET BEHOV FOR TJENESTER 5 1.3 MÅL OG STRATEGIER 6 1.3.1 Kapasitet og prioritering innen

Detaljer

Dialogseminaret 2010 - Åre -

Dialogseminaret 2010 - Åre - Dialogseminaret 2010 - Åre - - utfordringer og muligheter for Innherred samkommune Levanger kommune den 19.02.2010 3 hovedutfordringer for helseområdet i kommunene ble til 4: Kapasitet (demografiutviklingen)

Detaljer

Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune.

Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune. Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune. Det er i sammenheng med høring hensiktsmessig å belyse noen momenter vedrørende ombygging av Tustna Sjukeheim til omsorgssenter og kjøkkentjenestens

Detaljer

Hva er KOSTRA? Rådgiver Arvid Ekremsvik

Hva er KOSTRA? Rådgiver Arvid Ekremsvik Hva er KOSTRA? KOmmune-STat-RApportering Foreløpige tall 15. mars Endelige tall 15. juni Sier mye om produktiviteten, lite om etterspørselen De ordinære tallene sier lite eller ingenting om kvaliteten

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 BUDSJETT HELSE OG SOSIAL 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Det opprettes 2 nye stillinger

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401128 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 28.08.2014 ØKONOMISK STATUS PR. JULI 2014 Sammendrag:

Detaljer

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER Foto: Connie Slettan Olsen Ørnes omsorgssenter Hovedetasjen består av: 1. Sykehjemsavdelingen 2. Øyeblikkelig hjelp og døgnopphold (ØHJD) 3. Tildelingskontoret 4. Hjemmetjenesten

Detaljer

Omsorgsplan 2015 Tjenestens innhold, fordeling og kvalitet. Laila Tingvold

Omsorgsplan 2015 Tjenestens innhold, fordeling og kvalitet. Laila Tingvold Omsorgsplan 2015 Tjenestens innhold, fordeling og kvalitet Laila Tingvold Kommuneundersøkelsen Besøk og intervju i 76 kommuner stratifisert etter region og størrelse Intervjuer med ledelsen i pleie- og

Detaljer

Forslag til ny helse og omsorgsplan. Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020

Forslag til ny helse og omsorgsplan. Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020 Forslag til ny helse og omsorgsplan Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020 Vi står ved et veivalg: Hvordan vil vi at framtidens helse og omsorgstjenester skal være? Hvordan ser framtiden

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Kostnadsnivået i omsorgstjenesten

Kostnadsnivået i omsorgstjenesten Ringerike kommune Kostnadsnivået i omsorgstjenesten Kostnadsdrivere og mulige strategiske valg RAPPORT 26..12 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret av: Ringerike

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/3641-37 30790/13 145 11.12.2013

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/3641-37 30790/13 145 11.12.2013 RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: KOMMUNESTYRET RÅDMANNEN Kopi: Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/3641-37 30790/13 145 11.12.2013 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 NOTAT VEDR. LØNNSUTGIFTER

Detaljer

Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene

Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene Særlige utfordringer i et kommunalt perspektiv Direktør Gudrun H Grindaker Kvalitet og utfordringer Helse- og omsorgstjenester. Hva er sykehjem i 2012?

Detaljer

TJENESTEOPTIMAL - TILTAKSFORSLAG FRA ARBEIDSGRUPPEN

TJENESTEOPTIMAL - TILTAKSFORSLAG FRA ARBEIDSGRUPPEN Arkivsaksnr.: 14/132-1 Arkivnr.: Saksbehandler: fagleder/utviklingskoordinator, Jenny Eide Hemstad TJENESTEOPTIMAL - TILTAKSFORSLAG FRA ARBEIDSGRUPPEN Rådmannens innstilling: Følgende tiltak gjennomføres

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 07.09.2011 21/11 27.09.2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 07.09.2011 21/11 27.09.2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201006048 : E: 027 F00 : Marianne Schwerdt m/flere Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 07.09.2011

Detaljer

Pleie og omsorg Iplos og KOSTRA

Pleie og omsorg Iplos og KOSTRA Pleie og omsorg Iplos og KOSTRA KS-K rapport 16/212 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Pleie og omsorg - overordnet 4 Befolkningsprognose for eldre frem til 23 4 Pleie- og omsorgstjenesten samlet 4

Detaljer

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Helse- og omsorgstjenesten SØKER Navn:.................................................................... Egensøknad Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Generelt: Kommunen har

Detaljer

HVORFOR TENKE HELT NYTT? V/ TORILL SKÅR

HVORFOR TENKE HELT NYTT? V/ TORILL SKÅR HVORFOR TENKE HELT NYTT? V/ TORILL SKÅR Demografiske endringer Hvordan aktivere innbyggernes egne ressurser? Rekruttering Økonomi 3 Statlige føringer Kommunale føringer Hva skal til for at vi i størst

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

ME hvordan ivaretar kommunene sitt ansvar

ME hvordan ivaretar kommunene sitt ansvar ME hvordan ivaretar kommunene sitt ansvar Turid Lohne Velund sleder Utfordringer: Endring i: Kompetanse Holdninger Bolig Utgifter Bærum kommune Landets 5. største kommune 105 000 innbyggere Balansert målstyring

Detaljer

Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12.

Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12. Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12. Spørsmål til ordføreren fra Stein Aamdal: En trygg og verdig alderdom? Verdal er en typisk industriarbeiderkommune, ikke en typisk kommune. Planlegginga av

Detaljer